archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  16 กค 2558 พยากรณ อากาศเพ อการเกษตร ผลกระทบของล กษณะอากาศต อการเกษตรตามภาคต าง ๆ ระหว าง 10 กรกฎาคม 2558 16 กรกฎาคม 2558 อ านแล ว 3840 i 139 งาดำ บำร งร างกาย ผม ผ วพรรณ เล บ กระด ก บำร งห วใจ งาดำ สารพ ดประโยชน บำร งหลายส วนของร างกาย ช วยให ข บถ ายเป นปรกต ม กรดไขม นด ม สารอาหารท ด ต อร างกายหลายชน ด อ านแล ว 3289 i 140 พระก บขอทาน น ทานเซน พระก บขอทาน ขอทานคนหน งม แขนข างเด ยว และอ กคนหน งม อว ยวะครบสมบ รณ มาขอทาน พระท านจะปฏ บ ต ต อแต ละคนเหม อนก นไหม อ านแล ว 1423 i 141 แก ปมเล อดไหลเป นพระธาต แก ปมเล อดไหลเป นพระธาต อาจารย มก โชว ผล Lab ย นย นเป น Polymer ส วนภ กษ อวดอ างแสดงอ ทธ ปาฏ หาร ย เป นอาบ ต อ านแล ว 1372 i 142 ส งออกมะม วง 126 ล านบาทต อป ท เช ยงดาว ส งออกมะม วง จากเช ยงดาว ป ละประมาณ 126 ล านบาท แหล งพ ฒนามะม วงน ำดอกไม ส ทอง แบบม ออาช พ เพ อส งออกท วโลก อ านแล ว 3131 i 143 ทานตะว น แก น ว ต านโรคมาลาเร ย แก โรคบ ดได ทานตะว น ม สรรพค ณ ข บลม แก ว งเว ยน แก หลอดลมอ กเสบ แก โรคกระเพาะ ร กษาฝ บวม ข บหนองใน ข บเสมหะ แก ไข หว ด อ านแล ว 3019 i 144 ส งเสร มทำแปลงใหญ ม นสำปะหล ง ส งเสร มทำแปลงใหญ ม นสำปะหล ง หากเกษตรกรทำการเกษตร ในล กษณะต างคนต างทำ ขาดการรวมกล มการผล ต จะทำให ยากต อการจ ดการ อ านแล ว 4667 i 145 บ วสาย บำร งห วใจ แก ร อนในก ได บ วสาย ม สรรพค ณช วยบำร งกำล ง บำร งธาต ในร างกาย ช วยบำร งครรภ ของสตร บำร งกระด กและฟ น บรรเทาความร อนในร างกาย อ านแล ว 2842 i 146 เคร องส บน ำแรงกดอากาศ เคร องส บน ำแรงกดอากาศ กาล กน ำ ส บน ำได ท งว นท งค น โดยไม เส ยเง น ไม ใช ไฟฟ า ไม ใช น ำม น อาศ ยแรงโน มถ วงโลก อ านแล ว 8097 i 147 ฟ ก ป องก นโรคหลอดเล อด และโรคมะเร งได ฟ ก ในตำราแพทย แผนไทยระบ ว า ฟ กเข ยว ม สรรพค ณช วยแก ธาต พ การ หร อน ำค นจากผลฟ กมาใช ร กษาโรคเส นประสาท อ านแล ว 2793 i 148 กฎต ำส ด ของพ ช Low of the Minimum กฎต ำส ด พ ชจะโตได มากท ส ด เท าก บธาต อาหารท ม ต ำท ส ด ใส ป ยมาก แต พ ชโตไม เต มท มาด สาเหต ก น ว าเพราะอะไร อ านแล ว 4937 i 149 โดรนหว านป ย เคร องแรกของไทย โดรนหว านป ย น กศ กษามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา สร าง โดรน โปรยป ยในนาข าว สำเร จเป นแห งแรกของไทย อ านแล ว 5740 i 150 พยากรณ อากาศเพ อการเกษตร 08 14 กค 2558 พยากรณ อากาศเพ อการเกษตร ผลกระทบของล กษณะอากาศต อการเกษตรตามภาคต าง ๆ ะหว าง 08 กรกฎาคม 2558 14 กรกฎาคม 2558 อ านแล ว 3696 i 151 เห ดนางฟ าภ ฐาน การเพาะเห ดนางฟ าภ ฐาน เห ดนางฟ าภ ฐาน ออกดอกได ด ท ส ดช วงฤด หนาว เพาะง าย ป ญหาน อย ด แลร กษาง าย จ ดเป นพ ชเศรษฐก จ ท น ยม อ านแล ว 4522 i 152 คนท สอ ช วยทำให ด สาวกว าว ยได คนท สอ รสร อน ส ข ม หอม บำร งน ำด ร กษาโรคต บ แก ไอ ฆ าพยาธ แก ร ดส ดวงจม ก แก ลำไส พ การ แก โรคผ วหน ง แก พ ษสำแลง อ านแล ว 3339 i 153 บ หงาส าหร หอม อย างแรง บ หงาส าหร เป นไม ประด บ ท ม พ มให ร มเงา ม ดอกสวยงาม และม กล นหอม ทรางพ มโปร ง ออกดอกท งป อ านแล ว 3156 i 154 การส งออกปลาก ด การส งออกปลาก ด ข นตอนสำหร บผ ส งออกปลาก ดรายใหม ความต องการทางการตลาด ว ธ การส งออก ม ข นตอนอย างไร อ านแล ว 3123 i 155 แอหน ง ไม ประด บ เป นยา แอหน ง ใบต มน ำด ม แก หว ด ข บลม แก เล อดค ง หร อนำไปบด ร กษาฝ ฝ กบ ว แผลเป อยเร อร ง น ยมปล กเป นไม ประด บ สวยงาม อ านแล ว 2770 i 156 การปล กหน อไม ฝร งส ขาว ปล กแล วได ส อะไรข นก บว ธ ด แล การปล กหน อไม ฝร งส ขาว การปล กหน อไม ฝร งน น ม ว ธ ท คล ายๆก น แต จะให ม ส ขาว ก ม เคล ดไม ล บเพ มข นอ กน ดน ง อ านแล ว 5032 i 157 การปล กกล วยไข นอกฤด สร างรายได ด มากข น การปล กกล วยไข นอกฤด ต องใช ความพ ถ พ ถ น ต งแต การเตร ยมด น ตลอดไปจนถ งการเก บเก ยว แต ผลท ได ก ช นใจไม น อย อ านแล ว 4443 i 158 การปล กส มโอ ปล กส มโอในกระถาง ปล กเองง ายๆ การปล กส มโอ ได ทานของท ปล กเอง ก เป นความส ขอ กอย าง ส มโอน บว าเป นหน งใน 10 ผลไม รสอร อย พ ชท จำก ดก ปล กได อ านแล ว 5906 i 159 การปล กกล วยหอมกะเหร ยง การปล กกล วยหอมกะเหร ยง เป นท น ยมในไทย เน องจากความอร อย และค ณภาพท ด กล วยหอมกะเหร ยงปล กได โดยใช หน อ แยก อ านแล ว 3510 i 160 กำแพงเจ ดช น บำร งโลห ต แก โรคไต ดองส รา กำแพงเจ ดช น ก มพ ชาใช ต มน ำด ม แก เบาหวาน ท อ นเด ยใช แก พ ษง โรคข อร มาต ก โรคผ วหน ง ในไทยก น ยมใช มากสรรพค ณ อ านแล ว 3231 i 161 ส บปะรด แก โรคบ ด น ว ป องก นโรคเหง อก ส บปะรด นอกจากเป นผลไม ท ทานอร อยแล ว ย งม สรรพค ณทางยาสม นไพร ร กษา และป องก นโรคและอาการต างๆได อ กด วย อ านแล ว 3062 i 162 ก งล อบสเตอร น ำจ ด มห ศจรรย เล ยงได ท กภาคในไทย ก งล อบสเตอร น ำจ ด การเล ยงก งก ามแดง เครย ฟ ช หร อล อบสเตอร น ำจ ด กำล งมาแรงในย คเศรษฐก จฝ ด เล ยงอย างไร อ านแล ว 10925 i 163 ภ ยแล ง เล งขายนาใช หน ภ ยแล ง ข าวนาป ลด 11 เล งพ กหน เกษตรกร ล นฝนจากพาย

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=2&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ว จ ยพ นธ ต านทานโรคเล อย หอมแดง พ ชเศรษฐก จหล ก ของ จ ศร สะเกษ ประสบป ญหาโรคเล อย หร อ แอนแทรกโนส พบสาเหต แล ว นำส ว ธ แก อ านแล ว 2011 i 239 พยากรณ อากาศเพ อการเกษตร 15 21 ม ย 2558 พยากรณ อากาศเพ อการเกษตร 15 ม ถ นายน 2558 21 ม ถ นายน 2558 ผลกระทบของล กษณะอากาศต อการเกษตรตามภาคต าง ๆ อ านแล ว 1667 i 240 บ กแงว บ กแงว บางพ นท เร ยก คอแลน หร อ คอล ง ไม สก ลเด ยวก บล นจ ผลส กทานได แต หาซ อยากส กหน อย อ านแล ว 2154 i 241 ปล ม จ นท ง เกษตรกรจ เอพ ด เด นป 58 ปล ม จ นท ง ปล กม งค ด 265 ต น จำหน ายได 7 แสนบาท ขายผ กเหล ยงอ ก 7 แสนบาท ย งม ลองกองและพ ชอ นๆ ท เพ ยง 14 ไร อ านแล ว 6190 i 242 ปล กกาแฟ หล ง AEC ม สถาณการณ อย างไร ปล กกาแฟ อ นโดน เซ ย เป นย กษ ใหญ ในการผล ตกาแฟโลก ประเทศไทยเราสถานการณ ด านการผล ตน าเป นห วง อ านแล ว 2169 i 243 ม นสำปะหล งย นต นตาย ว กฤต ฝนแล ง ม นสำปะหล งย นต นตาย ว กฤต ฝนแล ง นครสวรรค ม นสำปะหล งขาดน ำ ก งพ นธ เป นท ต องการเพ อนำมาซ อมแซม ราคาส งข น อ านแล ว 5981 i 244 มะม วงแก วขม น ผลดก ปล กง าย ตลาดอาเซ ยนน ยม มะม วงแก วขม น กำล งเป นท น ยมบร โภคในอาเซ ยน ม ต นกำเน ดจากก มพ ชา จ กาฬส นทดลองปล ก ให ผลด อ านแล ว 3065 i 245 โคพ นธ ใหม ร ดน ำนมได 345 ว น ให น ำนมมาก โคพ นธ ใหม ให น ำนมเฉล ยว นละ 17 20 กก องค การส งเสร มก จการโคนมแห งประเทศไทย อ ส ค ผ พ ฒนา อ านแล ว 3252 i 246 ภ ยแล ง เข อนภ ม พล น ำไหลเข าต ำส ด รอบ 51 ป ภ ยแล ง ขอให เกษตรกรชะลอทำนาป ออกไปก อน จ ท กฝ ายประหย ดน ำ ตรวจเข มสถานการณ ส นค า หว นพ อค าฉวยโอกาศ อ านแล ว 1769 i 247 พยากรณ อากาศ 12 18 ม ถ นายน 2558 พยากรณ อากาศเพ อการเกษตร ระหว าง 12 ม ถ นายน 2558 18 ม ถ นายน 2558 ผลกระทบของล กษณะอากาศต อการเกษตรตามภาคต าง ๆ อ านแล ว 3022 i 248 กรมฝนหลวงระดมช วยภ ยแล ง กรมฝนหลวงระดมช วยภ ยแล ง ย ายฐานหาดใหญ ไปช วยอ สาน หลายจ งหว ดประสบภ ยแล ง หน กส ดค อ ลพบ ร และสระบ ร อ านแล ว 1593 i 249 ปาล ม ปร บโครงสร างผล ต ต งโรงงานสก ดเพ ม ปาล ม ปร บโครงสร างผล ตปาล ม เพ มศ กยภาพการแข งข นของสหกรณ ให แข งก บภาคเอกชนได นำร อง 4 จ งหว ดภาคใต อ านแล ว 4531 i 250 ดอกขจร ปล ก 1 ไร ขายได ว นละ 3 000 บาท ดอกขจร หร อ สล ด พ ชพ นบ านท ไม ควรมองข าม ปล กบนพ นท 1 ไร เก บขายได ถ งว นละ 3 พ นบาท อ านแล ว 3743 i 251 แห เล ยงก งก ามแดง ระว งเป นเหย อน กฉวยโอกาส เล ยงก งก ามแดง ราคาตลาดไม ใช 3 000 บาท ต อ กก อย างท ม คนบางกล มปล อยข าว 800 1 000 น นพอได รายได พอประมาณ อ านแล ว 7197 i 252 กาแฟข ช าง แพงท ส ดในโลก 45 000 บาท ต อ ก โลกร ม กาแฟข ช าง กาแฟชน ดพ เศษท ผล ตในประเทศไทยท เด ยวในโลกขณะน ราคาอย างต ำถ งก โลกร มละ 45 000 บาท อ านแล ว 2612 i 253 เข มส นค าเกษตรปลอดภ ย ส นค าท ไม ได มาตรฐานแม จะม ม ลค ารวมไม ก ล านบาท แต สร างความเส ยหายอย างร นแรง จ งออกมาตรการ อ านแล ว 1463 i 254 พ ฒนาฟาร มร กษ โลก ป นน ำช มชนฝ าว กฤต แล ง การแก ไขป ญหาฟาร มหม ส งกล นเหม น ปล อยของเส ยออกมาทำลายส งแวดล อม ท กว นน เป นเร องท ไม ไกลเก นเอ อม อ านแล ว 3433 i 255 ไก ชนเง นแสน จ ภ เก ต ไก ชน ราคาต ำส ด 5 000 บางต ว 1 แสนบาท สร างรายได เสร มให ก บผ เล ยงได อย างงาม อ านแล ว 2939 i 256 เออ ซ จ องก อบป ผลไม ไทย ต องพ ฒนาการผล ตให ม ค ณภาพข นตลอดเวลา เพราะในอนาคตชาต อ นในอาเซ ยนจะก าวท นเราได อ านแล ว 2841 i 257 ปล กมะกร ด ต ดใบแบบระยะช ด ขายได คร งละหม น ปล กมะกร ด มะกร ดต ดใบ เฉล ย กก ละ 10 บาท ม การใช ในปร มาณท มาก โดยเฉพาะโรงงาน ท ผล ตเคร องแกง ผล ตน ำม นหอมระเหย อ านแล ว 4051 i 258 ฝนแล งหน กส ดรอบ 30 ป เส ยหาย 1 5 หม นล าน ว กฤต ฝนแล งหน กท ส ดในรอบ 30 ป งดส งน ำปล กข าวนาป 4 ล านไร ผลผล ตหายว บ 1 5 หม นล านบาท อ านแล ว 1595 i 259 พยากรณ อากาศ 10 16 ม ย 2558 เพ อการเกษตร พยากรณ อากาศ 10 16 ม ถ นายน 2558 ผลกระทบของล กษณะอากาศต อการเกษตรตามภาคต าง ๆ อ านแล ว 1554 i 260 กะหล ำปล ช วยน ำหน กได แถมบำร งกระด กและฟ น กะหล ำปล ย บย งน ำตาล และแป ง ไม ให กลายเป นไขม น ลดคอเลสเตอรอล ม แคลเซ ยม ฟอสฟอร สส ง บำร งกระด ก อ านแล ว 3266 i 261 ส งออกข าว เข น 10 ล านต น เช อท วโลกต องการส ง ส งออกข าว พล อ ฉ ตรช ย ม นใจป น ส งออกข าวทะล 10 ล านต น ย นความต องการส ง เพราะหลายประเทศผลผล ตลด อ านแล ว 2484 i 262 ผ าต ดน วในไตเจอ 420 ก อน เหต ก น เต าห มากเก น แพทย ว น จฉ ยว า สาเหต ของการเก ดน วจำนวนมากน น มาจากการบร โภค เต าห อาหารยอดน ยมของท องถ นมาเก นพอด อ านแล ว 1709 i 263 ทฤษฏ บ นได ๙ ข นส ความพอเพ ยง เศรษฐก จพอเพ ยงข นพ ฐาน เศรษฐก จพอเพ ยงข นก าวหน า ตลอดไปจนการขาย และสร างข าย กองกำล งโยธ น อ านแล ว 2722 i 264 โสนอ ฟร ก น พ ชป ยสด แก ด นเค ม เม อด นเค ม จะม ว ธ ปร บปร งด นอย

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=3&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ยนอ อน ย งคงเป นป ญหาใหญ เพราะน ำหน กด กว า แต รสชาต ไม ด เท าท เร ยนส ก กรมส งเสร มการเกษตรแนะว ธ เล อกให อ านแล ว 4138 i 337 ชาวนาไทยจะใช ฉ ดพ นยากำจ ดศ ตร พ ชด วยว ธ น ฟาร มเกษตรเช อเหล อเก นว า อ กไม นาน ชาวนาไทยจะใช เฮล คอปเตอร บ งค บว ทย เพ อฉ ดพ นยาปราบศ ตร พ ชเป นปกต แน นอน อ านแล ว 4396 i 338 ประเม นการเพาะปล กข าว และพ ชเศรษฐก จด วยดาวเท ยม อ กหน งเทคโนโลย ท นสม ย ท ใช ในวงการเกษตร GISTDA ใช เทคโนโลย ดาวเท ยว ต ดตามปร มาณการปล กข าว และผลผล ตเกษตร อ านแล ว 3679 i 339 อ สานปร บแผนเพาะปล ก ใช อ อยแทนข าว เกษตรกรอ สานปร บแผนปล กอ อยแทนข าวในพ นท จ ดร ปท ด น เผยเป นผลจากปร มาณน ำต นท นในฤด แล งไม พอ รวมท งราคาอ อยจ งใจ อ านแล ว 5340 i 340 เทคน คปล กม นสำปะหล งท นต ำ ท กคนทำได ลดต นท นเพ มรายได ด วยเทคน คปล กม นสำปะหล งต นท นต ำสถาบ นว จ ยพ ชไร และพ ชทดแทนพล งงาน กำหนดแนวทาง อ านแล ว 7133 i 341 ประโยชน ของ ขน น ท เราไม เคยร 25 อย าง ขน น นอกจากจะเป นผลไม ท ทานอร อย ทานง าย หลายๆคนชอบแล ว ย งช วยให ผ วเน ยนใส และร กษาโรคต างๆได อ กด วย อ านแล ว 8446 i 342 อาหารท ก อให เก ด โรคมะเร ง โรคมะเร ง น บเป นโรคภ ยอ นด บหน ง ของการเส ยช ว ตของผ คนในป จจ บ น เราลดความเส ยงได โดยการเล อกทานอาหารง ายๆ อ านแล ว 2121 i 343 ปล กมะเข อเทศ การปล กมะเข อเทศในถ ง ปล กมะเข อเทศ ด นท เหมาะสมต อการปล กมะเข อเทศมากท ส ดน นเป นด นร วนปนทราย ท ม อ นทร ยว ตถ ส ง และระบายน ำด อ านแล ว 4939 i 344 สรรพค ณทางสม นไพรของ ขม น ขม น ม สรรพค ณบรรเทาอาการปวดท อง ท องอ ด แน นจ กเส ยด เหง าม รสฝาด ม ฤทธ ฆ าเช อแบคท เร ย เช อรา ลดการอ กเสบ อ านแล ว 3011 i 345 ปล กผ กด วยด นบนแคร ท แคบท น อยก ทำได สะดวกต อการย นทำงาน และการด แลพ ชท ปล ก เหมาะก บเกษตรกรส งอาย เป นระเบ ยบเร ยบร อย สวยงาม น าด ชม อ านแล ว 4971 i 346 ด นด ท เหมาะสมในทางเกษตร ค อ หมายความว า คำถาม ผมอยากทราบว า ด นท ด ท เหมาะก บการทำเกษตรกรรมอย างมาก ต องม ล กษณะอย างไรคร บ อ านแล ว 4048 i 347 กฟก เป ดร บสม ครผ แทนเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ม มต ออกประกาศร บสม ครเล อกต ง ผ แทนเกษตรกรกองท นฟ นฟ และพ ฒนาเกษตรกร 11 15 พ ค น อ านแล ว 3222 i 348 พระโคก นหญ า ทายว า ธ ญญาหารสมบ รณ แรกนาขว ญ พระโคก นหญ า ทายว า ธ ญญาหาร ผลาหาร อ ดมสมบ รณ ด น ำท าบร บ รณ พอควร ส วนการเส ยงทายผ าน งของพระยาแรกนาป อ านแล ว 2559 i 349 ถ วอ นคา เป นท ต องการในตลาด ท งในและต างประเทศ ถ วอ นคา เป นพ ชตระก ลถ ว ม ถ นกำเน ดมาจากป าในล มน ำอะเมซอน ประเทศเปร ทว ปอเมร กาใต เป นท ต องการของตลาด อ านแล ว 4642 i 350 ข าว อาหารแปลกใหม เพ อส ขภาพ รพ เจ าพระยาอภ ยภ เบศร เป ดคอร สส ขภาพสำหร บประชาชนท วไป รอบน ห วข อ ความล บของข าว เพ อส ขภาพท ด ด วยว ถ ภ ม ป ญญา อ านแล ว 2018 i 351 ผ ปล กหม อนเล ยงไหม ขอบค ณนายกฯ ช วยอน ร กษ ภ ม ป ญญา นายกฯเล กเห นความสำค ญ ของภ ม ป ญญา ผ ปล กหม อนเล ยงไหม ด วยการสวมใส ผ าไหมไทย และส งเสร มการอน ร กษ ภ ม ป ญญา อ านแล ว 5875 i 352 จากบทเร ยน ส การแก ป ญหาด นเค ม อย างเป นระบบ ด นเค มเป นป ญหาอ นด บต นๆของเกษตรกร แก ป ญหาด นเต ม ด วยระบบ ว ศวกรรม และระบบพ ช ทำได อย างไร ลองมาด ก นคร บ อ านแล ว 4224 i 353 ผลว จ ยช เพ มผลผล ตส บปะรด ต องป ยพ ชสดร วมก บป ยเคม เผยผลว จ ย เพ มผลผล ตส บปะรด กรมหมอด นแนะนำใช ป ยพ ชสด ร วมก บป ยเคม ใช ป ยในปร มาณท เหมาะสม เพ มค ณภาพผลผล ต อ านแล ว 3619 i 354 โคลอมเบ ยประกาศเล กใช สาร กล ยโฟเซต โคลอมเบ ยประกาศเล กใช สาร ปราบว ชพ ช กล ยโฟเซต พ นทำลายไร โคคา หล ง WH0 ออกโรงเต อนเส ยงมะเร ง อ านแล ว 3516 i 355 หมาก ม สรรพค ณและประโยชน มากมาย หมาก จ ดเป นพ ชสม นไพร ท ม สรรพค ณทางยา มากมายเหล อเก น การเค ยวหมากของคนสม ยก อน อาจเป นก ศโลบายทางส ขถาพก ได นะ อ านแล ว 3604 i 356 กองท พอ ตาล เร งปล กฟาร มก ญชา กองท พอ ตาล เร งปล กฟาร มก ญชา พร อมเก บเก ยวทำยาร กษาโรค ลดต นท นค าใช จ ายในการนำเข า ขณะน เตร ยมเก บเก ยวผลผล ต อ านแล ว 4002 i 357 ข าวสารปลอม ม ผล ตท จ นแล ว ข าวสารปลอม ม ผล ตท จ นแล วนะ ด วยว ธ การท ค ณคาดไม ถ ง กำล งระบาดในประเทศจ น ตลาดเม องไท หยวน มณทฑลซานซ อ านแล ว 3613 i 358 เพล ยแป งส ชมพ ระบาดหน ก เม องจ นทบ ร เพล ยแป งส ชมพ สร างความเส ยหายแก ไร ม นสำปะหล ง เป นวงกว าง เกษตรจ งหว ดช วยเหล อ โดยการปล อยแตนเบ ยน ค มเพล ย อ านแล ว 4616 i 359 แก ป ญหาระยะยาว ออกกฎหมายด แล ปาล มน ำม น ท งระบบ เตร ยมออกกฎหมายด แลการซ อขาย ปาล มน ำม น ท งระบบ เพ อแก ป ญหาราคาปาล มน ำม นในระยะยาว ปร บโครงสร างให ประส ทธ ภาพด อ านแล ว 5101 i 360 ไทย จ นร วมผล กด นส นค าเกษตร หว งบรรล ข อตกลง ก ค น ความร วม อด านการค า ส นค าเกษตร ไทย จ น คร งท 1 ท ประเทศจ น เก ยวก บ MOU ของข าว และยางพาราไทย ท จะส งออกไปจ น อ านแล ว 3085 i 361 9 ชาต แลกเปล ยนว ฒนธรรมปล กจ ตว ญญาณว ถ ข าว ว ตถ ประสงค เพ อเพ มความร และความเข าใจในประว ต ศาสตร ความสำค ญ และศ ลปะท เก ยวข องก บว ฒนธรรมข าว อ านแล ว 3184 i 362 ด นท เหมาะสมก บ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=4&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ส งเสร มให เกษตรกรรายย อยเข มแข ง ม อำนาจต อรองเท าฟาร มใหญ นำร อง 219 จ ด ช วยเกษตรกรรายย อยทำแปลงใหญ บร หารการผล ตให สอดคล องกล บตลาด เพ มกำไร ส งเสร มให เกษตรกรเข มแข ง อ านแล ว 3480 i 438 พาย ฤด ร อนถล มจ นทบ ร สวนท เร ยนย อยย บ 500 ไร ชาวสวนน ำตาร น ท เร ยนรอเก บขายร วงเก อบหมดท งสวน คาดม ลค าความเส ยหายกว า 10 ล านบาท อ านแล ว 3687 i 439 สกย เสนอโค นยางพาราปล กพ ชอ นแทน วางแผนเพ มการใช ยางพาราในประเทศ ฝ าว กฤตยางพารา ในประเทศย งม การใช น อยเพ ยง14 ของปร มาณยางท งหมด ท เหล อส งออก อ านแล ว 5188 i 440 อ ยยะ ปล กหญ าเนเป ย 15 ไร รายได 4 5 หม นบาทต อเด อน สำหร บค ณสมบ ต ของ หญ าเนเป ย แคระ และหญ าพ นธ เนเป ยปากช อง 1ถ าเอาไปผสมอาหาร ให หม ก นจะแข งแรง และของเส ยท ถ กข บ อ านแล ว 4916 i 441 ว จ ยปลาน ลกระช งไร กล นโคลน โดย ม เกษตรฯ ม เกษตรฯ ส ดยอดได อ ก ส งออกต ำเพราะปลาม กล นโคลน ตลาดย โรปไม ชอบ ม เกษตรฯแก ป ญหาได เป นประโยชน ต อประเทศ อ านแล ว 2114 i 442 ผล ตก าซช วภาพจากผ กตบชวา ม เกษตรเจ ง ผล ตก าซช วภาพจากผ กตบชวา ด วยจ ล นทร ย ธรรมชาต ศ กยภาพส ง ม ข นตอนง าย ๆ ค อ นำจ ล นทร ย ธรรมชาต ศ กยภาพส ง ซ งเป น อ านแล ว 4236 i 443 ฟาร มเกษตรเจ ดมะด นเฮ ร บ คนละองค กรก บ FarmKaset ORG เร ยนมาเพ อทราบ เน องจากม ผ เข าใจผ ดโทรมาหลายท าน ไม ม ส วนเก ยวข องใดๆก นคร บ แจ งมาเพ อความเข าใจท ถ กต องคร บ อ านแล ว 3355 i 444 ด ปล ร กษาอ มพฤกษ ได ส ดยอดสม นไพรไทย ท หลายคนไม ร อ มพฤกษ เพ งเร มเป นใหม ๆ ย งไม ถ งข นร นแรงม ว ธ ร กษาหร อบรรเทาได ค อ ให เอาดอก อ านแล ว 3142 i 445 หม อนไต หว นพ นธ ใหม ดกไม ขาดต นอร อย หม อนไต หว ดพ นธ ใหม ผลอ วน ยาวกว าผลของหม อนพ นธ ไทย รสชาต อร อยมาก ต ดผลดกเต มต นโดยธรรมชาต ค มค าในการปล ก อ านแล ว 3590 i 446 มะขามป อมย กษ สายร ง ผลใหญ ดกท งป สายพ นธ ท นำเข าจากประเทศอ นเด ย ผลแก เป นส เข ยวสดใสจ งถ กต งช อเป นภาษาไทยว า มะขามป อมย กษ สายร ง รสเปร ยวปนฝาด อ านแล ว 3094 i 447 ข า ม สรรพค ณทางสม นไพรมากมาย ร ย ง ข า ม น ำม นหอมระเหย ข บลม ลดการอ กเสบ ย บย งแผลในกระเพาะอาหาร และอ นๆอ กเยอะ หลายคนมองข าม ร ส กว าเป นพ ชธรรมดา อ านแล ว 3454 i 448 ภารก จผล ตเมล อนล กละ 10 000 บาท ท ผ านมาน นค ณส ว ทย ได ทำการผล ตเมล อนหลายสายพ นธ ท สามารถทำราคาได ส ง เช น พ นธ ซาก ระ ขายได ล กละ 2 000 บาท อ านแล ว 3376 i 449 หญ างวงช าง สม นไพรแก ปวดท อง แก ปอดอ กเสบ แก ฝ เม ดเล กได หญ างวงช าง ม หลายช อตามภาคต างๆ เช น ผ กแพวขาว ก นอกาโม เป นต น ม สรรพค ณทางยาสม นไพร เก ดฤด ฝน ตายหน าแล ง อ านแล ว 3558 i 450 กรมหมอด นศ กษาจ ล นทร ย ทนกรดป าพร นราธ วาส ศ กษาจ ล นทร ย ทนกรดในพ นท พร ค ดเล อกจ ล นทร ย ย อยสลายสารอ นทร ย และจ ล นทร ย สร างสารเสร มการเจร ญเต บโตของพ ช อ านแล ว 4777 i 451 ย บ แพ ค ร กษ โลกจากม นสำปะหล ง รอร นโผรายช อนว ตกรรมไทย ได ร บความน ยมจากล กค าต างประเทศ ม ยอดส งผล ตเพ มข นอย างต อเน อง ได ร บรางว ลญ ป น อ านแล ว 3328 i 452 ส ว กฤต ยางพารา ม อ เร งบทบาทนำว จ ยนว ตกรรม ใช งานว จ ยเพ อถ ายทอดองค ความร เร องยางพาราส การใช ประโยชน และเพ มม ลค าเช งพาณ ชย ต งแต ต นน ำ กลางน ำ และ อ านแล ว 5437 i 453 10 ธ รก จดาวเด น ช วงคร งป หล ง 58 เคยน งสงส ยว า จะม ธ รก จไหนบ างท ล กค าไม เคยต อรองเร องเง นเลย ก ได คำตอบว า คงเป นค ายาค าหมอน เอง เวลาไปหาหมอ รพ อ านแล ว 2203 i 454 เลอค า ดาดฟ าสวนเกษตร โดยเจ าหน าท ร กษาความสะอาด ร เร มปล กผ กบนพ นป น ทดลองปล กในกระถาง ลองผ ดลองถ กเร อยมาจนพ ฒนาเป นแปลงผ กท ใช กาบมะพร าวซ งสามารถเก บความช น อ านแล ว 4248 i 455 ข าวเหน ยวไทย ยกระด บข นส ช นพร เม ยม ประเทศไทยสามารถผล ตข าวเหน ยว ค ณภาพท ด ส งออกเป นอ นด บ 1 แต ย งไม พอ จะพ ฒนาค ณภาพข าวเหน ยว ยกระด บส พร เม ยม อ านแล ว 3403 i 456 เร งแก อ ย ใบเหล องประมง เสนอใช ม 44 ลดข นตอนให เร วข น ชง คสช ใช ม 44 แก ป ญหาอ ย ให ใบเหล องประมงไทย เหต รอกฎหมายบ งค บใช หร อการปร บข นตอนต างๆ อาจไม ท นการณ ท อ ย จะ อ านแล ว 4026 i 457 อ ย ให ใบเหล องประมงไทย เช อไม ใช การเม อง การท สหภาพย โรป ให ใบเหล องไทยน น ค ดว า คงไม ใช ประเด นทางการเม องหร อการต งใจก ดก นส นค า แต เน องจากในระยะหล ง อ านแล ว 3387 i 458 พบมะนาวพ นธ ใหม ก นได ท งเปล อก ปล กเลยด ม ย มะนาวพ นธ ศร ทองดำ ก นได ท งเปล อกรสชาต หวานม น ขณะท น ำย งเปร ยวเหม อนมะนาวท วไป ออกผลตลอดป ทนต อท กสภาพอากาศ อ านแล ว 4380 i 459 ข าวกล องกล นดาราเอว ฟ นก นไปเลยหน มๆ ก บ AV Actress Rice ล าส ดม การวางจำหน ายส นค าในร าน ส นค าผ ใหญ ชน ดท หลายคนค ดไม ถ งและไม ค ดว าม นจะอย ด วยก นได น นก ค อ อ านแล ว 2078 i 460 ร ย ง จ งหร ด ก นได ม ค ณค าทางอาหารด านโปรต น จ งหร ก ทานได แถมม โปรต นส ง ช บแป งทอดทานแทนก งก อร อยไม แพ ก น ลาบจ งหร ด หร อยำจ งหร ดก รสเด ด สะอาด

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=5&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  มเพ มส งข น จากอด ตท ผ านมา อ านแล ว 3850 i 537 มะนาวในวงล อยางรถยนต การปล กมะนาวในวงล อยางรถยนต เก า วางล อยางรถยนต เก าแบบซ อนท บก นประมาณ 3 วงล อ ช นล างส ดท ต ดก บผ วด นใช ซ เมนต ลา อ านแล ว 5910 i 538 ปาฏ หาร ย ของท านอ กค ว ว นหน งท านอ กค วกำล งโดยสารเร อข ามฝาก โยโดโนะ คาวาเสะ เพ อจะไปย งเม องซะไก ในเร อก ม พระน กบวชว ดป าน กายหน ง อ านแล ว 2152 i 539 ส งออกเคร ยดบาทแข งท บออร เดอร ใหม บาทแข ง ค าเง นค ค าอ อน ส อเค าป วนยาวท บออร เดอร ใหม ไตรมาส1ว บ กล มอาหาร เกษตร โดนหน กส ด อ านแล ว 3358 i 540 Lighting Equipment sets up unit in Myanmar Of the new loan target of Bt76 7 billion about 35 40 per cent will be extended for rice cultivation while the rest อ านแล ว 3246 i 541 ศ กษาตลาดเกษตรไทยในย โรป กระทรวงเกษตรฯ ร วมก บสำน กงานท ปร กษาการเกษตรต างประเทศ ประจำสหภาพย โรป เร งดำเน นโครงการศ กษาสถานการณ ส นค าเกษตรและ อ านแล ว 3323 i 542 ต นร กแรกพบ หร อ Golden Penda ต นร กแรกพบ เป นต นไม ป าท ม ถ นกำเน ดในป าตอนเหน อของ ประเทศออสเตรเล ย และเป นต นไม ท อย ในสก ล Xanthostemon ซ ง อ านแล ว 5273 i 543 ซ อขายม นเส นค ณภาพด 4 000 ต น ระหว างสหกรณ เช อมโยงธ รก จซ อขายม นเส น ระหว างเคร อข ายสหกรณ ตามแผนการดำเน นงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2558 เพ มศ กยภาพการ อ านแล ว 4049 i 544 ใช น ำอย างร ค ณค า ในการทำนา แกล งข าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ จ ดก จกรรมรณรงค การใช น ำอย างร ค ณค า ปวงประชาถวายพ อของแผ นด น ร วมเท ดพระเก ยรต อ านแล ว 3842 i 545 ส นเช อผ ประกอบการยางพ ง 5 พ นล าน โครงการสน บสน นส นเช อเป นเง นท นหม นเว ยนแก ผ ประกอบการยาง คณะร ฐมนตร ม มต เห นชอบโครงการสน บสน นส นเช อเป นเง นท อ านแล ว 5992 i 546 เม อหาพระบรมธาต ไม ได เผาพระพ ทธร ปส กอ ก ๒ ๓ องค ท เผาพระพ ทธร ปก เพราะต องการหาพระบรมธาต พระพ ทธร ปไม จะเอาพระบรมธาต มาแต ไหน เม อหาพระบรมธาต ไม ได ก ให เผาพระ อ านแล ว 2429 i 547 ด ชน ราคาส นค าเกษตรขย บ ภาพรวมส งข น ภาพรวมราคาส นค าเกษตร เพ มข นร อยละ 0 1 เท ยบก บธ นวาคมป 57 ยางพารา ปาล มน ำม นปร บต วส งข น ม นสำปะหล ง ส กร ลดลง อ านแล ว 4010 i 548 ผ กตบชวา ม โปแตสเซ ยมส งถ ง 20 ผ กตบชวาน น เป นพ ชท ม โปแตสเซ ยมเป นส วนประกอบมาก สามารถนำไปใช เป นว ตถ ด บในการทำป ยได เป นอย างด หาได ไม ยาก อ านแล ว 4157 i 549 ย งทำด จะย งม นรกมาก ถ าใจอยากด เด นเป นเจ าขร ว ถ าย ดด ต ดด หว งผลตอบแทนแก ต วตน ก จะม โอกาสผ ดหว งเป นนรกไป อ านแล ว 2478 i 550 สหกรณ นำเข าม นสำปะหล ง 20 000 ต น นำเข าม นสำปะหล ง 20 000 ต น โดยสหกรณ เม อ ก มภาพ นธ ป 2558 จากประเทศก มพ ชา เน นตอบสนองเป าหมายการพ ฒนาเศรษฐก จ อ านแล ว 4017 i 551 ว กฤตหร อโอกาศ ในย คข าวยากหมากแพง ย คน อาหาร สาธารณ ปโภคพ นฐานราคาแพง ในขณะท เง นไม สะพ ด ลอจ สต กขาดรายได เราจะปร บต วอย างไร ก บภาวะแบบน อ านแล ว 2835 i 552 ใครม ของมาก บาป ใครม ของมาก เป นบาปอย างไร ท านพ ทธทาสกล าวเอาไว ความต างก นของความมายของคำว า ของ ในภาษาคน และภาาษาธรรม ม ความหมาย อ านแล ว 2015 i 553 น กายเซ น Zen น กายเซ น ค อน กายหน งในพระพ ทธศาสนา อย ในฝ ายมหายาน แต ม ความคล ายคล งก บเถรวาทในสายพระป า ไม น ยมส งศ กด ส ทธ อ านแล ว 2304 i 554 คาโด ว ถ แห งดอกไม คาโด หร อ ว ถ แห งดอกไม ศ ลปะการจ ดดอกไม ด งเด มแบบญ ป น เร ยกอ กอย างหน งว า อ เคบานะ เป นการจ ดดอกไม อ านแล ว 2590 i 555 ไขความล บ ส ตรไมโลโรงเร ยน แสนอร อยว ยเด ก หลายคนคาใจมานาน ก บความล บ ส ตรไมโลโรงเร ยน ท ได ร บแจกฟร สม ยตอนเป นเด ก ซ อมาชงทานเองท บ านไม อร อยเหม อนเขาทำ อ านแล ว 2452 i 556 ทำไมใบไม จ งม ส เข ยว ด วยเหต ผลอะไรก น ท ทำให ใบไม ส วนมาก 90 เปอร เซ นของพ นธ ไม เลยก ว าได จ งต องม ใบส เข ยว เพราะคลอโรฟ ลหร ออย างไร อ านแล ว 2809 i 557 ป ยและการใช ป ย ข อม ลทางทฤษฎ โดยละเอ ยด ข อม ลเก ยวก บป ยและการใช ป ย ให ข อม ลทางทฤษฎ อย างละเอ ยด ความร ประเภทของป ยต างๆ และการใช งานท ต างก น อ านแล ว 4941 i 558 ภ ผาเท บ อ ทยานแห งชาต ภ ผาเท บ อ ทยานแห งชาต ม กดาหาร ประต มากรรมหม ห น ท เร ยงรายก นอย างสวยงาม เหมาะสำหร บถ ายร ป Pre wedding ภาพสวยๆ อ านแล ว 5085 i 559 ว ธ ปล กข าวโดยละเอ ยด และการเพ มผลผล ตข าวด วยป ยตรา FK ว ด โอบรรยายการปล กข าว ท ม เคล ดล บการเพ มผลผล ต บรรยายโดยละเอ ยด รวมถ งการใช ป ยตรา FK เพ อเพ มผลผล ตข าวส งส ด อ านแล ว 8376 i 560 รถยนต พล งงานไฮโดรเจน กระทบวงการเกษตรหร อไม โตโยต า เป ดต ว ม ไร รถยนต พล งงานเซลล เช อเพล งไฮโดรเจน ถ งว นน ยอดจองทะล เป าท ต งไว 200 จะส งผลกระทบมากน อย อ านแล ว 4771 i 561 น ำตกตาดใหญ โคกก ง ชาน มาน จ อำนาจเจร ญ น ำตกตาดใหญ บ านห นกอง ตำบลโคกก ง อำเภอชาน มาน จ งหว ดอำนาจเจร ญ เป นน ำตกขนาดเล ก ท ย งไม ม ข อม ลใน Google Maps อ านแล ว 6940 i 562 ม ลค าส นค าเกษตรส งออกท สำค ญ พ ศ 2556 2557 ส งออกส นค าเกษตร 10 อ นด บส นค าเกษตรส งออกท สำค ญ ม ลค าการส งออกป 2556 ถ ง 2557 สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร โดยความ อ านแล ว 8129 i 563 การปล กม นสำปะหล ง และการบร หารจ ดการ ให ได ผลผล ตส ง ฟาร มเกษตรเราม ประสบการณ ในการวางแผนบร หารจ ดการไร ม นสำปะหล งในไร ขนาดใหญ ท ม พ นท กว า

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=6&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  สรรพค ณในการร กาษา โรคไต ข บบ ดการอ กเสพของทางเด นป สสาวะ แก พ ษง ร กษาอาการต อมน ำเหล องอ กเสบได อ านแล ว 11144 i 637 ตลาดสก อต หร อ โบโจ ก อองซาน ตลาดสก อต หร อ โบโจ ก อองซาน ณ กร งย างก ง ประเทศพม า เป นตลาดค าพลอย และหยก รวมถ งงานฝ ม อ ไปพม าแล วอย าล มแวะชม อ านแล ว 9596 i 638 ว ตาม นซ Vitamin C ทานแล วผ วขาวใส ชะลอว ย จร งหร อ เม อไม ก ป ผ านมา เวลาเราเด นเข าร านขายยาเพ อซ อยาต างๆ ม กจะได ร บคำแนะนำจากเภส ชกร ว าควรซ อว ตาม นซ มาทานด วย อ านแล ว 8033 i 639 พม า ประเทศเพ อนบ านท จะเต บโตเร วท ส ดใน AEC พม า เป นอ กประเทศหน ง ท โดนจ บตาเป นอย างมาก และม การคาดเดาก นว า จะเป นประเทศท ม อ ตราการเจร ญเต บโตส งส ดใน AEC อ านแล ว 10358 i 640 แมลงปอ น กล าแห งเวหา แมลงปอ เพชรฆาตป กส ร ง หร อ น กล าแห งเวหา ท ล าก นแมลงท กชน ดท อ อนแอกว า ท ไหนม แมลงปอ ม กจะไม ม โรคระบาด อ านแล ว 10613 i 641 แบคท เร ยก นเน อคน แอโรโมแนส แบคท เร ย กล มท ม ฤทธ ร นแรง ทำให เก ดการเน าตายของเน อเย อ พบได ท วไป เม อเป นแผลเล กน อย ควรล างให สะอาด อ านแล ว 8250 i 642 เท ยวว ด พระธาต ชเวดากอง Shwedagon Pagoda เท ยวชม ว ดพระธาต ชเวดากอง หร อ Shwedagon Pagoda ณ กร งย างก ง ประเทศพม า เป นว ดท ม เจด ย สวยงามว จ ตร ตระกาลตา อ านแล ว 8556 i 643 การค ดเล อกท อนพ นธ ม นสำปะหล ง เล อกท อนพ นธ ม นสำปะหล ง อย างไร ถ งจะได ท อนพ นธ ท ด นำไปปล กแล ว เจร ญเต บโตด ได ผลผล ตส ง อ านแล ว 10143 i 644 โรคของพร ก และว ธ แก โรคพร ก โรคในพร ก ท พบในไทย เช น แอนแทรคโนส โรคใบจ ดจากเช อรา ใบเห ยว โรครากและโคนเน า โรคต างและว ธ แก โรคพร ก อ านแล ว 21272 i 645 ดอกร ก ต นร ก ต นร ก น ยมใช ดอกร กทำเป นไม ดอกไม ประด ษฐ แต นอกจ กน นแล ว ต นร ก ย งม สรรพค ณทางยาท ใช ประโยชน ได ด อ านแล ว 10386 i 646 ลองกอง ตระก ลเด ยวก บลางสาด อร อยกว า ไม ม เม ดขม ลองกอง เป นผลไม ตระก ลเด ยวก บลางสาด แต ได ร บความน ยมมากกว า เน องจากม รสชาต ท อร อยกว ามาก และไม ต องกล วเม ดขม อ านแล ว 8844 i 647 เฟ องฟ า ดอกสวยแถมย งเป นยาบำร งห วใจ เฟ องฟ า เป นไม ประด บท ม ดอกสวยงาม และเป นไม มงคลท ส งเสร มความเจร ญร งเร อง แถมย งเป นยาบำร งห วใจได อ านแล ว 10442 i 648 ค ณนายต นสาย ดอกสวยบานตอนสายๆ นอกจากค ณนายต นสาย จะม ดอกท สวยงาม หลากหลานส แล ว ย งม อ กล กษณะพ เศษหน ง ค อจะบานเฉพาะช วงสายๆ ของท กว น อ านแล ว 12046 i 649 หว านป ยกล า สำหร บนาดำ การทำนาแบ งออกเป น นาดำ และนาหว าน ในส วนนาดำน น ต องม แปลงเพาะกล าก อน จ งทำการถอนกล า เพ อไปดำนา อ านแล ว 7948 i 650 ชาวนากำล งทำอะไร ใครด ร ปแล วตอบได บ าง ในช วงฤด การทำนา เป นช วงท อ ดมสมบ รณ มาก ชาวนาม ข าวปลาอาหารท หาได จากในพ นท ท องนา และน ก เป นอ กเมน เล ศรสเลย อ านแล ว 12571 i 651 อ างเก บน ำห วยส โท จ งหว ดอำนาจเจร ญ อ างเก บน ำห วยส โท ธรรมชาต แบบธรรมดาๆ ในจ งหว ดเล กๆอย างอำนาจเจร ญ ม ร านอาหารพ นบ าน ให ลองช ม สำหร บคนท ผ านมา อ านแล ว 11624 i 652 บอลส ราช น แห งไม ใบ บอลส เป นไม ใบท น ยมเล ยงก นมาก ในกล มคนร กไม ดอกไม ประด บ เน องจากใบท สวย ม ส ม ลวดลายหลากหลาย อ านแล ว 11758 i 653 ด วงหนวดยาว ศ ตร พ ชแต เป นอาหารช นด ด วงหนวดยาว แมงห วแข ง แมงกอก ถ งแม จะเป นศ ตร พ ช แต ก ม ว ธ ผ กพ นธ ก บการดำเน นช ว ต และความเป นอย ของเกษตรกร อ านแล ว 12686 i 654 สาวน อยประแป ง อ นตรายปล กไว ห างเด กๆ สาวน อยประแป ง ไม ประด บหาง าย ท คนไทยเราน ยมปล ก ช อน าร กๆอย างน ใบ ลำต น และน ำยาง ก ม พ ษท ทำอ นตรายต อคนได อ านแล ว 14976 i 655 ชบา บำร งผ วพรรณ บำร งประจำเด อน ชบา นอกจากเป นไม ดอกท ม ความสวยงามแล ว ย งม สรรค ณทางยา บำร งผ วพรรณ บำร งประจำเด อน แก โรคผ วหน ง บรรเทาอาการโรคไตได อ านแล ว 8555 i 656 บานบ ร ส ม วง ยางส ขาวใช เป นยาเบ อได บานบ ร ส ม วง ดอกม กล นหอมอ อนๆ ปล กง าย แข งแรง ยางส ขาวในลำต ำ ใช เป นยาเบ อปลา ยาเบ อหน ได อ านแล ว 10317 i 657 ความส ขเล กๆของ ดญ ย ย เด กหญ งย ย หร อหน ย ย ม ค ณตาก บค ณยายเป นชาวนา เด กหญ งต วน อยม ความส ขก บส งเล กๆรอบต วก บธรรมชาต รอบต วในท กว น อ านแล ว 8081 i 658 ปล กม นสำปะหล งไม ได ผล เป นเพราะอะไร หลายคนปล กม นสำปะหล ง และค นหาป จจ ยท จะทำให ได ผลผล ต หาป ยท ด ท ส ดแล วก ย งไม ได ผล จร งๆแล วเราล มอะไรร เปล า อ านแล ว 14515 i 659 หายใจไม เข า หายใจไม ออก สาเหต ดจากอะไร หายใจไม เข า เหม อนม อะไรขวางท คอ สำหร บบางคนท ไม เคยเป น เก ดจากสาเหต อะไร และแก ไขเบ องต นได อย างไร อ านแล ว 9517 i 660 ถ วเข ยวผ วดำ หร อถ วแขก ถ วเข ยวผ วดำ ความต องการซ อเพ อส งออกมาก ตลาดญ ป นรองร บ หลายคนเร ยกว า ถ วแขก บางคร งเร ยกถ วเม ดน น อ านแล ว 15043 i 661 ดอกข า ทานเป นผ กสดได แถมแก ไอ แก ท องเส ย หลายท านร จ ก ข า แน นอน เป นส วนประกอบของการปร งอาหารไทย อย างเช นต มย งก ง แต ดอกข า เคยทานก นม ย อ านแล ว 10888 i 662 ว ถ ชาวบ าน บนความส ขท แท

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=7&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ค อสารอ นทร ย ส งเคราะห ท ม ไนโตรเจน N เป นส วนประกอบในอ ตราส วนท ส งมากถ งร อยละ 46 โดยน ำหน ก ป ยย เ อ านแล ว 13420 i 736 What is MOP The majority of the potassium chloride produced is used for making fertilizer since the growth of many plants is limite อ านแล ว 14124 i 737 What is DAP DAP is used as a fertilizer When applied as plant food it temporarily increases the soil pH but over a long term อ านแล ว 9663 i 738 What is Urea More than 90 of world industrial production of urea is destined for use as a nitrogen release fertilizer อ านแล ว 13384 i 739 โปรแกรม ผสมป ย การผสมป ยใช ด วยต วเอง สามารถลดต นท นค าใช จ ายต อป ท เก ยวข องก บป ย ได มากประมาณ 30 50 อ านแล ว 22263 i 740 Fertilizer Mixing Calculators Android application Mixing fertilizer by yourself can reduce cost of fertilizer per crop around 30 50 อ านแล ว 20534 i 741 BH Dress เดรสเล ม 1 แอพด แบบช ดเดรส ทำงานบนโทรศ พท ม อถ อ รวมช ดเดรสสวยๆ แฟช น แมกกาซ น ให ท กคนสามารถนำไปด เป นแบบ อ านแล ว 11826 i 742 อนาคตยางพาราไทย ป ม า 2557 เร มสดใส ยางพาราเป นพ ชเศรษฐก จสำค ญท สร างรายได เข าประเทศส งถ งป ละ 5 6 แสนล านบาท ป จจ บ นย งคงม การขยายพ นท ปล กเพ มมากข อ านแล ว 13424 i 743 แอพบนม อถ อจาก ฟาร มเกษตร ในช อง 3 รายการจอโลกเศรษฐก จ ใช แอพ ฟาร มเกษตร ท ทำงานได บนม อถ อ แอนดรอยด สมาร ทโฟน ประกอบรายการ อ านแล ว 21681 i 744 FK ป ย ยา แอพบนม อถ อจากฟาร มเกษตร FK ป ย ยา เป นแอพท อำนวยความสะดวกให ก บล กค าในการเล อกซ อส นค าจากฟาร มเกษตร ร นบนม อถ อ Android อ านแล ว 20637 i 745 ม กกะร ผล นาร ผล ม จร งหร อ เม อพ จารณาด ด ด แล วพบว า ม กกะร ผล นาร ผล ม ร ปร างเหม อนคนไม ม ผ ด แขนยาวแนบก บลำต ว ขาเหย ยดตรง อ านแล ว 14940 i 746 ลาวส งเสร มเกษตรกรเล ยง ก งล อบเตอร น ำจ ดในนาข าว ทางการลาวออกรณรงค ส งเสร มให เกษตรกรเพาะเล ยง ล อบเสตอร น ำจ ด หร อก งก ามแดงในนาข าวหล งจากโครงการชลประทาน อ านแล ว 19362 i 747 การปล กปอเท องเป นป ยพ ชสด ปอเท อง เป นพ ชตระก ลถ ว ฤด เด ยว ลำต นต งตรงแตกก งก านสาขามาก ส งประมาณ 150 190 เซนต เมตร ใบเป น ใบเด ยวยาวร ช อ อ านแล ว 19011 i 748 สะเดา สม นไพรแก ไข ลดความร อน สะเดา ม ช อเร ยกในภาษาถ นท ต างก นในบ างท องท เช นทางภาเหน อเร ยกว า สะเล ยม และทางภาคใต บางท องท เร ยกว า กะเดา อ านแล ว 12215 i 749 ต นไม มงคล เสร มราศ ไม มงคล ต นไม มงคล ความเช อเร อง ไม มงคล ต นไม มงคล ดอกไม มงคล เสร มราศ เสร มดวงชะตาม เก อบท กชนชาต การปล กต นไม มงค อ านแล ว 14734 i 750 สไปร ล น า สาหร ายส เข ยวแกมน ำเง น สไปร ล น า ค อ สาหร ายส เข ยวแกมน ำเง น เจร ญเต บโตในน ำกร อยและอ น ท ม ค ณ สมบ ต เป นด าง คำว าสไปร ล น ามาจากภาษา ลา อ านแล ว 13959 i 751 ชาวนาไปป กหล ก กระทรวงพาณ ชย จ ร ฐบาล จ ายจำนำข าว กล มเกษตรกรชาวนา เด นทางออกจากสำน กงาน ป ป ช ไปป กหล กท กระทรวงพาณ ชย แล ว พร อมย ำ ช ดเจน 10 ก พ เคล อนไหว อ านแล ว 11852 i 752 ยางตายน ง หร อ โรคยางเปล อกแห ง PANEL DRYNESS ก อนเก ดโรค ต นยางท จะเป นโรคเปล อกแห ง ม กจะแสดงอาการอย างใดอย างหน ง หร อหลายอย างประกอบก นให ส งเกตเห น อ านแล ว 16043 i 753 ว านเสน ห จ นทร ขาว สำหร บคนอยากพบร กแท ว านเสน ห จ นทร ขาว ต นไม มลคล สำหร บคนอยากพบร กแท ว านเสน ห จ นทร ขาว จะช วยให ความร กสมหว ง ราบร น ตลอดเวลา อ านแล ว 20256 i 754 ไทย ผ นำเล ยงโคนม ในอาเซ ยน จากการคาดการณ ความต องการบร โภคนมและผล ตภ ณฑ ท ส งข นในภ ม ภาคเอเช ย รวมถ งความสำค ญของการผล ตนมของเกษตรกรผ เล ยงโคน อ านแล ว 12687 i 755 3 Peninsula Enterprise แทรกเตอร และเคร องม อท จำเป น สำหร บการ ปล กม นสำปะหล ง ในเฟสแรก ของ Peninsula Enterprises ได นำเข าเคร องม อท งหมดจากประเทศไทย อ านแล ว 13642 i 756 ผล ตก าซช วภาพ จากผ กตบชวา ด วยจ ล นทร ย ศ กยภาพส งจากธรรมชาต คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ศ กษาจ ล นทร ย ท เก บต วอย างมาจากแหล งธรรมชาต อาท ด น ทราย น ำ น ำทะเล ส งแวดล อม อ านแล ว 11699 i 757 2 เท ยวชมประเทศพม าระหว างงาน เท ยวว ดพระธาต ชเวงดากอง และตลาดสก อตมาเก ต ศ นย รวม เพชร พลอย และหยกช นด กร งย างก ง ประเทศพม า อ านแล ว 11141 i 758 1 FarmKaset เข าพบ Peninsula Enterprises FarmKaset met Peninsula Enterprises to offer the management services for cassava plantation on an area of 500 Acre อ านแล ว 9649 i 759 ยางอ นเด ย ไม ประด บด ดสารพ ษ ยางอ นเด ยเป นไม ประด บท ร จ กในเม องไทยมานานแล ว เป นพรรณไม ขนาดใหญ ถ าปล กกลางแจ งจะส งไม มากน ก อ านแล ว 11853 i 760 บ วห มะ หร อ ห วบ วห มะ บ วห มะ ม ช อในภาษาจ นว า เสว ยเหล ยนกว อ แปลตามต วอ กษรได ว า ผลของบ วห มะ ห วบ วห มะเร มปล กก นมากข นในมณฑลย อ านแล ว 13911 i 761 คำขว ญว นเด ก 2557 แห งชาต คำขว ญว นเด ก 2557 กต ญญ ร หน าท เป นเด กด ม ว น ย สร างไทยให ม นคง ว นเด กแห งชาต ม ต นกำเน ดมาจากการท องค การส อ านแล ว 12632 i 762 เท ยวฟาร มโชคช ย จ งหว ดนครราชส มา เท ยวฟาร มโชคช ย ฟาร มโชคช ยสถานท ท องเท ยวเช งเกษตร ต งอย บนถนนม ตรภาพ ปากช อง ก โลเมตรท 159 160เป นฟาร มโคนม ท อ านแล ว 13680 i 763 คล งถ งแตก เหล อเง นจำนำข าว3

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=8&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  อ านแล ว 18198 i 835 ก ยช าย สรรพค ณท ไม น าเช อ สามารถใช เป น ยากระต น Sex ก ยช าย อาจจะม ช อท ค อนข างไปทางภาษาจ นน ดหน อย ใช แล วคร บใบก ยช ายม การเพาะปล กในพ นท แถบประเทศจ นด วย อ านแล ว 19976 i 836 ถ วฝ กยาว ล กษณะน นเป นเถาเล อย ถ วฝ กยาวเป นอ ก 1 พ ชตระก ลไม เล อย ล กษณะน นเป นเถาเล อยท ม ความเหน ยวและแข งแรงมาก อ านแล ว 17613 i 837 ผ กกาดหอม ใช ปร งได หลากหลายประเภท ผ กกาดหอม เป นพ ชท สามารถปล กและเจร ญเต บโต ได ด โดยเฉพาะก บด นร วน หร อจะสามารถปล กก บด นได แทบท กชน ด อ านแล ว 14918 i 838 หอมห วใหญ ผ กสารพ ดประโยชน รสแรง แต ค ณค าส ง หอมห วใหญ พ ชชน ดน สามารถปล กได ในฤด หนาวและท สำค ญค อสามารถปล กในด นได แทบท กชน ด อ านแล ว 13855 i 839 โหระพา เป นยาก ด ปร งอาหารก อร อย ใบ โหระพา เป นพ ชตระก ลไม ล มล กขนาดเล ก ม ธาต แคลเซ ยมส ง อาย ย นนาน แพร กระจายอย ตามพ นแถบต างๆในเขตเอเช ย อ านแล ว 14465 i 840 ฟ กข าว น าทาน สรรพค ณทางยาส ง ฟ กข าว น นเป นพ ชตระก ลไม เล อยท เราม กจะเห นว าข นตามร วของบ านหล งต างๆ หาได ง าย อ านแล ว 14365 i 841 ฟ กเข ยว ผ กท อ ดมด วยสรรพค ณทางด านโอสถ ฟ กเข ยว ม อ กช อหน งท คนส วนใหญ ม กจะเร ยกก ค อ ฟ กแฟง หร อจะเร ยกส นๆว า ฟ ก อ านแล ว 17072 i 842 ฟ กทอง ผ กสารพ ดประโยชน ฟ กทอง จ ดว าเป นไม เถาเล อยชน ดหน ง เป นพ ชในตระก ลเด ยวก นก บผลมะระ ด านบนม ดอกส เหล องเป นล กษณะคล ายก บกระด ง อ านแล ว 16526 i 843 เชอร หวาน อาหารผ วสวย เชอร หวานเป นผลไม ล กเล ก คล ายๆ แอปเป ล เม อผลส กจะม ส แดงสดใส รสชาต จะเปร ยวอมหวาน ฉ ำน ำ น ยมนำมาร บประทานก บพร กเ อ านแล ว 16762 i 844 ส ตรป ยผลไม หม กช วภาพ ในท กว นน เวลาท เราต องการปล กพ ช ส งท จำเป นก ค อป ย เพราะเป นส งท จำเป นมาก เพราะการใส ป ยจะทำพ ชโตเร วข น อ านแล ว 10848 i 845 ฟ กทอง ฟ กทองม รสชาต หอมม น นำไปประกอบอาหาร ไม ว าจะเป นอาหารคาวหร อขนมหวาน อ านแล ว 14865 i 846 การปล กหอมห วใหญ เราม กจะร บประทานอาหารท ม หอมห วใหญ เป นว ตถ ด บ ไม ว าจะเป นอาหารประเภทไหน อ านแล ว 18796 i 847 การปล กมะม วงห มพานต มะม วงห มพานต เป นไม ผลย นต น ตระก ลเด ยวก บมะม วงม ข นอย ท วไปในประเทศท ม อากาศร อนและฝนตก ช ก อ านแล ว 18746 i 848 ใบเตย ประโยชน ของใบเตย และว ธ การปล กใบเตย ใบเตย ม กถ กนำมาผสมในอาหาร เพ อให อาหารม กล นหอมน าร บประทาน แถมย งช วยแต งส เข ยวให ก บขนมไทยด วย อ านแล ว 48859 i 849 บร อคโคล ก นด ม ประโยชน บร อคโคล ผ กส เข ยวม ร ปร างคล ายกะหล ำดอกบ านเรา แต กะหล ำดอกจะม ส ขาว ในบล อกโคร ประกอบด วยสารอาหารท ให ค ณประโยช อ านแล ว 14602 i 850 ตะไคร สรรพค ณสม นไพรไทย ตะไคร เป นพ ชตระก ลหญ า จ ดเป นสม นไพรไทยท ม สรรพค ณทางยา ม ถ นกำเน ดในประเทศอ นเด ย อ นโดน เซ ย ศร ล งกา ไทย อ านแล ว 16365 i 851 สะระแหน ปล กง ายใกล คร ว เราจะเห นใบสะระแหน ได จากเวลาร บประทานอาหารท ม รสชาต จ ดจ านอย างอาหารอ กสานบ านเรา เช น ลาบ พล า น ำตก ซกเล ก อ านแล ว 12975 i 852 การปล กมะเข อเปราะ การปล ก มะเข อเปราะ และการด แลร กษา มะเข อเปราะ ทำได ไม ยาก อ านแล ว 14636 i 853 การปล กแตงกวา แตงกวาเป นพ ชท ไม ต องการน ำมากแต ขาดน ำไม ได โครงสร างของด นท ปล กแตงกวาควรม ล กษณะเป นด นร วนปนทราย ม การระบายน ำด อ านแล ว 15484 i 854 การเพาะเมล ดแตงโมอย างง าย เมล ดแตงโมเป นอาหารว างท อร อยมาก เม อนำไปอบใส เกล ออย างท ท กท านเคยซ อทานเล นเป นอาหารว างในเวลาพ กผ อน อ านแล ว 14981 i 855 ผ กตำล ง คนไทยเราร จ กก นด เป นผ กท ม สารอาหารและค ณประโยชน มากมายเลยท เด ยว สามารถนำมาประกอบอาหารได อ านแล ว 12876 i 856 ดอกแค ปล กง าย ทานได ไม ต องด แลมาก ดอกแค ต นแคเป นพ ชพ นบ านของไทย น ยมปล กไว เพ อนำดอกและยอดมาร บประทาน สามารถนำไปประกอบอาหารได หลายชน ด อ านแล ว 25364 i 857 พล ด าง ปล กพล ด าง ปลอดภ ยไร สารพ ษ พล ด าง เป นพ ชไม ประด บท เราจะเห นได บ อย เน องจาก พล ด าง เป นพ ชท ม ความเจร ญเต บโตได เร ว คนน ยมปล กไว ในบ าน อ านแล ว 19643 i 858 การปล กม งค ด ม งค ดจะม อย พ นธ เด ยวเราเร ยกก นว าเป นพ นธ พ นเม อง เพราะม งค ดเป นพ ชท ปล กด วยเมล ด และเมล ดม งค ดไม ได อ านแล ว 16488 i 859 ผ กช สรรพค ณทางยา และ การปล กผ กช ม สรรพค ณทางยา สม นไพร ผลของผ กช แก บ ด แก ร ดส ดวงทวาร ถ ายเป นเล อด เมล ดผ กช แก ปวดฟ น ต นสดของผ กช แก ผ น อ านแล ว 22849 i 860 ข ง ม สรรพค ณแก อาเจ ยน บรรเทาไอ ระคายคอจากเสมหะ เป นยา แก อาเจ ยน ยาขมเจร ญอาหาร ยาแก ท องข น ข บเสมหะ บำร งธาต แก ปากคอเป อย แก ท องผ ก ลดความด นโลห ต ยาแก ท องข น อ านแล ว 14622 i 861 การถนอม เห ดโคน เอาไว ทานนานๆ ฤด เห ดโคนป หน งม คร งเด ยว แถมม ไม ก ว น จะซ อมาแค พอก นม อสองม อก เส ยดาย แต ซ อมามากก รอเน า หากไม ร ว ธ ถนอม อ านแล ว 27086 i 862 ร กษาโรคมะเร ง ด วยสม นไพร ร ก นด ว า สม นไพรไทยหลายชน ดม สรรพค ณเป นเล ศในการป องก น และร กษาโรคมะเร ง ด งน น อ านแล ว 23525 i 863 โรคม อเท าปาก สม นไพรร กษาได โรคม อเท าปาก อ านแล ว 18191 i 864 ร กษาส ว ด

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=9&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive