archive-org.com » ORG » E » EQUALCLIMATE.ORG

Total: 316

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Finlands president Tarja Halonen: Jämställdhetsaspekten skall beaktas i alla frågor gällande klimatförändringen. - NIKK
  världens fattigaste människor drabbas av klimatförändringen och av dessa människor är 70 procent kvinnor I utvecklingsländerna har kvinnorna ofta huvudansvaret för jordbruket produktionen av mat att skaffa vatten och hushållens energi När nederbörden minskar och jordmånen försämras blir skördarna mindre och kvaliteten sämre Det finns mindre mat och vattnet måste hämtas från platser som ligger längre bort Allt detta ökar också kvinnors arbete och försvårar deras levnadsförhållanden Kvinnor som ofta är ansvariga för hemmets dagliga val är i en nyckelposition när det gäller utvecklingen av en grön ekonomi De är starka aktörer vars kunskaper färdigheter och nya idéer främjar arbetet med att motverka en klimatförändring Jämställdhetsaspekten skall beaktas i alla frågor gällande klimatförändringen Kvinnornas deltagande är inte enbart en människorättsfråga utan kvinnors och mäns engagemang gynnar hela familjer och samhällen samt skapar effektivare lösningar som betjänar en större del av befolkningen Som ordförande för den av FN s generalsekreterare Ban Ki moon tillsatta panelen för hållbar utveckling har jag tillsammans med Syd Afrikas president Jacob Zuma betonat vikten av en hållbar ekonomisk tillväxt som minskar fattigdomen och ökar jämställdheten Panelen har bland annat arbetat för att främja god administration och öka kvinnors makt Vår slutrapport överlämnas till FN s generalsekreterare

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/bakgrund/Finlands+president+Tarja+Halonen%3A+J%C3%A4mst%C3%A4lldhetsaspekten+skall+beaktas+i+alla+fr%C3%A5gor+g%C3%A4llande+klimatf.9UFRrYXj.ips (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • NIKK
  i hushållen Den direkta energianvändningen är central i hushållen energi behövs till matlagning uppvärmning ljus och för en mängd hushållsmaskiner Många av apparaterna som kylskåp frysboxar eller torktumlare är förknippade med sysslor som ofta utförs av kvinnor Trots förbättringar i energieffektivitet står de för en stor del av hushållens elkonsumtion 2005 stod större apparater för ungefär hälften av elkonsumtionen i EU 15 medan mindre apparater som teve och datorer stod för 35 procent och belysning stod för 20 procent av elkonsumtionen 7 Hittills har dock inte hushållens konsumtion undersökts systematiskt ur ett könsperspektiv och det är rätt få studier som huvudsakligen fokuserar på sambandet mellan hushållens energianvändning och kön 8 Undersökningar som gjorts i olika europeiska länder visar på olikheter i hur kvinnor och män använder energi Det är däremot svårt att dra allmänna slutsatser om kvinnors roll i energikonsumtionen Skillnader är inte bara förknippade med kön utan är också kopplade till ålder om man är gift och arbetsförhållanden 9 Det har visat sig att Energiförbrukningen är högre i tvåpersonshushåll där båda har en inkomst jämfört med hushåll med bara en inkomst Det här kan förklaras av högre inkomst möjliggör att man har fler hushållsmaskiner men också av ett behov av att utföra hushållsarbetet mer effektivt Äldre kvinnor använder mindre energi än yngre kvinnor Orsaken är ändrad livsstil till exempel mindre matlagning och större sparsamhet Män och kvinnor sparar energi på olika sätt Energianvändningen i hushållen är en fråga som genomsyrar så gott som alla uppgifter som utförs i hemmen Mönstren bakom kvinnors och mäns direkta energianvändning i hushållen är komplexa men det faktum att kvinnor ofta har huvudansvaret för hushållet och enligt undersökningar gör mer än 80 procent av besluten då det gäller vad som köps i hushållet 10 gör att kvinnor ofta är i nyckelposition då det gäller energieffektivitet för till exempel matlagning och tvätt 11 Forskning visar också på skillnader i hur kvinnor och män tar till sig av energisparkampanjer Män tar huvudsakligen ansvar för tekniska förbättringar till exempel isolering medan kvinnor lättare gör ändringar i sitt eget vardagsliv till exempel då det gäller tvätt och andra hushållssysslor som kvinnor traditionellt har skött 12 Forskning har visat att kvinnor är mer intresserade av att spara energi och att de föredrar förnyelsebara energikällor i högre grad än män Nyare forskning visar däremot att män känner bättre till förnyelsebar energiteknologi och är mer positivt inställda till dem än kvinnor Kvinnor förefaller vara mer positivt inställda till att använda fossila energikällor men motsätter sig kärnkraft i högre grad än män 13 Hur tillämpa information om kön och energi Information om könsaspekter av energianvändningen kan användas till exempel då samhällsinformation ska utformas Då det gäller riktade kampanjer för energieffektivitet och energiminskning kunde information om bensinsnål bilkörning kunde riktas främst till män eftersom män i genomsnitt köper mer bränsle 14 Ett annat förslag är att man borde hitta enkla sätt att bedöma energibelastningen hos varor och tjänster Kvinnor är enligt flera undersökningar mer villiga att ändra sin konsumtion och det här kunde

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/energi/Energi.9UFRjWWc.ips (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • NIKK
  mäns konsumtionsvanor samtidigt som de intervjuade kunde uppleva att det fanns stora skillnader 9 Barn blir konsumenter allt tidigare Konsumtionen gäller inte bara vuxna En norsk undersökning pekar mot att även barn blir konsumenter tidigare än förr och att konsumtionsmönstren reproduceras Mätt i pengar konsumerar pojkar mer än flickor och även bland barn finns det skillnader i vad som konsumeras Flickor konsumerar mest när det gäller kläder och smink medan pojkarna konsumerar mer på alla andra områden exempelvis datorer teknik och sport 10 En dansk undersökning med fokus på 10 12 åringar visar på liknande resultat Enligt den danska undersökningen är pojkar mer kritiska till reklam och konsumtion än flickor 11 Hållbar konsumtion Sedan Brundtlandrapporten 1987 och Rio Earth Summit 1992 har hållbar konsumtion fått allt större uppmärksamhet i internationell politik 12 På Oslo Sympososium on Sustainable Consumption definierades hållbar produktion och konsumtion som Användningen av varor och tjänster som fyller de grundläggande behoven och ger bättre livskvalitet samtidigt som de minimerar resursanvändningen giftiga material och avfall och föroreningar i ett livscykelperspektiv så att man inte äventyrar kommande generationers behov 13 egen översättning Sedan dess har det varit större fokus på produktion och konsumtion men det finns ingen systematisk information om kopplingen mellan kön hållbar konsumtion och klimat 14 Undersökningar tyder på att kön har betydelse för hållbar konsumtion såtillvida att kvinnor är mer benägna att köpa ekologisk mat de återvinner i högre grad än män och bryr sig mer om effektiv energianvändning än män 15 Kvinnor väger också oftare in etiska aspekter som barnarbete och rättvisemärkning då de gör sina val Det här gäller också i Norden som överlag rankar högre än de flesta länder i Västeuropa då det gäller etiska val 16 Statistik från Sverige indikerar att även kvinnor som hör till de fattigaste i samhället ensamstående mammor hör till dem som köper ekologiskt odlat 17 Då det gäller konsumtion och kön är det ändå viktigt att hålla i minnet att kvinnor och män inte är homogena grupper Konsumtion skapas i samspelet mellan kön och andra faktorer som attityder och livsstil Att inse sambanden är viktigt för att undvika att tillskriva kvinnor vissa mönster och män andra och därmed förstärka könsstereotyper 20 Systemförändring degrowth och utsläppskvoter Kritiker hävdar att hållbar konsumtion inte är tillräckligt för att bemöta med klimatförändringen Ett alternativ som fått allt större uppmärksamhet är degrowth nerväxt en motreaktion till det tillväxtbaserade ekonomiska systemet 18 Ett annat alternativ som förts fram är individuella utsläppsrätter Genom att ge var och en individuella kvoter för koldioxidutsläpp kunde de totala utsläppen begränsas Idén är att de som vill överstiga sin kvot för utsläpp får köpa av andra som inte använder hela sin kvot 19 Illustrationsfoto Colourbox 1 EEA 2005 2 WWF 2004 10 3 Oldrup Breengaard 2009 22 Johnsson Latham 2007 34 4 Oldrup Breengaard 2009 22 5 Jensen Holm 1998 Grover et al 1999 Warde 1997 6 OECD 2008a 65 Oldrup Breengaard 2009 Schultz Stiess 2009 23 27 7 Johnson Latham 2006 3 Westlund 2009 16 8 Westlund

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/konsumtion/Konsumtion.9UFRjWXd.ips (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Rio+20: For Norden handler en bæredygtig fremtid om køn - NIKK
  Planen fik et afsnit om styrkelse af kvinders rettigheder i forhold til bæredygtig udvikling Og adskillige områder i slutdokumentet blev kønsmainstreamet Når det gælder klima og klimaforandringer er køn og ligestilling også kommet højt på den internationale politiske dagsorden Både på det store globale klimatopmøde COP 17 i Durban Sydafrika sidste år og på tidligere klimatopmøder har der været en voksende erkendelse af at den globale klimaindsats er nødt til at have et klart køns og ligestillingsperspektiv hvis indsatsen skal være bæredygtig fordi klimaforandringer bevisligt rammer mænd og kvinder forskelligt Den erkendelse betød at kønsmainstreaming nu findes som et overordnet princip på alle områder i de vigtige klima forhandlingsdokumenter der ligger på bordet hver gang det internationale samfund mødes for at nå til enighed om en kommende global klimaaftale Det var en stor og ny landevinding at få kønsperspektivet ind siger Sveriges miljøminister Lena Ek Hun var en af de nordiske politikere der pressede på emnet i Durban Vejen til at få køn og klimaindsats koblet sammen havde ellers været lang Første forsøg skete i 2007 på FN s klimatopmøde på Bali hvor en række kvindelige miljø og klimaministre gik sammen om at kræve kønsperspektiver i den globale klimaindsats Kravet druknede i andre klimadiskussioner men dukkede for alvor op til overfladen igen to år senere til klimatopmødet COP 15 i København Året efter i Cancun i Mexico til COP 16 skete der virkelig noget Her blev en såkaldt trojka for kvindelige ledere der er engageret i klimakampen dannet Ledet af FN s tidligere menneskerettighedskommissær Mary Robinson talte den prominente folk som FN s klimachef Christina Figueres Tysklands forbundskansler Angela Merkel og EU s klimakommissær Connie Hedegaard Også Lena Ek kom med i trojkaen der ville sætte køn og klima på topmødedagsordenen først til klimatopmøde i Durban i 2011 og så til Rio 20 i juni i år Men hvor køn og klima blev en vigtig del af det internationale spil om klimaaftalen i Durban ser det anderledes ud for det kommende Rio 20 topmøde Et kedeligt tilbageskridt Den globale alliance Global Gender and Climate Alliance GGCA har været en af drivkræfterne bag at få sat køn på klimadagsordenen Her er man indtil videre slet ikke imponeret over det udkast der ligger klar til forhandling i Brasiliens sambaby Det er et tilbageskridt fra alt det man lige havde opnået og var blevet enige om i de internationale klimaforhandlinger siger Rachel Harris koordinator i GGCA Problemet er ifølge GGCA at kønsligestilling og klimaforandringer er blevet koblet fra hinanden i Rio 20 forhandlingsdokumenterne Køn og ligestilling har fået ét underafsnit i dokumentet Klimaforandringer har fået et andet underafsnit De to refererer ikke indbyrdes til hinanden Og hverken køn eller klima er blevet tydelig nok skrevet ind i teksten som helhed som overordnede tværgående hensyn i alt hvad der vedrører fremtidige handlingsplaner hen mod en bæredygtig udvikling Afsnittet om klimaforandringer nævner kun ulighed mellem lande og ikke ulighed mellem befolkningsgrupper hvilket udelukker hele udgangspunktet for at tale om kønsligestilling Der er heller intet nævnt

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/nyheter/arkiv/2011/Rio%2B20%3A+For+Norden+handler+en+b%C3%A6redygtig+fremtid+om+k%C3%B8n.9UFRvY1M.ips (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • NIKK
  hittar du en översikt över vad som görs på statlig nivå i de olika nordiska länderna Kommunala initiativ Här hittar du en översikt över vad som görs på kommunal nivå i de olika nordiska länderna Företag Vi har lyft upp ett antal företag som gjort något bra på det här området Deras arbete och goda exempel kan fungera som inspiration för andra NGO Här lyfter vi upp några frivilligorganisationer som jobbar med klimat och kön Här kan andra organisationer hitta inspiration och tips för den egna verksamheten Det nordiska samarbetet kring kön och klimat Inom det nordiska jämställdhetssamarbetet har Finland valt att fokusera på klimatförändringar ur ett jämställdhets och könsperspektiv under sitt ordförandeskap 2011 De nordiska jämställdhetsministrarna påbörjade arbetet runt jämställdhet och klimatförändring i och med projektet Gender and Climate Change 2008 Läs mer Klimatsmarta företag visar på best practice I portalen lyfter vi upp ett antal företag som kan fungera som inspiration för andra företag Du kan läsa om Audur Kapital Nordiska Investeringsbanken NIB Klädoteket och Ecoloove Du kan också läsa om fler exempel från Sverige Danmark Island Norge Färöarna och Grönland Läs mer Gröna gräsrötter sätter agendan Du kan även läsa om gröna NGOs som tar upp könsaspekter

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/vem_gor_vad+/Insatser+och+akt%C3%B6rer.9UFRjW4F.ips (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • NIKK
  för att skapa innovationer är fortfarande underutnyttjat En satsning på kön skapar nya produkter som inkluderar både mäns och kvinnors behov ökar jämställdheten inom teknologi och forskning samt bidrar till ekonomisk tillväxt Läs mer Men s and Women s Carbon Footprints a tool for development Kvinnor och män har olika stora ekologiska fotavtryck Läs mer om hur det kan användas som ett verktyg för hållbar utveckling Läs mer Gender Mainstreaming

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/rekommendationer/Nordiska+rekommendationer.9UFRnG2X.ips (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Om Equal Climate - NIKK
  Ett led i detta var att lyfta fram och inkludera ett jämställdhetsperspektiv i lösningar för att bemöta och anpassa sig till klimatförändringen Equal Climate är en elektronisk kunskaps och idébank som tar upp sambandet mellan kön och klimat ur ett nordiskt perspektiv Syftet med portalen är att visa exempel på hur arbetet med att bemöta klimatförändringen och jobba för hållbar utveckling kan förstärkas och göras mer effektivt genom att inkludera könsspecifik information om skillnader i till exempel mäns och kvinnors konsumtion Portalen samlar kunskap om klimat och kön ur en rad olika perspektiv transport konsumtion mat och energi och har information om könssensitiva klimatsatsningar i de nordiska länderna samt Färöarna Grönland och Åland Plattformen samlar information om aktiviteter rapporter och politiska beslut angående jämställdhet och klimatförändring och förmedlar praktiska exempel på hur kvinnor och män flickor och pojkar påverkas och påverkar klimatet genom livsstil och beteendemönster Den är en proaktiv och positiv plattform som kan användas globalt för att visa good practice från Norden och hur det gröna Norden arbetar med att integrera jämställdhet i klimatförändring och hållbar utveckling på lokal nationell och regional nivå Språkpolitik Informationen finns tillgänglig på svenska skandinaviska finska och engelska Redaktion Ansvarig utgivare för EqualClimate

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/om_equal_climate/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Kontakta oss - NIKK
  Kontakta oss NIKK Nyheter Bakgrund Transport Energi Konsumtion Mat Vem gör vad Rekommendationer Länkar Du är här Hem Kontakta oss Kontakt Har du synpunkter på innehållet på Equal Climate skicka e post till info equalclimate org Sök Om Equal Climate

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/se/kontakta_oss/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive •