archive-org.com » ORG » B » BALOCHUNITEDFRONT.ORG

Total: 373

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ای کاش ما باز هم یک مدنی داشتیم
  و پا ه ا در گذشته ا مملو از استبداد و د کتاتور دارد که امروز سر بر افراشته است به خودمان ب آئ م واقع ت ا نست که بطور قطع و ق ن معن و مفهوم همرائ برا مان شناخته شده ن ست چرا که همچنان مفهوم همرائ برا مان تجد د دوران گذشته و ند ده انگاشتن خواست ها و ن ازها واقع د روز و امروز مردم ا ران است اگر همان روزها که امروز افسوسش برا بس ار وجود دارد کم از خودمحور ها وحاکم ت قدرت و زورکمتر م شد و بر عقل و درا ت افزوده م گشت و آ نده نگر جا گز ن آن م گرد د ب ترد د امروز گرفتار هم ن چند ده نفر هم که جدائ طلب و ب گانه پرست هستند نم شد م و ا ن در حال ست که من همچنان اعتقادم بر ا نست که اگر با انصاف س اس اجتماع به مسائل نگاه کن م در مهمتر ن برخورد با د با ن مهم ب اند ش م که رضاشاه ا ران را از زندگ قب له ا به دن ا مدرن وارد کرد و محمد رضا شاه با تمام ضعف ها ش آرزوئ جز سربلند ا ران نداشت لازم به توض ح م دانم که ا ن مسئله همچنان کوچکتر ن ارتباط با ن ندارد که من از هر نوع حکومت د کتاتور متنفرم که م تواند نامش صاحب و ارباب باشد و ا شاه د کتاتور و رئ س جمهور مادام العمر و ا ول فق ه که اهانت بارتر نش است و اگر بطور پ وسته از تمام افراد و گروه ها دعوت م کنم که بفکر بنش نند نه به معنا طرفدار از ا ن و ا آن تفکر بلکه صرفا بد ن معناست که افراد با هر نوع عق ده ا که دارند برا از م ان برداشتن ا ن ب هو ت و حقارت دست بدست هم دهند و در فردا آزاد ا ران به تلاش برا متقاعد کردن د گران بپردازند جا تاسف فراوان است که ما همچنان با گذر از تجربه ها ن آموخته ا م که به معان و مفاه م واژه ها در ابعاد گسترده تر نگاه کن م و کم هم شده ب اند ش م که ممکن است برداشت من از واژه همرائ تنها همان که من فکر م کنم نباشد و ا ن واژه جز معن همراه شدن با من که روح و ضم ر گو نده را بدنبال دارد مورد استفاده قرار نگ رد و مفاه م د گر را ن ز به ذهن متبادر کند ما هنوز هم نم خواه م بپذ ر م که پا ه ها و چارچوب واقع همرائ را خواست ها و ن ازها همگان تشک ل م دهد و همچنان درب بر آن پا ه نم گرد د که آنچه را من فکر م کنم همان با د انجام شود اگر خواست و د دگاه تمام مردم ا ران در آنروز سومکا و در امروز حزب مشروطه و ا دار وش هما

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/federalism%20dar%20zendan.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • خون بلوچ قابل عرضه از دست دانى است
  رھبرى جندا سابق و يا جنبش مقاومت مردمى ايران به دست عبدالمالک ريگى است و نه عبدالرحمن ريگى که آنھا به دام ولايت فقيه انداخته اند و نه تنھا جان اين مرد بيگناه را قربانى خطاى خود کرده بچه هاى اورا يتيم زن اورا بيوه و ھمه اقوام و نزديکان اورا داغدار خواھند کرد امسال و سال پيش در ايران بلوچستان و سيستان بيشترين قربانيان مبارزه با ولايت سفيه را داده است صدها بلوچ بى گناه بدون ھيچگونه جرمى پاى چوبه دار ولايت سفيه فرستاده شدند ولى اين جماعت برترى طلب اين نوادگان شاه شاهان يزدگرد سوم ساسانى لب به محکوم کردن کشتار بلوچ نگشودند اگر چه بارها سازمانهاى بلوچى علت سکوت نه تنها اين جماعت يزدگردى را جويا شدند بلکه علت سکوت ھمه اپوزيسيون ايران را در برابر جنايات ولايت فقيه در بلوچستان را بر عليه بلوچ و اھل سنت جويا شدند و ھيچکدام از احزاب و سازمانھاى اپوزيسيون حتى اعتراض به سکوت خود را تأييد نکردند و لب به سخن براى جلوگيرى از کشتار بيرحمانه بلوچھا و افشاى نسل کشى بلوچھاى ايران به دست ولايت وقيح نگشودند رژيم خونخوار ولايت فقيه در جھت آماده کردن مردم ايران براى جنگ احتمالى با امريکا دست به بسيج توده مردم ايران زده است و يکى از ترفندھاى تنش زا براى بسيج مردم و طرفدارى از رژيم جمھورى اسلامى عمده کردن اختلافات شيعه و سنى و دامن زدن به اختلافات قومى و ملى است اين در حالى است که سازمانھاى سياسى و جنبش سياسى بلوچھاى ايران در خفا تلاش بسيارى براى آزادى مرزبانان ايران و جلوگيرى از اعدام آنھا کردند اگر چه تلاش آنھا نتيجه اى نداد ولى حتى المقدور اين تلاش را کردند ولى اپوزيسيون ايران تنھا کارى که براى جلوگيرى از اعدام صدھا بلوچ به جرم واھى شرور و قاچاقچى کرد سکوت در برابر اين جنايات بر عليه بلوچ ھاى ايران بود و ھست تا رضايت خودرا از رژيم جمھورى اسلامى بدين طريق اعلام دارد اما اين بار براى اتحاد جمهور خواهان ا ران کشتن مرزبانان ولايت فقيه گران تمام شده است و بايد يادآورى کرد که براى من ھم و ھمه بلوچھا نيز گران تمام شده است و از طرفى ه ات س اس ـ اجرائ سازمان فدائ ان خلق ا ران اکثر ت نيز فرصت را مناصب يافته و از خواب خرگوشى بيدار شده شايد بھتر است بگوييم که حضرت آيته ا العظمى فرخ نگھدار از خواب زمستانى خرس ى بيدار شده و به فکر محکوم کردن کشتار مرزبانان ولايت فقيه افتاده است منطقى است که ھمه ما کشتار بى رحمانه مرزبانان ايران را محکوم کنيم و قاطعانه محکوم کرده و ميکنيم ولى در اين حکم قربانيان بلوچ جنايات ولايت سفيه و وقيح را فراموش نکنيم از ياد نبريم که اين رژيم خونخوار ھم بحران زا و ھم بحران زى است ولايت فقيه خونخوار سفاک و ضحاک عصر بدون بحران دوام نخواھد يافت از ياد نبريم که جندا عبدالمالک ريگى و ديگر گروه ھاى مسلح آفريده ولايت فقيه ھستند ولايتى سفيح و وقيحى که بدون وجود جندا ريگى فرقان مجاھدين خلق شيطان بزرگ وھابيھاى من در آوردى ولايت

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/khoon%20bloch.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • گفتار پنجم از کتاب درد کویر
  زهرخند افر ط پ ر را بر بام تفتانم نم ب نند جنگل انبوه از چوبه ها دار بر دل صحرا م نم ب نند مردم ته دست و ب خانمانم را که در سرزم ن ابا واجداد شان با فقر دست و پنجه نرم م کنند فقر که متجاوزان اشغالگر برا شان به ارمغان آورده اند نم ب نند و نم شنوند درد کو ــــــــرم را کجا ا ن شب تار ک ب فروزم چراغم را کجا کوه تفتانم زنم فر ـــــــــــاد دردم را کجا ا ن کو ر خشک بترکــانم بغضم را خدا ا من چسان گو م غم و درد کو رم را که ت رجور دژخ ـمان فرو در هر وجب خاکش که خونالود بلوچـــــــستان و گلگون دامن پاکش ست غ کوه تفتانم ز زخــــــــــم دشنه شان خون ن گلو مردم پاکم ز ت ـــــــــــــغ جورشان رنگ ن خدا ا م زنم فر اد دردم را فر اد جگر سوز که شا د زسوزآن ب فروزد درا ن ظلمت چراغ عمل ات پاکساز و کشتار ب رحمان مردم ب دفاع دربخشها نصرت آباد حصارو ه و رودماه در شمال غرب وغرب زاهدان سال ک هزار و س صد و هفتاد هجوم ب رحمانه دژخ مان از همه سو به نصرت آباد حصارو ه و رودماه راو جنا ت است باور نکردن مزدوران وحش تا دندان مسلح به مردم ب دفاع ورش بردند و نسلکش را در بلوچستان علن نمودند آنان هر که را م د دند از دم ت غ جورشان م گذراندند چه مرد چه زن چه کودک و پ ر در ا خون عز زانم در صحرا جار شد و کو رم گلگون نمود ا ن گرگ صفتان حت به گوسفندان هم رحم نم کردند گو تنها رنگ سرخ خون از جنون و عطششان بر جنا ت م کاست بعد از آنکه تعداد ب

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/kavir_5.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • موضع ما در قبال سياستھاى اقتصادى ايران
  دلار در خارج و داخل کشور ذخيره دارد و نيازى به تأمين مالى از طرف حکومت انتخابى ندارد ھمه واردات صادرات پروژه ھاى عمرانى کانال کشى کشتى رانى ترانزيت کالا ايجاد راه آهن کارھاى مربوط به ساختمان فرودگاه ھا ساختمان ترمينالهاى اتوبوس رانى ساختمان پايگاه ھاى مخابراتى سدسازى برج هاى تلفن ھمراه برج هاى مايکرو وايو راه سازى خيابان کشى جاده سازى در تسلط زير مجموعه هاى حکومت انتصابى خصوصأ سپاه پاسداران و جھاد سازندگى است و حتى مديريت فرودگاه ھا تلفنهاى ھمراه و بندرگاه ھا در اختيار شرکتها و زير مجموعه ھاى سپاه پاسداران است اين يکھزار و ھفتصد شرکت متعلق به سپاه پاسداران چيزى نزديک به يک ميليون نفر در استخدام خود دارد که بيشتر آنھا تربيت و آموزش ديده حسينيه ھا و بسيج ھستند که در صورت لزوم ھمه آنھا خصوصأ در انتخابات و در تابستان براى آزار زنان آموزش عملى ديده بسيج شده و به ميدان عمل فرستادن ميشوند رشد اقتصاد اندک ب کار گسترده تورم مزمن و دو رقم بحران در بازارها پول و سرما ه وجود فقر و نابرابر از جمله مشکلات است که آفريده دوگانگى حکومت است که حکومت انتصابى از آن بھره برداى ميکند و طرح چنين مشکلاتى به بحران زا و بحران زى بودن ھردو حکومت انتصابى و انتخابى بر ميگردد که وجود چنين مشکلاتى به عمر حکومت خشن ولايت فقيه کمک ميکند که ھميشه نيروى اجير شده براى تحقق اھداف قدرت طلبى داشته باشد حکومت انتصابى ولايت فقيه سپاه پاسداران و سپاه قدس سپاه پاسداران از ھمين منابع مالى خود تروريستهاى بين االمللى آموزش داده و به سراسر جھان صادر ميکند و در عين حال بودجه اى معادل با ده ميليارد دلار يا بيشتر براى کمک به حزب ا لبنان اندکى به حمس فلسطين مسلمانان شيعه يمن شيعه هاى شمال پاکستان در منطقه بالتستان شيعه ھاى ھزاره افغانستان چهچن و بوسنى و سوريه طالبان افغانستان و القاعده تبليغات ضد مذھب سنى تخصيص ميدھد و در برخورد با القاعده و طالبان سياستى مبنى بر اصل تقيه شيعه دنبال ميکند و خودرا ناجى مسلمانا جا ميزند بنا بر اصل مصلحت و تقيه شيعه و پيشبرد اھداف دراز مدت ھژمونى شيعه در جھان اسلام با طالبان و القائده ھمکارى ميکند مھار اقتصاد و تجارت در بلوچستان با امکانات عظيم مالى سياسى حکومت انتصابى ولايت فقيه و رھبرى حکومت انتصابى و حکومت انتخابى ايران بلوچستان را در محاصره اقتصادى خود در آورده است و بر اساس نيازهاى ولايت فقيه در بلوچستان عمل ميکنند تشريح مطالب بالا پيش نياز براى درک موقعيت بلوچ ها در ايران است زيرا ھمانطور که در اول اين مقاله توضيح داده شد بلوچستان صنايع توليدى ندارد به دليل کمبود خشک سالى و نباريدن باران کشاورزى در بلوچستان رونق چندانى ندارد و امکان رونق کشاورزى در بلوچستان به دليل بى مھرى طبيعت نسبت به بلوچ و بلوچستان نيز بسيار کم است و نياز به سرمايه گذاريھاى ھنگفت دارد تا بتوان آبھاى زير زمينى را براى استفاده کشاورزى به سطح زمين آورد ايجاد کار و شغل از طرف حکومت انتخابى و انتصابى نيز کنترل ميشود و توليد و تربيت نيروى متخصص بلوچ با مشکلات گزينش مواجه است و دانشگاه ھا ضوابط غير قابل توجيحى براى تربيت نيروى متخصص بلوچ اعمال ميکنند از اين رو نيروى کار بلوچ به جز از تعداى کارمند جزء ادارى زمين گير شده است و دليل آن سياستھاى وابسته کردن بلوچ به حکومت ايران است تا فعاليتھاى اقتصادى اجتماعى و سياسى بلوچ را به نفع ولايت فقيه و حکومت انتصابى مھار کرده و جھت بدھد براى تأمين منافع کلان اقتصادى حکومت انتصابى حکومت انتخابى سياست خارجى دوگانه اى را تصويب کرده است که بازار سياه در باره ھمه کالا ها به وجود بياورد از جمله صدور و ورود نفت گاز بنزين و گازوييل واردات برنج گندم ماشين آلات کشاورزى ماشين آلات حفارى و معدن يابى سدسازى وصد ھا نوع ديگر ماشين آلات صنعتى کشور ايران جامعه مصرفى ھفتاد ميليون نفرى دارد که بازار مصرفى بسيار بزرگى براى حکومت انتصابى است از اين رو به جاى سرمايه گذارى در ايجاد پالايشگاه بنزين و گزوييل اقدام به وارد کردن بنزين ميکند اما چرا بنزين و گازوييل را به قيمت بالا ميخرد و به قيمت پايين ميفروشد اين عمل چندين دليل دارد اولين دليل جلب رضايت مردم است که به مردم وانمود کند که حکومت به نفع مردم اين عمل را انجام ميدھد و ظاھر قضيه ھم ھمينطور است اما حکومت انتصابى ولايت فقيه منافع خودرا از جايى ديگر تأمين ميکند حکومت انتصابى در بازار بورس لندن ھنگ کنگ ماليزى سينگاپور ژاپن و اروپا چيزى بنام آپشن ميفروشد آپشن نوعى قرار داد است که به مشترى حق خريد نفت را م لأ سه ماه آينده بشکه اى دلار ميدھد يعنى ولايت فقيه دلار براى ھر آپشن دريافت ميکند و سه ماه بعد نفت را بشکه اى دلار تحويل ميدھد اين نوع معاملات به حکومت انتصابى ولايت فقيه بھانه وارد کردن بنزين و گازوييل را ميدھد که از خريد و فروش بنزين وگازوييل و به بھانه خدمات مشاوره بھره کلان به نفع شرکتھاى خدماتى سپاه و بسيج ببرد زيرا اين معاملات نياز به مشاوره و خدمات ديگر دارد از جمله مشاوره خدمات مالى و مالياتى مشاوره و خدمات حقوقى مشاوره و خدمات بيمه حراست بارگيرى بار اندازى خدمات انبار دارى که ھر کدام از قرارداد اين خدمات از طرف شرکت نفت ايران که به ظاھر دولت انتخابى آن را مديريت ميکند به شرکتھاى متعلق به سپاه پاسدران و بسيج و جھاد داده ميشوند حال آنکه خود دولت انتخابى و شرکت نفت قادر به انجام اين خدمات ھستند اما براى حمايت مالى سپاه پاسداران ھمه قرارداهاى خدماتى را به سپاه پاسداران و زير مجموعه ھاى آن واگذار ميکنند يک م ال ديگر ابھامات تجارى ولايت فقيه و زير مجموعه ھاى آن را روشنتر خواھد کرد اگر آرد و گندم را در نظر بگيريم که وزارت بازرگانى گندم را از خارج وارد ميکند و به شکل يارانه آرد را در اختيار سازمانھاى وابسته به حکومت انتصابى قرار ميدھد اگر چه وزارت بازرگانى گندم را از خارج وارد ميکند ولى حمل و نقل بيمه و انبار آن به سازمانھاى وابسته به سپاه و بسيج بنيادھا داده ميشود که ھمه اين خدمات درآمد خالص براى سپاه

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/economic_kidnap.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Den shiamuslimska regimens krig
  Både i Iran och i Pakistan förs i det tysta ett krig mot balocher Anledningen är att balocher inte vill vara tredje klassens medborgare och strävar efter en rättvis fördelning av ländernas resurser Här nedan presenteras några av de senaste händelserna mot sunnimuslimska balocher i Iran om de Pakistanska övergreppen återkommer vi senare 1 Under augusti 2008 7 e aug har säkerhetsstyrkorna mitt i natten attackerat imam Abu Hanifa moskén och jämnat ut den med marken Moskén låg i Azimabad en förort till staden Zabol provinsen Balochestan Moskén och byggnaderna runt omkring användes som en religiös skola De sovande eleverna tillsammans med lärarna evakuerades och fördes till okända fängelser Sedan starten av den islamiska revolutionen i Iran har 10 tals sunnimuslimska moskéer runt om i landet förstörts blivit stängda eller omvandlats till shiitiska moskéer Detta systematiska angrepp mot moskéer med en regim som bekänner islamisk tro är ganska häpnadsväckande Irans huvudstad Tehran är den enda muslimska huvudstaden i världen som saknar en sunnimuslimsk moské 2 Den 7 e september greps sju unga baluchi män av säkerhetsstyrkorna i staden Zahedan Tre av dessa var släkt med rektorn av imam Abu Hanifa moskén Vad som har hänt dessa unga och var de befinner sig är okänd för deras familjer 3 Ahmad Narouee som är vice VD av den viktigaste teologiska skolan i Zahedan och är en sunnimuslimsk Mawlavi en religiös titel som används av iranska sunnimuslimer greps förra månaden Narouee är en av de mest moderata baluchiska sunnimuslimska religiösa ledare i provinsen Baluchistan Naroe förespråkade en icke vålds metod mot orättvisorna Han sitter fortfarande i regimens fängelser i Tehran utan rättegång eller tillgång till försvarare 4 För ca 7 månader sedan har två sunnimuslimska religiösa ledare Moulavi Muhammad Yousof Sohrabi och Moulavi Abdoulghodus Mollazahi avrättades efter att ha tvingats under tortyr att

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/den_shiamuslimska_regimens_krig.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • شبی این چنین مرگ آور و هولناک  ب
  ن بار نخواهم خفت در خو ش و خواهم خواست برخاستن و تنها با فر ادم با گلوله تنها ارم با ناقابل تنها جانم آر خواهم خواست حت با جانم و نخواهم خواست ا ن ذلت ا ن زبون ا ن ب دادگر مردمان ب اور و خواه م خواست برخاستن و ب تفاوت نخواه م گذشت از د ارمان از خونمان از خلق در خونمان و فر اد بر

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/yar-Mohd-Zahi_1.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • به نام خدا
  دس سه ها پست م زنند تا از ک سو در مردم اس و نوم د ا جاد نما ند و از سوئ از وضع ت مبارزان مطلع گردند اما ا ن گونه ترفندها ناکارآمد و شکست خود را ثابت کرده است و رژ م هرگز با چن ن کارهائ به اهداف شومش نائل نخواهد گشت لازم به ذکر است که ط چند روز گذشته ه چگونه درگ ر ب

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jond_110308.html (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • تصاویر وسائل جاسوسی بدست امده از ماموران دستگیر شده وزارت اطلاعات
  جاسوس هستند که از ماموران وزارت اطلاعات بدست آمده اند مبارز ن بلوچستان ط ک عمل ات 5 تن از ماموران وزارت اطلاعات را همراه با ا ن وسائل دستگ ر نمودند People s Resistance Movement of Iran روابط عموم

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jond_102908.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive •