archive-org.com » ORG » B » BALOCHUNITEDFRONT.ORG

Total: 373

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • انتقاد از خود
  نقدنامه ا برمحتوا اطلاع ه درگذشت شادروان م رهوت م ر لاشار در آن شرا ط خاص که سبب رنجش و کدورت روح مضاعف بس ار بر آنها گرد د قلبا متأسفم و پذ را ا ن انتقاد از خود

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/enteghaad%20az%20khod.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive • بود مرحوم م رهوت م رلاشار در تار خ 10 05 2009 روز کشنبه ساعت 6 بعد ازظهر در محل هال هونسلو مسجد برگزار خواهد شد مقدم کل ه شرکت کنندگان را گرام م دار م آدرس محل Hounslow Jamia

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/mir_hooti_1.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • با تشکر واحید قاراباغلی
  زبان مادري خودمان يک خطاي جدي محسوب مي شد کتاب هاي درس تاريخ ما وقايع تاريخي را بطور کامل به نفع شکوه نژاد فارس تحر ف کرده بود هيچ يک از ما به کتاب هاي درسي که به زبان مادري مان نوشته شده باشد دسترسي نداشتيم فرهنگ فارس به عنوان هويت مشترک همه ايرانيان تعر ف ميشد نقش مهم ترکهاي آذربا جاني در تاريخ ايران ناچيز قلمداد ميگرديد در خيلي موارد به آذربا جاني ها خصلت غير انساني اطلاق شده و آنها بصورت وحشيان و بيگانگاني مورد اشاره قرار ميگرفتند که در تاريخ بزرگ امپراطوري فارس اخلال نموده اند در مدرسه به رعايت اکيد مواد درسي نظارت ميشد مامورين وزارت آموزش به کلاس هاي درسمان سر ميزدند تا مطمئن شوند که معلمين بر اساس مواد درسي تعيين شده عمل ميکنند در صورت تخلف شغل خود معلمين به مخاطره مي افتاد معلمين ما که اغلب خودشان هم آذربا جاني بودند البته مطابق اين سيستم عمل ميکردند وزارت آموزش و پرورش به صورت جد نظارت ميکرد که کودکاني که بزباني غير از فارسي صحبت م کنند شديدا تنبيه شوند که ا ن تنب ه معمولا عبارت از تعليق کلاسشان و يا کتک زدنشان در سر کلاس بود آناني که جسارت اين را داشتند که براي دستشوئي رفتن با زباني غير از فارسي اجازه بخواهند مجبور ميشدند که سر جاي خود بمانند و رنج بکشند نژاد پرستي تنها به کلاس هاي درس محدود نميشد من مرتبا ميشنيدم و يا ميديدم که مردم من در راديو تلويزيون و در مدياي دولتي مورد توهين قرار ميگرفتند اين رفتار تا امروز نيز کماکان ادامه دارد در نشريات ايراني آذربا جاني ها بصورت مردمي که از نظر هوش مشکل دارند و اعضا درجه دو جامعه هستند تصوير شده و اغلب در مدياي ايراني با عناويني غير انساني مورد اشاره قرار ميگيرند هر منطقه اي که در آن اقليت هاي ائتنيکي متمرکز هستند از سرمايه گذاري هاي اقتصادي محروم ميماند مغازه داران از استفاده از نام هاي غير فارسي حتي در محلات آذربا جاني نشين منع گرديده و در صورت سر پيچي از اين امر به مغازه هاي آنان آسيب رس ده و يا بسته م شود نژاد پرستي در مورد اقليت هاي ائتن ک در ايران حتي منحصر به داخل مرزهاي ايران نيست من جوک ها و اشارات نژاد پرستانه را از ايرانيان غربگرا در خارج از ايران نيز شنيده ام و ناراحت کننده تر اين است که اين نژادپرستي با بالا رفتن درجه تحصيلات شخص از بين نميرود طبقه تحصيل کرده اساتيد دکتر ها و غيره هنوز هم به اين کار ادامه ميدهند چرا که با آن بسيار مانوس ميباشند حتي گروه هاي اوپوزيسيون نيز مشمول اين قاعده ميباشند ممکن است خيلي ها باشند که اين مساله را چيز ساده اي تلقي کنند که در مقابل مسائل عام حقوق بشر و همچنين برنامه هسته ا ايران کمرنگ ميباشد اما بر عکس نژاد پرستي بر عليه جمعيت اقليت ايران بايستي بصورت يک مشکل جدي مورد توجه قرار گيرد مشکلي که به اندازه هر مورد مرتبط با رژيم اسلامي توجه خيلي جدي را طلب ميکند اقليت هاي ائتنيکي

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/fakhteh_zamani_1.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • بسم الله الرحمن الرحيم
  مراد خاتون فرزند م ر اول ا مبارک و همش ره زاده حاج محمد خان م رلاشار بزرگ خاندان م رلاشار است مرحوم برادر بزرگتر مهندس نورالد ن و دکتر اول ا م رلاشار و پسر دا و پسر عمه و داماد بهرام و موسى م رلاشار و پسر عمه و باجناق احمد م رلاشار است مرحوم متولد 01 09 1973 م باشد که پس از ط دوره ابتدا و متوسطه در لاشار و خاش موفق به اخذ ل سانس در بهداشت شد و بعنوان کارشناس ارشد در ادارات بهداشت ن کشهر و چابهار خدمت م کرد از و ژگ ها بارز زندگ آن مرحوم گرا ش به امور د ن در سن ن جوان و پرداختن به عبادات فرد و تزک ه نفس و فراتر از آن تبل غ و دعوت د ن بود مرحوم تمام هم خود را صرف مطالعه قرآن مج د و سنت نبو نمود و در ا ن راه فرد بس ار موفق و در ب ن خانواده و دوستان بس ار مؤثر و جا گاه و ژه ا داشت به پاس باورها مذهبي و احترام به روح آن مرحوم که معتقد به دور از هرگونه تشر فات و سنت ها را ج خارج از

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/Funeral_mir_hoti.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • متن ترجمه شده  سازمان عفو بین ال
  به اتهام محاربه با خدا که معمولا در مورد کسان که مقابل دولت دست به اسلحه م برند استفاده م شود به مرگ محکوم شدند محکوم ت آنها توسط د وان عال کشوردر آور ل تا د و مهد قاسم زاده در فور ه اعدام شد سه نفر د گر سهند عل محمد بخشعل محمد و عبادلله قاسم زاده ن ز به مرگ محکوم شده بودند اما احکام آنها توسط د وان عال کشور در سپتامبر لغو شد آنها در حال سپر کردن محکوم ت ساله حبس توام با تبع د در زندان زد واقع در مرکز ا ران هستند اطلاعات پ ش زم نه اهل حق متعلق به مذهب هستند که در قرن تاس س شده است آنها عمدتا در عراق و در غرب ا ران زندگ م کنند اکثر ت اعضا آنها کرد و بخش کوچک از آنها متعلق به اقل تها اتن ک د گر شامل آذربا جان ها م باشند قانون اساس ا ران برابر برا اقل تها در ا ران را که گمان م رود حدود نصف جمع ت م ل ون ا ران هستند را تضم ن کرده است بند چهاردهم از ماده سوم ا ن قانون امکان برابر در پ شگاه قانون را فراهم نموده است و همچن ن بند اول از ماده ميثاق بين الملل حقوق مدن و سياس که به تصويب ايران نيز رسيده است ب ان م دارد هر کس حق آزاد فکر وجدان و مذهب دارد ا ن حق شامل آزاد داشتن ا قبول ک مذهب ا معتقدات به انتخاب خود همچن ن آزاد ابراز مذهب ا معتقدات خود خواه بطور فرد ا جمع خواه به طورعلن ا در خفا در عبادات و اجرا آداب و اعمال و تعل مات مذهب م باشد مطابق اصل قانون اساس جمهور اسلام ا ران سه افل ت مذهب زردشت هود کل م

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/ahle_haq_1.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • به نام خدا بدینوسیله جنبش مقاومت
  و واگذار شد و به همراه ت م و ژه سپاه قدس از هشت ماه پ ش برنامه ر ز ها متعدد برا ترور فرماندهان جنبش مقاومت جندالله کرد اما در تار خ 30 فرورد ن 1388 ط ک عمل ات پ چ ده توسط شاخه اطلاعات جنبش دستگ ر شد ا ن ها اعترافات است که پاسدار سرهنگ غلام رضا خوش نظر کرده است و بازجوئ ها همچنان ادامه

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/eterafat_sarhang.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • بيانيه در مورد روز شهید الاحواز
  29 12 16 04 2009 www alahwaz com www alahwaz org

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/rooze_shohada.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • دعوت به تظاهرات در سوئد
  برا نپذ رفتن جرائم اشغالگران در حق مردم احواز بخاطر اجابت به نواى مادران شهدا و فرزندان انها و مادران اسرا و تمام خانواده ها انها بخاطر ا نکه به وعده هاى خود در قبال احواز و مردم احواز جامه عمل بپوشان م بخاطر ا نکه به اشغالگران و دشمنان نه بگو م بخاطر ا نکه همد گر را دست به دست بخاطر سرزم ن اشغال شده ما در م دان عمل بب ن م بخاطر ا نکه به شعارهايمان جامه عمل ببوشانيم بخاطر ا نکه در ساعت مبارزه در مقابل دشمن و اشغالگران در کنار همد گر باش م و از اختلافات ب ن خود که سود به مبارزه ما نخواهد داشت دورى كنيم بخاطر اشک ا تام و فرزندان اسرا بخاطر ا نکه پرچم احواز در اسمان به چرخش در ايد بخاطر ا نکه مردم ازاده جهان را به قض ه احواز متوجه ساز م و از انها بخواه م که در کنار سرزمين اشغال شده ما با ستند بخاطر ا نکه چهرة وعملكرد اشغالگران را برا مردم جهان کشف کن م و جرائم انها را در ملأ عام رسوا ساز م بخاطر ا نکه اس ر احواز برا هم شه در سياه چالهاى اشغالگران نماند بخاطر ا

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/davat_be_tazahorat_1.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive •