archive-org.com » ORG » B » BALOCHUNITEDFRONT.ORG

Total: 373

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • در سهای انقلاب خاور میانه  و ظرف
  ن کشورها به جلو گام بردارد وجوه مختلف س است ها غ ر دموکرات ک کشورها غرب و اشغال گر اسرائ ل و بن ادگرائ اسلام ن ز بنوبه خود مورد انتقاد مردم قرار خواهد گرفت ا ن امر از عوارض طب ع ک جنبش واقعا دموکرات ک است که به اعتراض عل ه هر آنچ ز بر خ زد که غ ر انسان و غ ر دموکرات ک است همچن ن مشارکت فعال زنان در ا ن انقلابات و وجود قوان ن عهد حجر که مانع از رشد اجتماع و مشارکت زنان در ح ات س اس و اجتماع ا ن جوامع م گردد ب ترد د جنبش برابر طلب و رفع تبع ض جنس را به عرصه نو ن از مبارزات دموکرات ک در ا ن کشورها تبد ل خواهد کرد ازا ن منظر فصل نو ن از مبارزه مدن در خاورم انه گشوده شده است انقلابات خاورم انه درچن ن متن پ چ ده ا از رابطه س اس اجتماع و اقتصاد کشورها در گ ر انقلاب با قدرت ها جهان و منطقه ا رخ م دهد که الزاما بر فر آ ند آن اثر م گذارد ز را قدرت ها بزرگ جهان که همز ست دوستانه ا با ا ن آل کاپون ها در قدرت داشته اند و قبل از ا نکه دغدغه دموکراس برا مردم منطقه را داشته باشند ب شتر نگران وقوق زلزله س اس و اجتماع در اطراف چاه ها نفت درا ن ح ات تر ن نقطه استرانژ ک جهان هستند و سع خواهند کرد که مانع از فرارو انقلابات از سطح مع ن شوند استقرار دموکراس و حاکم ت مل درا ن منطقه حساس خواه ناخواه منافع و نفوذ س اس قدرت ها بزرگ جهان را تضع ف م کند از ا نرو انقلاب خاورم انه در نقطه ا از جهان رخ م دهد که ژنرال دوا ت آ زنهاور رئ س جمهور فق د آمر کا آنرا استرتژ ک تر ن نقطه جهان نام ده بود و بنا به اظهار وز ر خارجه آمر کا در سالها دهه 1940 باحتمال بزرگتر ن جا زه ثروت اقتصاد در حوزه سرما ه گذار خارج بحساب م آ د و آدولف آگوست برل مشاور پرنفوذ پرز دنت فرانکل ن روز ولت مضمون ا ن جا زه بزرگ را ا نچن ن روشن کرده بود که هر آنکس که خاور م انه را کنترل کند در واقع بخش اعظم جهان را در کنترل خود در آورده است از آغاز جنگ جهان دوم س استمداران آمر کا پ ش ب ن م کردند که آمر کا بصورت قدرت مسلط جد د در صحنه جهان ظاهر خواهد شد و طراحان س اس آن به مشخص کردن فضا جغراق ائ بزرگ که احتمالا تحت سلطه آن قرار خواهد گرفت از ن م کره غرب گرفته تا شرق دور و مستعمرات پ ش ن انگل س پرداختند که خاورم انه و منابع عظ م ثروت آن در مرکز آن قرار داشت ازا نرو دموکراس در خاورم انه با تسلط ب گانه برآن جوهرا ناساز بود و هرگونه تلاش ملت ها خاورم انه الزاما با منطق تسلط د گران در تعارض قرار م گرفت هم ن مساله امروز ن ز اهم ت تار خ خود را حفظ کرده است و به انقلابات دموکرات ک خاورم انه در چهارچوب تداوم وجود چن ن تعارض با د نگر ست ا دوئولوژ حاکم بر انقلابات خاورم انه ازم ان همه دشمنان آزاد عموم مردم جنگ شا د هولناک تر ن آنهاست ز را جنگ جرثومه ا ست که همه دشمن ها د گر را پرورش م دهد جنگ پدر خوانده ارتش هاست و از جنگ و ارتش ها قرضه ها و مال ات ها بوجود م آ د که شناخته شده تر ن ابزار هستند که اکثر ت را ز ر سلطه اقل ت کوچک در م آورند ه چ ملت نم تواند آزاد خود را در م ان جنگ ها مداوم حفظ کند ج مز ماد سون مشاهدات س اس 1795 هو ت س اس مستقل کشورها عرب در منطقه در عصر جد د ا محصول رقابت ما ب ن قدرت ها بزرگ درگ ر و فرو پاش امپراتور ها بزرگ در دوجنگ جهان بوده است و ا بر آ ند جنگ ها ضد استعمار در دوره بعد از دو جنگ جهان دولت ها بر آمده از ا ن جنگ ها بتدر ج خود به دولت ها پل س عل ه مردم کشور خود تبد ل شدند رؤ ا ز ستن آزاد خود به کابوس روزانه تازه ا در ا ن حکومت ها مبدل گرد د درهمه ا ن کشورها از بدو بقدرت رس دن حکومت ها خود کامه تا امروز قوان ن وضع اضطرار که معمولا بمدت محدود در شرا ط جنگ برقرار م شود جار بود در کشور مثل ل ب که معمر القذاف بمدت چهل و دو سال بر آن حکومت کرده است تجمع ب ش از سه نفر در ک نقطه ممنوع بود که اد آور حکومت سلطان طارق ابن ت مور در دهه 1970 در سلطان نش ن عمان است که در آن ع نک زدن و فوتبال باز کردن و دوچرخه سوار و تجمع ب ش از سه نفر و حرکت بدون فانوس در شب ممنوع ت قانون داشت که سر نجام به انقلاب مسلحانه در ظفار انجام د و ببرکت مداخله نظام محمد رضا شاه به ن ابت از کشور ها غرب سرکوب و فرزند او قابوس را به تخت نشاندند حکومت ها استقرار افته در دوره بعد استعمارزدائ که غالبا از طر ق جنگ ها ضد استعمار و ا کودتا ها ناس ونال ست بر سر کار آمده بودند عملا به آزاد و دموکراس منته نگرد دند حکومت ها تک حزب در ا ن کشورها که پسوند سوس الست ران ز تا مدت حفظ کرده بودند بنوبه خود به حکومت ها سرکوب و ستم جد د تبد ل شدند که ه چگونه اعتناع به حقوق فرد و جمع مردم کشورها خود نداشتند ا ن مساله بتدر ج سا ه ترد د بر راه رفته و ش وه ها دست اب بقدرت بوجود آورد در مقابل در کشور مثل هند که ش وه مبارزه برا استقلال در آن مبتن بر عدم خشونت بود الگو س اس دموکرات ک تر را از منظر شکل س اس خود بنما ش م گذاشت ول تئور س اس کمتر به دلا ل بن اد د کتاتور ها در خاورم انه و ن ز دموکراس در هند پرداخته است ز را ا ن واقع ت را از تظر انداخته است که حکومت ها خاورم انه قدرت ها قائم بالذات و متک برخود ن ستند بلکه از مناسبات و ژه جهان تغذ ه م کنند که خواهان حفظ آن هستند نفت و خون در خاورم انه تا حد ز اد بهم آغشته است شکست دموکراس در منطقه گذر قهر آم ز به قدرت را که از زمان جنگ جهان دوم ببعد بو ژه در دهه 1960 و ن مه ها 1970 بصورت ا ده آل زه ا مطرح م کرد و ن ز بن اد گرائ اسلام که بهانه سرکوب آزاد ها س اس و مدن درمنطقه بود با بن بست ا دوئولوژ ک مواجه ساخت اند ش دن به ش وه ها آلترنات و و از آنجمله مبارزه غ ر خشونت آم ز عل ه د کتاتور که تجربه هند و جنبش مدن آمر کا را بعنوان تنها الگوها مطلوب در مبارزه اتخاذ کرد ب شک ش وه ها مبارزات مسالمت آم زمارت ن لوتر ک نگ در آمر کا برا جنبش مدن و ش وه مبارزه غ ر خشونت آم ز درهند باهم خوانائ هائ داشتند ل کن برغم اشتراک در مبارزه غ ر خشونت آم ز و تشابهات در پاره ا از جنبه ها دو هدف ماه تا متفاوت از هم را در مضمون خود تعق ب م کردند اول معطوف به اصلاحات در چهارچوب قانون اساس آمر کا برا حقوق مدن بود و دوم سرنگون کردن حاکم ت انگل س درهند برا دست اب به حقوق س اس و حق تع ن سرنوشت و نه اصلاح نظام مستعمرات اول ن ازمند اصلاحات حقوق بود و دوم ن ازمند انقلاب و سرنگون ا نکه ستون فقرات امپراتور بر تان ا اگر در دو جنگ جهان درهم نم شکست و همچنان م توانست قدرت واکنش داشته باشد اگر آمر کا بقدرت هژمون ک جهان تبدد ل نم گرد د وبا هر گونه بازساز امپراتور انگل س مخالفت نم ورز د و اگر شبح سرخ قاره هند را ن ز مثل چ ن تهد د نم کرد آ ا ش وه مبارزات گاند م توانست به موفق ت ب انجامد خود علامت سؤال ها جد در برابر فورموله کردن تئور ک تجربه هند و مطلق ساز آن م گذارد ز را ه چ تجربه ا مستقل از متن س اس و اجتماع و فضا س اس و رقابت و ظهور و افول قدرت ها بزرگ در زمان خود ن ست مسلما تجربه جد د خاورم انه عناصر فکر تازه ا را بر ا ن اند شه س اس خواهد افزود و روشن ها تازه ا را بر ا ن تجرب ات خواهد افکند و باز اند ش در ا ن زم نه را الزام خواهد ساخت هم ن حالا جنبش ها انقلاب خاورم انه برغم آنکه که در ن مه راه خود هستند تفاوت ها چشمگ ر خود با جنبش گاند را ظاهر ساخته اند که در ز ر به آن اشاره خواهم کرد ول آنچه مسلم است اند شدن بر جنبه هائ از ماه ت د کتاتور و آناتوم آن ب ش از گذشته مورد دقت قرار گرفته است اگر مطلق ساز تئور ک قهر در جنبش ها توده ا اروپا تا درجه مع ن از ناح ه آنارکو سند کال ست هائ نظ ر جورج سورل و پاره ا از مارکس ست هامطرح گرد ده بود اند شه مبارزه غ ر خشونت آم ز و زرادخانه فکر آن ن ز بخشا با نام آنارکو سند کال ست ها و آنارش ست ها صلح طلب در قرن اخ رمرتبط است در سالها دهه 1930 ک از آنارکو سند کال ست ها صلح طلب هلند بنام بارتولم دو ل گت بعد از تجربه تلخ جنگ جهان و ظهور فاش سم در ا تال ا در رساله ا تحت عنوان فتح خشونت ا ن ا ده را عنوان کرد که راز بزرگ که درمورد اقدام انقلاب توسط توده ها قراردارد در فهم ا ن واقع ت نهفته است که چگونه م توان ش وه ها مبارزات ا را افت که در شان انسان بوده و در ع ن حال ارتجاع تر ن ن رو ها تا ب خ دندان مسلح را در برابر آن ناتوان سازد کارل مانها م جامعه شناس برجسته آلمان ن ز در همان سال ها بو ژه بعد از شکست جنبش اسپارتاک ست ها در آلمان نوشته بود که تکن ک ها انقلاب بس عقب تر از تکن ک ها حکومت ها افتاده اند ز را بار کاد بند ها خ ابان که سمبل انقلابات بودند بقا ا عصر هستند که عل ه سواره نظام حکومت ها بوجود آمده بودند ضرورت تغ ر در تکن ک ا ش وه ها مبارزات باز اند ش در باره رابطه توده مردم و قدرت س اس را ن ز بنوبه خود ضرور م ساخت ا ن بار نه فقط تحل ل عموم ماه ت ک قدرت س اس که کل د تر ن مساله در هر مبارزه س اس و اجتماع بشمار م رود بلکه منابع و اجزاء تشک ل دهنده قدرت به کانون تازه ا از تحل ل در آمد مک ا ور از ا ن اجزاء و منابع تشک ل دهنده قدرت که ستون ها نگهدارنده آن هستند بعنوان شکم حاکم ت نام م برد ستون ها حما ت از ک رژ م در وهله اول به عنصر ا دوئولوژ ک ا پذ رش حق حاکم ت ک رژ م بر اکثر ت مردم باز م گردد بموازات ا ن عنصر ا دوئولوژ ک وجود منابع اقتصاد حاکم ت توانائ نظام آن س ستم ادار و ن رو انسان و مهارت ها فن و پل س و دادگاه و زندان غ ره قرار دارند ک حکومت هرگز امکان حکومت کردن بدو ن آنها را نخواهد داشت پس مردم اگر عنصر ا دوئولوژ ک ا رضا ت خود به حاکم ت را پس بگ رند مهمتر ن گام در متزلزل کردن ک قدرت خود کامه خواهد بود در آنصورت امکان فرور ز پا ه ها د گر آن شتاب خواهند گرفت ز را پا ه ها حما ت از ک رژ م همواره شکننده تر از آنست که در وهله اول بنظر م آ د بهم ن دل ل کارل دو چ جامعه شنلس چک معتقد بود که قدرت توتال تر فقط هنگام قدرتمند است که آنرا غالبا عل ه مردم بکار نم برد اگر قدرت توتال تر هم شه عل ه تمام جمع ت ک کشور بکار گرفته شود غ ر محتمل است که مدت ز اد بتواند دوام ب اورد ر شه چن ن گفتمان در فلسفه س اس به لئو تولستو در اوا ل قرن ب ستم و فراتر از آن به دوره جنگ ها مذهب در قرن شانزدهم در اروپا بر م گردد تولستو لولا اتصال و ک از عوامل انتقال دهنده مباحثات عصر اصلاحات و جنگ ها مذهب به قرن ب ستم بود و ب شتر ن تاث ر را بر رو مهاتما گاند و مارت ن لوترک نگ داشته است تولستو اساسا به انقلاب از بالا ا خود اصلاح اشراف روس ه و توز ع داوطلبانه زم ن توسط آنان را توص ه م کرد و بعنوان ک مس ح اومان ست به ش وه غ ر خشونت آم ز در مبارزات س اس اعتقاد داشت تولستو ا ن نگرش خود را در دو اثر خود بنام قانون عشق و قانون خشونت و نامه به ک هندو که خود مهاتما گاند بر ترجمه هند آن در 1911 مقدمه ا نوشته است بروشن ب ان م دارد ول پ شگام تار خ واصالت فکر در استدلال تئور ک در ضرورت مبارزه غ ر خشونت آم ز از آن ات ن دو لا بووت تئور پرداز مهم فرانسو در بحبوحه جنگ ها مذهب م باشد در قرن شانزدهم ما شاهد ورود دو نظر ه متعارض در فلسفه س اس هست م نظر ه اول به حکومت ها توص ه م کند که چگونه خود را در قدرت نگهدارند و مانع از سرنگون خود شوند حت اگر لازم شد به انواع سرکوب و ن رنگ و دروغ متوسل شوند ماک اول بو ژه در کتاب ام ر خود چن ن تئور را نما ندگ م کند و م توان از آن بنام حکم االزام حکومت نام برد تئور دوم درست در جهت مخالف آن حرکت م کند و به مردم اد م دهد که چگونه و با چه وسا ل م توان حکومت ها را سرنگون کرد که ات ن دو لا بووت نما نده فکر آنست او م گو د طب عت انسان در ز ستن آزاد است که با تسل م داوطلبانه خود به خود کامگان از سرشت خود دورگرد ده است ا ن سخن اد آور کلام مارکس در توض ح ازخود ب گانگ انسان و ن ز ژان ژاک روسو است که انسان آزاد آفر ده شده است ول همه جا در بند است لا بووات م نو سد که هومر ا ن کلمات را در دهان اول س در خطاب خود به مردم م نهد که در خدمت به خدا ان من ه چ چ ز ن ک را نم ب نم بگذار تنها سرور و سلطان خود باش م در قرون وسط بس ار از نو سندگان خودکامگ را مورد انتقاد قرار داده بودند ول ات ن دو لابووت جزو نخست ن کسان است که بر جوهر و علت پد ده خود کامگ انگشت م گذارد او در اثر خود بنام گفتمان انق اد داوطلبانه به سرشت خودکامگ و خود پد ده دولت م پردازد که هر نوع از خودکامگ الزاما بر ک زم نه پذ رش عموم استوار است او م گو د بدون انق اد داوطلبانه مردم نه خود کامگ م تواند و جود داشته باشد نه حکومت م تواند حکومت کند و نه م تواند عمر طولان داشته باشد از ا نرو حتما لازم ن ست که ک حکومت انتخابات مردم برگزار کند تا از حما ت توده ا برا حکومت کردن خود برخوردار شود او معتقد است که حت در ستمگرتر ن حکومت ها حما ت مردم جزو سرشت حاکم ت است ک ستمگر بسخت ممکن است که اطاعت ک فرد از خود را بدست آورد تا چه رسد به کسب حما ت اکثر ت مردم مگر ا نکه آنان اطاعت خود را با رضا ت به حکومت کننده بر خود تفو ض کرده باشند بهر دل ل مردم با د با ن انق اد خود تن بدهند تا خود کامه ا بتواند بر آنان حکومت کند ا ن بها بزرگ است که انسان با انق اد داوطلبانه خود در واقع آزاد خود را ن ز تفو ض م کند ات ن دو لا بووت ا ن سؤال را عنوان م کند که چرا مردم تن به انق ا م دهند راز آن در کجاست چرا مردم در همه جا و در همه ادوار تار خ از فرمان ک حکومت اطاعت م کنند که فقط اقل ت از افراد جامعه را تشک ل م دهند او م نو سد که چگونه ممکن است که ا نهمه انسان ا ن همه روستا و شهر و ملت ها به اطاعت از ک فرد ستمگر گردن بگذارند که قدرت جز آنچه خود به او داده اند ندارد چه شگفت انگ ز است که م ل ون ها انسان وغ بر گردن از نکبت و بد بخت خود بنالند ب آنکه لحظه ا بر دل ل آن ب ند شند پس دل ل ا ن انق اد توده ا نبا د صرفا در ترس و هراس از ک خود کامه باشد دل ل آن ب رون از ترس بوده و در رضا ت با ن انق اد است دو لابووت م خواهد بگو د که ترس ا بکارگ ر اسلحه از طرف ک قدرت خودکامه ن ست که مردم را تحت سلطه ک اقل ت حاکم و ا ک قدرت استبداد قرار م دهد بلکه پذ رش انق اد با د بر شکل از رضا ت به انق اد همراه باشد ا ن رضا ت به انق اد دائما توسط حکومتگران تشو ق و مهندس م شود برا ا ن منظور آنها از ابزارها گوناگون استفاده م کنند در دن ا باستان س رک و نما ش و تماشا جنگ گلاد اتور ها و دلقک باز و نشان دادن ح وانات عج ب و غر ب و تصاو ر مختلف همه ا نها ابزار برا دادن لذت ها پوج و سرگرم نگهداشتن و خرفت ساز مردم در کسب رضا ت برا گذاشتن وغ اطاعت بر گردن مردم بود ول مهندس کسب رضا ت تنها در سرگرم ها پوچ برا توده مردم خلاصه نم شود ش وه د گر ارائه تصو ر خردمند و ن کخواه از خود کامه است در رم باستان امپراتور عنوان دادگاه خلق را ن ز بخود منتسب م کرد تا ا ن ذهن ت را القاء کند که او پاسدار عدالت و آزاد مردم است و ا پادشاهان آسور و م د س بندرت در ملاء عام خود را نشان م دادند تا خود را در هاله ا از رمز و ابهت فرازم ن بپوشانند و ستا ش و احترام بخود را برانگ زند لا بووت م گو د که در تمام ادوار تار خ خودکامکان تلاش ورز ده اند تا بخود مقام الوه ت ببخشند و همواره سع کرده اند که از مذهب بعنوان وس له ا برا حفظ خود استفاده کرده و برا پ شبرد اعمال و ش وه ها اهر من خود رنگ الوه ت بخود دهند ازا نرو ستمگران برا تقو ت قدرت خود بهر وس له ممکن متوسل شده اند تا نه فقط اطاعت و انق اد بلکه ستا ش بخود را ن ز آموزش دهند ات ن دو لا بووت از ا ن فرض تئور ک خود ا ن نت جه را م گ رد که اگر مردم رضا ت خود از حاکم ت را پس بگ رند درست همانند در رفتن چرخ ارابه در ک مسابقه در کولوسول رم خواهد بود که قدرت خود کامه د گر توان ا ستادن بر رو پاها خود را نخواهد داشت و بر زم ن خواهد افتاد بنابرا ن پس گرفتن رضا ت نخست ن ومهمتر ن گام در سرنگون ک حکومت خود کامه است اگر خدمتگزار خود کامه نباش د خواه د د د که آزاد د و اگر از خود کامه حما ت نکن د خودکامه ن ز وجود نخواهد داشت و پا ه ها نگهدارنده آن همانند چرخ ارابه متلاش خواهد شد او ازا ن گفته خود سه نت جه مهم برا رهائ از خود کامگ را م گ رد 1 از آنجائ که قدرت خود کامه بر رضا ت اکثر ت مردم استوار است اقدام غ ر خشونت آم ز توده ا در پس گرفتن رضا ت نخست ن گام در سرنگون خودکامه است 2 عدم اطاعت از خود کامه ا نافرمان مدن ک از اشکال مهم ا ن بازگ ر رضا ت از قدرت و پ شبرد مبارزه غ ر خشونت آم ز است 3 سرنگون خودکامگ بعنوان ک نهاد و نه کشتن فرد ک خودکامه ز را خودکامگ بعنوان ک س ستم عمل م کند و خطاست که با کشتن فرد او از خودکامگ رهائ افت پس کل س ستم با د سرنگون شود نظام فکر ات ن دو لابووت برغم تک ه بر روش ها غ ر خشونت آم ز عم قا راد کال است ز را خواهان سرنگون خودکامگ بعنوان ک س ستم س اس است همچن ن خواهان مشارکت توده ا در نافرمان مدن است مبارزه مسالمت آم ز توده ا برا سرنگون ک رژ م خودکامه همان چ ز است که ج ن شارپ از آن بعنوان خود رهائ نام م برد خصلت مجرد و ب زمان نوشته گفتمان انق اد داوطلبانه که بصورت ک کل ت انتزاع است امکان انطباق دادن آن در کشور ها و مقاطع متفاوت تار خ را م داد و بر رو بس ار از نو سندگان از جمله لئو تولستو و هنر تورو و از آن طر ق بر رو امثال مهاتما گاند اثر جد داشت از آنجائ که مضمون نوشته در ع ن حال نه فقط نف خودکامگ بلکه هر نوع قدرت س اس را م توانست در بر بگ رد آنارش ست ها بو ژه آنارش ست ها صلح طلب که خود تولستو ن ز در زمره آنان بود ب شتر ن طرفداران آن در دوره ها متاخر را پ دا کرد ل کن گسترش ب شتر ا ن تئور از دهه 1970 ببعد بر عهده ج ن شارپ بود که آثار او بصورت راهنما استراتژ ک جنبش ها غ ر خشونت آم ز از جمله جنبش انقلاب جد د در خاورم انه درآمده است ج ن شارپ ضمن ا نکه از مبارزه غ ر خشونت آم ز گاند عم قا متاثر است ل کن مورد هند را ک الگو ت پ ک در فائق آمدن بر د کتاتور نم داند و احتمالا بر تفاوت د کتاتور خارج که آس ب پذ ر تر است آگاه است همچن ن انقلاب ها مخمل در اروپا شرق را با وجود ا نکه ب شتر مورد تا د اوست کلا مربوط به گذشته م داند و معتقد است که با د از آن فراتر رفت او م نو سد انتخابات عموم که بتواند تغ رات دموکرات ک وس ع و جامعه س اس آزاد بوجود آورد معمولا ا غ ر عمل است و ا نتا ج آن مورد دستکار و تحر ف قرار م گ رد شورش مسلحانه از جمله مبارزه چر ک و ترور سم با سرکوب خرد کننده و تلفات سنگ ن و شکست همراه است و در صورت پ روز به د کتاتور خشن تر منجر خواهد شد کودتا ا باشکست روبرو م گردد و ا ک فرد و ا دار و دسته ا را در همان مواضع پ ش ن م نشاند تغ رات تدر ج ممکن است دهه ها طول بکشد و ا متوقف بشود و حت به عقب برگردد پس هم شه با د در نظر گرفت که در تلاش برا رهائ از ستم راه آسان وجود ندارد همچن ن طراح و بکارگ ر ش وه ها مؤثر برا پا ان دادن به ستم کار بس دشوار است برعکس چن ن تلاش و طراح مؤثر برا آزاد بدون تلفات ن ز نخواهد بود و با واکنش رژ م برا سرکوب همراه خواهد بود در ع ن حال ج ن شارپ مخالف مداخله نظام کشورها خارج برا آزاد ساز ک کشور است و م گو د که ک قدرت نظام خارج که برتر نظام نسبت به کشور بوم دارد ممکن است د کتاتور را بهانه ا برا مداخله نظام قرار دهد که در آنصورت از هدف آزاد دور گشته وخواه نا خواه در جهت خواسته ها خود و نه آزاد و دموکراس مردم بوم حرکت خواهد کرد و سع خواهد کرد که خواست ها خود را د کته کرده و ا پا گاه نظام در آن بوجود آورد با توجه به نظرات ابراز شده در بالا شارپ م پرسد پس چه ش وه ا را با د برا رهائ از د کتاتور اتخاذ کرد پاسخ شارپ ا نست که در مقا سه با ش وه ها گفته شده در فوق استراتژ مبارزه غ ر خشوت آم ز همچنان جد تر ن گز نه برا رس دن به ک س ستم دموکرات ک تر و جامعه ا آزادتر و عدالت ب شتر است باا نهمه داشتن هدف بلند مدت و اعتراض صرف به وضع موجود وضع ت را تغ ر نخواهد داد بنابرا ن با د ک استراتژ دق قا محاسبه شده ا را در پ ش گرفت که اضافه بر رهائ از د کتاتور نظام جانش ن را ن ز با د هدف خود قرار داد شارپ در ا ن توص ه ها خود به تاکت ک ها متفاون اشاره م کند که از تجرب ات عمل در د گر کشورها در مقاطع مختلف استنتاج کرده است ول ب شتر از همه او بر تجربه بالکان و مشخصا بر تجربه صرب ها تاک د دارد که جنبش انقلاب در خاورم نه در دهسال گذشته آنرا ب شتر مورد مطالعه و توجه خود قرار داده بود باعتقاد شارپ پنج فاکنور مشترک در ب ن سه کشور بالکان و صرب م توان مشاهده کرد 1 همه ا ن چهار کشوراز حکومت ها ب رحم و سرکوبگر خود رنج فراوان کش ده بودند 2 هر ک از آنها در گذشته تجربه غ ر موفق مبارزه خشونت آم ز داشته اند 3 در سال ها 1990 در کشور ها بالت ک و در صربستان در سال 2000 مبارزات غ ر خشونت آم ز و مقاومت توده ا وس ع بصورت بوم سازمان داده شده بود 4 مبا حثات و گفتمان علن در ب ن آنها همراه بود با مشارکت افراد متخصص خارج که در مورد مسائل مربوط به مبارزات غ ر خشونت آم ز عل ه د کتاتور اشغال ب گانه و کودتا بر رس و تحق قات ز اد داشته اند 5 ا ن مباحثات همراه بود با ارائه مطالب چاپ شده در باره قدرت س اس ومبارزه غ ر خشونت آم ز عل ه د کتاتور و تهاجم که در مورد کشورها بالکان به افراد و رهبران حکومت و غ ر حکومت ن ز داده م شد و در مورد صربستان فقط شامل رهبران غ ر حکومت م گرد د شارپ به ش وه ها و تکن ک ها مختلف از نافرمان مدن در تار خ و ن ز دوره مبارزات گاند و لهستان در سالها 1980 در نحوه پ ش بردن مبارزات غ ر خشونت آم ز اشاره م کند که پرداختن به آن خارج حوصله ا ن نوشته است آ ا ا ن انقلابات خود انگ خته بوده اند شرا ط د کتاتور امکانات سازمان اب را محدود م کند ول تلاش و امکان دست اب به ک خواسته ا الزاما از طر ق سازمان ده م گذرد و ا ن امر ن ازمند ک برنامه و سطوح مختلف از توانائ ها و افراد است که با د آنرا پ ش ببرند هر شکل ازسازمانده ن ز ضرورتا بدون رهبر شرط بقا و ح ات نخواهد داشت از آنجائ که هر جنبش بزرگ توده ا هم آ ند ن روها ناهما ند در مقطع مع ن است مگر ا نکه آدم به وجود جامعه ب طبقه و بدون منافع متضاد اعتقاد داشته باشد در آنصورت آن ن روئ مهر خود را بر حادثه خواهد زد که از انسجام س اس و ا دوئولوژ ک و سازمانده ب شتر بر خوردار است ا ن تصور ساده لوحانه ا است که تصور شود انقلابات در خاورم انه بدون سازمان ده بوده است و ا م تواند بدون سازمانده پ ش برود هرچه جنبش از مراحل اول ه خود دور م شود بتدر ج ضرورت سازمانده وس عتر مبارزه و نقش رهبران با تجربه ن ز ب شتر خود را ع ان م نما ند بهم ن جهت ن ز امکان تجز ه ا ن جنبش ها در جهات خواسته ها س اس و ا دوئولوژ ک و اجتماع متفاوت که پا گاه احزاب س اس متفاوت هست و ا م تواند باشد قابل تصور تر است تجربه جنبش ها س اس و اجتماع در تار خ و از آنجمله انقلابات جار در خاورم انه ا ن واقع ت را نشان م دهند که ک جنبش عموم صرفا در خصلت جنبش خود عموم است ول در خواسته ها خود در جهات متفاوت و ا حت متنافر ازهم حرکت م کنند آن ن روئ اثر گذار است که برنامه س اس منسجم تر و ظرف ت سازمانده ط ف ها وس عتر اجتماع را داشته است ز را جنبش ها توده ا تنها در ک ا چند نکته ممکن است که همسوئ با همد گر داشته باشند و بلافاصله خواسته ها متفاوت آنها را در جهات س اس و ا دوئولوژ ک متفاوت سوق م دهد و خصلت عام جنبش همانند تابش نور به ط ف رنگارنگ و متفاوت تجز ه شده و خصائل و ژه خود را بنما ش م گذارد در چن ن وضع ت هر جنبش و ژه ا در درون جنبش عموم سع م کند که و ژگ خود را بصورت و ژگ عموم بر جنبش عموم تحم ل کند و خود را مظهر همه گرا ش ها درون جنبش عموم نشان دهد مارکس درمورد جنبش انقلاب اروپا در سالها 1848 م گفت که طبقه کارگر با د خود را بصورت ملت در آورد روشن است که ملت و طبقه مقولات واحد ن ستند و طبقه خصلت و ژه و ملت خصلت عام تر نسبت به طبقه را دارد در واقع تبد ل ک و ژگ در درون ک جنبش عموم به خصلت عام جنبش نوع و ماه ت و سرنوشت آنرا رقم م زند چن ن فرآ ند بدون برنامه س اس مع ن که الزاما بار ا دئولوژ ک خاص را ن ز حمل م کند بدون سازمان ده منسجم و بدون رهبران س اس توانا امکان ناپذ ر است توده خود انگ خته توده ب شکل است که هر ش اد ممکن است آنرا به ام د آب به هر سراب و چاه و ل رهنمون کند تشکل اب و تعق ب ک برنامه س اس مشخص و وجود رهبران س اس ا که توانائ هدا ت آنان در م ان موج آشفته حرکت عموم را دارند ا ن توده ب شکل را به توده ا متشکل و هدفدار تبد ل م کند کلو تس استراتژ ست و تار خ نگار بزرگ نظام بدرست م گفت که جنگ ادامه س است است با وسائل د گر و با د گفت که س است در واقع شکل از جنگ است که نوع آرا ش مبارزات آن از همان قوان ن عموم جنگ تبع ت م کند ول با ش وه هائ متفاوت و با سازمانده اجتماع گسترده تر که هدف و برنامه ا دق قتر و طولان تر را م طلبد ز را رو اروئ ها نظام تنها دوره ها کوتاه از از زندگ اجتماع را م پوشانند و در مقا سه با سازمانده س اس و اجتماع و اقتصاد جامعه ف نفسه اشکال رهبر و سازمانده ساده تر وابتدائ تر بشمار م روند جنبش انقلاب کشورها عرب شا د غافلگ ر کننده بنظر آ د و ا ن و ژگ هر انقلاب است ول ه چ جنبش توده ا و از آن فراتر ه چ انقلاب در سطح مل ک کشور بدون سازمانده رخ نم دهد انقلاب کشورها عرب از نظر سازمانده و تعمق بر تجرب ات کشورها د گر از سال ها قبل آغاز گرد ده بود همچن ن خصلت توده ا جنبش در دهسال گذشته بصورت محل ول در سرتاسر ا ن کشورها نمود علن پ دا کرده بود و حاثه حرکت خود سوز بوعز ز در تونس و کشته شدن جوان مصر بدست پل س در ک کافه انترنت که زم نه ساز رفتن به م دان تحر ر بود تنها نقش کاتال زور برا خصلت مل شمول ا ن جنبش ها را ا فاء کردند بعنوان مثال در مصر در فاصله چند سال پ ش از انقلاب متجاوز از سه هزار اعتصاب بوقوع پ وسته بود و برخ از رهبران م دان تحر ر کسان بودند که در اعتصابات کارگر قبلا بزندان افتاده بودند از چند سال قبل جوانان در سطح عموم کشور ها عرب در ف س بوک به بحث و تبادل تجربه با همد گر برا پ شبرد دموکراس در کشورها خود و بوجود آوردن تغ ر در منطقه عرب پرداخته بودند که گرا ش ها متفاوت فکر را در بر م گرفت کسان مثل احمد ماهر از ساز مان دهندگان اصل چنبش جوانان 6 آور ل که نقش مهم در سازمان ده جنبش در م دان تحر ر مصر ا فاء کرد قبلا در سازمانده اعتصابات کارگر در سال 2005 معروف به الکفا ه نقش داشت که با سرکوب ن رو ها امن ت مواجه شده بود در ماه مارس سال 2008 آنها تلاش بعمل آورده بودند که از طر ق انترنت برا حرکت ها اعتراض عل ه خصوص ساز ها و تورم حما ت جلب کنند در شهر محله در مصر تظاهرات به درگ ر خشن با پل س و منجر گرد د و در 6 آور ل آنها تلاش کردندکه اعتصاب همگان در سطح مل را سازمان بدهند ودر تونس جوانان پ شرو تونس به پ رو از جنبش در مصر وبعد از مشورت با فعال ن مصر سع در راه انداختن اعتصابات کردند بس ار از ا ن جوانان در کشور ها عرب پ رو نظر ات ج ن شارپ در ش وه مبارزات غ ر خشونت آم ز برا پائ ن کش دن دولت ها پل س بودند همچن ن عده ا از مهاجر ن مصر در قطر توانسته بودند ک سازمان بنام آکادم تغ ر با تک ه برنظرات ج ن شارپ بوجود آورند که فعال ن آن بعدا در هنگام تجمع مردم در م دان تحر ر بنوبه خود در جمع آور کمک ها مال برا خر د پتو و د گر ن از ها اول ه نقش داشتند ک از بن انگذاران آن گفته بود که آکادم تغ ر شب ه کارل مارکس است و ما شب ه لن ن ول لابراتوار اصل جوانان عرب در پ شبرد مبارزات غ ر خشومت آم ز رجوع به تجربه جنبش اوپتور در صربستان دوره اسلودان ملوسو ج و تماس با عده ا از فعال ن آن بود از ا نرو آنها به ا ن استنتاج رس ده بودند که اگر صرب ها توانستند بدون خشونت م لوسو ج را پائ ن بکشند پس م توان د کتاتور ها عرب را ن ز با استفاده از همان ش وه ها سرنگون کرد در جنبش ها اجتماع بو ژه در مواقع که جامعه از ظلم و فساد و ب داد حکومت به غل ان در م آ د پاره ا از حوادث نقش ک کاتال زور در بر افروختن آتش و جهت دادن آن عل ه رژ م حاکم راا فاء م کند اگر خود سوز بوعز ر در تونس موجب ق ام مردم تونس گرد د در مصر بقتل رساندن ک جوان مصر بنام خالد سع د که در ک کافه انترنت مطالب افشاء گرانه عل ه رژ م حاکم گذاشته بود چن ن نقش را داشت ک از مد ران عرب گوگول که از تجربه و دانش سل کون ول برخوردار بود و از نظر س اس به جوانان طرفدار البرادع نزد ک بود در ف سبووک برا فعال ن ضد مبارک صفحه ا تحت عنوان همه

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/darshaye_khavar_mianeh.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • گروگانگیری یک نوجوان بلوچ توسط و
  و شده است ماموران وزارت اطلاعات تاکنون توج ح برا نگهدار ا ن نوجوان در بازداشتگاه ارائه نکرده اند و عدم محاکمه و توسط دستگاه قضا نشانگر ک روند کاملا غ ر قانون در بازداشت نامبرده است برادر ا ن زندان پ ش تر در گفتگو با هرانا اعلام کرده بود که نگران آن است که هدف وزارت اطلاعات از نگهدار طولان مدت و در بازداشتگاه رس دن و به

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/grogangiri_baloch.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • آرزوی مرگ
  نه نم ر ش خ مکن آرزو مرگ که ماراست گفتگو و سخنها ب شمار باتو غلام جهل در جا گاه داد بنگر به مادران س ه پوش داغدار بنگر به کودکان در صف سنگ ن انتظار آر نم رش خ مکن آرزو مرگ باشد که آنهمه چشمان منتظر بدامت درافکنند در جا گاه داد تابشنوند آنهمه خود از زبان تو که چه کرد بجانشان نه نه نم رش خ که عمر من از تو باد که مارا ن از توست درآن رستخ زگرم عمرت چوخضر باد اندرعذاب آتش سوزان ک رد خو ش ا ن آرزو ماست نه نه گر ز ن ست ترا ا فق ه د ن در تخته نرد کرده شوم س اه خود از ن سرنوشت تلخ نه نه مکن چن ن و مکن آرزو مرگ به تش ع پر کرامت ن عشت مبند دل که آنهم جهنم است گ رم چن ن شود وبه کول دوتن سف ه به تش ع برشو فردا چه م کن که زگورت در آورند و به خشم کشان کشان به خ ابان و کوچه ها و به هر برزن زشهر به تماشابرند ترا ا وا وا وا آنجا بب ن بلند که زهربام کودکان تف بر جنازه شومت

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/arzoye_marg.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • بهار سال 1390عبدالکریم بلوچ در م
  بلوچ در م ان نوهها ش وب ستم ن سال غربت را درکشور دانمارک پشت سر م گذارند مازنده از ان م که ارام نگ ر م موج م که

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/abdul-karim_baloch_danmark.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • منظره ای از تنگ معروف وخادثه خیز
  توجه نم کند بزغاله را بزور با خود مبرد انرا کشته کباب کرده همراه دوستانش م خورند وسردار از ا ن ماجرا بو نم برد چوپان هم سر ع رمه را از رودخانه حارج م کند وخود را بمنزل ترنج که در اطراف رودخانه ساکن بوده م رساند جر ان را بو م گو د که ک بزغاله شما را نوکران سردار بزور از من گرفتند وکشتند ترنج هم بلافاصله اسلحه سرپر خود را بر م دارد اسلحه سرپر به ان چحماق هم م گفتند ترنج سر ع خود را به ابتدا تنگ م رساند انجائ که تنگ تمام م شود ودر همان جا سنگر م گ رد هدف ترنج کشتن اسب سردار سع د خان است بجا بز غاله اش خلاصه پ ش از غروب افتاب اردو سردار در خال ب رون امدن از تنگ م شوند پ ش قراولان بدون ا نکه متوجه ترنج باشند از کنار و م گذرند تا ا نکه اسب سوار پ دا م شود ترنج بخ ال خود اسب سوار سردار است زمان که به ت ر رس و م رسد بطرف ان شل ک م کند که ناگهان سردار جعفر خان ش ران حاکم فنوج همراه اسبش بزم ن م غلتد ول جعفر خان سر ع بلند م شود چون ترنج تنها اسب را هدف گرفته بود نه سوار انرا بهر حالا بلا فاصله افراد مسلخ سردار ترنج را محاصره نموده وبدون ا نکه بو فرصت مسلح کردن دوباره چحماق را بدهند بطرف و شل ک م کنند ترنج زمان که متوجه م شود نم تواند تفنگش را مسلح بکند با تبر ز نش از جا بلند م شود تا با ان بمقابله بفردازد ول تفنگچ ان سردار بو فرصت نم دهند و را بقتل م رسانند سردار توقف م کند واز خرکت مهاجم تعجب م کند که چرا و بجا کشتن جعفر خان اسب و را هدف گرفت اول فکر م کنند کار دشمنان باشد ول سردار متوجه م شود اگر کار دشمن بود لااقل بو ک تفنگ جنگ م دادند نه ک سرپر م گو د من با د علت ا ن را بدانم چه اتفاق افتاده که ا ن بلوچ خود را بکشتن داد ک از تفنگچانش م گو د امروز ظهر در گزم ر فلان ک بزغاله را از رمه ا که برا اب خوردن بداخل رودخانه امده بود م گ رد وان را م کشد وهمانجا کباب م کنند وم خورند سردار دستور م دهدو را گرفته وکتک مفصل م زنند و را خلع سلاخ م کنند سردار حطاب به افرادش م گو د من از سوابق اهال سرحه خبر دارم انها حاص ت س اه مار را دارندتا کس انها را لگد نکند ارامتر ن ونج ب تر ن انسانها هستند ول گر به انها صدمه ا برسد خشنتر ن ووخش تر ن مردم بلوچستان محسوب م شوند حلاصه سردار م داند تنها م رهوت خان است که م تواند انها را ارام بکند واز تلاف گرفتن منصرف بنما د چون کس که بحاطر بزغاله ا خود را بکشتن م دهد اقوام وبستگانش دست رو دست نم گذارد بد ن جهت سردار بلا فاصله بجعفرخان م گو د شما امشب خود را بهر دوک برسان د وجر ان را بام رهوت خان در م ان بگذار د که چن ن اتفاق تصادف پ ش امده من حاضرم خون بها سنگ ن بفردازم سردار راه خود را از اباد سرحه کج م کند وبجا رفتن بهر دوک بطرف مسکوتان م رود وبجعفر خان م گو د من منتظر شما وم ر هوت خان در مسکوتان هستم سردار بطرف مسکوتان م رود جعفر خان بطرف هر دوک ضمنا سردار جعفر خان دائ م ر هوت خان است برادر والده اش بنام حورنسا م باشد وهم پسر عمو سردار سع د خان است چون جعفر خان پسر ارشد سردار چاکر خان است وسردار سع د خان پسر سردار حس ن خان بزرگ است وهم م رهوت خان نوه عمو سردار سع د خان م باشد بهر جهت روز بعد جعفر خان به اتفاق م رهوت خان خود را به منزل مراد محمد که سرپرست طا فه سرحه ا بوده م رسانند وم ر هوت خان م گو د من وسردار جعفر خان بعنوان پتر منزل شما امده ا م که ک تصادف پ ش امده وشما گذشت بکن د مراد محمد م گو د شما سردار وخونگ ر ما هست د وقت شما م انج گر م کن د و منزل من امده ا د اگر ده نفر از برادران من کشته م شدند من گذشت م کردم ول سردار بداند من بخاطر شما ا ن گذشت را م کنم وقرار ن ست هر قافله واوردو از تنگ بگذرد بمال واموال ما دست دراز بکنند حلاصه م رهوت خان وجعفر خان با خوشخال بطرف مسکوتان م روند واز گذشت مراد محمد سخن م گو ند سردارهم در مقابل ا ن گذشت مبلغ قابل توجه کرش وچند قبضه اسلحه به م ر هوت خان تخو ل م دهد که به مراد محمد واولاد ترنج برسانند ضمنا مراد محمد پدر کدخدا شهکل است و تاکنون در ق د ح ات است ودر اباد سرحه سکونت دارد وحالا که از شهکل نام بم ان امد بدان م که سردار سع د خان ب جهت مردم سرحه را بس اه مار تشب ه نکرده وبماجرا توجه بکن د روز که دادشاه م خواسته از منطقه سرحه بطرف سرکوه برود درمس رش پ ش از عبور از تنگ سرحه ب ک در بند م رسد فرد را مشاهده م کند که بالا نخل خرما مشغول گردپاش م باشد بو دستور م دهد از درخت پائ ن ب ا د وکوله بار بردوش و م گذارند دادشاه م گو د توبا د مارا تا انسو تنگ همراه بکن د نام ان فرد واجه بوده خلاصه در همان روز ان تصادف استثنا وتار خ پ ش م ا د دادشاه با سرنش نان اتومب ل که از طرف سرحه بطرف ه چان در خرکت بوده روبرو م شوند وبلافاصله ان را بگلوله م بندند که در نت جه از چهار سرنش ن ان سه نفر درجا بقتل م رسند مهندس و لسون امر کائ ودوا ران مهندس شمس وراننده ج پ است شن ونفر چهارم که در ان لحظه جان سالم بدر م برد ک زن امر کائ بوده بنام ان تا کارول او را با خود م برند وپس از مدت کوتاه و راهم بقتل م رسانند پس از قتل بانو کارول واجه را مرخص م کنند و بمنزلش م ا د جر ان را به شهکل که رئ س طا فه م باشد در م ان م گذارد وپس ازوقوع خادثه که در تار خ چهارم فرورد ن ماه سال 1336 ش اتفاق م افتد وبلافاصله جر ان بوس له راد و وروزنامها انعکاس جهان پ دا م کند بدستور شاه سرلشکر گلپ را فرمانده کل ژاندارمر ببلوچستان اعزام م شود که هر چه زودتر جر ان بانو کارول که به اسارت گرفته شده بوده روشن گردد گلپ را همراه تن چند از مستشاران نظام امر کائ به اتفاق سرلشکر ک کاووس نما ده بلوچستان در مجلس وبهمراه فرمانده ت پ خاش وارد پهره م شوند ودفتر ستاد عمل ات خود را در پاسگاه پ پ تشک ل م دهند ودر انجا مستقر م شوند وحدود سه هزار ژاندار وچر ک محل را وارد عمل م کنند که در اطراف تنگ سرحه بجستجو بفردازند خلاصه پس از شش روز تلاش ب حاصل مامور ن موفق بپ داکردن نعش و ا زنده بودن کار نم شوند در روز هفتم فرمانده گردان پهره که با مه م خان م رلاشار دوست واشنا بوده و را در پهره ملاقات م کند واز و خواهش م کند به ا ن بن بست که بوجود امده خاتمه بده د چون فرمانده کل ژاندارمر همراه مستشاران امر کا سرگردان وبلا تکل ف هستند شما در پ دا کردن نعش و ا زنده بودن بانو کارول هم کار بکن د مه م خان م گو د من با بودن ک کاووس که دشمن ما م باشد حاضر بهمکار ن ستم ول سر انجا با اسرار فرمانده گردان و م گو د من بحاطر شما ورها ک زن تلاش خود را م کنم فور بمه م خان دوازده قبضه اسلخه تخو ل م شود وبوس له ک ماش ن ژاندارمر عازم تنگ سرحه م شود وبا کدخدا شهکل تماس م گ رد وازو جو ا ماجرا م شود و هم م گو د در ان روزواجه بعنوان کلوله بردار همراه دادشاه بوده م داند نعش کجا افتاده فور واجه را بحضور مه م خان م اورند او تمام جر ان را ب ان م کند م گو د نعش در جا بنام پوتار ش پ افتاده مه م خان فور همراه واجه بپاسگاه تنگ سرحه مراجعه م کند به رئ س پاسگاه م گو د در روز خادثه دادشاه واجه را بعنوان کلوله برادر با خود برده وم داند نعش کجا افتاده بلا فاصله بوس له ج پ پاسگاه تعداد ژاندارم بهمراه واجه بطرف مخل خادث خرکت م کنند م روند خلاصه چهار پنج ساعت طول نم کشد مامور ن و واجه همراه نعش به پاسگاه برم گردند رئ س پاسگاه به ستاد عمل ات که در بپ پ مستقر بوده گزارش م کند که نعش توسط فرد بنام واجه وهمکار مه م خان پ دا شده دستور م رسد سر ع نعش را همراه واجه بپ پ بفرست د وبه مه م خان هم بگوئ د خود را بپ پ برسانند نعش همراه واجه وارد پ پ م شوند فور مستشاران نظا امر کائ نعش را داخل هواپ ما گذاشته بطرف تهران پرواز م کنند ودر ا نجا بود که ک کاووس م گو د هر چه بود نبود ز ر سر مه م خان بود چطور سه هزار مامور ما ظرف مدت شش روز تلاش نتوانستند نعش را پ دا بکنند ومه م ظرف چند ساعت نعش را پ دا کرد وبنظر خود ثابت م کند که تا مه م خان وع س خان در منطقه هستند جنا ات دادشاه ادامه خواهد داشت ک کاووس م تواند کاملا نظر خود را به گلپ را بقبولاند و هم دست بکار م شود وبمقامات بالا گزارش م کند که در عمل دادشاه وجود ندارد هر چه هست ز ر سر ا ن اقا ان هست که ک فرماندار است د گر رئ س قب له وحام دادشاه بهر جهت بر اثر اقدامات گلپ را وک کاووس زم نه بازداشت اقا ان فراهم م شود وزمان که اقا ان سردار ع س خان ومه م خان وضع را بخران م ب نند خود را بتهران م رسانند و کماه بعد از ورود شان بتهران نامبردگان در تشک لات ژاندارمر بازداشت وزندان م شوند جر ان طولان است ودر ا ن مقاله نم گنجد وبموقع شرخ ماجرا بتفصل ب ان م شود ودر ا ن قسمت فقط ازبوجود امدن اختلاف ب ن شهکل ودادشاه سخن م گوئ م خلاصه پس از شش روز تلاش ژاندارمر وچر کها مخل که از پ دا کردن نعش و ا زنده بودن بانو کارول ما وس م شوندعاقبت در روز هفتم همانطور که ب ان شد نعش بوس له واجه پ دا م شود وبجا تشو ق وتقد ر از واجه او را دستگ ر وبنام ک از همدستان دادشاه پرونده ساز نموده بتهران اعزام وتخو ل دادستان ارتش م شود وپس از زندان شدن واجه که مسبب ان دادشاه بوده شهکل از خرکت گستاخانه دادشاه که اقوام او را کوله بردار نموده وموجب گرفتار و را فراهم کرده ناراحت م شود چون دادشاه در تمام مدت اشرار ش ب شتر ن کمکها را طا فه سرحه ا بو نموده وهم محل اسراختگاهش کوهستانها سرحه بوده وتا ان زمان کوچکتر ن اجحاف وب اخترام بمردم سرحه ننموده بود انها را حام وپشت بان خود م دانست ول کوله بردار نمودن واجه وگرفتار و برا شهکل که سرپرست طا فه بوده قابل قبول وبرداشت نبوده بد ن حاطر خود را بگرواهان فنوج م رساند وبا سرگرد م ثاق که فرمانده گروهان وهم فرمانده ستون عمل ات است تماس م گ رد وهمکار خود را در تعق ب نمودن دادشاه اعلام م کند وسرگرد م ثاق از همراه وهمکار شهکل حسن استقبال م کند فور بو چهار قبضه تفنگ برنو تخو ل م دهد به شهکل م گو د بما دستوررس ده که هرچه زودترخودرا بنوار مرز برسان م که اختمال خروج دادشاه از مرز ز اد است شهکل همراه سه نفر از بستگانش بنامها اسماع ل نهنگ وشهب ک که بفنوج رفته بودند همان روز بتفنگها دولت مسلح م شوند بهمراه سرگرد م ثاق بطرف پهره براه م افتند تا هر چه زودتر خود را از طر ق سرباز بپاسگاه راسک برسانند تصادفنا روز بعد از ورود م ثاق به راسک چوپان به پاسگاه گرازش م کند که امروز صبح من چند نفر تفنگ را در اطراف ش رن کور د ده ام که بطرف مرز م رفتند خلاصه سرگرد م ثاق هم فور تعدادز اد ژاندارم را بفرمانده چراغ خان ش ران بطرف مرز م فرستند وشهکل افرادش را هم همراه و م کنند وچوپان را با خود م برند تا رد انها رانشان بدهد چوپان رد را نشان م دهد چراغخان افرادش باسرعت رو ردها خرکت م کنند ونزد ک عصر که هوا بشدت بارانزا بوده چراغ خان توقف م کند م گو د شهکل من وبعق ه همراهان از پا افتاده ا م وان شما هست د همت بکن د شا د پ ش از عبور دادشاه از مرزبانها برس د شهکل هم فور همراه سه نفر از اقوامش با سرعت رو ردها خرکت م کنند حالا نقل قول از شهکل و م گو د حدود ک ساعت از تعق ب نمودن ما نگذشته بود که باران شروع ببار د کرد وما از پ داکردن ردها نا ام د شد م مقدار بطرف مرز بدون هدف پ ش رفت م وگو ا دادشاه وهمراهانش هم بعلت شدت باران در جا که درخت داز فراوان وجوداشته توقف م کنند تا باران بند ب ا د دادشاه همراهانش جهت خ س نشدن وسا ل وخوار بارشان مشغول درست کردن سرپناه با برگ داز م شوند شهکل م گو د باران در ا ن لخظه بشدت م بار د وما مسافت چندان جلو خود را نم د د م زمان که به حدود شا د کمتر از صد متر مخل توقف انها رس ده بود م نا گهان بطرف ما شل ک شد وما هم خود را سر ع بپا بوطها رساند م شروع بت ر انداز نمود م م گو د حدود ن م ساعت درگ ر وت رانداز ادامه پ دا کرد وبعدا ت ر انداز از طرف مقابل متوقف شد وگو ا انها بتصور ا نکه عده ز اد پشت سر ما وارد صحنه م شوند وانها را مخاصره م کنند بسرعت وبا دست پاچگ تمام وسا ل خود را بر جا م گذارند سر ع خود را به انسو مرز م رسانند چون روز بعد معلوم شد از محل درگ ر تا مرز فقط چند ک لومتر فاصله م باشد شهکل م گو د پس از متوقف شدن ت رانداز در ا ن لحظه هوا کاملا تار ک شده بودوما هم پس از مدت توقف خ ل با اخت اط بطرف مخل درگ ر پ ش رفت م مشاهده کرد م تمام باربنه انها وشش رائس الاغ بر جا مانده ونزد ک بامداد بود که چراغ خان وافرادش که صدا تفنگ را شن ده بودند با اخت اط خود را بما رساندند وفور بوس له ب س م جر ان را به سرگرد م ثاق گزارش کردند و هم چند ساعت بعد بوس له اتومب ل خود را بمخل خادثه رساند وبا مرزبانان پاکستان تماس گرفتند انها هم عصر همان روز بمخل خادثه امدند وط صورتجلسه ا رد بانها تخو ل داده م شود گو ا در ا ن زمان بمامور ن پاکستان هم دستور رس ده بود که جهت کشتن ودستگ ر دادشاه با مامور ن ا ران همکار لازم را بکنند چون دو امر کائ کشته شده بود وپاکستان ا ران در ا ن زمان جز پ مان سنتو بودند گوش بفرمان امر کا شهکل م گو د زمان که ما براسک رس د م با خبر شد م که در درگ ر پسر بزرگ دادشاه هم کشته شده بهر جهت ا ن اول ن پ روز بودکه بوس له شهکل نص ب ژاندارمر م شود چون برا اول ن بار بود تلفات بر دادشاه وارد م شود وتمام باربنه اش بجا م ماند ول زمان که م ثاق همراه با فتخ پ روز بپهره برم گردد دستور م رسد فور چهار قبضه اسلخه که به شهکل تخو ل شده از و بگ ر د چون هم ن چند روز پ ش مه م خان همراه سردار ع س خان در تهران بازداشت شده اند صلاخ ن ست بدست طا فه لاشار اسلخه دولت باشد ودر پهره اسلخها را از شهکل همرانش م گ رند وانها را بسرحه م رسانند خلاصه چند روز پس از درگ ر مرزاحمد شاه بردار دادشاه همراه ع ال واطفالشان توسط پل س مرز پاکستان بازداشت وخ ل زود بتهران اعزام م شوند ودادشاه هم دو الا سه روز پ ش از دستگ ر برادرش همراه تمام افراد مسلخش بداخل بلوچستان بر م گردد تا بخ ال خود هم رد را گم بکند که کس از ما داخل پاکستان ن ست وهم تلاف سخت از وابستگان ش ران در ب اورد وزمان که وارد منطقه م شود اطلاع پ دا م کند که درگ ر و در مرز با شهکل بوده نه با مامور ن ژاندارمر و چراغ خان ش ران دادشاه پس از کسب خبر برا شهکل پ غام م دهد اگر بخاطر مه مخان وسا ر طوا ف لاشار نبود در ک بامداد نسلت را از م ان بر م داشتم شهکل هم در جواب م گو د مرا د ن محمد ش هک وعبدالنب خساب نکن د اگراز تفنگ تو اتش م بارد از تفنگ من هم اب نم بارد بهر حال م گو ند هر د وانه ا بکار خود خوش ار است دادشاه موقع ت ووزن طرف را م داند که در طا فه سرحه ا دهها برابر افراد او افراد مسلخ وجود دارد که از هر نظر با او افرادش برابر م کنند ودر کنار شهکل قرار دارند وبهم ن حاطر دادشاه تا اخر عمرش نم تواند انتقام خون فرزندش وتلاف دستگ ر برادروع ال اولادش را که مسبب ان شهکل بوده

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/balochistan_dar_ahde_pahlavi_5.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • تصویری از یک ابادی دربشکرد
  وهمچن ن در منطقه مارز رمشک طا فه سالار زندگ م کنند که مدع هستند از نژاد رندان م باشند بهر جهت مناطق نامبرده همراه با باشندگان بوم ان بر خلاف م ل باطن شان اکنون ب ش از هشتاد سال است از سر زم ن مادر جدا شده اند وباز هم در زمان حکومت جمهور اسلام مناطق مذکورب ن دواستان هرمزگان وکرمان تقس م شده اند ورژ مها قاجارپهلو وجمهور اسلام تا خدود ز اد موفق شده اند مذهب ساکنن ن مناطق مذکور را بتدر ج تغ ر داده وهم اکنون سع دارند هو ت مل وقوم انها را هم از ب ن ببرند ونام ونصب بلوچ را از م ان انها محو سازند ول تا کنون خون ورگ بلوچ چن ن اجازه ا را بساکن ن مناطق نامبرده نداده ودر بلوچ بودن خود پا م فشارند و ببلوچ بودن خود افتخار م کنند وباوجود پذ رفتن مذهب ش عه ول بشدت با مسئله ا بنام متعه ص غه مخالفند واز ان دور م کنند بهرحال از رمشک که مرکز حکومت طا فه سالار بوده تا اسفند چهار فرسنگ فاصله م باشد رمشک اخر ن نقطه از استان کرمان محسوب م گردد وروستا اسفند هم که در طرف جنوب غرب سرزم ن بلوچستان واقع شده عن مرزب ن بلوچستان واستان کرمان درا ن حدود ب ن رمشک و اسفند تع ن م شود وهمچن ن اسفند ورمشک مرز بلوچها ش عه وسن هم م باشد چون از رمشک بطرف بشکرد ورودبار بلوچها ش عه مذهب هستند واز اسفند بطرف شرق ومرکزبلوچستان سن مذهب م باشند خلاصه قوا دولت در مدت کوتاه بر سرتاسر منطقه رودبار ج رفت مسلط م شود وهم م توانند بدون درگ ر خان بشکر را هم وادار بتسل م بنما ند وحالا بدان م خوان ن بشکرد چه کسان بوده اند بازماندگان الهورد خان که زمان تا فنوج هم جز حکومت انها بوده عن تا زمان حکومت مهراب خان بزرگ که در بنپور حکومت م کنند از ان پس فنوج پشته ازحکومت بشکرد جدا م شوند ضمنا در گذشته اباد ها محتراباد کت چ اسفند مد مچ وتوابع ان بنام پشته خوانده م شوند وتاکنون هم لهجه مردم ا ن مناطق با ساکن ن بشکرد مارز زمشک ک سان است بهرحال ورثه الهورد خان هنگام ورود قوا رضاشاه بمنطقه ج رفت رودبار در بشکرد حکمران م کنند واخر ن نسل خان بشکرد که تا چند سال پ ش در ق د ح ات بودند احمد خان کاووس نام داشته احمد خان از طرف مادر نوه ضرغام سلطنه م باشد ودر ا ن زمان پدراحمد خان که من نام و را فراموش کرده ام سرپرست طوا ف بشکرد است ومقرحکومت منطقه بشکرد در طول تار خ شهر انگهران بوده که در انجا قلعه ا مخکم تار خ وجود دارد بهرصورت خان بشکرد هم سرانجام بدون درگ ر و با تشو ق ضرغام که پدرخانم و م باشد تسل م م شود درضمن طبق اظهارات نور ب ب دختر ضرغام که مادر احمد خان کاووس است وهم نور ب ب نوه ملک طلب خان است ساکن گردهان لاشار ملک طلب خان از بازماندگان ملک شاه جهان است اخر ن حکمران ملکها در بنپور توض ح ب شتر لازم است ضرغام با دختر ملک طلب خان ازدواج م کند از دختر ملک طلب خان سه تا دختر بجا م ماند که ک مادراقا ان دارا خان ورستم خان مالک است و ک هم مادر محمد خان مهم است و ک هم مادر احمد خان کاووس است وحال نقل قول از نور ب ب و چن ن م گو د اولاد وبازماندگان الهورد خان که فام ل شان کاووس است نژادا ملک هستند واز اعقاب ملکها بنپور م باشند نور ب ب مرتب ببلوچستان سفر م کند چون در قر ه گردهان دارا ملک زم ن بوده اند وازطرف مادر بزرگ سردار ع س خان مبارک با مادر بزرگ اقا ان درا خان ورستم خان مالک ومحمد خان مه م واحمد خان کاووس خواهرند دختران ملک طلب خان م باشند ا ن هم رگ ر شه خوان ن بشکرد رودبار با بلوچ بلوچستان ضمنا درا خان فرزند ارشد سع د خان مالک است سع د خان که داماد ضرغام م باشد از نظر موقع ت مخل واجتماع بعد از ضرغام قرارداشته ول از نظر ملک دارائ نه تنها در طا فه مالک بلکه در کل منطقه رودبار نفراول محسوب م شود و حالا که از سع د خان سخن بم ان امد طبق روال گذشته از اصل مطلب به خاش ه برم گرد م چون دانستن هررخداد بزرگ وکوچک درنها ت بتار خ ربط پ دا م کند بهر جهت سع د خان وضرغام نوه همان سع د خان هستند که در مخاصره قلعه بنپور زمان مهراب خان ش رانزه با قوا قاجار همکار م کند وموجبات تسل م شدن مهرابخان را فراهم م سازد و درتار خ گجرها هم از همکار سع د خان رودبار نام برده شده ضمنا دختر هم ن سع د خان مالک رودبار بنام جمال خاتون همسر مهراب خان ش رانزه بوده واز انها فرزند بنام محمد عل خان بجا م ماند که در تار خ بلوچستان وگجر ها از و بکرات اد م شود حلاصه سع دخان دوم که همزمان با ضرغام است اولاد او م توانند بجا ضرغام مطرخ بشوند چون از ضرغام فرزند قابل بجا نم ماند وحالا از ورثه سع د خان دوم که در بلوچستان ساکنند بدان م ک از دختران سع د خان بنام ب ب فرخنده م باشد که همسرسردارحس ن خان دوم بوده که از و چهار فرزند بجا م ماند بنامها اقا ان جهانگ ر خان ومحمود خان وسع د خان ومحمد خان وتاکنون هم سع د خان ومحمد خان در ق د ح اتند ودر گه ن کشهر ساکن م باشند ضمنا پس از فوت سردار حس ن خان دوم ب ب فرخنده با احمد خان ش ران ازدواج م کند و ک د گر از دختران سع د خان مالک بنام مراد خاتون بوده که همسر حسن خان مبارک است از حسن خان هم چهار پسر بجا مانده بنامها اقا ان چراغ سع د ناصر ومنصور وهم اکنون اقا سع د وناصر مبارک

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/baloch_dar_pahlavi.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • منظره ای زیبا از ابادی شگیم بالا
  واو را بقتل برساند نواب م داند که با لشکر کش نم تواند به هدف خود برسد چون از م رس د مار ف با تمام وجود خما ت م کند که دهها افراد مسلخ در طا فه کوچنک وجود دارد واز طرف همسر دوم مار ف از طا فه بزرگ وشجاع سرحه ا م باشد که بدون شک اگر جنگ علن رخ بدهد طا فه سرحه ا در کنار مار ف وس د قرارخواهند گرفت م ر نواب تنها راه موفق ت را در ان م ب ند کس را پ دا بکند مثل کل که توانست براخت برکت خان را بقتل رساند سر انجام پس از مدتها تلاش وپس از کسال ساکن شدن س د در اطراف کوچنک م ر نواب هم م تواند فرد را بنام اسخاق از ساکن ن جهل شهر شگ م که از طا فه چار زه بوده پ دا بکند و را با دادن پول وتفنگ راض بقتل س د م نما د حلاصه اسخاق هم امادگ خود را اعلام م کند وخود را به کوچنک وبم ر س د م رساند م گو د ما طا فه چار زه از قد م جز تفنگچ ان پدر شما م ر کمال خان بوده ا م واکنون وظ فه خود م دانم که در کنار شما باشم س د هم خرفها اسخاق را باور م کند واسخاق خدود ده پانزده روز در کنار نگهبانان س د شب روز بنگهبان م پردازد وس د بستگانش ه چ سئو ظن بو نم برند واسخاق در رد ف افراد مسلخ س د قرار م گ رد وبه او اخترام ز اد م گذارند تا ا نکه ک شب اسخاق م گو د امشب نگهبان بعهده من است وهمه قبول م کنند فصل زمستان بوده وداخل کپر س د اتش روشن بوده وطبق معمول بستگان س د تا پاس از شب در کپر او جلسه م کنند وبساط قل ان وچا بر قرار بوده ودر ان شب هم هم ن بساط ادامه داشته تا ا نکه موقع استراخت م رسد هر کس بمنزل خود م رود وتنها در ا ن موقع س د داخل کپر مانده تا اخر ن قل انش را بکشدبعد بخوابد وب ک از کلفتها ش م گو د ک قل ان درست کن بعد برو کلفت مشغول درست کردن قل ان م شود ودر هم ن موقع که اسخاق از ب رون مواظب رفت امدها است وزمان که اخر ن نفر از کپر حارج م شوند وم داند در داخل کپر تنها س د مانده و اتش هم روشن است اسخاق م داند س د کجا نشسته واز ب رون کپردرست پشت س د را نشانه م گ ردو فاصله لول تفنگ با پشت س د فقط ضخامت حص ر م باشد اسخاق از چن ن فاصله ا س د را هدف قرار م دهد وشل ک م کند گلوله ازوسط دو کتف س د م گذرد وبقلب کلفت که روبرو س د نشسته ومشغول درست کردن قل ان بوده اثابت م کند و بلافاصله هم س د وهم کلفت با همان ک گلوله بقتل م رسند وبا صدا تنفگ افراد س د خود رابداحل کپر م رسانند وبا صخنه مواجه م شوند اول فکر م کنند شا د فرد د گر دست به ا نکار زده ول زمان که متوجه م شوند از اسخاق خبر ن ست م دانند کار او بوده بلاحره روز بعد نعش س د را در قبرستان اباد کوچنک بخاک م سپارند وپس از چند روز پرس فاتخه پسران س د اقا ان کمال خان ون از خان همراه با بستگان وافراد مسلخ خود وافراد از بستگان مار ف جهت پ دا کردن وبقتل رساند اسخاق بسمت شگ م حرکت م کنند ول هر چه تلاش م کنند خبر واثر از اسخاق پ دانم کنند حدود دوماه در بدربدنبال اسخاق م گردند تا ا نکه روز بطور اتفاق در حوال جهل شهر ناگهان اسخاق با ار محمد خواهر زاده س د روبرو م شود و ار محمد بو فرصت ت ر انداز نم د هد اورا بقتل م رساند ضمنا ازم رمار ف دو اولاد پسر بجا م ماند بزرگتر بنام خدابخش وکوچکتر بنام عبدالحم د خدابخش اوا ل انقلاب فوت م کند وعبدالحم د که از مادر سرحه ا م باشد هم اکنون سرپرست طا فه کوچنک است ودر ق د ح ات است حلاصه پس از کشته شدن م رس د و بقتل رس دن اسخاق س د م رزا خان وز ر ومشاورقابل اعتماد م رهوت خان که ن از خان پسر س د داماد و م باشد محرمانه برا کمال خان ون از خان پ غام م دهد که صلاح است هرچه زودتر همراه ع ال اولاد خود را بنوراباد برسان د وخود را م ار نورالد ن خان بکن د چون دران صورت م رهوت خان در ک عمل انجام شده قرار م گ رد حد اقل ب ن شما ورستم خان صلخ سازش بوجود م اورد چون تمام ناراخت م رهوت خان تنها از جانب س د بوده ودر شرا ط کنون بدون شک از شما حما ت م کند با پ غام س د م رزاخان اقا ان کمال ون از خان با مار ف مشورت م کنند که ما چن ن برنامه ا دار م ودر نظر دار م زخمت شما را کم نموده خود را بنوراباد برسان م خود را م ار نورالد ن خان نموده بدون شک م ر هوت خان هم ناچار م شود دست بم انج گر بزندجر ان راحل فصل بنما د مار ف هم با برنامه انها موافقت م کند اقا ان کوچنک را ترک نموده خود را به نور اباد م رسانند که در انجا نورالد ن خان پسر عمو وداماد م رهوت خان ساکن م باشد نوراباد ملک موروث نورالد ن خان م باشد ودر انجا مشغول عمران وابادان است نوراباد درچهار پنج ک لومتر ودرجنوب هر دوک واقع شده پسران م رس د بدون اطلاع قبل وارد نور اباد م شوند وخود را م ار نورالد ن خان م کنند حرکت اولاد وبستگان س د با نگران م ر هوت خان روبرو م شود چون م داند اقا ان مبارک از نگهدار

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/balochistan_ahde_pahlavi__3.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • سازمان دیده
  لطیفی در زندان و اعترافاتی که تحت شکنجه از او گرفته شده و مبنای دادرسی قرار گرفته خواهان اعاده دادرسی این متهم شده است جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج نیز طی نامه ای حکم اعدام حبیب الله لطیفی را محکوم رده و خواستار محاکمه عادلانه این متهم شده اند نویسندگان این نامه همچنین در آستانه سفر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران خواستار ملاقات با او یا نماینده ی وی شده و نوشته اند در این دیدار با طرح بند بند بدرفتاری های صورت گرفته در دوران محکومیت مان این فرصت به ما داده شود تا از نزدیک با نماینده این سازمان جهت بازگشودن و تشریح پروند های سیاسی خود دیدار داشته باشیم ده ها نویسنده روزنامه نگار هنرمند استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر ایرانی نیز طی نامه ای از دولت ها و مجامع بین المللی خواسته اند تا برای توقف حکم اعدام حبیب الله لطیفی هرچه سریع تر اقدام کنند و از جمهوری اسلامی بخواهند که به بازداشت ها و محاکمات بی رویه فعالان جنبش مدنی و سیاسی پایان دهد این نامه به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل لیگ جهانی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل فرستاده شده است منیره برادران شهلا شفیق کامبیز قائم مقام کاظم کردوانی و بابک داد از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند تنها یک روز فرصت باقی است الهه لطیفی خواهر حبیب الله لطیفی در گفت وگو با سایت جرس با توجه به فرصت کم باقی مانده تا زمان اجرای حکم اعدام برادرش از تمامی نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی تقاضا کرده تا برای لغو این حکم تلاش کنند وی در مورد واکنش مقامات قضایی سنندج و استان کردستان نسبت به پرونده برادرش به جرس گفته است از مقامات و نماینده ها هیچکس جواب ما را نمی دهد هیچ کس مسئولیتی قبول نمی کند خودمان

  Original URL path: http://www.balochunitedfront.org/articles/Farsi/latifi.htm (2016-04-27)
  Open archived version from archive •