archive-org.com » ORG » B » BALOCHUNITEDFRONT.ORG

Total: 373

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • دیگر بس است بندگی و بردگی
  گر بس است چپاول د گر بس است غارت ظلم خفقان د گر بس است د گر بس است ب مهابا وگستاخ جولانتان که ا نبار آتش جولان خواهد کرد جمع متجاوزان که به حر م پاک سرزم نمان پا نهادند که گلوله خواهد در د قلب پر از ک نه و چشم پر از تعصب که مغرورانه م هراساند مردم مظلومم را د گر بس است که ا نبار

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/digar_bas_ast.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • حملات دولت اسرائیل را به نوار غزه و کشتن مردم بیدفاع فلسطین را محکوم می کنیم:
  بشر هست که دولت هود اسرائ ل همان قتل عامها دسته جمع را امروز بر کودکان و زنان ب دفاع ملت فلسط ن روا م دارند همه بشر ت مترق احزاب آزاد خواه بر اساس مصوبات سازمان ملل از مبارزات مردم فلسط ن حما ت کرده و از آنان بشت بان س اس و اقتصاد به عمل م آورند اما با وجود ا ن بارها و بارها دولت اسرائ ل بر با ه ا دولوژ ک و مذهب مصوبات سازمان ملل را ز ر با نهاده و زور گو انه موجب فاجعه آفر نهائ ب شمار در م ان ملت فلسط ن گرد ده است هم ن اجحافات موجب رشد و گسترش مبارزه مسلحانه و انفجارها انتحار از طرف فلسط ن ان گشته است حماس ک ازنتا ج هم ن س استها دولت هود اسرائ ل است مردم فلسط ن بر اساس را جهان بارها و بارها اثبات کرده اند که حاضر به سازش س اس هستند رهبر اسر عرفات و ا جاد دولت محمود عباس بس از و دل ل روشن ا ن چن ن س است انسان دوستانه ا است ا ن درست که روشها حماس افراط مذهب و دگمات سم است اما کشتار و جناس د زنان

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/denounce_gaza_invasion.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • فدرالسيم و مخالفان آه
  ا ران در زمان کورش و دار وش به صورت ساتراپ اداره م شد هر کشور شاه خود را داشت زبان و د ن و فرهنگ خود را داشت شاه ا ران بهم ن دل ل شاه شاهان نام ده م شد چ ز که شاه ا ران را از د گر شاهان متما ز م کرد ا ن بود که او بر شاهان حکومت م کرد و د گر شاهان بر مردم انها نه زبان خود را بر کشورها د گر تحم ل م کردند ونه د ن خود را کت به ها خود را به زبانها متفاوت م نوشتند معابد د گران را تعم ر م کردند اما ا نها زبان خود را به زور تحم ل م کنند به ا ن هم اکتفا نم نما ند زبانها د گر را هم به شدت سرکوب م کنند کورش و دار وش رهبران ممالک ا ران را احترام م گذاشتند وحق حکومت انها را بر ممالک خود به رسم ت م شناختند و در امور داخل انها دخالت نم کردند اما حاکمان صد سال اخ ر و برخ از مدع ان س اس رهبران ممالک محروسه ا ران را از ب ن بردند و بجا انها افراد ب کفا ت مثل خود را تحم ل کردند حال کار شان به جا رس ده است که برخ از انها معابد مردم را خراب م کنند وبرخ د گر در خارج از کشور چنان از حقوق بشر کورش دور شده اند که حت ک اعلام ه خشک و خال هم نم دهند واقع ت ا ن است که هر کس ازاد است از هر مکتب و شخص که م خواهد پ رو کند ول ازاد ن ست که اصول ان شخص و ا ان مکتب را خراب کند و ا مخدوش سازد اگر کس سوس ال ست است با د به قواعد ان عمل کند کسان که تا د روز کمون ست بودند و هنوز هم خودرا کمون ست م دانند و حق تع ن سرنوشت شعارشان بود امروز فدرال سم را هم قبول ندارند وبه تحر ف معن ان م پردازند انها هم که کورش و دار وش را م ستا ند ه چکدام از اصول انها را باور ندارند ول مسلما حق ندارند که منشور حقوق بشر انها را باز چه خود و هوس ها خود قرار دهند واقع ت د گر ا ن است که عده ا هستند که به ه چ چ ز باور ندارند به هم ن دل ل در انجام ه چ کار موفق نم شوند امروز نه انها که در قدرت هستند به چ ز باور دارند نه انها که مخالفند توان ا جاد ک اتحاد بزرگ را دارند مسلم تر ن خصوص ات ا ن گونه افراد ر اکار مفرط و روشن انهاست اخوند که هرگز راست نم گو د خود را طرفدار ان عل م داند که هر گز دروغ نگفت چن ن است که ا ن افراد برا مردم ب گناه ا ران گرفتار ها بزرگ ا جاد کرده اند ا ران ان را به نها ت ذلت رسانده اند و

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/anti_fed.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • شهید عزیز عبدالغفور تو با جرات و
  همه ما درس غ رت و آزادگ داد تو با اهدا جانت جان صدها متجاوز را گرفت و به جوانان آموخت که راه عزت و سربلند چ ست برا ت بهتر ن آرزوها را دار م و از الله تعال

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/ghafour_rigi.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • بسم الله الرحمن الرحیم  بدینوسیل
  روزها دوشنبه برگذار م گردد و تمام فرماندهان نظام و نما نده ول فق ه در آن شر ک م شوند انجام گرفت و تاکنون هو ت هلاک شدگان کاملا مشخص ن ست همچن ن مبارز شه د کاملا به داخل پا گاه وارد شده و خودرو را منفجر کرد و در ا ن عمل ات ه چ آس ب به شهروندان عاد نرس ده است هدف از ا ن عمل ات انتقام تخر ب مدرسه د ن عظ م آباد زابل م باشد که در ماه رمضان توسط صفو ان ب د ن منهدم گرد د و مصاحف قران توسط پاسداران نظام در چاهها فاضلاب انداخته شدند و انتقام د گر جنا ات رژ م در بلوچستان گرفته خواهد شد و همانگونه که امروز پا ه ها ظلم در بلوچستان لرز دند به ام د الله فرزندان سلحشور بلوچستان پا ه ها ظلم را از ر شه خواهند کند ا ن عمل ات توسط عبدالغفور ر گ برادر رهبر جنبش مقاومت انجام گرفته است و به زود ف لم ا ن عمل ات و ف لم وص ت نامه شه د عبدالغفور از رسانه ها ب ن الملل منتشر خواهد شد روابط عموم جنبش ا ن شهادت را محضر رهبر جنبش و خانواده عبدالغفور ر گ و پدر و مادر آن عز ز تبر ک م گو د و ا ن اول ن عمل ات استشهاد جنبش مقاومت م باشد که رهبر جنبش از خانواده خود آن را آغاز نمود و به ام د الله ا ن عمل ات آغاز است برا عمل اتها استشهاد در بلوچستان و به ام د الله ا ن عمل اتها تا ر شه کن شدن رژ م از بلوچستان با قدرت ادامه خواهند افت ا ن عمل ات نشان داد که غ ور مردان سرمچار جنبش با اهدا جان خود خواهان رس دن

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jonbesh_monhadem_kard.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • سال میلادی جیدید را تبریک می گوئیم
  د سال بر برکت برا احقاق حقوق مل تها تحت ستم ا ران و سال برا اتحاد و کبارچگ ن روها س اس بلوچ برا احقاق حقوق مل خو ش و پا ان برا د کتاتور رز م ولا ت فق ه در کشورمان ا ران و جا گز ن نظام جمهور فدرال در ا ران آزاد و دمکرات ک باش م همان طور که سال ميلادى2008 سال تار خ

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/tabrik_sale_no.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • توھم مبارزه مسالمت آميز در ايران
  حل مشکلات مالى و مادى است و در نتيجه اميد حل مشکلات خود را در يک وجود بالاتر و قدرتمندتر مى بينند و اين وجود بالاتر و قدرتمند يا خدا است و يا بر اساس اعتقادات مذھبى آنھا ھر مظھر اعتقادى ديگرى ميتواند باشد تاريخ روحانيان شيعه در ايران نشان ميدھد که قشر روحانى رابطه تنگاتنگى با افراد شرور ارازل و اوباش داشته است ھمه روحانيان شيعه در مراسم تاسوعا عاشورا عمر کشون عمر سوزى خصوصأ در مراسم اجرا و نمايش صحنه ھاى کربلا و تعزيه و نوحه سرايى از افراد شرور به عنوان بازيگر استفاده کرده اند و مى کنند و ھمين بازيگران محافظان روحانيان شيعه در ھمه مراسم مذھبى بوده اند و ھستند مراسم روضه خوانى سينه زنى زنجير زنى قمه زنى نوحه سرايى و تعزيه براى مھار و کنترل افکار مردم طراحى شده اند ھمه اين مراسم در شيعه براى رحيم و نرم کردن قلب مردم و براى مطيع کردن و استفاده ابزارى از آنھا طراحى شده اند اولين تأ ير اين مراسم بر انسان تماشاچى اين مراسم تنزل و افسردگى روح depression است زمانى که روح و روان انسان افسرده ميشود از دل اين افسردگى دلسوزى رحم و شفقت ايجاد ميشود و باع غمخوارى براى حضرت على امام حسين حسن و خود روحانى ميشود و در ھمين مراسم روحانى شيعه با شيادى تمام بذر پيشنھاد مقاصد خودر را در مغز تماشا چى ميکارد و بعد ازآن شرايطى به وجود مى آورد که انسان اافسرده از روضه و نوحه ھاى روحانى شيعه لذت برده و تسکين مى طلبد روحانى شيعه براى استمرار افسردگى انسان تماشا چى نياز به تکرار اين صحنه ھا دارد تا اين افسردگى را براى انسان ھاى افسرده مذھبى ھميشه تازه نگھدارد و نھادينه کند و در ھمين جاست که به شيوه روانشناسى تقويت م بت افسردگى بر تماشاچى شدت داده ميشود و صحنه ھا در مساجد بعد از نماز نماز جمعه حسينيه ھا زنجير زنى سينه زنى قمه زنى تاسوعا عاشورا عمر کشون عمر سوزان مراسم ھفتم چھلم روضه خوانى نوحه سرايى و غيره تکرار ميشود و تسلط روحانى شيعه را بر تماشاچى تحکيم مى بخشد و روحانى شيعه رييس ايل شده و حکمرانى ميکند البته عين ھمين شيوه در مذھب سنى نيز به طرق ديگرى اجرا ميشود کنترل روحانى شيعه بر روح و روان انسان شيعه تاحدى مستحکم ميشود که انسان شيعه را مطيع و فرمانبردار خود کرده اورا مجبور به تقليد از روحانى ميکند و قدرت استقلال تفکر و خلاقيت سياسى اجتماعى را از او ميگيرد و سيادت روحانى شيعه را به حکم خدا تبديل کرده و انسان شيعه در بند را محکوم به اجراى اصل تقليد ازمرجع تقليد ميکند اگر روحانيان شيعه تماشاچيان را افسرده نکنند با يک انسان با روح و روان شاد مواجه ھستند که روح و روان شاد گردن به اراجيف آخوند نمي نھد و در نتيجه آخوند به مقاصد خود نميرسد انسان با روح و روان شاد ھميشه در تکاپوى نوع آورى اختراع و ياد گيرى است و به محدوديتھاى ساخته آخوند وقعى نمى نھد ھمه اين مراسم روحانيان شيعه مملو از کشت و کشتار است

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/tavahom_mosalemat.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • قابل توجه دوستان بلوچ
  سايت ھاى ايرانى شرکت گوگول بدون دخالت در کار کسى و نوع مطالب سياسى به ھمه وب لاگ مجانى ميدھد و شما نيز ميتوانيد از زبان فارسى و تخته کليد فارسى در آن استفاده کنيد وبلاگ شرکت گوگول http blogger com است ساختن و استفاده از تخته کليد مجازى فارسى در وب سايت جبهه متحد بلوچستان جمھورى خواھان فدرال موجود است لطفأ زحمت يادگيرى و ساختن وبلاگ در بلاگر را

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/note_to_baloch.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive •