archive-org.com » ORG » B » BALOCHUNITEDFRONT.ORG

Total: 373

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • بلوچستان درگذرزمان  قسمت سوم
  ن خود وهمراهان تقس م بنما ند وهم اکنون هم ا ن اباد ها متعلق به ورثه نامبردگان م باشد که داد مردانگ دادند وانتقام خون سردار خود را گرفتند تصرف قلعه بن پور توسط قاجار چند سال از ا ن ماجرا م گذرد محمد عل خان بر بنپور رودبار با قدرت حکومت م کند وفکر ذکرش متوجه سرکوب مردم لاشار است که سر کله م ار پ دا م شود بنام اقاخان مخلات که بن انگذار فرقه اسماع ل ه در ا ران م باشد وبا فتوا روحان ون ش عه فرقه او را کافر وواجب قتل م دانند اقاخان تحت تعق ب قرارم گ رد خود رابه بلوچستان م رساند واز محمد عل خان تقاضا پناهندگ م کند ودر بنپور ماندگار م شود دولت قاجارازجر ان با خبر م شود که اقاخان در بنپوراست ومحمد عل خان از و نگهدار م کند واحتمال م دادند که با تحر کات و وبکمک محمد عل خان برا دولت قاجارگرفتار درست بکند از طرف دولت وقت لشکر بزرگ مجهز بتوپ وتفنگ به فرمانده شخص بنام حب ب الله خان شاهسون بطرف بن پوراعزام م شود بهر جهت محمد عل خان تا حدود غافلگ ر م شود ولشکر قاجار وارد بنپور م شود وقلعه را محاصره نموده وان را بتوپ م بندند محمد عل خان در روز دوم ناچار م شود از قلعه حارج شده ودر ب رون ان بمصاف م پردازد جنگ وحشتناک نا برابر بوقوع م پ وندد که سر انجام در چهارم ن روز نبرد مهمات جنگ افراد محمد عل خان که تنها به تفنگ فت له ا وشمش ر مسلح بودند بپا ان م رسد و لشکر قاجارکه بتفنگها گلوله زن وتوپ مجهز بودند م توانند ضربات مهلک بر لشکر محمد عل خان وارد بکنند وبا وجود مقاومت ب نظ ر که افراد محمد عل خان ازخود نشان م دهند سرانجام پس ازچهار روز مقاومت توان خود را از دست م دهند لشکر محمد عل خان متفرق م شود وخود ا شان همراه تعداد ازافراد وفادارطا فه ناروئ بطرف فنوج عقب نش ن م کند واقاخان هم بطرف هند متوار م شود محمد عل خان وارد فنوج م شود وقلعه بن پوربرا اول ن بار در تار خ بلوچستان بتصرف دولت قاجار در م ا د در دوم ن روز نبرد احمد خان لاشار همراه صدها جماز سوار بکمک لشکر قاجار م شتابد وبا افراد محمد عل خان درگ ر م شوند چون احمد خان لاشار محمد عل خان را دشمن خون خود م داند که به پ رزن وپ رمردان اهال لاشار رحم نکرده واباد ها انها را بخاکستر تبد ل نموده واز ا ن فرصت پ ش امده استقبال م کند که زمان تلاف فرا رس ده که م تواند با کمک لشکر قاجار انتقام بگ رد بهرجهت محمد عل خان پس ازشکست و رس دن بفنوج بلا فاصله قاصد بطرف بنپورم فرستد واز دولت قاجارتقاضا عفو م کند وتسل م خود را اعلام م دارند چون م داند در مقابل قوا دولت وهمراه م ر احمد خان توان مقابله را ندارد ودر نامه م نو سد فقط بمن امان بده د که من برا هم شه از بلوچستان خارج م شوم ودر رودبار ج رفت بکارزندگ خود م پردازم ونامه اومورد توجه قرار م گ رد وبه او امان م دهند که هر کجا م خواه د زندگ بکن د بلوچستان ا رودبار محمد عل خان خ ل زود همراه ع ال خود وتعدادکث ر از طوا فه ناروئ بطرف رودبار م رود وبکار کشاورز م پردازد چون نامبرده از طرف مادرش که دختر سع د خان مالک حاکم رودباربوده املاک فراوان بو ارث م رسد وافراد ناروئ که همراه ا شان بمنطقه رودبار رفته بودند انها هم بکار کشاورز ودامدار م پردازند وناروئ ها که هم اکنون در حوزه رودبار ساکن هستند بازماندگان همان همراهان محمد عل خان ش رانزه م باشند پس از تسل م شدن محمد عل خان حب ب الله شاسون فرد بنام ابراه م خان بم را که از طا فه بهزاد بوده بحکومت بنپور منصوب وخود همراه ب ش از دوهزار اس ربطرف مرکزبرم گردد وابراه م خان که بعنوان حکمران بنپور ومکران تع ن م شود در قلعه ن مه و ران بنپور اقامت م کند وسر ع بتعم ر ان م پردازد وهم اول ن کار که م کند م راحمد خان لاشار را که از طرف مادرش فام ل ا شان بوده بحکومت لاشار وبنت وگه منصوب م کند وم ر احمد خان هم با خوشخال بطرف لاشار بر م گردد چون د گر خطر متوجه او وطا فه اش از طرف محمد عل خان وجود ندارد وهم مورد توجه دولت قرار گرفته محمد عل خان دررودباربه کار کشاورز م پردازد واحمد خان درمناطق مذکوربحکمران چند سال بر ا ن منوال م گذرد وتا حدود امن ت در بلوچستان بر قرار م شود چون ا ن بار دولت ا ران با سلاحها مدرن ان زمان مجهز شده بود وبتوپ بستن قلعه بنپور بقول معروف در بلوچستان مثل توپ صدا م کند ومردم خود را در برابرقدرت بر تر م ب نند وتسل م م شود وشکست محمد عل خان تاث ر منف بجا م گذارد وهم در ا ن زمان اختلاف قب له ا به اوج خود رس ده بود وباعث انهم غرور وجاه طلب ش رانزه ها مهاجر بود که از س ستان بعنوان پناهنده وارد بنپور شده بود ند وبعرض خوانندگان رس د که به چه نحو صاحب قلعه بنپور شدند وحکومت ش رانزه را پا ه گذار نمودند ومهراب خان ش رانزه بود که اول دستور قتل مهراب خان بارانزه راداد ومتعاقب ان دستور قتل م رمرادبک لاشار را م دهد که نامبرده ک از قدرتنمد تر ن سرداران منطقه بودند که طا فه ا تار خ و وفادار از و حما ت م کردند وانها بودند که بتلاف خون سردار خود مهراب خان ش رانزه را که به ابر قدرت منطقه بدل شده بود بقتل م رسانند وبازحمله محمد عل خان پسر وجانش ن مهراب خان به منطقه لاشارجهت گرفتن انتقام که با غارت وسوختن دهات منطقه همراه بوده ازان پس رشته وحدت قبا ل در حوزه بنپورمکران ازهم گس خته م شود ومناسب تر ن زمان برا حکومت قاجار ها در بلوچستان فراهم م شود ودر نت جه محمد عل خان که از همراه وهمکار سا ر طوا ف محروم بودند درمقابل لشکر قاجار شکست م خورد وبرا هم شه از بلوچستان خارج م شود بازگشت مجد د ش رانزه به قدرت وا نک بحوادث م پرداز م که به بازگشت مجد د ش رانزه بقدرت منجر م شود جر ان از ا ن قرار است چند سال از رفتن محمد عل خان به رودبار م گذرد ملک شهپسند که در روستا گردهان ساکن بوده گردهان روستا است روبرو هر دوک ودر منطقه لاشار واقع شده ملک شهپسند تصم م م گ رد که به رودبار برود واز محمد عل خان که فام ل او م باشد عذر خواه بکند که در جر ان قتل مهراب خان مشارکت داشته وبا لاشار ها همکار نموده ملک همراه تعداد اندک خود را به رودباروبمنزل محمد عل خان م رساند وبنعوان پتر عذر خواه ودر اول ن جلسه ملک م گو د من همراه رحم وکفن امده ام واز شما عذر م خواهم که من هنگام قتل مهراب خان همراه بودم محمد عل خان هم م گو د هر چه بوده گذشته ومن از ا ن ببعد با شما سر حساب ندارم وما با هم د گر قوم خو ش م ول من ک خواسته دارم که اگر ان را بر اورده بکن فکر م کنم بنفع خانواده ما وشما خواهد بود ملک م گو د هر چه از دست من ساخته باشد انجام م دهم محمد عل خان م گو د خواسته من ا ن است که خواهر خود را بعقد من در ب اور د ملک هم پس از مدت تفکر م گو د خواهرمن شوهر بهتر از تو گ رش نم ا د ومن شما را داماد م کنم چند روز بعد قول قرار گذاشته م شود که ملک خواهرش را از گردهان بفنوج ب اورد ومحمد عل خان هم از رودبار به انجا برود ملک با خوشخال بر م گردد ودر زمان مع ن عروس در فنوج برگذار م شود محمد عل خان خ ل زودهمراه همسردومش بنام ب ب مر م خواهرملک عازم رودبارم شود چند سال م گذرد محمد عل خان از ب ب مر م صاحب دوپسرم شود بنام چاکرخان وحس ن خان واز زن اول ش که از اقوام مادر ش بوده تنها صاحب ک دختر م شود ودختر هم به عقد ک از فام ل رودبار ش در م ا د وانها هم دارا ک پسر م شوند بنام م رزا خان که بعدا م شود ضرغام السلطنه ودر خانواده مالک چن ن سردار بزرگ تا ان زمان پا بعرصه وجود نگذاشته بود ضرغام هم خود را بلوچ ونوه محمد عل خان ش رانزه م داند وسالها با قدرت بر رودبار ج رفت حکومت م کند خلاصه مطلب ا ن است که محمد عل خان از خواهر شهپسند صاحب دوپسر م شود وطوا فه ناروئ از تولد ا ن دو پسر خوشخال م شوند وم دانند جا مهراب خان بزرگ ومحمد عل خان خال نم ماند ول پس از مدت زمان که تا هنوز چاکر خان وحس نخان بسن رشد نرس ده بودند ب ب مر م از چشم محمد عل خان م افتد وبه او توجه نم کند و هم ناچار م شود بنزد برا درش ملک شهپسند بر گرد ودر کنار او در روستا گردهان زندگ بکند فرزندان نوجوان زمان نزد پدر وزمان نزد مادردر رفت امد هستند ول سران قوم ناروئ توجه خاص به ا ن دو برادر دارند وانها را بس ار عز ز وگرام م دارند وبارها به محمد عل خان گوشزد م کنند که تنها جانش نان شما ومهراب بزرگ هم ن دو اولاد هستند ول محمد عل خان م گو د از پشت ا نها بو خون م ا د عن انها را خواهر زاده ملک شهپسند م داند که در قتل پدر ومادرش همراه بوده ک نه محمد عل خان تا ا ن حد است که به فرزندان خود هم بچشم دشمن نگاه م کند ول سران ناروئ کمبود فرزندان لا ق محمد عل خان را با محبتها ب حساب خود جبران م کنند واز انها مراقبت مواظبت م نما ند بهر جهت دو فرزند محمد عل خان تازه بسن جوان رس ده بودند که محمد عل خان در رودبار فوت م کند وچاکر خان حس ن خان که از طرف مادر در فنوج ومسکوتان صاحب ملک زندگ شده بودند برا هم شه رفت امد خود را به رودبار قطع م کنند ودر فنوج ساکن م شوند وبا درامد املاک فنوج مسکوتان ودر امد املاک رودبار که به انها ارث رس ده بود زندگ ابرومند را شروع م کنند چاکر خان قنات مهروبه ا بنام شهر که بزرگتر ن اباد فنوج بوده به نصفه کار بر م دارد وان قنات را اباد م کند واکنون هم بنام قنات شهر معروف است واز ان پس نصف اباد شهر به چاکرخان ونصف د گرش به اهال فنوج تعلق م گ رد وقنات د گر را هم در طرف غرب فنوج بنام زوار اباد م کند ول حس ن خان جوان هم شه در نزد طا فه ناروئ بسر م برد وهوا حکومت بنپور را دارد که بتواند بجا پدر وجدش مهراب خان بزرگ حکومت بکند وبکار کشاورز علاقه ا ندارد فکر ذکرش جنگ گرفتن انتقام از لاشار ها م باشد ول در ا ن زمان م راحمد خان با قدرت واقتدار بر مناطق بزرگ حکومت م کند واولاد محمد عل خان هنوزدره چ کجا بلوچستان عنوان سردار ندارند ومنطقه ا دراخت ارانها ن ست وتنها طا فه مالدار ناروئ با دل جان ازدوبرادر حما ت م کنند وزمان که چاکر خان وحس ن خان در فنوج ساکن م شوند با م انج گر دائ خود ملک شهپسند ب ن انها وم ر احمد خان صلح بر قرار م شود وم راحمد خان م گو د هرچه بوده تمام شده چون د گر نه ما خون طلب کار م ونه اولاد مهراب خان م راحمد خان حس نخان را مورد توجه قرار م دهد وبارها او را همراه خود جهت اخذ مال ات بحوزه گه و دشت کاروان م برد وبه او کمک مال م کند ودر هم ن سفر ها بود که حس ن خان در گه با خواهر م رغلام محمد بل ده ا ازدواج م کند وحاصل ا ن ازدواج فرزند است بنام سع د خان که بعدا بخاتم بلوچستان معروف م شود وبه انجا هم م رس م ول فعلا از حس ن خان جوان ک نه توزم گوئ م که در صدد فرصت است تا از نسل م ران لاشار انتقام بگ رد وزمان بقدرت رس دن حس ن خان فرا م رسد وشرح ان رو داد را در قسمت اول ب ان کرد م که با امدن فرمانفرما ببنپور ودر ک امتخان شمش رزن حس ن خان موفق م شود گردن گاو را باشمش ر جدا بکند وا ن کار باعث شد که فرمانفرما ا ن دو برادر عن چاکرخان وحس ن خان را بحکومت سرباز منصوب م کند واز انجا بود که مجدا ش رانزه مطرح وبه بحکومت برم گردد وفات م راحمد خان در شهر پ پ وحالا از م راحمد خان بگوئ م نامبرده حدود دو دهه با قدرت بر مناطق مذکور حکومت م کند وسرانجام در شهر پ پ زندگ را بدرود م گو د وسران طوا ف هم بلا فاصله فرزند او را بنام م ر غلامشاه بجا و انتخاب م کنند مدت م گذرد و از طرف حکومت بنپوربنام ز ن العابد ن جهت اشنائ به انجا دعوت م شود و هم بلا فاصله همراه تعداد ز اد جماز سواروپ اده عازم بنپور م شود ودر ا ن مسافرت بود که بزرگان قوم که و را همراه م کردند متوجه م شوند سردار جوان انها از نظر فکر متعادل ن ست وکارها بچه گانه ا از و سرم زند مثلا هروقت گوسفند م کشند فور جلو م رود ودل قلوه را بر م دارد وخود ش کباب م کند و اا نکه زمان بدهات بنپور م رسد افراد پ اده که م خواستند از جو آب بگذرند اسب خود را بطرف انها م راند وتعداد را بداخل جو اب م اندازد وشروع بخنده م کند واز کار خود لذت م برد سران وبزرگان طا فه ازا ن حرکت بچگانه او تعجب م کنند ومتوجه م شوند سردار ما از نظر روح متعادل ن ست بهر جهت ملاقات انجام م شود همراهان متوجه م شوند او در ا ن ملاقات ومذاکره نتوانسته خود نشان بدهد پس از مدت بطرف لاشار بر م گردند سران طوا ف که همراه و بودند در ب ن راه تصم م م گ رند و را ازحکومت بر کنار بکنند وبمحض ا نکه به دروازه قلعه پ پ م رسند تعداد جلو م روند به او م گو ند تو د گر حاکم ما ن ست واجازه نم ده م وارد قلعه بشو و هم اکنون زن بچها شما را از قلعه ب رون م کن م وبا احترام تو را به اباد گشان م رسان م که ان اباد ملک موروث شما است م ر غلام شاه بدون نشان دادن عکس العمل تسل م تصم م سران قوم م شود همان روز همراه ع ال واولاد خود برا هم شه در اباد گشان ساکن م شودوزندگ سخت را م گذراند وبقول امروز ها با ک کودتا مخمل م رغلام شاه از حکومت بر کنار م شود مردم لاشارم رهوت را انتخاب م کنند سران طا فه قلعه را در اخت ار م گ رند وبشور مصلحت م نش نند وباز هم ملک شهپسند را مطرح م کنند که او فرد است لا ق ول نظر اکثر ت ا ن است که به بنت بروند وم رهوت را که پسرعمو م ر احمد خان است از او بخواهند به لاشار ب ا د وسرپرست طا فه را بعهده بگ رد پس از چند روز شورمصلحت کل ه سران طوا ف دست جمع به طرف بنت م روند واز و م خواهند که همراه انها ب ا د ودر لاشار حکومت بکند م رهوت در جواب م گو د من از کار که شما کرده ا د راض ن ستم چون م ر احمد خان پسر عمو من م باشد وم ر غلام شاه پسرو بود و م گو د م ر احمد خان حق بزرگ بر گردن من دارد وا شان بود که حکومت بنت را بمن واگذارنمودند وم گو د در حال حاضر من در نزد ک بنت مشغول اباد کردن قنات م باشم وبکار کشاورز هم علاقه دارم ول سران قوم م گو ند ما ب اعتبار نکرد م جر ان مسافرت بنپور ونحوه رفتار بچگانه م رغلامشاه را ب ان م کنند واو را فرد ب دانش م دانند که ل اقت حکومت ما مردم لاشار را نداشته وم گو ند اگر ما مردم لاشار مردمان ب اعتبار بود م م توانست م ملک شهپسند را بجا م رمرادبک بر م گز د م ول ما همان کسان بود م که دنبال م ر احمد خان به بم رفت م واو را اورد م سرپرست خود نمود م وقت که متوجه شد م پسر او ارزش حکومت ما را ندارد او را بر کنار کرد م ودنبال شما امده ا م که از نسل همان ها هست د بلاخره پس از چند روز بحث مذاکره سرانجام م رهوت همراه ع ال واولاد خود به اتفاق سران قوم وارد پ پ م شود وقلعه را تحو ل م گ رد د ر نم گذرد حکومت وقت بنپورکه فرد است بنام ز ن العابد ن ازرفتار مردم لاشار خشمگ ن م شود که چرا بدون اجازه او م رغلامشاه را از حکومت برکنار کردند وباز بدون اجازه او فرد د گر را بجا او انتخاب نموده اند قاصد از بنپور م رسد وبه م رهوت ابلاغ م شود که جهت اشنائ به بنپور ب ا ند نامبرده هم همراه تعداد از سران طا فه عازم بنپور م شود وبمحض ورود ببنپورودادن جا ومنزل برا استراحت سرباز م ا د وبه م رهوت م گو د مرا دنبال شما فرستاده اند که بقلعه ب ائ د منتظر شما هستند ا شان هم بلا فاصله بطرف قلعه م رود وبمحض ورود وبدون ه چ سئوال جواب او را دسگ ر نموده زندان م کنند وبازهمان

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/balochistan_dar_gozar_3.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • به نام خدا
  افزوده و ماه ت وحش انه و غ ر انسان خو ش را برا جهان ان ع ان کردند حق قتا که دکتر قاسملو ستاره ا درخشان در مبارزات خلقها ستمد ده ا ران و مبارز خستگ ناپذ ر و شخص ت ب نظ ر در کردستان ا ران بود زندگ و الگوئ برا مبارزان راه آزاد و برابر و شهادتش درس آموزنده برا همگان بود براست که دکتر قاسملو

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jonbesh_1_2_3.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • آزمايش موشکھاى دروغين  رژیم ولاي
  به شرکتھاى خبر گزارى امريکايى توزيع ميشوند اين عکسھا روز چھارشنبه در وب سايتھاى خبرى معتبر امريکايى نظير امريکا امروز USA today نيويورک تايمز منتشر شدند و صبح روز پنج شنبه سرخط روزنامه ھاى معتبر و پر تيراژ امريکا نظير لس انجلس تايمز بالتيمور سان خورشيد فاينانشال تايمز باستون گلوب شيکاگو تريبيون و سياتل تايمز اين عکسھاى جعلى بودند متأسفانه سه موشک پرتاب شده و چھارمى دچار نقص فنى شده و پرتاب نشده بود يک وب سايت کوچک کاليفرنيا بنام فوتبال کوچک سبز بعد از آزمايش و بررسى عکسھا به جعلى بودن آنھا بعد ساعت صبح پنج شنبه پى برده بود که از آنھا جعليات نرم افزار فوتوشاب نام برده بود ولى عکاس بين المللى نيويورک تايمز پاتريک ويتى روز چھار شنبه ساعت چھار بعد از با عجله به دفتر نيويورک تايمز رفته که مدير مسؤل را از جعلى بودن عکسھا آگاه کند و روز بعد آنھا اعلام کردند که اين عکسھا جعلى ھستند به قول ميشل مکنيلى مديرنايب تھيه کننده عکاسى نيو يورک تايمز دوتا از آنھا به ھمراه چند نفر از ھمکاران خود بسادگى توانستند عکسھاى جعلى موشکھا را باز توليد کنند و آنھا به فرانس پرس اعتراض کردند و مدعى شدند که عکسھا جعلى ھستند ولى تا پنجشنبه طول کشيد تا نيويورک تايمز ابت کند که عکسھا جعلى ھستند براى ديدن نتيجه بررسى و جعلى بودن عکس موشکھا به اينجا مراجعه کنيد http thelede blogs nytimes com 2008 07 10 in an iranian image a missile too many index html scp 1 sq Iranian 20missile st cse بعضى از خبرنگاران خبرگزارى فرانس پرس را در اين مورد مقصر ميدانند زيرا فرانس پرس عکسھا را بعد از تحويل گرفتن از بخش خدمات رسانه اى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و قبل از انتشار بررسى و آزمايش دقيق نکرده بود ولى بعضى از خبرنگاران م ل کن ليانز عکاس صفحه اول دنور پست خودرا مقصر ميدانند زيرا زحمت بررسى و آزمايش را به خود نداده اند ليانز ميگويد من از چنين روزھايى خيلى بدم مى آيد ھمه اين جعليات جلوى چشم من بود و من بايد اين جعليات را ميديدم زيرا اين جعليات خيلى آشکار ھستند مک نيلى از نيويورک تايمز ميگويد که احتيات تا ابد بايد رعايت شود بعضى از راھھاى احتياط بدين قرار است اول اعتبار منبع خود فرانس پرس اين عکسھا را نگرفته بود اين عکسھا را يک مبلغ براى تبليغ قدرت نظامى خارجى گرفته بود دومأ عکاس يا استرينگر شايد در فرھنگى بزرگ شده باشد که آزادى مطبوعات وجود ندارد و استانداردھاى گزارشگر فرھنگ استبدادى به شدت استنانداردھاى مطبوعات آزاد در باره صحت مطبوعاتى نباشد بعضيھا شايد فکر کنند که صحنه ھاى ساختگى اشکال نداشته باشد ولى عکاسى خبرى جبر نگارى است و نياز به مو ق بودن حقايق دارد سومأ نرم ابزار ھاى کامپيوترى م ل ادوبى فوتوشاپ دستکارى عکس ھا را بسيار آسان کرده است به قول مک نيلى ھمکار او ويتى دوسال پيش عکسھاى رويتر را که از لبنان در باره بمباران اسراييل گرفته شده بود و بزرگتر از آنچه که بود جلوه داده بود رد کرد در اين مورد رويتر تنھا دود

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/fake_test.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • اطلاعيه ۱
  نکرد بق ه پاسداران هم به نوبت کشته خواهند شد جنبش مقاومت مردم ا ران اطلاعيه به نام خدا بد نوس له جنبش مقاومت مردم ا ران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ا ران م رساند که مبارزان شاخه اطلاعات جنبش بامداد روز پنج شنبه با حمله به ک خانه ت م وزارت اطلاعات در ک از شهرها مرز بلوچستان موفق شدند چهار تن از مزدوران و جاسوسان وزارت اطلاعات را همراه با انبار از اسلحه دستگ ر نما ند ا ن چهار تن از جاسوسان محل وزارت اطلاعات م باشند و در اعترافات اول ه به جنا ات خود و همچن ن به اهداف شوم و ننگ ن وزارت اطلاعات عل ه مردم منطقه و مبارز ن اعتراف کرده اند در ا ن عمل ات سلاحها بس ار ز اد از جمله 8 عدد کلاش نکوف 4 عدد آر پ ج ک بار مصرف ل زر 5 جعبه مواد منفجره 4 جعبه مواد ش م ائ مهلک با آرم سپاه پاسداران 8 دورب ن مداربسته با قدرت گ رائ از چند ک لومتر 6 عدد دستگاه ج پ اس 6 عدد دورب ن ف لم بردار کوچک ام پ 4 6 عدد کلت کمر دو عدد دستگاه گوش

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jnbesh_1_2.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • اطلاعیه جدید جنبش مقاومت مردمی ایران
  و علاوه بر ندادن حقوق مردم بلوچستان را تبد ل به پادگان برا سربازان و پاسداران جنا تکار و خونخوار کرده است که به ه چ اصل انسان و ارزش بشر اعتقاد ندارند و برخورد بدتر از درندگان وحش با مردم دارند در چن ن وضع ت جهت دفاع از خود و مردم راه جز متوسل شدن به اسلحه وجود ندارد جنبش استفاده از اسلحه را نه به خاطر کشتار د گران بلکه برا دفاع از خود و مردم لازم م داند و طبق قوان ن ب ن الملل دفاع به هر صورت ممکن حق مسلم و مشروع انسانها است وضع ت که امروز بلوچستان با آن دچار است وضع ت فوق العاده و منطقه کاملا جنگ با دادگاهها صحرائ و اعدامها و ت ربارانها غ ر قانون است که پاسداران و ن روها رژ م اجازه دارند بدون ه چ گونه جرم مردم را هدف قرار دهند چنانچه در پرونده ها بدست آمده از قرارگاه سراوان مبارز ن به ک نامه محرمانه دست افتند که فرمانده کل ن رو انتظام سابق استان غفار برا فرمانده قرارگاه حق آباد سراوان ارسال کرده است و از و خواسته است که بدون ه چ ا ست م تواند به سو مردم ت رانداز نما د ن از به پرونده ساز هم وجود ندارد غفار در ا ن نامه محرمانه به فرمانده قرارگاه نوشته است بلوچ عن دشمن و با د با همه بلوچها مثل دشمن برخورد کرد و به ه چ صورت دشمن قابل رحم ن ست غفار در ا ن نامه به فرمانده قرارگاه متذکر شده است که بلوچها سن ها کافر هستند که اموالشان غن مت و زنانشان حلال و خونشان هدر است و با استناد به قول امام جعفر از فرمانده قرارگاه خواسته است که در برخورد با مردم بلوچ اصول اخلاق و اسلام را کنار نهد ز را

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jonbesh_5.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • ‎ THE PEOPLE RESISTENCE MOVEMENR OF IRAN ‎
  with any country on the issues of mutual concerns without being obliged to take dictation from them Spying for the CIA or any other intelligence agency is simply a propaganda project by the Iranian regime as usual in order to defame the movement We reject the statements of the U S officials and will officially write to the U S foreign office for their baseless claims We adamantly declare that we do not receive advice financial aid moral support or support of any kind from the United State of America s government and its agencies or any other foreign county As far as the members of the PRMI are concerned no one is taken into custody in Pakistan nor is any one in that country to be arrested either All of them are in the cities of Iran or in the mountains of Balouchistan They are engaged in an urban guerrilla defensive warfare and all our members are in Iran indeed How ever according to reports some Balouch people were arrested last year Since then the Iranian regime is busily contacting Pakistani authorities to get them extradited for its domestic propaganda consumption The regime wants to publicize them as members of PRMI thus undermine the confidence of its PRMI supporters and weaken them psychologically During its short life the group has undergone through a great transformation It has expanded itself into the entire Iran and now thousands of people either are supporting this organization or have joined it New principles positions and guidelines have been adapted in them believe in federalism democracy and democratic values has been accepted as the main guiding light of the organization and the members Consequently the organization has changed its name from Jundullah to People Resistance Movement of Iran The PRMI is a self defensive

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/English/pmri_ABCnews.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Is Baloch struggle for freedom a lost cause
  inherent weakness The weakness in Iranian Baloch political movement is in how they perceive democracy as well as the role of Baloch religious leaders In the early days of Iranian revolution the Baloch religious leaders were influenced by Islamic republic propaganda against Baloch youth and the Afghan mojahedin battle against Soviet Union and saw the young Baloch political activist as communist And atheist and did not support the Baloch struggle for autonomy to the point that in the attack on Balochistan University for closer in Zahedan in 1358 1359 Iranian calendar late molana Abdul Malek Mollazadeh and his body guards were among the attackers on university students but later he and other Baloch religious leaders face the wrath of Shiite mullahs and lost Their lives and lost the trust of now Baloch mature politician who were the activist youth in early years of Iran revolution As a result any Baloch religious movement and or any movement lead by a religious person will find itself alone and without the support of Baloch opposition abroad since Baloch opposition abroad make up the bulk of Baloch political activists The other weakness in western Balochistan political movements is that there is no credible source for news organizations to go to verify the events that happening on the ground in Western Balochistan The first task for Western Balochistan political organizations is to establish a credible source for information and that also involves better and strict editorial policies for their web sites and news papers if any and they also must take an active role in verify the information for their credibility and truthfulness before the news organizations go to them for information and they also need to learn the format of press releases To media and the western media formalities that requires the contact name and telephone number for verification The perception about democracy has taken an ultra wide dimension among the Baloch abroad especially for some Baloch Who own websites The website owners think publishing everything that any one anonymously post is democracy and not publishing anonymous opinions news and information is undemocratic and this makes them oblivion to the fact that they are promoting anarchism rather than democracy Most of the information that are posted on some of the western Balochistan political website is deemed unreliable to a high degree due to lack of strict editorial policies and perceived unprofessionalism that is why news organizations don t use the information from western Balochistan political parties for the fear of jeopardizing their own credibility and yet we accuse them of being biased toward Baloch Take for instance the case of explosion in Shiraz the harkat Jehad Ahle Sunnat iran Sunni holly war movement of Iran claimed responsibility for the explosion in Shiraz and Before that or at the same time another group or person on Pahra Weblog claimed responsibility and threaten retaliation against Iranian government and the claims for responsibility were made without a press release contact information to verify the credibility of claim

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/English/Baloch%20struggle%20for%20freedom%20is%20a%20lost%20cause.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • مرز بين دموکراسى و انارشيسم
  سياسى ادبى نيز خوددارى کنند خوددارى از انتشار اين نوع مطالب نقض اصول د م وکراسى نيست بلکه اجراى اصول دموکراسى و اجراى رسالت آنھا است انتقادات بى جاى بعضى از افراد صاحبان اين وبسايتھا را در نوعى سرگردانى فرو برده است زيرا مشاھده شده است که بعضى از اين وبسايتھا مطالب بى ارزش سياسى مذھبى و ھتاکى را انتشار ميدھند اين را بايد قبول کرد که در رسيدن به ھر ھدفى چه سياسى نظامى و اجتماعى مخارجى ھست که بايد پرداخت به عنوان مثال مبارزه با ملايان يکه تاز در ايران مخارج زندان رفتن اعدام شدن آواره شدن قطع ارتباط با خانواده خسارات مالى و جانى دارد و بايد قبول کرد در انجام اين مھم خسارات وثيقه اى خسارات پھلو به پھلو خسارات متوازى نظير کشتن شدن يک فرد بيگناه در کنار تيراندازى نيروى انتظامى به يک مبارز بلوچ در ايران را بايد قبول کرد يا اگر بخواھيم يک سد آب را بر روى يک رودخانه ايجاد کنيم بايد بپذيريم که بعضى از مناطق اطراف شايد زير آب برود پس اين جزعى از ماھيت انجام ھر ھدفى است نپذيرفتن مطالب بى ارزش و عدم انتشار آنھا براى حفظ رسالت احزاب وبسايتھا و جلوگيرى از منحرف کردن رسالت احزاب بلوچى و وبسايتھا و مبارزه بلوچھا و نپذيرفتن انتقاد و مد نظر قرار ندادن و عمل نکردن به انتقادات بخشى از خسارات وثيقه اى است که ما بايد قبول کنيم نبايد با انتشار مطالبى که باعث تضعيف رسالت و اھداف بلوچھاى مبارز و وبسايھتا که افراد تند رو و راديکال و گرگھا در لباس ميش براى انتشار ميفرستند لطمه زد اگر رسالت ما پيشبرد و شناسايى حقوق سياسى بلوچھا در ايران و پاکستان است نبايد مطالبى را که تحت لواى اسلام و برادرى اسلامى به منظور ايجاد شکاف در صف ما و به انحراف کشيدن مبارزات بلوچھا ارسال ميشوند انتشار داد

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/democracy%20and%20anarchism.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive •