www.archive-org.com » ORG » B » BANKOFALBANIA.ORG

Total: 990

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Statistika
  grumbullon informacion statistikor dhe nga sektorë të tjerë të ekonomisë Informacioni statistikor i vihet në dispozicion publikut Në këtë mënyrë Banka e Shqipërisë është një burim shumë i rëndësishëm informacioni statistikor Ju mund të merrni informacion të detajuar në Publikime për statistikat ose seritë kohore të ndara sipas sektorëve në Seri Kohore Agregate Vjetore 3Mujore Mujore Agregate Pozicioni Pema e navigimit Pema e navigimit STATISTIKA MONETARE DHE FINANCIARE STATISTIKA TE SEKTORIT TE JASHTEM STATISTIKA TE SEKTORIT REAL STATISTIKA TE FINANCAVE TE QEVERISE Indikatoret me te rendesishem Llogaria korente euro Banka e Shqipërise Llogaria financiare euro Banka e Shqipërise Bilanci i pagesave euro Banka e Shqipërise Te dhenat e perditesuara 29 06 2012 Eksporti sipas shteteve EUR Banka e Shqipërise 29 06 2012 Eksporti sipas shteteve USD Banka e Shqipërise 29 06 2012 Importet sipas shteteve USD Banka e Shqipërise 29 06 2012 Importet sipas shteteve EUR Banka e Shqipërise 29 06 2012 Importi sipas SITC Euro Banka e Shqipërise 29 06 2012 Eksporti sipas SITC Euro Banka e Shqipërise 29 06 2012 Importi sipas SITC Usd Banka e Shqipërise 29 06 2012 Eksporti sipas SITC Usd Banka e Shqipërise 05 04 2012 Bilanci i pagesave euro Banka e Shqipërise 30
  http://www.bankofalbania.org/web/Statistika_230_1.php (2012-09-02)


 • Statistikat Monetare dhe Financiare
  cila është hartuar në bazë të Monetary and Financial Statististics Manual IMF 2000 të Fondit Monetar Ndërkombëtar Institucionet monetare dhe financiare raportojnë në Bankën e Shqipërisë bazuar në sistemet raportuese të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë Periodiciteti i këtyre raportimeve është mujor tremujor gjashtëmujor dhe vjetor Këto raportime shërbejnë për efekt të mbikëqyrjes bankare dhe të kompilimit të statistikave monetare dhe financiare Aktualisht Banka e Shqipërisë kompilon
  http://www.bankofalbania.org/web/Statistikat_Monetare_dhe_Financiare_14_1.php (2012-09-02)

 • SRU
  të tjera Seri Kohore GDDS SDDS Publikime për statistikat Sistemi Raportues i Unifikuar SRU Sistemi Raportues i Unifikuar SRU për bankat e nivelit të dytë përbën tërësinë e formularëve të cilët raportohen nga bankat e nivelit të dytë në Bankën e Shqipërisë Sistemi Raportues i Unifikuar SRU është miratuar me vendimin nr 75 datë 06 09 2001 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Sistemi Raportues i Unifikuar SRU skedar
  http://www.bankofalbania.org/web/SRU_335_1.php (2012-09-02)

 • Informacion mbi treguesit e rinj
  Sipas metodologjisë së vitit 1993 e cila bazohet në metodologjinë e Fondit Monetar Ndërkombëtar IMF s Draft Guide to Money and Banking Statistics in International Financial Statistics 1984 2 Sipas metodologjisë së vitit 2003 e cila mbështetet në metodologjinë e Fondit Monetar Ndërkombëtar Monetary and Financial Statistics Manual MFSM 2000 Treguesit e statistikave monetare dhe financiare sipas Metodikës së statistikave monetare dhe financiare Banka e Shqipërisë Korrik 2003 publikohen për
  http://www.bankofalbania.org/web/Informacion_mbi_treguesit_e_rinj_2943_1.php (2012-09-02)

 • Bilanci i Pagesave
  në shërbime dhe në mjete e detyrime financiare për një periudhë të caktuar kohe Bilanci i pagesave të Shqipërisë hartohet në bazë të Metodologjisë së bilancit të pagesave e cila mbështetet në standardet e Manualit të Statistikave të Bilancit të Pagesave FMN Edicioni i Pestë në anglisht format pdf Për hartimin e statistikave të bilancit të pagesave Banka e Shqipërisë kontakton një numër institucionesh dhe kompanish të cilat raportojnë periodikisht pranë Sektorit të Bilancit të Pagesave dhe Vrojtimeve Një pjesë e konsiderueshme e informacionit dërgohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nga Ministria e Financave dhe nga Ministria e Ekonomisë Nga ana tjetër raportimi nga njësi të tjera bëhet në bazë të formularëve të veçantë për bankat për kompanitë e sigurimit për kompanitë e telekomunikacionit dhe së fundmi edhe për ambasadat dhe organizatat joqeveritare Gjithashtu për mbledhjen e një pjese të statistikave Banka e Shqipërisë shpeshherë në bashkëpunim me INSTAT organizon vrojtime të cilat kanë për qëllim mbledhjen e informacionit për shpenzimet dhe të ardhurat nga turizmi përcaktimin e kostos së sigurimit dhe të transportit të mallrave si edhe vlerësimin e investimeve të huaja direkte në vend Statistikat e prodhuara nga Sektori i Bilancit të Pagesave dhe Vrojtimeve së bashku
  http://www.bankofalbania.org/web/Bilanci_i_Pagesave_15_1.php (2012-09-02)

 • Formularet dhe pyetësorët e bilancit të pagesave
  tij Metodika e bilancit të pagesave dokument në Adobe Acrobat Formular Pyetësor për kompanitë me kapital të huaj Plotësohet një herë në vit nga të gjitha ndërmarrjet me pjesëmarrje të kapitalit të huaj në masën mbi 10 Informacioni përdoret për statistikat e bilancit të pagesave dhe të pozicionit të investimeve ndërkombëtare Pyetësori për vrojtimin e investimeve të huaja direkte xls dokument në Excel Formular për radiotelevizionet Plotësohet çdo tremujor Shfrytëzohet për sigurimin e informacionit për zërin shërbime të telekomunikacionit në kategorinë e shërbimeve llogaria korente Formular Televizionet doc dokument në Word Formular për ambasadat dhe organizatat joqeveritare Dërgohet për herë të parë dhe synon të mbledhë informacion me frekuencë tremujore Do të shfrytëzohet për sigurimin e informacionit për zërin kompensimi i punonjësve në kategorinë e të ardhurave llogaria korente Formular ambasadat OJQ doc dokument në Word Formular për kompanitë e sigurimit Plotësohet çdo tremujor Shfrytëzohet për sigurimin e informacionit për zërin shërbime sigurimi në kategorinë e shërbimeve llogaria korente Formular Kompani sigurimi doc dokument në Word Formular për institucionet që japin kredi për kompanitë rezidente Plotësohet çdo tremujor dhe siguron informacion për huamarrjen private Të dhënat paraqiten në llogarinë financiare si edhe në kategorinë të ardhura për pagesat e interesit
  http://www.bankofalbania.org/web/Formularet_dhe_pyetesoret_e_bilancit_te_pagesave_329_1.php (2012-09-02)

 • Statistika te tjera
  të tjera Seri Kohore GDDS SDDS Publikime për statistikat Statistika të tjera Për realizimin e analizave të ndryshme Banka e Shqipërisë grumbullon statistika nga sektorë të tjerë të ekonomisë siç janë sektori real dhe sektori fiskal Këta tregues nuk kompilohen nga Banka e Shqipërisë Ata publikohen në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë si dhe në Raportin Mujor Statistikor Publikimi bëhet në çdo rast me miratimin e tyre Për
  http://www.bankofalbania.org/web/Statistika_te_tjera_16_1.php (2012-09-02)

 • GDDS
  statistikat Sistemi i shpërndarjes së të dhënave të përgjithshme GDDS Shqipëria është e përfshirë në Projektin e Sistemi i shpërndarjes së të dhënave të përgjithëshme GDDS të Fondit Monetar Ndërkombëtar Për të parë përshkrimin e të dhënave të publikuara në
  http://www.bankofalbania.org/web/GDDS_3212_1.php (2012-09-02)