archive-org.com » ORG » B » BALOCHUNITEDFRONT.ORG

Total: 373

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • که در طرف شرق دره قرار دارد برجک خشت گل ساخته بشود تا محل آسا ش و نگهدار وسا ل مامور ن باشد وبرا ساختن ا ن برجک تعداد ز اد از اهال چانف و سرم چ را مدتها به ب گار م گ رند تا بر قله کوه که صدها متر ارتفاع دارد پس از ماهها تلاش برجک ساخته م شود که تا هنوز هم اثار ان بجا مانده وبکلات اسپاگان معروف است وهم اکنون جاده اسفالت سرم چ بچانف ازا ن دره م گذرد واثار کلات اسپاگان پا برجا ونما ان است خلاصه با ساختن برجک ومراقبت شبانه روز از ا ن گذرگاه امن ت در ا ن نقطه بر قرار م شود ول باز هم ب ن راه اسپاگان تا چانف که ب ست الاس ک لومتر فاصله وجود دارد وتمام طول راه کوهستان وصعب العبور م باشد وباز هم افراد ع س خان هر از چند گاه با اطلاع قبل در نقاط مختلف راه را بر کاروان دولت م بندند ومواد خوراک ود گر اجناس را تاراج نموده وبا خود م بردند مهد خان ازا ن بابت سخت نگران م شود چون توان ه چ گونه عکس العمل را در خود نم ب ند ن روها دولت در چانف وداخل قلعه م خکوب م شوند و جرأت تعق ب هم از آنها صلب شده به خاطر ا نکه ه چ گونه اطلاع از مناطق کوهستان و محل تردد و محل استراحت سردار ع س خان و افرادش را نداشته اند چون در ان زمان افراد بنام جاسوس ومخبر مثل امروزدر ب ن طوا ف بلوچستان وجود نداشته بهرجهت اورمهد خان به ا ن نت جه م رسد که تنها م تواند به ا ن وس له خود را ازا ن مهلکه و گرفتار نجات بدهد وان سپردن قلعه وحکومت چانف به اشرف لال محمد متسنگ که از اقوام پ ر درو ش اهوران م باشد وطا فه متسنگ با اقا ان مبارک دشمن وخون م باشند چون م ر فق ر محمد مبارک بدست پ ر کشته م شود وبعد پ ر هم بدستور رستم خان بتلاف م ر فقرمحمد بقتل م رسد وتا ان زمان صلح سازش هم بوجود ن امده بود وحالا لازم شد اول از بازماندگان پ ر درو ش وم ر فق ر محمد بگوئ م اولاد وباز ماندگان پ ر درو ش ساکن آباد متسنگ م باشند که من اسام آنها را نم دانم وا نک از م ر فق ر محمد مبارک بشنو د ازو سه دختربنامها ب ب مر م مراد ب ب وجان ب ب و ک پسر بنام جان محمد بجا م ماند دخترانش ب ب مر م به ازدواج م ر ار محمد بل ده ا حاکم ساربوگ درم ا د وازنامبرده چهارتا دختر و ک پسر بجا م ماند پسربنام م رغلام محمد واز م رغلام محمد که داماد حاج اسلام خان مبارک حاکم آهوران است هم چهار دختر ودو پسر بجامانده که بزرگتر بنام احمد ساکن چانف م باشد و با دختر مرحوم موس خان مبارک ازدواج کرده وکوچکتر بنام ناصر بل ده ا است ناصر هم اکنون ساکن سوئد م باشد و دب ر وسخنگو خزب مردم بلوچستان م باشد ودختر د گر م رفق ر محمد بنام ومراد ب ب به ازدواج حاج ا وب خان مبارک در م ا د که از آنها اولاد بجا نم ماند ودختر سوم م رفق رمحمد بنام جان ب ب به ازدواج م ر غلام رسول مبارک در م ا د که از آنها سه دختر و دو پسر بجا مانده که پسر بزرگ بنام عبدالله ساکن چانف است وکوچکتر بنام محسن کارمند بازنشسته اموزش پرورش ساکن فنوج م باشد ا ن هم از دختران م ر فق رمحمد مبارک و حالا از سرنوشت گانه پسر م ر فق ر محمد را بشنو د که جان محمد نام داشته و در عنفوان جوان در اباد شارک توسط اعظم پسر محمود خان د ه م بدون ه چ گناه کشته م شود پسران محمود خان بنامها دلاور خان ودرا خان ومحمد خان و وسف خان از ا ن قتل ب جا وب مورد که توسط برادر روان آنها صورت م گ رد سخت نگران م شوند وبرا اقا ان مبارک پ غام م دهند که همه م دانند برادر ما که مرتکب قتل شده ادم سالم ن ست تقاضا صلح وگذشت م کنند که مورد موافقت رئ س طا فه سردار اسلام خان قرار م گ رد برنامه صلح سازش به انجام م رسد وتصم م گرفته م شود جهت رفع کدورت ب ن طرف ن وصلت بوجود ب ا د که در نت جه سردار اسلام خان مبارک با دختر درا خان ازدواج م کند ومحمد خان د ه م با دختر م ر ارمحمد که خواهر زاده شه د جان محمد است ازدواج م کند حاصل ازدواج محمد خان د ه م ک پسرودو دختر است پسر بنام خداداد ساکن آباد ساربوگ م باشد و داماد عل خان مبارک است ضمنا محمد خان در زمان پهلو اول به و درجه افتخار م دهند ومدتها در ارتش بعنوان استوار حدمت م کند ول درزمان پهلو دوم به اتهام قتل از ارتش اخراج م شود مدتها تحت تعق ب قرار م گ رد سرانجام با کمک سران طوا ف لاشار مبارک در دادگاه نظام تبرئه م شود ا ن هم ازمحمد خان د ه م و بازماندگانش وحاصل ازدواج سردار اسلام خان مبارک با دختر درا خان د ه م تنها ک پسر است بنام امان الله مبارک ضمنا خوادث که بر امان الله م گذرد در ا ن مقاله نم گنجد ودر نظر است بموقع ودر قسمتها بعد به ان پرداخته بشود در ضمن اعظم د ه م مدت کوتاه پس از قتل جان محمد ب ک ب مار مرموز مبتلا م شود واز دن ا م رود وحالا از اقا ان د ه م که از خوان ن دشت ار م باشند و نام برده شد بدان م چه نسبت با اقا ان سردارزه دارند ا ن دو فام ل عن سردازه ود ه م از ک خانواده واز ک رگ ر شه هستند چون پدر م ر د ن محمد بنام م ر

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/baloch_in_pahlavi_10.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • به عبارت دیگر
  پادشاهی بر سر کار نخواهد ماند و موقعیتی بوجود خواهد آمد که مردم بتوانند در یک سیستم دمکراتیک حکومت نوین ایران را بوجود بیاورند که در آنجا بشود حکومت منطقه ای کردستان یا حکومت خودمختار کردستان را بصورت رسمی در قانون بگنجانند بسیار خوب من پیشتر اشاره کردم به مصاحبه ای که شما مسئله جمع کردن سازمان های ملیت های مختلف را مطرح کرده بودید در همان مصاحبه شما ادعا می کنید که نیرومندترین و نزدیک ترین نیروهای اپوزیسیون به همدیگر نیروهای کرد هستند و از نظر شما بقیه نیروها پراکنده هستند و ناسازگار هستند طبق گفته شما شما چطور می توانید این ادعا را بکنید در حالیکه در حزب خود شما چندین انشعاب صورت گرفته است و احزاب کرد اتفاقا از خیلی از احزاب دیگر پراکنده تر هستند ببینید مسئله مقایسه ای است آقای فانی درست است که احزاب سیاسی در کردستان ایران در سال های اخیر با انشعاباتی روبرو شده اند و مشکلاتی با همدیگر داشته اند ولی الان بطورکلی وضعیت شان خوب است ولی وقتی شما این وضعیتی را که برای من هم ایده آل نیست با وضعیت سراسر ایران مقایسه می کنید درنتیجه می بینید که وضعیت کردستان از نظر سازماندهی و حضور و نفوذ سازمان های سیاسی در داخل کردستان خیلی بهتر از بقیه بخش های ایران است متاسفانه این طوری است ولی شما حزب دمکرات کردستان ایران الان در حال حاضر دو شاخه است درست است یا شاید هم بیشتر یک گروه از حزب دمکرات کردستان ایران انشعاب کردند فقط یک گروه خوب البته یک گروه در انشعاب گذشته هم داشتید انشعابی که غنی بلوریان و همراهان او باعث و بانی آن بودند ولی همین انشعاب شما هم تا آن جایی که ما با رهبر آن گروه یا حزب جدا شده صحبت کردیم ایشان می گویند که ما اختلافات ایدئولوژیک و برنامه ای هم حتی نداریم مسائل فقط مسائل مدیریتی است یعنی رهبری حزب تن به یک سری خواسته های دمکراتیک نمی دهد گروهی که قبل از این انشعاب هم از حزب دمکرات کردستان ایران منشعب شدند مدعی بودند که در حزب دمکرات کردستان ایران دمکراسی وجود ندارد ولی بعد دوباره به حزب دمکرات کردستان ایران برگشتند آنها بودند که سخن از دیکتاتوری دکتر قاسملو و بقیه سران حزب دمکرات کردستان ایران به میان می آوردند ولی الان همه آنها در تعریف و تمجید سران حزب دمکرات کردستان ایران سخن می گویند اینها مسائلی است که معمولا وقتی که یک گروهی منافع شخصی یا منافع گروهی اش در یک جمعی و در یک حزبی به خطر می افتد برای رسیدن به اهداف خودش این مسائل را مطرح می کند برای اینکه انشعاب خودش را در میان مردم موجه جلوه بدهد حالا چه منافع گروهی آنهایی که اخیرا انشعاب کرده بودند به خطر افتاده بود در کنگره سیزده اگر دقت کرده باشید مجموعه ای از اعضای رهبری سابق حزب که در کنگره دوازده انتخاب شده بودند آنها در کنگره یازده هم در اکثریت بودند یک موقعیتی در کنگره بوجود آمد که نمایندگان کنگره از اداره این رهبران بطورکلی ناراضی بودند و در انتخاباتی که کردند و رایی که دادند آن اکثریتی که قبلا وجود داشت رای اکثریت نیاورد و آنها تبدیل به اقلیت شدند درحالیکه این جمعی که در کنگره بودند همه گزارش کنگره را که خودشان هم اکثریت بودند تایید کردند و در رای گیری شرکت کردند و همه برنامه ها و مصوبات کنگره را تصویب کردند ولی در انتخابات کنگره که آخرین مرحله کنگره های ما است وقتی که نتیجه به مراد آنها نبود بعد از کنگره زمزمه جدایی و جمع شدن به دور یکدیگر را بوجود آوردند و درنتیجه منشعب شدند متاسفانه بسیار خوب آقای هجری حالا شما مدتی است که مبارزه مسلحانه را در جمهوری اسلامی ایران کنار گذاشته اید حالا که مبارزه مسلحانه نمی کنید فعالیت حزبی شما چیست چه کار می کنید الان مهم ترین بخش فعالیت ما سازماندهی در داخل کردستان است بصورت مخفیانه تشکیلات ما در داخل کشور در داخل کردستان ایران کاملا فعال است ما انواع ارتباطات را داریم و به همین جهت هم حتما شما هم اطلاع دارید که عده زیادی از فعالان سیاسی ما زندانی هستند عده زیادی از آنها اعدام شده اند و حالا هم عده ای از آنها هم هستند که حکم اعدامشان صادر شده است این یکی از مهم ترین کارهای ما است که مبارزه مردم را در داخل زنده نگه داریم از طرف دیگر ما یک مبارزه میدیایی رسانه ای داریم ما تبلیغات حزبی را برای آگاهی مردم و افشاگری توطئه های جمهوری اسلامی ایران را داریم از طریق کانال های تلویزیون و رادیو و در روزنامه ای که در کردستان عراق چاپ می شود و به کردستان ایران فرستاده می شود و روی اینترنت هم چاپ می شود و ارتباطات خارجی را داریم که در عرصه بین المللی فعال هستیم و با بسیاری از سازمان های سیاسی کشورهای غرب و حکومت های غرب در ارتباط هستیم برای تفهیم و تفاهم وضعیت موجود کردستان ایران و وضع ایران حالا این مبارزه مسلحانه که شما کنار گذاشته اید یعنی فکر می کنید که سالیانی که این مبارزه را از پیش می بردید درواقع به این نتیجه رسیدید که این روش نتیجه ای نمی دهد و عبث بوده است به همین دلیل بهتر است که مبارزه سیاسی کرد یا اینکه مثلا ممکن است احیانا از طرف احزاب حاکم در کردستان عراق شما را کمی زیر فشار گذاشته اند که این مبارزه را قطع بکنید نه از این نظر که مبارزه مسلحانه ای که ما پیش بردیم عبث نبوده است بلکه در ارتقاء آگاهی مردم و جذب آنها به صفوف مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایران بسیار هم مفید و موثر بوده است این خیلی مفید بوده است و تاثیرات آن تابحال هم وجود دارد منتهی برای یک حزب سیاسی مثل حزب دمکرات کردستان ایران فکر می کنم که بهتر است که خودش را در چارچوب یک نوع مبارزه محصور نکند بعد از پیش بردن این مبارزات مسلحانه طی چند سالی ما به این نتیجه رسیدیم که فعلا در موقعیت فعلی هم از نظر منطقه ای و هم از نظر وضعیتی که در ایران وجود دارد و همچنین از نظر بین المللی مبارزات مدنی

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/be_ebarati_digar_hejri.html (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • چگونه تخته کليد فارسى را روى کام
  Edition Medium unzip unzip Klmmedium next install Control Panel Keyboard Layout Manager New Help Layout Name Language Farsi Create Farsi Character map 1 Farsi Character map Subset Character map 6 6 universal code Subset 6 1 Subset 6 OK restart

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/farsi_keyboard_2.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • بلوچستان در عهد پهلوی    قسمت هف
  است حاکم رودبار کهنوج این هم رگ ریشه اعظم خان نا گفته نماند برادر بزرگتر اعظم خان بنام شهنواز خان بوده وی در منطقه اسفند حکومت میکند واز وی سه پسر بجا میماند بنامهای سیف الله خان بختیار خان وغلامعلی خان این هم پسر عمو های شهوردیخان ضمنا شیرانزهی های ساکن رامک اسفند خیر اباد نوه نتیجهای لطف علی خان هستند و شیرانزهی های ساکن فنوج وگه وبنت نوه نتیجهای محمد علی خان میباشند خلاصه عبدالحسین بمخض خبرخرکت اردوی دولتی بطرف رمشک همراه زن بچه وتعدادی از بستگانش از رمشک حارج میشود وبطرف رامک خرکت میکند خود را به انجا میرساند وشهوردیخان هم زن بچهای وی را در قلعه رامک نگهداری میکند وعبدالحسین وبعقیه افراد مسلخش را در یک ابادی کوهستانی که در دامنه سفید کوه واقع شده بنام کسکان که تقریبا در ده کیلومتری و در جنوب رامک واقع شده اسکان میدهد شهوردیخان فوری جهت مذاکره عازم لاشار میشود تا میر هوتی خان را در جریان بگذارد تا بین عبدالحسین و دولت رضاشاه میانجیگری نموده و بگرفتاری وی سر سامانی بدهند بهر حال میرهوتی خان باتفاق شهوردیخان عازم پهره میشوند وبا فرمانده پادگان انجا تماس میگیرند واز خبر تسلیم شدن عبدالحسین مامورین دولتی استقبال میکنند وجریان را بپادگان خاش گزارش میکنند وپس از چند روزی از خاش دستور میرسد که ما با لشکر کرمان تماس گرفته ایم وصلاح را در ان میدانند که عبدالحسین در مورد تسلیمیش میتواند با لشکر کرمان مکاتبه وتماس بگیرند چون نامبرده محل سکونتش در خوزه کرمان میباشد بهر جهت در پهره مینوتی تهیه میشود به اقایان داده میشود که بر این منوال سالار در خواست تامینی وتسلیمی بنماید میرهوتی خان وشهوردیخان با خوشخالی به لاشار بر میگردند وخود میر هوتی خان جهت ملاقات عبدالحسین همراه شهوردیخان عازم رامک میشود تا عبدالحسین را قانع نموده که در شرایط کنونی راهی بجز تسلیمی وجود ندارد مذاکره شروع میشود وعبدالحسین بستگانش که در رائس انها شهکلی ومیرحاجی قرار داشته اند راه نجات و زندگی را در تسلیمی میدانند وقرار میشود اول میرحاجی همراه نامه تسلیمی خود را برمشک برساند وبا مامورین انجا تماس گرفته واقدامات لازم را بعمل بیاورد خلاصه میرحاجی وارد رمشک میشود وبا مامورین مستقر در انجا تماس میگیرد انها هم وی را راهنمائی میکنند که بپادگان جیرفت مراجعه بکنند وی خود را بجیرفت میرساند نامه تسلیمی را تخویل میدهد ودر انجا هم به میر حاجی میگویند شما مدتی در اینجا بمانید تا ما عین نامه را بکرمان منتقل نموده تا فرمان عفو از مرکز صادر بشود میرحاجی حدود یکماهی در جیرفت میماند سرانجام فرمان عفو عبدالحسین وهمراهانش که از تهران صادرشده بود تخویل میرحاجی میشودوی هم با خوشخالی بطرف بلوچستان بر میگردد خود را برامک میرساند وپس از حدود سه ماه توقف عبدالحسین در رامک دو باره همراه عیال اطفال وبستگانش وارد رمشک میشوند وبه سر منزل زندگی خود بر میگردد منتها قلعه رمشک بمدت مدیدی دران یک ستون نظامی مستقر میشود وسپس برای همیشه یک پاسگاه ژاندارمری در رمشک ایجاد میشود خلاصه درگیری سالار عبدالحسین با قوای رضاشاه پس از درگیری دوست محمد خان بارانزهی طولانی ترین وپر تلفات ترین رخ داد جنوب

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/Baloch_dar_ahde_pah.html (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • دكتر عبدالرحمن قاسملوو و بهدف ابراز تنفر از تروريزمى دولتى جمهورى اسلامى و در همانحال طراميداشت ياد دكتر قاسملوو رذيم جمهورى اسلامى با ا طلا ع از آ مادطى مردم كردستان جهت استقبال از اين فراخوان زنجيرة اقداماتى خرابكارانة و شدت عمل نسبت بة مردم كردستان را بمنظو ر ثيشطيرى از اين حركت اعترا ضى در ثيش طرفتة است كة اعزام نيروهاى نظا مى ا نتظا مى و ا طلا عاتى بيشتر و اسقرار آ نها در شهرها و ا ذ يت مردم جمع آ ورى ستلايت از منازل در شهرها و روستاها جلب اصناف و بازاريان بة مركز ا طلا عات و نهادهاى سركوبطرء تهديد آ نها در صورت تعطيلى بازار در روز ضهارشنبة فراخواندن فعالان مدنى و ا خطا ر بة آ نان جهت خوددارى از تلاش در راستاى اجراى اعتصاب فرستادن ثارازيت روى فركانس تيشك TV و جلوطيرى از ثخش برنامةهاى اين تلويزيون اخلال در تلفنهاى تيشك و ثخش برنامةاى انترنتى تيشك TV و مسدود كردن سايت تيشك TV و همضنين اخلال در تلفنها و فاكس دفتر نمايندطى حزب دمكرات كردستان ايران در ثاريس را شامل مى طردد ما افكار عمومى را از اين رفتار آ زاديستيزانة جمهورى اسلامى كة نشانة ضعف و درماندطى اين رذيم در

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Balochi/Kurdistan_democratic_announcement.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • ئه کنت و تان په مکسودئے سر منزلا مرس ت چه وت جهدا دستکش ئه نب ت مکسد سباجانئے بلؤچ کتاب بلؤچ زبانئے آکبت از ز بلؤچ جون سوئد ج د وانئےاز تمند ن نندؤکان بژن ا نت که مدام مئے پشت کپتگ ن ملکان مردم بر بر گؤن وت کوهن ن ه ل ورهبندان سرا کارئه کننت شرپدارتر ن و کارآتر ن مردمان ستا و سنا ان چه آ ان دراج ن سپرا و رند ب ن گ ج ئه کننت هر چنت که سباجانئے باروا په همک راه چ ش نه ا ت آ ا انچش ن مزن ن ا لم آکادم ک کار کتگت که کسا انکار کت ئه نکتنت بلے پدا هم مئے لهتے س اس مردمان بر بر گؤن وت پارت ان نپ وس ت کش ان چارا ت و سباه ا ش چه وت د ردانگ ن ا لم راه ه رهبندان در کپگا سر و سؤج نکت مئے مکسد اے نه ا نت که سباه چ کے ا ت و وت اے باروا نزانتئ بلے اے پکئاا نت که سبا ڈول ن پ ر مارشت و دلرهم ن مردمے آ ب رهم ن کشتاران د ست ئه نکنت و نسگ ت آ ئ دلئے پاهارچه اے کشت گ شاران ا رمؤش دئ گ ئه لؤٹتنت چ ا که سباهئے رئوگا گؤن اے دگه سرمچاران رئوکا باز پرک ا نت س اس سرمچارئے جاه پ رکنگ ئه ب ت بله سبا ڈول ن پروفئ سران جاگهئے پ ر کنگ سک باز وهد و زمانگ ئه لؤٹ ت اش ئے مانا اے نه ا نت که آدگه کئوم شه دان جان چه سبا جانئے جانا بے ارزشت ترانت بلک ن چ ش ا نت که آ شه دان جانئے گهتر ن ارزشت دئ گ سباهان کارا نت و با دا نت آ ان زندگ زمه

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Balochi/sabaa%20dashtyari.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • مئےسبا
  نت سبا جانا که اے جنگئے پڑا چــــؤکه ک نثے دشمنا ج ت کرتئ ما را داگــدار چے گوش ن مان کئومئے شه راهاچه استادا گل ن آکجام در ن م سال ا نت ب ت نوابئے در شمار هنچـــؤ مؤرا ت کس هان ش ت په ب رز ن کنڈگان تان زبانئے آکبت رؤشن بب ت مان رؤزگار نون بنال م ران اتا سر وت گ و سنگ وت

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Balochi/may-saba.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • بلوچستان درعهد پهلوی
  12

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Balochi/Baloch_ahde_pahlavi_8.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive •