archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  น หร อพรรณไม พ มขนาดเล ก ล กษณะผ วเปล อกลำต นเป นส เทา ส วนท เป นก งหร อยอดอ อนจะเป นเหล ยม หร อ อ านแล ว 8787 i 938 อาหารช วจ ต เพ อส ขภาพและผ วพรรณท ด ว นน เรามาลองเปล ยนแนว จากการทานแบบอาหารเด มๆ มาเป นแนวอาหารช วจ ตก นบ าง เพ อเต มส งด ๆให ร างกาย และผ วพรรณของเรา อ านแล ว 12177 i 939 หญ าดอกขาว หญ าดอกขาว ลดความอ วน สม นไพร ลดอยากอาหาร อ านแล ว 11519 i 940 ว ธ ปล กหอมญ ป น เกษตรน าร ด นท เหมาะสมก บหอมญ ป น เป นด นร วนซ ย หร อร วนปนทราย หน าด นล ก ระบายน ำได ด และม อ นทร ย ว ตถ ส ง ไม สามารถเจร ญ อ านแล ว 12810 i 941 มะระข นก เกษตรน าร มะระข นกเป นไม เล อยพ นต นไม อ นม ม อเกาะ ลำต นเป นเหล ยมม ขนปก คล ม ใบเด ยว ออกสล บล กษณะคล ายใบแตงโมแต เล กกว า อ านแล ว 7832 i 942 ปล กเมล อนหน าแล ง เมล อนหร อแคนตาล ป เป นพ ชเศรษฐก จประเภทแตงอ กชน ดหน งท กำล งเป นท น ยมบร โภคก นมากในป จจ บ น เน องจากม รสชาต ด อ านแล ว 12087 i 943 ผ าไหมด 4 ภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ จ ดงาน มหกรรม ผ าไหมด 4 ภาค ในระหว างว นท 11 13 ม นาคม 2556 ท ผ านมา ณ กรมหม อนไหม เกษตร อ านแล ว 15333 i 944 เมล ดกระถ น เกษตรน าร ตามคต ความเช อของคนไทยในอด ตกระถ นค อไม มงคลท ควรปล กไว ทางท ศตะว นออกเฉ ยงใต โดยปล กร วมก บต นสารภ เช อว าจะป อง อ านแล ว 10092 i 945 การใช สม นไพร อาย รเวท ร กษามะเร ง หล กของการร กษาม 4 อย างค อ บำร งส ขภาพ health maintenance ร กษาโรค disease cure การค นส สภาพปกต อ านแล ว 10574 i 946 ช วจ ต ช วจ ต ค ออะไร ช วจ ต ค อร างกายและจ ตใจ จ ดประสงค เพ อความสมบ รณ ท งกายและใจ อ านแล ว 11055 i 947 จ กรนารายณ ใบเป นยา จ กรนารายณ ช ออ น แปะตำป ง พรรณไม จากเม องจ น สรรพค ณเป นยาเย น เพราะท งตำรายาไทยและจ น ใช ใบสดตำละเอ ยดผสมส ราพอก อ านแล ว 10038 i 948 พร กล กผสมพ นธ ใหม เพชรมงก ฎ อ กนว ตกรรมเด น อ สท เวสท ซ ด หล งประสบความสำเร จจากงาน อ นเตอร เนช นแนล ฟ ลด เดย ณ ศ นย ว จ ยไซมอน กร ท บนพ น อ านแล ว 15644 i 949 ห ปลาช อน สวยแต ม พ ษ ห ปลาช อน เป นไม ปล กประด บเพ อความสวยงามเพ ยงอย างเด ยวเท าน น เพราะหากส มผ สจะทำให ระเค อง ค นผ วหน ง หากเข าตาอาจ อ านแล ว 14491 i 950 มะไฟ มะไฟ เป นไม ย นต นขนาดกลาง ส งประมาณ 10 15 เมตร เปล อกลำต นม ส น ำตาลอมเทาลำต นค อนข างเร ยบเกล ยง ใบเป นร ปหอก ปลาย อ านแล ว 9858 i 951 จ นผา งามสง าท าทาง จ นผา หร อ จ นทน ผา เป นไม พ ม ส งประมาณ 3 7 เมตร ซ อมาปล กท บ านราคาต ง 500 บาท ท แพงก เพราะว าอ ตราการเจร ญเต บ อ านแล ว 10011 i 952 โคมเร ยง ราก ผลแก ไข เกษตรน าร โคมเร ยง ม หลายช อ บ างเร ยกพ มเร ยง ชำมะเล ยงบ าน ผ กเต า มะเถ า ก ว าก นไปตามแต ละท องถ น ม ถ นกำเน ดในประเทศแถบ อ านแล ว 12238 i 953 หม น ทำกาว อ ดเร อ เม อก อนชาวบ านจะนำเอาใบอ อนของต น หม น มาทำเป นอาหาร ท งแง ของผ กลวกจ มน ำพร ก หร อแกงต างๆ ขณะท เปล อกก นำมาผสม อ านแล ว 8733 i 954 จ บตาผลผล ตผลไม ภาคเหน อ อากาศร อนจ ดฉ ดผลผล ตลด เกษตรกรรม น บเป นอาช พท ได ร บผลกระทบจากสภาพด นฟ าอากาศมากท ส ด ไม ว าจะน ำท วมหร อฝนแล ง ล วนทำให ผลผล ตเกษตรเส ยหาย อ านแล ว 9930 i 955 ต าว เกษตรน าร ต าว เป นพ ชใบเล ยงเด ยวชน ดหน งท อย ในวงศ ปาล มเช นเด ยวก บตาลและมะพร าว พบมากในป าด บช น เช น ท ป าล บแล จ ง อ านแล ว 7858 i 956 การขยายพ นธ อ นทผล มเช งการค า การขยายพ นธ อ นทผล มสามารถทำได 3 ว ธ ค อ เพาะจากเมล ด แยกหน อจากต นแม และการเพาะเล ยงเน อเย อ การขยายพ นธ จาก อ านแล ว 15383 i 957 ค ระ เกษตรน าร เป นพ นธ ไม พ มแบบเล อยท พ งพ งต นไม อ นไปท กท ศทาง ยาวไปไกลประมาณ 5 เมตร ก านใบ ใบอ อนและก งอ อนม ขนอ อนส น ำ อ านแล ว 7310 i 958 พ นธ สถาบ นว จ ยยาง 251 ข นแท นพ นธ ยางพาราส ดฮ ต กรมว ชาการเกษตร ประกาศให ยางพ นธ สถาบ นว จ ยยาง 251 เป นพ นธ ร บรองเม อป 2543 จากน นได ส งเสร มให เกษตรกรปล กเพ อ อ านแล ว 9395 i 959 มะเข อยาว เกษตรน าร มะเข อยาวเป นพรรณไม ล มล ก ลำต นส งประมาณ 0 5 1 เมตร ลำต นแข งแรง ม ส เข ยวหร อส ม วง ม ขนน ม และส นปกคล ม หร ออาจม อ านแล ว 9179 i 960 ชาวสวนพร กย มแก มปร ราคาพ งพรวด ชาวสวนพร กย มแก มปร ราคาส งพร กแกวพ งจากก โลละ 8 บาท พรวดเป นก โลละ30 35 บาท เกษตรกรชาวสวนพร กข หน ในพ นท ต แคว อ านแล ว 13224 i 961 เร งปลดล อคส งพ ชสวนไทยไปอ นโดฯ กระทรวงเกษตรฯเร งเจรจาแก ไขป ญหาการส งออกพ ชสวนไทย ท งหอมแดง ลำไยและท เร ยนไปอ นโดฯ คาดปลายเด อนเร มส งออกได น ส ด จ อ านแล ว 12905 i 962 ฟาร มต วอย าง โคกปาฆาบ อซา สมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ ทรงร กและห วงใยพ น องประชาชนท วท กพ นท โดยเฉพาะในพ นท 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต อ านแล ว 12920 i 963 เด อน6 ลงข าวโพด รายได ด ต องร จ กปร บปร งด น ฤด แล งรออย ข างหน า พ ชท เหมาะแก ฤด หน ไม พ นข าวโพด ข าวโพดเหมาะก บหน าแล ง สามารถปล กทดแทนข าว อ านแล ว 16098 i 964 โรงเพาะฟ กปลาเคล อนท นว ตกรรมใหม กรมประมง นายอ ดมช ย อาภาก ลอน ผอ ศ นย ว จ ยและพ ฒนาประมงน ำจ ดพ ษณ โลก กรมประมง เป ดเผยว า จากป ญหาการจ บปลาตามแหล งน

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=10&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ตภ ณฑ ส ตลาดอ นเตอร เราคงต องกล ายอมร บความจร งแล วว า อนาคตของข าวไทยว นน กำล งเด นเข าก บด กห บเหวหายนะ ไม ต างจากสหร ฐอเมร กาท กำล ง อ านแล ว 9926 i 1038 ข าวพม า ก มพ ชา ข นแท นหอม ผลกรรมจำนำ สวยใส หอมมะล ไทย ตกสวรรค พ ศ 2555 ท ผ านไป เราไม เพ ยงเส ยแชมป 30 ป ส งออกข าว ย งเส ยแชมป ข าวพ นธ ด ท ส ด หอมท ส ด อร อยน มท ส ด อ ก อ านแล ว 7032 i 1039 วางแผนปลดแม พ นธ ไก ไข คาดป 56ผลผล ตพอด ก บผ บร โภค นายย คล ล มแหลมทอง รมว เกษตรและสหกรณ เป ดเผยว า ตามท กองท นช วยเหล อเกษตรกร คชก ได ขออน ม ต การดำเน นงานในโครงการร อ านแล ว 6222 i 1040 บ รณาการส งออก นำเข ายาง บร หารเป นระบบรองร บ AEC นายว ทย ประท กษ ใจ ผ อำนวยการสำน กงานกองท นสงเคราะห การทำสวนยาง สกย เผยว า สกย ในฐานะผ ร บชำระเง นสงเคราะห Cess อ านแล ว 9187 i 1041 ต กแตน เกษตรน าร ต กแตน เป นแมลงท ม ปากแบบก ดก น พบต งแต ในระยะต วอ อนจนถ งต วเต มว ย ม ตารวมขนาดใหญ ม หนวดเป นแบบเส นด าย ป กค หน า อ านแล ว 9691 i 1042 ขน น เกษตรน าร ขน นสามารถนำมาทำประโยชน ได มากมาย ใช เป นยา ใช ร บประทาน และเป นต นไม มงคลตามความเช อท ว า ถ าปล กต นขน นทางท ศตะว น อ านแล ว 7833 i 1043 ข าวเหน ยวก ำ ล มผ ว ม ค ณค าสารพ นประโยชน มาถ งว นน หลายคนคงได ย นช อข าวเหน ยวดำพ นธ ล มผ วมาบ างแล ว โดยข าวชน ดน กำล งม การว จ ยหาสารต านมะเร งปากมดล กจาก อ านแล ว 15003 i 1044 โอทอปช มชนคนร กษ ป า โอทอปช มชนคนร กษ ป า ป าช มชนดงม น ตำบลค อเหน อ อำเภอเม อง จ งหว ดยโสธร เป นพ นท สาธารณ ประโยชน จำนวน 3 006 ไร ซ ง อ านแล ว 6803 i 1045 เปล อกหอยแครง เกษตรน าร ใช เป นยาแก กรดในกระเพาะอาหาร ข บลมในลำไส แก จ กเส ยดแน นท อง ทำให ม ลมผายและลมเรอ ล างลำไส แก กระษ ย ข บน ว ข บป สสา อ านแล ว 11789 i 1046 สละอ นโดในไทยอนาคตสดใส เกษตรน าร ศ นย ศ กษาการพ ฒนาพ ก ลทองอ นเน องมาจากพระราชดำร จ งหว ดนราธ วาส ม ผลงานด านการศ กษาว จ ยเพ อการขยายผลแก ราษฎรในพ น อ านแล ว 13092 i 1047 มะระจ น เกษตรน าร มะระจ นผลจะยาวใหญ ส ขาวอมเข ยว ผ วขร ขระ ร องใหญ ผลยาวประมาณ 4 9 น ว บางคร งท พ นท เพาะปล กม ความอ ดมสมบ รณ ผลอาจ อ านแล ว 7998 i 1048 ทางเล อกใหม ของการปล กพร ก พร ก เป นพ ชชน ดหน งท ม การบำร งร กษาตลอดระยะเวลาการเจร ญเต บโตจนถ งเก บเก ยวผลผล ต เร มต งแต การค ดเล อกพ นธ อ านแล ว 13277 i 1049 ชมพ น าร ชมพ พ นบ านของไทยค อน ำดอกไม ม กล นหอมเน อน ม ฉ ำน ำ รสออกเปร ยวอมหวาน ผลชมพ สดให เส นใยอาหารท งชน ดท ละลายน ำ อ านแล ว 10174 i 1050 กะลามะพร าว เกษตรน าร ว สด เหล อใช อย างหน งของมะพร าวค อ กะลามะพร าว ในอด ตเม อเอาเน อออกใช ประโยชน หมดแล วก เป นเศษว สด ท ไม ค อยม ราคา อ านแล ว 10769 i 1051 ไก ป า เกษตรน าร ไก ป าม ล กษณะสำค ญท ผ ดก บนกชน ดอ น ๆ ค อ บนห วม หงอนท ม ล กษณะเป นเน อไม ใช ขน ม เหน ยงสองข างห อยลงมาท โคนปาก อ านแล ว 7434 i 1052 น ำ สำค ญต อการผล ตพ ชและการจ ดการ เกษตรน าร เคร องน งห ม อาหาร ยาร กษาโรคและท อย อาศ ยค อป จจ ยส จำเป นสำหร บช ว ตมน ษย โดยท มาของป จจ ยส เหล าน ค อ ด น อ านแล ว 13794 i 1053 ประโยชน จากร งไหม เกษตรน าร หล งจากหนอนไหมทำร งประมาณ 2 ว น หนอนไหมจะกลายเป นด กแด เม อหนอนไหมเป นด กแด อย างสมบ รณ และผน งลำต วของด กแด ม ส เหล อ านแล ว 13266 i 1054 กาแฟอาราบ ก า ท ปางขอน โครงการสถาน พ ฒนาการเกษตรท ส งตามพระราชดำร บ านปางขอน จ งหว ดเช ยงราย เป นพ นท ท ม ความลาดช นมาก เป นแหล งต นน ำลำ อ านแล ว 11665 i 1055 กล วยน ำว ามะล อ อง เกษตรน าร กล วยน ำว าเป นพ ชล มล กขนาดใหญ ส งประมาณ 2 5 เมตร ชอบอากาศร อนช นและอบอ น อ ณหภ ม ท เหมาะค อช วง 15 35 องศาเซลเซ อ านแล ว 10076 i 1056 ชาวบ านท าต ม แห ผล ต ห นข ดข ไคล รายได งาม อาช พเสร มช วงหน าแล งแห งเด ยวในอ สาน ห นข ดข ไคล สร างรายได ตลอดป ท น ท เด ยว บ หนองค ใหญ อ ท าต ม จ ส ร นทร อ านแล ว 12229 i 1057 เต อนเฝ าระว งการระบาดของหนอนหน าแมว เกษตรจ งหว ดปท มธาน เต อนประชาชนเฝ าระว งการระบาดของหนอนหน าแมวศ ตร ชาวสวนปาล ม ดร ร จ พ ชร บ ญจร ง เกษตรจ งหว ดปท ม อ านแล ว 10842 i 1058 เท ยวสวนพฤกษศาสตร บ านร มเกล า ชมพรรณไม สวยงามท ามกลางกล นอายธรรมชาต พ ษณ โลก ถ อเป นจ งหว ดประต หน าด านส ภาคเหน อตอนบน และย งเป นจ งหว ดหน งท อ านแล ว 15652 i 1059 ผ เส อภ ฐาน ชอบปล วตามลม แมลงส ญพ นธ แห งเช ยงดาว เกษตรน าร ผ เส อภ ฐานสายพ นธ ต างประเทศ ผ เส อภ ฐาน หร อ ผ เส อเช ยงดาว อย ในวงศ PAPILIONIDAEB เป นผ เส อหางต ง อ านแล ว 9275 i 1060 ส งเสร มเล ยงไก คอล อนน ำหน ก รสชาต เน อน มกว าไก พ นเม อง ปศ ส ตว พ ทล งสน บสน นส งเสร มเล ยงไก คอล อนเป นอาช พเสร ม ม น ำหน ก รสชาต เน อน มด กว าไก พ นเม อง เผยรายละ 5 000 อ านแล ว 19380 i 1061 ย ทธศาสตร ด านการเกษตร ร บม อภ ม อากาศโลกแปรปรวน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอความเห นชอบย ทธศาสตร การเปล ยนแปลงภ ม อากาศด านการเกษตร ป พ ศ 2556 2559 หว งให ภาคเกษตรปร บ อ านแล ว 7613 i 1062 เต อนเกษตรกรระว งเพล ยแป งระบาดม นสำปะหล ง พบเพล ยแป งเร มระบาดม นสำปะหล งท โคราชกว าพ นไร เกษตรจ งหว ดส งแมลงศ ตร ธรรมชาต ออกกำจ ดเร งด วน

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=11&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  วนท อย ภาย อ านแล ว 7624 i 1137 ต ดไผ ข าวหลาม รายได เป นหม น ใช เวลายามว างจากทำนา ทำไร ต ดไผ ข าวหลามฯ รายได เป นหม น ท กว นหล งจากว างเว นจากการทำนาทำไร หากใครผ านไปหม บ าน อ านแล ว 9284 i 1138 โมฟ ไม ปล กประด บ ต น โมฟ ด เผ นๆ คล ายต น เข มย ก แต ต นโมฟ จะใหญ กว า พบได บ อยในภาคอ สาน ด วยดอกท เป นช อสวย ม กล นหอม เหมาะปล กเป น อ านแล ว 9556 i 1139 งานศ ลปะทำม อเทคน ค ต อผ า ส ผล ตภ ณฑ ของใช สไตล ญ ป น เป นไอเด ยสร างสรรค ออกแบบผล ตภ ณฑ ผ าต อในช อแบรนด Tonata เป นอาช พเสร มระหว างรองานประจำ อ านแล ว 14866 i 1140 แก ป ญหาส งออกข าวโพดฝ กอ อน ขณะน กรมว ชาการเกษตร ได เร งแก ไขป ญหา การส งออกส นค าข าวโพดฝ กอ อน ของผ ประกอบการรายหน งของไทย ซ งถ กประเทศญ ป น อ านแล ว 14197 i 1141 ก างปลา ท งต นเป นยา เป นพรรณไม ท ม อาย ย นยาว พบได ตามภาคอ สานบ านเรา โดยเฉพาะแถบ จ เลย ท งต นม สรรพค ณเป นยา ใบต มน ำด มข บป สสาวะ สมาน อ านแล ว 12567 i 1142 ว ถ ช วยชาวนา อ ดม ท กขระ ลดต นท นด วยปอเท อง นำเอาประสบการณ ในฐานะหมอด นอาสาช มชน ด วยหาพ ชท เหมาะก บสภาพท องถ นจนพบว าค ณสมบ ต ของปอเท อง เหมาะก บท องท งนาจ งนำ อ านแล ว 9488 i 1143 เพ มศ กยภาพการปล กส มโอท บท มสยาม เป นไม ผลเศรษฐก จท สามารถปล กได ท กภาคของประเทศไทย โดยเป นไม ผลท ม รสชาต ด และม ค ณค าทางโภชนาการส ง ให ผลผล ตและผล อ านแล ว 12033 i 1144 ล กเน ยง เกษตรน าร ล กเน ยงหร อเมล ดเน ยงเป นผ กท น ยมร บประทานก น โดยเฉพาะทางภาคใต ซ งน ยมร บประทานเป นผ กสด ใช ล กอ อนปอกเปล อกจ มน ำ อ านแล ว 9677 i 1145 ประมงรวบรวมปลาบ มห ดล เพาะเล ยงไว ก อนการส ญพ นธ ปลาชน ดน จะอาศ ยอย ในสภาพน ำและระบบน เวศท ม ความสมบ รณ แต ความเส อมโทรมและระบบน เวศท เปล ยนแปลง ทำให จำนวนปลาชน ด อ านแล ว 10340 i 1146 ข าวเหน ยวพ นธ ใหม ของโลก ต านทานโรคไหม ต นเต ย ประสบความสำเร จพ ฒนาข าวเหน ยวพ นธ ใหม ของโลก กข 6 ต านทานโรคไหม ต นเต ย ต อยอดจากพ นธ พระราชทานธ ญส ร น ต านทานโรค อ านแล ว 13698 i 1147 เต อนโรคหน าหนาว สคร บไทฟ ส ถ กต วไรอ อนก ด กรมควบค มโรค เต อนโรคท มาก บหน าหนาวออกเท ยวป า ระว งต ดโรคสคร บไทฟ ส หล งพบสถ ต ป น ป วยแล วกว า 7 000 ราย อ านแล ว 9757 i 1148 กบย กษ เอามาทำเป นอาหารและส งขายตามร านอาหาร ในราคาประมาณก โลละ 100 120 บาท เน องจากเน อกบชน ดน ค อนข างขาวใส เหลวกว ากบนา อ านแล ว 9899 i 1149 นครช ยบ ร นทร แหล งท องเท ยวผ าไหม แห งใหม กรมการพ ฒนาช มชน เด นหน าเป ดต วหม บ านส งเสร มการท องเท ยวแบบโฮมสเตย เพ มอ ก 2 แห งในจ งหว ดช ยภ ม ช ภ ม ป ญญา ส บสา อ านแล ว 15449 i 1150 ข าวเจ กเชย เกษตรกรน าร เป นข าวเสาไห พ นธ หน งท ได ร บความน ยมเม อคร งอด ต เป นข าวเจ าท ม อม โลสส งและถ อได ว าด ท ส ดในข าวพ นธ เสา อ านแล ว 12061 i 1151 คล น กเกษตรเคล อนท ฯ จ ดท โคราชและขอนแก น โครงการคล น กเกษตรเคล อนท ในพระราชาน เคราะห สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร เป ดให บร การคร งแรก อ านแล ว 12348 i 1152 เต อนเกษตรกรผ เล ยงส กรระว งต ดเช อร าย ส ตวแพทย เต อนเกษตรกรผ เล ยงส กรระว งเช อจ ล นทร ย ก อโรค เน องจากส กรท กช วงอาย จะพบเช อแบคท เร ย สเตรปโตคอคค ส อ านแล ว 12927 i 1153 ธาต รองและธาต เสร มสำค ญต อพ ช ความสำค ญ และประโยชน ของ ธาต รอง และธาต เสร มท ม ต อพ ช แคลเซ ยม แมกน เซ ยม ซ ล กอน อ านแล ว 23880 i 1154 ฮ อฮา ไก ชน แพงส ดต วละล านกว า ไก ชนแพงท ส ดแห งย ค เส ยเม องขอนแก นขอซ อ จ าวแข งขาว ไก ชนช อด งจากร อยเอ ดราคา 1 059 999 บาท อ านแล ว 9696 i 1155 ม ดกา เปล อกสมานแผล พรรณไม ท เป นสม นไพรน น ม ดกา บางท องถ น เร ยก ก องแกบ ซำซา มะกา ม สรรพค ณเป นยาด วย โดยเฉพาะชาวป กษ ใต จะนำใบทำ อ านแล ว 8880 i 1156 ส ชาต นามม งค ณ เกษตรกรต วอย าง ทำเง นแสนจาก แคนตาล ป ต วอย างความสำเร จท สามารถทำรายได ให สมาช กกล มอย างเป นกอบเป นกำ ด วยเน อท เพ ยง 2 3 ไร เท าน น แต ทำรายได ป ละแสน อ านแล ว 13325 i 1157 6 สม นไพรสรรพค ณด ต อส ขภาพ การบร โภคสม นไพรร ปแบบต าง ๆ ย งคงได ร บความน ยมจากคนไทย ข อม ลจากกระทรวงสาธารณส ขพบว า ตลาดผล ตภ ณฑ สม นไพรไทยถ กนำมา อ านแล ว 8305 i 1158 ประมงเต อนผ เล ยงปลาระว งโรคระบาดช วงฤด หนาว ประมงจ งหว ดบ ร ร มย เต อนเกษตรกรผ เล ยงปลาระว งโรคระบาดช วงอากาศหนาวเย น เน องจากปลาม สภาพอ อนแอไม ก นอาหาร เอ อ อ านแล ว 12934 i 1159 เต อนเกษตรกรระว งโรคเห ยวพร กช วงอากาศหนาว เกษตรจ งหว ดส โขท ยเต อนเกษตรกรปล กพร ก ระว งโรคเห ยวพร กเน องจากสภาวะอากาศต นฤด หนาวม น ำค างจ ด แนะปล กพ ชก อนหร อ อ านแล ว 12727 i 1160 เต อนปล กพ ช ผลไม เม องหนาว ระว งเช อราช วงอากาศเย นจ ด เกษตรจ งหว ดพะเยาเต อนเกษตรกรปล กพ ชผ กและผลไม เม องหนาว ให ระว งอากาศหนาวเย นทำให เก ดผลเส ยก บผลผล ตและเก ดโรคราน ำค า อ านแล ว 10372 i 1161 แก ว กฤต เล ยงก งขาวแทนก งดำ สร างม ต ใหม ส ตว น ำเศรษฐก จ ว กฤต ย งม โอกาสให ไทยเราห นมาปร บปร ง สายพ นธ ก งขาว หร อ ก งแวนนาไม กระท งป จจ บ นเราสามารถทวงแชมป ผ ผล ตรายใหญ อ านแล ว 9953 i 1162 หอยพ ม ปากแม น ำท าจ น เพาะเล ยงเป น ส ตว เศรษฐก จ เป นหอยทะเล 2 ฝา เปล อกม ส ขาว ร ปร างกลมยาวร เปล อกขาวบางเปราะม ป มสากม อ เปล อกน ถ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=12&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  เล อดออกตามไรฟ น แก อ กเสบ แก แผล ฆ าเช อแบคท เร ย ข บป สสาวะ ป องก นมะเร ง ลดความด นโลห ต ยอดอ อน ใช อ านแล ว 9282 i 1237 ท าเร อน ำล กทวาย เป ดทางลงท นพร อมร บเอสเอ มอ ท าเร อน ำล กทวาย เป ดต วต อนร บเอสเอ มอ กล มเออร ล ส งทอ การเกษตร อาหารกระป อง จองพ นท ช โครงการม แต ส ญญาณทาง อ านแล ว 6909 i 1238 ตอซ งม ประโยชน เกษตรน าร ตอซ งข าวเป นว สด ท ย อยสลายง าย ม ค าอ ตราส วนคาร บอนต อไนโตรเจนเฉล ย 99 1 ม ปร มาณธาต อาหารหล กของพ ชได แก ไนโตรเจน อ านแล ว 8328 i 1239 แมงกะพร น ส ตว โลกล านป พ ษร ายแต สก ดด วยน ำส มสายช ผ ท ถ กต อยจะปรากฏรอยคล ายรอยไหม เป นผ นจากน น 20 30 นาท จะบวมน น ผ วหน งจะเก ดเป นแผลเล กๆและแตกออก กล ามเน อเกร ง อ านแล ว 7973 i 1240 ชะตากรรมเกษตรกรภาคอ สาน ภ ยแล งค กคามย งไม ส นหน าฝน ความแห งแล งกำล งจะมาเย อนแทนท และด เหม อนว าจะร นแรงกว าหลายป ท ผ านมา แม ข อม ลจากศ นย ประสานและต ดตามสถานการณ น ำ อ านแล ว 7388 i 1241 ซ ร เล ยม พ ชคล มด นในสวนยาง ใช กำจ ดว ชพ ช ให ธาต ไนโตรเจน ล าส ดสถาบ นว จ ยยาง กรมว ชาการเกษตร พบพ ชคล มด น ซ ร เล ยม ท สามารถเจร ญเต บโตคล มด นได ด ในสวนยางพารา ม ค ณสมบ ต เด น อ านแล ว 11647 i 1242 ไก ดำขนขาว เกษตรน าร ศ นย ศ กษาการพ ฒนาภ พาน ได ประสบความสำเร จในการค นคว าว จ ยพ ฒนาไก ดำภ พาน 1 และพ ฒนาอย างต อเน องจนได สายพ นธ ใหม อ านแล ว 11691 i 1243 แพทย เต อนระว งโรคฉ หน ป น พบป วยแล ว 2 7 พ นราย เต อนประชาชนระว งโรคฉ หน ระบาด หล งป น พบผ ป วยแล ว 2 756 ราย เส ยช ว ต 39 ราย โดยเฉพาะภาคใต ท พบมากส ด แนะเล ยงการ อ านแล ว 10247 i 1244 เพ ยงพอก พอเพ ยง รางว ลภาพถ ายแห งแผ นด น ผลงานเด ก ม ร งส ต โครงการประกวดภาพถ ายแห งแผ นด น ซ งเป นโครงการท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงว น จฉ ยภาพถ ายด วยพระองค เอง อ านแล ว 10085 i 1245 เห ดระโงกเหล อง เกษตรน าร เห ดระโงกเหล องจะพบในบร เวณท ค อนข างช น อ ณหภ ม 30 องศาเซลเซ ยสความช นส มพ ทธ 94 pH 7 ความเข มแสง 142 Luxหล งฝนตก อ านแล ว 13767 i 1246 ฟ กข าว สม นไพร ต านมะเร ง ได ร บความน ยมในหม คนร กส ขภาพมาพ กหน งแล ว สำหร บผ กพ นบ านท ม ช อว า ฟ กข าว เช อว าหลายคนคงค น ๆ ก บช อน อ านแล ว 18629 i 1247 สามสม นไพร บำร งห วใจ สมอง กระเจ ยบ พ ทราจ น เตยหอม สม นไพรสามประสานบำร งห วใจ สมอง เป นท ร ก นว าโรคท คร าช ว ตคนไทยเป นจำนวนมากในแต ละป ถ า อ านแล ว 10230 i 1248 อาหารธ ญพ ชช วยป องก น โรคห วใจ หลอดเล อดสมอง ผลการศ กษาของน กว จ ยในสหร ฐฯ พบว า การร บประทานธ ญพ ชไม ข ดส เป นจำนวนมาก ช วยให หลอดเล อดม ส ขภาพด ป องก นความเส ยง อ านแล ว 10206 i 1249 อ มพฤกษ อ มพาต อ มพาตคร งซ ก โรคหลดเล อดสมอง ล กษณะอาการ อ มพาตคร งซ กเก ดจากเส นเล อดในสมองต บ ถ าต บในสมองซ กซ าย จะเป นอ มพาตท ร างกายซ กขวา ถ าต บในสมองซ กขวาจะเป นท ร างกายซ กซ าย อ านแล ว 16858 i 1250 กลอยม พ ษแต ก นได ใช เป นอาหารได ก อนนำมาก นจะต องล างสารพ ษออกให หมด โดยฝานห วกลอยเป นช นบางๆ นำมาแช ในน ำเกล อแล วถ ายน ำท งหลายๆ อ านแล ว 6763 i 1251 แค อาหาร สม นไพร อย าล ม ก นแค ก นนะ เป นท งอาหารและสม นไพร แก ไข ลดความร อน แก ไข ห วลม แก ม กเล อด บ ดม ต ว แก ท องเด น ท องร วง อ านแล ว 7898 i 1252 ข าวไร ห องสม ดข าว ข าวไร ส วนใหญ ปล กบนท ดอนและไม ม น ำข ง ชน ดของข าวท ปล กก เร ยกว า ข าวไร พ นท ปล กส วนมากเป นเช งภ เขาม ระด บ อ านแล ว 11423 i 1253 รางจ ด สม นไพรไทย เป นสม นไพรไทยใช ใบ ราก และเถาสด ร บประทานแก ร อนใน กระหายน ำใบและรากใช ปร งเป นยาถอนพ ษไข เป นยาพอกบาดแผล น ำร อนลวก ไฟไหม ทำลายพ ษยาฆ า อ านแล ว 11388 i 1254 ท เร ยนน ำต านมะเร ง ท เร ยนน ำ สม นไพรต านมะเร ง ออกฤทธ มากกว าการทำค โม 10 000 น ำจร งหร อ อ านแล ว 83064 i 1255 ช วงปลายฝนต นหนาว มห นตภ ยใกล ต ว คนเล ยงส ตว ช วงปลายฝนต นหนาวของท กๆ ป เกษตรกรผ เล ยงส ตว ม กประสบป ญหาส ตว ท เล ยงเจอโรคระบาดร มเร า และหน กข นเม อเจ าของ อ านแล ว 9041 i 1256 การผล ตชา กระบวนการผล ตชาถ อได ว าเป นศ ลปะอย างหน ง เพราะด วยความประณ ต และการควบค มการผล ตอย างใกล ช ด อ านแล ว 14923 i 1257 ชาวนานครพนมระทม เผช ญภ ยแล งร นแรงรอบ 10ป ต นข าวรอว นตาย ฝนป น น อย ระด บน ำโขงลดลงต อเน อง ทำชาวบ านนครพนมเด อดร อนหน กในรอบ 10 ป ต นข าวต งท องรอย นต นตายน บ 10 000 ไร อ านแล ว 6584 i 1258 Soursop Cancer Truth Is This a Hoax Let us first look at what cancer really is before we delve into the healing powers of the soursop fruit as อ านแล ว 15874 i 1259 Soursop Cancer cure Making tea from the leaves and bark You can either use fresh leaves or dried ones As the leaves are very potent อ านแล ว 11238 i 1260 Can graviola cure cancer Graviola is a substance that comes from a tree in the rain forests of Africa South America and Southeast Asia อ านแล ว 12177 i 1261 เกษตรอ นทร ย ด ท ส ดและเกษตรเคม เลวร ายจนเป นป ศาจ จร งหร อ เร องของเกษตรอ นทร ย เป นเร องท ม ผ สนใจอยากทำและอยากบร โภคอาหารท มาจากการปล กหร อการผล ตแบบอ นทร ย โดยค

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=13&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ถ นกำเน ดอย ในแถบหม เกาะมลาย และหม เกาะชวา ท ประเทศอ นโดน เซ ยม การส งเสร มให ปล กเช งพาณ ชย เป นส นค า อ านแล ว 13502 i 1337 การผล ตปาล มน ำม นไทยภายใต กรอบ AEC ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ปาล มน ำม น นอกจากผล ตเป นน ำม นแล ว ย งเป นสารต งต นในอ สหกรรมอ นๆ เช น อ สหกรรมเคร องสำอาง บะหม ก งสำเร จร ป และ อ านแล ว 13847 i 1338 จำปาดะ เป นไม ผลสก ลเด ยวก บ ขน น แต ขนาดของผลเล กกว า กล นแรงกว า และเน อเละกว า ม การกระจายพ นธ อย ในบร เวณภ ม ภาคเอเช ย อ านแล ว 10590 i 1339 ของด ชายแดนใต จำหน ายกลางกร ง เกษตรกรในพ นท 5 จ งหว ดชายแดนภาคใต ได แก ป ตตาน ยะลา นราธ วาส สต ล และสงขลา ป จจ บ นย งม ป ญหาเร องช องทางการจำ อ านแล ว 10463 i 1340 ว ถ เกษตรอ นทร ย ลดต นท นค าป ย เพ มผลผล ต กรมพ ฒนาท ด น ม นโยบายหล กในการดำเน นงานส งเสร มการใช สารอ นทร ย ลดใช สารเคม ทางการเกษตร เกษตรอ นทร ย โดยม เป าหมาย อ านแล ว 14651 i 1341 หน นใช ฟอสฟ น แทน เมท ลโบรไมด น องจากข อตกลงภายใต พ ธ สารมอนทร ออลว าด วยการป องก นช นบรรยากาศโอโซนได กำหนดให ประเทศสมาช กเล กใช สารเมท ลโบรไมด อ านแล ว 9521 i 1342 ความอย รอดของข าวไทยภายในเศรษฐก จ AEC จากข อตกลงของการจ ดต งประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ต องลดภาษ การนำเข าส นค าเป น 0 ย อมส งผลกระทบต อส นค าเกษตรของไทย อ านแล ว 11617 i 1343 สารสก ดเมล ดลำไยพาสปาไทยโกอ นเตอร กระแสนวดแผนไทยในป จจ บ นได ร บความน ยมมากย งข น โดยท ภาคร ฐให การสน บสน นเพ อให นวดไทย ก าวไกลระด บโลก พร อมท งยก อ านแล ว 10134 i 1344 เร งปร บโครงสร างหน ก อนฟ นฟ อาช พ การดำเน นงานโครงการปร บโครง สร างหน ตามมต คณะร ฐมนตร ครม เม อว นท 7 เมษายน 2553 ท สำน ก งานฟ นฟ และพ ฒนา อ านแล ว 9168 i 1345 ปล กพ ชเม องหนาวได ด บนพ นท ดอยอ นทนนท นายสมชาย เข ยวแดง ผ อำนวยการสถาน เกษตรหลวงอ นทนนท เป ดเผยว า สถาน เกษตรหลวงอ นทนนท เป นสถาน ว จ ยหน งในส แห งของม ล อ านแล ว 11382 i 1346 ยกระด บมาตรฐานส นค าเกษตรข นห งสากล เกษตรฯเด นหน าปร บมาตรฐานส นค าเกษตรเข าส มาตรฐานอาเซ ยนและสากล นายศ กด ช ย ศร บ ญซ อ ผ อำนวยการสำน กงานมาตรฐานส น อ านแล ว 9020 i 1347 กรดไหลย อน แน นหน าอก ร กษาอาการด วยสม นไพร ขม นช น การก นขม นช นเพ อร กษาโรคกรดไหลย อน ให ก นก อนอาหารก นขม นช น ก อนอาหาร ๑ ๒ ช วโมง ๔ ม อ เช า กลางว น เย น และ อ านแล ว 14333 i 1348 กระแสการรวมต วส การเป น AEC ในป จจ บ นเข มข นข นท กขณะขณะท ประเทศส มาช กอาเซ ยนท ง 10 ประเทศต างต นต วและเร งเตร ยมความพร อมใ นการก าวส AEC อ านแล ว 8192 i 1349 เตาแก สช วมวลจากว สด เหล อใช พล งงานช วมวลเป นอ กหน งพล งงานทางเล อกท ใกล ต วช มชน และเตาแก สช วมวล เป นอ กแนวทางหน งท เหมาะสมสำหร บการนำไปใช ใน อ านแล ว 14177 i 1350 ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน เม อกล าวถ ง AEC หร อประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ซ งม ประเทศสมาช ก 10 ประเทศ ต างก ต นต วเตร ยมความพร อมในการก าวส AEC อ านแล ว 12250 i 1351 การปล กกาแฟอาราบ ก า การปล กและการด แลร กษา ระยะการปล ก ระหว างต น แถว 2 ค ณ 2 เมตรหร อ 400 ต น ไร ขนาดหล มปล ก50 ค ณ 50 ซม รองก นหล มด วย อ านแล ว 23107 i 1352 พล บ ลดความด นโลห ต จากมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ได นำพ นธ ต างๆ เข ามาว จ ยร วมก บโครงการหลวงเม อป 2512 ท สถาน ว จ ยดอยป ย จนประสบความสำ อ านแล ว 9185 i 1353 กรมปศ ส ตว เป ดตลาดปลอดสารพ ษแห งท 2 ในนครพนม กรมปศ ส ตว เป ดตลาดขายส นค าเกษตรปลอดสารพ ษแห งท 2 ในนครพนม หล งส งเสร มการจ ดต งว สาหก จช มชนให เกษตรกรม ความเข ม อ านแล ว 10580 i 1354 เกษตรฯ เด นหน า ฟ นฟ ท เร ยนนนท สำหร บการช วยเหล อเกษตรกรเบ องต น ได ดำเน นการช วยเหล อตามมต คณะร ฐมนตร กรณ พ เศษด านพ ช เป นเง น 5 098 บาท ไร และดำ อ านแล ว 11725 i 1355 ถ วเข ยนพ นธ ใหม ช ยนาท84 1 กรมการค าหว น ส งออกม นเส นว บ กรมว ชาการเกษตรได ร บรองถ วเข ยวพ นธ ใหม ค อพ นธ ช ยนาท 84 1 ให ผลผล ตส ง ใช ระยะเวลาปล ก 65 ว น กรมการค าหว น ส ง อ านแล ว 11321 i 1356 นอแล ผลผล ตจากว ฒนธรรม ส หม บ านท องเท ยว โอท อป กว า 5 ป ท กรมการพ ฒนาช มชน ได จ ดต งโครงการพ ฒนาหม บ านท องเท ยว โอท อป OTOP Village Champion OVC โดยส งเสร ม อ านแล ว 8035 i 1357 พ ฒนาว ถ เกษตรเสร มอาช พ เตร ยมพร อมก าวส อาเซ ยน เพ อด แลช วยเหล อให เกษตรกรไทยม ค ณภาพช ว ตความเป นอย ท ด ประชาชนม อาหารปลอดภ ยบร โภค อ กท งเพ อเตร ยมความพร อม อ านแล ว 10720 i 1358 ร กพ ฒนาฝ ม อช างไม แกะสล ก สร างแหล งท องเท ยวเช งเกษตร ศ นย ห ตถกรรมไม แกะสล ก ต ย หว า เป นแหล งแกะสล กไม ท ร ปแบบและลวดลายสะท อนว ถ ช ว ตแบบล านนาท ผ กพ นก บช างส ตว ค อ านแล ว 7924 i 1359 กล มเพาะเห ดพะเยาย มร า รายได ต อคนต อว นไม ต ำกว า 300 ชาวบ านในพะเยารวมต วจ ดต งกล ม นางฟ าท าจำป เพาะเห ดขาย ม รายได เฉล ยต อว นต อคนไม ต ำกว า 300 บาท ย ำแนวค ดเศรษฐก จ อ านแล ว 14594 i 1360 ใช SUN ก บนาข าว การใช SUN ก บนาข าว อ านแล ว 10787 i 1361 ใช SUN ก บอ อย การใช SUN ก บอ อย อ านแล ว 9130 i 1362 ใช SUN ก บปาล มน ำม น การใช SUN ก บปาล มน ำม น อ านแล ว 9612 i 1363 ใช SUN ก บม นสำปะหล ง การใช SUN ก บม นสำปะหล ง อ านแล ว 9325 i 1364 ข าวแตนพ นหน าภ ม ป

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=14&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  12113 i 1435 ซ พ เอฟปร บปร งพ นธ หม ดำฯ ตอบสนองกล มผ บร โภค สว สายพ นธ ส กรใหม ข นเป นผลสำเร จค อ หม ดำ ค โรบ ตะ ท ม ค ณสมบ ต พ เศษภายนอกค อส ของเน อเข ม ไขม นแทรก เน อน ม ซ ง อ านแล ว 11619 i 1436 จำปาดะสต ลเน อหอมขายได ราคา มาเลย ร มซ อไม ต ำกว าพ นโล เกษตรกรจำปาดะ จ สต ล ย มร ารายได เพ ม แม ผลผล ตป น ออกผลน อยแต กล บขายได ในราคาท ส ง หล งรวมต วเป ดจ ดขายร มถนนใน อ านแล ว 12655 i 1437 เกษตรภ ส งห เจ ง เพาะ เห ดระโงก สำเร จแห งแรกในไทย ศ นย พ ฒนาการเกษตรภ ส งห อ นเน องมาจากพระราชดำร เพาะเห ดระโงกสำเร จเป นแห งแรกของประเทศไทย ขายก โลกร มละ 200 บาท อ านแล ว 12750 i 1438 ปาล มแปรปรวนป นป วนตลาด นางว วรรณ บ ณยะประท ปร ตน เลขาธ การสมาคมปาล มน ำม นและน ำม นปาล มแห งประเทศไทย เป ดเผยว า สมาคมและชาวสวนปาล มจะไม ค ด อ านแล ว 17853 i 1439 ด งลาวฮ วราคาข าวตลาดโลก ผ ส งออกจ บตาร ฐระบายลอตแรก 7 5 แสนต น นายบ ญทรง เตร ยาภ รมย รมว พาณ ชย เป ดเผยว า ในระหว างการเข าร วมการประช มร ฐมนตร เศรษฐก จอาเซ ยน คร งท 44 ท เม อง อ านแล ว 9428 i 1440 ต างชาต ย งม นใจในไทย น กลงท นต างชาต 65 ย งร กษาการลงท นในไทยต อไป เพราะช นชอบส ทธ ประโยชน ของบ โอไอ อ านแล ว 6666 i 1441 ส ไหงโก ลก นำเศรษฐก จพอเพ ยงสร างหม บ านต นแบบ ตามท กรมการปกครอง ได มอบหมายให ท กอำเภอจ ดต งศ นย เร ยนร โครงการอ นเน องมาจากพระราชดำร ระด บอำเภอต นแบบ เพ อเฉล ม อ านแล ว 9375 i 1442 ปาล มแปรปรวนป นป วนตลาด โอทอปศร สะเกษเข า กทม ปาล ม แปรปรวน นำเข าปาล มน ำม น จากต างประเทศ งาน โอทอปศร สะเกษ แอด กทม อ านแล ว 11820 i 1443 อย าพลาด ชม ดวงจ นทร เต มดวง บล ม น 2 72 ป ม 1คร ง สถาบ นว จ ยดาราศาสตร แห งชาต เผย 31 ส ค น จะเก ดปรากฏการณ บล ม น หร อดวงจ นทร เต มดวงคร งท 2 ในเด อนเด ยวก น อ านแล ว 6862 i 1444 หล มพ เป นยาระบาย เป นพ ชพ นบ านสำหร บ หล มพ ช ออ นเร ยกส มพ บ านเราพบมากในภาคใต ผลก นได รสชาต อร อย หวานอมเปร ยว สรรพค ณเป นยา อ านแล ว 8704 i 1445 ป ดอง โอท อป บ านต นแพน คนในช มชนส วนใหญ ย งย ดอาช พทำนาก งแบบธรรมชาต และด กป แสมขายเพ อเป นรายได เล ยงครอบคร วมาต งแต อด ตจนป จจ บ น อ านแล ว 8242 i 1446 เป ดใจ ประธานเอเฟท เสร มเข ยวเล บให เกษตรกร ระบบซ อขายส นค าเกษตรล วงหน า ตสล น บเป นกลไกการซ อขายท ได ร บการยอมร บว าม ประส ทธ ภาพและม การก อต งแพร หลายไป อ านแล ว 6378 i 1447 ร บจำนำข าวโพด1ล านต นเมล ดช นเก น14 5 ราคาตก คณะกรรมการนโยบายข าวโพด เป ดร บจำนำข าวโพดเล ยงส ตว 1 ล านต นเมล ดถ ง ธ ค แนะด แลผลผล ตหล งเก บเก ยวช วงปลายฤด ฝนระ อ านแล ว 15249 i 1448 โอทอปศร สะเกษเข ากทม ว นพฤห สบด ท 30 ส งหาคม ว นอาท ตย ท 2 ก นยายน 2555 จ งหว ดศร สะเกษได ร วมก บศ นย การค าเจเจ มอลล จ ดงาน โอทอป อ านแล ว 7937 i 1449 มวยน งข าวในหม อไฟฟ า เป นนว ตกรรมท น าท งมาก แม ท กว นน หม อห งข าวไฟฟ าร นใหม แบบด จ ท ลจะใช ห งข าวเหน ยวได แต คร วเร อนส วนใหญ ก ใช อ านแล ว 9095 i 1450 กระดาดเข ยว ห วเป นยา ท เห นท วไปจะคล ายต นบอนมาก ม ประโยชน ไม เพ ยงแต จะปล กเป นไม ประด บเท าน น เพราะเหง าหร อห ว ย งม สรรพค ณเป นยาระบาย อ านแล ว 10665 i 1451 แนะนำว ธ การแก ป ญหาของแมลงศ ตร ในนาข าว ช วงน ข าวนาป ทางภาคอ สานกำล งอย ในช วงแตกกอ เป นช วงท ม แมลงศ ตร พ ชหลายอย าง กำล งจ องท ทำลายต นข าว อย างแมลง อ านแล ว 14086 i 1452 น คม แพงศร เล ยงช พด วยเกษตรทฤษฎ ใหม ย ดทำเกษตรทฤษฎ ใหม บนพ นท 12 ไร ด วยความไม ประมาท บนพ นฐานของความพอเพ ยง ส งผลให ล งน คม แพงศร เกษตรกรในว ย 65 อ านแล ว 12250 i 1453 หน นทำนา 1 ไร ได 1 แสน จำแนกป ญหาพ นท ชาวนา เพ มประส ทธ ภาพการผล ตข าว ทำนา 1 ไร ได 1 แสน ข นตอนการทำนาของเกษตร กร ค อแบ งแปลงนาขนาด 1 ไร ออกเป น 4 ส วน อ านแล ว 18067 i 1454 กองท นฟ นฟ และพ ฒนาเกษตรกร หน นทำนา 1 ไร ได 1 แสน แนะหนทางทำนาให รวย ภารก จของ กองท นฟ นฟ และพ ฒนาเกษตรกร กฟก ม งเน นป ญหาเร องการจ ดการ อ านแล ว 12153 i 1455 ชาวนาอ สานม นใจจำนำข าวสหกรณ การเกษตร ชาวนาอ สานพอใจสหกรณ การเกษตร เข าร วมโครงการร บจำนำข าวเปล อกนาป ไม ม ป ญหาความช น ไม โกงตาช ง อ านแล ว 10311 i 1456 ส ตรกาวเคล อบไม ปาร ต เก ล คว ารางว ลแชมป นว ตกรรมม ตรผล พน กงานโรงงานพาเนล พล ส หาด ใหญ ช วยก นค ดค นส ตรกาวเคล อบไม เมลาม นหร อไม ปาร ต เก ล เพ อลดต นท นแต ย งม ประส ทธ ภาพ อ านแล ว 11981 i 1457 ครม ส งหน วยงานด ผลประช มข าวไทยเว ยดนาม หล งเว ยดนามเสนอให ร วมม อผล ตข าว ร บต องด ให รอบคอบ เพราะอาจครอบคล มถ งการแลกเปล ยนสายพ นธ ข าวท ไทยได เปร ยบ อ านแล ว 9745 i 1458 อ พเดทราคาพ ชเศรษฐก จ และพยากรณ ผลผล ตพ ชเศรษฐก จ อ พเดทสถานการณ ราคาพ ชเศรษฐก จ ป 2555 และพยากรณ ผลผล ตพ ชเศรษก จ ป 2556 อ านแล ว 13827 i 1459 เคร องระเบ ดเย อปาล ม เพ มม ลค าของเหล อท ง ภาคใต ของประเทศไทย ม เน อท ในการปล กปาล มน ำม น ย นต นกว า 3 ล านไร โดยจ งหว ดท ม เน อท ปล กมากท ส ด ค อ กระบ อ านแล ว 18660 i 1460 ภาวะเศรษฐก จการเกษตรป 2555 สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร สศก ต ดตามและประเม นสถานการณ ภาวะเศรษฐก จการเกษตรคร งแรกของป 2555 โดย อ านแล ว 6508 i 1461 โคเน อเพ อส ขภาพ ไขม นต ำ ล กผสมเช ยงใหม บราวน โคเน อเพ อส ขภาพ ไขม นต ำ ค ณภาพ ก

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=15&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  นไปชมว ธ การทำร นหญ าของรอบการปล กใหม อ านแล ว 22436 i 1537 กาแฟไทยย งสดใสตลาดย งต องการ ป จจ บ น ความต องการบร โภคกาแฟของคนไทยเร มม ส งมากข น ส งผลให ความต องการใช เมล ดกาแฟของไทยเพ มข นเช นก น โดย เม อ อ านแล ว 9076 i 1538 ผล ตภ ณฑ เง นล าน ลอดช องส งคโปร แห ง งานว จ ยมหาว ทยาล ยราชมงคลล านนา จ พ ษณ โลก ท ว จ ยเก ยวก บการทำลอดช องส งคโปร แห งสามารถเก บได นาน จ งค ดจะต อยอด อ านแล ว 15322 i 1539 เตร ยมร บสถานการณ ลำไย ภาคเหน อ หากสภาวะเศรษฐก จม การชะลอต วต อเน อง อาจเก ดป ญหาผลผล ตลำไยล นตลาดและราคาตกต ำได ทำให เกษตรกรผ ปล กลำไยในพ นท ภาค อ านแล ว 15095 i 1540 เพาะเห ดโคนญ ป น อาช พทำเง น เพาะ เห ดโคนญ ป น ส งขายท วไทย อาช พทำเง นชาวบ าน ซ บสมบ รณ แม จะย ดอาช พทำไร ม นสำปะหล ง แต รายได หล กกล บมาจาก อ านแล ว 22241 i 1541 เอทานอล เพ มม ลค าส นค าเกษตร ป จจ บ นประเทศไทยน บเป นผ ผล ตและส งออกส นค าเกษตรรายใหญ ของโลก เช น ข าว ยางพารา เป นต น และย งม ศ กยภาพท จะผล ตพ ชพล อ านแล ว 12318 i 1542 น กเพาะเล ยงนกเขา อ บด ลกอเด มะด เยาะห จากเซ ยนส น กเพาะเล ยงนกเขา นกเขาชวาเส ยง ถ อเป นส ตว เศรษฐก จท สำค ญของพ นท ภาคใต มาอย างยาวนาน และย งม แนวโน ม อ านแล ว 12104 i 1543 ราคายางไทยย งผ นผวน เม อช วงปลายเด อนม ถ นายน 2555 ท ผ านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได ม การประช มหาร อหน วยงานท เก ยวข องก บยางพาราเน อง อ านแล ว 8890 i 1544 กล มแม บ านงานคร ว กว า 7 ป ท กรมส งเสร มการเกษตรได ข บเคล อนโครงการสายใยร กแห งครอบคร วใน พระราช ปถ มภ สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ อ านแล ว 9371 i 1545 ระว งม จฉาช พช วงฤด ทำนา จะม ผ ท ไม หว งด ต อเกษตรกรในหลายร ปแบบ ท พบเห นก นท กป ท สร างความเด อดร อนให แก ชาวนามาตลอด น นค อพวกขายป ยปลอม อ านแล ว 11509 i 1546 ผ กบ งทะเล แก ค นได ด วยม กรดอ นทรย ออกฤทธ แก แพ ต านสารแอนต ฮ สตาม น ย บย งพ ษต างๆ จ งม สรรพค ณ แก แพ จากพ ษแมลง และแก ค นได อ านแล ว 14149 i 1547 ต นม นสำปะหล งผล ตพล งงานทดแทน นำต นม นสำปะหล งผล ตพล งงานทดแทน เพ มค าว สด เหล อใช ลดโลกร อน ด วยม นสำปะหล งเป นพ ชส งออกสำค ญอ กชน ดหน งของไทย อ านแล ว 12312 i 1548 ท เร ยนนนท ราคาพ ง แตะหม นบาท ล ก ท เร ยนนนท ถ อเป นท เร ยนท ได ร บการยอมร บว าเป นท เร ยนท ม รสชาต ด ท ส ด ปล กมากในอำเภอเม อง และอำเภอปากเกร ด เป น อ านแล ว 13750 i 1549 ว ธ การบ มผลไม ว ธ การบ มผลไม เกษตรย คใหม การส กของผลไม เก ดจากสารเคม ต วหน งท พ ชสร างข นเองค อ เอท ล น ซ งเป นแก สและม ผลทำให ผล อ านแล ว 24681 i 1550 ผ าฝ ายทอม อ แห งบ านต นผ ง ผล ตภ ณฑ เสร มรายได หล งทำนา ว างเว นจากฤด ทำนามาประกอบอาช พห ตถกรรมงานฝ ม อด วยการรวมกล มทอผ าฝ ายเพ อจำหน ายเป นรายได เสร ม ภายใต ช อ กล มทอ อ านแล ว 14106 i 1551 เล ยงไก ไข ปลาน ลผสมผสาน ใช หล กธรรมชาต เอ ออ งก น ส นทางเกษตรหากเป ดใจเร ยนร ปร บแนวค ด ว ถ ป จจ บ นร วมก บแนวทางผสมผสาน นอกจากม ความม นคง ย งส งผลให ม ต นท นต ำ ประ อ านแล ว 24107 i 1552 ส นค าเกษตรแนวโน มราคาย งพ ง น ำตาล ข าว ต วเลขเศรษฐก จในช วงไตรมาสแรกของป 2553 ท ผ านมา แสดงให เห นถ งการฟ นต วทางเศรษฐก จท ช ดเจนข น โดยเฉพาะการส งออกท อ านแล ว 11892 i 1553 กามาร เด น อ บรอฮ ม เกษตรกรคนเก ง ว ถ เกษตรแบบพอเพ ยง ได ผล กด นเป นหม บ านต นแบบในการประกอบอาช พภาคเกษตร ภายใต โครงการอ นเน องมาจากพระราชดำร เศรษฐก จพอเพ ยง อ านแล ว 11450 i 1554 ราชด ด ท งต นเป นยา เป นไม พ นเม องของไทยท หลายบ านน ยมปล ก สรรพค ณทางยา ต นบำร งน ำด แก กระษ ย ใบร กษากลาก ฝ ผลแก ไข เมล ดข บพยาธ อ านแล ว 9499 i 1555 ย คาฯสายพ นธ ใหม ทนโรคแมลง ว จ ยพบย คาฯ4สายพ นธ ใหม ทนโรคแมลงเหมาะปล กท ล ม จากท ผ านมาผลกระทบของปรากฏการณ สภาวะโลกร อนท ม ต อภาคเกษตรของไทย อ านแล ว 10202 i 1556 ชาน ำม น เมล ดให น ำม น สรรพค ณใกล เค ยงก บน ำม นมะกอก ใช ในอ ตสาหกรรมเคร องสำอาง ประกอบอาหารได น ำม นจากเมล ดม สรรพค ณเป นยา บรรเทาโรคห วใจ อ านแล ว 9965 i 1557 ปล กจ ตสำน กนศ พยาบาล เร ยนร ทำจร ง ท สวนจ ตรลดา ไม ได เก ยวก บว ชาช พเลย แต หล งจากได เร ยนร ได ศ กษา ได ส มผ สสภาพจร ง ความค ดเปล ยนท งหมด เพราะ อ านแล ว 9625 i 1558 4แผนพ ช ต หนอนห วดำ แมลงดำหนาม เร งดำเน นมาตรการแก ไขป ญหาการระบาดของแมลงศ ตร พ ช หนอนห วดำ และ แมลงดำหนาม ในสวนมะพร าว ด วยกลว ธ การต างๆ นานา แต อ านแล ว 8543 i 1559 พ ฒนาด กแด ไหมเป นผล ตภ ณฑ ป องก นโรคอ ลไซเมอร โรคสมองเส อมและโรคหลอดเล อดสมอง ช วยลดการนำเข าผล ตภ ณฑ เสร มอาหารราคาแพงจากต างประเทศ อ านแล ว 8040 i 1560 มะม วง การปล กมะม วง เทคน คปล กมะม วง ดกท งป ใช ว ธ การให ป ยหม กจากม ลส กรมาฉ ดพ นบร เวณลำต นและใบ ทำให ต นมะม วงได ร บสารอาหารเต มท และออกผลได ตลอดท งป อ านแล ว 15795 i 1561 เล ยงเป ดก นแกลบลดต นท น แม จะจบแค ช นป 4 แต ก ประสบความสำเร จในการทำเกษตรผสมผสานตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเป น อ านแล ว 16752 i 1562 เช ญร วมประกวดผลผล ตข าวช งทองคำ เกษตรจ งหว ดมหาสารคาม เช ญร วมประกวดผลผล ตข าวนาป 2555ผลผล ตเฉล ย 2ต นต อไร ช งทองคำน ำหน ก 18 บาท ม ลค า กว า 4 แสน อ านแล ว 12314 i 1563 ปล กไผ ขายกล าแปรร ป เกษตรกรบ านเปล อยน อย ต หนองไผ อ ธว ชบ ร จ ร อยเอ ด เร ยนร การปล กไผ ตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง ม รายได จากผล ตผลชน ดน อ านแล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=16&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  สต ฟ วอซเน ยก ได ร วมก นก อต งบร ษ ท Apple Computer ข นท โรงรถในบ านของจอบส อ านแล ว 11544 i 1635 เคร องจ กรกลการเกษตร ใช ถ กว ธ 10 ป ไม ม ซ อม กรมส งเสร มการเกษตรม คำแนะนำในการ บำร งร กษาเคร องยนต เกษตรอย างถ กว ธ 10 ป ไม ม ซ อม ท งก อนใช งาน และหล งใช งาน อ านแล ว 19178 i 1636 นายทองปาน เผ าโสภา เกษตรกรต วอย าง สำน กงานเศรษฐก จการเกษตรได มอบประกาศเก ยรต ค ณให ก บ นายทองปาน เผ าโสภา เกษตรกรต วอย างตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง อ านแล ว 22151 i 1637 มะนาวแพงเป นประว ต การณ ขายปล กพ งส งถ งล กละ 11 บาท พ อค าแม ค าส มตำและร านอาหารส ดทน มะนาวแพงห ฉ เป นประว ต การณ วอนร ฐบาลหามาตรการเย ยวยาช วยเหล อด วน อ านแล ว 13391 i 1638 การเล ยงส กรพ นเม องตามปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อใช เป นอาหารในคร วเร อน บางส วนขาย และได ป ยคอกไว ใช โดยท ร ปแบบการเล ยงควรม การจ ดต งกล ม อ านแล ว 18448 i 1639 สถานการณ ข าวไทยในป การผล ต 2554 55 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประมาณการว าผลผล ตข าวม ประมาณ 31 ล านต น แยกเป นข าวนาป 20 ล านต น ข าวนาปร ง 11 ล านต น อ านแล ว 11394 i 1640 อาหารเสร มสำหร บ โค กระบ อ ในช วงน อากาศเร มเข าส หน าแล ง นายอย ทธ หร นทรานนท รองอธ บด กรมปศ ส ตว แนะนำให เกษตรกรผ เล ยงปศ ส ตว โดยเฉพาะ อ านแล ว 9461 i 1641 เล ยงไก พ นเม องแบบพ งตนเอง ป จจ บ นประชาชนน ยมร บประทานไก พ นเม องก นมากข น จนการเพาะเล ยงเร มไม เพ ยงพอต อความต องการของตลาด อ านแล ว 20322 i 1642 เล ยงกบ ว ธ เกษตรธรรมชาต เล ยงกบ ว ธ เกษตรธรรมชาต เพ อเป นการสนองพระราชดำร ด านการพ ฒนาอาช พตามแนวพระราชดำร ตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง อ านแล ว 18632 i 1643 โอกาสทองของผ ปล กหม อน โอกาสทองของผ ปล กหม อนญ ป นส งชาหม อนเพ มอ กเท าต ว เป นโอกาสท ด ของเกษตรกรท ปล กหม อนเพ อจำหน ายใบให ก บโรงงาน อ านแล ว 11272 i 1644 เล ยงไก บ านและห านช วยควบค มศ ตร พ ชในสวนผลไม เล ยงไก พ นบ านและห านเป นส ตว ป กท เหมาะสำหร บการควบค มศ ตร พ ชในสวนผลไม ช วยกำจ ดว ชพ ชในสวนไม ผลได เช นก น อ านแล ว 14113 i 1645 ม นสำปะหล ง เพ อผล ตเอธานอล ในระยะ2 3 ป มาน หลายฝ ายเร มห นมาให ความสนใจ ศ กษาทดลอง พ ชพล งงาน ไม ว าจะเป นปาล มน ำม น และสบ ดำ สำหร บผล ต อ านแล ว 24449 i 1646 ส บปะรดกระป องส งออกย โรป สหกรณ ชาวไร ส บปะรดสามร อยยอด จำก ด จ งหว ดประจวบค ร ข นธ เป นสหกรณ หน งท สามารถพ ฒนาศ กยภาพการผล ต ส บปะรดกระป อง อ านแล ว 14690 i 1647 แนวทางแก ไขป ญหาราคาผลไม คณะกรรมการพ ฒนาและบร หารจ ดการผลไม กำหนดแนวทางแก ไขป ญหาราคาผลไม ไว 2 ล กษณะ ค อ ระยะส น เป นการแก ไขป ญหาเฉพาะหน า อ านแล ว 9712 i 1648 หน อไม ฝร ง หน อไม ฝร งพ ชเศรษฐก จสร างอาช พ เสร มรายได สำหร บอาช พการเกษตร ท านใดท ต องการข อม ลท านก สามารถต ดต อโดยตรงท สำ อ านแล ว 11873 i 1649 ม นใจป 55 ไทยส งออกข าวได กระทรวงพาณ ชย ม นใจป 55 ไทยส งออกข าวได ไม ต ำกว า 9 ล านต น ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงพาณ ชย ม นใจป 55 ไทยส งออก อ านแล ว 8864 i 1650 ไร ศ ร จ นดา 7 เข าส เด อนท 10 ของไร ม นสำปะหล ง ม นสำปะหล งของไร ศ ร จ นดา อาย เข าเด อนท 10 แล ว ฟาร มเกษตรต ดตามเก บภาพในร ปแบบ Video มาให ชม อ านแล ว 16960 i 1651 การเล ยงไส เด อนด น ไส เด อนด นทำหน าท สร างความอ ดมสมบ รณ สร างอ นทร ยสารช วยพรวนด น จากค ณประโยชน ต อระบบน เวศ ส งผลให อ านแล ว 21506 i 1652 การเพาะขยายพ นธ หอยหลอด ศ นย ว จ ยและพ ฒนาประมงชายฝ งประจวบค ร ข นธ กรมประมง ได ทำการเพาะขยายพ นธ หอยหลอด อ านแล ว 13932 i 1653 ปล กแก วม งกรแบบอ นทร ย ในพ นท ด นทราย ปล กแก วม งกรแบบอ นทร ย ในพ นท ด นทรายระบ ไว ว า พ นท ปล กควรเป นพ นท ราบ สม ำเสมอหากเป นท ล มน ำท วมข งให ทำ อ านแล ว 12244 i 1654 เล ยงไก ดำ เพ มรายได เล ยงไก ดำ เพ มรายได และม กำไรมากกว าการเล ยงไก สายพ นธ พ นเม อง อ านแล ว 21730 i 1655 การเล ยงป ดำในตะกร า ป ดำ เป นส ตว น ำท ม ค ณค าทางเศรษฐก จไม น อยกว าส ตว น ำประ เภทอ น ป จจ บ นป ดำกำล งได ร บความน ยมในการบร โภคส ง อ านแล ว 14752 i 1656 จ งหร ด เหมาะเล ยงเป นอาช พเสร ม จ งหร ดเป นแมลงท พบท วไปตามธรรมชาต ต วอ อนและต วเต มว ยจะหลบซ อนอย ตามสนามหญ า ตามรอยแตกของด น หร อใต กองเศษหญ า อ านแล ว 16533 i 1657 แนวโน มเศรษฐก จการเกษตรในป 2555 รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ถ งแนวโน มเศรษฐก จการเกษตรในป 2555 ว าจะขยายต วต อเน องอย ในช วงร อยละ 4 5 5 5 อ านแล ว 12581 i 1658 บ ญเล ศ ปานสว เกษตรกรด เด นจ งหว ดระนอง นายบ ญเล ศ ได ทำก จกรรมเกษตรแบบพอเพ ยงอย างต อเน องมาเป นเวลานาน เป นต นแบบให ก บเพ อนเกษตรกร อ านแล ว 11715 i 1659 ศ ตร มะพร าวไทย ศ นย ปฏ บ ต การควบค มการระบาดศ ตร พ ช กรมส งเสร มการเกษตร รายงานสถานการณ แพร ระบาดของศ ตร มะพร าวว า อ านแล ว 8486 i 1660 ข าวโพดต กหงาย ข าวโพดต กหงาย เป นข าวโพดข าวเหน ยวพ นธ พ นเม องของจ งหว ดเลย เกษตรกรน ยมปล กก นมากในพ นท ส ง อ านแล ว 15639 i 1661 แนะด แลสวนยางหน าแล ง นายณ ฎฐก ตต ของท พย เกษตรจ งหว ดหนองบ วลำภ เป ดเผยว า ในช วงน จ งน บเป นช วงสำค ญท อาจสร างความเส ยหายแก สวนยาง อ านแล ว 14149 i 1662 ระว ง โรคก งตายด วน ระบาด ระว ง โรคก งตายด วน ระบาด กรมประมงหว นโรคด งกล าวจะระบาดสร างความเส ยหายให ก บฟาร มเล ยงก งของเกษตรกรไทย อ านแล ว 8968 i 1663 ข าวเหน ยวดำพ นธ ล มผ ว ข าวเหน ยวดำพ นธ ล มผ ว ค ณค าทางโภชนาการส ง และม

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=17&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive