archive-org.com » ORG » E » EQUALCLIMATE.ORG

Total: 316

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Liikenne - NIKK
  esitetään käyttäjäystävällisyyden turvallisuuden ja vastuun kautta Odotukset Usein oletetaan että miehillä ja naisilla on erilaisia kykyjä ja lähestymistapoja eri osa alueilla varmasti myös vaikuttaen siihen millaisen kuljetusvälineen he kulloinkin valitsevat Skill 2008 kuvailee miten yksilöt antavat itselleen ekologista toimintatilaa siinä tavassa jolla he suhtautuvat ympäristökysymyksiin ja kohtaavat jokapäiväisen elämän Jos on olemassa yleinen odotus että naiset ovat kiinnostuneita ympäristöasioista se voi heijastua heidän toimintatilaansa Yhdessä katsottuna kaikki nämä tekijät johtavat eroihin naisten ja miesten kulkutottumusten välillä Jotta investoinnit voidaan kohdistaa tehokkaammin ja saadaan luotua kestävä liikennejärjestelmä on tiedettävä tarpeeksi niistä eroista jotka ovat olemassa Tutkimukset viittaavat seuraaviin eroihin naisten ja miesten liikennetottumuksissa 4 Kulkumuodot Miehet ajavat autolla useammin kuin naiset ja naiset käyttävät enemmän joukkoliikennettä kuin miehet Naiset istuvat suuremmalla todennäköisyydellä matkustajan paikalla Miehillä on paremmat mahdollisuudet päästä käyttämään autoa Ajokortittomista 70 prosenttia on naisia Kulkumatkat Miehet kulkevat pidempiä matkoja kuin naiset mikä johtuu osittain siitä että heillä on naisia paremmat mahdollisuudet saada auto käyttöönsä Toinen selitys erolle on että paremmassa työmarkkina asemassa olevat kulkevat kauemmas Kulkutottumukset Tyypillinen matka miehelle on kodin ja työpaikan välillä Naisten matkat kuljettavat heitä miehiä useammin lukuisiin pysähdyspaikkoihin esimerkiksi akselilla koti esikoulu työpaikka kauppa esikoulu koti Naiset vievät miehiä useammin lapset kouluun ja vapaa ajan harrastuksiin Miehet tekevät enemmän työmatkoja kuin naiset Ajoitus Miehet ovat tyypillisimmin liikkeellä ruuhka aikaan ja kulkevat pidempiä matkoja Naiset kulkevat yleisimmin ruuhka aikojen ulkopuolella ja tekevät useampia matkoja lähinaapurustoon Auton käyttömahdollisuus Miesten taloudelliset edellytykset ovat paremmat kuin naisten ja heillä on naisia todennäköisemmin ajokortti ja siitä syystä myös paremmat auton käyttömahdollisuudet Tämä tilanne on muuttumassa yhä useamman naisen lähtiessä mukaan työelämään ja nuorilla naisilla on sekä ajokortti että auto useammin kuin vanhemmilla naisilla Asenteet Naisten ja miesten suhteessa autoihin ja ympäristöön on eroavaisuuksia Naiset keskittyvät enemmän toimivuuteen miehet moottorin kapasiteettiin ja suorituskykyyn Miesten potentiaali ajaa enemmän on mittavampi kuin naisten kun taas naiset ovat valmiimpia käyttämään muita kulkumuotoja vähentääkseen omaa autonkäyttöään Muut tekijät Kuten yllä olevasta nähdään ihmisten kulkutavat eivät määräydy yksinomaan sukupuolen mukaan Kaupunkialueella asuminen ikä ja työmarkkina asema vaikuttavat nekin kulkutapoihin Aktiivisimmin liikkeellä olevien ikäryhmässä 25 54 vuotiaat on suhteessa paljon palkansaajia Korkeasti koulutetut kulkevat pidempiä matkoja kun taas ne joilla on vain peruskoulutus kulkevat lyhimpiä matkoja 5 Maaseudulla asuvat miehet ja naiset ajavat enemmän autolla kuin kaupunkilaiset Suurituloiset ajavat autolla useammin kuin vähempituloiset 6 Kysymys onkin tulevatko vähenevät sukupuolierot korostamaan muunlaisia eroja ihmisten välillä esimerkiksi sosiaaliluokkaan ikään ja etnisyyteen liittyen 7 Ovatko ympäristö ja tasa arvo ristiriidassa keskenään Tasa arvonäkökulmasta katsottuna voitaisiin ajatella että naisten tulisi noudattaa miesten kulkumalleja Mutta kun yhtälöön lisätään kestävä kehitys liikenteen lisääntyminen ei selvästi ole se ratkaisu jota haemme Olisikin parempi jos miehet jäljittelisivät naisten kulkutottumuksia 8 Naisten joukkoliikenteen käyttöä voitaisiin pitää normina ja sekä naisia että miehiä voitaisiin kannustaa kulkemaan lyhyempiä matkoja käyttämään enemmän julkisia kulkuvälineitä ja pyöräilemään ja kävelemään useammin Näitä näkökohtia tulisi tukea tehtäessä infrastruktuurisuunnitelmia jotta varmistetaan työpaikkojen ja asumisalueiden tehokkaampi sijoitus Lopuksi ihmisten kulkutottumuksista puhuttaessa on tärkeää muistaa että naiset ja miehet eivät ole homogeenisiä ryhmiä vaan päinvastoin hyvin moninaisia Kuva Colourbox 1 Oldrup och Breengard 2009 Johnsson

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/fi/liikenne/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Energia - NIKK
  että naisiin ja miehiin pätee neljä pääasiallista energiankulutuskategoriaa asuminen liikenne vapaa aika ja ruoka Suurimmat miesten ja naisten väliset erot olivat matkustus ja kulkutottumuksissa johon Ruotsissa kului noin 40 prosenttia miesten käyttämästä energiasta kun taas naisilla vain noin 25 prosenttia energiankulutuksesta meni liikkumiseen 6 Lue lisää tutkimuksesta Kotitalouksien välitön energiankulutus Suora energiankulutus on keskeistä kun tarkastellaan kotitalouksia ja niiden ruoanlaittoon lämmitykseen valaistukseen ja lukemattomien kotitalouslaitteiden käyttöön kuluvaa energiaa Monet laitteet kuten jääkaapit pakastimet ja pyykinkuivaajat liittyvät tyypillisesti naisten vastuulla oleviin kotitalousaskareisiin Vaikka laitteiden energiankulutuksessa onkin saatu aikaan parannuksia ovat ne silti vastuussa suuresta osasta kotitalouksien sähkönkulutuksesta Tilanne EU 15 maissa vuonna 2005 oli että kotitalouksien kokonaissähkönkulutuksesta suuret kotitalouslaitteet ahmivat noin puolet pienemmät laitteet kuten televisiot ja tietokoneet kuluttivat 35 prosenttia ja valaistus vei 20 prosenttia 7 Tähän mennessä kotitalouksien kulutusta ei ole analysoitu systemaattisesti sukupuolen näkökulmasta 8 Eri Euroopan maissa tehdyissä tutkimuksissa kuitenkin ilmenee eroja miesten ja naisten energiankäytössä Minkäänlaisia yleisiä johtopäätöksiä naisten roolista energiankulutuksessa ei kuitenkaan voida tehdä koska havaitut erot eivät liity ainoastaan sukupuoleen vaan myös ikään siviilisäätyyn ja työllisyystilanteeseen 9 On kuitenkin osoitettu että Energiankäyttö on korkeampaa kahden hengen kaksituloisissa kotitalouksissa verrattuna yksituloisiin Tämä selittynee siten että korkeampi tulotaso johtaa useampien kotitalouslaitteiden hankintaan mutta myös tarpeeseen suorittaa kotitaloustyöt tehokkaammin Vanhemmat naiset kuluttavat vähemmän energiaa kuin nuoremmat Syyt liittyvät muutoksiin elämäntyylissä esimerkiksi ruoanvalmistuksen vähenemiseen ja suurempaan säästeliäisyyteen Miehet ja naiset säästävät energiaa eri tavoin Kotitalouden energiankäytössä yhdistyvät kaikki kotona toimitettavat askareet Naisten ja miesten kotitalousenergian kulutuksen taustalla olevat toimintamallit ovat hyvin monisäikeisiä mutta koska naisilla on usein päävastuu kodista ja he tutkimusten mukaan tekevät yli 80 prosenttia kotitalouksien hankintapäätöksistä 10 naiset ovat usein avainasemassa myös energian säästössä esimerkiksi mitä tulee ruoanlaittoon ja pyykinpesuun 11 Tutkimuksissa on lisäksi todettu että naiset ja miehet reagoivat eri tavoin energiansäästökampanjoihin Miehet ottavat pääasiassa vastuulleen erilaiset tekniset parannuskeinot esimerkiksi eristämisen Naiset puolestaan ovat valmiimpia muuttamaan omaa käyttäytymistään vaikkapa pyykinpesussa tai muissa perinteisesti naisten vastuulla olevissa askareissa 12 Tutkimus on osoittanut että naiset suhtautuvat positiivisemmin energiansäästöön ja valitsevat mieluummin uusiutuvia energialähteitä miehiin verrattuna Toisaalta eräissä tuoreissa tutkimuksissa on havaittu että miehet tietävät enemmän uusiutuvan energian teknologioista ja että heidän asenteensa niitä kohtaan ovat positiivisemmat kuin naisten Naiset suhtautuvat fossiilienergiaan positiivisemmin kuin miehet mutta vastustavat todennäköisemmin ydinenergiaa 13 Miten sukupuolta ja energiaa koskevaa tietoa voidaan käyttää Energiankulutuksen sukupuolinäkökulmista saatavaa tietoa voidaan käyttää yhteiskunnallisen tiedon muodostamisessa siten että suunniteltaessa esimerkiksi energiansäästökampanjoita ne voidaan suunnata oikeille kohderyhmille Polttoaineen kulutusta vähentävistä toimintatavoista esimerkiksi voidaan tiedottaa ensisijaisesti miehille jotka ostavat keskimäärin enemmän polttoainetta kuin naiset 14 Eräs ehdotus on etsiä helpompaa tapaa arvioida hyödykkeiden ja palveluiden energiavaikutuksia Useat tutkimukset viittaavat siihen että naiset ovat halukkaampia muuttamaan kulutustottumuksiaan ja tällaiset tiedot voisivat edistää heidän energiansäästöään 15 Nämä tekijät naisten suurempi valmius muuttaa omaa käyttäytymistään ilmaston hyväksi ja miesten suurempi kiinnostus teknisiä ratkaisuja kohtaan on kuitenkin jätetty vaille huomiota useissa kestävää energiankulutusta varten laadituissa strategioissa Tämä voi johtaa energiansäästön vastuun naisellistumiseen 16 Tältä välttyäksemme tarvitaan lisää ja perusteellisempaa tutkimusta energian ja sukupuolen vuorovaikutuksesta Kuten yllä olevasta nähdään energiankäyttö liittyy läheisesti liikenteeseen ruokaan ja kulutukseen Kuva Colourbox 1 EEA 2009 2 Schultz

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/fi/energia/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Kulutus - NIKK
  naisten ja miesten välillä siitä huolimatta että tutkimukseen osallistuneet henkilöt usein kertoivat kokeneensa itse tällaisten erojen olemassaolon 9 Lapsista tulee kuluttajia yhä nuorempina Kuluttaminen ei koske ainoastaan aikuisia Erään norjalaisen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen että lapsista syntyy kuluttajia yhä nuoremmalla iällä ja että kulutuskäyttäytyminen peilautuu heihin suoraan Rahassa mitattuna pojat kuluttavat enemmän kuin tytöt ja siinäkin mitä lapset kuluttavat on sukupuoleen liittyviä eroja Tyttöjen kulutus kohdistuu pääasiassa vaatteisiin ja meikkeihin kun taas pojat käyttävät enemmän rahaa muihin asioihin esimerkiksi tietokone teknologia ja urheiluhyödykkeiden hankintoihin 10 Tanskalaisessa 10 12 vuotiaita tarkastelleessa tutkimuksessa saatiin vastaavia tuloksia Tanskalaistutkimuksen mukaan poikien asennoituminen mainontaan ja kulutukseen oli kuitenkin negatiivisempaa kuin tyttöjen 11 Kestävää kulutusta Vuoden 1987 Brundtlandin raportin ja 1992 Rion huippukokouksen jälkeen kestävä kehitys on saanut kasvavaa huomiota kansainvälisessä politiikassa 12 Oslossa pidetyssä kestävää kehitystä käsitelleessä symposiumissa määriteltiin kestävä kehitys kestävä tuotanto ja kulutus seuraavasti sellaisten tuotteiden ja palveluiden käyttö jotka kuuluvat perustarpeisiin ja edistävät elämänlaatua minimoiden samalla luonnonresurssien käyttöä myrkyllisiä päästöjä sekä jäte ja saatepäästöjä koko elinkaarensa ajan tulevien sukupolvien tarpeita vaarantamatta 13 Siitä lähtien tuotantoon ja kulutukseen on kiinnitetty enemmän huomiota mutta sukupuolen kestävän kulutuksen ja ilmaston välisten yhteyksien tarkastelu on jäänyt vaille systemaattista huomiota 14 Tutkimus on osoittanut että sukupuolella on keskeinen merkitys kestävässä kehityksessä muun muassa siinä suhteessa että naiset ovat halukkaampia ostamaan ekologisesti tuotettua ruokaa kierrättävät ahkerammin kuin miehet ja välittävät enemmän energian säästämisestä kuin miehet 15 Naiset ottavat myös useammin kulutuspäätöksiä tehdessään huomioon eettisiä näkökohtia kuten lapsityövoiman käytön tai reilun kaupan merkinnät Tämä pätee myös Pohjoismaissa joiden kansalaiset huomioivat eettisiä näkökohtia suuremmassa määrin kuin useimmissa muissa länsimaissa asuvat 16 Ruotsalaisten tilastojen mukaan jopa yhteiskunnan köyhimmät naiset eli yksinhuoltajaäidit ostavat ekologisia tuotteita 17 Käsiteltäessä kulutuksen ja sukupuolen suhdetta toisiinsa on hyvä muistaa etteivät miehet ja naiset edusta yhtenäistä ryhmittymää Kulutus on sukupuolen ja muiden tekijöiden välisen vuorovaikutuksen tulosta liittyen muun muassa asenteisiin ja elämäntyyliin Tämä on otettava huomioon jos halutaan välttyä olemassa olevien sukupuolistereotypioiden vahvistamiselta entisestään määrittämällä tietynlainen kulutuskäyttäytyminen yksinomaan naisille tai miehille kuuluvaksi 20 Järjestelmän muuttaminen supistuva kasvu ja päästökiintiöt Arvostelijoiden mukaan kestävä kehitys ei riitä vastaukseksi ilmastonmuutokselle Vaihtoehtoinen lähestymistapa joka on saanut paljon huomiota on degrowth eli supistuva kasvu joka on vastareaktio kasvuun pohjautuvalle talousjärjestelmälle 18 Samoin usein esille nostettu vaihtoehto on yksittäiset päästöoikeudet Ajatuksena on että määräämällä ihmisille henkilökohtaisia hiilidioksidin päästökiintiöitä voisimme vähentää kokonaispäästöjä ne jotka haluavat ylittää oman kiintiönsä voivat ostaa lisävaraa niiltä jotka eivät ole kuluttaneet omaansa kokonaan 19 Kuva Colourbox 1 EEA 2005 2 WWF 2004 10 3 Oldrup Breengaard 2009 22 Johnsson Latham 2007 34 4 Oldrup Breengaard 2009 22 5 Jensen Holm 1998 Grover et al 1999 Warde 1997 6 OECD 2008a 65 Oldrup Breengaard 2009 Schultz Stiess 2009 23 27 7 Johnson Latham 2006 3 Westlund 2009 16 8 Westlund 2009 16 Schultz Stiess 2009 19 9 Grønhøj Ölander 2007 10 Brusdal 2008 11 Tufte 2010 409 12 Oldrup Breengaard 2009 22 13 Grover et al 1999 14 Oldrup Breengaard 2009 22 Johnsson Latham 2006 3 15 OECD 2008a 16 Ekström 2010 134 17 OECD 2008b 48 18 Pasanen och

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/fi/kulutus/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Ruoka - NIKK
  näyttää sukupuolen näkökulmasta Vuonna 2006 tehdyssä tutkimuksessa todettiin miesten nauttivan enemmän lihaa kuin naisten keskimäärin 139 grammaa lihaa ja lihajalosteita vuorokaudessa verrattuna naisiin joiden kulutus oli 81 grammaa vuorokaudessa 5 Toisaalta naiset kuluttavat enemmän hapanmaitotuotteita Siten sekä miehillä että naisilla on tärkeä joskin hieman erilainen vaikutus karjatalouteen Tämän seurauksena myös heidän hiilidioksidipäästönsä eroavat jossain määrin kuten myös viime kädessä heidän vaikutuksensa ympäristöön 6 Tutkimus on myös osoittanut että naiset ja miehet asennoituvat ruokaan eri tavoin kaupassa ostoksilla ollessaan 7 esimerkiksi niin että naiset ovat yleensä hintatietoisempia kuin miehet He lukevat useammin tuotemerkinnät ja noudattavat niiden ohjeita Eräässä norjalaisessa tutkimuksessa ilmeni että suurin osa naisista toivoi aineosamerkintöjen olevan vieläkin yksityiskohtaisempia ja koskevan kaikkia aineita 38 prosentti naisista 21 prosenttia miehistä kun taas hieman useampi mies kuin nainen 44 prosenttia verrattuna 40 prosenttiin olisi toivonut että merkinnöissä käytetyt termit olisivat helpompia ymmärtää ja listat lyhyempiä Toisin sanoen naisten ja miesten ruokatietoisuudessa on eroja mikä puolestaan vaikuttaa heidän näkemyksiinsä kestävästä kulutuksesta 8 Kestävää ruokaa Viime vuosina kestävästi tuotetun ruoan kysyntä on kasvanut selvästi Tanskalaisen kuluttajakyselyn 9 mukaan naiset olivat useammin sitä mieltä kuin miehet että on jokaisen ihmisen vastuulla varmistaa valmistettavien tuotteiden kestävyys Erityisesti naiset 81 prosenttia vastanneista toivoivat että ruokatarvikkeissa ja perushyödykkeissä olisi ilmastomerkinnät ja 67 prosenttia miehistä oli samaa mieltä Kyseisen tutkimuksen lisäksi monen muunkin tutkimuksen tulokset viittaavat siihen että naisten ja miesten kulutustottumukset ovat erilaisia ja siten myös heidän aiheuttamissaan ympäristöpäästöissä on eroja Ympäristöön kohdistuvaa tutkimustyötä näiden erojen arvioimiseksi ja niistä ilmastonmuutokselle aiheutuvien seurausten kartoittamiseksi tarvitaan kuitenkin lisää 10 Toisaalta eräässä suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin että yhden hengen kotitalouksissa elävät naiset heittävät pois eniten ruokaa Useamman hengen kotitalouksissa hävitettävän ruoan määrä riippui myös siitä kuka ruoan alun perin osti jos ostaja oli naispuolinen ruokaa heitettiin pois enemmän verrattuna siihen jos ruoan oli hankkinut miespuolinen henkilö yksin tai yhdessä naispuolisen henkilön kanssa 11 Lue lisää tutkimuksesta Miksi miehet ja naiset syövät eri tavoin Syyt sukupuolten erilaisten ravintotottumusten taustalla ovat monimutkaisia ja selityksiä sille miksi naiset ja miehet arvostavat erilaisia ominaisuuksia ruoassa ostoksia tehdessään on useita 12 Länsimaisilla ihmisillä on yleensä ruokaostoksilla käydessään tarjolla valtava valinnanvara ja heidän ruokavalionsa ja mieltymyksensä liittyvät heidän identiteettiinsä ja siitä muille ihmisille viestittämiseen Tämä koskee myös sukupuoli identiteettiä hieman stereotypiaa lainaten voimme hyvin kuvitella miten tosi mies tilaa ison pihvin kun taas oikea nainen valitsee salaatin Syömistottumukset vaihtelevat myös eri elämänvaiheissa ja saatavilla olevan taloudellisen ja kulttuurisen pääoman mukaan Eräässä norjalaisessa tutkimuksessa esimerkiksi todettiin että mitä miehiin tulee sosiaalinen luokka ja lihankulutus ovat läheisessä riippuvuussuhteessa keskenään Naisten lihankulutukseen puolestaan sosioekonominen status ei vaikuta mutta korkeasti koulutetut miehet syövät aavistuksen vähemmän lihaa kuin alhaisemman koulutuksen saaneet miehet 13 Monet ruokailutottumukset syntyvät jo varhaisessa lapsuudessa ja usein me emme yksilöinä ole tietoisia omista kulutustottumuksistamme Toisaalta osa ruokavaliostamme ja mieltymyksistämme liittyy tietoisiin päätöksiin ja ruokavaliolla voidaankin ilmentää tiettyä ryhmäidentiteettiä Täten meidän ruokavaliomme manifestoituu meidän omassa ruumiissamme vaikuttaen sen muotoon kokoon ja koostumukseen 14 Kuva Colourbox 1 Oldrup Breengaard 2009 2 Kjærnes 2001 283 3 Fagt m fl 2008 Roos 2011 4 Lindstad 2009 8 5 Fagt 2008 38 6 Oldrup

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/fi/ruoka/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Toimintaa - NIKK
  pyrkivät sisällyttämään tasa arvon sekä ilmastonmuutosnäkökohdan työhönsä Tämä työ voi toimia inspiraationa muille Vihreät kansalaisjärjestöt Täällä nostamme esiin kansalaisjärjestöjä jotka ovat sisällyttäneet tasa arvon ilmastonmuutoksen vastaiseen työhönsä Heidän toimintansa voi antaa ideoita myös muille Pohjoismaiden yhteistyö Suomi on valinnut ilmastonmuutoksen hallinnan päätemakseen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskaudellaan 2011 Tasa arvosektorilla ilmastonmuutostyöhön on pyritty sisällyttämään tasa arvonäkökulma Työ pohjautuu Pohjoismaiden tasa arvoministerien vuonna 2008 aloittamaan työhön Lue lisää Yrityksiä Tietopankissa nostamme esille joukon

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/fi/toimintaa/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Pohjoismaisia suosituksia - NIKK
  joissa yhdistyvät sekä naisten että miesten tarpeet edistämme sukupuolten välistä tasa arvoa teknologian ja tutkimuksen alalla ja tuemme taloudellista kasvua Lue lisää Men s and Women s Carbon Footprints a tool for development Naisilla ja miehillä on erikokoiset hiilijalanjäljet Lue lisää Gender Mainstreaming Valtavirtaistaminen tarkoittaa tasa arvotyön jalkauttamista kaikille ilmastonmuutoksen vastaisen työn tasoille ja kaikkiin suunnittelun toimeenpanon arvioinnin ja strategisen vaikuttamisen vaiheisiin Lue lisää Involve both Women and Men Locally

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/fi/pohjoismaisia_suosituksia/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Linkkejä - NIKK
  Naisten ympäristöverkosto ENERGIA kestävän energian ja sukupuolen kansainvälinen verkosto Tietoa kansainvälisistä ilmastoneuvotteluista Ilmastosopimus Kioton pöytäkirja Agenda 21 Rion julistus Biodiversiteettisopimus CBD Pekingin julistuksen kohta K naiset ja ympäristö Kansallista tietoa sukupuolesta ja ilmastonmuutoksesta Ahvenanmaa Ahvenanmaan tilastoviranomainen ÅSUB Grönlanti Perhe kulttuuri kirkkoasioiden ja tasa arvoasiainministeriö Arctic ICCE hanke inuiiteistä ja ilmastonmuutoksesta Greenland Climate Netowork amerikkalainen hanke joka kerää tietoa Grönlannin ilmastosta Islanti Hyvinvointiministeriö vastaa tasa arvoon liittyvistä asioista Norja Lapsi tasa

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/fi/linkkeja/ (2016-02-09)
  Open archived version from archive

 • Tomat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquet ultrices lacus vitae rhoncus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus. - NIKK
  pyritään pienentämään päästöjä ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen Equal Climate tietopankissa kerrotaan miten ilmastonmuutos ja sukupuoli liittyvät liikenteeseen energiaan ravintoon kulutukseen Valtaosa ilmastonmuutokseen vaikuttavista kasvihuonekaasuista on peräisin pohjoisen teollistuneista maista Vuonna 2007 ilmestyneen raportin mukaan miljardi maapallon kuudesta miljardista asukkaasta käytti 75 prosenttia maailman kaikesta energiasta ja tuotti lisäksi suurimman osan teollisuusjätteistä myrkkypäästöistä ja kulutushyödykkeisiin liittyvistä päästöistä 4 Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy etenkin fossiilisten polttoaineiden käytöstä Fossiilisten polttoaineiden käyttö liittyy tiiviisti teollistuneiden maiden tuotanto ja kulutusmuotoihin sekä teollistuneille maille tyypilliseen elämäntapaan Korkea kulutustaso on teollistuneiden maiden taloudellisen kehityksen avaintekijöitä ja sillä on myös identiteettiä luova merkitys Vaatteet huonekalut ja autot viestivät siitä kuka minä olen Naisten ja miesten kuluttajakäyttäytymisen eroja ja heidän vaikutustaan kasvihuonekaasupäästöihin ei ole juuri tarkasteltu mutta tutkimukset osoittavat että naiset ja miehet vaikuttavat ympäristöön kulutustottumustensa kautta eri tavoin 5 Elintarvikesektori ja liikennesektori vaikuttavat ratkaisevalla tavalla teollistuneiden maiden tuotantoon ja kulutukseen Liikennesektorista on tässä esimerkkinä henkilöliikenne Esimerkiksi globaalin lihantuotannon arvioidaan aiheuttavan noin 18 prosenttia kaikista maailman kasvihuonekaasupäästöistä 6 Samalla tiedetään että miehet syövät enemmän lihaa kuin naiset 7 Liikennesektorin osuus on arviolta 19 prosenttia maailman kokonaisenergiankulutuksesta 8 Tutkimusten mukaan naisten ja miesten liikennetottumuksissa on eroja 9 Toisaalta on myös osoitettu että kun naisten tulotaso kasvaa heidän kulutustottumuksensa alkavat muistuttaa yhä enemmän miesten kulutustottumuksia 10 Kuva Colourbox 1 Johnsson Latham 2007 Hansson 2007 2 IPCC 2001 3 IUCN UNDP GGCA 2009 4 Johnsson Latham 2007 5 Oldrup Breengaard 2009 28 29 6 FAO 2006 7 Fagt et al 2006 8 IEA 2005 9 Co ordination for Gender Studies in Denmark 2007 10 Westlund 2009 16 Lähteet Bridge 2008 Gender and climate change mapping the linkages A scoping study on knowledge and gaps June 2008 Prepared for the UK Department for International Development by Alyson Brody Co ordination for Gender Studies in Denmark 2007 Gender Mainstreaming European Transport Research and Policies Building the Knowledge

  Original URL path: http://www.equalclimate.org/fi/taustaa/Miehet+ja+naiset+vaikuttavat+ilmastonmuutokseen+eri+tavoin+ja+ilmastonmuutos+vaikuttaa+miehiin+ja+na.9UFRnI4X.ips (2016-02-09)
  Open archived version from archive •