archive-org.com » ORG » B » BALOCHUNITEDFRONT.ORG

Total: 373

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • بسمه تعالی بدینوسیله جنبش مقاومت
  در ک تاکت ک جنگ دشمن را مجبور به عقب نش ن کردند در ا ن عمل ات 15 پاسداررژ م به هلاکت رس ده و دهها تن د گر مجروح شدند همچن ن در ا ن عمل ات ک مبارز به درجه رف ع شهادت نائل گرد د و 5 تن د گر از مبارزان دچار جراحات جزئ شدند مبارزان پس از ا نکه دشمن را مجبور به عقب

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/jond_announce_030809.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • بلوچستان درگذرزمان پاسخی به دوست
  1 11 2 1299 3 4 5 6 1304 1 1382 2 1368 3 1373 4 1348 5 1374 6 1370 7 1338 1336 09 01 2009

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/abdulkarim_pasoxi%20be%20dostaan.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • مفھوم دولت و ملت و جايگاه اقوام
  موجب مھاجرت بسيارى از رعيتھاى ناراضى اروپايى از اروپا به قاره امريکا شده بود بعضى از اريستوکراتھاى اروپايى که به امريکا مھاجرت کرده بودند و به نوايى رسيده بودند خود به فکر سرباز زدن از قوانين خشک کليسايى و پادشاهان اروپايى شده بودند و خود مقامھايى برابر با مقامھاى پادشاھان اروپايى ميخواستند بعضى تفکرات ارسطو را الھام بخش خود يافته بودند به ھر دليل رابطه سياسى کل نظام حاکم زير سؤال رفته بود و انسان آگاه به منافع خود و خانواده خود ديگر حاضر نشد که دسترنجھاى خودرا دودستى تقديم کسى که ھيچ زحمتى به خود براى توسعه اجتماع نميدھد به کند از اين رو تعريف رابطه مردم با حکومت ھا عوض شد و رابطه رعيت با پادشاه را عوض کردند که موجب انقلابات متعددى در جھان شد به اين معنى که تا آن زمان حکومت قوانين را تدوين و وضع ميکرد رعيت تابع حکومت بود و اوامر حکومت را بى چون و چرا اجرا ميکرد ولى با باز تعريف رابطه رعيت و حاکم مفھوم ملت و دولت شکل گرفت که رابطه بين ملت و دولت يا ھمان رعيت و حاکم مورد بررسى و بازرسى قرار داد و معکوس شد به اين معنى که ھمه قوانين حق طبيعى مردم است و از آن مردم و کسى حق تضييق حقوق طبيعى انسان را که ھمان زندگى آزادى ازادى فردى و پيگيرى شادى است را ندارد مردم قوانين را وضع ميکنند و حکومت يا ھمان دولت بايد از مردم و يا ھمان ملت پيروى کند رابطه مردم و حاکم در کشورھاى جمھورى کاملأ معکوس شد و دولتھا تابع قوانين وضع شده از طرف مردم شدند و دولت خدمتگزار مردم شد و در اينجا است که تعريف جديد براى مردم به نام ملت و واژه ملت شکل گرفت که تعريف ملت ھميشه ھمراه با دولت خدمتگزار مردم است و دولت ھميشه تابع مردم است و مردم حق دارند که دولت را اگر از آن آن دلخوشى ندارند از راھھاى مسالمت آميز عوض کنند البته جمھورى به اين معنى نيست که ديکتاتورى در جمھورىھا وجود ندارد ديکتاتورى بدون دموکراسى آزادى ملت به اشکال مختلف وجود دارد و تنھا دموکراسى است که با رابطه ملت دولت گره ميخورد و دولتى بدون دموکراسى دولتى ملى نيست و مردم يک کشور به نام ملت بنا به تعريف ملت دولت بدون دموکراسى شناخته نميشوند اگرچه نظامھاى ديکتاتورى براى جلب رضايت مردم از کلمه ملت در باره مردم آن استفاده ميکنند در اين تحول عميق سياسى و اجتماعى روابط ملت و دولتھا بکلى دگرگون شد که در اينجا تأکيد بر روابط ملت و دولت است و سخنى از ديکتاتورى به ميان نخواھد آمد زيرا ديکتاتوى تحت شرايط خاص خودش به وجود مى آيد طبق اصول جمھورى دموکراتيک مشروط مشروط براى رعايت حقوق اقليتھا ھمه قوانين متعلق به ملت است و ملت تصميم ميگيرد که چه کسى را مسئول اجراى اين قوانين کند دولت بايد از قوانين ملت پيروى کند و ھمه قوانين از طرف مردم و يا از طريق نماينده منتخب آنھا وضع شوند ھر قانونى که وضع نشده و نياز به وضع شدن دارد متعلق به ملت است

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/nation_states.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • نگاھى به مقاله فدراليسم پيام اميد۔
  اى را که طى چند دھه از عمر خويش از دوران نظام شاھنشاھى پھلوى و پس از آن آخوندشاھى خمينيسم که با آموزشھاى ناسيونال شوينيستھاى چپ ايران مبنى بريک کشور و يک ملت تقويت گرديده است را ندارد به ھمين دليل از ديدگاه من حتى زمانى که اقدام به ترجمه قانون اساسى اتحاد جماھير شوروى سابق از انگليسى به فارسى نموده نتوانسته است گريبان خود را از بيمارى آموزشھاى تلقين شده شوينيستھاى راست و چپ ايرانى خلاص نمايد و در مقابل عنوان مردم اتحاد جماھير شوروى کلمه ملت اتحاد جماھير شوروى را بکار برده است بخش سوم ساختار دولت فصل ھشتم دولت فدرال ماده 70 1 اتحاد جماھير شوروى يک دولت فدرال کامل و کثيرالمله است که بر اساس اصول فدراليسم سوسياليستى شکل گرفته است که نتيجه شرکت آزاد و خودمختار مليتھايى است که با اتحاد داوطلبانه با حقوق برابر کامل به اتحاد جماھير شوروى پيوسته اند 2 اتھاد جماھير شوروى متضمن اتحاد دولتھاى عضو و ملت اتحاد جماھير شوروى است که براى ھدف تأسيس ملت کمونيست ھمه ملتھا و توابع آنھا را در بر دارد حال با تشکر از پيام اميد که لينک انگليسى اساسنامه اتحاد جماھير شوروى را خودشان در اين مقاله کنجانده بودند به متن انگليسى آن توجه فرماييد برجستگى کلمات با رنگھاى قرمز از رحيم بلوچستانى است Part III State Structure Chapter 8 Federal State Article 70 1 The Union of Soviet Socialist Republics is an integral federal multinational state formed on the principle of socialist federalism as a result of the free self determination of nations and the voluntary association of equal Soviet Socialist Republics 2 The USSR embodies the state unity of the Soviet people and draws all its nations and nationalities together for the purpose of jointly building communism اميدوارم که اين اشتباھى در ترجمه ايشان بوده باشد و نه چيز ديگرى در

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/negahi_maqaleh_fed_piam.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • در پاسخ به انتقاد آقاى رحيم بلوچستانى
  است و ھمين م ال را براى آقاى امينى در مورد ملت ترک که داراى چندين کشور مستقل است آورده بودم که ترکيه يکى از ملتھاى ترک است آذربايجان مستقل ترکمنستان قزاقستان قرقيزستان نمونه ھايى از ملت ترک ھستند ولى مقوله ملت دولت گرفتار سوء تعبيرھاى افراطيان اقليتھاى ملى ساکن ايران و ناسيوناليستھاى فارس و شوونيستھاى فارس و شوونيستھاى بلوچ کرد ترک عرب ترکمن و غيره شده است در اينجا فقط يک اشاره مختصر به اين مقوله ملت دولت ميکنم که تا آنچه در مورد سوء تعبير و سوء استفاده مقوله ملت دولت در بالا گفتم وزن بيشترى داده باشم مقوله ملت دولت اصلأ و ابدأ در رابطه با کى ملت ھست و کى دولت است نيست و ربطى به ملت بودن يا نبودن مجموعه اى از انسانھا ندارد مقوله ملت دولت در مقابل حکومت و سرف حاکم و برده حکومت و رعيت امت و امامت امت و خليفه به وجود آمده است و نه در راستاى تعريف ملتى که بايد از يک ملت ديگر جدا شود و اعلام استقلال کند اين تعريف من در آوردى دو قطب مخالف ھم يعنى اقليتھاى ملى ساکن ايران و شوونيستھاى فارس و پان ايرانيست است مقوله ملت دولت رابطه مردم با دولت را در بردارد و تشريح ميکند و زمانى به جود آمد که دموکراسى در غرب جنبشى نوپا بود و به اين معنى که در نظام قديم حکومت و رعيت مردم و ديکتاتورى شاھى امت و امامت امت و خليفه مردم تابع حکومت بودند تمام قوانين بدست حکومت حاکمان پادشاھان امامان خليفه ھا وضع ميشد و رعيت و امت مجبور به اجرا و اطاعت از آن بودند ھيچ انسانى در تدوين قانون و قانون گذارى نقش نداشت اگرچه اين قوانين بر مردم و زندگى آنھا تأ ير مستقيم داشت و ھمه مردم بدون چون و چرا تابع اوامر حاکم پادشاه امام و

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/answer_to_rahim.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • چرا فدراليسم ديالوگ عمده اقليتھاى ملى ايران شده است
  در روسيه منجر به پديد آمدن کشور شوراھا شد که به نام اتحاد جماھير شوروى تا قبل از انقراض شناخته ميشد ھمانطور که از نام آن پيداست اتحاد جماھير شوروى مجموعه اى متحد از جمھوريھايى بود که در يک قانون اساسى سوسياليسى فدرال پيمان ھمزيستى بسته بودند و ھرکدام از اين جمھوريھا داراى دولتھاى خودمختار محلى بود مثل جمھورى آذربايجان ارمنستان تاجيکستان ترکمنستان اوکرايين لات ويا استونيان قيرقيزستان و غيره بودند قبل از انقلاب بھمن 57 و بعد از انقلاب ھمه نيروھاى چپ به طور ضمنى دريافه بودند که در يک انقلاب و دولت سوسياليستى در ايران ھمين نوع فدراليسم سوسياليستى پياده خواھد شد و بلوچستان کردستان آذربايجان عربستان ترکمن صحرا لرستان گيلان جمھوريھاى ايران خواھند بود و اين جمھوريھا در داخل ايران خودمختار تا سرحد جدايى خواھند بود ھمه اين جمھوريھا قانون اساسى منطقه اى خود را خواھند داشت اين و نجات طبقه کارگر و زحمتکشان از زير بار ظلم است مار دليل عمده طرفدارى نيروھاى اقليتھاى ملى ساکن ايران از سوسياليسم و کمونيسم مبارز ايران بود ھمه اين را درک کرده بودند و نيازى به توضيح و تبديل آن به گفتمان عمده سياسى آن زمان نبود ولى دوستان فعال سياسى ملى گراى ايران ملى مذھبى ھا و غيره اين واقيعييت را يا فراموش کرده اند و يا ناديده ميگيرند و يا در آن زمان به آن بھا نداده بودند و شايد ھم از اين اصل آگاھى نداشتند عمده کردن فدراليسم امروز بدين دليل است که شيوه حکومتى کمونيستى ديگر در دستور کار نيست ولى دليلى وجود ندارد که اصول خوب کمونيسم به دور انداخته شود و يکى از اصول مفيد آن فدرالسيم سوسياليستى است که از قالب کمونيستى آن بين اقليتھاى ملى ساکن ايران در آمده و به قالب فدرالسيم دموکراتيک امروز بين اپوزيسيون اقليتھاى ملى ساکن ايران تبديل شده است دوستان عرب کرد بلوچ ترک ترکمن لر گيلکى و بندر ساحلى به اين اصل فدرالسيم سوسياليسى توجه دارند و به نظر ميرسد که فدراليسم کنگره مليتھاى ايران فدرال از قانون اساسى اتحاد جماھير شوروى سابق الگو بردارى شده است به ھمين جھت معيار ايران فدرال را فدراليسم قومى قرار داده است آنھايى که به نئورى مارکسيسم لينينيسم و سوسياليسم آشنايى دارند ميدانند که نظام کشوردارى سوسياليستى بر مبناى فدراليسم سوسياليستى براى گذار به مرحله دموکراسى متمرکز کمونيست طراحى ميشدند زيرا در فدرالسيم سوسياليستى نظير ديگر شيوه ھاى فدرالى قدرت سياسى در دست دولت مرکزى متمرکز نيست و جمھوريھا و کميونھا در قدرت سياسى سھيم ھستند لنين مارکس و انگلس به فدراليسم توجه داشته اند و به ھمين دليل فدراليسم سوسياليستى را مبناى رسيدن به دموکراسى مرکزى دموکراسى کمونيستى قرار داده بودند و لنين براى تأسيس جمھورى دموکراتيک مرکزى در کتاب دولت و انقلاب زمانى که جمھورى فرانسه سال 1793 را با جمھورى فدرال امريکا مقايسه ميکند جمھورى فدراليسم را گامى به جلو براى تحقق جمھورى دموکراتيک مرکزى قلمداد کرده است و از اتحاد جمھوريھاى فدرال براى تأسيس جمھوريھاى دموکراتيک مرکزى سخن به ميان مى آورد حتى مارکس از فدراليسم به عنوان وسيله اى براى اتحاد ايرلند و بريتانيا حمايت ميکند فدراليسم قالبى است که با ھمه شيوه

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/why_fed.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • اطلاعیه جدید جنبش مقاومت مردمی ایران
  شوم د گر است بنابر ا ن جنبش اعلام م دارد که اگر تا روز جمعه چهارم مرداد 87 رژ م ولا ت فق ه پاسخ قطع و مثبت به مطالبات جنبش نداد دو پاسدار د گر از دستگ ر شدگان قرارگاه سراوان با نامها پاسدار عل خ ده و عل زارع اعدام خواهند شد تاکنون 6 پاسدار ا ن قرارگاه با نامها عل محمد و محمد پ ر و

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jonbesh_1Adoc.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • ‎ The Baloch Community UK Proudly Presents
  Live performances from Rostom Mirlashari AbdulRahman Date Sunday 17 th August 2008 Time 18 00 22 00 Venue Feltham Assembly Hall Hounslow rd Hounslow TW14 9DN Entry Adult 10 Children age 10 16 5 Children under 10 Free For further

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/musical.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive