archive-org.com » ORG » B » BALOCHUNITEDFRONT.ORG

Total: 373

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • نگاھى به حاکميت ملى‏
  تضمين برابرى حقوق شھروندى و سياسى اقليتھا با اک ريت حاکم و داراى مکانيزم جلو گيرى از تبعيض اما حاکميت ملى چيست در روابط اجتماعى و سياسى چندين نوع قانون ھست م ل قوانين مدنى قوانين سياسى در ھمين حال قوانين مدنى و سياسى با حقوق شھروندى و مالکيت گره خورده است که اين قوانين حد و مرز و نوع حقوق را نيز تأيين ميکند پس لازم است که خود حقوق را تعريف کنيم که بتوانيم آن را بسط داده و بجا بياوريم در اينجا مراد از حقوق حقوق ماھيانه کارمندى نيست حقوق يعنى آنچه که به طور طبيعى به بشر تفويض شده است يا بشر آن را بدست آورده است و بشر ادعاى مالکيت و داشتن آن را دارد ولى در کنار آن امتياز را نيز داريم که امتياز يک حق نيست بلکه حق اضافه اى است که به حق طبيعى اضافه ميشود به عنوان م ال آب خوردن يک حق است استفاده از خيابان و چاده حقوق مدنى است ولى داشتن گواھينامه رانندگى يک حق نيست زيرا بدون گواھينامه رانندگى بشر ميتواند به کار خود برسد پس دادن و داشتن گواھينامه يک حق اضافى است که به بشر داده ميشود بنا بر اين گواھينامه رانندگى يک اميتاز است و نه يک حق که اگر به کلمه معادل انگليسى آن توجه کنيم به معنى rights and privilege است يک امتياز قابل پس گرفتن است ولى يک حق قابل پس گرفتن نيست و نميشود حقوق را از کسى صلب کرد پس از تعريف حقوق و امتياز ميتوانيم در مورد حاکميت و حاکميت ملى صحبت کنيم حاکميت ملى مالکيت قوانينى است که بر زندگى روز مره شھروندان حکمفرما است مالکيت قوانينى که حد و مرز آزادى و مالکيت ھر انسان را تشريح و بيان ميکند مالکيت منابع طبيعى نيز بر اساس ھمين قوانين تأيين ميشود که منابع طبيعى و غير طبيعى در ھر شھر و ساتراپ استان متعلق به ساکنين آن شھر و ساتراپ است به ھمين جھت در فدراليسم ھمراه با دموکراسى مشروطه ھر ساتراپى استانى قانون اساسى خود را دارد زيرا قوانين مدنى و جنايى بر اساس رسوم و فرھنگ محلى ھمراه با رعايت قوانين بين المللى حقوق بشر وضع ميشوند يک م ال اين مورد را روشنتر خواھد کرد شايد يک ايالت يا بھتر بگويم ساتراپ بخواھد که برداشتن کتاب بدون اجازه صاحب آن دزدى محصوب نشود چونکه کتاب خواندن واجب است و به افزايش دانش بشر کمک ميکند ولى ساتراپى ديگر شايد آن را دزدى به حساب بياورد يا مناطق سنى نشين ايران به خواھند بر اساس قوانين مذھبى خود براى دزدى مجازات غير انسانى قطع دست را اجرا کنند ولى مناطق شيعه نشين فقط به مجازات غير انسانى قطع انگشتان اکتفاء کنند چونکه در اين موارد بين شيعه و سنى اختلاف است تنھا رفع اين اختلاف پياده کردن فدراليسم است که به دو طرف اجازه ميدھد که ھرکدام قوانين خود را داشته باشند البته اين يک م ال بدى است ولى يک واقعيت است و اميد ما اين است که اين نوع احکام و مجازات غير انسانى از قاموس ما کاملأ حذف شود و مجازات اعدام

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/sovereignty.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • آيا بھترين علاج يک بيمار کشتن آن است؟
  که يک تشکل بلوچى با اھداف بلوچى باشد و از سازمانھاى سراسرى دستور نگيرد که تا مدتى به اين شکل اداره شد ولى ما غافل از اين بوديم که فدايان پيکار و مجاھدين در آن نفوذ خواھند کرد و آن را از بين خواھند برد رفقاى فدايى پيکار و برادران مجاھد اختلافات را با من عمده کردند چونکه من خواستار تصميم گيرى اين تشکل بلوچى در سطح محلى بودم و نميخواستم که اين تشکل از سازمانھاى سراسرى دستور بگيرد به اين دليل اختلافات تشديد شد و در نھايت من از جمع ايشان طرد شدم حتى در تظاھرات بر عليه ملايان مرا به جمع خود راه ندادند حتى دوبار در ايرانشھر به من اجازه شرکت در فعاليتھاى فداييان را ندادند و اين بعد از انقلاب و قبل از انشعاب فداييان به دو گروه اقليت و اک ريت بود پس مى ميبينيد که من ھميشه حتى زمانى که درک درستى از خودمختارى و سياست نداشتم ولى منطق من حکم ميکرد که سرنوشت ما بايد به دست خودمان باشد و تصميم گيريھا بايد محلى باشد بعد از آن من از ھمه اين سازمانھاى سراسرى طرد شده بودم ھيچ فعاليتى نداشتم ولى من تبليغ نميکردم که من اقليتى يا اک ريتى نيستم لزومى نداشت که تبليغ کنم و دوستان م ل شما بدون اجازه من به خود اجازه داده بوديد که مرا اک ريتى معرفى کيند چون که من ساکت بودم کما اينکه يکى از فداييان اقليت دو آتشه بلوچ در کويت در سال مرا متھم به اک ريتى بودن کرد و از خودش بپرسيد که چه بلايى سرش آوردم من در آن زمان نه امکان تشکيل يک سازمان را داشتم و نه ميدانستم چگونه يکى را به راه اندازم که جدا از سازمانھاى سراسرى اعلام موجوديت کنم به اطلاع شما مى رسانم که در جمع ما ھيچ اک ريتى ھم وجود ندارد لطفأ اين اتھام بى اساس را گور کنيد و دليل بھترى براى کوبيدن ما پيدا کنيد برگرديم سر اصل مطلب و اختلاف ما شما مدعى شده ايد که غرب تازه متوجه شده که در ايجاد ايران اشتباه کرده و فقط غرب ميتواند اين شرکت ايران را از بين ببرد يا تصحيح کند استناد به مقاله شما 1 ـ ايران اختراع ساخت و خواسته شما نبوده و يک نام سياس در حد يک کمپان از جمله ديگر کمپانيها غرب است اگر غرب بخواهد در آن تغيير بدهد نه من بلوچ بلوچ نصف شده ميتوانم اثر در اين تغييرات بگذارم و نه شما حام سياستها سازمانها شويونيست فارسستان و نه حت مجموعه بيش از يکصدوپنجاه سازمان فارسستان هيچکدام از ما بجز سازنده و بنيانگذارش هيچکاره نيستيم پس اگر شما ھيچ کاره نيستيد پس چرا اين ھمه غر ميزنيد شما ھمه جنبشھاى اسلامى را دسيسه غرب ميدانيد لابد ھمه ايرانيان و بلوچھايى را که در صدد ايجاد دموکراسى ھستند آلت دست و ساخته غرب نيز ميدانيد پس جنگ شما بايد با غرب باشد و نه من بلوچى که خواستار فدراليسمى ھستم که به من اجازه ادراه مملکتم را ميدھد باز ھم به مقاله خودتان استناد ميکنم غرب بزرگترين اعتراضها افراد مثل شما را با خريدن فقط چهار ملا از تهران سعود اسلام آباد و قاهره و در جوارش نشر کاريکاتورها محمد و عايشه و کشانيدن ميليونها اسب خشمگين با دهانها کف کرده به خيابانها پاسخ ميدهد غرب پس از انجام اين معرکه صدها کارت تشکر نيز از ملاها دريافت ميدارد چون غرب با اين ابداع و سياست کم خرج که رو يک برگ روزنامه آمده بود به ملا توان داد که لگد محکم بر گرده دموکراس بکوبد و حکومتها ننگين ديکتاتور و مذهب خود را تضمين نمايد از نوع اين مثالها بسيار دارم که بعرضتان برسانم رضاميرپنج طيب شعبان بيمخ بن لادن مشرف و پس چرا غرب بدست ھيمن ملايان اين ھمه ضربه خورده است تا حالا ھزار جان انسان غربى بدست ھمين ملايان غربى گرفته شده است جواب دھيد چرا اين چه منطق در ھم جوشيست که شما به آن دست يافته ايد و ميخواھيد ھمه آن را قبول کنند اين واقعأ خنده آور است که غرب را در ھمه چيز مقصر بدانيم و خيال خودمان را راحت کنيم و حتى نيمه نگاھى به خودمان نياندازيم و از خود بپرسيم که ما چه کرده ايم و چه بايد بکينم اوضاع خيلى پيچيده شده بايد چاره پيچيده اى پيدا کرد که بتوانيم به نتيجه برسيم استقلال طلبى شما م ل کسى است که به خواھد از دانشگاه دکترا بگيرد ولى حاضر نيست که اول به مدرسه ابتدايى برود و دروس مقدماتى را ياد بگيرد نميخواھد مراحل تحصيلى را طى کند که بعد از مدرسه ابتدايى به دبيرستان برود بعد به دانشگاه که ليسانس و فوق ليسانس بگيرد و بعد دکترا بگيرد شما ميخواھيد بدون طى اين مرحل دکترا بگيريد و نام دکتر داشته باشيد باور کنيد که اين نوع دکترا تو خالى به شما کمک نخواھد کرد شما ميخواھيد به قله اورست صعود کيند بدون اينکه از دامنه آن بالا برويد ميخواھيد بدون ھليکوپتر و ھواپيما يا ھر وسيله ديگر به قله صعود کيند ولى صعود بدون پيمودن دامنه کوه ميسر نخواھد شد شما جاره اي جز اينکه از اين خوان رد شويد نداريد سياست م ل بازى شطرنج است که شما بايد يک استراتجى دراز مدت داشته باشيد و حريف نبايد از حرکات آينده شما با خبر باشد چونکه اگر حريف حرکتھاى شما را دريافته باشد جلوى شما را خواھد گرفت سياست نياز به يک استراتجى و يک تاکتيک دارد که استراتجى اھداف دراز مدت را دنبال ميکند و تاکتيک اھداف کوتاه مدت را که تاکتيک جاده صاف کن استراتجى است شما اجازه خطا در تاکتيک را داريد ولى اجازه خطا در استراتجى را نداريد سياست مداران ھميشه انعطاف پذير ھستند چون که سياستمدار کنترل شرايط را در دست ندارد و شرايط عوض ميشوند شرايط تابع حواد محيط ھستند و اگر شرايط عوض شود سياستمدار بايد تاکتيک خود را مطابق شرايط عوض کند در غير اين صورت سياستمدار شکست خواھد خورد تقاضا دارم که شما تعريف و درک خود را در مورد فدراليسم انتشار دھيد کمى و کاستى ھاى آن را براى ما توضيح دھيد من ھميشه در مقالاتم مدعى شده ام که تعاريف مفاھيمى که ما در ايران و از ايرانيان ياد

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/javab_pahrai.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • New Page 1
  به اين آغلدار آنهم به اين دليل که به دموکراس و مقوله ناشناس و تبليغ شده اما خطرناک خودمختار در ايران دست يابند همانگونه که اخيرا مقوله ها خطرناک ديگر از جانب شما با سفسطه مطرح ميشود ناگفته نماند که 4 ـ5 نفر اکثريت و در راسشان همين ساواک از فرط حسادت و کينه که من آنها را يک بيک ميدانم به دستور آقا شان نگهدار دهها جوان روشنفکر را به دام و کشتارگاهها جمهور اسلام انداخت درصورتيکه اگر اين خيل بزرگ از جوانان که ليست اسام اشان در تاريخ بلوچستان ماندگار خواهد بود امروز در صحنه سياست بلوچستان حضور ميداشتند مسلما ملت بلوچ پيشرفتها سياس بيشتر ميکرد برخ از اين اکثريت ها واهيگرا و بيگانه پرست برا رد گم کردن و سرپوش گذاشتن بر خيانتهايشان تا آنجا پيش رفتند که برا رد گم کردن به هذيان نويس در مداح شهدا دست يازيدند درصورتيکه عامل و قاتل اين جوانان خود اين مداح است پس دريافتيم که هدف شما از سر دادن اين نعره ها مذبوهانه و ضد بلوچستان چيست آقا پيام اميد شما يک از همان اکثريت ها بوديد که متاسفانه هنوز در کنار اين جنايتکاران عليه حقوق ملت بلوچ و جغرافيا اشغالشده بلوچستان نشسته ايد اينروزها که سازمان خائن اکثريت و قاتل هزاران انديشمند ملل دربند رسوا شده است به افراد خائنش دستور داده است که برا بهتر نابود کردن افکار حقوق و مل در ملع عام بگويند که ما ديگر اکثريت نيستيم تا از اينطريق خود را برا يک رخنه ديگر و کارشکن درميان عده معدود فدراليسم خواه جا بدهند و رهبر آنها را بدست گيرند اتفاقا تا اينجا پيش آمده اند و توانسته اند اين تفکر کهنه و از ميدان گريخته و در حاشيه رانده شده بنام فدراليسم از نوع ايران اش را در قبضه اما بزعم خود تا تصميم بعد انگليس در انتظار نگاهدارند هدف خيانتها اخير اين اکثريت ها چيز جز سد معبر کردن در مقابل استقلال طلبان ملت بلوچ و جلوگير از آزاد بلوچستان چيز ديگر نيست بهمين دليل است که امروز اکثريت ها به تنها زبان و وکيل مدافع مقوله ا به حاشيه فرار کرده بنام فدرالسم ايران تبديل شده اند 3 ـ پس از شعار فريب خودمختار که همراه با لنينش رسوا شد روشنفکران ملل برا جمع کردن ملل زير يک اتحاد منطقه ا و آزمايش فارسها و يکصدو پنجاه سازمان بدنامش مواد فدراليسم را با فارسها که غرب از آنها بعنوان سربازان عروسک استفاده ميکند و همه چيز ما را از طريق آنها بغارت ميبرد درميان گذاشتيم چند سال هم در تبليغ و ترويج مفاد فدراليسم در انتظار روشنفکرترين آنها نشستيم که هدف غرب هم همين در انتظار نشستنهاست اما از مجموعه بيش از يکصدوپنجاه به اصطلاح سازمان سياس فارس نه تنها پاسخ برا اين پيشکش شريک کردن آنها در نان فرزندانمان نشنيديم بلکه همه سازمانها فارس روش اشغالگر و سرقت از اموال ملل اشغالشده را نه تنها بيش از پيش در دهل و کرناهايشان دميدند بلکه با وقاحت کامل اين شعارها ضد انسان را عملا عليه ملل دربند به انجام ميرسانند برا شناخت بيشتر اين سربازان بدون احساس غرب بهتر

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/response-to-omid.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • h
  را نيروى عظيم استقلال طلب مينامد اين نيروى عظيم استقلال طلب در کجا است و چرا خود را بروز نميدھد حتى اگر آقاى پھره اى و به قول او اين نيروى عظيم استقلال طلب استقلال بگيرد و اگر به دموکراسى و آزادى باور داشته باشند چاره اى جز پياده کردن و اجراى فدراليسم در نطام کشور تازه استقلال خود نخواھند داشت زيرا ادراه يک کشور نياز به تقسيمات کشورى دارد که اين تقسيمات کشورى اگر چيزى به جز از فدراليسم و دموکراسى مشروطه باشد ھمان ديکتاتورى محض است که ھيچ فرقى با ديکتاتورى ملايان و پھلويھاى سابق نخواھد داشت به نظر ميرسد که آقاى پھره اى درک درستى از فدراليسم و دموکراسى مشروطه ندارد و فقط به دليل سمجى شوونيستى خود با آن مخالفت ميکند با الم کردن استقلال طلبى ايشان ضربه اى کارى به جنبش آزادى خواھى و دموکراسى اقليتھاى ملى ايران وارد ميکند و شايد ھم تير خلاص را نيز به شقيقه جنبش اقليتھاى قومى بزند ھمان طور که در مقاله فدراليسم کاربردى و بقيه مقالات جبھھ متحد بلوچستان جمھوريخواھان فدرال توضيح داده شده بلوچھا مجموعه اى از قبايل کنفدرات ھستند به اين معنى که ھر قبيله اى قانون خود را دارد و در محدوده قبيله اي خود خودمختار بوده اند و ھستند وحاکمان بزرگتر محلى نيز زمانى که وجود داشتند به اين قوانين آحترام ميگذاشته اند و يا احترام ميگبارند و امکان ندارد که آقاى پھره اى با مخالفت خود با فدراليسم شيوه زندگى فدرالى و کنفدرالى قبايل بلوچ را از آنھا بگيرد موقعيت بلوچستان با موقعيت کردستان ھيچ فرقى ندارد ھمانطور که بلوچستان به سه قسمت تقسيم شده کردستان نيز به سه قسمت تقسيم شده و اگر کردان سوريه را نيز در نظر داشته باشيم کردستان به چھار قسمت تقسيم شده است که استقلال کردستان و بلوچستان خواب و خيالى بيش نيست ولى کردستان از بلوچستان

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/houshang.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • شرايط حساس است
  خواهان رو بکاهش گذاشت تا آنجا که افراد تشکيل دهنده اشان از مجموعه ملل ميليون آذربايجان احواز کورد بلوچ و تورکمن در جمع پالتالک و غيره اشان از هشت نفر و با وجود شرکت فدائيان اکثريت فارس به حد اکثر بيست نفر تجاوز نميکرد مجموعه فاسد ملاها جمهور اسلام سلطنت طالبان سازمان چند نفره فدائيان اکثريت باداير شدن يک روم پالتالک که 90 افراد شرکت کننده اش را استقلال طلبان ملل در بند ايران تشکيل ميدادند دوباره نقشه مشترک و شوم از هم پاشاندن مردم ملل و درکنارش درعلويت نمايش دادن خود و نيز سوء استفاده از جمعيت کثير استقلال طلبان به نفع خود برآمدند که هنوز به دليل سياس نبودن برخ از استقلال طلبان اين جلسات شايد تا چند صباح ادامه داشته باشد امروز شرايط از آنرو حساس است که ابر قدرت جهان يعن غرب برا تغيير نقشه جغرافياي ايران که خود در 85 سال پيش آنرا ساخته و نامگذار کرده است وارد مرحله عمل شده است همانگونه که ميدانيم مرزها ايران پاکستان اوغانستان و غيره در خاورميانه را ابرقدرت آنزمان انگليس و باکمک دوستان آلمان فرانسو سوئد و آمريکائ خود ترسيم کرده و نامگذار نموده است در انتخاب نام و تعيين همه مرزها و کشورهاي که غرب در اين منطقه ساخته است هيچيک از افراد اين ملل شرکت نداشته اند غرب در نشاندن و تعويض حکومتها خاورميانه حرف اول را ميزده است امروز دول قدرتمند غرب متوجه شده اند که ملل و کشورها ديگران را در اين جغرافيا جهنم و ديکتاتور بنام ايران بزور گنجاندن و با کشتار و زور به آنها هويت دروغين دادن عمل خطا از دموکراس و قوانين انسان است ازاينرو ميتوان گفت و باور داشت که باز هم غرب اين قدرت را دارد تا ساخته ها گذشته اش را تغيير دهد با توجه به اين مسائل ما استقلال طلبان ملل تجزيه شده که صاحبان

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/time_sensetive.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • مقاومت مسلحانه يا مبارزه مسلحانه
  رسميت بشناسند ما بلوچھا در ايران سرنوشت مشابھى با مسلمانان بوسنى داريم ما به ايران حمله نميکينيم و نکرده ايم بلکه تشيع امامت و امت به مردم بلوچ يورش آورده است که بنياد بلوچ و مذھب سنى را در بلوچستان از بيخ بکند ما مردمى صلح طلب قانع به آنچه که درايم و دور از دغدغه ھاى سياسى ھستيم اين رژيم ملايان امام زمان است که به خانه و مسجد ما ھجوم آورده است اين سربازان گمنام امامت و امام زمان ھستند که جوانان بلوچ مارا به جوخه اعدام و چوبه دار ميفرستند اين شياطين ولى فقيه ھستند که کودکان بلوچ را به رگبار مسلسل مي بندند اين مأموران ولي فقيھ ھستند که کشتن بلوچھا را مصلحت نظام ميدانند ھر انسانى حق دارد از خانه خود زندگى خود از خانواده خود از سرزمين خود دفاع کند چه اين دفاع مسلحانه باشد يا مسالمت آميز قانونھاى جنايى غربى اعم از آمريکا و اروپا به شھروندان خودشان حق دفاع مسلحانه را ميدھند به عنوان م ال در آمريکا اگر به منزک کسى تجاوز شود صاحب خانه حق دارد که مھاجم را به رگبار ببندد و محاکمه نيز نشود براى دفاع از حقوق شھروندان است که در آمريکا شھروندان اجازه حمل سلاح دارند اين نوع دفاع مبارزه مسلحانه ارزيابى نميشود آمريکا و اروپا به خود اجازه ميدھند که تروريستھا را در ھر کجاى دنيا که باشند نابود کنند چرا براى اينکه از کشور خود شھروند خود و از خانواده خود دفاع کنند پس چرا بلوچ اجازه دفاع از سرزمين شھروند و خانواده خود را نداشته باشد ما بلوچھا به ايران حمله نکرده ايم ما ھيچ بخشى از خاک ايران را اشغال نکرده ايم بلکه رژيم ولايت سفيه است که به ما حمله ور شده و قانونھاى جھل و عصر حجر را بر ما تحميل ميکند و ھيح راھى براى اعتراض مسالمت آميز و

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/armed_resistance.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • ديوار آپارتايد و تقسيم بلوچ
  نابودى بکش ان د بلوچ ھا را بر جان ھمديگر بيندازد و از آب گل آلود ماھى بگيرد در جوار اين ديوار و در دو طرف آن مين زمينى ضد نفر کاشته شده است که بلوچھايى را که به دامدارى مشغولند ھدف قرار دھد و تلفات بيشترى بر بلوچ وارد کند اين جبھھ ديگرى است که جمھورى اسلامى بر عليه اين انسانھ ا ى بى پناه بلوچ باز ميکند يکى جبھه دستگيرى و اعدام بلوچھاى ايران در شھرھاست و ديگرى ايجاد راھبندان و گردنه گيرى افراد سپاه بسيج و تير اندازى به بلوچھاى عبورى است دستگيرى و اعدام بلوچھا در شھرھا براى جمھورى اسلامى ايران ک ا فى نيست زيرا اين نوع جنايت به تنھايى در ظھور امام زمان کمک نميکند براى تسريع بخشيدن به ظھور امام زمان اياديان امامت و امت بايد جان بلوچھاى بيشترى را بگيرند اين ا ر نژاد پرستى و تبعيض بر عليه بلوچ آ ار مخربى بر اقتصاد روابط عشيرتى خانوادگى فرھنگى بلوچ براى ھميشه خواھد داشت که اگر جلوى آن گرفته نشود بايد دست از روابط فرھنگى خانوادگى اقتصادى کشيد و به انتظار بيگانگى بلوچ از يک ديگر نشست جمھوري اسلامى ايران بدون اخ ط ار قبلى ساکنين دھکده سوراپ در نزديکى شھر مند را مھاجرت داده و ھيچ نوع غرامتى پرداخت نکرده است دولت گداى پاکستان که بلوجستان شرقى را در اشغال خود دارد نيز ھيچ عکس العملى از خود نشان نداده است حال آنکه سوراپ متعلق به بلوچستان شرقى است طبق گزارشات رسيده دولت ولايت سفيه قصد دارد که اين ديوار را دو کيلو متر داخل خاک بلوچستان شرقى که در اشغال پاکستان است احدا کند اما عکس العمل بلوچھا جه بوده است و جنبشھاى سياسى بلوچستان چه اقداماتى براى جلوگيرى از احدا اين ديوار انجام داده اند مين گذارى در معابر عمومى بر عليه مردمى که درگير ھيچ جنگى نيستند غير انسانى و غير اصولى و بر خلاف اصول پذيرفته شده انسانى است بازار قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا فقط بدست سپاه و بسيج است و بلوچھاى خرده فروش کمترين سھمى در اين قاچاق دارند و آنھم اگر داشته باشند که اين يک اگر ناممکن است سازمان ملل متحد در سراسر دنيا مشغول جمع آورى مينھاى زمينى است که جان انسانھاى بيگناھى را که گرفتار انفجارات مينھاى زمينى ميشوند نجات دھد سازمان ملل متحد مليونھا دلار خرج پاکسازي مينھاى زمينى در افغانستان کامبوج و افريقا ميکند که جان کودکانى را که با خطر مينھاى زمينى مواجه ھستند نجات دھد ولى مين گذارى مرز بلوچستان ايران ھمچنان ادامه دارد و ديوار نيز به سرعت بالا ميرود که ملت بلوچ را از ھم جدا کند جان کودکان زنان و دمداران بيگناه بلوچ را فقط به جرم بلوچ و سنى مذھب بودن بگيرد اين سفاکترين جنايت حاکمان ولايت سفيه بر عاليه ملت بلوچ است سفاکترين جنايت تقيه شيعه بر عليه مسلمانان سنى مذھب است اما بلوچھا چه اقدامى انجام داده اند در فلسطين فلسطينيان با سنگ تير کمان مشت و لگد در مقابل جدا ساختن فلسطينيان از بقيه فلسطينيھا ايستاده اند اگر جه ھزاران فلسطينى جان خودرا در اين راه از داده اند

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/divar.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • فهرست مطالب
  شده گروگان ها و كارت ها شناسا آنان را نشان م دهد در 21 مارس 2006 به تلو ز ون الجز ره فرستاده شد و ف لم ها د گر كه ظاهرا كشتن احمد زاهد ش خ و سرهنگ كاوه ب رجند را نشان م دهد بعدا پخش شده است ول وز ر كشور مصطف پورمحمد ا ن امر را كه تصاو ر مربوط به سرهنگ باشد تكذ ب كرد و آن را متعلق به گروگان قد م دانست كه قبلا كشته شده است 60 عل پورشمس ان معاون ر س بخش حراست هلال احمر ا ران كه ك از كسان بوده كه در واقعه تاسوك گروگان گرفته شده بود پس از آزاد خود در اوت 2006 گفت كه احمد زاهد ش خ و سرهنگ كاوه ب رجند هنوز زنده اند و به عنوان گروگان نگه داشته شده اند او گفت كه چهار نفر د گر از گروگان ها تاسوك آزاد شده اند 61 ول در آور ل 2007 روزنامه رسم ا ران گزارش داد كه چهار تن از گروگان ها تاسوك كشته و سه تن آزاد شده اند 62 جندالله هم چن ن به داشتن مسئول ت برا ك واقعه د گر در 13 مه 2006 متهم شده است كه در جر ان حمله ا در جاده كرمان به بم در استان كرمان 12 نفر كشته شدند و همه آنان بنا بر گزارش غ ر نظام بوده اند مهاجمان كه لباس بلوچ و ون فورم پل س به تن داشتند 11 نفر را پس از كشاندن آنان به ب رون از اتومب ل ها شان كشتند و ك نفر د گر را كه با اتومب ل از آن جا رد م شد و نا ستاده بود ن ز كشتند آنان هم چن ن پسر 11 ا 12 ساله را به ك ت ر برق بستند و او را واداشتند كه صحنه كشتن را تماشا كند مقامات ا ران و از جمله ام ررضا سوار ر س دب رخانه شورا عال امن ت مل و سردار اسكندر مؤمن معاون ن رو انتظام بعدا جندالله را به ا ن حمله متهم كردند 63 ول جندالله آن را تكذ ب كرده است عفو ب ن الملل در دسامبر 2006 از مقامات ا ران در مورد هر تحق ق رسم كه در مورد ا ن واقعه صورت گرفته توض ح خواست ول تا اوت 2007 پاسخ در افت نكرده است در 14 دسامبر 2006 ك روز پ ش از انتخابات سرتاسر مجلس خبرگان و انتخابات شوراها محل بمب در ك اتومب ل جلو دفتر استاندار س ستان و بلوچستان در زاهدان منفجر شد و باعث مرگ صاحب اتومب ل گرد د كه به قرار اطلاع ربوده شده بود و كم هم به ساختمان استاندار آس ب زد جندالله مسئول ت ا ن حمله را به عهده گرفته است به فاصله كوتاه پس از آن به قرار اطلاع بمب د گر در ك سطل زباله جلو دانشگاه زاهدان منفجر شد و ك دانشجو را زخم كرد مقامات دولت جندالله را مسئول آن دانستند ول جندالله مسئول ت خود را منكر شده است در 14 فور ه 2007 اتومب ل حاو بمب ك اتوبوس حامل سپاه ان پاسدار و د گران را منفجر كرد و دست كم 14 نفر از آنان را كشت و تقر با 30 نفر را مجروح كرد مسئول ت ا ن حمله را كه از سو دب ر كل سازمان ملل بان ك مون محكوم شد 64 بعدا جندالله به عهده گرفت ا ن گروه ظاهرا گفته است كه حمله به تلاف اعدام چند ن نفر از اعضا اقل ت عرب اهواز 65 كه در دادگاه ها ناعادلانه به اتهام بمب گذار در استان خوزستان در سال 2005 محکوم شده بودند صورت گرفته است 66 دو روز بعد بمب د گر در زاهنان منفجر شد كه جراحت به دنبال نداشت در 27 فور ه 2007 پس از ك درگ ر مسلحانه ب ن اعضا جندالله و ن روها امن ت در استان س ستان و بلوچستان ا ن گروه چهار پل س ا ران را به گروگان گرفت گزارش شده است كه سه تن در حمله ن روها امن ت پاكستان به ساختمان در بولدا در پاكستان در 23 مارس آزاد شدند آنان گفتند كه نفر چهارم چند روز پ شتر به وس له جندالله كشته شده است 67 عفو ب ن الملل گروگان گ ر و كشتن گروگان ها را چه به وس له ن روها حكومت ا به دست گروه ها مسلح صورت بگ رد کاملا محكوم م كند ا ن اعمال نقض شد د قوان ن ب ن الملل بشمار م رود ا ن سازمان هم چن ن با هر نوع حمله عمد به غ ر نظام ان حملات ب ملاحظه و حملات ب تناسب مخالف است گروه ها مسلح و قوان ن ب ن الملل مخالفت عفو ب ن الملل با خشونت ها گروه ها مسلح در اصول و ارزش ها احترام به حقوق و ح ث ت بشر برا همه و اصول قوان ن انساندوستانه ب ن الملل international humanitarian law IHL ر شه دارد قوان ن حقوق بشر عموما در مورد گروه ها مسلح كه امضاكننده پ مان ها حقوق بشر ن ستند مستق ما مصداق پ دا نم كند قوان ن انسان دوستانه ب ن الملل كه م توانند در مورد گروه ها مسلح به كار گرفته شود استانداردها برا رفتار انسان تع ن م كنند كه در مورد همه طرف ها درگ ر ها مسلحانه قابل ت كاربرد دارند به ب ان كم ته ب ن الملل صل ب سرخ كه بالاتر ن مرجع قوان ن انسان دوستانه ب ن الملل بشمار م رود هرجا كه ن روها مسلح به كار گرفته م شود گز نه ها وس له و روش نامحدود ن ست ا ن قانون اول ه صر حا در تعداد از پ مان ها قوان ن ب ن الملل منعكس شده است اصل 3 مشترك در چهار م ثاق 1949 ژنو و پروتک ل 2 اضاف آن ها اسناد هستند كه مستق ما به برخوردها نظام غ ر ب ن الملل مربوط م شود كه گروه ها مسلح معمولا در ا ن چهارچوب عمل م كنند ا ن پ مان ها به طور فزا نده ا با قوان ن معمول ب ن الملل تكم ل شده اند بررس كارشناسانه صل ب سرخ جهان از قوان ن انسان دوستانه ب ن الملل معمول به ا ن نت جه رس ده است كه بس ار از مقررات ا ن قوان ن كه در مورد درگ ر ها ب ن الملل تدو ن شده است اكنون درگ ر ها غ ر ب ن الملل را ن ز شامل م شود ا ن مقررات ممنوع ت حمله به غ رنظام ان و حملات ب ملاحظه و ب تناسب را در بر م گ رد در موارد كه به حد درگ ر نظام نم رسد عفو ب ن الملل از گروه ها مسلح م خواهد كه اصول بن اد ن انسان مستخرج از قوان ن انسان دوستانه ب ن الملل را رعا ت كنند بر ا ن اساس عفو ب ن الملل خشونت ها فاحش گروه ها مسلح از جمله حملات كه غ ر نظام ان را هدف قرار م دهد حملات ب ملاحظه و ب تناسب شكنجه و سا ر بدرفتار ها گروگان گ ر و كشتن اس ران را محكوم م كند 4 نقض حقوق بشر عل ه بلوچ ها گرچه اطلاعات مربوط به نواح بلوچ نش ن در ا ران هم شه به سخت قابل در افت و تأ د است عفو ب ن الملل موارد از نقض حقوق بشر عل ه بلوچ ها را كه به ا ن سازمان رس ده در طول سال ها مستند كرده است برا مثال در اواخر دهه 1980 و دهه 1990 عفو ب ن الملل موارد از اعدام بدون محاكمه عادلانه بلوچ ها را ثبت كرده است اعدام شدگان معمولا به راهزن قاچاق مواد مخدر ا مبارزه مسلحانه عل ه جمهور اسلام متهم شده بودند تعداد از بلوچ ها از جمله روحان ان سن در شرا ط مشكوك در داخل ا خارج كشور كشته شده اند موارد مرگ مشكوك مشابه سا ر اقل ت ها مذهب ا مخالفان مقامات ا ران از وجود ك برنامه اعدام ها فراقضا به وس له مقامات ا ران حكا ت م كند 68 دو عضو طا فه نارو ه بت و دلاور در مارس 1993 در جلو خانه خود در كراچ به ضرب گلوله كشته شدند 69 مولو عبدالمالك ملازاده برادر مولو عل اكبر ملازاده كه در بالا مطلب از او نقل شد و پسر ك روحان برجسته سن بلوچ و ك همراه او به نام عبدالناصر جمش د زه در شرا ط مشكوك در 1996 در پاكستان كشته شدند 70 بنا به گزارش آنان در خ ابان در ناح ه ل ار كراچ به وس له افراد ناشناخته كه با ك تاكس از كنار آنان م گذشتند به ضرب گلوله كشته شدند مولو احمد ص اد ك رهبر سن با اصل ت بلوچ پس از دستگ ر به وس له ن روها امن ت ا ران در فرودگاه بندرعباس به هنگام بازگشت از امارات متحده عرب در ژانو ه 1997 در شرا ط نامشخص درگذشت جسد او پنج روز بعد در خارج شهر پ دا شد او قبلا در سال 1990 دستگ ر شده و ظاهرا به خاطر عقا د مذهب و تصور داشتن ارتباط نزد ك با عربستان سعود به مدت پنج سال بدون محاكمه بازداشت شده بود پس از آزاد از زندان او در س ستان و بلوچستان مدرسه ا برا مسلمانان سن باز كرده بود 71 در نامه ا خطاب به گزارشگر پ ش ن سازمان ملل در باره وضع حقوق بشر در ا ران مقامات ا ران اظهار داشتند كه مولو احمد ص اد در ك ا ستگاه اتوبوس فوت کرده است و پزشك قانون تأ د كرده كه او به دل ل مشكل قلب فوت کرده است 72 امان نور ك روحان سن از زابل پس از انتقاد از س است ها دولت در منطقه در ژوئ ه 1998 به دست افراد مسلح ناشناس كشته شد نشان از ا ن كه مقامات ا ران در مورد قتل او تحق ق كرده باشند در دست ن ست 73 در سال ها اخ ر با وجود باز شدن محتاطانه فضا فرهنگ برا بلوچ ها اتهامات گسترده ا از نقض حقوق بشر عل ه بلوچ ها در چهارچوب پاسخ رسم به وضع ت امن ت رو به وخامت مناطق بلوچ نش ن گزارش شده است 1ـ 4 پاسخ نظام برا سال ان متماد در شرق كشور حضور نظام سنگ ن وجود داشته است ا ن امر پس از واقعه تاسوك شرح آن را در بالا بب ن د تشد د شده است ك ن رو كوچك به نام مرصاد كه به قرار اطلاع از سال 1995 برا مقابله با قاچاق مواد مخدر در كرمان مستقر شده بود به ك واحد عمل ات مشترك ن روها مختلف امن ت در پا گاه نزد ك زاهدان گسترش افته است 74 منابع بلوچ ادعا م كنند كه ا ن واحد مأمور ت دارد تا با ا جاد ترس در جامعه محل امن ت را حفظ كند و از ا ن رو به آن اجازه داده شده است كه با مصون ت از مجازات به نقض فاحش حقوق بشر مانند قتل غ ر قانون و شكنجه دست بزند در سال 1998 فرمانده پادگان مرصاد به قرار اطلاع گفته است به ما دستور داده نشده است كه افراد را كه مسلح هستند دستگ ر و تحو ل ده م بنا به بخشنامه ا كه به ما داده شده است ما هر ک از اشرار را هر جا دستگ ر كن م اعدام خواه م كرد 75 در آور ل 2006 به دنبال واقعه تاسوك قرارگاه نظام رسول اكرم در زاهدان به منظور همآهنگ كردن تلاش ها پل س ارتش و سا ر نهادها امن ت در منطقه ا جاد شد ا ن امر ظاهرا پس از تشك ل ك شورا تأم ن 76 درا ن استان صورت گرفته است اعتقاد بر ا ن است كه قرارگاه نظام رسول اكرم پا گاه اصل واحد توسعه افته مرصاد در س ستان و بلوچستان است و تخم ن زده م شود كه در حال حاضر ب ن 20 تا 25 هزار سرباز دارد 77 در ژوئن 2006 سرت ب قاسم رضائ جانش ن وقت فرمانده ن روها انتظام ا ران در قرارگاه رسول اكرم به ا رنا گفته است ا ن قرارگاه نظام فرا نظام و فرا مل است به ا ن معنا كه ن روها مستقر در ا ن جا از ارتش سپاه واحد هوان روز بس ج و ن روها انتظام تشك ل شده است ا ن قرارگاه نظام دو ماه پ ش كار خودش را آغاز كرده و در ا ن فاصله پنج پا گاه در ا ن استان ا جاد كرده كه تحت فرمانده آن عمل م كنند در حال حاضر قرارگاه مشغول آماده ساز ت پ ها مسلح است تا وارد مرحله عمل ات شوند 78 در اوت 2006 هم ن فرمانده گفت كه ك از كارها ا ن قرارگاه جلوگ ر از قاچاق مواد مخدر در مناطق شرق استان هرمزگان و در استان ها كرمان خراسان جنوب و س ستان و بلوچستان است او گفت كه پا گاه ها عمل ات پ ش جبهه در منطقه ا جاد شده است اردوگاه ها بس ج تأس س شده و از قبا ل آماده به همكار استفاده خواهد شد و تأك د كرد كه مقامات س ستم اطلاعات منطقه را تقو ت كرده اند 79 او هم چن ن برنامه ها مربوط به بستن ك مس ر 70 ك لومتر مرز با پاكستان را از طر ق ا جاد خندق به عرض 5 متر و عمق 4 متر همراه با كنترل الكترون ك و گشت ها مسلح اعلام كرد در نوامبر 2006 آنتون و مار ا كوستا مد ر اجرا دفتر سازمان ملل در باره مواد مخدر و جنا ت ونودك كه از قرارگاه رسول اكرم د دن م كرد اعلام كرد كه ونودك 22 م ل ون دلار به ا ران کمک خواهد كرد او گفت كه ا ن كمك برا تقو ت مرز شرق عل ه قاچاقچ ان مواد مخدر و برا فعال ت ها اطلاعات پل س در آن منطقه از كشور منظور شده است 80 2ـ 4 پاسخ قضا در ماه مه 2006 حجت الاسلام والمسلم ن محمد ابراه م نكونام ك قاض كه قبلا دادستان دادگاه و ژه روحان ت و سپس معاون دادستان كل شده بود به عنوان مشاور ر س قوه قضائ ه و ر س كل اداره دادگستر س ستان و بلوچستان منصوب شد 81 در همان ماه سرت پ قاسم رضا اعلام كرد كه ك دادگاه و ژه در شرق كشور ا جاد م شود او گفت تأس س ا ن دادگاه همزمان با آغاز كار قرارگاه شرق كشور روند مقابله با اشرار را تشد د م كند و صدور مجازات ها كه متناسب با جرم باشد مسلما در كنترل جرم نقش مهم خواهد داشت 82 س د محسن صادق معاون استاندار در امور س اس و امن ت در استان س ستان و بلوچستان در ژوئن 2006 با اشاره به ا ن دادگاه گفت ا جاد قرارگاه نظام رسول اكرم عمل ات پا گاه ها و ت پ ها تحت فرمانده آن در نبردها تع ن كننده عل ه اشرار و كسان كه امن ت را به خطر م اندازند فعال ت ها دادگاه و ژه رس دگ به جرا م امن ت موضع قاطع قوه قضائ ه عل ه جرا م و تشد د اقدامات امن ت همه ا ن ها كمك كرده است تا مردم احساس امن ت و آرامش كنند 83 در همان ماه از قول حجت الاسلام نكونام نقل شده كه گفته است ك مجتمع قضا و ژه جرا م امن ت برا رس دگ به شرارت ناامن گروگان گ ر آدم ربا راهزن راه بند سرقت مسلحانه قاچاق عمده ا و شبكه ا مواد مخدرو سلاح و مهمات و هر اغتشاش و ناامن ا جاد شده است او گفت كه به قوه قضائ ه پ شنهاد شده كه ك شعبه از د وان عال كشور در ا ن مجتمع برا زودتر اجرا شدن احکام مستقر شود تا فاصله ب ن وقوع جرم و اجرامرتفع گردد او اضافه كرد تشكيلات قضايي محدود و مامور به اجراي حدود الهي و اسلامي است و قوميت مذهب و ديدگاه ها در نحوه رسيدگي تفاوتي ندارد هم ن مقاله گفته است كه مجتمع كار خود را با ك نفر بازپرس و دو داد ار آغاز كرده است 84 پس از آن در ژوئن 2006 موقع كه اعدام شش نفر به خاطر نقض قوان ن مذهب اعلام شد 85 حجت الاسلام نكونام به مشكلات محل اشاره كرد و گفت برا حل آن ها اقدامات در جر ان است سيستم اداري و قضايي استان يك سيستم ناكارآمد است و موانع سيستمي زيادي دارد اما با اين وجود با تمام توان و با عنايت و توجه رييس قوه قضاييه و مقام معظم رهبري به استان احكام الهي را به سرعت رسيدگي و اجرا مي كنيم 86 عفو ب ن الملل اطلاع د گر در باره ا ن دادگاه ا رو ه ا كه تحت آن عمل م كند ندارد روشن ن ست كه آ ا دادگاه به عنوان ك شعبه دادگاه انقلاب عمل م كند و از ا ن نظر تابع آ ن دادرس دادگاه ها عموم و انقلاب است ا ا ن ك دادگاه و ژه مانند ك دادگاه نظام ا دادگاه فوق العاده د گر است و خارج از چهارچوب آن عمل م كند سازمان عفو ب ن الملل در ژوئ ه 2007 ط نامه ا از ر س قوه قضائ ه اطلاعات ب شتر از جمله روشن كردن اخت ارات دادگاه رو ه كار و ترك ب آن به شمول هر گونه روند تجد دنظر را درخواست كرد و خواهان اطلاعات آمار در باره عملكرد ا ن دادگاه از هنگام تأس س آن شد مانند تعداد پرونده ها كه در آن رس دگ شده نوع پرونده ها و اتهامات مربوطه تعداد افراد كه در آن مجرم شناخته شده اند تعداد كسان كه در آن محكوم به مرگ شده اند و تعداد كسان كه پس از محکوم ت در ا ن دادگاه اعدام شده اند تا اوت 2007 عفو ب ن الملل پاسخ در افت نكرده است تأس س ا ن دادگاه هم چن ن با افزا ش چشمگ ر تعداد بلوچ ها كه اعدام آنان در ا ران گزارش شده هم زمان بوده است نگاه کن د به بخش 4ـ 4 در پا ن عفو ب ن الملل از ا ن نگران است كه رو ه به كار رفته در ا ن دادگاه همانند رو ه ها كه در دادگاه ها د گر از قب ل دادگاه و ژه روحان ت معمول است از استانداردها ب ن الملل مربوط به محاكمه عادلانه مانند آن چه كه در م ثاق ب ن الملل حقوق مدن و س اس آمده و ا ران ك كشور امضاكننده آن است بس ار پا ن تر باشد اطلاعات بس ار کم كه در باره محاكمه برخ از بلوچ ها وجود دارد كه در ظرف چند روز دستگ ر محاكمه و اعدام شده اند و تعداد ز اد بلوچ ها كه از هنگام تأس س ا ن دادگاه در ماه مه 2006 اعدام شده اند همراه با اظهارات حجت الاسلام نكونام در باره لزوم تسر ع در اجرا احكام ظاهرا بدون رعا ت حق تجد د نظر و ن از به حل موانع س ستم نگران ها شد د را در باره ا ن كه روندها عادلانه محاكمه در دادگاه و ژه جرا م امن ت نقض م شود برم انگ زد عفو ب ن الملل به خصوص در باره ناعادلانه بودن رو ه ها ا ن دادگاه با توجه به امكان صدور حكم اعدام و تعهدات ب ن الملل خاص مربوط به حقوق متهم برا محاكمه عادلانه كه صدور حكم اعدام به همراه دارد اظهار نگران م كند هر حكم اعدام كه پس از ك دادگاه ناعادلانه به مرحله اجرا درآ د نف خودسرانه حق ح ات محسوب م شود مقامات ا ران تحت قوان ن ب ن الملل ملزمند برا همه كسان كه به پ شگاه نظام قضا آورده م شوند محاکمه ها عادلانه تضم ن كنند در مورد حد اقل استانداردها محاکمه عادلانه به داخل كادر در بخش 5 ـ 4 پا ن مراجعه كن د كم ته حقوق بشر كه مسئول ت نظارت بر اجرا م ثاق ب ن الملل حقوق مدن و س اس را به عهده دارد گفته است كه ماده 14 نه فقط در مورد رو ه ها تع ن كننده اتهامات ک فر عل ه افراد صادق است و بلكه در مورد رو ه ها مربوط به تع ن حقوق و وظا ف آنان در ك دادخواه در قانون ن ز صدق م كند كم ته مضافا عل ه وجود دادگاه ها نظام ا و ژه برا محاكمه غ رنظام ان اخطار كرده است ا ن امر ممكن است مشكلات جد در موارد مربوط به اجرا منصفانه ب طرفانه و مستقل عدالت ا جاد كند در غالب موارد دل ل تأس س چن ن دادگاه ها اجازه دادن به اجرا رو ه ها استثنا است كه استانداردها معمول قضاوت را رعا ت نم كنند 87 كم ته حقوق بشر هم چن ن گفته است كه اصول بن اد ن محاکمه عادلانه از جمله اصل برائت هنجارها قطع قوان ن ب ن الملل بشمار م روند ا ن هنجارها در مورد همه كشورها در همه زمان ها صادق است و كشورها در ه چ شرا ط نم توانند از آن ها سر باز زنند كم ته اضافه كرده است كه بر اساس اصول قانون ت و حكم قانون لوازم بن اد ن محاكمه عادلانه با د در دوران حالت اضطرار رعا ت شود گرچه ا ران در وضع ت اضطرار به سر نم برد ا ن نطر كم ته نشان دهنده اهم ت حاکم ت قانون قانون ت و محاكمه عادلانه در همه زمان ها است 88 3 ـ 4 كشتن و دستگ ر به وس له ن روها امن ت پس از حمله به كاروان اتومب ل در دسامبر 2005 كه در آن هشت مسئول امن ت به گروگان گرفته شدند واقعه تاسوك در مارس 2006 و حمله در كرمان در مه 2006 عفو ب ن الملل ا ن اطلاعات را در مورد نقض حقوق بشر ا خشونت ها كه ممكن است عل ه بلوچ ها به كار رفته باشد در افت كرده است سه نوجوان عبدالله نوت زه 15 ساله روح الله نوت زه 16 ساله و مسعود شه بخش 18 ساله به وس له مأموران امن ت ا ران اندك پس از ساعت 9 بعدازظهر 22 ژانو ه 2006 به ضرب گلوله در زاهدان كشته شدند آنان با موتورس كلت از ملاقات عمو شان در ب مارستان باز م گشتند كه در خ ابان خرمشهر از سو مأموران كه در ك اتومب ل حركت م كردند ز ر آتش قرار گرفتند آن ها مجروح در خ ابان افتادند و دو باره از سو مأموران به آنان شل ك شد عبدالله نوت زه و مسعود شه بخش در محل جان سپردند و روح الله نوت زه به ب مارستان منتقل شد ول بعد درگذشت مولو عبدالرحمان رجب مؤذن سن مسجد مك در زاهدان بر اساس گزارش در 14 مه 2006 روز بعد از حادثه كرمان كه در آن 12 غ ر نظام كشته شدند و حكومت جندالله را مسئول آن دانست به وس له ك مأمور حفاظت بس ج تحت ت رانداز قرار گرفت او حدود ساعت 3 10 دق قه صبح از كنار ساختمان بس ج در خ ابان خ ام م گذشت تا برا اذان گفتن به مسجد برود كه به سو او ت رانداز شد در ع ن ا ن كه پاسدار مربوطه از فاصله چندمتر ت رانداز كرده بود او مجروح نشد بعدا او به فرمانده محل بس ج و مركز بس ج شكا ت كرد و خواست كه ا ن حادثه مورد تحق ق قرار گ رد ول از ا ن كه او پاسخ گرفته باشد خبر ن ست 89 در مه 2006 گزارش رس د كه دست كم 10 نفر به وس له مأموران امن ت ا ران كشته شده اند پس از كشته شدن 12 غ ر نظام در استان كرمان در 13 مه بنا به گزارش مأموران امن ت ا ران ك عمل ات ضد شورش در نواح بلوچ نش ن نزد ك بم و نصرت آباد شامل حملات هوا با هل كوپتر ها جنگ به راه انداختند در 17 مه معاون استاندار كرمان اعلام كرد كه در مرز استان ها كرمان و س ستان و بلوچستان چهار گردان عمل ات ن رو انتظام و برخ از واحدها نظام و امن ت ترور ست ها را محاصره كرده اند 90 روز پ ش از آن فرماندار بم اعلام كرده بود كه در جر ان عمل ات هوا دست كم 10 نفر كه در حمله 13 مه دست نداشته اند كشته شدند 91 و منابع بلوچ گزارش دادند كه دست كم 18 نفر كه ب شتر آنان كشاورز ا چوپان بوده اند با آتش هل كوپترها جنگ كشته شده اند 92 پس از واقعه موسوم به تاسوك گروه ها اپوز س ون بلوچ ادعا م كنند كه ب ش از 200 نفر به وس له ن روها امن ت ا ران بازداشت و به نقاط نامعلوم منتقل شده اند مسئله ا كه در مورد سلامت آنان نگران ا جاد كرده است ب ان ه ها رسم حاك از آن است كه ب ش از 100 نفر در استان س ستان و بلوچستان در هفته ها آغاز ن سال نو ا ران كه از 21 مارس 2006 آغاز شد دستگ ر شده اند برا مثال در 9 ماه مه محسن صادق معاون استاندار استان س ستان و بلوچستان به ا سنا گفت كه 124 نفر از آغاز سال به دل ل جرا م راه بند مسلحانه آدم ربا سرقت و قتل مسلحانه در ا ن استان دستگ ر شده اند 93 همان مقاله گزارش داد كه سرت پ جواد حامد فرمانده ن رو انتظام استان از دستگ ر دو نفر به نام ها رضا الف 20 ساله و امان الله ز 35 ساله به دل ل مظنون ت به همكار با گروهك ترور ست مسئول حمله تاسوك خبر داده است در آور ل 2007 وز ر كشور گفت كه 40 عضو گروهك ترور ست جاده زابل زاهدان تاسوك شناسا و 17 تن از آنان اعدام شده ا در جر ان عمل ات و درگ ر ها كشته شده اند او هم چن ن گفت وزارت كشور قبول دارد كه در موضوع حادثه تاسوكي در جاهايي تعلل شده است به طوري كه مسئولان پاسگاه نزديك به وقوع اين حادثه به دليل اين تعلل به دادگاه معرفي شدند كه چند نفر آنها محكوم و چند نفر نيز در حال محاكمه هستند 94 عفو ب ن الملل در باره همه ا ن موارد در نامه ا خطاب به مقامات ا ران در دسامبر 2006 استفسار كرده است و در مورد هر تحق ق كه اح انا در باره چهار مورد اول انجام گرفته خواستار اطلاعات شده است سازمان هم چن ن جزئ ات مربوط به هر فرد را كه در رابطه با وقا ع استان س ستان و بلوچستان بازداشت گرد ده خواستار شده و از مقامات ا ران خواسته است كه به همه بازداشت ان اجازه داده شود كه به خانواده ها و وك ل مورد انتخاب خود و هر گونه درمان پزشك لازم دسترس داشته باشند و سر عا و عادلانه به خاطر جرا م شناخته شده ک فر تحت محاكمه قرار گ رند ا آزاد شوند پس از بمب گذار ها دسامبر 2006 در زاهدان و بمب گذار در اتوبوس در فور ه 2007 مقامات از ده ها دستگ ر خبر دادند برا مثال در 12 آور ل 2007 ك هان گزارش داد كه وز ر كشور از دستگ ر 90 عضو ادعا جندالله در نزد ك مرز پاكستان خبر داده است كه چهار تن از آنان برا حمله مسلحانه آماده م شدند در 24 آور ل وز ر كشور گفت كه 174 شرور مسلح قاتل و دزد فرار در جنوب و جنوب شرق استان كرمان دستگ ر شده اند او گفت كه شش نفر د گر در جر ان عمل ات كشته شده اند دست كم دو نفر پس از محكوم ت به دست داشتن در بمب گذار شرح آن را در پا ن ببن د اعدام شده اند منابع بلوچ م گو ند كه برخ از بازداشت شدگان مشمول ناپد د شدن اجبار شده اند هم چن ن گزارش ها از قتل ها غ ر قانون به دست ن روها امن ت منتشر شده است گزارش شده است كه جسد وح د م ربلوچ زه 23 ساله 95 در 13 ژوئن 2007 در زاهدان پ دا شده است او در 14 فور ه 2007 روز حادثه بمب گذار اتوبوس پس از ا ن كه به دنبال شن دن صدا انفجارها با اتومب ل از خانه ب رون رفت ناپد د شده بود ظاهرا خانواده اش برا پ دا كردن او تلاش ز اد به عمل آوردند كه ب نت جه بود بنا به گزارش رو بدن او زخم ها بوده كه چن ن م نما د كه او پ ش از مرگ شكنجه شده بوده است ول از شروع ه چ تحق ق در ا ن باره خبر نرس ده است عفو ب ن الملل در اوت 2007 به مقامات ا ران نامه نوشت و از آنان خواست كه در مورد مرگ وح د م ربلوچ زه تحق ق به عمل آ د بنا به گفته شاهدان ع ن در روز 16 ماه مه 2007 حدود ساعت 5 30 بعدازظهر رؤ ا ساران 11 ساله پس از خروج از امتحان در مدرسه در خ ابان در زاهدان به ضرب گلوله كشته شد پدر او حاج قادر ساران او و برادرش ال اس را با اتومب ل از مدرسه به خانه م برده است كه افراد وابسته به بخش 19 ن رو انتظام كه گفته م شود بخش اطلاعات است اتومب ل پژو 405 آنها را در انتها بولوار برق در زاهدان متوقف کردند حاج قادر ساران تلاش کرد به ن رو انتظام توض ح دهد كه او فقط دارد كودكانش را از مدرسه به خانه م برد ول مأموران به او ه چ توجه نکردند و بر رو او و اتومب ل آتش گشودند بنا به گزارش ال اس ساران مجروح شد و با د بستر م شد ول رؤ ا ساران در جا كشته شد بنا به گزارش خانواده او از سو مقامات تحت فشار قرار گرفتند تا تش ع جنازه ب سروصدا ترت ب دهند و نگذارند د گران در آن شركت كنند خانواده او ممكن است از سو مقامات ا ران محل تسل ت در افت كرده باشند ول از شروع ه چ تحق ق در باره مرگ او و زخم شدن برادرش خبر نرس ده است عفو ب ن الملل در ژوئ ه 2007 به مقامات ا ران نامه نوشت ول پاسخ در افت نكرده است بنا به گزارش شش عضو انجمن جوانان صدا عدالت ك سازمان غ ر دولت شناخته شده دارا مجوز از سازمان مل جوانان در اوا ل مه 2007 دستگ ر شده اند ر س انجمن عقوب مهرنهاد به قرار اطلاع پس از شركت در ك جلسه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلام استان كه ظاهرا با حضور فرماندار زاهدان برگزار شده بود دستگ ر شده است 96 معلوم ن ست كه آ ا پنج عضو د گر ن ز در ا ن جلسه بوده اند ا خ ر سه نفر از آنان به نام ها سنگك زه خانه گ ر و رضا قزاق بنا به گزارش سه روز بعد آزاد شده اند 97 و ابراه م مهرنهاد و نص ر براهوئ در حول و حوش 7 ژوئ ه 2007 آزاد شدند 98 ول اعتقاد بر ا ن است كه عقوب مهرنهاد هم چنان در بازداشت به سر م برد و ظاهرا دسترس به خانواده ا وك ل كه خود انتخاب كرده باشد ندارد معلوم ن ست كه آ ا به او و د گران كه آزاد شده اند تفه م اتهام شده است ا خ ر گرچه برخ از روزنامه ها در ژوئ ه گزارش دادند كه مرد به نام عقوب م به ظن كمك به عبدالمالك ر گ رهبر جندالله در بازداشت به سر م برد 99 استانداردها ب ن الملل مربوط به كاربرد قهرو دستگ ر و بازداشت برخ از ا ن موارد چن ن ا فاد م كند كه مقامات ا ران اح انا نقض استانداردها كل د حقوق بشر و مشخصا ممنوع ت محروم ت خودسرانه از ح ات را مرتكب شده اند ا ن حق در بس ار از استانداردها ب ن الملل و از جمله ماده 1 6 م ثاق ب ن الملل حقوق مدن و س اس تضم ن شده است كم ته حقوق بشر در اظهار نظر در ا ن مورد تأك د كرده است كه حق ح ات ك حق افضل است كه ه چ تخلف از آن حت در زمان اضطرار عموم كه ح ات ك ملت در خطر قرار گرفته است مجاز ن ست 100 كم ته تأك د كرده است حكومت ها با د اقدامات را انجام دهند كه نه فقط محروم ت از ح ات از طر ق اعمال جنا را ممنوع و مجازات كنند و بلكه مانع از كشتن خودسرانه به وس له مأموران امن ت خود ن ز بشوند محروم ت از ح ات به وس له مقامات ك كشور مسئله ا به نها ت وخ م است بنا برا ن قانون شرا ط را كه ممكن است ك فرد به وس له چن ن مقامات از ح ات خو ش محروم شود با د شد دا محدود و كنترل كند 101 اصول رفتار مأموران اجرا قانون 102 The Code of Conduct for Law Enforcement Officials تأك د م كند كه ا ن مأموران موظف هستند كه به ح ث ت انسان احترام بگذارند و آن را حفظ كنند و در اجرا وظا ف خود حقوق بشر همه افراد را حفظ و رعا ت نما ند ماده 2 آنان فقط درموارد كه دق قا لازم است و تا حد كه برا اجرا وظا ف انان لازم م شود م توانند از قهراستفاده كنند ماده 3 اصول اول ه كاربرد قهرو اسلحه گرم به وس له مأموران اجرا قانون The Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials ا جاب م كند كه مأموران اجرا قانون در انجام وظا ف خود پ ش از توسل به كاربرد قهرو سلاح گرم با د تا آنجا كه ممكن است از ابزار غ ر خشونت بار استفاده كنند آنان فقط در صورت كه سا ر ابزار كارآ نباشند ا ه چ تأث ر در تأم ن نت جه مورد نظر نداشته باشند م توانند قهرو اسلحه گرم را به كار گ رند اصل 4 103 اصول اول ه ا جاب م كند كه كاربرد قهر ا سلاح گرم نه فقط با د قانون بلكه اجتناب ناپذ ر ن ز باشد در چن ن مورد مأموران اجرا قانون با د از جمله الف در كاربرد از ا ن قب ل خوددار نشان دهند و متناسب با شدت تخلف و هدف مشروع كه تعق ب م شود عمل كنند و ب صدمه و جراحت را به حداقل برسانند و به ح ات آدم احترام بگذارند و آنرا حفظ كنند اصل 5 مقامات ا ران هم چن ن موظفند كه ماده 9 م ثاق ب ن الملل حقوق مدن و س اس را رعا ت كنند كه م گو د 1 هركس حق آزاد و امن ت شخص دارد ه چكس را نم توان خودسرانه دستگ ر ا بازداشت كرد از ه چكس نم توان سلب آزاد كرد مگر به جهات و بر اساس آ ن ها كه به وس له قانون مقرر شده است 2 هركس دستگ ر م شود با د به هنگام دستگ ر دلا ل دستگ ر اش به او ابلاغ شود و در اسرع وقت از هر اتهام عل ه خود آگاه گردد 3 هركس به اتهام ک فر دستگ ر م شود با د در اسرع وقت در محضر قاض ا هر مقام د گر كه بر اساس قانون مجاز به اعمال اخت ارات قضا است آورده شود و با د در مدت معقول محاكمه گردد ا آزاد شود 4 ـ 4 مجازات مرگ احكام مرگ كه عمدتا برا قاچاق مواد مخدر و سرقت مسلحانه راهزن و آدم ربا صادر شده برا سال ان دراز در مناطق بلوچ نش ن گزارش شده است ول در سال 2006 تعداد بلوچ ها اعدام شده عمدتا به ا ن اتهامات افزا ش شد د داشته است در 2005 شش مورد از مجموع 94 اعدام كه عفو ب ن الملل از سراسر ا ران ثبت كرده است احتمالا بلوچ بشمار م آمدند در ژانو ه

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/Baluchi-report%20-%20Farsi%20%28Final%29.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive •