archive-org.com » ORG » B » BALOCHUNITEDFRONT.ORG

Total: 373

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • این است حماسه قهرمانانی که به دادخواهی از مردم تحت ستمشان
  ا نک طلسم ا ن شب شکسته شد و در بلوچستان هر صدا شعر طوفان است و هر مشت گره شده جوانه آزاد با دژخ مان اگر شکنجه اگر بند است و شلاق و خنجر اگر مسلسل و خمپاره با ما تبار فدا با ما غرور رها آر ما دل در گرو دادگان واد عشاق م ما به رها ملتمان دست از جان شستگان م لشکر خدا م که برا

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/hemase_heroes.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • به نام خدا
  ا ن اطلاع ه جنبش به اطلاع مردم م رساند که روز چهارشنبه ن رو هوائ رژ م بار د گر به بمباران هوائ کوهها پ ر سوران و کوهها درکان و قسمت جنوب کوهها رودماه و همچن ن قسمتهائ از مناطق جنوب بم و کوهها جبال بارز پرداختند جنبش مقاومت ضمن محکوم نمودن بمباران مناطق مسکون بلوچستان توسط رژ م ولا ت فق ه به رژ م هشدار م دهد که بمبارنها را متوقف نما د در غ ر ا ن صورت منتشر تاکت کها جد د جنبش باشد و جنبش م تواند برا جلوگ ر از ا ن بمبارانها به روشها د گر متوسل شود ط ا ن اطلاع ه جنبش از جوانان بلوچستان م خواهد تا هر چه سر ع تر به صفوف مبارزان بپ وندند ز را امروز ه چ راه برا رس دن به عزت و آزاد جز مبارزه مسلحانه ن ست و دلاورمردان جنبش در عمل اتها خود و خصوصا عمل ات اخ ر نشان دادند که چگونه م توانند رژ م که دم از اقتدار م زند را به زانو در ب اورند و ن روها بزدلش را مجبور به عقب نش ن نما ند جوانان سوگند به خدا که رژ م را

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jond_1015.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • مناطق کوهستان بلوچستان به تصو ر کش د که چگونه پاسداران رژ م با دارا بودن امکانات کامل نظام زم ن و هوائ توان ا ستادگ و مقاومت در برابر مبارز ن را ندارند از سوئ ا ن عمل ات بزرگ که منجر به هلاکت ب ش از 50 پاسدار رژ م شد با سانسور کامل خبر مواجه شده و ه چ رسانه و مقام دولت حاضر به افشا شکست ن روها رژ م در برابر سرمچاران بلوچستان نشدند در صورت که ا ن عمل ات ساعتها ادامه داشت و همه مردم منطقه شاهد شجاعت و دل ر فرزندان مبارزشان در برابر مزدوران بزدل خامنه ا بودند ا ن عمل ات اقتدار ا مان و اعتقاد در برابر کفر و ظلم را برا مردم بلوچستان آشکار نمود و جوانان بدانند که ه چ قدرت در برابر ا مان و اراده و عزم آهن ن آنان توان ا ستادگ ندارد و با د برا رس دن به عزت و آزادگ از چنگال دژخ مان پست ولا ت فق ه که سرزم ن و د ن و ناموس ما را هدف قرار داده اند کفن پوش ده وراه م دان نبرد شوند ط ا ن اطلاع ه متذکر م شو م که

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jond_domag.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • بخش فارسی تلویزیون صدای آمریکا – ستون پنجم حکومت ایران؟ -مترجم: رضا وشاحی
  دئولوژ نژاد آر ا عق ده دارند و قبول ندارند که کس م تواند ا ران باشد ول در ع ن حال غ ر فارس باشد علاوه بر ا ن م همان ها دستمزد و غ ر دستمزد که غالبا ا مشاور ن رضا شاه پهلو هستند د گر مدعو ن د پلمات ها وزرا و اعضا سابق کاب نه شاه م باشند که به شکل متناوب در ا ن برنامه حاضر م شوند ک از انها 15 بار در طول ماه مه مصاحبه شد و بق ه هم چند ن بار در ک ماه و ا جند بار در هفته مصاحبه شدند در نمونه ا ن ک ماه فوق الذکر عن ما مه امسال به غ ر از ک کرد و ک بلوچ عامل حکومت با ه چ عضو ا سازمان از اقل ت ها غ ر فارس مصاحبه نشده است در ماه ها قبل و بعد آنهم ا نگونه است تلو ز ون بخش فارس صدا آمر کا تام ن شده توسط دولت آمر کا بوضوح از سلطنت طلبان ا ران و از استقرار دوباره سلطنت در ا ران جانبدار م کند که اگر موجود باشند و در بهتر ن شرا ط احتمالا اقل ت بس ار کوچک را در ا ران را تشک ل م دهند بهر حال ا ران جمهور سلطنت و ا در هرشکل آن به وضوح کشور است با تنوع و کثرت قوم و مل و نژاد و ا ن د نام ک و پو ا در سراسر تار خ ا ران موجود بوده و اکنون ن ز هست اقوام و ملل غ رفارس در ا ران نقش موثر در مبارزه اجتماع و س اس کنون برا دمکراس دارند صدا آمر کا م تواند و با د انعکاس ا ن تنوع باشد تحت شرا ط مساعد و بدون نفرت قوم و شو ون ست رسانه ها حما ت شده توسط حکومت آمر کا م با د جرات کنند و تر بون برا رساندن صدا اقل ت ها سرکوب شده ا ران باشند نه ا نکه به شکل ابزار تبل غات برا حکومت ا ران باشند و ا ران را به شکل نما تنها از ملت فارس ترس م کنند و غ ر فارس ها را به حساب ن اورند بنابر گزارشات فعال ن و مدافعان حقوق بشر اقل ت ها ا ران راد و فردا و صدا آمر کا به شکل باور نکردن اخبار مربوط به نقض حقوق اقل ت ها ا ران را منتشر نکرده و نم کنند با وجود ا نکه بنابر گزارش سازمان عفو ب ن الملل اقل ت ها مل و زبان در ا ران مورد تبع ض قانون و تحت فشارها متعدد قرار دارند از جمله ا ن تبع ض شامل محدود ت ها در مورد خانه ساز و مصادره زم ن و املاک اجازه استخدام و محدود ت در ممارسات فرهنگ و اجتماع و غ ره م باشد سازمان عفو ب ن الملل م افزا د ا ن تبع ض ها اغلب موجب نقض د گر حقوق ها انسان مانند زندان شدن بر اساس عق ده محاکمات غ

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/voa_support_iran.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • کزارشی از برگزاری مراسم بزرگداشت اولین سالگرد تأسیس واحد نروژ
  حات در مورد اهم ت تأس س واحدها کشور کنگره ارائه کرده و هدف از تشک ل ا ن واحدها را برا حاضر ن تشر ح نمودند بعد از قرائت پ ام واحد توسط خانم گلپرور نما نده اعزام از طرف کنگره مل تها ا ران فدرال آقا ناصر ب ـلـ ده ا در صحن حاضر شدند و به سخنران پرداختند و ضمن تبر ک به واحد نروژ و خوش آمد گو مجدد و تشکر از حضور شرکت کنندگان در مراسم سخنان در رابطه با ضرورت تشک ل کنگره مل تها ا ران فدرال و نقش آن در تع ن س استها آ نده ا ران ا راد نموده و بر اتحاد و همبستگ ملل تحت ستم در ا ران تأک د کردند بعد از سخنان نما نده اعزام از طرف ه ئت اجرا آقا کاوه ابدال سخنان کوتاه در مورد واحد نروژ به زبان نروژ ا راد نمودند همچن ن در ا ن قسمت نما ندگان از طرف احزاب و سازمانها نروژ و کرد به قرائت پ ام و سخنران پرداختند از جمله نما نده روت ا سلو آقا ارل نگ فولکه ولد به سخنران پرداختند همچن ن پ ام تبر ک از طرف حزب کارگر نروژ ارسال شده بود ت مها راد و وتلو ز ونها ان ار کو تلو ز ون سرتا سر نروژ تلو ز ون ت شک و تلو ز ون روژلات از تمام مراسم ف لم بردار کرده و گزارش ته ه کردند در پا ان قسمت اول مراسم نما ندگان احزاب و سازمانها تشک ل دهنده واحد نروژ از طرف مجر ان برنامه جهت معرف به حاضر ن به صحن سالن دعوت شدند اسام نما ندگان احزاب و سازمانها تشک ل دهنده واحد نروژ بد ن قرار است آقا ان کاوه ابدال و سمکو اسماع ل زاده از حزب دمکرات کردستان ا ران

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/Norway_congress_09_27_08.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • شهید مهر نهاد ً شهادتء ً و بلوچ سیاسی تنظیمانی ذمه واری
  زم ن ء گرا ت س اس لان ساهء گ نء مکن تان کس چد و رندا س است بلوچ ء تان مب ت ملک ء ر است درفش ء دار کارا ت بندء زمز ل په عبرت مهر نهادان حکم دانت م ل بسازت خنجر گون عقل و تدب ر سلاح گهترئ ن اچ آچشء ؤ ب ر سلاح گون تپاک ء حد دء که کور کنت بدء چه عقلء د دء تپاک مئ ق ن ا دئ هء مرک ان هم ن لئ ن زرء موجان گرک ان گرءات همپت ء برز ن کلات اء سرء ظلمء بپرئ ن ات من چاتء شمئ کجاه ء جا کاء که اشکنت سرء شر سارب ت ب سارإن هر چنت گ ش إ ت کار عجب مان کرت گون وت په دست وت بچار چون من وتء جت نزانت اون خون ب ت عقوبء هور سرا جهلاد کنت هر جاه کور ب ج ا ت لهر که جور ئ ن إ ت تپاک دو گوش اون کر کنت توپان و جاک عجب کار کت اون کار خطا ئ ن بلوچ اون ک کت ان عمر جتائ ن گن کوشاء تپاک اون کر ته سئ تک گرانت ملک ء وت گون ک

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Balochi/mehrnahad_poem.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • ماندگار ا مان وفادار و صداقت س اس در حزب دمکرات کردستان ا ران است اعضا حزب ق ناء با چن ن شناخت مجددا و را در هدا ت گر حزب شا سته تر ن تشخ ص دادند ام دوار م که حزب دمکرات کردستان ا ران با هدا ت گر ها موثر رهبر خود بتواند در راه اتحاد و گانگ همه مل تها ا ران را در کنگره مل

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/tabrik_be_hezb-demokrat.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • ‏ دموکراسی و مساله ملی در ایران ‏
  است که در مدت کوتاه به طبقات اجتماع مختلف تجز ه شوند و خصلت خود را از دست بدهند طبقه امروز همان طبقه د روز ن ست در نت جه س ال ت و تغ ردر آن ب شتر است در تار خ اخ ر در اغلب جوامع دهقانان به طبقات اجتماع مختلف تجز ه شدند و طبقه کارگر ب شتر ن گروه اجتماع حاصل ا ن تجز ه دهقان بود و لا ه هائ از آن ن ز به طبقات متوسط و ا بورژواز تحول افتند ل کن خود طبقات اجتماع و از جمله خود طبقه کارگر ن ز مدام د رحال تغ ر و تحول بوده است تحولات تکنولوژ ک دائما در تر ک ب اجتماع آن اثر م گذارد زمان نه چندان دور طبقه کارگر صنعت بالاتر ن ترک ب اجتماع جمع ت در کشور ها غرب را تشک ل م داد در س سال اخ ر وزن آن در ترک ب اجتماع جمع ت به ما ب ن س تا ب ست درصد در ا ن جوامع تقل ل افته است و در مقابل بر وزن شاغل ن در بخش خدمات افزوده شده است و همانگونه که کنت گالبرا ت م گفت انان از نظر آگاه اجتما ع مادون طبقه کارگر بشمار م آ ند حال آنکه عنصر قوم و مل با وجود همه تغ رات درون در آن و حت داشتن عناصر متفاوت در آن عن عناصر متفاوت جنس و طبقات و برغم تضاد ها درون خود آنچ ز را که در ط تار خ و در زمان طولان در آن بوجود آمده است همچنان حفظ م کند اگر بخواه م نگاه سطح بر جامعه فعل ا ران داشته باش م بدون توجه به تقدم و تاخر آن سه بلوک اجتماع مشخص را مشاهده خواه م کرد 1 بلوک طبقات که بنوبه خود به دو ز ر مجموعه بزرگ کارگران و دهقانان و ز ر مجموعه ها درون کوچکتر خود تقس م م شوند که اکثر ت افراد جامعه را تشک ل م دهند ل کن هر بلوک طبقات در ع ن حال در بر گ رنده دو عنصر د گر بلوک جنس و مل ن ز هست عن اعضا بوجود آورنده آن بالاخره به جنس ت و مل ت مع ن تعلق دارند همچن ن مساله طبقه اگرچه تار خ است ل کن هر طبقه مشخص اجتماع در ظرف زمان نسبتا کمتر ممکن است شکل بگ رد ا ن امر بو ژه در مورد طبقات اجتماع عصر سرما ه دار بو ژه سرما ه دار صنعت ب شتر صدق م کند 2 بلوک ها کاملا متفاوت مل که بنوبه خود در درون خود عناصر متضاد طبقات و جنس را همواره حفظ م کند و برغم آن ک پد ده تار خ نسبتا با ثبات است و مدام ا ن و ژگ خود را بازتول د م کند 3 بلوک جنس که در ع ن حال همانند بلوک طبقات و بلوک ها مل حامل عناصر متضاد طبقه و مل ت در درون خود است عنصر جنس اگرچه محصول ک تما ز ب ولوژ ک انسان است ل کن تبع ض جنس ا ا ده gender به د ر نگ خود تار خ شناخته شده بشر است از ا نرو هم مساله مل و هم مساله زنان پد ده ها نسبتا د رپا تار خ هستند در تمام جوامع زنان ک عامل کل د در باز تول د ساختار اقتصاد هستند ز را تمام باز تول د جمع ت ن رو کار به آنان وابستگ دارد در ع ن حال زنان بعنوان جزئ از ساختار اقتصاد مسلط روابط طبقات و مل را ن ز باز تول د م نما ند با ن طر ق بواسطه ساختار اقتصاد و طبقات و مل مسلط سطوح مختلف تبع ض جنس ن ز باز تول د م شود تبع ض جنس را ن ز از طر ق اعلام ه ها احزاب و گروه ها نم توان از ب ن برد بلکه ن ازمند رس دن استقلال زنان در برابر مردان است ا ن امر مستلزم فراتر از طبقه بودن مساله تبع ض جنس در جامعه است در نت جه مستلزم شناختن حرکت مستقل آنان از کسو و پ وند تفک ک ناپذ ر آن با مساله طبقات و مل در جامعه است سطوح مختلف تبع ض جنس ک از و ژگ ها همه جوامع است ل کن در جامعه ا ران ک از عناصر ا دوئولوژ ک دولت ا دوئولوژ ک و ستم س اس و اجتماع مستق م تر را تشک ل م دهد جمهور اسلام در عمر نکبت بار و خشونت آفر ن خود زنان را ب ش از هر لا ه اجتماع د گر در معرض قهر برهنه و ستم جنس آشکار قرارداده است از ا نرو بالقوه با نظام س اس موجود در تعارض است و برابر طلب آنان ک بلوک ها اصل حرکت برا دموکراس را تشک ل م دهد جنبش دموکرات ک در مناطق مل اگر به ا ن بخش از حرکت دموکرات ک در جامعه ب اعتنا بماند اگر برابر طلب زنان با برابر طلب مل ت ها را به توان مشترک تبد ل نسازد در واقع از توان حرکت دموکرات ک خود کاسته است ا ن امر در مورد جنبش زنان در رابطه با جنبش دموکرات ک مل تها و ا جنبش کارگران و زحمتکشان جامعه در رابطه حرکت ها دموکرات ک غ ر از خود ن ز صادق است در ب ن سه بلوک اجتماع بزرگ طبقات مل و جنس در جامعه م توان گفت که بلوک طبقات متغ ر تر ن و س ال تر ن بلوک اجتماع بوده و دو بلوک د گر از ثبات تار خ ب شتر در عصر سرما ه دار بر خوردار هستند ا ن نکته فقط از نظر تکو ن زمان ا ن بلوک ها مورد نظر است و نه اهم ت ف نفسه آنان ز را در ک زمان ممکن هر ک از آنان بر جستگ و ژه ا پ داکنند در هر کشور ک جنبش دموکرات ک با د بتواند اگر بخواهد برا دموکراس مبارزه کند ناگز ر با د بطور همزمان در جهت هدف ها س اس و اجتماع ا ن بلوک ها اجتماع تلاش کند و گرنه شعار مبارزه برا دموکراس در قالب ک کلمه قصار باق خواهد ماند ا ده س ال بودن طبقات اجتماع ب شتر با نام آنتون و گرامش مرتبط است که آنرا به حرکت ورقه ها س ال در زم ن شناس تشب ه م کند که برا ا جاد مح ط مناسب برا اشکال مختلف ح ات ار م رسانند ل کن در ا جاد انواع گ اهان و ح وانات و ا جاد اشکال مختلف ح ات بطور مستق م مداخله نم کنند بهم ن دل ل تئور طبقات گرامش ا ن ا ده را نم پذ رد که طبقات هر حادثه منفرد تار خ و در هر لحظه ا از زمان را در جامعه تع ن م کنند بلکه نقش طبقات ا ن است که گرا ش عموم حرکت را جهت م دهد از ا نرو طبقات نه بصورت پد ده ا ا ستا بلکه س ال و تار خ عنوان م گردد که نم توان آنرا در برش کوتاه از زمان پ دا کرد بلکه دور بلند از زمان را م پوشاند از نظرگرامش طبقه اگرچه ممکن است که در ه چ لحظه ا زمان قابل رؤ ت نباشد ل کن همانند ورقه ها س ال در زم ن شناس حضور دارند و فرآ ند حرکت اجتماع از بستر آن رشد م ابد حرکت طبقات همانند ورقه ها س ال در اعماق زم ن گاه لحظه بزرگ تغ ر و زم ن لرزه را تع ن م کند و درام بزرگ را ازاعماق به سطح زم ن انتقال م دهد بنابرا ن ما ب شتر آثار طبقات را مشاهده م کن م که در آن پ ر و جوان و کودک ن ز مشارکت م کند گرامش م پذ رد که ک جامعه به ش وه ها مختلف و ازجمله و مهمتر از همه بر پا ه مرزها طبقات تقس م شده است ل کن طبقات و مبارزه آنان راه حل همه مسائل در جامعه در هر لظه ا از زمان ن ست ا ن نگرش او نسبت به نقش طبقات در جامعه و را از برداشت تقل ل گرا انه اکونوم ست را ج در ب ن بس ار از جر ان س اس چپ متما ز م سازد از ا نرو گرامش ائتلاف ن رو ها پ شرو در جامعه را عنوان م سازد ائتلاف که طبقه کارگر برا ا نکه بتواند ک ن رو هژمون ک س اس و اخلاق در جامعه تبد ل شود با د از منافع محدود طبقات خود فرا رفته و خواسته ها اجتماع لا ه ترق خواه تار خ جامعه را در خود باز تاب دهد ائتلاف که در آن ن روها شرکت کننده بر پا ه اصول برابر شرکت م کنند نکته قابل استنتاج ا ن است که مسائل اجتماع صرفا در طبقه خلاصه نم شود و استقلال خاص خود را دارند طبقات اگرچه در ک دور بزرگ از زمان بعنوان موتور حرکت تار خ عمل م کنند ل کن نم توان در هر حادثه مهم اجتماع بدنبال رد پا طبقه گشت ا ن چ ز د گر جز تقل ل گرائ اکونوم ست ن ست بلکه د گر اشکال حرکت س اس ممکن است نقش برجسته تر مهم تر پ د کنند جوهر ا ن اند شه را م توان بطور جن ن در خود مارکس ن ز مشاهده کرد تلاش مارکس برا تشک ل نخست ن ب ن الملل کارگر قبل از ا نکه برا دفاع از منافع ب واسطه کارگران در آن لحظه باشد عمدتا برا دفاع از حرکت مل و استقلال لهستان بود و دفاع از آنرا بمنزله حرارت سنج دموکرات سم در اروپا تلق م کرد برجستگ حرکت مل برا دموکراس در لهستان در آن زمان از نظر مارکس و انگلس مهمتر از جنبش طبقه کارگر در آن کشور بود بهم ن دل ل انگلس پاره ا از جر انات چپ کارگر را که اهم ت مساله در کشور خود را ناد ده م گرفتند بشدت مورد سرزنش قرار م داد حق تع ن سرنوشت رابطه آنچ ز را که بلوک ا بلوک ها مل با دموکراس نام ده م شود از کسو وبازتاب آن در ساختار س اس حاکم ت در ک کشور را از سو د گر تع ن م کند از ا نرو حق تع ن سرنوشت با مفهوم دموکراس پ وند گسست ناپذ ر دارد از آنجائ خود ا ده دموکراس ف نفسه ک ا ده انتزاع است و از اجزاء و ا مؤلفه ها متفاوت تشک ل افته است بر آوردن حق تع ن سرنوشت است که به ک از مؤلفه ها دموکراس مضمون م بخشد در جامعه چند مل ت ا ران که سرکوب حقوق س اس و فرهنگ مل ت ها ک از کارکردها اساس دولت ها حاکم بر بر ا ران از دوره رضا شاه ببعد تا حال بوده است دفاع از حقوق س اس و فرهنگ و اقتصاد مل ت ها را به حلقه مقدم دفاع از دموکراس در ا ران تبد ل م کند بدون حل مساله مل در ا ران نه دموکراس بوجود خواهد آمد نه حق شهروند و نه حقوق بشر ز را ه چ دموکراس و شهروند و حقوق بشر بدون رعا ت ا ن حقوق پا ه ا مل ت ها ن ز مضمون واقع نخواهد افت و گرنه تنش خشونت دائم و حرکت ضد دموکرات ک حاکم ت س اس عل ه بخش اعظم جامعه ا ران همچنان ادامه خواهد افت و ه چ وجدان انسان و ه چ انسان آزاده ا نم تواند تحت ه چ پوشش و بهانه ا در برابر ادامه چن ن ستم ب تفاوت مانده و خود را دموکرات و طرفدار دموکراس بنامد و روشن است که هر مل ت اگر نتواند برا خواسته ها خود در چهار چوب مر زها موجود را حل پ دا کند د ر ا زود حساب خود را از ستمگران بر خود جدا خواهد ساخت و ه چ ملت را نم توان بخاطر دفاع از حقوق خود و مبازه برا آن ملامت کرد از نظر تار خ حق تع ن سرنوشت با کنترل دموکرات ک ملت بر دولت متولد شده است و تعر ف دولت ها عصر جد د تحت عنوان دولت ملت محصول ا ده حق تع ن سرنوشت بوده است بازتاب د گر آن تبد ل شدن تعر ف فرد انسان از تبعه شاه به شهروند آزاد ملت بوده است بنابرا ن حق شهروند حاصل و نت جه حق تع ن سر نوشت و حق کنترل دموکرات ک ملت بر دولت بوده است در کشورها تک مل ت حق جمع مل و فرد افراد انسان اگر در آنها تفاوت ها مذهب وجود نداشته باشد در عمل بر هم منطبق هستند عن ک فرد تنها بر ک واحد مل در ک کشور که زبان و خاستگاه قوم واحد دارد تعلق دارد عن حق تع ن سرنوشت مل و حق شهروند ازاد فرد مرز قابل رؤ ت از همد گر ندارند ل کن بمحض ا نکه تفاوت ها مل و زبان در ک کشور بصورت ک واقع ت اجتماع خود را نشان م دهند در آنصورت شکل تحقق افتن حق تع ن سرنوشت حق شهروند آزاد و تحقق اب دموکراس ن ز صورت پ چ ده تر پ دا م کند ا با د حق تع ن سرنوشت با مشارکت همه مل ت ها تشک ل دهنده ک دولت در ک جغراف ا مع ن در ساختار س اس حاکم ت بصورت بلوک ها مل و نه صرفا فرد بازتاب ابد و آن مستلزم شکستن ساختار تک مل ت حاکم در ک کشور و تبد ل آن به ساختار س اس چند مل ت است و ا ا نکه را ه حل آن تشک ل دولت مستقل برا مل ت ها مفروض است در شکل اول ساختار س اس دولت نم تواند چ ز جز ک نظام فدرات و باشد و پذ رش ک نظام فدرات و نه تنها مستلزم توز ع قدرت س اس در سطوح مل محل است بلکه مستلزم توز ع قدرت س اس در سطح فدرات و ن ز هست شکل و مضمون قانون اساس اشکال ساختار ها نظام قانونگذار و ن ز ساختار و سطوح محل و فدرات و نظام حقوق و قضائ ن ز از ا ن تحقق حق تع ن سرنوشت و تحقق دموکراس متاثر م شود و در جهت دموکرات ک دگرگون م شود ا ن کم هز نه تر ن کم تنش تر ن و انسان تر ن راه حل برا حق تع ن سرنوشت در ک جامعه چند مل ت است ز را همه حقوق که ک گروه متفاوت مل و افراد متعلق به آن در صورت داشتن دولت مستقل از آن خود م توانستند بدست آرند در ا ن چهار چوب ن ز م توانند کسب کنند مضافا ا نکه ن رو جمع س اس و اقتصاد آنان به آنها امکان همکار و تبادل اقتصاد ب شتر در داخل و قدرت و وزن ب شتر در منطقه و صحنه ب ن الملل م دهد راه حل دوم را عملا حاکم ت ها س اس محدود نگر با کوته ب ن منافع خود و س استمداران و روشنفکران مل ت حاکم تحم ل م کند و به گر ز از مرکز و جدائ و حت پناه بردن به ب گانه دامن م زند و عراق نمونه آنست بگفته ش خ محمد خ ابان وقت حق ما را ندهند برا ما چه فرق م کند شاه ا ران بر بالا سرما باشد و ا امپراتور عثمان همانگونه که در بالا اشاره کردم مساله دموکراس در عصر جد د با تکو ن دولت ملت مطرح گرد ده است در واقع انقلاب فرانسه بود که مرز عصر دولت ملت از عصر دولت مذهب حاکم بر قرون وسط را ازهم جدا ساخت نخست ن تما ز شاخص دولت مدرن رهائ دولت بعنوان ک نهاد س اس از سلطه مذهب بود عناصر اول ه فکر آن در عصر رفورماس ون و جنگ ها مذهب و از طرف پروتستان ها عنوان گرد د و در عصر روشنگر به ک انقلاب ا دوئولوژ ک تبد ل شد ل کن انقلاب فرانسه بود که به سکولار سم شکل عمل در نظام س اس دولت در اروپا و به تبع آن در د گر کشور ها جهان در دوره ها د گر را داد از ا ن نظر جهان مد ون عصر روشنگر و انقلاب فرانسه در پا ان قرن ه جده است و ما که خود در ک استبداد مذهب در آغاز قرن ب ست و کم زندگ م کن م با د اهم ت و جا گاه تار خ آنرا باز شناس م در نت جه سکولار سم ا عرف ساختن ساختار دولت ک از و ژگ ها دولت ها مدرن بشمار م رود هر دولت که بخواهد مذهب را به مؤلفه ا از سازمان س اس دولت تبد ل کند درواقع در جهت تلاش برا بازگشت به عصر دولت مذهب قرون وسط گام بر داشته است و طبعا آنرا م توان ک قهقرا تار خ نام د ا ن نکته درمورد همه دولت ها توتال تر ن ز صادق است ز را آنان حت زمان که بطور رسم سکولار سم را نما ندگ م کردند ل کن با تبد ل دولت بعنوان ک نهاد س اس به شکل از دولت مذهب عن ا دوئولوژ ک کردن سازمان س اس دولت عملا خصلت هائ از دولت مذهب را در خود منعکس م کردند 1 جمهور اسلام با تبد ل کردن مذهب به ک از پا ه ها اصل دولت و بعنوان وجه بارز آن عملا در چن ن مس ر گام برداشته است و آنرا م توان ک نابهنگام تار خ در عصر جد د و همانند همه نظام ها توتال تر و در واقع بد تر ن شکل توتال تر نام د ز را اشکال گوناگون دولت ها توتال تر با زندگ عرف مردم تداخل نداشتند و ا دوئولوژ در آنان ب شتر به شبه مذهب ارتقاء افته بود نحوه سرکوب جامعه مدن در آن کشور ها و جمهور اسلام فرق م کند حال آنکه در جمهور اسلام مذهب به عامل سرکوب و مزاحم لحظه به لحظه ا زندگ مدن مردم تبد ل شده است و آنچه خوبان همه داشتند حکومت اسلام به تنهائ واجد همه آن صفات باضافه چماق مذهب عل ه جامعه مدن است ا

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/national_issue.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive •