archive-org.com » ORG » B » BALOCHUNITEDFRONT.ORG

Total: 373

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • برادرارجمند اقای پیام امید با عر
  چند دهه پ ش از کوچ طا فه ش رانزه ببلوچستان بوده مهاجرت طا فه ش رانزه ببنپور همزمان بوده با خکومت محمد شاه برادر زاده وجانش ن اقا محمد خان قاجار در ا ران بهر جهت خسرو شاه بپاس حدمات م ر باران وهم بخاطر نزد ک و وافرادش به قلعه دزک منطقه شستون رادر اخت ارشان م گذارد م رباران هم همراه ا ل تبارش از ناهوگ کوچ نموده ودر شستون ساکن م شوند وفقط تعداد اندک از اقوام م رباران جهت ادامه کار کشاورز در منطقه ناهوگ ماندگار م شوند حلاصه منطقه شستون که در ان قلعه ا قد م ومحروبه وجود داشته وخ ل سر ع بدستور م رباران قلعه شستون نوساز وقابل سکونت م شود ومهاجر ن افغان هم بد ن طر ق صاخب اول ن قلعه در سراوان م شود واز طرف م رباران مورد توجه خسروشاه بزرگزاده قرار م گ رند وخسرو شاه جهت مخکم نمودن روابط خود با دختر م رباران ازدواج م کند واول ن وصلت ب ن خانواده م ر باران وبزرگزاده بوجود م ا د چند سال م گذرد خسرو شاه نسبت بقدرت روز افزون پدر زن خود بد گمان م شود واو را خطر برا حکومت نوپا خود م داند ودر صدد قتل و بر م ا د وم تواند ک ازبستگان خود م رباران را تخر ک و راض نموده در فرصت مناسب اورا بقتل برساند سرانجام م ر باران بوس له اقوام خود بقتل م رسد وبعدا خسرو شاه ادعا م کند که ا ن ک اختلاف خانوادگ بوده وخود را در قتل م رباران شر ک نم داند وبا ا ن ادعا م تواند از انتقام جوئ اقوام م رباران جلوگ ر بکند وخ ل زود قاتل م رباران هم کشته م شود وجر ان خاتمه پ دا م کند بهر صورت باز ماندگان م رباران که مردان شجاع وبا دانش بوده اند م توانند براخت در منطقه زندگ بکنند ودر کنار خسرو شاه وباز ماندگانش قرار م گ رند و قلعه شستون را اولاد م رباران ارث خود م دانند وبازماندگان خسرو شاه هم بر قسمت اعظم سروان حکمران م کنند وقلعه معروف دزک مرکز فرمانروائ انها است ول بمرور زمان بازماندگان م ر باران که بنام بارانزه معروف م شوند روز بروز بر قدرت انها افزوده م شود وجانش نان خسروشاه نگران ا نده خود م شوند واولاد م رباران را رق ب برا خکومت خود تصور م کنند منتها چاره ا جز سازش با ا ن طا فه ندارند و زمان بنفع نسل بارانزه در حال تغ راست ومرتب بر قدرت واقتدار بارانزه در سراوان افزوده م شود ودر چن ن موقع ت بود که بزرگان بارانزه با خوان ن منطقه سراوان ومکران وصلت م کنند ودارا ملک زندگ م شوند بحصوص از زمان که ش خ مهراب ا مهراب خان فرزند م رعل که چهارم ن نسل م ر باران م باشد با دختر سع د خان اول پا ه گذار حکومت ش رانزه در بنپور ازدواج م کند همسر سع د خان خواهرملک شاه جهان است اخر ن خکمران ملکها که نحوه تصرف قلعه بنپوروکشتن ش خ مهراب را بدست برادر زنش مهراب خان ش رانزه در قسمتها گذشته بطور مشروخ ب ان کرد م وش خ مهراب از خواهر مهراب خان صاحب فرزندان م شود که پسر بزرگش بنام اعظم خان است و قبلا متذکر شده بودم که مهراب خان ش رانزه جهت تسلا خواهرزادگان خود بعنوان خون بها اباد شهردراز را به انها واگذار م کند واز ا نجا بود که ورثه ش ح مهراب بارانزه در خوزه پهره صاحب ملک زندگ م شوند وهم با تمام خوان ن منطقه قوم خو ش م شوند به ا ن حاطر چون اعظمخان مادرش ش رانزه وهم ملک است واز ا نجا بود که رگ ر شه بارانزه با تمام خوان ن منطقه پ وند م خورد و ازاعظم خان ببعد بارانزه دررد ف سران وبزرگان بلوچستان قرار م گ رند ور شه افغان شان کم رنگ م شود چون خود شان مدع هستند از نژاد بارکزه ها افغانستان هستند وجا شک هم ن ست چون در ط قرون وعصار گذشته مهاجرتها وکوچها فراوان در اقصا نقاط جهان بوقوع پ وسته وتعداد ز اد از اقوام ومل تها دن ا بنا بعللها گوناگون جا بجا شده اند ودر م ان بوم ان بلوچستان هم اقوام مهاجر وجود داردکه در فرهنگ وسنت بلوچها جذب شده اند وتنها بارانزه ها ن ستند که ببلوچستان مهاجرت کرده اند واکنون طا فه بارانزه هم مثل سا رطوا ف خود را بلوچ م دانند وبه ان افتخارم کنند وا نک از طا فه شکل زه بشنو د ا ن طا فه همراه وهم زمان باطا فه بارانزه وارد سراوان م شوند مردمان دلاور هنرمند م باشند ا ن طا فه هم بمرور زمان تعدادشان ز اد م شود وبچند ت ره منشعب م شوند بنام شکل زه داود صالح زه قادر استاد ودر سطح منطقه پراکنده م شوند ول هم اکنون ب شتر ن محل نجمع انها شهر سراوان پهره وزاهدان م باشد ودر م ان انها بعض بکارها هنر مثل زرگر اهنگر وشاعر وخوانندگ ونوازندگ رو اورده اند وم شود گفت از قشرموفق ومرفه جامعه بلوچستان محسوب م شوند وهم اکنون تعدادز اد از جوانان انها دارا تحصلات عال م باشند ودر ادارات دولت مشغول بکارند و ک از حصوص ات بارزا ن طا فه وفا دار به خانواده بارانزه است ودر طول زمان در مواقع سخت در کناربارانزه قرار داشته اند وازهر گونه کمکها ماد ومعنو مضا قه ننموده اند وهمچن ن بازماندگان جنگ که بنام جنگ زه معروفند واولاد حس ن که به حس ن زه معروفند ب شتر شان اکنون در شهر شستون ساکنند وانها هم نسبت بطا فه بارانزه وفا دارند چون اجدادشان از همراهان عبدالله بودند که از ن مروز وارد سراوان م شوند ا ن بود حصوص ات طوا ف مذکورکه اکنون در جامعه بلوچستان جذب شده اند وخود را بلوچ م دانند ضمنا تا انجائ که من م دانم ب شتر ن اقوام بلوچ از نژاد سام هستند نه ار ائ البته من در نژاد نشانس تحصص ندارم ول نظر من با همان پژوهشگران ونو سندگان موافق است که اکثر بلوچها را از نژاد سام م دانند چون شباهت ظاهر وحصوص ات اخلاق بلوچها بنژاد سام نزد کتراست تا ار ائ باصل مطلب برم گردم واز بارانزه سخن م گو م از اولاد اعظم خان شروع م کن م فرزند ارشد و بنام رستم خان است که در سراوان سکونت داشته وهمزمان است با خکومت دلاور خان بزرگزاده درسراوان دلاور خان بحد اقا ان بارانزه را تخت فشار قرار م دهد که رستم خان ناچاربه جلا وطن م شود وبخوزه پنجگور م رود وازسردار نوش روان که در منطقه پنجگور وخاران خکومت م کنند تقاضا پناهندگ م کند وبقول ما بلوچها م ار م شود ضمنا نوش روان ها ک از قد م تر ن طوا ف بلوچ هستند که در بلوچستان شرق سکونت دارند و مرکز حکومت شان خاران است ودرخاران قلعه ا محکم وتار خ وجود دارد و همچن ن ازم ان طا فه نوش روان سرداران بزرگ نام اورظهور کرده اند مثل سردار بلوچ خان نوش روا ن که در نبرد با قوا انگل س در منطقه ک چ مکران بشهادت م رسد و سردارازاد خان نوش روان موفق م شود انگل سها را از قلات ب رون براند ودوباره خان قلات را بخکومت بر م گرداند ود گر سرداران نام ا ن طا فه ک حسن خان است ود گر م رلا له و ک هم مهراب خان نام است که در جنگ با م رکمبرحاکم بنت لاشار مغلوب م شود ودر نت جه م ر کمبر هم در ان جنگ کشته م شود بهرجهت رستم خان خود را م ار حاکم وقت خاران م کند ودر منطقه پنجگور ساکن م شود مدت م گذرد رستم خان از طا فه نوش روان زن م گ رد وحاصل ان ازدواج دو پسر است که بزرگتر بنام عل محمد وکوچکتر بنام بهرام خان ا ن دو فرزند در پنجگور بدن ا م ا ند ضمنا رستمخان زن د گر هم از طا فه بارانزه داشته وازان زن هم صاحب ک پسرو ک دختر م شود پسر بنام م رام ن است و دختربعقد ک ازفام ل بارانزه بنام اعظم خان در م ا د که پسراعظم خان م ر ابراه م خان است قهرمان طا فه بارانزه حلاصه پس از فوت دلاورخان بزرگزاده رستم خان بارانزه که در ا ن زمان ازحما ت طا فه قدرتمند نوش روان برخور داراست و هم از حما ت طا فه ش رانزه که در بنپور پهره وقسمت از مکران خکومت م کردند بر خور دارم شوند عن از خما ت سردار سع د خان دوم معروف به حاتم بلوچستان که در ا ن زمان و از طرف دولت قاجار هم بعنوان وال بلوچستان تع ن شده بودند رخدادها زمان سردار را در قسمتها گذشته ب ان کرد م حلاصه رستم خان در چن ن شرا ط که از خما ت دوطا فه قدرتمند برخور دار بودند همراه فرزندان جوانش اقا ان م رعل محمد وبهرام خان پس از فوت دلاور خان بزرگزاده بسراوان برم گردند وبسخت روزگار م گذرانند چون در سراوان تا ان زمان درا ملک زندگ چندان نبوده اند وچند سال بر ا ن منوال م گذرد وپس از فوت رستم خان فرزندان برومند ش بتلاش بر م خ زند تا زندگ ابرومندتر پ دا بکنند بهرام خان مرتب بگه رفت امد م کند ومورد توجه سردار سع د خان ش رانزه قرار م گ رد وگفت م در ک از مسافرتها بهرام خان بگه بودکه سردار خکومت سرباز را بو واگذار م کند واول ن پا ه حکومت بارانزه از انجا گذاشته م شود وبمروزمان بهرام خان شجاع بلند پرواز جوهرذات خود را نشان م دهد وم تواند صاحب قلعه پهره ومتعاقب ان بر قلعه بنپور هم مصلت م شود که نحوه تصرف قلعها فوق را قبلا در قسمتها گذشته ب ان کرد م ودر چن ن زمان بود که م ر عل محمد برادر بزرگتر که در سراوان سکونت داشته با پسرو جانش ن دلاورخان بنام مدت خان بر سر خکومت سراوان درگ ر وکشمکش را اغازم کنند ومدت خان از قدرت و نفوذ روز افزون بارانزه احساس خطرم کند وناچارتن بصلح سازش م دهد و سرانجام با م انج گر بزرگان سراوان منطقه ب ن بزرگزادها وبارانزه تقس م م گردد قلعه شستون به م رعل محمد واگذار م شود وقلعه معروف دزک هم کماکان در دست مدت خان باق م ماند وپس از ا ن تقس م بند ب ن طرف ن صلخ برقرار م شود وعهد پ ما ن همراه با قسم قران بسته م شود که ازا ن پس کس خق تخط از ا ن قرارداد را نداشته باشد قلعه دزک تصرف م شود حلاصه چند سال ازعهد پ مان م گذرد که م رعل محمد در صدد ان است که برا هم شه بحکومت بزرگزادها در سراوان پا ان بدهد وا ن فکر نقشه از زمان قوت م گ رد وجنبه عمل پ دا م کند که بهرام خان برادر کوچکتر عل محمد بر مناطق سرباز پهره بنپور مسلط شده وزمان دارد بکام بارانزه بر م گردد وحالا بنخوه تصرف قلعه دزک توجه بکن م م رعل محمد خود شخصا در تصرف قلعه دخالت نم کند چون با مدت خان قسم قران خورده بودند که به صلخ پا بند باشند ول ا ن مامور ت را بفرزند جوانش دوست محمد خان وخواهرزاده اش ابراه م خان واگذار م کند ونامبردگان هم در صدد فرصت بودند که بدون جنگ درگ ر بتوانند مدت خان را از قلعه دزک خارج بکنند روز مخبر دوست محمد خان بو خبر م دهند که امروز مدت خان ب رون از قلعه ودر کنار دروازه همراه تن چند از بزرگان منطقه جلسه نموده وه چ مراقب ونگهبان هم ندارد دوست محمد خان که منتظر چن ن فرصت بوده فور ابراه م خان پسر عمه خود رااطلاع م کند که زمان تصرف قلعه دزک فرارس ده نامبرده هم فور خود را به دوست محمد خان م رسانند س ر ع دست بکار م شوند افراد مسلخ خودرا خبر م کند وهمراه چهل پنجاه نفر مسلخ بطرف قلعه دزک براه م افتند وخود را بپا د وار قلعه م رسانند در نظر دارند با ک خمله ناگهان وسر ع خود را بداخل قلعه برسانند ول ابراه م خان به دوست محمد خان پ شنهاد م کند بهتر ن راه ا ن است که اول من بتنها بطرف قلعه م روم بعنوان سلام عل ک با مدت خان ودر جلسه او م نش نم وشما پس از مدت همراه تفنگچ انت سر ع بطرف دروازه خرکت نموده وارد قلعه بشو د ان را تصرف بکن د وبا نقشه ابراه م خان موافقت م شودنامبرده خود رابه جلسه مدت خان م رساند ودر کنار روبرو مدت خان م نش ند وخال اخوال م کنند طول نم کشد که دوست محمد خان همراه نفراتش باسرعت بطرف دروازه خرکت م کنند مدت خان تا م خواهد بلند بشود وبطرف دروازه برود ابراه م خان م گو د از جا ت تکان نخور کشته م شو مدت خان باخطار ابراه م خان توجه نم کند ابراه م خان بطرفش شل ک م کند واو را از ناخ ه پا مجروخ م سازد ومدت خان بزم ن م نش ند ودوست محمد خان وهمراهانش با هورا صلوات وارد قلعه دزک م شود ابراه م خان به بزرگان که در جلسه مدت خان نشسته بودند م گو د من قصد کشتن مدتخان را ندارم او را بر دار د بطرف جالق ببر د که ما اکنون زن بچها او رااز قلعه حارج م کن م تا بطرف جالق بروند وبکار زندگ خود بفردازند ضمنا طا فه بزرگزاده از زمانها قد م محل سکونت ابا واجدادشان وملک زندگ شان پ ش از رس دن بحکومت سراوان در حوزه جالق بود ه وبه هم ن حاطر بود که ابراه مخان م گو د مدت خان را بشهر جالق برسان د حلاصه ح ل زود زن بچها مدت خان را از قلعه حارج م کنند همراه مدت خان مجروج انها را بجالق م رسانند وقلعه دزک که مهمتر ن قلعه سروان است بد ن طر ق برا اول ن بار بتصرف بارانزه در م ا د وپس از ا ن واقعه کل ه منطقه سراوان تخت امر بارانزه درم ا د وبزرگزاده عملا کنار م رود در ضمن م رعل محمد وبهرام خان خود را ب طرف م دانند وم گو ند ما در تصرف قلعه دزک دخالت نداشته ا م وا ن دوست محمد وابراه م بودند که بدون مشورت واجازه ما دست بچن ن کار زدند ول در اصل هدف نهائ اقا ان تصرف سروان وپا ان دادن بخکومت بزرگزاده بوده ول بظاهر چن ن تظاهر م کنند که ما دخالت نداشته ا م بهر جهت مدت خان پس از بهبود همراه ع ال اولاد خود منطقه سراوان ترک م کند و خود را به حوزه ماشک د م رساند وزندگ سخت را م گذراند واز ا ن طرف م ر عل محمد از قلعه شستون به قلعه دزک نقل مکان م کند وعملا سرتا سر منطقه سراوان بتصرف بارانزه در م ا د وا ن زمان است که سردار سع د خان ش رانزه فوت نموده وبهرام خان بر منطقه پهره بنپور سرباز خکمران م کند وزمان بنفع بارانزه بر گشته وروز بروز بر قدرت واقتدار انها در سراوان وپهره بنپور افزوده م شود بهرام خان بطرف دلگان لشکر کش م کند حلاصه زمان بکام بهرام خان است وبه قدرت بر تر بلوچستان مبدل شده ودر چن ن موقع ت بود که بهرامخان زم نه را برا تلاف و سرکوب طا فه بامر مساعد م ب ند چون عهد کرده بود که بتلاف خمله بامر بخدود پهره وکشته شدن نوکر شجاعش بنام سنگک وتعداد د گر از همراهانش که جر ان ان در گ ر را در قسمت گذشته ب ان کردم بهرام خان از برادرش عل محمد م حواهد همراه لشکر از سراوان بطرف پهره ب ائ د چون من در نظر دارم بطرف دلگان لشکر کش بکنم م رعل محمد هم خ ل زود همراه لشکر از سراوان خود را بپهره م رسانند وبهرام خان هم بدون اعتلاف وقت م خواهد ا ن بار نواب خان بامر را غافلگ ر نموده وضربه کار را بر انها وارد بکند وتلاف در ب اورد لشکر بهرام خان بطرف دلگان براه م افتد نوابخان بامر تا حدود ز اد غافلگ ر م شود مثل دفعه قبل فرصت پ دا نم کند چون در ان جنگ توانست بود جلو لشکر سردار سع د خان را در نزد ک بنپوربگ رد وجر ان ان درگ ر را در قسمت هفتم ب ان کرد م ول ا ن بارنواب خان تا افراد مسلخ بامر را جمع جور م کند بهرام خود را بخوال گلمورت م رساند وجنگ اغاز م شود ودر همان نخست ن روز جنگ تعداد از جوانان بامر کشته م شوند منجمله علم خان پسر نواب خان بقتل م رسد ودر سوم ن روز جنگ عرصه بر بامر بخد تنگ م شود که نواب خان ناچار م شود مادرخود را همراه تعداد از زنان بامر وهمراه با قران مج د نزد بهرام خان م فرستند وتقاضا صلح و توقف جنگ را م کند وبهرام خان هم که بمقصد خود رس ده توانسته بود تلاف سخت از طا فه بامر در ب اورد امدن مادر نواب خان را کاف م داند ودستور توقف جنگ را م دهد وچند وروز بعد با پ روز بطرف بنپور بر م گ ردد وخود را بپهره محل خکمران ش م رساند وم ر عل محمد هم بطرف سراوان برم گردد وبا ا ن پ روز وشکست بامر بارانزه بقدرت برتر منطقه بدل م شود چند سال م گذرد باز بزرگان سراوان دست بم ا نج گر م زنند ومدت خان را همراه ع ال واولادش بسراوان بر م گردانند وخکومت منطقه جالق بدستور وحواست بهرام خان به مدت خان واگذار م شود و دوباره صلح برقرار م گردد حلاصه پس ازفوت مدت خان فرزند بزرگش بنام چراغ خان بجا و بحکومت جالق م رسد طول نم کشد باز کشمکش ونارضا ت ب ن م ر عل محمد وچراغ خان بزرگزاده بروز م کند وم رعل محمد متوجه م شود که چراغ خان در صدد تلاف م باشد واو را در ا نده خطر برا حکومت بارانزه م داند وبا فرزندش دوست محمد خان مشورت م کند که بهر طر ق ممکن

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/Baloch_dar_gozar_part8.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • نیروی راستین راج
  خستہ شد م شما تا د روز آنچنان درخواب خرگوش ب عمل وپاس وشدن درزندگ فرد خو ش غرق بود د کہ حت درفکرشناخت وآگاھ ازس ستم بنام فدرال سم برن امد د تازہ آنگاہ کہ فر اد مبحث فدرال سم اززبان کوران ن ز گوشھا را کرم کرد شما حاضر بہ شن دن آن نبود د پس از مدتھا ن ز نتوانست د حرکت زندہ وعموم تمام خلقھا ا ران حت بلوچ ھا س اس بلوچستان رادر کنگرہ مل تھا بب ن د سہ سال ازعمرکنگرہ مل تھا ا ران گذشتہ بودوبہ آن نپ وستہ بود د دست آخرھم باھزاران فال گ ر وبدبخت وتشو ق ا ن وآن بدان پ وست د با وجود ا ن ھمہ انفعال ب خبر ازروند مبارزات مطروحہ ب عمل وسکوت طولان چگونہ ودر کجا مبارزہ شمادرراہ خودمختار وفدرال سم بہ شکست گرائ دہ واز آن ما وس شدہ ا د کہ ا نک راہ چارہ را عل رغم عدم تائ د تمام ن روھا س اس بلوچ ازچن ن باور دراستقلال د دہ ا د نہ ا کاشفان بزرگ اے رھبر دوراند ش وانقلاب بفرمائ د کہ د ر آمد د وم خواھ د زودترازد گران بہ سرمنزل مرادبرس د وا ن البتہ کہ م سر ن ست شما تنھا در ک جا درست گفتہ ا د وآن ا نکہ راج اول ن سازمان س اس و تار خ جنبش معاصربلوچستان ا ران است اما ا ن رھبر فعل نم تواند صاحب اصل آن باشد کہ ا نک بہ غلط و ب جا ھمچون خروس ب محل با آوازب جا و ب ھنگام خود م رود تا موجبات نابود ش را فراھم سازد مسلما آزاد و سرفراز مل مل ت بلوچ درا ران آرزو وآرمان قلب وباطن ھربلوچ است اما برا رس دن بہ چن ن آرمان تمھ دات م طلبد شماتا د روز کہ ا ن شعاردھن پ رکن راھم ندادہ بود د مسلماخواستار آزاد وسرافراز بلوچ بود د بخاطر ندادن شعاراستقلال کس شما را ضد بلوچ ندانستہ ونخواندہ بود براے ا نکہ استقلال ظرف زمان ومکان خود را م طلبد برا ا نکہ برا دستا ب بہ چن ن آرمان ھمہ ساکن ن جغراف ا ئ کشور در ک شرا ط دمکرات ک قرار گ رند برا ا نکہ دولت ارتجاع با ک مل ون شعبان ب مخ برسرمردہ وزندہ خلق ضع ف وفاقد وسا ل دفاع نر زند ودماراز روزگارشان در ن اورند اصولا ھ چ انسان دمکرات و آزادہ ا ھرگز درھ چ جا جھان مانع استقلال د گران نخواھدشد استقلال ھرانسان وھرملت امر شدن والتزام است اما برا رس دن بآن مسلما تمھ دات ضرور ست کارسترگ احزاب و سازمانھا مترق بلوچ ن ز آمادہ ساختن تار خ وبھنگام ھم ن تمھ دات س اس واجتماع در شرا ط لازم آن خواھد بود حق تع ن سرنوشت ا استقلال ملت از ملت د گر شرا ط دمکرات ک لازم را م طلبد و کارسازمانگرانہ تشک لات ھمچون راج آمادہ ساز صبورانہ ا ن چن ن تدارکات است آنھم نہ بہ تنھائ وبا دست رد زدن برس نہ د گرمتحد ن خود ا نکہ شما ازمجموعہ روند مبارزات درشرا ط فعل بہ خاطر انفعال و ب عمل گذشتہ خو ش حت ازمتولد ن امروز ن زعقب ترماندہ ا د ا نکہ بس ار د رتر از د گران بہ واقع تھائ س اس مانند پذ رش فدرال سم وتن دادن بہ اتحادھا س اس رس دہ ا د ا نکہ بس د رترازسا ر رقبا س اس خو ش دردا رہ بزرگ وعمل کنگرہ مل تھا ا ران فدرال راہ افتہ ا د جا نگران وافسوس ن ست بلکہ ما ہ شادمان است چونکہ م گو ند ماھ را ھروقت کہ از آب بگ ر تازہ است اما جبران آنھمہ ب کار و پاس وبودن و ب عمل ا نک چھاراسبہ دو دن درھرکورہ راھ ن ست اتفاقا استقلال طلب در شرا ط کنون بو ژہ درخارج از کشور ن روھا خاص خود را دارد ازمزدوران رژ م گرفتہ تا ناآگاھان غ رس اس وسادہ اند ش ازمر ضان روان گرفتہ تافر ب خوردگان استعمار مجموعہ ا ن ھمہ عوامل ب حاصل بدنبال آنند اگراکنون رھبر استقلال طلب م خواھد برا جبران آن ھمہ ن رو ازدست دادہ خود از ن ورشکستگان مستاصل نمد بدوزد امرد گر ست اما بنظرم ا ن خود آب درھاون کوب دن خواھد بود چرا کہ ا ن ن رو سالھاست با دست ر د زدن برس نہ بھتر ن سازمانھا س اس بلوچستان ب صداقت خود را نشان دادہ است ا ن ن رو بجز ت روکمان نق زدن وادعا چ زد گر درترکش خود نداشتہ است آنھا با وجود سہ تشک لات مترق س اس مرکب ازبھتر ن فرزندان با سابقہ بلوچ تاکنون ھرگز بھ ھ چ کدام ازا ن سازمانھا نپ وستہ و مدام بہ نق زدنھا ھ چ و پوچ بسندہ کردہ اند ھنوز ن زباشعاراستقلال طلب عن سنگ بزرگ علامت نزدن بہ عوام فر ب دل مشغول م باشند ھان ا کاشفان بزرگ متاسفانہ شما حت در طرح ھم ن شعارانحراف ن ز ازمنحرف ن ھمک ش خود درجادہ مل عقب ماندہ ا د چرا کہ ھم در لندن وھم در سوئد ک دو نفر ازا ن کاشفان بزرگ گو سبقت را از شما ربودہ اند شما اگر راست م گوئ د بہ ن رو بزرگ صادق صبور و جدا س اس راج خود تک ہ کن د بہ منطق مستدل ن رو راست ن کہ صبورانہ درقبال ا ن آشوب آفر ن شما درسنگرسازمان ا ستادہ بطوراصول و دمکرات ک ازھست تار خ سازمان خو ش دفاع م کنند اما ھرگز ھمراہ با شما بہ تکرارچن ن شعار نخواھند پرداخت چرا کہ بہ ن ک م دانند نہ مردان و زنان رشد افتہ بلوچ کہ اطفال دبستان ھم با شما در تکرارا ن شعارخ ال ھمداستان نخواھند بود چراکہ م دانند برسرھ چ زم ن شخم نزدہ ا کس فر اد واخرمنا سرنم دھد استقلال وجدائ طلب مل ت بلوچ و کرد اگر ک ضرورت تار خ تشخ ص دادہ شود مسلما در آن شرا ط دمکرات ک ا خواھد بود کہ مردم درا ران دار ک

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/aziz_rahj_1.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • سیر تسلسل آفرینی خون و انتقام در
  ش قرون وسطائ ملا ان برا بقا ح ات ننگ ن خود به سان دراکولا افسانه ا با ا اد سر سپرده خود در بلوچستان ه چ چاره ا به جزء کشتار مبارز ن راه آزاد و دمکراس نم ب نند و هر کس را با کوچکتر ن اعتراض فقط به جرم بلوچ بودن دستگ ر و در س اهچالها رز م بدون وک ل مدافع محکوم به اعدام م نما د جبهه متحد بلوچستان جمهور خواهان فدرال بار د گر تاک د م کند که کوتاه نمودن دست رژ م جنا تکار و د کتاتور فقط و فقط از طر ق اتحاد عمل و همبستگ س اس مجموعه ن روها س اس بلوچ و د گر ن روها مترق ا ران و احزاب مل تها تحت ستم در ا ران م سر است لذا مسرانه از همه احزاب و سازمانها س اس کشور م خواه م ضمن محکوم کردن ا ن جنا ت بزرگ و هولناک برا پ شگ ر از وقوع و و تکرار مسلسل وار چن ن جنا ات که در متن و بطن خود آبستن انتقام گ ر خون ن د گر است متحدانه عمل کرده و ط اعلام ه ا مشترک از بن اد ها

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/bufed_denounce_1.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • بسم الله الرحمن الرحيم
  و جنايتكار بودن رژيم مي باشد جنبش باري ديگر به رژيم متذكر مي شود كه از اعدام اين جوانان دست بردارد و بداند كه اعدام اين جوانان آتش جنگ را شعله ور تر خواهد كرد و انتقام اعدام اين جوانان گرفته خواهد همانگونه كه انتقام ديگران گرفته شد و عملياتهايي از نوع استشهادي در حسينيه به اجرا گذاشته خواهد شد و كافي است كه يك جوان بر خود بمب ببندد و خود را در ميان متجاوزان منفجر نمايد و با انفجار يك نفر صدها مزدور را به جهنم ابدي بفرستد جنبش زابليهاي مزدور را مسول اين اعدامها مي داند و جوانان بلوچستان انتقام اين اعدام ها را از زابليهاي مزدور خواهند گرفت و زابليهاي مزدور بايد شهر هاي بلوچستان را ترك كنند در غير اين صورت با عملياتهاي استشهادي تكه پاره خواهند شد رژيم با اين حكم زمينه عملياتهاي استشهادي بيشتر را فراهم مي آورد و همچنين مسول كشته شدن متجاوزان و مزدوران و اشغالگران رژيمي مي باشد كه جوانان مظلوم را اعدام مي كند جنبش طي اين اطلاعيه از علماي كرام مي خواهد كه موضع گيري نمايند و انزجار و نفرت خود را از اين حكم وحشيانه توسط متجاوزان ابراز نمايند و فردا كه جوانان استشهادي متجاوزان و اشغالگران را هدف حمله قرار دادند لب به محكوميت نگشايند زيرا اين رژيم است كه زمينه عملياتها را فراهم مي آورد و جوانان فقط از خود دفاع مي كنند و دفاع حق مشروع هر موجودي مي باشد چه ظلمي از اين بزرگتر مي باشد كه حكم اعدام جوانان اين سرزمين توسط اشغالگران و متجاوزان صادر مي شود و ابراهيم حميدي چه كاره بلوچستان مي باشد و چه حقي دارد كه براي جوانان اين سرزمين حكم صادر نمايد يك بيگانه چه حقي در بلوچستان دارد كه جوانان اين ديار را محكوم به اعدام نمايد و قاضي بلوچستان باشد در حالي كه نه

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jond_07_12_09.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • حــــ لہ مل ا پلـــــ د بنگر چسان بشکستہ شد در قفــــل د نش ھـــرکل د مذھب بشد چون کشک و د ن ھمچون بھا آبدوغ از بس کہ مل ــــا وفقـــــ ہ گفــــتند بــرمــردم دروغ ا نک نـــــدائـــــ م رسد سبزو خروشان از ندا شادم کہ اکنـــون گشتہ ام از بھــــــر آزاد فـــــدا شرم است اگر خلقـــــ شود در بنـــــد مل ائ گـــدا خلقــــ چن ن شرمـــندہ راھــــرگــز نم

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/green_fight.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Appeal
  before the explosion occurred However the accused were interrogated and trialled the night between the 30 th and 31 st of May and were executed immediately after being charged for facilitating the explosion 1 This rapid trial shows the unjust treatment of the Baloch people by the Islamic Republic of Iran After this announcement IRNA quoted Ebrahim Hamidi chief justice of Sistan and Balochistan saying that 13 people were under trial charged for drug smuggling hostage taking and rebellion against the government 2 According to Balochistan Human Rights Activists one of the persons who is being trialled is Mulavi Abed Goramzahi Mulavi Goramzahi along with 4 other religious scholars and activists had been arrested on 16 th June 2008 3 One of these arrestees Mulavi Salahuldin was executed on 3 rd March 2009 According to Hamoun TV local government TV station in Balochistan two persons were hanged in central jail of Zahedan on 20 th June They were charged for drug smuggling and were trialled in closed court sessions without having access to defence lawyers Furthermore their names were not announced as it is usual in cases where the victims are political prisoners but have been trialled as criminals Twenty people were hanged in Rajai Prison in Karaj city on 2 nd June 2009 According to Radio Balochi FM three of them named Jamshed Khaleghdadi son of Gholam Mohammad Najibullah Dardkashedeh Son of Mullah Safar and Khudabaksh Rigi were Baloch 4 We believe that Islamic Republic of Iran by announcing the trial of the 13 Baloch behind closed doors and without access to defense lawyers is clearing the way to execute them We therefore appeal to the international community and the human rights organizations to urge the Islamic Republic of Iran to 1 Hold open trials with access to defense

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/BPP_appeal.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • بسم الله الرحمن الرحیم قال الله
  طبق گزارش رسانه ها حکومت مجبور به اعتراف شده است که با ب گانگان همکار داشته است و به زود اعترافاتش از رسانه مل پخش م شود و در ا ن نظام اتهام زن و بهتان تراش و دروغ تا جائ رواج دارد که نخست وز ر خم ن آقا موسو و رئ س مجلس پ ش ن آقا کروب متهم به همکار و ارتباط با ب گانگان شده اند در چن ن نظام کث ف اعترافات جوانان ب دفاع و مظلوم بلوچ ه چ ارزش ندارد و مردم به حق قت ا ن اعترافات واقف هستند و فر ب چن ن ترفندهائ را نم خورند ک از روشها ش طان رژ م ولا ت فق ه ا ن است که به متهمان م گو ند چن ن و چنان اعتراف کنند تا از اعدام رهائ ابند و جوانان گول دجالان را خورده و به ناکرده ها اعتراف م کنند و بد ن طر ق وزارت اطلاعات راه اعدام آنان را هموار م کند در ا ن مجلس اعتراف گ ر ک از متهمان برادر رهبر جنبش عبدالحم د ر گ هم احضار شده بود در حال که قبلا رسانه ها رژ م خبر اعدام و را پخش کرده بودند و عبدالحم د ر گ اعترافات د کته ا را در جمع بزرگان قوم ب ان نمود که ه چ کدام درست و راست ن ستند و تماما همان تبل غات دروغ ن نظام در رسانه ها م باشد که ا ن بار از زبان ک جوان مظلوم و در بند صادر شده اند ک از ا ن اعترافات د کته ا ارتباط و تماس با غرب و امر کا م باشد که کاملا نادرست و دروغ محض م باشد و جنبش نه تنها ارتباط با غرب نداشته که ارتباط با ب گانگان را نادرست م داند و معتقد به استقلال جنبش م باشد و جنبش معتقد است که غرب و امر کا دنبال منافع خود در منطقه هستند و هرگز برا ما آزاد و عزت به ارمغان نم آورند و ما ن از به آنان ندار م و تکرار چن ن اتهام ب اساس فقط از دروغگو ان صفو برم آ د که نخست وز ر سابق خود را هم مزدور ب گانگان م خوانند جالب است که عبدالحم د ر گ در ا ن اعترافات د کته ا م گو د رهبر جنبش و را فر ب داده است در حال که عبدالحم د ر گ ک فرد عاقل و تحص ل کرده و از نظر سن 6 سال بزرگتر از رهبر جنبش است چگونه ممکن است فر ب بخورد در بخش د گر از ا ن اعترافات عبدالحم د ر گ گفته است که برادر زنش را کشته اند که برادر زن عبدالحم د شهاب منصور از مزدوران وزارت اطلاعات بوده است که با مواد سم کشنده که برا ترور رهبر جنبش آورده بود دستگ ر شد و پس از تحق ق و اثبات جرم اعدام شد به هر صورت اعترافات د کته ا ه چ ارزش قانون و شرع ندارد و برا مردم هم اعتبار ندارند

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jonbesh_07-03_09.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • به نام خدا بدینوسیله جنبش مقاومت
  رژ م حکا ت دارند مبارزان د شب هنگام که قا ا ن روها رژ م با استفاده از تار ک شب فرار کردند با صحت و سلامت و بدون دادن ه چ تلفات به پا گاهها خود بازگشتند همچن ن در ا ن درگ ر فرمانده قرارگاه نظام ر مدان به هلاکت رس ده است همچن ن در درگ ر د گر در منطقه کوه سف د گشت نزد ک شهر سراوان مبارزان با ن روها رژ م درگ ر شدند که ا ن درگ ر سه روز ادامه داشت و در ا ن درگ ر ب ش از 30 پاسدار رژ م به هلاکت رس دند ا ن درگ ر هم زمان آغاز شد که ن روها رژ م به پا گاه مبارزان در کوه سف د حمله کردند و در ا ن حمله ن رو زم ن سپاه با پشت بان ن رو هوائ شرکت داشتند که با مقاومت شد د مبارزان دهها پاسدار به هلاکت رس ده و سپاه مجبور به عقب نش ن از منطقه شده و از مزدوران محل برا مقابله با مبارزان استفاده نمود که در ا ن درگ ر ک از مبارزان و غ ورمردان بلوچستان به شهادت رس د و دو مبارز د گر مجروح شدند و ک خودرو حامل مواد منفجره بدست مزدوران رژ م افتاد و د گر مبارزان محل پا گاه را به نقطه ا د گر تغ ر دادند جنبش ط ا ن اطلاع ه از مردم بلوچ م خواهد که به صفوف مبارزات بپ وندند و بداند که راه عزت و پ روز ا ن ملت در مبارزه است و ه چ قدرت و ه چ ب گانه ا نم تواند به ملت د گر آزاد بخشد مگر ا نکه خود ملت بپاخ زند و مبارزه نما ند و حق خود را از متجاوزان بگ رند

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jonbesh_01_02.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive •