archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • เจอตัวอีกแล้ว! ชาวนาขอนแก่นเลิกปลูกข้าว เลี้ยงกุ้งก้ามแดง ทำเงินเดือนละกว่าแสนบาท : | FarmKaset.ORG
  ตอนน ผมลงท นขยายบ อเล ยงก งเพ มจากท ม อย 3 บ อ ทำเป นบ อซ เมนต เพ มข นมาอ ก 5 บ อ รวมเป น 8 บ อ เพ อเล ยงก งก ามแดงโดยเฉพาะ นายช ช พกล าว และว า การเล ยงก งก ามแดงของตนน นถ อว าเป นรายแรกๆ ในจ งหว ดขอนแก นและในพ นท ภาคอ สานท เร มต นเล ยง เกษตรกรในแถบภาคอ สานส วนใหญ จะย งไม ทราบเก ยวก บการเล ยงก งชน ดน มากน ก ซ งก งชน ดน เกษตรกรในแถบภาคกลางของไทย ค อจ งหว ดราชบ ร น ยมเล ยงเพ อจำหน ายก นมาก สำหร บข นตอนการเล ยงก งชน ดน ไม ยาก ด แลง าย ใช ต นท นในการเล ยงน อยมาก น ำในบ อจะเป นน ำแบบไหนก ได ไม ต องเปล ยนน ำต งแต ก งอาย 1 ว นจนม นตายไปเองประมาณ 4 5 ป ส วนการให อาหารก เป นเพ ยงอาหารก งท วไปท หาซ อได ตามท องตลาดราคาถ งละ 1 พ นบาท สามารถใช เล ยงก งท งหมด 8 บ อ ได นานประมาณ 8 เด อน ถ อได ว าประหย ดต นท นเร องอาหารมาก ส วนอาย ของก งท พร อมสำหร บจำหน ายค อ 2 เด อนแรกราคาขายอย ท ต วละ 20 บาท หากก งม อาย 5 เด อนซ งพร อมสำหร บการเป นพ อพ นธ แม พ นธ ราคาจะตกอย ท ต วละ 300 บาท แต หากก งท ม อาย ต งแต 1 ป ไปจนถ ง 4 ป ราคาจะส งถ งต วละ 2 000 บาท ถ ง 5 000 บาทเลยท เด ยว อย างไรก ตาม ส วนใหญ ในเม องไทยย งน ยมเล ยงก งก ามแดงเพ อความสวยงาม หากด แลเล ยงอย างด แล วจะสามารถขายต อได ในราคาส ง ก งชน ดน ม จ ดเด นอ กอย างค อแถบข างของก ามจะม ส แดง และส ส ม เป นเอกล กษณ เฉพาะ ซ งแถบส เหล าน จะพบก บก งเพศผ เท าน น ส วนเพศเม ยจะไม ม แถบส ก งชน ดน เล ยงง าย ปร บต วได ไว และภ ม ต านทานโรคส ง ป จจ บ นเกษตรกรนำมาเล ยงเป นก งเน อ และกำล งเป นท ต องการของตลาด ข อม ลจาก http www manager co th อ านเร องน แล ว 775 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2567&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • เลี้ยงกุ้งขาวผสมกุ้งก้ามแดง ตัวประกอบทำกำไรเป็นพระเอก : | FarmKaset.ORG
  ว กก ไม น อยกว า 150 กก ขายได ราคา กก ละ 700 800 บาท เป นเง นแสนกว าบาท แถมย งม ล กพ นธ ก งเก บไว เล ยงขายได ไม ร จบ และถ าต องการให ได ก งก ามแดงไซส ใหญ ขายได ราคามากย งข น ม เคล ดล บให อน บาลล กก งก ามแดงต วผ จนม ขนาด 3 น ว ปล อยลงบ อ 1 500 ต วต อไร เล ยงร วมก บก งขาว 4 เด อน จะได ก งก ามแดงขนาด 4 8 ต ว กก ได ราคา กก ละ 1 500 บาท แล วจะไม ให ม นเป นพระเอกได ย งไง ส งซ อก งก ามแดง คล ก ข อม ลจาก thairath co th อ านเร องน แล ว 600 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2566 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เลี้ยงกุ้งขาวผสมกุ้งก้ามแดง ตัวประกอบทำกำไรเป็นพระเอก : | FarmKaset.ORG
  ว กก ไม น อยกว า 150 กก ขายได ราคา กก ละ 700 800 บาท เป นเง นแสนกว าบาท แถมย งม ล กพ นธ ก งเก บไว เล ยงขายได ไม ร จบ และถ าต องการให ได ก งก ามแดงไซส ใหญ ขายได ราคามากย งข น ม เคล ดล บให อน บาลล กก งก ามแดงต วผ จนม ขนาด 3 น ว ปล อยลงบ อ 1 500 ต วต อไร เล ยงร วมก บก งขาว 4 เด อน จะได ก งก ามแดงขนาด 4 8 ต ว กก ได ราคา กก ละ 1 500 บาท แล วจะไม ให ม นเป นพระเอกได ย งไง ส งซ อก งก ามแดง คล ก ข อม ลจาก thairath co th อ านเร องน แล ว 601 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2566&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • สาวเมืองแพร่ เลี้ยงกุ้งก้ามแดงในบ้านแค่นี้ ทำกำไรนับหมื่นบาทต่อเดือน : | FarmKaset.ORG
  1 ก โลกร ม จำหน ายก นท ก โลกร มละ 500 บาท ส วนขนาดใหญ มากๆ ร านอาหารใหญ ๆ ต องการมากค อ 4 ต ว 1 ก โลกร มราคาจะอย ท 1 000 บาท ใช เวลาเล ยง 1 ป เศษ การเพาะเล ยงจำหน ายท บ านม น องๆ น กเร ยนน กศ กษา ผ ส งอาย ซ อไปเล ยงด เล นก น ในท ส ดก เต บโตออกล กจำหน ายได ทำรายได เสร มได เป นอย างด ก งก ามแดงเป นช อท คนไทยเร ยกก น แต ช อของก งชน ดน ค อก งเครย ฟ ช หร อก งล อปสเตอร น นเอง ถ อเป นก งท เล ศรสยอดน ยมของคนท วโลกท ร จ กก นเป นอย างด โดยย งเป นก งท ม รสชาต อร อยท ส ดในกล มก งแม น ำด วยก น ก งชน ดน เข ามาในเม องไทยและทดลองเล ยงอย ท โครงการหลวงดอยอ นทนนท อ จอมทองจ เช ยงใหม นานแล ว เป นพระมหากร ณาธ ค ณท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงเห นความสำค ญและนำเข ามาศ กษาเพาะเล ยงจนเก ดองค ความร การเล ยงก งชน ดน ในเม องไทย จนป จจ บ นเร มแพร หลายกลายเป นส ตว เศรษฐก จต วใหม ท คนไทยกำล งให ความสนใจ โดย สมโรจน สำราญชลาร กษ มต ชนรายว น 16 พฤศจ กายน 2558 ส งซ อก งก ามแดง คล ก อ านเร องน แล ว 1003 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2563 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • สาวเมืองแพร่ เลี้ยงกุ้งก้ามแดงในบ้านแค่นี้ ทำกำไรนับหมื่นบาทต่อเดือน : | FarmKaset.ORG
  1 ก โลกร ม จำหน ายก นท ก โลกร มละ 500 บาท ส วนขนาดใหญ มากๆ ร านอาหารใหญ ๆ ต องการมากค อ 4 ต ว 1 ก โลกร มราคาจะอย ท 1 000 บาท ใช เวลาเล ยง 1 ป เศษ การเพาะเล ยงจำหน ายท บ านม น องๆ น กเร ยนน กศ กษา ผ ส งอาย ซ อไปเล ยงด เล นก น ในท ส ดก เต บโตออกล กจำหน ายได ทำรายได เสร มได เป นอย างด ก งก ามแดงเป นช อท คนไทยเร ยกก น แต ช อของก งชน ดน ค อก งเครย ฟ ช หร อก งล อปสเตอร น นเอง ถ อเป นก งท เล ศรสยอดน ยมของคนท วโลกท ร จ กก นเป นอย างด โดยย งเป นก งท ม รสชาต อร อยท ส ดในกล มก งแม น ำด วยก น ก งชน ดน เข ามาในเม องไทยและทดลองเล ยงอย ท โครงการหลวงดอยอ นทนนท อ จอมทองจ เช ยงใหม นานแล ว เป นพระมหากร ณาธ ค ณท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงเห นความสำค ญและนำเข ามาศ กษาเพาะเล ยงจนเก ดองค ความร การเล ยงก งชน ดน ในเม องไทย จนป จจ บ นเร มแพร หลายกลายเป นส ตว เศรษฐก จต วใหม ท คนไทยกำล งให ความสนใจ โดย สมโรจน สำราญชลาร กษ มต ชนรายว น 16 พฤศจ กายน 2558 ส งซ อก งก ามแดง คล ก อ านเร องน แล ว 1004 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2563&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • หนุ่มนักวิจัยพลิกชีวิต เลี้ยงกุ้งก้ามแดงสร้างรายได้เดือนละแสนบาท : | FarmKaset.ORG
  ง 4 ป ราคาจะส งถ งต วละ 2 000 5 000 บาท อย างไรก ตาม ประเทศไทยย งน ยมเล ยงก งก ามแดงเพ อความสวยงาม หากด แลเล ยงอย างด แล วจะสามารถขายต อได ในราคาส ง ก งชน ดน ม จ ดเด นอ กอย างค อแถบข างของก ามจะม ส แดง และส ส ม เป นเอกล กษณ เฉพาะ ซ งแถบส เหล าน จะพบก บก งเพศผ เท าน น ส วนเพศเม ยจะไม ม แถบส ก งชน ดน เล ยงง าย ปร บต วได ไว และภ ม ต านทานโรคส ง ป จจ บ นเกษตรกรนำมาเล ยงเป นก งเน อ เป นท ต องการของตลาดและส ตว เศรษฐก จท น าสนใจ สำหร บก งก ามแดง หร อ ล อบสเตอร น ำจ ด ม ถ นกำเน ดจากประเทศออสเตรเล ย ขนาดโตเต มท ค อ 12 น ว อาย เฉล ยอย ท 4 ป โดยก งก ามแดงเป นก งชน ดแรกท ถ กนำเข ามาในประเทศไทย โดยพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ทรงทดลองเล ยงเพ อเป นอาหาร เพราะเป นก งท ม การเจร ญเต บโตค อนข างเร วและม ขนาดใหญ ข อม ลจาก brighttv co th ส งซ อก งก ามแดง คล ก อ านเร องน แล ว 10541 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2562 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • หนุ่มนักวิจัยพลิกชีวิต เลี้ยงกุ้งก้ามแดงสร้างรายได้เดือนละแสนบาท : | FarmKaset.ORG
  ง 4 ป ราคาจะส งถ งต วละ 2 000 5 000 บาท อย างไรก ตาม ประเทศไทยย งน ยมเล ยงก งก ามแดงเพ อความสวยงาม หากด แลเล ยงอย างด แล วจะสามารถขายต อได ในราคาส ง ก งชน ดน ม จ ดเด นอ กอย างค อแถบข างของก ามจะม ส แดง และส ส ม เป นเอกล กษณ เฉพาะ ซ งแถบส เหล าน จะพบก บก งเพศผ เท าน น ส วนเพศเม ยจะไม ม แถบส ก งชน ดน เล ยงง าย ปร บต วได ไว และภ ม ต านทานโรคส ง ป จจ บ นเกษตรกรนำมาเล ยงเป นก งเน อ เป นท ต องการของตลาดและส ตว เศรษฐก จท น าสนใจ สำหร บก งก ามแดง หร อ ล อบสเตอร น ำจ ด ม ถ นกำเน ดจากประเทศออสเตรเล ย ขนาดโตเต มท ค อ 12 น ว อาย เฉล ยอย ท 4 ป โดยก งก ามแดงเป นก งชน ดแรกท ถ กนำเข ามาในประเทศไทย โดยพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ทรงทดลองเล ยงเพ อเป นอาหาร เพราะเป นก งท ม การเจร ญเต บโตค อนข างเร วและม ขนาดใหญ ข อม ลจาก brighttv co th ส งซ อก งก ามแดง คล ก อ านเร องน แล ว 10542 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2562&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • คุณตาปลูกมะนาวขายไม่ดี วันนี้ขอเลี้ยงกุ้งก้ามแดง : | FarmKaset.ORG
  ว กำล งเก บไปให ค ณยายทำน ำผลไม ป น ค ณตากำล งเล งว าเก บได ร ย ง แผนท ไปสวนค ณตาธรรมน ญ ค ณตาปล กพ ชหลายอย าง แต ท ค ณตาทำขายก จะม มะนาวแป นพ จ ตร ออกผลได ขายตลอดคร บ แต ม ไม มาก และก ม ต นพ นธ มะนาวขายด วย ส วนก งก ามแดง ค ณตาเร มม เยอะ และเร มขายได เร อยๆท ละเล กละน อยคร บ ไปเย ยมสวนค ณตาตามแผนท ได เลย ต ดต อค ณตาได ท หมายเลข 087 389 1594 แต หากจะซ อก งก ามแดงแบบต องการให จ ดส งให ในระยะทางไกลๆ ทางขนส งเอกชนต างๆโทร 089 459 9003 อ านเร องน แล ว 645 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2559 (2016-04-26)
  Open archived version from archive