archive-org.com » ORG » D » DISABILITY-BG.ORG

Total: 46

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Съюз на инвалидите в България
  достъпни паркинги и маршрути до сградите Конкретни предложения като модел който да приложат общините дава другият документ създаден след проучването в Хасково и Александруполис Наръчник за осигуряване на достъпност за хората с увреждания на местно ниво в помощ на местните власти в България и Гърция В него са включени и практически съвети от различни специализирани организации и граждани в т ч и направени от хора с увреждания и неправи телствени организации работещи в тази сфера С наръчника първо по рода си специализирано издание в България трябва да се даде стимул за търсене на нови иновативни решения за изграждане на достъпна околна среда инфраструктура и социал ни услуги което в дългосрочен план да доведе до създаването на национал ни инициативи в областта на изграждане и планиране на достъп за хора с увреж дания промоция и награждаване на добри практики и като резултат повиша ване качеството на живот в населените места Експертът Васил Радойновски обяснява смисълът на изданието Този наръчник не е сборник със закони разпоредби задължителни предписания Идеята е той да очертае водещите жалони в работата за достъпна среда и да постави основата на една бъдеща съвместна работа в общините между организациите на хората с увреждания и местните и регионалните власти за подобряване на достъпността Става дума не за еднократни действия а за комплексен подход при осигуряването на достъпност и управлението на достъпността на местно ниво Комплексният подход трябва да осигури равнопоставеност и участие на всички заинтересовани страни както на хората с увреждания така и на предоставящите услуги главно общински а също публични и частни Мястото където могат да се видят проучванията по проекта да се прочете събрано на едно място законодателството за хората с увреждания и те да получат юридическа консултация да общуват заедно чрез форума и блога да четат актуални новини е уеб порталът www a4all bg Сайтът на проект Достъпност за всички вече работи но съдържанието му се допълва и той ще бъде цялостно завършен до 6 март 2013 г когато ще бъде официално представен на конференцията в Кърджали Порталът е изцяло достъпен за хората с увреждания и отговаря на всички европейски и международни стандарти възможност за звуково прослушване на текста чрез преобразуването му в глас настройки на размера на буквите цвят и фон и др Дейностите по проект Достъпност за всички предизвикаха голям интерес близо 800 участника в конференциите и уъркшоповете които ги оцениха като изключително навременни и полезни огромен брой от анкетираните участници заявиха намерението си да работят за изпълнение на целите на проекта висок медиен интерес местните и регионални власти подкрепиха проекта и се ангажираха да работят активно с НСХУБ Вярвам всички ще се съгласят че ние сме длъжници на тези хора Искрено се надявам обществото да се информира за резултатите от вашия проект и той наистина да помогне за достойната реализация на хората с увреждания които са част от нашето общество бе категоричен експертът Вилдан Сефер от областната администрация в Кърджали Заключителната конференция по проект Достъпност за всички ще се се стои на 6 март 2012 г в Кърджали С което дейностите по проекта

  Original URL path: http://www.disability-bg.org/bg/nshu_actualno.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Хората със специфични възможности и намалена работоспособност формират значителна част от неравнопоставените на пазара на труд
  се и финансова помощ за работодателите наели такива лица В почти всички страни членки на Европейския съюз са приети антидискриминационни закони по отношение на хората с увреждания както и такива задължаващи изграждане на достъпна за всички среда ИНСТИТУЦИИ ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЗАЕТОСТТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Изпълнението на държавната политика по отношение на хората с увреждания и в частност на тяхната заетост е в правомощията и отговорностите на институции които се различават по своето йерархично положение обхват на правомощията и териториална компетентност Народно събрание Комисия по труда и социалната политика Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание е водеща по отношение на приемането промяната или отмяната на законите свързани със заетостта и интеграцията на хората с увреждания Министерски съвет Държавната политика за социалната интеграция на хората с увреждания се определя от Министерския съвет и се провежда съвместно с министъра на труда и социалната политика и ръководеното от него министерство областните управители органите на местното самоуправление в сътрудничество с национално представителните организации на и за хората с увреждания национално представителните организации на работодателите и национално представителните организации на работниците и служителите Държавните органи и органите на местното самоуправление съобразно своите правомощия приемат нормативни актове стратегии програми стандарти и други документи свързани с интеграцията на хората с увреждания Министерският съвет определя също държавната политика по заетостта включително и заетостта на хората с увреждания а Министерството на труда и социалната политика я разработва провежда и координира Към Министерския съвет действа консултативен орган Национален съвет за интеграция на хората с увреждания В него участват представители на държавата определени от Министерския съвет национално представителните организации на хората с увреждания национално представителните организации за хората с увреждания национално представителните организации на работниците и служителите национално представителните организации на работодателите Националното сдружение на общините в Република България Нормативните актове за хората с увреждания се приемат след предварително съгласуване с Националния съвет за интеграция на хората с увреждания Министерството на труда и социалната политика Министерството на труда и социалната политика ръководи организира координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на защитата при безработица и насърчаване на заетостта пазара на труда безопасността и здравето при работа социалните услуги и интеграцията на рисковите групи в това число и на хората с увреждания Съвместно с други държавни органи Министерството на труда и социалната политика разработва стратегии за сътрудничество между държавните институции и юридически лица с нестопанска цел за социална интеграция на хората с увреждания Министерството на труда и социалната политика пряко организира и координира разработването на Националния план по заетостта неразделна част от който е Планът за заетоста на хората с увреждания както и Плана за равните възможности на хората с увреждания Агенцията за хората с увреждания Агенцията за хората с увреждания е изпълнителен орган на държавната политика за интеграция на хората с увреждания към министъра на труда и социалната политика Съгласно ЗИХУ и Правилника за приложението му Агенцията води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания участва и дава задължително становище при изготвянето на проекти на нормативни актове свързани с хората с увреждания разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания Агенцията финансира o проекти за стимулиране на работодатели на хора с трайни увреждания o проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания o проекти на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания Агенцията по заетостта Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министър a на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта Агенцията участва в разработването и реализацията на нормативни документи програми и мерки за заетост и обучение насърчаващи намаляването на безработицата на рисковите групи на пазара на труда в т ч и на хората с трайно намалена работоспособност Тя предлага на работодателите посредничество за наемане на подходящи кандидати за работа обучение на персонала както и услуги за насочване към подходящи програми и мерки за заетост и ползуване на преференции Агенция за социално подпомагане Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция към министър a на труда и социалната политика Една от основните й функции е извършването на социална оценка на индивидуалните потребности на хората с увреждания в т число и на и възможностите им за трудова заетост квалификация и преквалификация Главната инспекция по труда Главната инспекция по труда е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за контрол по спазването на трудовото законодателство по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и по осъществяване на трудовите правоотношения както и за специализиран контрол по спазването на ЗНЗ и другите нормативни актове в областта на заетостта и безработицата в които това изрично е предвидено Общински съвети и администрации Общинските съвети и администрации създават условия за осигуряване на заетост и стимулиране на частен бизнес на хората с увреждания КАКВО МОГАТ ДА РАБОТЯТ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Не всички професии са подходящи за хора с различни видове увреждания За лицата с физически увреждания по принцип е противопоказан тежкият физически труд Те могат да упражняват всички професии които отговарят на изискванията посочени в експертното решение за инвалидизирането им В последно време има интерес от страна на работодатели за наемане на лица с увреждания на долните крайници за работа от разстояние при използване на постиженията на информационните и комуникационните технологии За страната това е един сравнително нов и все още непопулярен начин на работа Очаква се обаче динамичното развитие на технологиите постепенно да го наложи на пазара Провежданите по различни програми компютърни курсове на лица с увреждания ще ги направят подходящи за упражняване на тази дейност Противопоказни условия за работа Противопоказни условия на работа са тези които може да доведат до влошаване на здравословното състояние на работниците или служителите За увредените лица те се определят с решение на ТЕЛК НЕЛК и са задължителни за работника служителя и за работодателя чл 317 от КТ От записаните в експертното решение на ТЕЛК НЕЛК противопоказни условия на труд произтича необходимостта и задължението за трудоустрояване на лицето както и за придобиване на статут за трудоустроено лице При дефинитивни състояния при които не се очаква условията на труд да обусловят неблагоприятно развитие на заболяването в експертното решение се записва че лицето може да работи според квалификацията образованието и възможностите си В тези случаи лицето с увреждания се ползва със статут на трудоустроено лице без да се трудоустроява т е без да се налага преместването му на друга работа и се ползва от закрилата предвидена в чл 333 от КТ Няма законова пречка лицата с увреждания да получават пенсия поради общо заболяване или друг вид инвалидна пенсия и възнаграждение от трудово правоотношение При пенсиониране поради болест не се изисква лицето да напусне работа т е да представи заповед за уволнение С новата Наредба за медицинска експертиза на работоспособността се предвижда в експертното решение на ТЕЛК НЕЛК да се записват само неподходящите условия на труд с което се отстрани дискриминационната разпоредба предвидена в старата Наредба за препоръчителни професии за хората с увреждания Трудовата заетост на хората с увреждания може да се осъществи в специализирана или интегрирана работна среда както и чрез развитие на собствен бизнес Специализиран а работна среда Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания са тези които отговарят на следните условия Регистрирани са по Търговския закон или по Закона за кооперациите Произвеждат стоки или извършват услуги Имат относителен дял на лицата с увреждания както следва o За специализирани предприятия и кооперации за незрящи и слабовиждащи лица не по малко от 20 на сто от общия брой на персонала o За специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден слух не по малко от 30 на сто от общия брой на персонала o За специализирани предприятия и кооперации на лица с други увреждания не по малко от 50 на сто от общия брой на персонала Вписани са в регистъра на Агенцията за хората с увреждания Към настоящия момент работят специализирани предприятия и кооперации към Съюза на глухите в България Съюза на слепите в България Успех Националния съюз на кооперациите на инвалидите Националната федерация на работодателите на инвалиди Съюза на военно инвалидните кооперации в България Националния съюз на трудово производителните кооперации в България При разработването на ЗИХУ законодателят е имал пред вид именно тези дружества които са правоприемници на съществуващите преди 1989 г социални предприятия за хора с тежки зрителни слухови и физически увреждания в които традиционни дейности са плетачество шивачество производство на пластмасови изделия капачки опаковки мебелно производство и др Преходът към пазарна икономика постави тези предприятия в изключително неблагоприятни условия както поради неконкурентоспособността на произвежданите от тях изделия като асортимент и качество така и поради по ниската квалификация на заетите там Сведеното до минимум субсидиране от държавата и прекратяването на възлаганите държавни поръчки доведоха до свиване на производството и освобождаване на голяма част от персонала Сега в страната съществуват 91 специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания в които работят 14 573 души Преобладава мнението че голяма част от тези работни места са непродуктивни нископроизводителни лошо платени не отговарят на изискванията на трудовия пазар и не предлагат на хората с увреждания добри шансове да преминат към свободния пазар на работна ръка Въпреки сегашното си състояние те остават една възможност за намиране на работа на хората с тежки увреждания Предвидените в действащото законодателство данъчни облекчения преките държавни субсидии и насърчителните програми и мерки дадоха възможност на по инициативните от тях да намерят пазарни ниши да обновят технологично производството си и да преквалифицират или повишат квалификацията на персонала си с трайно намалена работоспособност Освен изброените предприятия и кооперации на юридически лица с нестопанска цел със статут на специализирано предприятие или кооперация са и дружества регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите собственост на частни лица ако отговарят на посочените в ЗИХУ условия независимо от броя на работещите в тях лица 2 Интегрирана обичайна работна среда Специализираните предприятия за създадени с цел в тях да работят само хора с тежки увреждания които не могат да се интегрират в обществото За всички останали хора с намалена работоспособност е по добре да работят в интегрирана работна среда Работодателите в обичайна среда също ползват както данъчни преференции така и предвидените в различните програми и проекти стимули за осигуряване на достъп и оборудване за разкриване на работни места и наемане на лица с трайно намалена работоспособност Независимо от това през последните 10 години лицата с намалена трудоспособност са трайно засегнати от безработицата Причините са комплексни На първо място околната среда е все още до голяма степен недостъпна за хората със специфични потребности което е бариера за тяхната професионална подготовка и преквалификация Професионалната подготовка на ученици с увреждания се извършва масово в съществуващите специални училища или в малкото на брой специализирани центрове за обучение на деца със зрителни или слухови увреждания където изборът на професия е много ограничен Хората с трайно намалена работоспособност получават професионална преквалификация предимно в специализираните предприятия и кооперации където работят и обикновено тя не съответствува на изискванията на трудовия пазар ЗНЗ предвижда отпускане на средства за професионална квалификация и преквалификация на наетите работници но обикновено работодателите рядко се възползват от тази възможност само при положение че наетият работник отговаря на изискванията им и имат намерение да го задържат за по дълго Според изследването сред хората с увреждания на НСИ 11 от тях имат желание да се включат в курсове за квалификация и преквалификация Най предпочитани са компютърните курсове 58 езикови курсове 13 счетоводни или други икономически 7 Макар процентът на изявилите желание да придобият нови знания и умения да е нисък показателно е че те започват да се ориентират към изискванията и възможностите на пазара на труда Съгласно ЗИХУ Агенцията за хората с увреждания финансира осигуряването на достъп на лицата с намалена трудоспособност до работните места оборудването на тези места както и адаптирането на работната среда Това насърчи вече немалък брой работодатели да наемат на работа безработни със специфични възможности Може да се каже че държавното подпомагане на достъпа до образование и осигуряването на подкрепяща среда са основни фактори за постигането на по голяма равнопоставеност и равни възможности на хората с увреждания на трудовия пазар Квоти за хора с увреждания в предприятия Действащият в момента чл 315 от КТ задължава работодателите с повече от 50 работници и служители да определят ежегодно работни места подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност Те трябва да бъдат от 4 до 10 на сто от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическия отрасъл Съгласно ЗИХУ от общия брой на работните места по КТ работодателят определя не по малко от половината за хора с трайни увреждания като е длъжен да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените работни места и да обяви свободните работни места от тях в 14 дневен срок от определянето им На работодател който не е обявил работните места за хора с трайни увреждания или без уважителна причина е отказал да наеме на работа насочен от поделенията на Агенцията по заетостта безработен с трайно увреждане в рамките на определения норматив се налага глоба съответно имуществена санкция в размер до 1000 лв за всеки отделен случай Събраните суми се внасят в приход на Агенцията за хората с увреждания и се изразходват за програми и проекти за стимулиране на трудовата заетост на хората с трайни увреждания Актовете с които се установяват административните нарушения се издават от длъжностни лица определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда Развитие на собствен бизнес По данни на Агенцията по заетостта продължава тенденцията за нарастване на броя на регистрираните безработни с увреждания През първите девет месеца на 2005 г от 100 безработни близо 5 са с увреждания Предпоставка за тази тенденция са ограничените възможности на лицата с намалена работоспособност да започнат работа на несубсидирани работни места Поради това държавата насърчава започването и развитието на самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания Гаранционният фонд за микрокредитиране дава възможност за ползване на безлихвени кредити до определен размер от лица с увреждания при самонаемане или разкриване на нови работни места От 2006 г Агенцията за хора с увреждания започна да предоставя безвъзмездно финансиране на проекти за откриване на фирма или за подпомагане развитието на вече съществуващ бизнес на хора с над 50 намалена работоспособност ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ Оперативният документ чрез който се реализира политиката по заетостта и борбата с безработицата е Националният план за действие по заетостта В него се определят както основните цели приоритети и действия на политиката по заетостта целевите групи към които ще бъде насочена тази политика така и проектите програмите и мерките които трябва да се реализират видовете стимули и техните размери както за работодателите така и за участниците в субсидираната заетост Национален план за действие по заетостта през 2006 г Националният план за действие по заетостта през 2006 г е насочен към повишаване на заетостта подобряване на качеството и продуктивността на работата засилване на социалната кохезия и намаляване на регионалните различия 3 Планът за заетост за 2006 г въвежда също и новите Насоки за заетост на Европейската комисия които са част от Интегрираните насоки за растеж и заетост 2005 2008 г на ЕС Като основни предизвикателства на пазара на труда се отчитат недостатъчното използване на наличната работна сила и все още недостатъчната способност на икономиката да създава работни места несъответстващото качество на работната сила на изискванията за работа в условията на икономика на знанието както и високата безработица в страната Независимо от продължаващата през 2005 г тенденция на намаление на регистрираните безработни от неравнопоставените групи на пазара на труда отчита се висока и устойчива безработица сред лицата с увреждания В документа е указано че все по пълното включване на лица в трудоспособна възраст в работната сила се превръща в основна задача и предизвикателство пред страните членки на ЕС Р България в рамките на преговорния процес за присъединяване България е поела ангажимент за пълно включване в изпълнението на целите на Европейската стратегия по заетостта Това включва и приносът на страната ни към достигане през 2010 г на средно равнище на заетост в Европа от 70 4 Планът по заетостта посочва като една от насоките на националната политика по заетостта изграждането на пазар на труда основан на включването повишаване атрактивността на работата и доходите от нея за търсещите работа включително хората в неравностойно положение и неактивните лица Това се предвижда да се осъществи чрез а ктивни и превантивни мерки на пазара на труда включващи ранно идентифициране на потребностите помощ при търсене на работа професионално ориентиране консултиране и обучение и социални услуги предназначени за хората които са най далеч от пазара на труда като по този начин се допринесе за намаляване на бедността 5 За постигане на позитивна промяна в нагласата на обществото за правото на труд на хората с увреждания и стимулиране на работодателите да разкриват работни места за тази рискова група на пазара на труда се учреди Символ за позитивно отношение към хората с увреждания който ще се връчва и през 2006 г на работодатели и организации инвестирали време и финансови средства за приспособяване на фирмата или организацията така че да предложи равни възможности за реализация на хора с увреждания Едно от направленията по които са насочени действията в политиката по заетостта през 2006 г е Заетост за социална интеграция Заетостта осигурявана по това направление е насочена към категории от безработни лица които имат малка перспектива за устройване на работа на първичния пазар на труда Субсидираната заетост в този случай е етап от прехода от социални помощи към заетост на първичния пазар на труда Целите заложени в Националния план за действие по заетостта през 2006 г се постигат чрез изпълнение на различни програми Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания срок на действие до 31 декември 2008 г Тя е насочена към преодоляване на социалната изолация на хората с трайни увреждания и пълноценното им интегриране в обществото В рамките на програмата и в съответствие с разпоредбите на Закона за интеграция на хората с увреждания Агенцията за хора с увреждания продължава финансирането на работодатели от обичайна среда за осигуряване на достъпна среда и подобряването на условия за труд чрез адаптиране и или оборудване на работните места за хора с увреждания Като нов момент в реализацията на програмата през 2006 г се предвижда да се увеличи периода на субсидираната заетост от 12 на 24 месеца Обект на програмата са безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст регистрирани в Дирекция Бюро по труда като приоритетно се включват лицата от следните групи Със и над 71 намалена работоспособност Военноинвалиди тази група включва безработни военноинвалиди и пострадали при или по повод отбраната на страната с и над 50 намалена работоспособност Хора със сензорни увреждания Хора с ментални увреждания Програмата се прилага във всички общини на страната В програмата участват работодатели които отговарят на изискванията на чл 56 ал 1 от Закона за насърчаване на заетостта да нямат изискуеми публични задължения и да отговарят на изискванията за отпускане на помощи по Закона за държавните помощи Програмата се реализира в два компонента В първият от тях обучението следва да се организира в съответствие със специфичните особености на уврежданията на безработните и с идентифицираните потребности на работодателите които могат да разкрият работни места за безработни лица с трайни увреждания По конкретно този компонент включва Мотивационно обучение за хора с увреждания за придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда и трудова реализация предоставя се на безработните от всички приоритетни групи Обучение за професионална квалификация на лица с трайни увреждания по групи увреждания в съответствие с възможностите им и със заявените потребности на работодателите Вторият компонент е за заетост в Дирекциите Социално подпомагане Дирекциите Бюро по труда Специализирани предприятия И по заявка на работодател по т 3 1 и т 3 3 Това са о бластни и общински администрации общински предпр иятия ч астни и или държавни предприятия други фирми и институции юридически лица с нестопанска цел На разкритите работни места по този втори компонентс работодателите могат да наемат безработни лица обект на програмата за срок от 36 месеца Приоритетно се включват безработни лица успешно преминали обучение за придобиване на професионална квалификация На разкритите работни места по програмата могат да се наемат последователно повече от едно безработно лице с увреждания Програмата се финансира със средства от държавния бюджет и от самия работодател Държавният бюджет осигурява средства за Трудово възнаграждение при пълно работно време в размер ежегодно определян от министъра на труда и социалната политика в Националния план за действие по заетостта но за действително отработено време Допълнителни възнаграждения по минимални размери по КТ и нормативните актове за неговото прилагане върху средствата по т 1 Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл 155 от КТ Дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО Общо заболяване и майчинство Трудова злополука и професионална болест Пенсии фонд Безработица за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса като същите се начисляват върху сумата от средствата по трудово възнаграждение но не по малко от съответния минимален осигурителен доход по чл 6 ал 3 от Кодекса за социално осигуряване Паричните обезщетения по чл 40 ал 4 от Кодекса за социално осигуряване се предоставят за всяко наето по програмата лице за времето през което е било на работа но не повече от 36 месеца В програмата е предвидено че работодателите следва да осигурят средства за материални разходи за обезпечаване на работата на наетите по програмата лица на целево разкритите работни места и за всички задължителни плащания по КТ които не се поемат от държавния бюджет и осигуровките върху тях Национална програма Асистенти на хора с увреждания Основаната цел на тази програма е предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични и социални асистенти По тази програма работодатели наемат безработни лица които извършват услугите Личен асистент и Социален асистент а потребители на услугите са хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора По дейността Личен асистент работодатели могат да бъдат само дирекции Социално подпомагане Работодатели по дейността Социален асистент могат да бъдат общинските администрации както и физически и юридически лица вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на услугата Социален асистент Право на участие в Програмата имат кандидат работодатели от всички общини в страната Условия към работодателите са те да нямат изискуеми публични задължения и да разкриват работни места в социални дейности Включването на работодател в програмата се извършва чрез проект подаден в съответната дирекция Бюро по труда по адреса на управление на работодателя На практика проектът представлява отговори на въпроси предвидени в специален формуляр Изискват се и конкретни документи Формулярът може да бъде получен в местното бюро по труда Ако проектът е одобрен работодателят сключва договор с бюрото за предоставяне на средства по програмата В нея има предвидени изисквания към безработните лица които ще бъдат наети от работодателя за извършване на социалната услуга Бюрата по труда извършват подбора на безработните за включване в програмата като се съобразяват и с изискванията на работодателя Окончателното решение за назначаване на конкретното лице се взема от съответният работодател След това се сключва индивидуален трудов договор в съответствие с разпоредбите на КТ Програмата се финансира със средства от държавния бюджет и от самия работодател Държавният бюджет осигурява средства за Трудово възнаграждение при пълно работно време в размер ежегодно определян от министъра на труда и социалната политика в Националния план за действие по заетостта за действително отработено време Допълнителни възнаграждения по минимални размери по КТ и нормативните актове за неговото прилагане върху средствата по т 1 Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл 155 от Кодекса на труда Дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО Общо заболяване и майчинство Трудова злополука и професионална болест Пенсии фонд Безработица за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса като същите се начисляват върху сумата от средствата по т 1 но върху не по малко от съответния минимален осигурителен доход по чл 6 ал 3 от Кодекса за социално осигуряване Паричните обезщетения по чл 40 ал 4 от Кодекса за социално осигуряване се предоставят за всяко наето по програмата лице за времето през което е било на работа но не за повече от 36 месеца Работодателите осигуряват средства за Материалните разходи за обезпечаване на работата на наетите по програмата лица на целево разкритите работни места Всички задължителни плащания по КТ които не се поемат от държавния бюджет и осигуровките върху тях Национална програма От социални помощи към осигуряване на заетост срок на действие до 31 декември 2007 г Право на участие в Програмата имат кандидат работодатели от всички общини в страната Включването им в програмата се извършва чрез Одобрени проекти на работодатели от съответните общини осигуряващи заетост в общественополезни и социални дейности на безработни лица обект на програмата Одобрени проекти на работодатели предприятия без държавно и или общинско участие осигуряващи заетост в дейности за подобряване условията на труд и работната среда на територията на собственото им предприятие и или в дейности от основното им производство с изключение на комунално битови дейности и търговия със стоки Одобрени проекти на работодатели регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители ЗПЗП и или Закона за тютюна и тютюневите изделия ЗТТИ физически лица еднолични търговци търговски дружества кооперации и юридически лица с нестопанска цел в дейности от основното им производство в областта на земеделието както и на работодатели преработвателни предприятия в дейности от основното им производство свързани с преработването на селскостопанска продукция Ако са с трайно намалена работоспособност безработните се включват в програмата само по собствено желание Проект Гаранционен фонд за микрокредитиране Главната цел на проекта е създаване на нови работни места чрез облекчаване на достъпа на малките и новоучредявани предприятия и на физическите лица до свободни финансови ресурси необходими за развитие и разширяване на тяхната дейност Той създава условия за достъп до кредитен ресурс на малки и средни предприятия безработни физически лица занаятчии кооперации и земеделски производители които понастоящем не могат да удовлетворят общите условия на банките достъп до кредити за стартиращ бизнес предоставяне на парично обезпечение до 100 от главницата на кредита и субсидиране на лихвата за лица с увреждания През 2006 г в Националният план за действие по заетостта е предвидено отпускането на около 1 000 кредита при среден размер на кредитите 13 000 лв Това се очаква да гарантира стартирането на 500 бизнеса и 2 000 нови работни места Национален план за действие за равните възможности за хората с увреждания срок на действие 2006 2007 г В Националния план за действие за равните възможности на хората с увреждания са заложени мерки и дейности в изпълнение на следните оперативни цели Създаване на мониторингова система за наблюдение на броя социално икономическите и здравните характеристики на хората с трайни увреждания Създаване на достъпна среда за хората с увреждания Продължаване процеса на деинституционали зация чрез развитие и разширяване на социалните услуги в общността и повишаване качеството на грижа в специализираните институции за хора с увреждания Гарантиран достъп да качествено образование на хората с увреждания Осигуряване на помощни средства приспособления и съоръжения които заменят или подобряват функции на човешкия организъм и увеличават възможностите на хората с увреждания за самообслужване и за трудова и всяка друга дейност Разширяване на възможностите за трудова заетост на хората с увреждания Осигуряване на равни възможности за спорт отдих туризъм и участие в културния живот П рактиката при наемане на работа на хора с увреждания По данни на национално представителните организации на и за хора с увреждания в България към настоящия момент има повече от 50 търговски дружества и кооперации на частни работодатели със статут на специализирани предприятия Обикновено това са малки и средни предприятия със средно списъчен състав от 7 до 10 души Собствениците в малка част от тях са лица с трайни увреждания Финансовото положение на тези дружества е различно както и във всички останали в зависимост от състоянието на бранша в който е дейността им на качеството на управлението и др Не се наблюдава масово и трайно текучество на наетия персонал с увреждания Както и при всички неспециализирани предприятия има разбира се случаи на предсрочно прекратяване на трудовите взаимоотношения с неподходящи работници с оглед тяхната квалификация и трудови резултати Практиката показва че работодатели които в самото начало на рисковото начинание назначаването на човек с увреждане са били доста скептично настроени но са постигнали положителен резултат се стремят да запазят статута който им позволява да ползват споменатите законови преференции В едно търговско дружество например са наети първоначално две лица с трайно намалена работоспособност по линия на субсидираната заетост а в последствие не само се назначават още трима работници с увреждания но собствениците започват да спонсорират организирането на изложби и спортни прояви на хора с увреждания Друго търговско дружество също започнало с наемане на две лица с трайни увреждания след спечелване на проект по програма ФАР разкрива 10 нови работни места в обособено производствено звено със статут на специализирано предприятие за хора с увреждания Практиката сочи също че нает по програмите за субсидирана заетост човек с трайни увреждания е назначен за управител и впоследствие регистрира собствено ЕООД като ползва финансиране от Агенцията за хора с увреждания Има разбира се и случаи когато работодателите не успяват да стабилизират управляваната от тях фирма но почти никой не е посочил като причина за това наемането на лицата с трайно намалена работоспособност В крайна сметка наемането на персонал от тази група е въпрос на избор на самия работодател който за себе си да прецени предполагаемите ползи и затруднения от работата с лицата със специфични възможности които в общи линии са добри или лоши работници и служители както и всички останали на пазара на труда преференции при трудовата реализация на хората с увреждания Закрила при уволнение от работа по трудово правоотношение Лицата с установена намалена работоспособност 50 и над 50 ползват предварителна закрила при уволнение по текста на чл 333 от КТ Работодателите са длъжни преди да предприемат действия за прекратяване на трудовото правоотношение с трудоустроен работник или служител случаите на чл 333 ал 1 т 2 или с работник или служител боледуващ от болест определена в Наредба на министъра на здравеопазването да получат предварително разрешение от съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта както и да вземат мнение на ТЕЛК за всеки отделен случай Трудоустроени по смисъла на чл 333 от КТ са тези лица с увреждане които работят по трудово правоотношение и производствената характеристика за работата която изпълняват не противоречи на трудовата препоръка записана в експертното решение Болестите при които работниците или служителите ползват предварителна закрила при уволнение предвидена в чл 333 ал 1 т 3 на Кодекса на труда са записани в Наредба 5 на МЗ ДВ бр 33 от 1987 г Исхемична болест на сърцето Активна форма на туберкулоза Онкологично заболяване Психично заболяване Захарна болест диабет В посочените случаи работодателят или упълномощено от него длъжностно лице съгласно Закона за защита на личните данни предварително събира информация от работниците или служителите които страдат от указаните болести За да ползват статут на трудоустроен работник или служител заинтересованите лица са длъжни да представят необходимите медицински основания на работодателя за да се съобрази с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд чл 288 и чл 317 от Кодекса на труда Тези медицински документи периодично се актуализират съобразно настъпилите изменения в здравния статус на работника Според изискванията на чл 287 от Кодекса на труда всички работници и служители подлежат на задължителни периодични медицински прегледи за сметка на работодателя а работодателят и длъжностните лица в предприятието са длъжни да опазват в тайна данните от медицинските прегледи Трудоустроените работници или служители са закриляни от уволнение независимо от това дали е изпълнено предписанието на здравните органи Необходимо и достатъчно условие е да е налице такова предписание Предварителната закрила от уволнение предвидена в чл 333 ал 1 т 2 и 3 и ал 2 от КТ се прилага само в случаите когато уволнението се основава на Чл 328 ал 1 т 2 3 5 и 11 при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата при намаляване обема на работата при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността ако работникът или служителят не отговаря на тях Чл 330 ал 2 т 6 при дисциплинарно уволнение П раво на допълнителен платен годишен отпуск Работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 имат право на платен годишен отпуск в размер не по малко от 26 работни дни чл 319 на КТ ДВ бр 100 от 1992 г изм бр 25 от 2001 г Законодателят не определя този отпуск като удължен платен годишен отпуск и следователно той е установен като основен платен годишен отпуск за тези работници Т е тези работници и служители имат право да ползват заедно с основния отпуск от 26 дни и допълнително отпуск по чл 156 т 1 и т 2 на КТ Разпоредбата на чл 319 на КТ установява само минималния размер на основния платен годишен отпуск за работниците и служителите с увреждания По този начин както и на основание чл 156 А от КТ с колективния трудов договор може да се договарят по големи размери на отпуска по чл 319 и на допълнителните отпуски по чл 156 т 1 и т 2 на КТ Официалното становище на МТСП е отразено в писмо ГИТ 62 00 09 04 03 1996 г Пример За определена длъжност се предвижда по чл 156 т 2 за работа при ненормиран работен ден 7 работни дни допълнителен платен годишен отпуск Ако работникът или служителят няма статут на човек с увреждане той ще ползва 20 дни основен отпуск 7 допълнителен дни 27 дни платен годишен отпуск Ако работникът или служителят има определена 50 и над 50 загубена работоспособност той ще ползва 26 дни основен отпуск 7 дни допълнителен 33 дни платен годишен отпуск Право на обезщетение от работодателя при трудоустрояване или прекратяване на трудовото правоотношение поради болест Работодателят дължи на подлежащия на трудоустрояване работник или служител с намалена работоспособност обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня в който получи предписанието за трудоустрояване до неговото изпълнение Такова обезщетение няма право да получи работник или служител който без уважителни причини откаже да приеме работата на която се трудоустроява в същото или друго предприятие чл 217 o т КТ ДВ изм бр 25 от 2001 г Статут на трудоустроени работници или служители придобиват лицата с намалена работоспособност които поради болест или трудова злополука не могат да изпълняват възложената им работа но могат да изпълняват друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия Характерът на работата условията на труд и срокът на преместването се определят от упълномощените здравни органи чл 317 на КТ ДВ изм бр 25 от 2001 г Работодателите са задължени да изпълнят предписанието за трудоустрояване съдържащо се в болничен лист за срок до 1 месец издаден от лекуващия лекар в протокол на лекарска консултативна комисия ЛКК експертна лекарска комисия ТЕЛК НЕЛК Виж чл 6 ал 1 т 2 чл 11 чл 35 и чл 40 на Наредба за медицинската експертиза на работоспособността ДВ бр 47 от 07 06 2005 г При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест чл 325 т 9 и чл 327 т 1 от КТ работникът или служителят имат право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца ако има най малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получавал обезщетение на същото основание Виж чл 222 ал 2 на КТ доп ДВ бр 100 от 2000 г Ч ОВЕКЪТ С УВРЕЖДАНЕ И РАБОТНАТА СРЕДА Интегрирането на човека с увреждане в работната среда изисква познания и умения за правилното протичане на този процес По долу се прави опит да се даде отговор на някои въпроси които имат пряко отношение към наемането на работа и общуването с лица с различни видове увреждания Какви отношения трябва да се установят между работодателя и работника служителя с увреждания Първата среща между работодателя упълномощено длъжностно лице и кандидатстващия за работа човек с увреждане има опознавателен характер Въпреки това тя е много важна и изисква предварителна подготовка на двете страни за да се стигне до сключване на трудов договор Обикновено и двете страни имат определени очаквания поради което при първия контакт интервю трябва да се изключат почти всички факти от страничен случаен характер За работодателя неговия представител е важно да се запознае предварително и в детайли с експертното решение ЕР на ТЕЛК НЕЛК То определя функционалния дефицит на кандидата изразен в степен на загубена работоспособност спрямо работоспособността на здравия човек Важно е да се знае че няма законова

  Original URL path: http://www.disability-bg.org/bg/narychnik/Narachnik-Final.htm (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Съюз на инвалидите в България
  район За проекта Форум Регионални работни групи Югозападен планов район размер на текста Учредяване на сдружение Регионален работен клуб Инициативи и партньорства за хора с увреждания Югозападен планов район със седалище Перник 12 септември Новини от района 2007 09 12

  Original URL path: http://www.disability-bg.org/bg/module_areas.php?new=14&area=4 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Съюз на инвалидите в България
  район Южен централен планов район Югоизточен планов район За проекта Форум Регионални работни групи Североизточен планов район размер на текста Учредяване на сдружение Регионална мрежа Инициативи и партньорства за хора с увреждания 13 юли Новини от района 2007 07 13

  Original URL path: http://www.disability-bg.org/bg/module_areas.php?new=12&area=3 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Съюз на инвалидите в България
  планов район За проекта Форум Регионални работни групи Югоизточен планов район размер на текста Форум Бъдещето на общността на хората с увреждания партньорство между граждани и институции за подобряване качеството на живот 12 юли Новини от района 2007 07 12

  Original URL path: http://www.disability-bg.org/bg/module_areas.php?new=10&area=6 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Съюз на инвалидите в България
  Форум Регионални работни групи Южен централен планов район размер на текста Първият форум Бъдещето на общността на хората с увреждания партньорство между граждани и институции за подобряване качеството на живот в гр Смолян 20 юни Новини от района 2007 06

  Original URL path: http://www.disability-bg.org/bg/module_areas.php?new=13&area=5 (2016-04-29)
  Open archived version from archive •