archive-org.com » ORG » B » BALOCHUNITEDFRONT.ORG

Total: 373

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • نشست اپوزوسیون و احزاب سیاسی بلوچ بر علیه دیکتاتوری ملایان بعد از شهید ‏شدن شهید مهر نهاد :‏
  استثنائ در تار خ نما اند به ملل تحت ستم ا ران نظ ر کرد ترک بلوچ عرب و ترکمن حمله کرده و رهبران س اس ا ن مل تها را را ترور و اعدام نمود هم ن چند پ ش به خاطر زهر چشم گرفتن از مبارز ن مسلح بلوچ دست و پاها تعداد از جوانان مبارز را به ش وه قرون وسطائ و عصر هجر در جهت خلاف ک د گر بر د و برا هم شه در عذاب جسم و روح قرار داد حکومت د کتاتور ملا ان ا نک به خاطر تعط ل نمودن مطلق مبارزه س اس مردم بلوچ 2 نفر از فعال ن جنبش مدن را به جوبه دار فرستاد تا عبرت باشد برا د گر ن روها س اس جامعه که از ا ن پس دست به س اه و سف د س است نزنند اما به کور چشم ملا ان ارتجاع هر گز چن ن نخواهد شد ن روها س اس بلوچ در ا ن چند ساله تلاش پ گ رانه را جهت اتحاد عمل خو ش بن ان نهاده بودند که ا نک با ا ن اقدام ملا ان فاش ست به بار خواهد نشست جبهه متحد بلوچستان جمهور خواهان از راج زرمبش و حزب مردم و د گر ن روها س اس بلوچ شخص ت ها س اس منفرد م خواهد تا در عصره وقت جهت ک اقدام تلاف جو انه س اس در مقابل رژ م د کتاتور ملا ان کنفرانس فور جهت وحدت عمل و مبارزه بر عل ه د کتاتور تشک ل دهند تا بد ن طر ق بر عکس خواست رژ م تنور بازار س است و مبارزات مردم بلوچ را با اتحاد عمل خو ش گرم تر نما ند باشد تا رژ م ملا ان بداند تا با اعدام مهر نهادها چگونه دست در چشم

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/invite.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive • نمود و رژ م متجاوز ولا ت فق ه در بلوچستان که 95 در صد جمع ت آن را اهلسنت تشک ل م دهد به مسجد و حوزه علم ه ا حمله نموده و طلاب را م ربا د و مسجد و مدرسه را با خاک کسان م کند علما کرام آ ا پس از ا ن همه جنا ات رژ م باز هم با د شما به س است انفعال ادامه و از موضع ضعف با مسائل برخورد نمائ د و آ ا همچنان با د مدارا و سازش نمود و جهاد و مبارزه را نف کرد آ ا زمان که زنان ملت مورد تجاوز قرار گرفته و تکه پاره شده و جنازه ها شان در ب ابانها انداخته م شود و جوانان همه روزه به دار آو خته م شوند و مساجد و مدارس چن ن با ب حرمت تخر ب و منهدم م شوند باز هم جهاد و مبارزه محکوم است علما عظام به خود آئ د و بدان د که شما دارا پشتوانه اله و مردم هست د و اگر ا ن بار ن ز سکوت کن د و به عجز و التماس رو آور د نصرت و مدد اله را از دست خواه د داد وموجبات ب اعتماد مردم را نسبت به خودتان فراهم خواه د کرد مگر کلام مولانا عبدالعز ز ره را به اد نم آور د که فرمودند آنگاه که کارد به استخوان رسد د گر جهاد بر مرد و زن و جوان و پ ر و همه فرض م گردد و اکنون کارد استخوان را ن ز بر ده است و د گر ه چ دل ل برا سکوت نمانده است و با د علما اهلسنت اعلام جهاد نما ند و مفت ان فتوا جهاد دهند تا رسالتشان که همانا حق گوئ و ظلم ست ز است خدشه دار نگردد علما کرام ترس و هراس را کنار نه د ز را فقط با د از الله ترس د فالله احق ان تخشاه و بهتر ن الگو برا مسلمانان پ امبر بزرگوار اسلام م باشند و در آموزه ها آنحضرت ص چ ز به نام ترس و هراس از ظالمان و ستمگران وجود ندارد مگر نه آنکه پ امبر اسلام ص به خاطر نجات جان ک نفر در حد ب ه از1500 نفر ب عت مرگ گرفت امروز در بلوچستان خون هزاران نفر به ناحق ر خته م شود و به مقدسات و مشاعر اله آشکارا اهانت م شود و باز هم علما کرام س است مصالحه و مدارا و سکوت را پ شه کرده اند آ ا به ا ن آ ه قران توجه نفرموده ا د و مالکم لا تقاتلون ف سب ل الله والمستضعف ن من الرجال و النساء و الولدان الذ ن قولون ربنا اخرجنا من هذه القر ة الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ول ا واجعل لنا من لدنک نص را ترجمه و چرا نم جنگ د در راه الله در حال که مردان و زنان و کودکان مستضعف م گو ند پروردگارا ما را از شر ظالمان ا ن شهر نجات ده و و اگر

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/hoshdar.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • خطر حمله نظامی ارتش امریکا به ایران و عواقب حاصل از آن
  اند و هر جا ن ز که جوانان و تحص ل کردگان بلوچ توانسته در س ستم ادار برا خود جا باز کنند ا ن امر از طرف حکومت ان به صورت ک امت ازده تلق شده است عل رغم ا ن س است دولت ها مرکز در حال حاضر حضور بس ار از تحص ل کردگان بلوچ در مقامات آموزش و ا در شوراها شهر در مقا سه با چند دهه پ ش نشان از تحول جد د م دهد که عنصر همز ست بخش ها گوناگون جمع ت را نسبت به گذشته تقو ت کرده است نکته مهم که با د به آن توجه کرد ا ن است که رابطه م ان بخش ها گوناگون جمع ت استان همواره رابطه بس ار مسالمت آم ز بوده است ز را مردم بلوچ حضور مردم د گر استان ها را نه ن رو متجاوز و متحد دولت مرکز بلکه مردم افته اند که در آبادان استان و آوردن تجارب گوناگون در زم نه آب ار کشاوزر و تجارت نقش به سزائ داشته اند امروزه بس ار از جوانان بلوچ که در گذشته در مزارع به عنوان کارگر کشاورز مشغول به کار بودند خود به کشاورزان موفق تبد ل شده اند بنابرا ن ظلم واجحافات دولت ها مرکز در بلوچستان که تقر بأ در بس ار از عرصه ها به چشم م خورد مقوله ا است که به رابطه مردم با دولت بر م گردد توجه داشته باش م که نه سلطنت پهلو و نه حکومت اسلام ه چ تلاش در آموزش و گسترش زبان بلوچ نکرده اند در حال که بس ار از فارس زبانان استان وبو ژه نسل ها دوم و سوم م توانند به زبان بلوچ تکلم کنند در حکومت اسلام علاوه بر ظلم و ستم مل که بر مردم بلوچستان روا م رود فشارها مذهب ک دولت مذهب ش عه ن ز بر ستم ها تاکنون افزوده شده است در تمام دوران حکومت اسلام و بو ژه در مقاطع که افراط ون ش عه در استان نقش ب شتر داشته اند سرکوب مذهب و توه ن به مقدسات اهل سنت ن ز جر ان داشته است و روحان ون مخالف اهل سنت ز ر شد دتر ن فشارها قرار داشته اند و تعداد از آن ها ن ز ترور شده اند از جمله ا ن ترور شده گان م توان از مولو عبدالملک ملازاده پسر بزرگ مولو عبدالعز ز از زاهدان مولو عبدالناصر جمش د زه از خاش مولو ارمحمد کهرازه از خاش مولو عبدالستار از خاش مولو عبدالعز ز کاظم بجد از زاهدان مولو حب ب الله حس ن ب ر از سراوان نام برد موقع ت استراتژ ک استان ک موقع ت استثنائ است که از نظر اقتصاد م تواند نقش بس ار مثبت باز کند همجوار استان با پاکستان و افغانستان و واقع شدن در کناره در ا عمان با بندر همچون چاه بهار امکان ارتباطات تجار و اقتصاد ب نظ ر فراهم م آورد در صورت که شبکه راه آهن سراسر که تاکنون تا شهرستان بم امتداد افته وبه زود به زاهدان ن ز متصل م شود به چاه بهار وصل شود ا ن بندر م تواند به ک از مراکز اصل بندر جنوب ا ران تبد ل شود همانطور که در دوران جنگ هشت ساله با ناامن شدن بنادر ا ران در خل ج فارس بندر چابهار نقش و ژه ا به عهده داشت هم مرز بودن بلوچستان با افغانستان در صورت که س است حسن همجوار برقرار باشد ا ن امکان را برا افغانستان فراهم م آورد که به راحت کالاها اش را از طر ق ا ن استان و از طر ق در ا عمان به سراسر جهان صادر کند از سو د گر وصل شبکه سراسر راه آهن ا ران به زاهدان و از طر ق مرز م رجاوه به پاکستان امکان مبادلات تجار م ان دو کشور را گسترش خواهد در دوران حکومت پهلو طرح گسترش بندر چاه بهار در دستور قرار گرفت اما تمرکز ا ن طرح بر نظام کردن بندر چاه بهار و گسترش ناوگان در ا ا ران بود از ا نرو در ا ن بندر تعداد ز اد آش انه ها نگهدار و پرواز جت ها جنگنده ساخته شد صنعت ماه گ ر ن ز از عرصه ها است که در ا ن بندر جر ان دارد و م تواند گسترش ابد وضع ت س اس استان استان س ستان و بلوچستان در زمان حکومت پهلو تبع دگاه فعال ن س اس محسوب م شد از اول ن تبع د ان با د از ام رتوکل کامبوز ا نام برد که از مسئول ن بخش مخابرات کلنل پس ان و از کردها زعفرانلو قوچان بود که پس از سرکوب جنبش پس ان به زاهدان تبع د شد و در ک روستا در اطراف ا ن شهر به کشاورز مشغول گرد د که بعدها به کلاته کامبوز ا معروف شد او در ا ن محل ک کتابخانه بزرگ و بس ار متنوع برپا کرد پس از مرگش که در 1353 هجر شمس اتفاق افتاد ساواک جنازه او را در ک گورستان متروک دفن کرد اما فرزندان و وابستگانش که با ا ن امر مخالف بودند با نبش قبر جنازه او را در مرکز کتابخانه اش دفن کردند کامبوز ا از مخالف ن سرسخت شاه و دارا گر شات بشدت ضد صه ون ست بود و چون به زبان فرانسه تسلط کاف داشت ارتباطات گسترده ا ن ز با برخ از متفکران فرانسو داشت کتابخانه او در زمان شاه ک از مراکز تجمع دانشجو ان تبع د به ا ن استان بود امروز ا ن کتابخانه تحت اداره کتابخانه شهر زاهدان قرار دارد او دارا 28 فرزند بود که که فرزندانش در فعال ت ها س اس استان فعال هستند و ک از پسرانش نما نده مجلس از سو اصلاح طلبان بود در اوا ل دهه پنجاه ساواک تعداد ز اد از دانشجو ان مبارز دانشکده ها پل تکن ک و صنعت تهران را به زاهدان تبع د کرده بود علاوه بر تبع د دانشجو ان تعداد از زندان ان س اس را ن ز حکومت شاه به زندان ها زاهدان و زابل تبع د کرد ه بود علاوه بر فعال ن دانشجو تبع د مخالف ن مذهب ن ز از س است ها دوره سلطنت بود ساواک آ ت الله قم را به شهرستان خاش تبع د کرد کس که پس از پ روز انقلاب به دل ل مخالفتش با حکومت اسلام هم چنان در حبس خانگ در مشهد به سر م برد عل خامنه ا رهبر رژ م ن ز دوران تبع د خود را در شهرستان ا رانشهر گذراند در گذشته فعال ت ها س اس نسبت به استان ها مرکز در سطح پائ ن تر قرار داشت در اوا ل دهه پنجاه عمدتأ فعال ن مذهب حضور علن داشتند و در ا ن ارتباط انجمن حجت ه به رهبر ش خ حلب سرما ه گذار ز اد رو ا ن استان کرده بود و مدام مبلغ ن خود را به آنجا اعزام م کرد و خود ن ز چند ن بار برا سخنران ها ماه محرم به ا ن استان سفر کرده بود انجمن حجت ه علاوه بر م ارزه عل ه بهائ ان ا ن استان در دامن زدن به اختلاف ش عه و سن نقش برجسته ا داشت که تا به امروز هم ادامه دارد و امروز دولت احمد نژاد که ارادت خاص به ا ن جر ان دارد با حما ت از ن روها وابسته به ا ن جر ان که عمدتأ از زابل ها هستند در تشد د اختلاف م ان ش ع ان و اهل سنت نقش و ژه و مخرب ا فا م کند از سو د گر گرا شات مختلف حوزه علم ه قم ن ز در اعزام امام جماعت برا مساجد استان با هم رقابت داشتند بعدها معلوم شد که بخش از ا ن ائمه جمعه از طرفداران خم ن بودند ا چن ن وانمود م کردند در زاهدان به عنوان مرکز استان دو مدرسه د ن وجود داشت ک مدرسه ش ع ان که توسط آ ت الله کفعم به عنوان امام جمعه زاهدان اداره م شد و د گر مدرسه اهل سنت که توسط مولو عبدالعز ز امام جماعت اهل سنت اداره م شد مدرسه ش ع ان طلاب خود را برا ادامه تحص ل به حوزه علم ه قم و مدرسه اهل سنت به مدرسه ها علم ه پاکستان اعزام م کرد لازم به توض ح است که جمع ت فارس استان ش عه هستند و جمع ت بلوچ استان از اهل سنت در آستانه انقلاب بهمن گرا ش جوانان استان به فعال ت س اس گسترش افت جوانان که پس از انقلاب در سازمان ها اصل آن دوره عن سازمان مجاهد ن و سازمان چر ک ها فدا متشکل شدند نفوذ فدائ ان بو ژه در م ان جوانان بلوچ به حد بود که در اول ن انتخابات مجلس نما نده ا رانشهر از کاند داها ا ن سازمان بود دانشجو ان دانشگاه بلوچستان در زاهدان ن ز در مقابله با انقلاب فرهنگ نقش برجسته ا باز کردند که با سرکوب شد د روبرو شدند در ا ن سرکوب ک دانشجو مبارز به نام حس ن نظ ر به شهادت رس د در دوران سرکوب دهه شصت بلوچستان ن ز در امان نماند بس ار از جوانان مبارز بلوچستنان به زندان افتادند و ا از دم ت غ گذشتند پروسه سرکوب در بلوچستنان همواره ادامه داشته است در چهار چوب ا ن س است سرکوبگرانه از م ان برداشتن سران ناراض طوا ف بلوچ ن ز در دستور قرار گرفت از ا ن رو در دوره حکومت اسلام با نمونه هائ از ترور سران بلوچ چه آن ها که در ا ران زندگ م کردند و چه آن ها که در بلوچستان پاکستان ا در کراچ م ز ستند روبرو م شو م ا ن س است ترور ست تنها شامل سران ناراض طوا ف نم شد بلکه سران روحان اهل سنت را ن ز در بر م گرفت س است رژ م اسلام در قبال حرکت ها و اقدامات طوا ف بلوچ در دوره ها مختلف متفاوت بوده است هم زمان با ترور رهبران ن روها سپاه و امن ت رژ م با جذب بخش از ن روها بلوچ به تشک ل ک ن رو سرکوب به نام تأم ن ها مبادرت ورز دند ا ن ن رو با توجه به آشنائ ها شان در منطقه و ساختار قبا ل و امکاناتشان نقش مهم در س است سرکوب بر عهده گرفتند اما س است هم شگ رژ م اسلام ا ن بوده که از استخدام جوانان بلوچ در ن روها انتظام و پاسدار مستقر در بلوچستان خوددار کند درحال که بس ار از ن روها سپاه و انتطام از جوانان زابل هستند برا نمونه هر 11 نفر که در انفجار اتوبوس سپاه پاسداران در 25بهمن 85 در زاهدان کشته شدند اهل زابل بودند در تمام دوران حاکم ت اسلام اقدامات ضد رژ م در مناطق شمال و جنوب بلوچستان ادامه داشته ن روها مسلح مبارز بلوچ ا ن روها وابسته به خان ها و قبا ل بودند و ا ن روها مسلح بودند که پس از انشعاب اقل ت و اکثر ت فدا به نام سرمچاران به عنوان بازو مسلح سازمان اقل ت در بلوچستان در دهه شصت فعال بودند و در دهه هفتاد عملأ فعال ت شان متوقف شد بخش از خان ها مخالف و ناراض منطقه مک ران ن ز ن رو مسلح داشتند که در دهه شصت فعال بودند و به تدر ج فعال ت ها مسلحانه شان را کنار گذاشتند جدا از فعال ت سازمان ها س اس سراسر که در بلوچستان نقش مبارزات داشتند ک سازمان بلوچ به نام راج زرمبش فعال ت مستمر در بلوچستان و سپس در خارج از کشور سازمان داد با د توجه داشت که تمام عمل ات مسلحانه در بلوچستان و ا استان کرمان که توسط ن روها مسلح بلوچ و وابستگان به طوا ف و خان ها انجام گرفته ا م گ رد خصلت مبارزات نداشته و گاه ا ن عمل ات برا حما ت از کاروان ها قاچاق و ا برا انتقام گ ر از اقدامات جنا ت کارانه عل ه ترور رهبران طوا ف و ا برا آزاد کردن افراد زندان طوا ف است با توجه به ا ن حق قت هم در تمام چند دهه گذشته رهبران رژ م همواره تلاش کرده اند که هر نوع حرکت مبارزات و حق طلبانه مردم بلوچستان را با عنوان اشرار و قاچاقچ ان سرکوب کنند تا راحتتر به کتمان خواست ها حق طلبانه و آزاد خواهانه مردم بپردازند کاهش نقش مبارزات آزا خواهانه ن روها مبارز و ترور رهبران پر نفوذ قبا ل توسط جمهور اسلام به هم پاش ده شدن اتور ته س اس و اجتماع آن ها بر مردم قبا ل انجام د و از آنجا که اتور ته د گر نتوانست جانش ن آن شود به تدر ج نقش مذهب و حرکت ها مذهب اهل سنت در مبارزات ضدرژ م افزا ش افت و بخش از مولو ها به عنوان مراجع مذهب اهل سنت تلاش کردند جا اتور ته ها قد م را پر کنند وخود را به عنوان سخنگو ان خواست ها مردم جلوه گر سازند ا ن موج با گسترش حاکم ت مذهب در افغانستان و قو شدن نقش مدارس طلاب در پاکستان برجسته تر شد بو ژه که برخ از مقامات استان رژ م و برخ جر انات متحجر مذهب از جمله طرفدران انجمن حجت ه که در استان از قد م نفوذ داشتند به آتش اختلافات مذهب ش عه و سن دامن م زدند و ا ن امر ن ز بر قدرت و نفوذ جر انات مذهب و بن ادگرا اهل سنت م افزود بر ا ن بستر با گسترش فعال ت مجاهد ن افغان و فعال ت ن روها طالبان تلاش هائ ن ز برا جذب جوانان مذهب بلوچ برا پ وستن به مبارزه ضد شورو صورت گرفت که خوشبختانه مورد استقبال واقع نشد اما در چند سال گذشته ک جر ان جد د مذهب با نام جندالله تحت رهبر جوان به نام عبدالمالک ر گ که خود را در تبل غات جر انش عبدالمالک بلوچ م خواند تلاش کرده است خود را نما نده مبارزات مردم بلوچ قلمداد کند و نارضا ت طوا ف و تبع ض ها مل و مذهب را نما ندگ نما د ا ن جر ان به تازگ نام جبنش مقاومت مردم ا ران را بر خود نهاده است و بخش اعظم عمل ات مسلحانه عل ه ن روها سرکوب رژ م را سازمان داده است جندالله برا پر رنگ نشان دادن جوهر مذهب خود همواره اعلام م کند که اقداماتش با دستور مراجع مذهب صورت م گ رد عمل ات تاکنون ا ن جر ان نشان از امکانات پشت بان مدرن و گسترده ا م دهد که تاکنون در م ان مبارزات خوان ن بلوچ د ده نشده است جندالله از شبکه ا نترنت و همچن ن از رسانه ها گروه عمدتأ وابسته به سلطنت طلبان در انعکاس خبر عمل ات و طرح د دگاها ش استفاده مؤثر م کند با ا ن حال صدا امر کا در موقع انعکاس اخبار اقدامات جندالله آن را جر ان نزد ک ا وابسته به القاعده اعلام م کند هر چند ا ن امر از سو ا ن جر ان تکذ ب م شود با د توجه داشت که در بس ار از عمل ات مسلحانه ا که توسط ا ن جر ان انجام م گ رد ش وه ها کار طرفداران القاعده و الزرقاو در عراق به شکل گسترده ا تقل د م شود اما آ ا اقدامات تاکنون ا ن جر ان به نفع مردم بلوچستان بوده است واقع ت ا ن است که اقدامات ترور ست جندالله هر چند خوراک خوب برا رسانه ها تبل غات بوده اما تاکنون جز خدمت به هارتر ن گرا ش درون حاکم ت جمهور اسلام نت جه ا نداشته است به بهانه مقابله با اقدامات ترور ست جندالله دولت نظام ـ امن ت احمد نژاد ب ش از 30 هزار ن رو سپاه وارد استان کرده است و عملأ ک حکومت نظام اعلام نشده در استان جر ان دارد تردد در شب ها در م ان جاده ها شهر به امر نادر و خطرناک تبد ل شده است و ا ن امر فشار بر مردم که برا کسب و کار خود مجبور به تردد شبانه از ا ن شهر به د گر شهرها هستند را به شدت افزا ش داده است توه ن و تحق ر بلوچ ها و بو ژه جوانان در پست ها بازرس به شدت افزا ش افته است به گونه ا که مأموران سپاه و انتظام رژ م حق خود م دانند هر جوان بلوچ را به بهانه مشکوک بودن دستگ ر و تحت بازجوئ قرار دهند موج دستگ ر ها به شدت افزا ش افته و اعدام ها جنا ت کارانه به امر متداول تبد ل شده است فضا نظام حاکم بر بلوچستان هم اکنون زم نه مبارزه روزمره مردم را به شدت کاهش داده است ز را هر نوع اقدام مردم تحت عنوان همسوئ با جندالله از سو مأموران رژ م به شدت سرکوب م شود رژ م اسلام در گذشته ن ز نشان داده است که تا چه حد ظرف ت درنده خوئ دارد با ا ن حال برا به عمل درآوردن ا ن ظرف ت اقدامات ترور ست جندالله به صورت کاتال زاتور مؤثر عمل کرده است جندالله درتبل غات تازه خود نه تنها ادعا رهائ مردم بلوچستان را دارد بلکه شعار آزادساز کل ا ران از طر ق گسترش عمل ات مسلحانه در سراسر کشور را مطرح م کند در ا ن رابطه با د گفت مردم ا ران نتا ج چن ن اقدامات جدا ازتوده و ترور ست را در دهه شصت به خوب د ده اند و ن از به تکرار آن تجربه تلخ و خونبار ندارند رابطه دولت ها مرکز با استان س است حکومت پهلو برا کنترل استان تاک د بر حضور گسترده نظام و پل س واگذار پست ها ادار به ن روها گس ل شده از مرکز و ارتباط و ژه با خوان ن بلوچ بود ب توجه به توسعه در ا ن استان در دوران شاه کاملأ مشهود بود از هم ن رو ا ن استان همواره در رده استان ها محروم کشور قرار داشت س است ارتباط دولت پهلو با خان ها بلوچ شکل و ژه ا داشت در م ان

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/bim_omid.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • بلوچان راديو گوانکى ايميل رندا ت
  ايميل چا ما لوٹگن مئى کرا راديو گوانکى ايميل و تماس حاصل کنگى راه نيستن چا راديو گوانکى مديران در خواست کنى که تريکه تماس حاصل کنگا داريو گوانکى وبسايت

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/guank.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • مطلبی را که در ذیل خواهید خواند‎ ‎گفتار دوم‎ ‎از کتاب‎" ‎درد کویر‎" ‎برگرفته شده از حقایقی دردناک که در‎ ‎بلوچستان بوقوع پیوست
  پس از د گر به آنها پاسخ م داد تا آخر ن سوال و آخر ن جواب شادمان لحظه ها را سپر م کرد تا به مادرش برسد و به او بگو د که ب خود دلشوره داشت مامان امتحانمو خوب دادم حدود ساعت شش و ن م مادر به ال اس برادر رو ا گفت که به دنبال خواهرش برود ال اس هم که خ ل مشتاق بود تا بداند که آ ا خواهر کوچکش امتحانش را با موفق ت پشت سر گذاشته است ا نه به سرعت خودش را به جلسه امتحان رسان د حدود ده دق قه ا منتظر ماند که ناگهان خواهرش را در حال که لبخند حاک از موفق ت بر لب داشت د د که از درب سالن امتحانات به ب رون م آ د وقت خواهرش نزد کتر شد به شوخ گفت بازم امتحانتو خراب کرد آره رو ا جواب داد نخ رم من که مثل شما پسرا تنبل ن ستم لبخند زد و سوار ماش ن شد ال اس هم که از موفق ت خواهرش به وجد آمده بود به سرعت به سمت خانه به حرکت افتاد در راه برادر لحظه ا در برق چشمان پاک رو ا خ ره شد غافل از پ ام که راو وداع خون ن بود در راه بازگشتشان ناگهان مزدوران رژ م که متوجه سن کم ال اس شده بودند ال اس هفده ساله بود با روشن کردن آژ ر به دنبال او افتادند ال اس شکه شده بود و چون نداشتن گواه نامه در سرزم نش را بسان جرم سنگ ن م پنداشت وهمچن ن رعب و وحشت که بعنوان ک شهروند بلوچ از پل س داشت تنها به فکر فرار از چنگالشان و پناه بردن به خانه افتاد و به سمت خانه اش که در چند دق قه ا آنجا قرار داشت گر خت و ماش ن مزدوران همچنان به دنبال او پدرش که از دلشوره ا عج ب رنج م برد نتوانسته بود در خانه بماند و در خارج منزل منتظر بچه ها ش ا ستاده بود که ناگهان پسرش را د د که به سرعت به سمت او م آ د و مزدوران هم به دنبالش رو ا و ال اس به محض رس دن به خانه و د دن پدرشان پ اده شدند در آنطرف هم مزدور ن رو انتظام ستوان کشتگراسلحه بدست پ اده شد سکوت در لحظه ا حکمفرما حر م کودکانه رو ا و همه رو اها زخم گ ت گشته بود قلب زمان د گر نم تپد گو ا خورش د کو ر در سوگ حادثه ا قر ب در خود م سوخت و م گداخت رو ا که از د دن کشتگر وحشت زده شده بود به سمت پدر شروع به دو دن کرد و ال اس در حال که دستانش را از ترس بالا برده بود در جا ش خشکش زد پدرن ز به سمت دخترکش م دو د تا با در آغوش گرفتنش به او بفهماند که جا ه چ گونه نگران ن ست کشتگر که از بلوچ بودن آنان مطمئن شده بود بر

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/kavir_2.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • رپورٹ(بلوچى)‏
  شھيد ء نام ذکرکنگ و فاتحه وانى ء بنگئج بوت رند چه بازئن بح و ترانان ديوان ء فيصلهء ردا بلوچ ھيومن رايٹس کونسل شوراى حقوق بشر بلوچ جوڑينگ بوت ھمے ديوانا يک کميٹى يے په ب ھ ر ک ء اساسنامه کانسٹيٹيوشن ء تيار کنگا ذم ه وارى ديگ بوت که ھپتگ ء تيار و کونسلء اگزيکٹيو بيورو ھيئت اجرايى ء رسئنگ به بيت رپورٹ اچ بلوچ کميونٹى لندن گزارش فارسى روزھاى جمعه و شنبه گذشته از چھارگوشه جھان جمع ک يرى از بلوچھا در لندن گردھم آمدند اين تجمع پس از چندين گردھمائى در کشورھاى گوناگون جھان اولين گردھمائى رسمى بلوچھاى مقيم خارج از وطن در قرن بيست و يکم بود که براى پيگيرى و دفاع از حقوق ملى و انسانى بلوچھا برگزار گرديد برجسته ترين نکته اين گردھمائى بى نظيرحضور پر رنگ بلوچھاى متعلق به بلوچستان شرقى غربى و شمالى مقيم کشورھاى مختلف اروپائى آمريکائى کاناد استراليا آفريقا آسيا و خاورميانه فارغ از وابستگى ھاى فکرى و سياسى شان و صرفا براى دفاع از حقوق انسانى مردم محروم بلوچستان بود جلسه با يکدقيقه سکوت و فاتحه خوانى به ياد و احترام شھداى قھرمان بلوچستان که از شھدا مير بالاچ مرى و يعقوب مھرنھاد به عنوان سمبليک از بلوچستان شرقى و غربى نام برده شد آغز بکار کرد پس از بح ھاى فراوان و با شرکت فعالانه حاضرين تأسيس بلوچ ھيومن رايٹس کونسل شوراى حقوق بشر بلوچ تصويب و اعلان گرديد پس از انتخاب ھيئت اجرايى طرح و تھيه اساسنامه بلوچ ھيومن رايٹس کونسل به عھده جمعى از متخصصين بنام کميته اساسنامه محول گرديد تا در ظرف شش ھفته آنرا تھيه و در اختيار ھيئت اجرايى کونسل قرار دھند گزارش از بلوچ کميونٹى لندن August 22 2008 Friday Sha aban 19 1429 Baloch diaspora to form HR body in London By Our Special Correspondent LONDON Aug 21 Baloch

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/English/Baloch_form_human_right_body.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • تظاھرات اعتراضى بلوچھا و عربھا در مقابل سفارت جمھورى اسلامى ايران در لندن
  بازداشت شکنجه و اعدام ففعال حقوق بشر و مبارز مدنى شھيد يعقوب مھرنھاد بلوچ در زاھدان روز دوشنبه اوگست جمع ک يرى از بلوچھا حضور بھم رسانيده و با دادن شعارھاى اعتراضى تنفر و انزجار خود را از دولت جمھورى اسلامى ايران فرياد زدند حضور ھمزمان ھمدردان عرب الاھوازى نيز که در اعتراض به محکوميت و زندانى کردن فعال مدنى ملت عرب جناب يوسف عزيزى بنى طرف و کشتار جوانان

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/tazahorat_london_1.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • در پاسخ به جوابيه آقاى کوھيار گودرزى از راديو زمانه
  شھروندى بلوچھا و خودسرانه عمل کردن نيروى انتظامى اداره اطلاعات و کار گزاران جمھورى اسلامى ايران در بلوچستان و سيستان است به نظر ميرسد اگر قانون اساسى فعلى جھمورى اسلامى ايران اندکى در سيستان و بلوچستان رعايت شود ھمه مشکلات و ابھامات در مورد پرونده ھا از بين خوھد رفت قسمت سوم جوابيه آقاى گودرزى ادامه ميدھد 3 و در نهايت در مورد چگونگي اعدام آقاي مهرنهاد و دور از ذهن بودن دريافت اين مبلغ توسط ايشان متاسفانه نكته اي كه تمام مصاحبه شوندگان به آن اذعان داشتند و اين مسئله را مي توان با مشاهده به وبلاگ آقاي مهرنهاد و دقت در تيترهايي و عكس هايي كه از ايشان درج شده تا حد زيادي دريافت بلندپروازي آقاي مهرنهاد و علاقه ايشان به شهرت و البته ثروت بود كه با اين قسمت ها را در اديت نهايي گزارش حذف كردم و تنها يك جمله كوتاه از آقاي ابرين باقي گذاشتم كه اشاره به خواست آقاي مهرنهاد براي مطرح شدن داشت مضاف به اينكه بهترين تحليل ممكن از اعدام آقاي مهرنهاد را يكي از فعالان بلوچ ارائه داد كه با توجه به مشكل پيش آمده بين ريگي و يعقوب مهرنهاد وي كه پشتوانه مسلحانه اي نداشت و در پي اعدام وي اقدام تلافي جويانه از سوي جندالله صورت نمي گرفت به نوعي وجه المصالحه قرار گرفت بين اطلاعات و عبدالمالك ريگي چنان كه چند روز پس از اعدام وي جندالله اعدام كرد مايل است با دولت ايران وارد مذاكره رسمي شود 4 آقاي آذركيش و همين طور آقاي ابرين از فعالان خوشنام بلوچ هستند و به دليل سابقه آن ها در انجام فعاليت هاي مدني و دانشجويي از گفته هاي اين دو در گزارش استفاده كردم اگر نه همان طور كه اشاره كردم اين موارد از سوي تعدادي ديگر هم مطرح شد نسبت دادن عناويني ناشايست نظير آنچه در بعضي كامنت ها آماده كار درستي نيست باشد كه در فضاي احساسي همواره منطقي بيانديشيم و عمل كنيم در اين مورد بايد از آقاى گودرزى براى صادر کردن حکم محکوميت علاقه به شھرت و روت را انتقاد کرد علاقه به شھرت و روت خواست ھمه انسانھا است حتى انسانھايى که ادعاى ميکنند پيگير ماديات نيستند ولى واقعيت اين است که ھمه ما براى روت کار ميکنيم بنا بر اين روت را دوست داريم به ھمين دليل ھميشه در صدد پيداکردن شغل بھتر و راھھاى بھتر تحصيل روت ھستيم شھرت ھم از اين قاعده مست نى نيست زيرا روت خود به خود شھرت مى آفريند پس دليلى ندارد که از شھيد مھرنھاد براى رسيدن به شھرت و روت انتقاد کرد و مطرح شدن تحصيل روت و شھرت نيز نبايد حکم اعدام به ھمراه داشته باشد به نظر ميرسد که ما ايرانيھا بسيار احساساتى ببار آمده ايم و زمانى که درگير يک موضوعى ميشويم وسعت ديد ما کاھش مى يابد و اصول ديگر را که بر موضوع ا ر ميگذارد از ياد ميبريم اگر سازمان غير انتفاعى ن جى او صداى عدالت و فعاليتھاى مدنى آن را در نظر بگيريم در خواھيم يافت که اين سازمان با کمک مردمى اداره ميشود و مخارج فعاليتھاى

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/Answer_to_godarzi.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive •