archive-org.com » ORG » B » BALOCHUNITEDFRONT.ORG

Total: 373

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • بيانيه جديد جنبش مقاومت مردمى اي
  شهر زاهدان با نامها سرهنگ بهنام محمد و سرگرد اسماع ل دهدار و محمود فلاح گلچ ن به جنا ات خود و رژ م در منطقه اعتراف نموده اند و حکم اعدام ا ن سه پاسدار توسط شاخه قضائ جنبش صادر شده است و جنبش به رژ م ولا ت فق ه 10 روز مهلت م دهد تا در برابر آزاد ا ن جنا تکاران جنگ تمام زندان ان س

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jonbesh_announcemnt_Aug_15.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • بلوچستانءِ اُستمانءِ گــَل Baloc
  به لو دادن شھيد مھرنھاد نموده است غير ممکن بوده است جل الخالق آقاى گودرزى عصرى که معروف به عصر تکنولوژى ارتباطات است حتى عقب مانده ترين مردم ايران نيز به اين طرفندھاى کھنه رژيم آشنا و پشيزى ارزش براى آن قائل نخواھند بود تکرار و پخش اتھامات جمھورى اسلامى متکى بر پرونده سازى ھاى جعلى سيستم اطلاعات و مبتنى بر اعترافات تحت شکنجه شھيد مھرنھاد عليه ناصر ب ل يده اى توسط گردانندگان راديو زمانه که از پول مردم کشور ھلند تأمين ھزينه ميگردد در کشورھاى اروپايى که به حقوق و شخصيت فردى احترام قائلند اگرچه قابل پيگردى قانونى است در عين حال به دور از کرامت انسانى است آقاى ناصر ب ل يده اى سخنگوى حزب مردم بلوچستان که در اين گزارش غير حرفه اى و جھت دار حزب دموکرات بلوچستان و در جايى ديگر جبھه متحد بلوچستان ناميده شده است ميباشد و کليه اتھامات وارده در اين گزارش بر عليه خود را رد مينمايد با توجه به تبعيضات عريان مذھبى و ملى اى که رژيم شيعيسم مبتنى بر ولايت فقيه بر مناطق سنى نشين روا داشته و ميدارد تا حدى که رھبران مذھبى مردم سنى را ترور و روحانيون و اساتيد مدارس مذھبى اھل سنت را به دار ميآويزند عبدالمالک ريگى و جنبش مقاومت مردمى ايران جندالله براى تشکيل بخش فرھنگى خود ھيچ نيازى به استفاده از فعالين مدنى و تشکلات سياسى که خواھان برابرى حقوقى مذاھب و جدا بودن دستگاه دين و دستگاه دولت از يکديگرند ندارد جمھورى اسلامى وجود و ھستى مھرنھاد اين جوانمرد مبارز مدنى که با شجاعت بى نظيرى سيستم فاسد جمھورى اسلامى و عملکرد آن را در بلوچستان به چالش کشيده بود برنتابيد جلادان سفيه نيز نميتوانستند او را چون ھزاران جوان بلوچ مبارز ديگر که گناھى جز خواستن حقوق انسانى خويش ندارند به اتھام قاچاقچى مواد مخدر اراذل و اوباش که

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/bpp_zamaneh.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • ‎“‎مهرنهاد قرار بود شاخه فرهنگی جندالله را راه بیندازد»‏
  و غيره نوشته بوديد و نقل کرده بوديد که آن چ ز که خودش اعتراف کرده از آقا بل ده هم که مسوول جبهه متحد بلوچ در سوئد است حدود هزار دلار پول گرفته برا ا ن که شاخه فرهنگ جندالله باشند بعد وسط ا ن قضا ا آقا مهرنهاد تصم م م گ رد همه ا ن ها را دور بزند و ک از ا ن دو تا ا عبدالمالک ا بل ده او را لو م دهند نقل از گرزارش شما بايد اين موضوع را براى شما و مصاحبه دھنده ناآگاه روشن کنم که جبھه متحد بلوچستان ھيچ رابطه اى با آقاى بليده اى ندارد و شخصى بنام بليده اى در جمع ما وجود ندارد در ھيچ زمانى ھيچگونه پولى به شھيد مھرنھاد نداده است و مبلغ ھزار دلار دادن به شھيد مھرنھاد کذب محض براى تخريب شخصيت اين شھيد عزيز است و ھمينطور جبھه متحد بلوچستان ھيچ رابطه اى با شھيد مھرنھاد نداشته است و در ھمين راستا جبھه متحد بلوچستان ھيچ رابطه اى با جنبش مقاومت مردمى ايران جندا سابق و شخص عبدالمالک ريگى نداشته و ندارد و فعاليتھاى دفاع نظامى جنبش مقاومت مردمى ايران را تأييد نميکند آنچه که مصاحبه دھندگان شما بيان کرده اند

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/to_radio_zamaneh.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • به نام خدا ‏
  لو گلوله باران شدند وبد ن ترت ب تعداد هلاک شدگان قرارگاه سراوان به ده نفر رس ده است و از آنجائ که رژ م تهران راه گفتگو و منطق را نم داند و فقط زبان زور م فهمد ش ش پاسدار باق مانده هم به زود اعدام خواهند شد و در اعدام ا ن پاسداران جنبش لحظه ا هم ترد د نخواهد کرد ط ا ن اطلاع ه جنبش

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/announcements/jond_said.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • ) ( هرگز نمیرد انکه دلش زنده شد به عشق
  ت ازسرانها برداشته خواهد شد وا بر ان روز که زابل مزدور در بدر بدنبا ل سوراخ موش بگردد البته رو سخن با زابلها است که خود را ولا تمدارم دانند همان زابل ها که از باده ولا ت سرمست م باشند وجدان و انسا ن ت را ز ر پا گذاشته اند و ساز جدا بلوچ زابل را که قرنها با مسا لمت وبرادر درکنارهم زندگ م کردند بصدا در اورده اند نه زابلها با شرافت که خ ث ت وابرو خود را نفروختند بهرجهت مردم بلوچستان هرچه م کشند ازد ست هم ن کفتارها زابل است برهمه ما واضح روشن است که قاتل اصل مهرنهاد ومهرنهاد ها بلوچستان دهمرده وشهر ار کث ف ومنفور م با شند ملا ومزدوران زابل ش ق ن بدانند مجازات سخت درانتظارانها ونسلها انها است و به ا ن مثل معروف بلوچ باور داشته باشند که م گو ند خون بلوچا ن تا هزار سا لنت اعدام مهر نهاد بمردم با غ رت بلوچستان اموخت که راه بجزاز ک نبرد ومسلخانه راه دوم وجود ندارد و عجز والتماس و فعال تها مدن تاکنون با ا ن رژ م اثر وثمر نداشته م گو ند اظهارعجز پ ش ستمگر زابله است اشک کباب باعث طغ ان اتش است چون هدف ا ن خکومت نا بکار پاکساز قوم ونسل کش دربلوچستان م باشد ادمکشان در مدت س سال خکومتشان نشان داده اند که ه چ اخترام به خقوق بشر وفعال تها مدن قا ل ن ستند چون درمکتب ومسلک شان قتل وخون ر ز مطرخ است ودر نها ت راه هرگونه سازش ومدارا وفعال تها مدن رادر بلوچستان همراه مهر نهاد بدار زدند وثابت نمودند با ا ن رژ م نم شود با زبان مسالمت گفتگو کرد گو ا فقط با ز ان روس م شود مطالبات س اس وخقوق شهروند خود را مطالبه نمود چون ملا ومزدورانش تنها به ان زبان اشنا هستند وزبان اقوام ا ران برا شان قابل فهم درک ن ست تنها م توان با زبان روس گرفتار ها خود را مطرخ نمود عن با زبان کلانش کف که بلوچها تا خدود به ان اشنائ دارندواز اوا ل انقلاب وتا به امروز ا ن گفتگوها بزبان روس بطور مداوم ول پراکنده هر زمان در گوشه ا از بلوچستان با قب له ا و ا گروهها ادامه داشته وتا پا ان عمررژ م ادامه خواهد داشت بلوچها به اسلخه کلانش کف که ساخت روس ه م باشد س ت رهم م گو ند ودرم ان مردم را ج است که با ملا فقط م شود بزبان روس صحبت کرد حلاصه مردم بلوچستان طر قه گفتگورا با ملا ان ومزدورانش اموخته اند وا نک اد اورم شوم که ملت بزرگ ا ران فراموش نکنند هم ن ملا ها بودند که درزمان خکومت فتحعل شاه قاجار فتوا جهاد برعل ه همسا ه مهربان خود روس ه صادر نمودند وهمسا ه مهر ورزهم تنها کار که کرد تعداد ه جده شهر اباد را در قفقازبرا همش ه ازا ران جدا نمود واکنون زخمت ته ه نان و اب برق رابرا مردم ان جا ازدوش دولت

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/abdulkarim_mehrnahad.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • ماشين تبليغات ولايت فقيه در پى تحريف واقعيت شھادت يعقوب مھرنھاد
  ھيچ کجاى غرب وجود ندارد ولى اداره اطلاعات بعد از مقاله من آن را براى حقانيت آقاى آذرکيش تأسيس خواھد کرد چونکه حزب موکرات بلوچستان وجود ندارد بنابراين سرى و سرکرده اى ھم ندارد که به مھرنھاد پول داده باشد دروغ و ناشيانه بودن دروغ آقاى آذرکيش در ھمين جا ابت مي شود احزاب بلوچى سوئد پول خريدن يک دستگاه کامپيوتر سيصد دلارى را ندارند چه رسد به از جيب خليفه بخشيدن به مھرنھاد آنھم با تحمل مخارج سفر به امارات آقاى آذرکيش دوباره با يقين ميگويند که مھرنھاد از حزب دموکرات بلوچستان پول گرفته است آقاى آذرکيش بايد مدارک خودرا ارائه دھند چگونه وقتى که يک حزب اصلا وجود خارجى ندارد ميتواند پول بدھد اشکال سوم ويديو ريگى است ريگى به چه دليل چنين ويديويى را به اداره اطلاعات رژيم ميدھد ھدف آقاى آذرکيش در اينجا ايجاد اختلاف قبيله اى بين ريگى و قبيله شھيد مھرنھاد است اگر ھم ويديويى ھم وجود داشته باشد يقينأ مونتاژ اداره اطلاعات ولايت فقيه است و چنين ويديوى به سادگى مونتاژ ميشود مونتاژ اين نوع ويديوھا از طريق کامپيوتر با شيوه گلد کى ميسر است دقيقأ م ل مونتاژ کردن عکسھاى پرتاب موشکھاى شھاب در ماه گذشته که فقط يکى از آهھا پرتاب شده بود و سه تاى ديگر را با ادوبى فوتوشاب مونتاژ کرده بودند نکته مھم اين است که آقاى آذکيش در صدد کاشتن ايده اختلاف بين قبيله ريگى و قبيله مھرنھاد است که به اميد افروختن آتشى قبيله اى ميخواھد نھايت سوء استفاده از انتقام گيرى قبيله اى بلوچھا بکند من اميدورام که آقاى آذرکيش و اداره اطلاعات اين ويديو را انتشار دھند که ما بتوانيم اين ويديو را تحليل کنيم و با امکاناتى محدود ولى تجربه تحليل ويديوگرافى خود ابت خواھيم کرد که اين ويديو جعلى است و بعدأ اظھار ميدارد که آقاى مھرنھاد از آقاى بليده اى پول گرفته است از آقاى بليده اى انتظار ميرود که در باره پولى که به آقاى مھرنھاد داده توضيح بدھند ولى آقاى بليده اى ربطى به حزب دموکرات بلوچستان که ھنوز متولد نشده است ندارد من در اينجا رابطه آقاى بليده اى با حزب خود او را بيان نميکنم چونکه نميخواھم آقاى آذرکيش و اداره اطلاعات اقدام به تصحيح اظھارات خود بکنند انتقاد از آقاى کوھيار گودرزى اين است که قبل از انتشار اين مصاحه يک جانبه چرا با اقاى بليده اى تماس نگرفتند و نظر ايشان را در مورد پولى که پرداخت شده جويا شوند تماس گرفتن با آقاى بليده اى بسيار آسان است چرا آقاى کوھيار گودرزى اقدام به پيدا کردن اين حزب کذايى دموکرات بلوچستان نکردند وظيفه ژورناليستى و بيطرفى يک ژورناليست حکم ميکند که نظرات دو جانبه را منعکس کند و اجازه ندھد که رسالت و اھداف بيطرفانه او مورد سوء استفاده ماشين تبليغات جمھورى اسلامى شود مبلغ ناشى ديگر ولايت فقيه و اداره اطلاعات رژيم عل رضا ابر ن فعال حقوق بشر در س ستان و بلوچستان است که اظھار داشته است عقوب مهرنهاد آدم بود که م خواست خ ل مطرح بشود آن جور که ما از پرونده او اطلاع پ دا کرد م او

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/radio_zamaneh.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • بلوچستان تشنه است،تشنه خون،خون میخواهد پس باید کشته شد و کشت
  چشم گرگها ب دار در آن حلقوم هر فر اد را با د بر د و شمع هر پرتو را با دکشت وفادارند ب ا د به ا ن شعار دژخ مان خاتمه داده و مگذار م ا ن افع بدوشان گلو فر ادها خلقمان را ا نگونه ب رحمانه به ت غ جور ظلمت ا ن شب تار بشکافند و آزاد خواهان بلوچ را ک پس از د گر به طناب دار ب او زند آر در ا ن د ارظلمت و خفقان در ا ن جولنگه سرکوب و جنا ت آ ا راه جز مبازره مسلحانه باق ست آ ا پاسخ ش واتر از گلوله آتش ن برا شان هست ا خلق پاک به خدا سوگند که ا ن مزدوران ب منطق تنها منطق بلبل ت ربارگر نوف را م شناسند و تنها به چه چه او سراپا گوشند بلوچستان تشنه است تشنه خون خون م خواهد پس با د کشته شد و کشت از ا ن س نه چاکان ب ت خامنه ا با د کشت گر چه خون ست ناپاک اما درخت آزاد س راب با د گردد ا مزدوران بزدل بکش د از جوانانمان تا ا مانمان راسخترگردد برا مقاومت و عزممان محکمتر برا کشتنتان

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/balochistan_blood.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • ‏ ‏‎ ‎دژخيمان‎ ‎جمھورى ولايت فقيه يعقوب مھرنھاد الگوى انسان بشردوست و‏‎ ‎مقاومت‎ ‎مدنى‎ ‎بلوچستان را مظلومانه به دار آويختند
  را بازپس گرفت غافل از آنکه سفاکان زمان ضحاکان مار به دوش ولايت فقيه حاکم برا ران بوئ از انسانيت تمدن و احترام به حقوق شھروندى و حتى قانون نگاشته خود نبرده اند اعدام مهرنهاد معصوم و بشر دوست که بدون ه چگونه جرم قربانى انتقام گيريھاى باند شھريارى دھمرده شد اين عمل نا جوانمردانه ولايت وقيه و سفيه با د پ ام باشد به آن کسان که هنوز ھم اعتقاد دارند که رژيم ولايت فقيه و قانون اساسى ولايت سفاک اصلاح شدنى است و ا برا پاسداران و شکنجه گران رژ م سينه چاک ميکنند که اين رژيم اصلاح شدنى نيست و دفاع مسلحانه از جان و مال مردم ايران و بلوچ امرى پذيرفته بر اساس بقاى انسان است حق طبيعى ھر انسان است که براى دفاع از جان خود اسله حمل کند و حتى براى جلوگيرى از خطر ضربه خوردن از دست مأمورين و عمال رژيم حمله ھاى پيشدستى بر عوامل خطر نيز ضرورى مى باشد که خطر را قبل از وقوع از ميان برداند شھيد مهرنهاد هرگزعضو و ا طرفدار جنبش مقاومت مردم ا ران جندالله نبود و طبق اصول شھيد مھرنھاد اعمال جندا قابل توجيح نبودند تنھا جرم و دفاع شجاعانه ازحقوق مل مردم بلوچ و

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/mehrnahad.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive •