archive-org.com » ORG » B » BALOCHUNITEDFRONT.ORG

Total: 373

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • توجه
  که من چند روز پ ش توانستم در قبرستان قد م بنت که در مس ر راه بنت به دهان واقع شده قبرم رکمبر فرزند رئ س سل مان را پ دا بکنم که بر رو سنگ ان تار خ شهادت سال 1165 هجر قمر ذکر شده و اکنون که من ا ن مقاله را م نو سم سا ل 1430 هجر قمر م باشد که 265 سال از شهادت م رکمبردوم فرزند رئ س سل مان سردارهم شه جاو د بلوچستان م گذرد در ضمن اقا د ه م در ق د ح ات است ودربنت سکونت دارد هدف از ب ان تار خ شهادت م رکمبر دوم ا ن بودکه بدان م وقت نامبرده نسل چهارم م رکمبراول است دو ست شصت پنج سال ازشهادتش م گذرد پس م توان گفت ب ن دو م رکمبرحد اقل دو ست سال فاصله وجود دارد واگر دو ست سال را به سال شهادت م رکمبر دوم اضافه بکن م پانصدو شصت پنج سال م شود که م رکمبراول درلاشار حکومت کرده ورخدادها که ب ان م شود از نظرزما ن بچند قرن برم گردد درضمن در نزد ک شهر پ پ که در دامنه سلسله کوهستان سرکوه واقع شده دره ا صعب العبوروجود دارد که تا هنوز بنام گت کمبر معروف است وا ن دره چرا بنام گت کمبر معروف است اطلاع در دست ن ست ول اهال پ پ نامگذار ا ن دره را مربوط بزمان م ر کمبر اول م دانند وباز نقل قول ازکدخدا شهکل سر پرست طا فه سرحه ا بشنو د و چن ن حکا ت م کند که درزمان م رکمبراول فرزند م رش روکه حاکم لاشار بوده اختلاف ب ن اووجد من که سر پرست طا فه سرحه ا بوده بوجود م ا د وبدستور م ر کمبرجد من کشته م شود البته ا شان اسم ا جداد ش را ب ان کردند که من فراموش نمودم م گو د پس ازا ن واقعه کل ه ا ل تبارما همراه پسربزرگ جدم از منطقه لاشاردستجمع کوچ م کنند وخود را به بنپور م رسانند وم ار حکومت وقت انجا م شوند ودر ا ن زمان ملکها در بنپور حکومت م کنند وطا فه سرحه ا را بعنوان پناهنده م پذ رند و ملک م گو د شما م توان د در اطراف بنپور بمان د و ا در اطراف اسپکه سکونت بکن د وانها م گو ند برا ما مناسب تر ن جا اطراف اسپکه م باشد ودرپائ ن اسپکه روبرو نقطه ا بنام تمپ چگرد سکونت م کنند وچند ن خلقه چاه حفر م نما ند اب اشام دن خود ورمها خود را از ا ن چاه ها تام ن م کنند وا ن منطقه که از نظر اب ز ر زم ن بس ار غن است وبا حفر چاها کم عمق به اب دسترس پ دا م کنند وانجا را بنام بلوچان چاه نامگذار م کنند وبه زندگ دامدار خود در انجا ادامه م دهند حدود کسال م گذرد م ر کمبر از کرده خود پش مان م شود بزرگان ور ش سف دان را نزد انها م پرستند وم گو ند من حاضر به پرداخت خون بها هستم وهر طور که دل شما بخواهد من رفتار م کنم بخانه زندگ خود بر گرد د ول سرپرست جوان که پدرش بقتل رس ده بود م گو د من ن از بخون بها ندارم ول اگر م ر کمبر ن از به طا فه سرحه ا دارد در صورت قلب ما تسل م شود ورضا ت ما تام ن م گردد او با د خواهر خود را بعقد من در ب اورد ودر ا ن صورت است که صلح ما صورت م گ رد م انج گران م ر کمبر بر م گردند وجر ان را با دلخوره وترس به اطلاع م ر کمبر م رسانند چون تا ان زمان چن ن وصلت ب ن م ران لاشار وسا ر طبقات صورت نگرفته وپ شنهاد سرپرست طا فه سرحه ا را توه ن م دانستند بهر جهت پ شنهاد را باطلاع م ر کمبر م رسانند و سخت عصبان م شود ول پس ازچند روز فکرم کند دوباره با با همان ر ش سف دان که قاصد و بودند جلسه م کند وم گو د گرچه تا بحال چن ن وصلت ب ن ما وطا فه صورت نگرفته ول در طول تار خ ما هم ه چ گاه ک از بزرگان طا فه بدست ما کشته نشده م گو د چون من کار استثنائ انجام داده ام وبا د در مقابل ان کار استثنائ هم انجام بدهم م گو د در صورت که طا فه سرحه ا به سر جا خود بر گردند من قول م دهم خواهر م را بعقد و در ب اورم پ غام وقول م ر کمبربه اطلاع طرف م رسد انها هم با نا باور ازچن ن وصلت خوشحال م شوند د ر نم گذرد اهال سرحه بسر منزل خود بر م گردند م ر کمبر خواهر خود را که بنام ب ب سحت بوده بعقد سر پرست جوان طا فه سرحه ا در م اورد که متائسفانه من اسا م انها را فراموش کرده ا م البته نقل کنند ماجرادر ق د ح ات است واکنون در روستا سرحه سکونت دارد شهکل م گو د بازماندگان ب ب سحت خانواده ما م باشد وما خود را قوم خو ش م ران لاشارم دان م البته بنظرمن شهکل شا ستگ ا ن را هم دارد که ادعا قوم خو ش بکند وم ران لاشاربوجود و افتخارهم بکنند در ضمن من در مقاله ا که بنام مختصر از ب وگراف داداشاه که مدتها پ ش منتشر کردم تا حدود از کارها شهکل هم مطالب را ب ان کرد ه ام که تکراران در ا ن مقاله نم گنجد م رکمبراول بخاطر جلب رضا ت طا فه به ا ن وصلت تن م دهد وچن ن کار در ان زمان غ ر منتظره بوده ضمنا طا فه سرحه ا خود را مالک بلوچان چاه م دانند چون ازطرف ملک حاکم بنپورا ن مناطق بانها واگذار شده بود وانها بودند چند ن حلقه چاه حفر نمودند وانجا را بنام بلوچا ن چاه نامگذار کردند ول در اواخر دوران حکومت پهلو طا فه ز ن الد ن انجا را تصاحب م کنند وقنات اباد م کنند بنام سورجاه وبلوچان چاه به سور جاه تغ ر نام م دهد وطا فه سرحه ا که در کوهستان سرحه زندگ م کند از ادعا خود صرف نظر نموده وطا فه ز ن الد ن در انجا مشغول عمران وابادان م باشند واکنون که از م ر کمبر فرزند م ر ش رو نام برد م ب ک ماجرا شن د ن د گر زمان حکومت ا شان اشاره م کن م جر ان ازا ن قرار است فرد بنام سالارعز زازاهال منطقه مارز بشکرد همراه زن فرزند وبستگانش خود را به لاشار م رساند وپناهنده م رکمبرم شود نامبرده گو ا فرد شرور وراهزن وقاتل بوده ومردم منطقه از دست او بستوه م ا ند سر انجام بر اثر فشار مخالف نش ناچار بترک خانه وکاشانه خود م شود وبعنوان م ارراه لاشار م شود که درا ن زمان م رکمبردرانجا حکومت م کند وبطور که در شعر معروف به شعر سالارعز زب ان م شود هنگام امدن سالارم رکمبر در حوزه سگارکه انتها منطقه اهوران م باشد وبا شهر پارود سرباز فاصله چندان ندارد سکونت داشته وطبق اظهارات بزرگان ومطلع ن منطقه تا زمان م رکمبرم رش رومنطقه لاشار وچانف اهوران دارا ک سر پرست بوده ودرزمان م ر کمبراول بوده که منطقه چانف اهوران را به خواهر زاده اش بنام م ر مبارک واگذار م کند واز ان پس بازماندگان م ر مبارک برا خود حکومت مستقل وجداگانه تشک ل م دهند ومنطقه لاشار به دو قسمت تقس م م شود که در ان زمان انتها مرز عشا ر لاشار جا بوده بنام لاشار کاه ومنطقه اهوران در م ان دولاشارقرار دارد عن لاشار کاه ولاشار نائ منتها لاشار کاه منطقه ا ست که فقط برا علف چران مناسب است که بدون شک امدن م ر کمبربه ا ن حدود مصادف با فصل بهار بوده چون در منطقه لاشار کاه حت ک ده اباد وجود ندارد تنها علامت ک رشته قنات مخروبه د ده م شود که در کنار ان نشانه ک قلعه ا سنگ هم مشاهده م شود که بنام گهرام کلات معروف است اشتباه نشود م رگهرام فرزند نودبندگ که پنجاه هزار سپاه داشته ا ن نقطه وان قلعه سنگ نم تواند محل سکونت گهرام پسر نود بندگ باشد بند شعر چل هزاررندنت گون چاکرا ثا ن پنجاه هزار گون گهرام ل ن غاز ش هک م گو د من گون چل هزار فوجان نودبندگ گنا پنجاها ملکانا گرن کجاها بکشا ن وت براتا نا پس بدون شک محل سکونت م ر گهرام نم تواند چن ن نقطه ا باشد که علوفه ک اسب هم تام ن نم شود بلکه انطور که من خود د ده وم دانم محل سکونت م رگهرام وا ل تبارش منطقه ا ست وس ع بنام گاجان وگنداوگ که هم مرز با هند ان زمان بوده واکنون گنداوگ با شهر جکم اباد که ک ازشهرها ا الت سند م باشد نزد ک است ضمنا بنده ازسال 1982 تا سال 1989 م در پاکستان زندگ م کردم ومحل سکونت دو قب له تار خ رند ولاشار را که در منطقه س ب وگنداوگ سکونت داشته اند از نزد ک د ده ام ومتوجه شدم گاجان وگنداوگ نزد ک مرزا الت سند م باشند سرزم ن بس ار وس ع وحاصلخ زاست شب هه منطقه دشت ار که با ک اب باران م شود انواع محصولات را از ان برداشت نمود وهم از اب دائ م رودخانه گاجان جهت کشاورز استفا ده م کنند در ضمن رودخانه گاجان ک از پر اب تر ن رودخانها بلوچستان است ودر ان ماه ها ص د م شود که ب ن دو تا سه ک لو وزن دارند واب ا ن رودخانه از زمانها قد م ب ن دو طا فه رند لاشار تقس م گرد ده وهم اکنون هرطا فه ا درمناطق خود بکاربکشاورز مشغولند بنده درسال 1988م به اتفاق تن چند از دوستان وبستگانم از کراچ بمقصد کو ته براه افتاد م از مس ر ح دراباد وسکر جکم اباد وارد منطقه گنداوگ شد م وسپس ازمس ر شهر تار خ س ب واز رو پل رودخانه مولا که از کنار شهر س ب م گذرد عبور کرد م وقلعه تار خ وبا عظمت سب ب نما ان شد ب اد ا ن اشعارزمان خوش واقتدار رندان افتادم وشتنت پ ش دور بلوچا ن سبزتنت پلو چنگتنت تاز رومبتنت مولائ دپ شهجو چاکر هار گاروما چرتنت وبازا ن شعرهم بخاطرم امد که پس ازنابود دو قب له قدرتمند روز م رچاکردرنها ت نگران وپش مان تک تنها بصحرا م رود چن ن م گو د من مروچ په گرد شوم ل من همان ب روتو جتگ س ل د ستگون هنک نو کهور صول ن نشتگت م ر گهرام مزن نام ن گر ت من بنگ د دگان ح ل ن گوستگنت دور بار ان شر ن بهرجهت ما از طر ق دره بولان وارد کو ته شد م وپس از چند روز ازراه مستنوگ کلات وسراوان وجهلوان خضدار بطرف کراچ برگشت م وبقول خ ام بر لب جو نش ن گذرعمر بب ن ا ن اشارت زجهان گذران ما را بس البته من قبلا شن ده بودم که قصرقند بنام گند ا وگ بود ه ورودخانه کاجه بنام گاجان ول بنظرم گندا وگ و رودخانه گاجان که در اشعار تار خ رندان از ان نام برده شده هم ن مناطق هستند که در انتها مرز شرق بلوچستان واقع شده اند وشخصا از ان مناطق د دن کرده ام واکنون رئ س قب له لاشارها فرد ست بنام سردار دن بخش لاشار در گاجان سکونت دارد ورئ س قب له رندان هم فرد ست بنام سردار ارمحمد رند که اکنون عضومجلس مل پاکستان م با شد بهرجهت شا د درزمانها قد م ودر عهد رندان و ا پ ش از ان قصرقند وکاجه چن ن نام داشته اند من منکران ن ستم ول گنداوگ گاجان تار خ و فعل درکنار مرز سند ودرطرف جنوب س ب واقع شده اند و رودخانه مولا که از کنار س ب م گذرد وپس از پ وستن چند ن رودخانه د گر بطرف منطقه گاجان سراز ر م شود و رودخانه گاجان تشک ل م شود ودرشعرمعروف رندان هم از ا ن رودخانه نام برده شده واز قول م ر ش هک شاعر چن ن م گو د وخطاب به م رگهرام وان زمان است که م ر چاکر شکست م خورد وجهت گرفتن کمک بشاه افغانستان پناه م برد م رش هک چن ن م گو د شر خ ا ل کن او شر گوش ن گهرام کدت چه نود بندگ ابرگوستگ مه نل گت تو چ د گت بستگ مارا مه گاج کور دپ ن ن ل م پتو پ ر ن منند گا ن بله شر خ ال کن که دور پدن گردنت ما هما رندو بارگ ن بورن گه بز رن گه سر ز نن پس بنا بگواه تار خ دادل و س ب گاجان گنداوگ و رود خانه مولا در ان حدود واقع شده اند وجنگها و رانگرکه بمدت س سال ب ن دو طا فه رند ولاشار درزمان م رچاکروم رگهرام اتفاق م افتد درهم ن مناطق رخ داده لازم بود بعرض عز زان برسانم اثار قلعه ا که بنام گهرام کلات در منطقه لاشار کاه وجود دارد شا د گهرام نام د گر درانجا ساکن بوده قنات اباد نموده قلعه ا سنگ بنا کرده بطورختم ق ن ا ن اثاربجا مانده مربوط به م رگهرام فرزند نودبندگ ن ستند ول از شواهد وقرائ ن چن ن پ داست که حدود منطقه لاشارتا زمان م رکمبراول تا سگار بوده که انتها اهوران است وبرا ما جا ترد د باق نم گذارد اگر م رکمبروابستگ به ا ن مناطق نداشت ه چ وقت درحوزه سگارسکونت نم کرد پس ا ن م رساند تا زمان ا شان مناطق لاشار واهوران ک بوده و هم دارا ک سرپرست و بنا بروا ت مطلع ن منطقه وترجمه شعر که بنام شعر سالارعز زمعروف وموجود است که من ک دو بند انرا ب اد دارم بنظرم دل ل قانع کننده برا اثبات موارد ذکر شده باشد تران کتگ سالار ن عز زا گون همبلان ب ا بر ن باهوت هما م ر ن کمبرا کمبر مه لاشار سگار د وان کتگ هر صباح بورن بخش زر طوق ن تفنگ شعرسالار عز زشعر ست طولان ا ن شعر بررو صفحه گرام در امارات عرب ضط شده بود و ک صفحه ان چند سال پ ش از اتقلاب بدست من افتاد وخواننده ان فرد بود بنام بلبل بشکرد که مسلما اسم مستعارش بود و خواننده ا بس ار خوش اواز بودند بهرجهت ما با د ا شعار بجا مانده خود را درست ومستند بدان م نه نوشتار کسا ن که گذرشان هم به بلوچستان ن فتاده و ا فقط از مس ر گذشته و مامور ت انجام داده اند برا نمونه عرض م کنم سپهبد امان الله جهانبان در کتاب خود بنام عمل ات قشون در بلوچستان ودر صفحه 30م نو سند وک ل المک در سنه 1872م بندر چابهار رااز اعراب امارات مسقط باز پس گرفت وبه هشتاد سال است لا اعراب در چابهارپا ان داد ا ا تا بحال کس ا ن را شن ده که چابهاربتصرف حکومت مسقط درامده باشد وانهم 137 سال پ ش که همزمان با زندگ پدر وپدربزرگان ما است من چن ن مطالب را از ه چ بلوچ زنده ومرده ا نشن ده ام که چابهار بمدت هشتاد سال در تصرف حکومت مسقط باشد ووک ل المک نام ب ا د وانرا ازاد بکند عز زان وقت ام رلشکر وبقول معروف فاتح بلوچستان چن ن چ ز مجهول وب اساس م نو سند پس بدان د نو سندگان مزدورچه موارد رادر مورد تار خ بلوچ بلوچستان جعل نکرده اند ول بنظر من چون ا ن مطالب در چاپ دوم کتاب مذکورذکر شده بنظر نم رسد جهانبان چن ن موارد دروغ را ذکر کرده باشد وا ن تحر ف وجعل ات م تواند کار نو سندگان معاصر باشد که بخاطر مقاصد مع ن درا ن کتاب دست برد و دخل تصرف نموده اند چون دها موارد بدور از واقع ت درا ن کتاب مشاهده م شود ازمطلب دورشد م ازمحتوا شعر سالار عز زچن ن معلوم م شود که تا زمان امدن ا شان منطقه لاشار واهوران ک بوده و اززمان م رکمبر اول ببعد منطقه بنام لاشار واهوران تقس م م شود وجا ترد د ن ست همانطور که در زمان م ر ش هک وم ر نود بندگ طا فه رند به دو قسمت تقس م شد بنام رند ولاشار درصورت که تا پ ش ازم ر ش هک وم رنودبندگ دارا ک سرپرست و ک طا فه متحد بوده اند بنام رند تار خ ما چن ن م گو د لاشار گون مروک ن رندان ک ن پ روک فرزندان ا ن تقس م اخر هم در زمان م رکمبر اول رخ م دهد وهمه بزرگان ومطلع ن منطقه هم برا ن باورند که م ران لاشار وچانف ک هستند واز ک خانواده م با شند در ضمن ک د گراز مستندات من ماهنامه ا است بنام اولس که درکو ته بزبان بلوچ منتشر م شود وا ن ماهنامه از اوا ل دهه چهل تا اوا ل انقلاب ملا ان ک نسخه ان مرتب برا من فرستاده م شد ودر ک ازهمان ماهنامها اسام ت ره وطوا ف که در بلوچستان شرق سکونت داشتند نام برده بود که ا نها از قب له رند هستند وا نها از قب له لاشار ومنجمله نام برده بود که طا فه مبارکزه هم وابسته به طا فه بزرگ لاشار است شا د بکار بردن کلمه طا فه بزرگ به ا ن خاطر است که جمع ت صدها هزار نفر در ا الت سند وپنجاب وبلوچستان شرق بنام لاشار زندگ م کنند وهمچن ن ادم هست در سال1986 بمنا سبت سالگرد وفات سردار موس خان لاشار مراسم در شهر کراچ بر گذار م شود و روزنامه پر ت راژ امن که بزبان اردو منتشر م شود پ رامون هم ن مراسم مقاله ا نوشته بود که جمع ت لاشار ها سند وپنجاب حدود هشتصد هزار نفر است وتوض ح داد ه بود که طا فه لغار که در سند وپنجاب سکونت دارند ت ره ا از طا فه لاشار است وهمچن ن طا فه جتوئ را هم وابسط بطا فه لاشار م داند البته من قصد تعر ف وتوص ف از ه چ طا فه وفرد را ندارم وانچه شن ده ود ده ام بدون کم ز اد بسمع عز زان م رسانم وتحق ق برس را بعهده شما م گذارم تا از صحت ثقم مقالاتم با خبر با شند بهر جهت فراموش نکن م اززمان اشغال بلوچستان توسط قوا رضاشاه گرفتن شناسنامه دربلوچستان هم رواج پ دا م کند وازان ببعد طا فه مبارکزه به مبارک وطا فه ش رانزه به ش ران وطا فه بارانزه به بارکزه وطا فه سدازه به سردار زه تغ ر م کند کشته شدن م رشهسواربه دست سالار ازحاش ه برم گرد م واز سالارعز ز بشنو د که خود را بمنطقه سگار و بم رکمبرم رساند مدت بعد همراه م رکمبراز سگار به شهر پ پ که مرکز حکومت م ر کمبر بوده برم گردند وبرا خانواده سالار ب رون ازقلعه جا ومکان ته ه م کنند وسالار با خ ا ل راحت بزندگ ارام خود در پناه م رکمبرسپر م کند چند سال م گذرد رفت امد ب ن زن بچها سالار وم رکمبربر قرار م شود وم ر کمبر فرزند رش د دلاور داشته بنام م رشهسوار که زنش دختر م رهوت نام است که پسرعمو م رکمبربوده م رهوت بارها جهت اوردن کالا تجارت همراه قافله ا بطرف م ناب گامبرون بندرعباس رفت امد م کند که در ک ازا ن مسافرتها هنگام برگشتن درحوال بشاکرد شبانه بقافله اودزدان شب خون م زنند م رهوت وچند نفرازهمراهانش کشته م شوند واموالشان بغارت م روند وتعداد از همراهان دست خال به به لاشاربر م گردند وجر ان را به اطلاع م ر کمبر م رسانند ول از نام نشان دزدان واز طا فه انها اطلاع نداشتند قا تل م رهوت وهمراهانش شناخته نم شود چند سال م گذرد جر ان قتل م رهوت به بفراموش سپرده م شود که ناگهان دست انتقام گ ر طب عت قاتل را بپا خود بقتل گاه م اورد وقاتل سالارعز زاست که چند سال است بعنوان پناهنده در پ پ ساکن م باشد اوهم نم داند دران شب چه کس را بقتل رسانده جر ان ازا نجا درزم کند روز طبق معمول زن م ر شهسواردختر م رهوت به د دن زن بچها سالار م رود پس از مدت متوجه شمش ر م شود که روبرو ش او زان بود ه بنظرش م رسد ا ن شمش رهمرنگ شمش رپدرش م باشد به ک از زنان م گو د ان شمش ر را بمن بده د نگاه بکنم شمش ر را بدستش م دهند زن م رشهسوار ق ن پ دا م کند که ا ن شمش ر همان شمش ر پدرم م باشد بطور که نم تواند نگران خود را پنهان بکند اشک از چشمانش سراز ر م شود ش مش ر را بزم ن م گذارد وپس از مدت کوتاه با ناراخت ازخانه سالارب رون م رود وزمان که سالار بخانه م ا د زنش تمام جر ان را برا ش تعر ف م کند که زن م ر شهسوار به د دن شمش ر شما بحد ناراحت شد که اشک از چشمانش سراز ر گشت ا نجا بود که بقول معروف سالارشستش با خبرم شود وم داند ا ن شمش ر که دران شب بدست من افتاده بدون شک متعلق به پدر زن م ر شهسواراست که م گو ند در برگشتن از م ناب شب بدست دزدان کشته شده وسالار م داند ان دزد من هستم وقاتل م رهوت بلادرنگ با بستگانش مشورت م کند که راز بزرگ فاش شده با د بمحض تار ک شدن هوا بطور محرمانه از پ پ خارج بشو م وراه فنوج را در پ ش بگ ر م وخود را ببشکرد برسان م واز ان طرف زمان که م ر شهسواراز شکاربرم گردد متوجه م شود که زنش چنان گر ه کرده که چشمها ش باد کرده وبحالت زار برو رختخواب دراز کش ده جو ا حال او م شود زن در جواب م گو د من شمش ر پدرم را بدست دشمناش د ده ام تا انتقام پدرم را نگ ر د تو بجا برادر من وحق نزد ک شدن به بستر مرا ندار د ک بند شعر از قول زن م ر شهسوار م ر ترا جازت ن من بوپ پلوان من هوت ت گون د ستگ گون جور ن دشمنا ن م رشهسوارهم قسم م خورد که من ت گ هوت را از دست دشمن در م اورم وبزنش قول م دهد که من هم ن امشب بدون اطلاع پدرم تمام نسل سالار را از ب ن م برم م ر شهسوار هم جهت رد گم کردن دستور م دهد که امشب جلسه شب نش ن برپا بشود خواندگان ونوازندگان را خبر م کنند واز اول غروب بساط شعر شاعر در ب رون قلعه براه م افتد هدف م ر شهسوار ا ن است وقت همه بخواب رفتند بطرف خانها سالار حمله بکند وهمانطور که او م ر هوت را در خواب م کشد تصم م دارد او هم در خواب وبدون سرصدا خانواده سالار را قتل عام بکند ول سالار هوش اروقت از جر ان شب نش نم م رشهسوار با خبر م شود د گر برا ش ق ن م شود که ا ن شب نش ن دنباله ا دارد اول غروب به کلفتش مقدار ز اد گندم م دهد تا ارد بکند وبکلفتش م گو د ما امشب همراه زن بچها بقلعه م رو م چون م ر شهسوار جشن گرفته توبا د تا صبح بنش ن تمام ا ن گندم ها را ارد بکن هدف سالار ا ن است هر وقت نوکران م رشهسوارامدند که بدانند ما خواب م ا ب دار بدانند که کلفت ما ب دار است و دارد گندم اردم کند سالارسرشب بدون سر صدا همراه زن بچه وبستگانش از شهر پ پ خارج م شود وبا سرعت از راه فنوج بطرف بشکرد حرکت م کنند واز ا ن طرف م ر شهسوارهم ن مها شب ب ک از نوکرانش م گو د برو بب ن افراد سالار خواب ده اند اب دارند نوکر م رود بر م گردد م گو د کلفت انها ب دار است ودارد گندم ارد م کند مدت م گذرد باز م رشهسوار نوکرش را م پرستد بداند تا هنوز ان کلفت ب دار است ا نه نوکر م ا د بر م گردد م گو د تا هنوز ب داراست م ر شهسوار متوجه م شود که دارد هوا روشن م شود واگر پدرم از قصد من اگاه باشد اجازه قتل عام پناهندگانش را بمن نم دهد درا ن وقت به افراد که جر ان راقبلا بانها درم انگذاشته م گو د اسبها خود را ز ن بکن د واماده باش د تا بمنزل سالار حمله بکن م دستور م رشهسوارعمل م شود حدود ب ست سوار اماده بطرف منزل سالار حرکت م کنند خودرا بدانجا م رسانند متوجه م شوند کس ن ست فقط کلفت دارد گندم ارد م کند م پرسند سالار کجا است م گو د انها بمن ا ن گندمها را دادند که ارد بکنم گفتند ما بقلعه م رو م امشب م ر شهسوار جشن دارد متوجه کلک سالار م شوند که م خواسته بد ن طر ق فرصت ب شتر پ دا بکند تا هر چه ب شتر خود را از دست رس دور بکند م رشهسوار وهمراهانش م دانند که او از کدام راه بطرف بشکرد م رود باسرعت سر بدنبال انها م گذارند هوا روشن م شود ردانها شناسائ م شود که با عجله دارند بطرف فنوج م روند ب شتر افراد سالار پ اده هستند تنها تعداد چند تا اسب و الاغ همراه دارند که مختصر بار خود را بوس له ان حمل م کنند ول م ر شهسوارهمراهانش همه سوار بر اسب م باشند وتا هنوز افتاب ز اد بالا ن ا مده نزد ک ک رودخانه ا بهم م رسند سالار بمحض مشاهده سواران زن بچها را تحو ل چند نفر ازبستگانش م دهد و م گو د ما در ا نجا توقف م کن م شما با عجله بطرف فنوج برو د وخود را ببشکرد برسان د واگر ما زنده ماند م خود را بشما م رسان م ول د گر پشت سر خود را نگاه نکن د تا م توان د خود را از ما دور بکن د سالار همراه ده الا دوازده نفر از بستگانش دست بمقابله م زنند ودر همان نخستن مرحله اسب که سالاربر ان سوار بوده مورد هدف ت رفرد از همراهان م رشهسوار بنام قربان قرار م گ رد وسالار بزم ن م غلطند وبلند م شوند جنگ تن بتن اغاز م شود در اندک مدت تمام همراهان سالار را م ر شهسوار شمش ر زن از دم ت غ م گذراند وخود سالار بشدت زخم م شود وبرو زم ن م افتد ودرهم ن موقع که م رشهسوار سرمست از پ روز بدست امده م باشد وهمه افراد سالار را مشاهده م کند که بر رو زم ن افتاده اند سالارعز زصدا م زند م ر ب ا سر مرا از تن جدا کن که من لا ق مردار ن ستم شهسوار جوان مغرور از اسبش پ اده م شود تا سر سالار را از تن جدا بکند سالار در حالت دراز کش ده شمش رش را اماده م کند م ر شهسوار تا م خواهد با خنجرسر از تن سالار جدا بکند سالار شمش رش را حواله سرم رشهسوار م کند وبشدت زخم م شود وم ر شهسوار هم با ضرب شمش رسراز تن سالار جدا م کند وطول نم کشد م رشهسوار هم بخا لت ن مه جان بزم ن م افتد همراهان زخم ا ورا با پارچه ا م بندند او را براسب نشانده و واش واش بطرف پ پ برم گردند که نرس ده به پ پ براثرشدت جراحات شهسوارازاسب سر نگون م شود وجان م دهد نزد ک غروب بپ پ م رسند که تا ان موقع م ر کمبر از جر ان اطلاع نداشته همه فکر م کردند شهسوار طبق معمول بشکار رفته م ر شهسوارکه فاتخ جنگ بود در اخر ن لحظه بعلت ب احت اط بقتل م رسد وسالار را هم دست تقد ر بپا خود بقتگاه م اورد ا ن جر ان کلا بصورت شعر در امده ومن ترجمه ان شعر را ب ان نمودم اشعار برجامانده را م توان م درست تر ن ومستند تر ن سند تار خ خود بدان م و ک بند ازان شعر ت ر که ا قربان کمان کشا شوتگ ن بورشن جلنت ن صفاهان اسپران قربان نام ک از همراهان ت ر اندازم ر شهسواربوده ع س فرزند ج ند جاوش ر ساکن عل اباد م گو د قربان جد ما م باشد بهر صورت با د گفت ا کشته که را کشت تا کشته شد زار سالار که م رهوت را ب گناه کشته بود بسزا خود رس د وم ر شهسوارکه ده الا دوازده نفرازهمراهان سالار را بقتل رسانده بود قانع نم شود وم خواهد با دست خود سراز تن سالار جدا بکند وان را برا همسرش هد ه ببرد ول بجا ان نعش او هد ه م شود ضمنا محل درگ ر سالار وم ر شهسوار که در کنار رودخانه ا که ب ن راه ما لرولاشار بفنوج واقع شده رخ م دهد ان رودخانه از ان ببعد بنام جنگ جاه نام ده م شود وتا کنون که صدها سال از ان واقعه م گذرد ا ن رودخانه بنام جنگ جاه معروف است ضمنا در شعر قهرمان را سالار عز زم دانند که در اخر ن لحظه توانست م ر شهسواررا بقتل برساند وشعر هم بنام شعر سالارعز زمعروف است همانطور که دادشاه هم م تواند م ر مه م خان سردار ک طا فه معروف را بشهادت برساند واشعارسروده شده هم بنام شعر دادشاه معروفند وهمچن ن م ر براه م که در درگ ر با افراد سردار سع دخان کشته م شود او قهرمان داستان است وهم م رکمبر که درمصاف با لشکر انبوه مهراب کشته م شود او قهرمان محسوب م شود وبنظرم ا ن ک امر طب ع است هر گاه ک طرف قو با ک طرف ضع ف در م دان جنگ و ا م دان مسابقه ا رودرروقراربگ رند و اگرنت جه مساو هم بشود مردم طرف ضع ف را فاتخ وبرنده م دانند وحالا نقل قول از اقا محمد خان م رلاشار بشنو د زمان که نامبرده با رژ م در گ ر م شود ودر مناطق کوهستان لاشارزندگ م کنند م گو ند سر پرست طا فه کمبر زه ها سرحد بهمراه تعداد از بستگانش بملاقات من م ا ند وچن ن اظهار م کنند که ما طا فه کمبرزه خود را از نوه ها م ر کمبر م دان م وانطور که ازبزرگان وگذشتگان خود شن ده ا م ما وشما از ک نژاد وازنوه ها م ر کمبر هست م وحالا که برا شما گرفتار پ ش امده امده ا م بگوئ م امادگ دار م از نظر ماد ومعنو بشما کمک بنمائ م که محمد خان در جواب م گو د هم ن قدر که شما زحمت کش ده ا د وا ن همه راه امده ا د کاف م باشد بهر صورت زمان که محمد خان سازمان جنبش مجاهد ن بلوچستان را تشک ل م دهد وتمام سران سرحد بجنبش م پ وندند که درا ن م ان ک از اقا ان سرحد که من نام و را نم برم وب شتر از همه مورد توجه جنبش وبخصوص محمد خان قرارم گ رد ب شتر ن امکانات نظام ومال در اخت ار ا شان م گذارند که متائسفانه هم ن اقا فر ب مامور ن اطلاعات رژ م را م خورد واو را مامور ترور محمد خان م کنند ول اقا ان کمبرزه که ازتماس وارتباط اقا باخبر م شوند ومحمد خان راکه در ا ن موقع در کراچ ساکن بوده در جر ان م گذارند که فلان با اطلاعات تماس دارد وشما با و ملاقات نکن د وخانه خود را نشان نده د که محمد خان پس ازتحق قات تماس خود را قطع وکمکها جنبش را متوقف م کند واز قرار اطلاع به ا ن اقا محترم درجه قلاب سرگرد هم داده بودند وپس از مدت که در مامور تها ش چندان موفق ت بدست نم اورد و را ترورم کنند چون و در ق د ح ات ن ست از نامبردنش معذورم ام دوارم در شرا ط کنون چن ن افراد نادان جاهل در قوم ما پ دا نشود که الت دست دشمن قرار بگ رند وت شه بر شه خود بزنند وحالا بموضوع موردبحث برم گرد م تا انجائ که من م دانم ازم ر کمبردوم فرزند رئ س سل مان فقط ک اولاد دختربرجا م ماند وانچه بواقع ت نزد ک است طا فه کمبرزه از اولاد وبازماندگان م رکمبراول فرزند م رش رو م باشند که در سرحد سکونت دارند البته ا ن ادعا از طرف سر پرست طا فه کمبرزه عنوان شده که من اسم و را فراموش کرد ه ام بهر صورت همه م دان م که در طول تار خ ت ره وطوا فها ز اد بنا به عللها مختلف ازنقطه ا بنقطه ا نقل مکان وکوچ کرده اند مثل اخر ن کوچ طا فه ش رانزه از س ستان ببلوچستان که شرح ان بتفص ل در قسمتها گذشته ب ان گرد د پس با د ادعا طا فه کمبرزه ها سرحد را هم ک واقع ت تار خ بدان م و مطالب را که مطالعه فرمود د رخدادها بود که در زمان م رکمبر اول اتفاق م افتد واکنون ازم رمه م خان بشنو د نامبرده ازنسل م رکمبراول ورئ س سل مان است و همزمان با سردارحس ن خان ش رانزه وفرزندش سردار سع د خان درلاشارحکومت م کند وعلت بوجود امدن اختلافات دو طا فه ش رانزه ولاشار را بطور مشروح درقسمتها گذشته ب ان کردم مه م خان ازشهرپ پ نقل مکان م کنند وبرا هم شه درهر دوک ساکن م شود ومرکز تار خ لاشار که پ پ بوده به هر دوک تغ ر م کند مه م خان به عمران وابادن دورشته قنات خود م پردازد زندگ را با خوشنام م گذراند ودرهم ن موقع که درهر دوک سکونت داشته سرکله مهمان افغان پ دام شود بنام س د عبدالقادر چند روز در هر دوک مهمان م شود که مورد توجه واحترام مه م خان قرار م گ رد وگو ا هدف اصل نامبرده از ا ن مسافرت رفتن بطرف خانه کعبه بوده ول مه م خان ازو دعوت م کند که در ا نجا بماند وامام مسجد باشد ومدرسه د ن راه ب ندازد س د هم گو ا از برخورد مه م خان واهال هر دوک خوشش م ا د وم گو د من مدت در ا نجا م مانم ول در نها ت با د بمسافرت خود ادامه بدهم که از افغانستان به ا ن خاطر براه افتاده ام ول دست تقد رس د را برا هم شه در ا ن جا نگهم دارد وبقول معروف خاک دامن و را م گ رد مدت ز اد نم گذرد با دختر ک از اهال گردهان ازدواج م کند وس د برا هم شه در روستا گردهان رحل اقامت م اندازد گردهان روبرو هر دوک واقع شده وفاصله فقط عرض رودخانه ا است که از وسط ا ن دو اباد م گذرد س د برا هم شه در گردهان ساکن م شودسالها م گذرد س د صاحب سه فرزند م شود دو پسر و ک دخترپسر بزرگ بنام س د م رزا خان وکوچکتر بنام س د اکبرودخترش هم که اسم او را فراموش کردم بعقد ول خان ناروئ درم ا د ساکن مند وگوروک واز ول خان ناروئ هم خبر دارم پنج پسر بجا مانده بزرگتر بنام عبدل که سرپرست ناروئ ها ان حدود م باشد و ک از پسرانش بنام شهدوست که با دختر حاج محمد ش رانزه ازدواج کرده ودر خ ر اباد فنوج سکونت دارد وازفرزندان د گر ول خان اطلاع ندارم بهر جهت س د عبدالقادر تا پا ان زندگ در گردهان م ماند ودرهما جا فوت م کند و حالا از فرزندانش بشنو د س د م رزا خان که در مکتب پدرش درس م خواند وسواد فارس را بخوب اد م گ رد بطور که در نوشتن وصحبت فارس سرامد مردم ان زمان در

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/baloch_dar_gozar_6.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Mr
  kept in solitary confinement for long period before being released Your Excellency Balochistan is under a brutal military operation for the last five years in which thousands of innocent men women and children have been mercilessly killed hundreds of thousands have been displaced and thousands are missing A large number of prominent Baloch social intellectual and political figures has been targeted and eliminated by the state security agencies of Pakistan The state establishment of Pakistan has always remained very keen to silence the voice of reason raised for the lawful rights of the Baloch people Crude military force has been the only mode of action adopted by almost every Pakistani Government in dealing with the Baloch demand for national rights Extra judicial killings of the Baloch by the army paramilitary and state intelligence agencies harassment kidnapping and inhuman torture of the Baloch political activists and intellectuals during the sustained military campaigns have been permanent features of the state and Baloch conflict Graphic details of human rights violation in Balochistan have been published by different non governmental organizations and international humanitarian institutions including some British based organizations Mr Prime Minister Keeping in mind the extensive links of this country with the Pakistani State Establishment we believe that the British government is well aware of the heinous 2 crimes being committed by the Pakistani State Machinery in Balochistan As the British Government was the major player in the creation of Pakistan and the subsequent occupation of Balochistan by Pakistan it becomes the moral obligation of the British Government and the people to take serious note of the situation in Balochistan For the Baloch in the face of heinous crimes being committed by the Pakistani security forces in Balochistan the silence of British Government is incomprehensible We believe that no individual or state

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/appeal_to_brits.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Baloch Human Rights Council pres
  ultimate price and had proven their loyalty toward Balochistan and Baloch Nation She said that World Sindhi Congress and the Sindhi Nation are with their Baloch brothers at the grieved time Jamshed Amiri of Balochistan United Front Iranian occupied said that he strongly condemns the brutal murder of Baloch leaders by Pakistani agencies He said that Pakistan was committing war crimes in Balochistan and Pakistan army generals should be tried in the International criminal court He said Baloch in Iran are also suffering same fate by the hands of Iranian fundamentalist regime Waja Akbar Barakzai executive president of Baloch Human Rights Council also addressed the gathering He said that Baloch have suffered a lot He said the Baloch struggle is against the occupation of their country He stated that Baloch are pushed against the wall now they have no option but to fight Sighting the example of Yaqoob Mehrnahad Mr Barakzai said that Baloch youth are being killed by the Iranian regime as well He informed the press and participants of the rally that hundreds of Baloch have been executed by the Iranian fundamentalist regime and many are still missing Baloch leader Sardarzada Hyrbair Marri condemned the killing of Baloch patriotic leaders in strongest possible words He further said that these leaders sacrificed their lives for the freedom of their motherland He said that the Baloch are struggling for freedom of their land in accordance with Geneva Convention Miss Negar Baloch expressed her sympathies with the families of slain leaders She said that it is high time that Baloch got united and started a joint struggle against the oppressors of the Baloch Nation A united Baloch struggle could lead the Baloch nation toward their independence sooner she said Samad Baloch general secretary of Baloch Human Rights Council gave a graphic

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/baloch_human_rights_council_pres_1.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Fakhteh Zamani
  to the outside world regrettably this is not the case with minoritized non Persian communities The Azerbaijanis and other non Persian ethnic groups are Iran s invisible population For over 80 years all non Persian minorities in Iran have been victims of serious human rights violations They have endured racial discrimination forced assimilation suppression of their language and culture under both the Pahlavi and Islamic governments However as a person of Azerbaijani background I am here to speak about this particular community the minority group which well might be a numerical majority but is kept in a minority situation in terms of access to power and resources Since early childhood I have been exposed to the racial discrimination against the ethnic group into which I was born As a school girl I was not allowed to speak my mother tongue Azerbaijani Turkic I never saw text books written in my language I was not taught to read and write my language or learn about my culture and history As Iran s only official language Farsi the Persian language was imposed on us We were forced to learn Persian language Persian history and Persian culture as the common identity of all Iranians I have experienced my ethnic group routinely and openly insulted on radio television and in the state run national press Even now my people are depicted as intellectually challenged and are dehumanized as donkeys and cockroaches Racial discrimination is still with us Banning of all non Farsi languages continues ethnic groups particularly Turks and Semites are dehumanized Iranian regimes have been the biggest threat to the realization of human rights for Azerbaijanis in Iran Paralleling the internal repression by the government the Azerbaijani struggle is ignored by the international community and remains invisible to western media such as the

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/English/fakhteh_zamani_english.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • همدردی گوں مشرکی بلوچستانءِ سئے
  ٹ ک مات نئ ست ا نت بوٹوب ت ان ض االحق ماارشال ا وب ب ت اں زردار آھان تھنا ک ذمہ وار ئے ھست آھم وت قدرت ء سمبالگ ا نت بلے اے درن امء مشرق بلوچستانء بلوچان ھم وت ارادگ پہ نئ ک ء مردانگ ب ر ا تگ شھ د اکبرخانء دستء کہ گ دے تاں گڑا بزان اےقافلہ ء طلاھئ ن مھارء شھ دانے چوکہ

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/bal-pak-martyrs.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • اطلاعیه جدید جنبش مقاومت
  مختلف شرکت داشته است و به جنا ات ز اد در کشورها همسا ه همچون افغانستان و عراق و لبنان اعتراف کرده است و ل ست از تمام قاچاقچ ان مواد مخدر و عناصر خود فروخته که با رژ م در اعمال ترور ست همکار م کنند در اخت ار مبارزان گذاشته است و همچن ن اسام افراد که در س ستم دولت کشورها همسا ه هستند و با سپاه

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/Jond_040409.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • دیدار هیئت کنگره
  چپ نروژ از طرف آقا رموند سکار مورد استقبال گرم قرار گرفتند در ا ن جلسه ابتدا از طرف خانم گلپرور بحث پ رامون برنامه و اهداف کنگره و معرف واحد نروژ ارائه گرد د سپس به د ا لوگ و تبادل نظر در مورد وضع ت نقض حقوق بشر در ا ران وافشآ جنا تها رژ م پرداخته شد در ا ن جلسه بر لزوم همکار طرف ن و

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/didar_king_norway_1.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • UNPO ‎ NRP ‎ CNFI
  بح و بررسى گذاشته خواھد شد خودمختارى اوتونومى دموکراسى گرائى بھترين شکل حکومت مفهوم و مضمون حقوق بشر رعا ت حقوق فرد وجمع تعر ف حق تع ن سرنوشت در قوان ن ب ن الملل آزادى مطبوعات و دموکراسى از ديگر موضوعات مورد بح خواھند بود کنفرانس از ساعت صبح چھارشنبه اول آپريل در اطاق P44 B007 ساختمان مرکزى پارلمان اروپا در بروکسل با سخنان خانم آنجليکا بر عضو ارشد حزب سبزھا و عضو فراکسيون اتحاد آزاد ليبرال دموکراتھا و نيز رئيس کميسيون ايران اتحاديه اروپا شروع خواھد شد ديگر سخنرانان از جمله آقاى مارکوکپ اتو عضو پارلمان اتحاد ه اروپا از ايتاليا و معاون پارلمان اروپا و ھمچنين عضو ھيئت روابط کشورھاى شرق آقاى گراھام واتسون عضو پارلمان اروپا از بريتانيا و رئيس فراکسيون اتحاديه آزاد ليبرال دموکراتھا با عضو در پارلمان خانم بارون س نيکولسون عضو پارلمان اروپا از بريتانيا و عضو کميسيون ايران و رئيس کميسيون عراق در پارلمان اروپا آقاى پائولو کاساکا عضو پارلمان اروپا از کشور پرتقال و عضو کميسيون ايران و از رھبران حزب سوسياليست پرتقال نيز آقاى ناصر بليده اى از رھبران کنگره مليتھاى ايران فدرال و آقاى مارينو بوسداخين دبير کل سازمان ملل بدون نماينده UNPO اکادم سن ها و متخصص ن

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/European%20Parlim.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive •