archive-org.com » ORG » B » BALOCHUNITEDFRONT.ORG

Total: 373

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • سیری کوتاہ درجنبش ملی بلوچستان ا
  ز بخاطر جلوگ ر از حرکتھا نسنج دہ وغ رس اس گروہ مسلح وچر ک و کہ طبعادرا نجا وآنجا باعمل ات سادہ وغ رس اس خود مرتکب خطا ھا وعملکردھا غ رس اس م شد ن روئ را کہ توان ھدا تگر س اس وفرھنگ چن ن گروھ را داشتہ باشد برگز دہ وبطور دائم با و ھمراہ نمودند بد نطر ق گروہ مسلح و را تحت پوشش جنبش س اس قراردادند بطور کہ اول ن متن اعلام ہ رح م بنام راج زرمبش توسط ھم ن ن رو س اس اعزام ب رون دادہ شد رح م ا ن ن رو وفاداردرخط مردم و روشنفکران س اس درست ک ھفتہ پس از دستگ ر مسئول آموزش خوددرسال ھمراہ با تن د گراز ن روھا س اس بلوچ واعزام تن از آنھا بہ تھران ھنگام مراجعہ بہ شھر ناگھان غافلگ رشدہ توسط سپاہ محاصرہ وبہ شھادت م رسد بببگر برداررح م کہ پس از و مسئول ت گروہ را بعھدہ داشتہ تمام آن جاسوسا ن را کہ موجب افشا رح م م گردند بقتل رساندہ و بہ کراچ م رود مجومعہ عملکرد تودہ ا وصادقانہ شھ د رح م وپس از آن برادرقھرمانش ب بگر آن ستون طلائ شدند کہ روشنفکران س اس وصاحب ب نش درست در شرا ط مناسب از نام پرآوازہ ومحبوب ت و استافادہ ن کو وبجا کردہ با ھمان نام کہ دراعلام ہ آن شھ د آمدہ بود بن اد سازمان را پ ر ز نمودند کہ توانست در کمتر ن مدت زمان ممکن آنھم در شرا ط ب رون وسخت نود درصد تمام ن روھا س اس و روشنفکر بلوچ را بمسئلہ جنبش مل جلب نما د الحق کہ با ا ن کار سترگ خو ش افتخار بزرگ و تار خ را برا خود ن زرقم زدند ام دوارم کہ نقش ساند نست وزاپاتائ شھ د رح م زردکوھ بشارت راہ و آموزہ تمام آن ن کدلان باشدکہ با ن ت پاک وصادقانہ و بقصد گسترش جنبش مل خود بپا خواستہ وسلاح بدست گرفتہ اند باشد کہ ھمچون او دست دردست احزاب وسازمان ھا س اس جامعہ خود قراردھند اگرد روز کاروحرکت سازمان گرا انہ آن شھ د موجب شد تا اول ن سازمان س اس جنبش مل بلوچستان پا بعرصہ ح ات س اس بگزارد اجازہ دھ د حرکت سازمان گرا انہ شما گروھا مسلح امروز ن ز در ن شرا ط موجبات ک جبہہ وس ع مل رافراھم آورد متاسفانہ ھنگام کہ حاکم ت دمکرات ک افغانستان مورد تھاجم قرارگرفت ون رو راج ھمراہ باسا ر ن روھا مترق ا ران مجبور بہ مھاجرت اجبار بغرب شد بازھم بسان د گراحزاب و سازمانھا دچارانفعال اجبار و رفاہ طلب اروپائ گرد د در ن انفعال طولان با ر ختن و فروپاش ن رومواجہ شد چرا کہ اکثر قر ب بہ اتفاق ن روھا س اس بمرورزمان روح ہ انقلاب گذشتہ را بکل ازدست دادہ وبقول ضربالمثل بلوچ وت جنء جودء چ ک ان پت شدند گذشت زمان ورخداد تار خ فروپاش سوس ال زم نوع روس رشد مسائل مل دربخش ھا جدا شدہ از بدنہ شورو سابق مجددا اخگر ام دوار کنندہ ا در دل روشنفکران سر در گر بان شدہ مسائل فرد نھاد واول ن اعلام ہ چند تن از بروکراتھا فرصت طلب شاھ کہ از در ا ا ن فضا بہ ماھ گ ر پرداختہ بودند آنھا رابرآشفتہ ب دارنمود اما متاسفانہ بازھم بسبک گذشتہ با د د چپ روانہ وانقلاب بم دان آمدند ازآنجائ کہ اعلام ہ مزبور درمناسبتر ن فضا زمان خود انتشار افتہ بود راج زرمبش لنگان لنگان و با فرصت طلب س اس خاص با آنھا بطور کجدار مر ض و با پرھ ز از نام سازمان بہ ھمکار پرداخت تعداد از ن روھا س اس در روم پالتاک کہ بد ن منظور باز شدہ بود ضمن دعوت رسم وکتب از کا ک آنھابا فر اد خواستنتد ن روھا راست ن جنببش مل بلوچ اعلام ہ دھندگان جبھہ اگر مورد اطم نان شما ن ستند در مجموع از تعداد انگشتان دست تجاوز نم کنند اماتعدادما صدھا نفر است درصورت حضورراج وسا رن روھا دمکرات ک بلوچ در کنگرہ آن پنج نفردر اقل ت قرار گرفتہ و را اکثر ت در کنگرہ نام و اساسنامہ جبہہ را تع ن خواھد کرد اما با وجود تمام ا ن استدلال ھا س اس و منطق دوعضو شرکت کنندہ غ رسازمان راج درکنگرہ ون ز کم تہ بلوچ درآن شرکت ننمودند ھرچند کہ بعدھا پس ازتضع ف روند جبھہ با ھمان بروکراتھا مورد ظن درکنگرہ مل تھا و ا درھمہ مجامع س اس داخل و خارج نشستہ اند و باصطلاح بہ حل و فصل مسائل مل بلوچستان م پپردازند و را زن م کنند بہ ھرحال ھم اکنون ھم راج و ھم حزب مردم در بارہ ضرورت جبھہ بہ ھمان نقطہ ا رس دہ اند کہ سال پ ش اول ن کنگرہ جبھہ و مقالہ کار جبھہ ا مشکل گشا جنبش مل بلوچ است پرداختہ بودند بہ ھر حال ا نک با داعتراف کن م کہ جنبش مل بلوچ بنا بہ ھردلا ل تار خ وس اس کہ ھست ضع ف وناتوان است ک ازناتوان ھا بارز آن ھم ن است کہ رھبر امروز جنبش را در داخل سرزم ن بلوچستان ا ران ا ملاھا و مولو ھا ھدا تگر م کنند و ا دستجات مسلح و انتحار کہ ھم بخود ضربہ زدہ و م زنند وھم بہ مجموعہ جنبش و کار س اس آن درواقع رنج خود م برندو زحمت ما م دارند البتہ ضمن اعتراف بہ ا ن مجموعہ از ناتوان ھا س اس با دصادقانہ د د و پذ رفت کہ ھم راج بہ دل ل تجربہ س اس ب شتر و پا دار جانانہ در رنج مھاجرت طولان و ن زرھبر جبھہ وحزب مردم جنبش را با تلاشھا پ گ رانہ خود درمس ر تکامل آن قرار دادہ و تا حدود بہ جھان ان معرف نمودہ اند اگر بدل ل وجود د کتاتور تا دندان مسلح نتوانستند درعرصہ داخل کارآئ لازم را داشتہ باشند اما درعرصہ ب ن الملل براست کہ حق خود را ادا نمودہ اند فعال ت براساس فعال ت ا ن سہ جر ان س اس عمدہ است کہ امروز جنبش مل بلوچ در کنگرہ مل تھا ا ران فدرال شاانہ بہ شانہ حزب برادر حزب دمکرات کردستان ا ران وسا ر خلقھا ا ران ا ستادہ است ا ن سہ جر ان راست ن و روشنفکر ا ران توا نستہ اند تقر با اکثر ت قر ب بہ اتفاق باق ماندہ تمام آن ن رو س اس را کہ از دم ت غ حکومت ملا ان نجات افتہ اند در خارج از کشور سازماندھ کنندد مسئلہ مل بلوچ ومظلوم ت او را درسطح جھان بطور گستردہ مطرح سازند ا سہ تشکل مترق ازھم اکنون توانستہ اند خود را آمادہ سازندتا در م دان کارزارفردا کہ صحنہ رودرروئ مردم و دشمن خونخوارآنان است زم منہ ھا سازماندھ س اس تودہ ھارا مھ ا ساختہ جنبش تار خ مل خو ش رااز ب صاحب رھائ بخش دہ اند لذا اجازہ نخواھند داد تاھر کس ونا کس ھر جا طلب خود پرست ھرفرصت طلب ازراہ رس دہ ا جھت منافع شخص و معاملہ گرانہ خود مردم و تودہ ھا جان بر لب ما را در آتش صحنہ ھا بدون برنامہ س اس انداختہ سپس آنھا را وسط راہ بادشمنان داخل و خارج مورد معاملات فرصت طلبانہ خود قرار دھند اصولا ن روئ کہ جدا از سازماندھ س اس و منفرد بدون اعلام برنامہ س اس و تشک لات کہ ازخرد جمع بر خوردارباشد حق ندارد بہ نام بلوچ و بلوچستان مردم را آلت دست قرار دادہ جوانان احساسات را بر آشفتہ مردم دامدار ونا آگاہ رابہ نام د ن ومذھب فر ب دادہ با نامھا ارتجاع و قرون وسطائ مبارزہ راست ن و تار خ را از مس ر زمان خود کہ ھمانا مبارزہ س اس است بانحراف بکشانند ا ن جنبش امروز درشرا ط پ ش از بھمن ن ست کہ انقلاب صورت گرفتہ بود ومردم ما تازہ فال مزدند ونم دانستند کہ اصولا حزب وسازمان ضرورت دارد انہ اگر لازم است نامش را اتحادالمسلم ن بگذارند ا اتفاق المسلم ن جنبش مل بلوچ امروز در شرا ط بسرم برد کہ تنھادر روزھا نخست وآغاز ن ساماندھ س اس خود صدھا ن رو تحص لکردہ دانشگاھ را منصور وار قربان راہ سبز خود کردہ است وچند ن صد نفررا در مس ر تکامل خود درھجرت س اس افکندہ است لذانم تواند ناظر ب طرف باشد تا باغ رنگ ن بھتر ن باغبابان شھ دش را بہ ھرتازہ وارد از راہ رس دہ ب خبر واگذارد کہ ازحد اقل دانش س اس لازم در ادعائ کہ م کند ب بھرہ است نامش بلحاظ زمان چندش آور تام ن ھز نہ عمل ات ش مشکوک ش وہ کاروعملکردش عقب ماندہ و موجب نفرت جھان مبارزہ مسلحانہ انتحار و تاث ر آن در جنبش مل در مس ر طولان مبارزات مل ھموارہ مبارزات فرد و خودسرانہ مسلحانہ و چر ک ن زبہ بھانہ ھا مختلف و بہ درجات گوناگون مانندجنگھا طا فہ ا انتقام گ ر ھا فرد راھزن تجارتھا ممنوعہ وقاچاق شخص ت طلب وخودخواھ ا قھرمان گرا انہ وجودداشتہ است پ ش از ن ن زنمونہ ھائ از مبارزات مسلحانہ پراکندہ در دورہ مبارازت کہ سران قلعہ ھا وسرداران بعھدہ داشتند ارائہ شد اصولا مبارز مسلحانہ چر ک درادب ات شعر ما جا گاہ ژہ ا دار کہ کما ب ش معرف ھر بلوچ س اس م باشد ا ن مبارزہ ط دورہ ھا گوناگون بو ژہ در جامعہ سنت و شبان بلوچ مورد استفادہ قرار گرفتہ است ط ا ن دوران مبارزہ مزبور معمولا و در ب شترموارد درانتقامجوئ ھا طا فہ ا و ک نہ ھا فرد بکارگرفتہ شدہ است بھتر ن ش وہ بکار گ ر آنرا درانعکاس ماد ک نہ ھا درسہ شعر بالانچ در انتقام گ ر از خون برادرش دودام توان د د ا ن ش وہ نبرد درجنگھا طا فہ ا و برادرکش ھا انتقامجو انہ تقر با تا ھم اکنون جار ست تفاوت آن در گذشتہ دور با دوران معاصر کہ بلوچستان تحت س طرہ ظالمانہ واستثمارگرا انہ حاکم ت ھا مرکز ا ران بود ہ است در ن است کہ قاتل پس از کشتن برادر ا پسرعمو خو ش تحت تعق ب دولت قرارگرفتہ ودرتداوم خود رو در رو دولت و نظام ان دولت قرار م گ رد در چن ن شرا ط طب ع است کہ قاتل از شھر وروستاخارج شدہ ودرمناطق سخت کوھستان ا در مناطق ساحل و مکانھا صعب العبور سنگر م گ رد ازآنجائ کہ مردم ن زدرمناطق مل نظ ربلوچستان و کردستان بطور طب ع ضد دولتھا مرکز ستمگر ھستند ازا نگونہ افراد در دورہ آوارگ خود با احترام بر خورد م کنند آنھا ھم جھت کسب محبوب ت وجذب ار مردم درحما ت ازخود ناچارخو ش را ضد دولت معرف کردہ واحساس بلوچ دوست وآزاد خواھ سرم دھند گاہ ن زدر ن رابطہ بمرور زمان شا د در ن راہ ن زکشاندہ شوند درآخر ن سالھا حکومت شاہ درمناطق کہ ازدسترس قانون و دستگاہ ھا حکومت دور بودند تعداد ا نگونہ افراد مسلح ازحد معمول و متعارف خود گذشت تاجائ کہ شاہ برا قلع و قمع آنان ضمن دادن عفو وبخشودگ ازخونھا ر ختہ شدہ بپرداخت رشوہ ومزا ا رفاھ خاص ن زتن در داد ا ن قھرمانان البتہ مورد ستا ش مردم سادہ روستائ کوتاھ نکردند وھر کدام برا گرفتن وجہ نقد بر ہ و گوسفند بہ ل ست مقتول ن خود تا آنجا کہ توانستنہد افزودہ بودند چرا کہ ھر کس تعداد ب شتر بہ قتل رساندہ بود جنگ چر ک ب شتر با مامور ن ژاندارمر انجام دادہ بود جا زہ و رشوہ ب شتر در افت م داشت در ن م ان علاہ برمردان مسلح جنگھا طا فہ ا قھرمانان جنگھا قاچاق ومواد مخدرن زاضافہ گرد دہ بودند وقا ع دادشاہ درزمان پھلو درسال ک ازبارز تر ن ا ن جنگھا بود کہ از جنگ طا فہ ا بہ جنگ دولت تبد ل شد وگاھابہ خطا وجہ مل وقھرمان ن زم گرفت ا جنگھا مسلحانہ نورمحمد خالقداد در قصرقند اعظم ورسول بخش در دشت ار دہ ھا نمونہ د گر درآھران کوہ سف د بمپشت سراوان سرحد وزاھدان در دورہ خم ن ھم مشھور تر ن آنھا آسا و اع دک در دلگان و بزمان شھمراد مشھور بہ شھمک در سراوان آدم و موس صلاہ زھ درآھ ر ان و ارک نام در زاھدان ب شمار د گر درھر منطقہ بلوچستان کہ قابل شمارش ن ستند بارزتر ن جنگھا مسلح طاا فہ ا در تار خ معاصر بلوچستان جنگھا مسلحانہ افراد سہ طا فہ ر گ ناروئ و ارمحمد زھ بودند کہ آتش ب ار آن بطورعامدانہ خودحکومت اسلام بود مقامات استان خم ن بقصدضربہ زدن بلوچھاوکشتن نامدارتر ن فرزندان ا ن طوا ف آنھا را بانوار ح ل توسط خودشانبشھادت رساندند پاسدران ن ز بخاطرگرفتن رشوہ ھا مال کلان مل ون بد ن شکل کہ گاہ ازا ن وگاہ ازان طرف دعوا حما ت م کردند مل ون مل ون پول ازطر ق جانبدار مذورانہ خود برعل ہ د گر بج ب م زدند در ن قتلھا سازمان دادہ شدہ طا فہ ا حداقل ب ش از نفرازبھتر ن فرزندان سہ طا فہ ازجملہ انوش روان ر گ فرماندار سراوان دکتر عط م ارمحمدزھ فارق التحص ل ازدانشگاہ ش راز ود گر ن ز رئ س بانک زاھدان بود بعلاوہ فرزندان پسر دو تن ازسران ا ن طوا ف مسلما آنچہ امروز ن زبدور ازپ وند باسازمانھا س اس بلوچ درا نجا وآنجا بلوچستان بنام نبردمسلھانہ انتھار درجر ان است آب ح ات آن ن ز ازچشمہ شورھم ن انتقامھاجوئ ھا طا فہ ا وآتش ب ار ھا حکومت اسلام است درغ را ن صورت سردمداران صادق آن حتما مانند شھ د رح م زرد کوھ بہ ک از تشکلھا حزب وسازمان جنبش مل م پ وستند اما دربارہ تاث رات مخرب مبارزات مسلحانہ و انتحار برجنبش مل در ن شرا ط ا ن نوع ازمبارزہ پ ش ازروند دمکرات زہ کردن جوامع غرب وپ شبرد امردمکراس جھان بو ژہ رسم ت افتن منشورجھان حقوق بشر دربس ار ازممالک د کتاتورزدہ جھان سوم و امر کا لات ن و فلسط ن از جملہ ا ران بعنوان ک از راھھا مبارزہ رواج افتہ بود اما روند دمکرات زہ کردن جھان وپ شرفت روز فزون ل برال سم بو ژہ پذ رفتن حت فرمال تہ ا منشور حقوق بشر در کشورھا استبداد عرصہ را نہ تنھا برد دگاہ اعمال کنندگان چن ن ش وہ ا تنگ نمود بلکہ کاربست آنرا ن ز ازھرگونہ حما ت درسطح جھان محروم نمود بہ ھم ن خاطر ازفسلط ن بگ رتا آمر کا لات ن از آن دست کش دند ھمانطور کہ م ب ن د وخود ن زشاھد د بزرگتر ن ومشھورتر ن سازمانھا س اس ا ران مانند سازمان مجاھد ن خلق فدا ان خلق وحزب دمکرات کردستان ا ران کہ با ا ن ش وہ مبارزہ در کوتاہ مدت کسب نام ھم نمودہ بودند ضمن نقد قطع ا ن ش وہ ازآن دست کش دند خوشبختانہ در بلوچستان ھم صالحتر ن وبزرگتر ن تشکل ھا ن روھا س اس بلوچ نظ ر راج زرمبش جبہہ متحدوحزب مردم بلوچستان ن ز اعلام کردہ اند کہ مبارزات خود را ازطر ق س اس وبش وہ مدن و مدرن پ ش م برند وھ چ کدام ازآنھامبارزرہ مسلحانہ را ش وہ مبارزات خود برنگز دہ اند وا ن بارزتر ن دل ل است کہ ش وہ مزبور رادر شرا ط کنون انحراف در مس رجنبش مل م دانند امروزبو ژہ با توجہ بہ جنا ات بن لادن و مبارازات طالبان فنات ک کہ با روشھا مسل حانہ وانتحار درسطح جھان تنفرب پا ان را ا جاد نمودہ اند مبارزہ مسلحانہ ب ش از پ ش مردود و مذموم شناختہ شدہ است و مردم متمدن و مدرن جھان ھ چگونہ حما ت ماد ومعنو برا گروہ ھا مسلحانہ برحق ا ناحق قائل ن ستند ا گرچن ن کمکھائ مشاھدہ شود قدرمسلم بدان د کہ آن کمکھا و حما تھا دررابطہ ھا ناسالم مشکوک و درسطوح مزدور است وعاملان آن افراد ناصالح فرصت طلب ودرسادہ تر ن ب ان ناآگاھان س اس ا ھستند کہ نادانستہ چون عاملان ب ج رہ مواجب عمل م نما د و از درک عامل بودن خو ش ن زعاجزند جنبش مل بلوچستان ا ران امروز دارا صاحب و نما ندگ س اس است ون از بوجود ا نگونہ دستجات مسلح ندارد کہ رھبر آن ھنوز تشخ ص نم دھد کہ بدون تشک لات حزب ودانش س اس حداقل نم تواند بہ پ روز دست ابد اصولاتشک لات کہ فاقد ن رو روشنفکر و زبان سا س است توان حل مسائل عمدہ س اس در ن جھان پ چ دہ را نخواھد داشت وجودچن ن جر انات خواستہ و ناخواستہ آب بہ آس اب دزمن م ر ز ن د درسادہ تر ن تحل ل کمتر ن ضررھا وضربہ ھا آنرابطور خلاصہ م توان چن ن ارز اب نمود الف اول ن ضربہ آن عبارت است از تحق رجنبش مل ازطرف رژ م سفااک د کتاتور کہ وجود محدود ک گروہ مسلح رادرمقابل ارتتش مل ون خو ش بہ ھ چ گرفتہ وش وہ عقب ماندہ مبارزہ آن را با تبل غات منف بقصد بدنام کردن آن درم ا ن مردم متمدن و کشورھا غرب کارمشت ترور ست بن لادن وطالبان معرف م کند ب عمل ات مسلحانہ بنا برماھ ت ذات و اجتناب ناپذ رآن با خشونت و قھرعج ن است و ناچارا دراکثر اوقات با کشتارمردم ب گناہ وگاھااطفال ھمراہ است کہ ا ن خود خشم و ک نہ مردم متمدن در سرزم نھا دمکرات ک را ببار م آورد واز ن طر ق جنبش حما ت ب ن لملل خودرا از دست م دھد پ مبارزہ مسلحانہ چن ن گروہ ھائ درب شتر موارد مورد معاملہ و سازش قدرتھا غارتگر جھان آزاد ورژ م ھا ود کتاتور قرارم گ رند ت ھرعم ات ب رحمانہ مسلحانہ و بو ژہ انتحار برعل ہ جاسوسان نوکران نظام و طرفداران حکومت آتش ک نہ حکومتگران را ت زتر کردہ بلافاصللہ بہ قصد تلاف کردن و انتقام بہ تمام س اس ون خلق ورش بردہ نھاد ھا س اس و مدن را ممنوع نمودہ زندا ان را تحت شکنجہ ھا ھستر ک قراردادہ و مھمتر ن آنھا رابد ن بھانہ اعدام خواھد کرد اعدام مھر نھاد چھرہ تر ن

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/mehran_b_art_1.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • به نام خدا بدینوسیله جنبش مقاومت
  شتر بر دستگاه شود و از سوئ مشارکت در تظاهراتها و اعتراضات م تواند بر وضع ت آ نده اهلسنت تاث ر بگذارد و نبا د اهلسنت منتظر دگرگون در مرکز باشند در آن صورت همچنان سرنوشتشان در ابهام باق خواهد ماند و تاث ر در تحولات آ نده نخواهند داشت امروز جامعه اهلسنت منتظر واکنش شما علما محترم هستند تا به صف تظاهرات مسالمت آم ز مردم ا ران بپ وندند و در سرنوشت س اس خود سه م شوند علما محترم شما خوب م دان د که ادامه حکومت کنون وضع ت اهلسنت را اسفناک تر خواهد کرد و رژ م بر فشارها ش بر اهلسنت خواهد افزود و جنا ات در حق اهلسنت افزا ش خواهد افت و شما هم نگران وضع ت موجود هست د اما تنها نگران نم تواند تغ ر ا جاد نما د و با د از فرصت پ ش آمده استفاده نموده و به صف مبارزات مدن و مسالمت آم ز مردم ا ران بپ وند د با د به وضع ت ذلت بار موجود پا ان داد و در ا ن راه با د همه مردم ا ران همگام حرکت کنند و تنها ک گروه و مردم ک شهر نخواهند توانست حکومت را شکست دهند و با د همه بپا خ زند و در ا ن م ان شما علما محترم مسئول هست د تا جامعه اهلسنت را بس ج نمائ د و خود در ا ن تظاهرات ها شرکت کن د و منتظر ارمغان آزاد از سو د گران نباش د تظاهرات ها خ ابان و اعتراضات مدن شعور س اس مردم و جوانان را بالا م برد و آنان را نسبت به سرنوشت و آ نده خود و مردم حساس م کند وآ نده هم از آن تلاشگران و فداکاران است و شما م توان د نقش مف د

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jond_request.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • CNFI - Europe
  نا ممکن است مردم درد د ول فق ه به نوشت آقا خم ن درحکم مجان ن د وانگان وصغار کودکان ناقص العقل هستند ونه همچون شهروندان آزاد و برابر باچن ن تلق ارتجاع يى نهاد ولا ت فق ه درماوراءاراد مردم قرارگرفته و ازموضوع تصم م ملت وتغ رقدرت خارج است کنگر مل تها ا ران فدرال با توجه به شناخت عم ق خود ازماه ت انحصارطلب وتام ت گرا وتئوکرات ک ولا ت فق ه بود که با اکثر ت آراء وحفظ حرمت نظراقل ت انتخابات دور دهم رئ س جمهور تدارکات چ ول فق ه درا ران را تحر م وبا کوت کرد چرا که بواقع ا ن نه انتخابات آزاد که رأ گرفتن درمعن ب عت گرفتن ازمردم بود اما به کسان که مجبور به رأ دادن درآن رژ م عق دت و ب گذشت بودند ازطر ق رسانه ها گروه تلويز ون توص ه نمود که به کاند داى مورد نظرخامنه ا عن احمد نژاد رأ ندهند حال که مردمان ا ران جهت اثبات وجود خود و اعمال اراد خو ش که مترادف نف ولا ت فق ه است بعنوان شهروندان آزاد خواه و برابر طلب ودر دفاع ازحق ح ات س اس و حقوق انسان خو ش به مبارز ب امان با غصب ومصادره کنندگان آن برهبر عل خامنه ا وارد شده اند و رهبرنظام آزاد ک ش ولا ت فق ه ن ز درنمازجمع گذشته خود را علنا مسئول هم ا ن تقلبات وا ن تجاوزات س اس وحق ک ش ها مدن و اجتماع دانست از آن ببعد مبارزات زنان و مردان آزاد خواه جهت استقراردمکراس با رژ م ولا ت فق ه وارد مرحل جد د گرد د و درصورت هوش ار واتخاذ راه و روش درست ومرحله بند شده به نجات ازولا ت فق ه ونجات مل م تواند ب

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/congkreh_06_24_09.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • هشدار به رژیم ولایت فقیه
  هر صورت محکوم و مردود است و آنان که چنان با ب رحم اعتراضات مسالمت آم ز مردم را سرکوب م کنند بدانند که در پ شگاه خدا و مردم مجرمند و با د تقاص اعمال ناجوانمردانه خود را بدهند جنبش مقاومت از مردم ا ران م خواهد همچنان به طر ق مسالمت آم ز به اعتراضات خود ادامه دهند و بدانند که ه چ قدرت را ارا مقابله با س ل خروشان مردم ن ست و ابرقدرتها در برابر مردم ب سلاح به زانو در آمده اند و به خواسته ها آنان تن داده اند و ه ولا ولا ت فق ه هم در حال ر زش در برابر قدرت مردم است جنبش مقاومت از از همه مردم ا ران م خواهد که به صف معترض ن بپ وندند و ا ن فرصت تار خ را که راه مبارزه مسالمت آم ز را گشوده است از دست ندهند ز را با گسترده شدن اعتراضات و کش ده شدن آن به شهرها و استانها د گر ن روها رژ م تقس م شده و اقتدار خود را از دست خواهند داد و بد ن صورت مردم م توانند رژ م را وادار به عقب نش ن نما ند جنبش مقاومت

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jonbesh_hoshdar.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • اطلاعات جنبش دموکراسى و اعتراض ب
  فرستاده ميشوند اطلاعات حاوى اخبار جنبش درگيريهاى مردم با بسيج نيروى انتظامى لباس شخصى ها دستورالعمل مقاومت تاکتيکهاى مقاومت و جنگ و گريز با لباس شخصى ها و بسيج محل تجمع مردم درمان زخمى شدگان تشکيل ستادهاى کمک به مردم بر عليه باسيج و لباس شخصى ها رساندن کمک به جنبش مقاومت تظاهرات در خواست تمرد نيروهاى مسلح و در خواستهاى رهبران جنبش مدنى است تويتير twitter اين جا را کليک کرده و يک آدى مجانى درست کنيد و بعد در قسمت جستجو سمت راست کلمه iranelection داخل کنيد بعد از دريافت صفحه براى اطلاعات لحظه به لحظه قسمت refesh را کليک کنيد نمونه اى که براى refresh مشاهده خواهيد کرد اين است 1397 more results since you started searching Refresh to see them لينک تويتير http twitter com Facebook فيس بوک www facebook com براى انتخابات ايران جستجو کنيد آى رپورت دأت کام www ireport com حاوى مطالب لحظه به لحظه بدون بت نام و آى دى up to date information about Iran without sign up سى ان ان CNN www cnn com iran و يا http www cnn com SPECIALS 2009 iran elections سى ان ان نقش عمده اى در انتشار مطالب لحظه به لحظه ايران ايفا ميکند

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/twitter.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • مجموعه  مصاحبه ها و گزارشها  در
  داع با هوشنگ ام ر احمد در تلو ز ون آمر کا VOA با عنوان گفتگو با جمهور اسلام ا تحر م کامل مناظره حسن داع با محمد سه م در تلو ز ون آمر کا با عنوان گز نه ها جامعه ب ن الملل در برابر جمهور اسلام مناظره حسن داع با کاوه افراس اب در تلو ز ون آمر کا در مورد برنامه ها هسته ا رژ م

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/Iranian_lobby.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • فقیہ دروغگو
  بکشاند ملا مک ار بدرست درک کردہ بودکہ برا بار سوم نم تواندمصوبات ک اصلاح طلب منتخب ولا ت وشورا نگھبان رادر مجلس وتو نما د چہ درآنصورت مردم پ کان مبارزہ رامستق ما بطرف ولا ت فق ہ خواھندگردان د باچن ن درک ازواقع ت بفکرطرح کودتائ کہ ازتفکر ش خک بنام مصباح نشات گرفتہ بودافتادند بد ن ترت ب کہ با دبنام نجات اسلام ازمصلحت گرائ واصلاح طلب حکومت بنام عدالت اسلام بدون جمھور ا جاد نما ند سپس بادر دست گرفتن دولت ک دست ومل تار ست بہ حکومت ننگ ن خود ب دغدغہ ازرقبا ادامہ دھند تمھ دات آنرا ن زبااقدامات بظاھرانقلاب ازقب ل پاک ساز حاکم ت اسلام از فساد مال آنھم درسطوح بالا حکومت کہ مردم پسند وعوام فر بانہ باشد ب اغازند واز ن طر ق با ک ت رودونشان بہ مقاصد شوم خوددست ابند عن باز ر ضرب گرفتن مقامات بالائ اصلاح طلبان مزاحم بعنوان مبارزہ با فساد مال وغارتگر ثروتھا مل کشور محبوب ت تودہ ا کسب کردہ وازطرف د گر مزاحم ن اصلاح طلب رادر دادگھا خودمحاکمہ رسواوازم دان س اس خارج کردہ باشند بھم ن دل ل درکارزارتبل غات انتخابات د د م کہ با برنامہ ا ازپ ش تدو ن شدہ مصاحبات تل ز ون آنچنان را راہ انداختہ وازطر ق مل جک خود احمد نژاد نابود رفسنجان وخاندان و رابہ نحو ازانحا مطرح نمودند چراکہ تودھا ھم پذ را ا ن مسئلہ خواھند بود با پ شبردچن ن طرح ھمہ اھرم ھا دولت رادرکار تدارکات وتبل غات احمد نژاد در انتخابات بکارگرفتند از طرف د گردستوردادند تا مردم را بہ انواع مختلف ازدسترس بہ ستاد انتخابات رقبا آن مل جک باز دارند ارطباطات تلفن آنھا را قطع کردہ سا ت ھاشانرا بستہ وبرنامہ ھا انترنت شان را قطع نما ند متاسفانہ باوجودھمہ ا ن تمھ دات دولت تمام ع ار مردم ب زاراز د کتاتور مل ا ان درغگو خودرا بہ صندوقھا را رساندہ ونما ندہ اصلاح طلب آقا موسو را بہ پ روز رساندند اعلام خبرپ روز آقا موسو مل ا کودتاگر را آنچنان سراس مہ کردہ بود کہ پ ش ازپا ان نھائ کارستادھا انتخابات و برخلاف اعلام رسم شورا نگھبان ط فرمان عاجل بہ وزارت کشور کتبا دستورم دھد بنا برمصلحت حکومت اسلام و فرمان رھبر آقا احمد نژاد بعنوان برندہ نھائ انتخابات اعلام شود ا ن دستور کتب توسط ک از مامور ن وزارت کشورانتشار ب رون م ابد کہ بنا برگزارشات رسانہ ھا داخل و خارج شخص مزبور ط ک تصادف رانندگ بقتل م رسد درک مقام ولا ت ازدادن چن ن فرمان ا ن بودہ است کہ مخالف ن جرئت نافرمان و رد نظرو را نخواھند داشت اما اعلام تلو ح وزارت کشورازخبر پ روز قطع آقا موسو واطلاع افتن عموم مردم از ا ن خبر باتوجہ بہ حضور عموم خود در را دادن بہ موسو بلافاصلہ مل ون بہ خ ابان ر ختہ وا ازموسو م خواھند تا از را شان دفاع نما د فق ہ دروغگو و کودتا گر در م ان ترس وتھد د بلافاصلہ خواستار ملاقات با

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/mullah_lies_election.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Iran’s proxy war against USA ‎
  The Shiite rules and belief Hierarchy is similar to Catholicism hierarchy with stronger emphasize on strict following of an Ayatollah The founder of twelve Imami of Shiite sect was King Ismail Safavid who was the son of Martha the daughter of Uzun Hasan by his Pontic Greek wife Theodora better known as Despina Khatun Theodora was the daughter of Emperor John IV of Trebizond whom Uzun Hassan married in a deal to protect Trebizond from Ottomans King Ismail due to his lineage to Christianity had mastered the Christian orthodox and Catholicism that is why a lot of similarities are built into Shiite twelve Imami hierarchy 3 The expediency is the act of changing the religious rules to suit the Shiite religion interest by the source of imitation and the Ayatollah the leaders of expediency can change the religious rules edicts and directives at will to advance Shiite interest and the public followers must accept them For instance if drinking beer is forbidden the Ayatollah can issue an edict and make it permissible to drink beer for quenching the thirst Or when Iranian supreme leader announces to the world that manufacturing and use of nuclear weapon is not permissible by Islam and by Shiite religious rules while no where in Quran Shiite testaments Sunni testaments and Islamic doctrine manufacturing and using weapon of mass destruction is discussed or even mentioned This is clearly a big lie that Ayatollah uses to deceive the world about his intentions The Ayatollah can change the rule and can make it permissible and he can use the principle of Taqieh or act of dissimulation to hide his Intention He can alter the ruling by using the expediency principle and make it permissible on the ground that Iran s security is in danger therefore manufacturing nuclear weapon and using them is necessary to protect Iran Consider the following excerpts from Shiites scholars Governance Is a Primary Rule and Has Priority over Secondary Rules If the government powers were considered within the domain of the Divine secondary rules the delegation of the Divine government and the absolute wilāyah guardianship to the Prophet Muhammad s would be a meaningless phenomenon The governance which is a part of the absolute wilāyah guardianship of the Prophet Muhammad s is among the primary Islamic Shiite s rules and takes precedence over the whole secondary rules including the prayer fasting and Hajj Ayatollah Rohallah Khomeini in a speech in Iranian month year Daymah 1366 حکومت که شعبه ا از ولا ت مطلقه رسول الله است ک از احکام اول ه است و مقدم بر تمام احکام فرع ه حت نماز و روزه و حج است آ ت الله خم ن د ماه The Islamic ruler Ayatollah can demolish a mosque or a house which obstructs a street and pay the owner its price or pay nothing to the owner He can also temporarily ban the mosques when necessary or demolish a mosque which proves detrimental to the public good in case it is impossible to prevent its harm without destroying it The clergyman lead government can unilaterally revoke a Sharia Sharia religious law and ruling religiously permitted law is called Sharia law contract that it has itself signed with people when it is understood to be against the interest of the county or Islam It is also able to stop any practice be it a worship or not if it is recognized to be against the good of Islam The clergyman lead government can even temporarily prevent performing Hajj pilgrim to Mecca which is among the important Divine obligations when it proves to be against the Islamic country s interest 12 but the governments governor must be jurisprudent Ayatollah Our Infallible Imams a had just used this same point that the Imam the religious leader has to have superiority over others to prove their imamate Also the queries that Shīite scholars raise and criticize others fall within this very domain when they say the caliph did not know the answer to a question about the Islamic Law or he did a certain act which was against the Islamic law so he was not qualified for this office 1 therefore Imam Ali and his Sons Hasan and Hosain are the rightful Caliph another example of disregard for people and expertise is the following quote from the office of supreme leader of Iran from Imam Khomeini Muslims consider justice and knowing the law as essential conditions and basic elements while other things are neither significant nor necessary For example to know how the angles are or what the characteristics of the Creator Allah are has nothing to do with the matter of leadership Similarly suppose someone knows everything about physics and has discovered all the natural forces or knows music well he will neither be qualified to be a caliph nor be given priority over those who are just and knowledgeable in Islamic law to occupy the office of leader The wali or the welaih means ruling on behalf of god administering justice collecting taxes directly from people and those taxes are numerous number one is Khums which is 1 5 th of people income which amounts to 20 of ones income the second is the Zakat which is a tax on luxury goods and services and extra income then the established income which we may call supplemental income the percentage of Zakat is established by the jurist some times its 10 or up the next level of taxation is the Jazieh tax in lieu of conversion to Islam tribute and Fedieh Ransom which is a tax imposed on infidels or non believers in Islam who live on Muslim lands or a tax imposed on protectorate infidel territories Wilāyah Arabic or velayat Persian Guardianship and Right of Ownership In Shiite Islam it is legal to own property but it is restricted by certain limitations Limitation of ownership is among the issues which are within the jurist s area of competence due to his wilāyah guardianship which guardianship of the jurist is unfortunately not clear In spite of the fact that ownership is respected by the sacred Legislator walī al amr the Leader of Muslims has the power to restrict a legal property or even confiscate it if he realizes that such ownership goes against the interest or advantage of Islam and Muslims 13 4 The Ayatollah and Imams are pious and innocent they can never commit sins would not make mistakes and god had made t hem this way therefore they are god s representative on earth and every follower must listen to them and f ollow their orders Governing the people is god s given duty to them to implement god s will 5 All the events of martyrdom of Imam Husain and Imam Hassan Imam Ali sons must be reenacted yearly the reenactment must be repeated 7 and 40 days after the events reenactment The passion play and miracle play are mandatory requirements These events contain masses publically beating on the chest beating With metallic chain slashing their heads and babies heads with a dagger to draw blood reenacting the killing of Omar the 2 nd caliph of Sunni Muslim sect reenacting the burning of Omar the 2 nd caliph of Sunni M uslim sect jeremiad and dirge are mandatory these performances are used to depress and soften the heart and mind of Shiite Muslims so that they can be suggestible brain washed and controlled The pity and compassion arises from the depressed minds and the clergy is seen as the person who rising to the occasion to heal the 1400 years of wounds To implant the strong instinct of giving ones life for the clergy and religion the clergies implant such ideas in these events in people mind while people are not aware and are very Receptive of suggestions The Shiite clergies have perfected the science of psychology and art of brain Washing A happy mind cannot easily be manipulated but a depressed mind can easily be manipulated and receptive of suggestion and implanting the ideas becomes easy therefore they use these events to make people mind Depressed and control their minds In these events they select their suicide bomber 6 The hidden Imam the belief is that the twelfth imam went to hiding and installed the Ayatollahs as his successor until he reappears and every Shiite Muslim are to obey the Ayatollahs until his coming They believe he remains in hiding until the world is full of sin killing rape murder and thievery The fanatics believe to hasten his reappearance they even Believe for their hidden Imam to reappear faster they must go on killing spree and must use weapon of mass destruction to kill all Non believers The fanatics supported by Iranian revolution guards and office of supreme leader have organized crime groups These groups are sent to Bahai religious communities to assassinate Bahai s and also sent to Iranian Sunni communities and provinces to assassinate Sunni religious leaders to create more hatred and chaos so their hidden Imam will appear faster Two tiered government 1 In compliance with Shiite Taqieh Arabic Taqia principle that explained above The Iranian system of government deliberately designed to function as two separate entities with one having the real power the top tier is the policy politics designer and another one would be the implementer The top tier government consist of Supreme leader which the power is vested in him as god s representative and will control the judiciary the regular armed forces the revolution guard forces the Basij militia the print audio video and electronic media the guardian council the expediency council and the constitution The guardian council over sees the national assembly The second tier government or implementer government is elected by popular vote and has no executive power All the important and executive policies have a red line drawn around them that forbid the national assembly and the elected president form entering such as foreign policy is reserved for supreme leader Ayatollah Ali Khaminaey and president can not act On the foreign policy without permission from Ayatollah Khaminaey The second tier which we call the implementer government takes the role of implementing the will of top tier unelected government and its duty is to legislate the top tier government will and to give the will of supreme leader legitimacy The execution of the will of top tier government is the job of second tier government for domestic consumption and hiding and shielding the true ruler from world public opinion The National Assembly initiates the implementation of top tier government will While the national assembly is part of the second tier government and as implementer tier must take the will of the top tier government and legislate it Its duties also include the supreme leaders exoneration from misdeeds It s job is taking all the blames for wrongdoing to make the supreme leader appear pious and innocent The second tier government or implementer plays two major roles one is to make the supreme leader appear innocent and pure in the eyes of Iranian citizens and the world the other is to makes Iran appear a democratic country The Taqieh principle is implemented when the Iranian president and the National Assembly members are elected This behavior makes Iran appear democratic while the dictatorship is in full control from the top The Islamic republic revolution guards the strong arm of top tier government is executing the following All the illegal activates against human rights the terrorist activities the Iranian decedents assassination The bombing of United States barracks in Lebanon in 1983 where it killed 280 marines The bombing of United states of America s embassy in Kuwait high jacking of Kuwait airways planes killing American intruding into people privacy covering the women from head to toe to make them look like ghost training the Hezbollah Hamas Islamic Jihad Taliban and Al Qaeda terrorists and financial support for this groups are executed by the top tier government revolution guard and its foreign wing the Quds force However the two governments are connected on the top to the supreme leader and all the power is vested in supreme leader and the clergies The supreme leader own the vested power which controls the army secret police prison system they also control judiciary and the other would be the elected president cabinet members and the parliament The role and function of each one is predefined The two are as below Unelected body Supreme leader The assembly of expert The guardian council The judiciary Revolution guards Basij militia Expediency council The elected body The parliament and parliament members The President Why the Iran governing body was designed this way The answer is in Shiite religion doctrine The Shiite religion has been struggling since 14 00 years ago to establish the divine rule as prescribed by the Faqih jurist consult or jurisprudence Shiite Islam started as a political movement supporting Ali cousin and son in law of Muhammad the Prophet of Islam as the rightful caliph of the Islamic state after the death of Prophet Mohammed The legitimacy of this claim as initially envisioned by Ali s supporters was based on his perceived righteousness tribal customs his close relation to the Prophet and prophet Muhammad s alleged designation of Ali as his successor Ali s right passed with his death in 661 AD to his son Hasan who chose not to claim it and after Hasan s death the right was passed on to Hosain Ali s younger son The evolution into a religious formulation is believed to have begun with the martyrdom of Hosain in 680 AD at Karbala today in Iraq There are many branches of Shiite which one of them is twelve Imami or followers of 12 saints allegedly the twelfth Imam is Ali s descendent who went into occultation The central belief of Twelve Imami Shiites is the occultation or disappearance from view of the 12 th Imam The 12 th Imam is considered the only legitimate and just ruler and therefore the Shiite clergies should rule on his behalf until he reappears The religious authority of the Shiite clerics is derived from their role as deputies of the absent 12 th Imam they are as such the recipients of the Khums religious tax 1 5 th of an individual or entity s income Arabic khums 1 5 th 20 of income tax a source of substantial economic autonomy for Shiite Clerics Shiite clerics are often referred to as Mullahs and Mujtahids The most prominent clerical position is that of marja al taqlid or source of imitation The Shiite clergy does not however have a formal hierarchy but the hierarchy is traditionally maintained from lower ranking obeying the higher ranking and the masses following both the lower and higher ranking The honorific ayat Allah or ayatollah sign of God is a title that does not correspond to any established religious function and its an honor bestowed upon the highest ranking and most experienced by tradition The doctrine emphasizes that the rule of law belong to god and god has chosen the jurisprudence to be his representative until the twelfth Imam Imam Mahdy appears on earth to establish justice Until then the jurisprudence is in charge of ruling the people In the past 500 years in Iran all the kings who have ruled Iran has been blessed by the jurisprudence to rule on their behalf The ruling has been a loan from the jurisprudence to the King The duty of the ruling king and the jurisprudence is to expand the Shiite Islamic law called sharia convert other faiths to Shiite Islam to make preparation for coming of twelfth Imam If people are not converted to Shiite Islam then the people will not obey the divine rule therefore it s a must to convert people of other faith even by force if necessary as Khomeini has said In a country that officially have a parliament and the legislative branch what is the need for another body to make laws In a democracy the laws are made by legislative branch such as upper and lower house of parliament but in Islamic Iran this is not the case In addition to parliament the top tier government has its own legislative body called the supreme national Security Council and its duties are defined as 1 Determining the defense and national security policies within the framework of general policies determined by the Leader and the leader is the supreme leader Ayatollah Khaminaey 2 coordination of activities in the areas relating to politics intelligence social cultural and economic fields in regard to general defense and security policies and 3 Exploitation of materialistic and intellectual resources of the country for facing the internal and external threats This body goes beyond its defined role and issuing laws regulations to curtail and limit the Iranian citizen s rights limit the use of Internet issuing directives to harass and arrest women who don t observe proper Islamic dress codes determines Iranian foreign policy by passing the courts and issuing arrest warrants against dissidents This legislative body even issue arrest warrants against sitting parliament members who are supposed to enjoy political immunity to silence the opposition in parliament The power of dissimulation expediency and emulation The belief in dissimulation expediency and emulation so strong that become second nature to Shiite Muslims The dissimulation expediency and emulation can be preserved selectively used and applied when necessary and the resolve is also plays a major role in Shiite nature to application of these three principles The door to repent for those who don t always follow it is always open To show the power of dissimulation expediency and emulation let s look at couple of real instances that occurs in Iranian recent history General Hossein Fardoust was Mohammad Reza Shah s Shah of Iran best friend from his childhood Shah wrote in his biography that he had only one true

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/English/Iran_proxy_war_against_USA.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive •