archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  1733 การป องก นกำจ ดโรคเห ยวเน าแดง จากไร อ อย โรคเห ยวเน าแดง การป องก นกำจ ด สาเหต โรค เก ดจากเช อรา 2 ชน ด ค อ Fusarium moniliforme และ Colletotrichum falcatum อ านแล ว 17270 i 1734 อ อยก บการสร างม ลค าเพ มในอ ตสาหกรรมน ำตาล อ อย ไม ได ถ กใช เป นเพ ยงว ตถ ด บเพ อผล ตน ำตาลเท าน น แต พ ชแห งความหวานชน ดน ถ กนำไปผล ตเพ อประโยชน ด านอ นอ ก อ านแล ว 16029 i 1735 ประว ต ปาล มและการปล กปาล มน ำม น ปาล มน ำม น เป นพ ชท ม ศ กยภาพในการผล ตน ำม นต อหน วยพ นท ส งส ดเม อเท ยบก บพ ชน ำม นอ นๆ ในการผล ตรปาล มน ำม น อ านแล ว 20800 i 1736 หนอนทรายสวนปาล มน ำม น หนอนทราย ต วอ อนของแมลงป กแข งตระก ล เมโลลอนต ด ป จจ บ นหนอนทรายกำล งสร างป ญหาปวดเศ ยรเว ยนเกล าให ก บเกษตร อ านแล ว 23099 i 1737 ประว ต ยางพารา ความเป นมายางพารา ชาวพ นเม องในอเมร กากลางและอเมร กาใต เร ยกต นไม ท ให ยางว า คาอ ท ช ค Caoutchouc แปลว าต นไม ร อง อ านแล ว 14487 i 1738 โรคตายจากยอดยางพารา โรคตายจากยอด เก ดจากหลายสาเหต เช น อาจเก ดจากอากาศแห งแล งจ ดเป นเวลานานต ดต อก น ทำให ด นบร เวณรอบๆ รากขาดน ำ อ านแล ว 10849 i 1739 เศรษฐ ใหม สวนยางอ สาน ชนะวงศ สมม ต เกษตรกรร นใหญ ใน ต ทรายขาว อ ว งสะพ ง จ เลย จ งแทบไม ต างไปจาก เศรษฐ สวนยาง ขนาดย อมคนหน ง อ านแล ว 9993 i 1740 หม อน บำร งสมองและหลอดเล อด หม อน บำร งสมองและหลอดเล อด จากกระแสความน ยมบร โภคผลไม ตระก ลเบอร ร ในกล มว ยร นและกล มผ ร กส ขภาพซ งต องการบร โภค อ านแล ว 7149 i 1741 ว านสากเหล ก สม นไพรข บประจำเด อน ว านสากเหล ก ร บประทานเป นยาช กมดล ก เช น คลอดบ ตรใหม ๆ มดล กลอย เพราะความอ กเสบ อ านแล ว 11177 i 1742 ประโยชน ของแอปเป ล แอปเป ล ม สารแอนต ออกซ แดนต มากท ส ด และย งม อ ลาสต นและคอลลาเจนท ด ต อส ขภาพผ วด วย อ านแล ว 12489 i 1743 ว ธ ปล กต นกล าข าวสาล ว ธ ปล กต นกล าข าวสาล ความร เล กๆ น อยๆ เน อหาเบาๆ เทคน คต างๆ ในการปล กต นกล าข าวสาล มาฝาก อ านแล ว 20194 i 1744 การปล กอ อยข ามแล ง การปล กอ อยข ามแล ง จะดำเน นการหล งฝนหมด ค อ ต งแต ปลายเด อนต ลาคม ถ ง ปลายเด อนพฤศจ กายนหร อจนกว าด นจะหมดความช น ค อ อ านแล ว 21701 i 1745 ปาล มน ำม น พ อแม พ นธ ปาล มน ำม น พ อแม พ นธ ท จะใช ปล กน น พ นธ ปาล มน ำม น ถ อว าเป นป จจ ยท ส าค ญ ในการด าเน นธ รก จการท าสวน อ านแล ว 18042 i 1746 ความหมายของข าว ความหมายของข าว ข าวเป นธ ญพ ชท ใช เป นอาหารสำค ญอย างหน งของโลก ตามหล กว ชาพฤกษศาสตร ข าวเป นพ ชจำพวกใบเล ยงเด ยว อ านแล ว 22692 i 1747 ดอกพ ดซ อน ดอกพ ดซ อน ใช เป นยาข บพยาธ เน อไม ใช เป นยาเย น ลดพ ษไข ใช ทำธ ป อ านแล ว 18756 i 1748 การป องก นกำจ ดหนอนกออ อย ว นน คร บ ฟาร มเกษตรได นำเอาความร การป องก นกำจ ดหนอนกออ อย หนอนกอลายจ ดเล ก หนอนกอส ขาว และหนอนกอส ชมพ อ นๆ มาฝาก อ านแล ว 21589 i 1749 การปล กซ อมยางพารา ยางพารา ทำการปล กซ อมให เสร จท นท ภายใน 1 เด อน ต นฤด ฝน ด วยยางชำถ งชน ดเด ยวก น ท ใช ปล กในแปลงเด ม อ านแล ว 15221 i 1750 ข นตอนการผล ตภ ณฑ อ อยปลอดโรค ข นตอนการผล ตภ ณฑ อ อยปลอดโรค อ อย เป นพ ชเศรษฐก จท ทำรายได ให ประเทศป หน งหลายพ นล านบาทจากการส งน ำตาลทรายออกไปจำ อ านแล ว 19020 i 1751 ประว ต ห วยบง 80 ประว ต ห วยบง 80 อาจจะเป นเกร ดความร เล กๆน อยๆ เน อหาแบบเบาๆนะคร บ ม นสำปะหล งพ นธ ห วยบง 80 เป นม นสำปะหล งพ นธ อ านแล ว 17375 i 1752 การปล กข าวนาปร ง การปล กข าวนาปร งน นสำค ญท การควบค มน ำให ข งอย ตลอด ทำให ต องผ นน ำเข านาประมาณส ปดาห ละ 1 คร ง รวมเวลาในการเพาะ อ านแล ว 20853 i 1753 การว เคราะห ด น ใบ ปาล มน ำม น การว เคราะห ด น ใบ ต องถางหญ าหร อกวาดเศษพ ชและใบไม ท คล มด นอย ออกท งเส ยก อน แล วใช จอบเส ยม อ านแล ว 13435 i 1754 ล กษณะท วๆ ไปของอ อย ล กษณะท วๆ ไปของอ อย ล กษณะท จะกล าวต อไปน ส วนใหญ เป นล กษณะของอ อยปล กด งเด ม ซ งม ถ นกำเน ดแถบหม เกาะน วก น อ านแล ว 19491 i 1755 การทำสวนยางพาราเพ อพ งพาตนเอง การทำสวนยาง เป นทางเล อกใหม สำหร บผ ปล กสร างสวนยาง เพ อเป นการพ นฟ ธรรมชาต และเป นการประย กต การทำการเกษตรในแนวทา อ านแล ว 11272 i 1756 ประว ต ข าวไทยและจ ดกำเน ดข าว ประว ต ข าวไทยและจ ดกำเน ดข าว เม อ230 600 ล านป มาแล วจากน นกระจายจากเขตร อนช นของแอฟร กา เอเช ยใต เอเช ยตะว นออก อ านแล ว 14638 i 1757 ปาล มน ำม น ท ใช ปล กในทางการค า ปาล มน ำม น ท เพาะขายในทางการค า จะต องเป น ปาล มน ำม น ล กผสม เทเนอรา TENERA D x P เท าน น อ านแล ว 17121 i 1758 การวางแนวปล ก ปาล มน ำม น การวางแนวปล ก พ จารณาจากความสอดคล องก บการท างานการระบายน ำความลาดเทของพ นท ท ศทางของแสงแดด อ านแล ว 13093 i 1759 ประว ต ถ นฐานด งเด มของอ อยและการกระจายต วของอ อย ประว ต ถ นฐานด งเด มของอ อยและการกระจายต วของอ อยมาฝาก อาจจะเป นเกร ดความร เล กๆน อยๆ เน อหาแบบเบาๆนะคร บ อ านแล ว 18714 i 1760 ว ธ ปล กพ ชคล มด นในสวนยางพารา ว ธ ปล กพ ชคล มด น ควรทำการปล กพ ชคล มด น ต นฤด ฝน เพ อให พ ชคล มด นเจร ญเต บโต และเถาม ความแข งแรงเพ ยงพอก อนเข าฤด อ านแล ว 15199 i 1761 การจ ดการสวนยางในช วงฤด ฝนและหล งน ำท วม สวนยาง ในช วงฤด ฝนของท กป อ ทกภ ยท เก ดข นจากฝนตกหน กต ดต อก นเป นเวลาหลายว นในช วงฤด ฝน อ านแล ว 15145 i 1762

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=18&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ผ านมาเกษตรกรท ปล กพร กสายพ นธ น พบป ญหาเร องผลผล ตต อไร อ านแล ว 12205 i 1837 อ อย การปล กอ อย อ อย การปล กอ อย ว ธ ปล กอ อย ฤด การปล กอ อย การเตร ยมด น พ นธ อ อย ระบบการให น ำอ อย รวมว ธ การปล กของอ อย อ านแล ว 29973 i 1838 ไผ ส ส กไม มงคล ไผ ส ส ก เป นไม ย นต นข นเป นกอหนาแน น ม ลำส งใหญ บร เวณข อก งคล ายหนามก งและแขนงม หนามแหลมคม อ านแล ว 25293 i 1839 มะละกอ สม นไพรเพ อส ขภาพ มะละกอ สม นไพรเพ อส ขภาพ นำผลด บและผลส กมาต มก นเป นยา ข บน ำด น ำเหล อง บำร งน ำนม ข บพยาธ ร กษาโรคร ดส ดวงทวาร ผลส อ านแล ว 14306 i 1840 ชมพ น ำดอกไม ชมพ น ำดอกไม ใช ปร งเป นยาหอม ช กำล ง บำร งห วใจ แก ลมปลายไข อ านแล ว 17653 i 1841 ไม ดอก รำเพย ไม ดอก รำเพย ดอกออกเป นช อ ออกท ละ 3 4 ดอกท ปลายก ง ดอกม ล กษณะเป นกรวย ม กล บ 5 กล บเร ยงซ อนท บก น โคนดอกเป นหลอดม อ านแล ว 13169 i 1842 ดอกชบา ดอกชบา จ ดเป นไม พ ม ความส งโดยท วไปประมาณ 2 50 เมตร ใบม ส เข ยวเข ม มนร ปลายใบแหลม อ านแล ว 13236 i 1843 ท บท ม ไม ผล ท บท ม ร บประทานเป นผลไม ม รสหวานหร อเปร ยวอมหวานท บท มเป นผลไม ท ม ประโยชน ต อส ขภาพ อ านแล ว 13814 i 1844 เต อนเกษตรกร โรครากขาวในยางพารา เต อนเกษตรกรขอให ระว งโรครากขาว ซ งเป นโรคร ายแรงโรคหน งท เก ดจากเช อรา เก ดข นได ก บยางท วไปท งยางอ อนและยางแก อ านแล ว 8692 i 1845 ไม มงคล ไผ ไม มงคล ไผ จะช วยส งผลให สมาช กท กคนในบ านน น ประสพแต ความสำเร จ ร ำรวยเง นทอง ม ความส ขก นถ วนหน า เพราะช อของไผ ส อ านแล ว 31165 i 1846 โป ยเซ ยนต นไม แห งโชคลาภ โป ยเซ ยน ต นไม แห งโชคลาภตามความเช อถ อแต โบราณ จ ดเป นไม อวบน ำอย ในวงศ Euphorbiaceae ซ งเป นวงศ ใหญ มาก อ านแล ว 12993 i 1847 การเล อกซ อโสมเกาหล โสมเกาหล การค ดสรรรากโสมค ณภาพด ท ม อาย 6 ป มาผ านกระบวนการอบไอน ำ อ านแล ว 17446 i 1848 จ ร ฐเร งโครงการปล กยางพารา8แสนไร วอน ร ฐบาลเร งดำเน นการโครงการปล กยางพารา 8ไร ด วน หากต ดส นใจล าช าจะไม ท นฤด การปล กยางพารา โครงการน จะทำให คนอ สาน อ านแล ว 8255 i 1849 ว ธ การปล กสร างสวนยาง ฟาร มเกษตรนะนำเกษตรกรท านใดกำล งจะปล กสร างสวนยาง ควรใช ด นท เหมาะแก การปล กยางจร งๆ ค อ ต องเป นด นร วน ด นช นล าง อ านแล ว 17315 i 1850 สม นไพรร กษาส ว สม นไพรร กษาส ว ว านหางจระเข หอมแดง กล วยหอม มะนาว อ านแล ว 14422 i 1851 ยางพาราพ ฒนาโลก เกษตรกรบ างท านย งไม ร ว า ยางพาราพ ฒนาโลก ได เพราะยางพาราม ค ณสมบ ต พ เศษกว าว ตถ ธรรมชาต อ นๆ ใช ทำประโยชน ได มากมาย อ านแล ว 12140 i 1852 ดอกจำป ดอกจำป ดอกจะออกตามโคนก านใบท อย บร เวณยอดของลำต น ใบละดอก ม ส ขาวจนถ งเหล องอ อน ดอกจะบานตอน 2 3 ท ม อ านแล ว 11545 i 1853 สม นไพรกระด งงา กระด งงา สม นไพร ใช เป นยาหอมบำร งห วใจ บำร งโลห ต บำร งธาต แก ลมว งเว ยน ช กำล งทำให ช มช น อ านแล ว 11615 i 1854 ต นทองหลางไม มงคล ทองหลาง บ านใดปล กต นทองหลางไว ประจำบ านจะทำให ม ทองมาก ม ความร ำรวย อ านแล ว 13014 i 1855 สายพ นธ บ วหลวง บ วหลวง อย ในวงศ Nymphaceae บ วท น ยมปล กม 4 สายพ นธ อ านแล ว 12147 i 1856 พร ก ขาดตลาด ป ญหาน ำท วม ทำให พร ก ขาดตลาด สร างความเส ยหายให ก บแหล งเพาะปล กพ ชและผลไม เป นวงกว าง ไม เพ ยงพอก บความต องการของ อ านแล ว 7441 i 1857 ข เหล ก สม นไพรพ นบ าน ข เหล กเป นยาสม นไพร ร กษาโรคเส นประสาท นอนไม หล บ ทำให หล บสบาย ร กษาห ด ร กษาโรคโลห ตพ การ ผายธาต ร กษาไข ร กษาโรค อ านแล ว 8421 i 1858 ล นจ ล นจ ช วยป องก นโรคเหน บชา ว ตาม นบ 2 ช วยให ร างกายเจร ญเต บโตป องก นไขม นอ ดต นหลอดเล อด อ านแล ว 13554 i 1859 ล กษณะของข าว ล กษณะของข าว เกษตรกรบ างท านย งไม ทราบว า ข าวของเราท ปล กน น ม ล กษณะ อย างไร การเจร ญเต บโตและการให ผลผล ตส ง อ านแล ว 15785 i 1860 ต นทรงบาดาล ต นทรงบาดาล เป นไม มงคลปล กไว ประจำบ านจะทำให ม ทองมาก เพราะดอกทรงบาดาลสามารถออกดอกตลอดป ล กษณะดอกขณะบานม ส เหล อง อ านแล ว 15506 i 1861 โป ยเซ ยน โป ยเซ ยน ไม มงคล โบราณเช อว าบ านใดปล กต นโป ยเซ ยนไว ประจำบ านจะนำโชคลาภมาให คนในบ าน อ านแล ว 14690 i 1862 เตยหอม เตยหอม ใช เป นยาบำร งห วใจ ใช ใบสดไม จำก ดผสมในอาหาร ทำให อาหารม รสเย นหอม ร บประทานแล วทำให ห วใจช มช น อ านแล ว 9862 i 1863 ไร ศ ร จ นดา 6 ม นสำปะหล ง 4 เด อนกว าแล ว ม นสำปะหล ง ไร ศ ร จ นดาผ านมา 4 เด อน เราต ดตามความค บหน าในร ปแบบ VDO มาให ชมก น อ านแล ว 29876 i 1864 ความส ขของชาวนา ท เก บเก ยวข าวเสร จ ว นน ฟาร มเกษตรเราม บรรยากาศ ความเหน อยล า ความส ข ของพ น องชาวฟาร มเกษตร ท เก บเก ยวข าวเสร จ มาฝากก นนะคร บ อ านแล ว 17318 i 1865 ดอกอ ญช นสม นไพรไทย ดอกอ ญช น อ ญช นเป นพ นธ ไม เล อยล มล กขนาดเล ก ม เถาขนาดเล กและอ น แต ก สามารถเล อยไปได ไกลถ ง 20 ฟ ต อ านแล ว 16491 i 1866 รายละเอ ยด ของข าว รายละเอ ยด ของข าว ข าวท เราร บประทานเป นอาหารอย ท กว นน เป นเมล ดพ ชชน ดหน งซ งอย ในตระก ลหญ า ต นข าวม ล กษณะ อ านแล ว 11904 i 1867 พญาส ตบรรณ พญาส ตบรรณ ผ วต นม สะเก ดเล กๆ ส ขาวปนน ำตาลกรดด จะม ยางส ขาวลำต นตรง แตกก งก านสาขามากล กษณะเป นช นๆ ใบเป นกล ม อ านแล ว 10304 i 1868 น ำหม กช วภาพ พด 6 ก บ อ เอ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=19&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  นธ ชน ดใหม ท อ ดมด วยสารอาหารบำร งมากเป นพ เศษ อย างเช นต นบร อกโคล ท อ านแล ว 6882 i 1938 พาณ ชย แจกค าห ว 25 แจ งจ บผ ค าข โกง กรมการค าภายในส งสายตรวจพ เศษ 15 สาย ด แลสถานการณ ขายส นค า พบผ ค า 5 รายฉวยเอาเปร ยบ ไม ป ดป ายแสดงราคา ส งปร บรายละ อ านแล ว 7469 i 1939 ท เร ยน Durian ท เร ยนม ถ นกำเน ดบร เวณหม เกาะอ นเด ย ในแถบเอเซ ยตะว นออกเฉ ยงใต เป นไม ผลท ม ขนาดผลใหญ ม หนามแหลม รสชาต หวาน อ านแล ว 9222 i 1940 อ ต เต อนภ ย เม อว นท 2 พ ย กรมอ ต น ยมว ทยา ออกประกาศเต อนภ ย ประเทศไทยตอนบนม อากาศเย นลง และคล นลมในอ าวไทยม กำล งแรง ฉบ บท อ านแล ว 7778 i 1941 พ ชไม ผลขน น ขน น ม ถ นกำเน ดอย ในประเทศอ นเด ยเป นพ ชเศรษฐก จเม องร อนท ให ผลม ขนาด ใหญ ท ส ดสามารถ บร โภคท งผลด บและผลส ก อ านแล ว 15177 i 1942 มะขามเทศ พ ชสม นไพรมากด วยค ณค า มะขามเทศ ม ปล กไปท วท งประเทศ และย งม มะขามหลายชน ด ท งมะขามหวานก นอร อยช วย อ านแล ว 14117 i 1943 สน บสน นโรงคร วปร งอาหารช วยเหล อผ ประสบภ ยน ำท วมท กแห ง ผ ส อข าวรายงานจากจ งหว ดตากว นน 2 พ ย ว า หล งจากท เก ดอ ทกภ ยคร งใหญ จนถ งขณะน ย งไม ม ท ท าว าจะบรรเทาลง อ านแล ว 9283 i 1944 สม นไพรพ นบ านมะกร ด สรรพค ณทางยา ผสมมะกร ดช วยข บลม แก จ กเส ยด แก ลมว งเว ยน น ำมะกร ดแก เล อดออกตามไรฟ น ในมะกร ดประกอบด วย เบต า แคโรท น อ านแล ว 11902 i 1945 ค ณประโยชน ผลไม แก วม งกร แก วม งกร ผลไม ร ปร างกลมร ขนาดใหญ เปล อกส แดง เม อผ าคร งจะเห นเน อเป นส ขาวม เม ดคล าย อ านแล ว 15536 i 1946 สม นไพรพ นบ านตะไคร สรรพค ณทางยา ใช เป นยาทาแก ปวด เช น โรคร มาต ซ ม อาการปวดตามบ นเอว ช วยย อยอาหาร ข บป สสาวะอย างอ อน ข บเหง อ แก ตกขาว อ านแล ว 9440 i 1947 สม นไพรพ นบ านแมงล ก สรรพค ณทางยา เป นยาข บลมในลำไส แก ปวดซางในเด ก แก ไอ บำร งน ำนม แก โรคผ วหน ง เล อดออกตามไรฟ น และเป นยาระบาย ในแมงล กป อ านแล ว 9260 i 1948 สม นไพรพ นบ านข า สรรพค ณทางยา เป นยาข บลมในลำไส แก บ ด ท องอ ด โรคห ด ข บเสมหะ และโรคหลอดลมอ กเสบ ในข าประกอบด วย ว ตาม นบ 1 ว ตาม นบ อ านแล ว 10861 i 1949 สม นไพรพ นบ านพร กไทยอ อน สรรพค ณทางยา ช วยย อยอาหาร ข บลม ข บเหง อ ลดความร อนในร างกาย เป นยาอาย ว ฒนะ การนำไปใช ม กใส ในอาหารท ใช เน อส ตว อ านแล ว 10321 i 1950 สม นไพรพ นบ านสะรแหน สรรพค ณทางยา น ำค นจากต นและใบด มแก ปวดมวนในท อง แก ท องอ ด ท องเฟ อ ข บลม หร อก นสดเพ อด บกล นปาก ข บเหง อ นอกจากน อ านแล ว 10193 i 1951 สม นไพรพ นบ านหอมแดง สรรพค ณทางยา ข บลม ข บป สสาวะ ข บเสมหะ ข บประจำเด อน แก ไข แก หว ด ช วยย อยอาหาร เจร ญอาหาร ในหอมแดงประกอบด วย เซเล อ านแล ว 10038 i 1952 สม นไพรพ นบ านโหระพา สรรพค ณทางยา ช วยย อยอาหาร แก อาการจ กเส ยด แน นท อง ในโหระพาประกอบด วย ว ตาม นเอ ว ตาม นบ 1 ว ตาม นบ 2 ว ตาม นซ แค อ านแล ว 10026 i 1953 สม นไพรพ นบ านกระเพรา สรรพค ณทางยา ป องก นโรคขาดเล อด ข บน ำด ช วยย อยไขม น แก จ กเส ยด ในกะเพราประกอบด วย เบต า แคโรท น แคลเซ ยม ธาต เหล ก อ านแล ว 10879 i 1954 ม งกรทอง ไคโตซานสำหร บส ตว ไคโตซานท ออกแบบมาสำหร บส ตว โดยเฉพาะ ใช ก บก บส ตว มากมายหลายชน ด หม ว ว ก ง ไก ปลา อ านแล ว 11583 i 1955 สม นไพรพ นบ านกระชาย สรรพค ณทางยา ใช ข บลม ช วยย อย แก ท องอ ด ท องเฟ อ จ กเส ยดแน แก อาการปวดมวนในท อง ข บระด ขาว ข บป สสาวะ บำร งห วใจ ในก อ านแล ว 12070 i 1956 สม นไพรร กษาโรคเบาหวาน โรคเบาหวานเป นโรคท พบบ อยในผ ส งอาย และว ยกลางคน ซ งม สาเหต มาจากร างกายไม สามารถใช น ำตาลท ร บประทานเข าไปได หมดจ ง อ านแล ว 15501 i 1957 สม นไพรไทยตะไคร หอมไล ย ง น ำม นตะไคร หอม Citronella oil ซ งเป นน ำม นหอมระเหยสก ดจากต นตะไคร หอมสามารถใช ไล แมลงได 1 คร มท ม น ำม นจากใบ อ านแล ว 14655 i 1958 ว ธ ฟ นฟ ไม ผลและปล กไม ผลหล งน ำท วม หล งน ำท วมใหม ๆ ขณะท ด นย งเป ยกอย ห ามนำเคร องจ กรกลหน กเข าไปในพ นท และห ามบ คคล รวมท งส ตว เข าไปเหย ยบย ำ อ านแล ว 7253 i 1959 แจ งเต อนเกษตรเฝ าระว งการระบาดของโรคในนาข าวระยะออกรวง แจ งเต อนเกษตรกรเฝ าระว งศ ตร ข าวระบาดในนาข าวในช วงระยะออกรวง เน องมาจากสภาพอากาศท ม ความช นส มพ ทธ ส งในระยะน นา อ านแล ว 14587 i 1960 เตร ยมแจกต นกล าพ ชระยะส นฟ นฟ เกษตรกรหล งน ำลด กรมส งเสร มการเกษตรเจาะพ นท ภาคอ สานด งข าวเข าโครงการร บจำนำ ช อ ทกภ ยลามหน กฉ ดผลผล ตท วประเทศว บ เตร ยมแจกต นกล า อ านแล ว 6854 i 1961 ร บม อข าวแพง ร บม อข าวแพง น ำท วมข าวเส ย10ล านไร ข าวเปล อก8 9 ล านต น ข าวสาร 5 6 ล านต นนายยรรยง พวงราช ปล ดกระทรวงพาณ ชย อ านแล ว 6624 i 1962 ว ธ ทำข าวตาก เก บไว ก นยามฉ กเฉ น ว ธ การก ง ายๆ ไม ว าจะเป นข าวท ห งมาสำหร บทำข าวตากเก บไว ก นยามฉ กเฉ นโดยเฉพาะ หร อข าวท ห งแล วก นไม หมด แม แต อ านแล ว 11682 i 1963 ส ตรสม นไพรป องก นแมลงศ ตร พ ช เกษตรกรผ ทำนาข าวอ นทร ย ก ได เจอก บป ญหาน เช นเด ยวก น จากน นก ได นำสม นไพรต างๆมาทดลองใช ลองผ ดลองถ ก จนประสบความ อ านแล ว 14194 i 1964 แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาเกษตรผสมผสานสวน ล งฮ ย สวนเกษตรผสมผสานล งฮ ย ซ งต งอย หล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=20&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  าง ๆ จำนวน 19 ประเทศ อ านแล ว 5798 i 2034 ผ ปล กม นสำปะหล งหว นราคาร วง หล งโรงงานชะลอซ อ ราคาน ำม นเบนซ นท ลดลงตามมาตรการของร ฐบาล สร างความว ตกก งวลให ก บเกษตรกรผ ปล กม นสำปะหล ง เกรงว าผลผล ตจะราคาตกลง อ านแล ว 8832 i 2035 โรคอ อย ตอแคระแกรน ตอแคระแกรนอ อยในแปลงโตไม สม ำเสมอ ผลผล ตลดลง 20 40 อ อยเห ยวง ายถ านำลำอ อยท เป นโรคมาผ าตามยาวจะม รอยข ดส น ๆ หร อจ อ านแล ว 12669 i 2036 ม นเส นสะอาด เช อมโยงตลาด ก าวส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน สหกรณ การเกษตรทองแสนข น อำเภอทองแสนข น จ งหว ดอ ตรด ตถ นายส พจน แสงช ย พาณ ชย จ งหว ดอ ตรด ตถ กล าวถ งการได บ รณาการ อ านแล ว 14954 i 2037 ม นสำปะหล งค ณเอกช ย ล อเจร ญว ฒนช ย ว นน ปร มได ร บอ เมล ร ปถ ายแปลงม นสำปะหล งของล กค าท านหน งท ส งข อม ลมาให ทางอ เมล พร อมก บน ำโทรมาบอกเล า อ านแล ว 17978 i 2038 ป าช มชนดงม น คล งอาหารชาวยโสธร โครงการพ ฒนาพ นท บร เวณหนองอ งอ นเน องมาจากพระราชดำร ต งอย ในบร เวณพ นท สบก นของแม น ำช และลำน ำย ง เป นท อ านแล ว 11192 i 2039 พ นท ปล กอ อยเพ ม 1 ล านไร ร บแนวโน มน ำตาลโลก เกษตรกรในประเทศไทย ได เปล ยนพ นท เพาะปล กม นสำปะหล ง ข าวโพด และข าวนาดอน ห นมาปล กอ อยแทน อ านแล ว 12802 i 2040 อ ตสาหกรรมน ำม นปาล ม ก บ ทฤษฎ คางคก จากการเป ดเผยผลการประเม นตำแหน งตลาดส นค าเกษตร 4 ชน ดของไทยภายใต ประชาคมเศรษฐก จอา เซ ยน AEC ของศ นย ศ กษาการค า อ านแล ว 13025 i 2041 ความเส ยงของการปล กอ อย ท ชาวไร อ อยต องแบกร บภาระ ความเส ยงในข นตอนการปล ก ในช วงน ม ความเส ยงค อ ฝนแล งทำให ตอไม งอก หร อฝนตกมากทำให ตอเน า ไฟไหม นอกฤด เป ดห บ ท ง อ านแล ว 30664 i 2042 เอ องหมายนา กำจ ดหอยเชอร การใช เอ องหมายนากำจ ดหอยเชอร ซ งเป นพ ชสม นไพรท นำเอาส วนของดอก ใบและเหง ามาบดให ละเอ ยดผสมน ำแล วนำไปลาดเทลงแปลงนา อ านแล ว 17602 i 2043 ไคต น ไคโตซาน CHITON and CHITOSAN ไคต น เป นพอล เมอร ช วภาพท ม มากเป นอ นด บสองของโลก ซ งพบได จากธรรมชาต ค อจะพบในร ปของสารประกอบเช งซ อน ไคต น โปรต น อ านแล ว 15238 i 2044 ปลาช อน Channa striata ปลาช อน ปลาน ำจ ดชน ดหน ง ม ช อว ทยาศาสตร ว า Channa striata อย ในวงศ ปลาช อน Channidae ม ส วนห วค อนข างโต อ านแล ว 21641 i 2045 ปล กไผ กวนอ มเพ อการส งออก ทำเง นให ชาวบ านหนองอ อ ไผ กวนอ ม เป นไม มงคล คนโบราณเช อว า บ านใดปล กต นกวนอ มทองไว ประทำบ าน จะทำให คนในบ าน ม ฐานะด อ านแล ว 13996 i 2046 กำจ ดหอยเชอร ด วยประคำด ควาย อาจารย มมส เผยงานว จ ย หอยเชอร ถ อเป นศ ตร ต วฉกาจ ในแปลงนาข างของเกษตรกร ซ งท กป เกษตรกรต องประสบก บป ญหาหอยเชอร ระบาดในนาข าว อ านแล ว 15843 i 2047 ไคโตซาน ประโยชน ของไคโตซานท ม ต อก ง ไคโตซาน จะเคล อบอาหารส ตว เอาไว ส งผลให การแตกต วในน ำช าลง เป นเหต ให ก ง ปลา และส ตว อ นๆ สามารถก นอาหารได มาก อ านแล ว 16210 i 2048 การเล ยงก ง การสำรวจค ณภาพด นและน ำ การเล ยงก งให ประสบผลสำเร จ ม ป จจ ยประกอบท ต องศ กษาให ละเอ ยดถ ถ วน น บต งแต การเล อกสถานท สำรวจค ณภาพด นและน ำ อ านแล ว 24476 i 2049 พล งงานทดแทนจากพ ช แทนน ำม นเช อเพล ง พล งงานทดแทนม หลายประเภทด วยก น ได แก พล งงานท ได จากแก สธรรมชาต แก สป โตรเล ยมเหลว ถ านห น แอลกอฮอล ห นน ำม น อ านแล ว 16573 i 2050 การป องก น และกำจ ด เพล ยแป ง ท ระบาดในแปลงปล กม นสำปะหล ง โดยสถาบ นพ ฒนาม นสำปะหล ง ห วยบง ม ลน ธ สถาบ นพ ฒนาม นสำปะหล งแห งประเทศไทย ในราช ปถ มภ อ านแล ว 20957 i 2051 อ ตสาหกรรมม นอ ดเม ด การผล ตม นอ ดเม ด การทำม นอ ดเม ด อ ตสาหกรรมม นอ ดเม ด อ านแล ว 16928 i 2052 จ ล นทร ย ธรรมชาต เพ อการบำบ ดส งแวดล อม ศ กษาค ณสมบ ต และศ กยภาพของจ ล นทร ย จากธรรมชาต เพ อใช ในการบำบ ดส งแวดล อม โดยคณะผ ว จ ยได ลงพ นท เก บต วอย าง อ านแล ว 14556 i 2053 ไร ศ ร จ นดา 4 หล งปล ก 30 ว น ม นสำปะหล งเร มงอก รองค ด สะอาดตา ปล กม นสำปะหล งร องค อาย 30 ว น อ ตตราการงอกส ง ต ดตามด ไร ศ ร จ นดา หล งปล ก 1 เด อน อ านแล ว 29442 i 2054 โรงงานต นแบบผล ตเอทานอลจากม นเส น โรงงานต นแบบผล ตเอทานอลจากม นเส น ออกแบบและก อสร างโดยคนไทย เทคโนโลย ใหมท ประย กต ใช ได จร ง อ านแล ว 20415 i 2055 การซ อขายอ อยตามค าความหวาน เป นอย างไร ว ธ การคำนวณการซ อขายอ อย ตามค าความหวาน หร อท เร ยกก นว าค า CCS Commercial Cane Sugar อ านแล ว 16037 i 2056 ไบโอพลาสต ก ตลาดท อยากจะไปเหล อเก น ไบโอพลาสต ก ค อ พลาสต กท เก ดจากกระบวนการทางเคม ทำให น ำตาลกลายเป นเม ดพลาสต ก สามารถย อยสลายได ตาม อ านแล ว 14952 i 2057 ไร ศ ร จ นดา 3 เตร ยมท อนพ นธ เตร ยมด น เตร ยมป จจ ยการผล ต เตร ยมป จจ ยการผล ต ปร บปร งเคร องจ กร ให พร อมทำงาน ปร บว ธ การไถยกร องม นสำปะหล ง อ านแล ว 27523 i 2058 ไร ศ ร จ นดา 2 ซอฟท แวร ช วยในการบร หารแปลงปล กม นสำปะหล ง การใช ซอฟท แวร บร หารแปลงปล กม นสำปะหล ง ของไร ศ ร จ นดา Software อ านแล ว 31770 i 2059 Mr Kim 2 ไร ม นสำปะหล งท ช ยภ ม ม นสำปะหล งอาย 1 เด อน อ พเดทข อม ลคร งท 2 แปลงปล กช ยภ ม ของ Mr Jang Ho Kim จากประเทศเกาหล ใต อ านแล ว 20795 i 2060 ผลพยากรณ การผล ตม นสำปะหล งป 2555 พยากรณ ผลผล ตม นสำปะหล ง สถานการณ การผล ต เน อท เก บเก ยวเพ มข น เน องจากราคาท เกษตรกรขายได อย ในเกณฑ ด อ านแล ว 41479 i 2061 ย คของ Bioplastic ใกล เข ามา ไบโอพลาสต กน แท จร งแล ว ม ผ ค ดค

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=21&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  มะม วงป า มาแจฮ แต อ านแล ว 33025 i 2137 ท เร ยนเทศ Sour Sop ท เร ยนเทศ ท เร ยนน ำ ผลไม ท พบมากในภาคใต เป นไม ผลเขตร อนท ม ถ นกำเน ดอย ในอเมร กากลาง อ านแล ว 36587 i 2138 มะขามป อม มะขามป อม ว ตาม นซ และแทนน นส ง อ านแล ว 42024 i 2139 ราคาส นค าเกษตร ป 2554 เอกชนม นใจป 54ราคาส นค าเกษตรส งยกแผง ข าว ม น ยางพารา ต างชาต แย งซ อด นราคาพ ง อ านแล ว 23123 i 2140 ซ ปดอกไม จ นสด ซ ปดอกไม จ นสด เมน ส ขภาพ อ านแล ว 38712 i 2141 ส มสายน ำผ ง ส มสายน ำผ ง หร อส มโชก น หร อ ส มเพชรยะลา เป นพ นธ ส มในกล มส มเข ยวหวานชน ดหน ง อ านแล ว 30450 i 2142 อ อยพ นธ ขอนแก น 3 อ อยพ นธ ขอนแก น 3 ให ผลผล ตส ง เปอร เซ นต ความหวานด อ านแล ว 83211 i 2143 ผน กกำล งส ก บเพล ยแป ง ศ นย ว จ ยม นสำปะหล งฯ มทส ร วมม อ กระทรวงเกษตรฯ ผน กกำล งโรงงาน เกษตรกรส ก บเพล ยแป งแล งน อ านแล ว 13739 i 2144 บรรยากาศการร บซ อข าว สหกรณ การเกษตร เสนางคน คม ร บซ อข าวจากสมาช กสหกรณ เพ อให บร การ และอำนาวยความสะดวกแก สมาช ก อ านแล ว 19516 i 2145 โคมไฟไม ไผ ไฮเทค โคมไฟไฮเทค ผสมผสานงานศ ลป จากไม ไผ อ านแล ว 49226 i 2146 หล งเก ยวข าว ชาวนาเค าทำอะไรก น หลายท านอาจจะย งไม เคยทราบ หร อไม เคยเห นว ถ ช ว ตของชาวนา ว าหล งเก ยวข าวแล วเค าทำอะไรก นบ าง อ านแล ว 16395 i 2147 ประช มใหญ สมาคมอ อยก มภวาป ฟาร มเกษตรร วมงาน ประช มใหญ สาม ญประจำป สมาคมอ อยก มภวาป อ านแล ว 22124 i 2148 ไร ภ ปราบฟ า ให ความร การปล กม นสำปะหล ง ไร ภ ปราบฟ า จ ดงานให ความร การปล กม นสำปะหล ง แก กล มผ ปล กม นสำปะหล ง ในอำเภอสว างว ระวงษ อ านแล ว 23942 i 2149 การปล กแตงโม การปล กแตงโมผลสดม พ นท ปล กมากในเขตอำเภอเม อง อำเภอพรรณาน คม อำเภอพ งโคน อ านแล ว 80564 i 2150 นว ตกรรมผสมผสาน IT ไม ไผ เป นของขว ญของฝาก ท นสม ย ด วยเคร องใช คอมพ วเตอร ท ทำจากไม ไผ อ านแล ว 49099 i 2151 ไร ข นพล 2 บรรกาศปล กม นสำปะหล ง บรรกาศปล กม น ท ไร ข นพลกร ฟ อ านแล ว 45719 i 2152 ว ด โอเคร องจ กรปล กอ อย และระบบน ำหยด รวมคล ปว ด โอเคร องจ กรปล กอ อย และระบบน ำหยดในแคมป ของม ตรผลด านช าง จ ส พรรณบ ร อ านแล ว 40463 i 2153 ไร ภ ปราบฟ า บ นท กการปล กม นสำปะหล ง ของไร ภ ปราบฟ า บนเน อท ประมาณ 2000 ไร อ านแล ว 34982 i 2154 รถปล กอ อย ร อง 4 ว ด โอเก บภาพ การทำงานของรถปล กอ อยร อง 4 อ านแล ว 55684 i 2155 ไร ข นพล 1 ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ท เล กไป ไม ได ขนาด ควรทำอย างไร ก บท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ท เล กไป ไม ได ขนาด อ านแล ว 40625 i 2156 โรคราแป ง ในยางพารา โรคราแป ง Powdery mildew หร อโรคใบร วงออยเด ยม ม กพบและระมาดมากในช วงท ต นยางกำล งผล ใบ อ านแล ว 70670 i 2157 การปล กข าวปลอดสารพ ษ การปล กข าว ด วยว ถ เกษตรปลอดสารพ ษ ก บฟาร มเกษตร ส นค าท กรายการ ปลอดสารพ ษ ปลอดภ ย อ านแล ว 40890 i 2158 ค นาข าวเร งเข ยวขจ ป ยน ำแพคค ประส ทธ ภาพส ง สำหร บฉ ดข าวในช วงแตกกอ เร งให ข าวแตกกอด เข ยวขจ สร างภ ม ค มก นโรค สมบ รณ แข งแรง อ านแล ว 79346 i 2159 ค นาข าวเร งรวงยาว ใช ฉ ดพ นตอนข าวต งท อง เพ อเร งรวงข าวให ยาวข น เพ มจำนวนเมล ดในแต ละรวงทำให ได ปร มาณเมล ดข าวมากข น อ านแล ว 55141 i 2160 ค นาข าวเร งเมล ดเต ม ป ยน ำแพคค สำหร บฉ ดเร งเมล ดข าวให เต ม ฉ ดในช วงข าวเร มเป นน ำนม ช วยเร งให ข าวม เมล ดเต มได น ำหน ก อ านแล ว 43105 i 2161 ไอ เอส กำจ ดเช อรา กำจ ดเช อรา โรคใบไหม ใบจ ด ใบข ด ราสน ม อ านแล ว 68324 i 2162 ไอเอ มโอ กำจ ดเช อราในด น จ ล นทร ย ประส ทธ ภาพส ง กำจ ดเช อราในด น บำร งด นให ด บำร งต นยางให ต นใหญ โตไว และป องก นโรคท อาจจะเก ดก บยางพารา อ านแล ว 65205 i 2163 การผล ตและการเพ มม ลค าผลผล ตข าวสาล การผล ตและการเพ มม ลค าผลผล ตข าวสาล อ บ อเกล อ จ น าน อ านแล ว 35883 i 2164 การชำระค าส นค า การชำระส นค าให ก บฟาร มเกษตร อ านแล ว 32985 i 2165 เกษตรอ นทร ย ระบบการเกษตรด วยความย งย น ระบบการเกษตรท ผล ตอาหารและเส นใย ด วยความย งย นท งทางส งแวดล อม ส งคม และเศรษฐก จ โดยเน นหล กท การปร บปร งบำร งด น อ านแล ว 54757 i 2166 การปล กข าวโดยว ธ การหยอด การปล กข าวโดยว ธ การหยอด ลงท นน อย ประหย ดน ำ เหมาะก บสภาพแล ง เขาห นซ อน และอ นๆ อ านแล ว 49474 i 2167 ระบบน ำหยด ในไร ม นสำปะหล ง นำระบบน ำหยดเข ามาในแปลงปล กม นสำปะหล งจนประสบความสำเร จ โดยค ณ สม ย ล มว ชราภรณ อ านแล ว 75732 i 2168 แม โจ แจ ว สร างผ ผล ตลำไยนอกฤด กาล พ นท ดอย ด นเป นด นทราย เกษตรกรร อยละ 90 ปล กลำไย ซ งตนเองและครอบคร วก ค อ 1 ในน น โดยม พ นท ปล กลำไยประมาณ 70 ไร อ านแล ว 45578 i 2169 พ นธ หม ในประเทศไทย โดย นายส นช ย พาร กษา หม พ นธ พ นเม องป จจ บ นม จำนวนค อนข างน อยมาก จะพบในบางท องถ นเท าน น ส วนใหญ ม กจะได ร บการผสมพ นธ จากหม พ นธ อ านแล ว 41846 i 2170 ป ยน ำบำร งผลผล ต บ สเตอร ส ม อ ดมด วย K Ca B บ สเตอร ส ตรส ส ม ป ยน ำเน นการบำร งผลผล ต เพ มความหวาน เพ ม CCS เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=22&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  นำใส เคร องป น เต มน ำส ก ป นจนละเอ ยด อ านแล ว 46815 i 2236 ค ม อซ ออาหารปลอดสารพ ษ ชอปอย างไรให ไกลอ นตราย ในช วงหลายป ท ผ านมาจะส งเกตได ว า คนไทยเร มใส ใจก บส ขภาพมากข น การบร โภคอาหารช วจ ต ม งสว ร ต เจ การเล อกด ม อ านแล ว 36083 i 2237 ป ยเคม ป ย เคม เราซ อป ยเคม เพราะเราต องการนำธาต อาหารท มอย ในป ยน นให แก พ ช ป ยเคม จะม ธาต อาหารพ ชอย มากน อย อ านแล ว 20917 i 2238 สารเคม เกษตร ว กฤต ส งคม ส งแวดล อมและส ขภาพคนไทย ปรากฏการณ ท เกษตรกรจากเคร อข ายชาวนา อ นทร ย จ งหว ดยโสธรได รวมต วเข าย บย งการแจกจ ายสารเคม การเกษตรประเภท ด ดซ ม อ านแล ว 20850 i 2239 ป ยอ นทร ย ป ยอ นทร ย อ งกฤษ Organic Fertilizer หร อป ยหม ก อ งกฤษ Compost ค อ ป ยท ได จากการย อยสลายอ นทร ย ว ตถ ทาง อ านแล ว 23938 i 2240 ข าวหอมน ลอบเผ อก เมน ส ขภาพ ในตลาดข าวหอมน ลก ม 2 แบบ แบบข าวกล องท ม ส ดำเล อมท งเม ด ก บแบบท ถ กข ดส แล วม ส ออกม วงใสๆ ถ าอยากได ประโยชน อ านแล ว 37674 i 2241 แตงกวา แตงกวา Cucumber เป นพ ชตระก ลเด ยวก นก บแตงโม ฟ กทอง บวบ มะระ น ำเต า ซ งม การปล กก นอย างแพร หลายท วท กภาค ของ อ านแล ว 46514 i 2242 เล ยงจระเข ส ตว เศรษฐก จเพ อการส งออก นำล กจระเข มาเล ยงเป นส ตว เศรษฐก จ สร างรายได เป นอาช พเสร มให ก บต วเอง ซ งค ณว ชรก ล ได เป ดเผยว า อ านแล ว 44030 i 2243 ก งก ามกราม ส นค าท น าจ บตามอง สำน กงานเศรษฐก จ การเกษตร เผยผลว จ ยการผล ต การตลาด และโลจ สต กส ก งก ามกราม พบ ผลผล ตลดลงจากป ท แล ว ร อยละ 8 เหต อ านแล ว 65511 i 2244 การป องก น กำจ ดแมลงในนาอ นทร ย บ ญส ง อ งคาศ ย ทำนาเกษตร อ นทร ย จำนวน 25 ไร พ นธ ข าวหอมปท ม 80 ท งหามด 22 ไร และข าว เหน ยว ค อ ข าวหอมมะล อ านแล ว 39602 i 2245 เล ยงปลาก ด สร างรายได การเล ยงปลาสวยงามเป นอาช พท ด สามารถสร างรายได ท ม นคงให ก บเกษตรกรผ เพาะเล ยงปลาสวยงามเป นจำนวน มาก สร างราย อ านแล ว 57616 i 2246 กระชายดำ ม รายงานการว จ ยว า สารสก ดด วยเอธานอลของกระชายดำม ฤทธ ขยายหลอดเล อดแดงใหญ aorta ละลดการหดเกร งของ ลำไส เล กส วน อ านแล ว 46608 i 2247 การทำน ำข าวกล องงอก เวลาน อาหารส ขภาพยอดฮ ตท ถ กถาม หาก นมากท ส ด คงหน ไม พ น น ำข าวกล องงอก เป นแน เพราะต งแต ผ านพ นช วงป ใหม มา อ านแล ว 24797 i 2248 การพ จารณาเล อกพ นธ ยางพารา ปร มาณผลผล ตท จะได ร บจากสวนยางพารา ไม ว าจะเป นน ำยางหร อเน อไม ก ตาม นอกจากจะข นอย ก บป จจ ยแรก ค อ ความเหมาะ อ านแล ว 100336 i 2249 ผ กกาด หอมบ ตเตอร เฮด Butterhead Lettuce ผ กกาดหอมบ ตเตอร เฮด Butterhead Lettuce ม ช อว ทยาศาสตร ว า Lactuca sativa L ล กษณะท วไป ผ กกาดหอม บ ตเตอร เฮด อ านแล ว 41547 i 2250 ค ณอ กษร น อยสว าง เกษตรกรผ ปล กปาล มเทเนร า ให ผลผล ตส งถ ง 4 8 ต น ไร เกษตรกรผ ซ งเคยประสบความล มเหลวจากการปล กส มในพ นท คลอง อ านแล ว 97296 i 2251 การเล อกพ นธ อ อย พ นธ อ อยท ใช ควรเป นพ นธ ท ปร บต วได ด ก บสถาพแวดล อม ในแต ละแหล งปล ก พ นธ อ อยท เกษตรกรใช ในป จจ บ น ในแต อ านแล ว 64209 i 2252 ม นสำปะหล งพ นธ ระยอง 9 เป นล กผสมป 2535 ได จากการผสมข ามระหว างสายพ นธ ท ม เปอร เซ นต แป งส ง 2 สายพ นธ ค อ สายพ นธ CMR31 19 23 เป น อ านแล ว 48521 i 2253 ม นสำปะหล งพ นธ ระยอง 72 ในป 2540 2541 ประเทศไทยม พ นท ปล กม นสำปะหล ง 6 7 ล านไร และผลผล ตห วสดรวม 15 6 ล านต น ค ดเป นม ลค าท ทำรายได อ านแล ว 66204 i 2254 ม นสำปะหล งพ นธ ระยอง 90 ได จากการผสมพ นธ ระหว างพ นธ CMC76 และพ นธ V43 ในป 2521 ท ศ นย ว จ ยพ ชไร ระยอง หล งจากผ านการค ดเล อก อ านแล ว 33975 i 2255 ม นสำปะหล ง พ นธ เข ยว ปลดหน เป นพ นธ ม นสำปะหล งท ได จากการผสมข าม โดยใช พ นธ ระยอง 5 ซ งเป นพ นธ ท ให ผลผล ตส งเป นแม และพ นธ ท ม เปอร อ านแล ว 107105 i 2256 สำรวย ผ ดผล จากจ ดเร มต นศ นย การเร ยนร ช มชนโจ โก บ านเม องจ ง อ ภ เพ ยง จ น าน เป าหมายเพ อส งเสร มเกษตรอ นทร ย ท เก ดจาก อ านแล ว 45585 i 2257 การปล กข ง การค ดเล อกท อนพ นธ ปล กข ง การปล กข ง ข งเป นพ ชใบเล ยงเด ยวจ ดอย ในพ ชตระก ลเด ยวก บข า และกระชาย ม ลำต นใต ด นสะสมอาหาร อ านแล ว 55283 i 2258 ก เกษตรฯ เช อป 53 เป นป ทองของยางไทยท ฟ นตามความต องการของตลาดโลก รมช เกษตรและสหกรณ เป ดเผยว า ในป 2553 ไทยจะม พ นท กร ดยางประมาณ 11 9 ล านไร เพ มข นจาก 11 5 ล านไร ของป 2552 อ านแล ว 23337 i 2259 สศก แนะเกษตรกรพ ฒนาค ณภาพก งต ตลาดกำล งซ อส ง สศก เผยผลว จ ยการ ผล ตการตลาดและโลจ สต กส ก งก ามกรามผลผล ตลดลงจากป ท แล วร อยละ 8 เหต ต นท นการผล ตและอาหารก งส งทำร อ านแล ว 15063 i 2260 การปร บปร งด นโดยว ธ ธรรมชาต ด น ท เหมาะสมสำหร บการเพาะปล กน น จะต องประกอบด วยสมบ ต 3 ประการ ค อ 1 สมบ ต ทางเคม ค อ ด นต องม ความสมด ล ของแร อ านแล ว 45393 i 2261 ป ทองข าวไทย 2553 วงการค าข าวคาดหมายว าป 2553 จะเป นป ทองของข าวไทย เน องจากปร มาณการผล ตข าวในตลาดโลกลดลงจากผลกระทบสภาพอากาศแปรปรวน ใน อ านแล ว 14382 i 2262 ห วยบง 60 ผลผล ตส ง ต านทานโรค ท มน กว จ ยมหาว ทยาล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=23&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  2332 การปล กม นสำปะหล ง ให ได ผลผล ตส งส ด การปล กม นสำปะหล ง การเพ มผลผล ตม นสำปะหล งให ได ผลผล ตต อไร ส งส ด ต องด แลตามช วงอาย ของม นสำปะหล ง อ านแล ว 190472 i 2333 ม นสำปะหล ง ม นเส น Cassava root ม นสำปะหล งเป นพ ชห วท น ยมปล กก นมากนอกจากใช เล ยงส ตว ภายในประเทศแล วย งม เหล อพอ สำหร บส ง ออกไปขายย งต างประเทศ อ านแล ว 53903 i 2334 ไฮโดรโพน กส Hydroponics ในป พ ศ 2473 ศาสตราจารย ดร เกอร ค Gericke มหาว ทยาล ยแคล ฟอร เน ย เป นผ เร มใช คำว า ไฮโดรโปน กส Hydroponic อ านแล ว 63008 i 2335 งานยางพาราแห งชาต ป 51 ร ฐ เอกชนโชว นว ตกรรมยางครบวงจร ใกล มาแล วสำหร บมหกรรมยางพาราระด บชาต 2 งาน ท ม ข นพร อม ๆก นในจ งหว ดจ นทบ ร เม องท ข นช อด านผลไม น นค องาน อ านแล ว 39976 i 2336 เกษตรกรล มน ำปากพน งยกฐานะ พ ฒนาปล กข าวเพ อการค า ล ม น ำปากพน ง ต งอย ทางตอนใต ของจ งหว ดนครศร ธรรมราช ครอบคล มพ นท 10 อำเภอ ของจ งหว ดนครศร ธรรมราช ค อ พ นท อ านแล ว 14346 i 2337 3 หน วยงานหน นกล มว สาหก จช มชนโคเน อ ผล ตป ยหม กจากม ลโคปร บปร งด น กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให หน วยงานในส งก ดรวม 3 หน วยงาน ประกอบด วย สำน กงานการปฏ ร ปท ด นเพ อเกษตรกรรม ส ป ก กรมป อ านแล ว 20119 i 2338 ทางเล อกส ดท าย ทางรอดของประเทศไทย ทางเล อกส ดท าย ทางรอดของประเทศไทย โดยเจ าส วธน นทร เจ ยรวนนท เจ าส วใหญ CP อ านแล ว 35859 i 2339 จ บเข าค ย ดร ป ญญา เจ าส วสหฟาร ม ดร ป ญญา เจ าส วสหฟาร มในรายการ จ บเข าค ย โดยค ณสรย ทธ เป นผ ดำเน นรายการ ม ข อค ดท น าสนใจอย มากเลยท เด ยว อ านแล ว 150133 i 2340 สำโรง แก ไส เล อนหายได สม ยก อนคนเป นไส เล อนเยอะ ซ งพอร ต วว าเร มเป นใหม ๆ หมอยาแผนไทยม ทางร กษาให หายได โดยใช เปล อกต น สำโรง แบบ อ านแล ว 36528 i 2341 เล ยงมดแดงอย างม ออาช พ ป จจ บ น มดแดง จ ดเป นแมลงเศรษฐ ก จท กำล งได ร บความน ยมอย างส ง เน องจากตลาดม ความต องการไข มดแดงมากข นอย าง อ านแล ว 38874 i 2342 ค ณพ ชร อ นปา เกษตรกรผ แปรร ปผลผล ต เป นน ำข าวกล องงอกเพ อส ขภาพ กระแสน ำข าวกล องงอกเพ อส ขภาพน นย งคงส งข าวคราวให เราได ต ดตามก น อย างไม ขาดสายและคงต องยอมร บก นการ อ านแล ว 32203 i 2343 เกษตรปลอดสารพ ษ ส ว ถ ช ว ตท พอเพ ยง ป จจ บ น หลายคนให ความสนใจและใส ใจต อส ขภาพมากข น โดยเฉพาะเร องของอาหารการก น ต างพ ถ พ ถ น เล อกสรรส งท ด ในการ อ านแล ว 40932 i 2344 เล ยงไส เด อนไว พรวนด น ท ศ นย เกษตรครบวงจรภ ม พล ง ไส เด อน ส งท ธรรมชาต สร างข นมาให เป น แรงงานช นด ของหม เกษตรกร ท ไม ต องจ างเป นค าแรงให เส ยเง นตรา หร อไม ต อง อ านแล ว 36577 i 2345 คาถาก นผ สำหร บผ บร โภคอาหารปลอดสารพ ษ ความ ต นต วในการบร โภคอาหารปลอดสารพ ษ เช น ข าว พ ชผ ก หร อผล ตภ ณฑ อ น ๆ จะว าไปก เป นดาบสองคม อ านแล ว 46375 i 2346 เป ดตลาดส นค าเกษตรและอาหารในย โรป ว ส ยท ศน จากบร ษ ทย กษ ใหญ ในเคร อ CP ส นค าเกษตรและอาหาร ส งออกส นค าเกษตรและอาหาร บร ษ ท CP ย กษ ใหญ ธ รก จอาหาร และธ รก จเกษตร อ านแล ว 52530 i 2347 อ อย ม นสำปะหล ง ด นไทยก าวส ประเทศโอเปกด านพ ช แม ขณะน ราคาน ำม นในตลาดโลกจะลดลงมาต ำกว า 100 เหร ยญสหร ฐต อ บาร เรล จนทำให กระแสการต นต วในการหาพล งงานทดแทนลด อ านแล ว 25290 i 2348 กร ดยางใช ระบบกร ด 2 รอย ให ผลผล ตส ง เป นทางเล อกใหม การพ ฒนาว จ ยระบบกร ดยางใหม ๆ เป นส งท สถาบ นว จ ยยางต องดำเน นการ เพ อให ได ผลผล ตส ง กร ดได นานท ส ด 20 25 ป อ านแล ว 86110 i 2349 เทคน คใหม ในการเพ มผลผล ตของน ำยางพารา ตามปกต พ นท ปล กยางท จะให ผลด จะต องม น ำฝนรายป มากกว า 2000 mm ม ค าเฉล ยความแตกต างของอ ณหภ ม ในรอบว นประ อ านแล ว 72880 i 2350 ผล ตมะม วงนอกฤด ลดต นท นด วย สารช วภาพ เม อกระแสการ เป บ อาหารปลอดภ ย ได ร บความสนใจจากกล มผ บร โภคมากข นท กขณะ เกษตรกรชาวสวนท งหลายจ งห นมา อ านแล ว 62502 i 2351 ใช จ ล นทร ย จากกองขยะ หย ดเช อราก อโรคในพ ชผ ก เช อราก อโรคในพ ช ทำให เกษตรกรต องไปซ อสารเคม มาใช ในการทำลายเช อ รา ส งผลให ต นท น อ านแล ว 17121 i 2352 แนะนำเมล ดพ นธ ตราเคร องบ น การถ อกำเน ดข นของแบรนด เมล ดพ นธ ตราเคร องบ น ต องให เวลาและความท มเท ในการว จ ยและพ ฒนาด วย อ านแล ว 34452 i 2353 ว จ ยเฟ ร นป กแมลงท บ จากห องทดลองส ธรรมชาต น กพฤกษศาสตร จาก จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ได ค นพบ เฟ ร นป กแมลงท บ หร อ แววแมลงท บ ซ งข นเกาะอย ตามต นไม ใหญ ในป าห นป อ านแล ว 23451 i 2354 นายทองเหมาะ เกษตรกรด เด น สาชาอาช พทำนา นายทองเหมาะ แจ มแจ ง เกษตรกรด เด น สาชาอาช พทำนา อ านแล ว 122263 i 2355 สำหร บผ ต องการแลกล งค ก บเรา สำหร บผ ท ต องการแลกล งค ก บเรา คล กด รายละเอ ยดได คร บ อ านแล ว 29551 i 2356 เยาวชนร กษ ส งแวดล อม หม กหอยเชอร ใช ทดแทน เคม โครงการโรงเร ยนสร างสรรค ส งแวดล อม เฉล มพระเก ยรต เป นก จกรรมท ด ท นท วงท ก บ สถานการณ อ านแล ว 22711 i 2357 การปล กผ กสล ดปลอดสารพ ษ เทคโนโลย การปล ก ผ กสล ด ปลอดสารพ ษ อ านแล ว 55366 i 2358 ล งสมปอง อ นทรช ย เกษตรกรด เด น ล งสมปอง อ นทรช ย เกษตรกร ด เด น สาขาไร นาสวนผสมระด บภาคใต อ านแล ว 77978 i 2359 ความร เร อง การปล กอ อย ครบวงจร การปล กอ อย ให ได ผลผล ตส งส ด การเตร ยมด นปล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=24&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  5 พระ จากประสบการณ เป นบทเร ยน พ อท ศน กระยอม จ งเปล ยนความค ดตนเอง โดยย ดหล กธรรมะ หล กอ ทธ บาท4 และหล กอ ตตาห อ ตตโน นาโถ อ านแล ว 61779 i 2406 คำแนะนำพ นธ ยางในประเทศไทย ตามปกต การพ จารณาการเปล ยนแปลงคำแนะนำพ นธ ยางของประเทศไทย ได กำหนดไว ท กๆ 4 ป ท งน เพ อพ จารณาพ นธ ยางพ นธ ใหม อ านแล ว 45351 i 2407 เอกสารสน บสน นการขาย ดาวน โหลดเอกสารสน บสน นการขาย อ านแล ว 52354 i 2408 ขอบค ณ ค ณกฤชนนท ค ณต น กฤชนนท ได ให ความร ความเข าใจทางด านเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย างย งในเร องธ รก จ เก ยวก บป จจ ยการผล ต อ านแล ว 76405 i 2409 ขอบค ณ ค ณจ กกฤษณ ค ณจ กกฤษณ ให ความสน บสน นฟาร มเกษตร มาโดยตลอดทางด านการพ ฒนา อ านแล ว 79628 i 2410 ขอบค ณ ค ณวรว ทย ค ณวรว ทย ได คอยให ความช วยเหล อ ให คำปร กษาก บฟาร มเกษตร ทางด าน Source code และ อ านแล ว 77892 i 2411 ตลาดกลางส นค าเกษตร ตลาดกลางส นค าการเกษตร แห งประเทศไทย ศ นย กลางส นค าเกษตร และอ ตสาหกรรม การเกษตร ครบวงจร เพ อภาคการเกษตรกรรมไทย อ านแล ว 55203 i 2412 แผนท ศ กยภาพการปล กพ ช ศ กยภาพพ นท สำหร บปล กยางพารา อ านแล ว 27826 i 2413 ค ณเรว ต เกษตรจ งหว ดอำนาจเจร ญ เม อกล าวถ งธ รก จท หล อเล ยงคนท งประเทศ หลายๆ คนคงน กถ งอาช พ อ านแล ว 93787 i 2414 แปลงสาธ ตนำตาลม ตรผล VDO VDO ป ยนกอ นทร ย ค ทดสอบก บแปลงสาธ ต ของบร ษ ทน ำตาลม ตรผล อ านแล ว 35519 i 2415 ต ดต อฟาร มเกษตร ต ดต อฟาร มเกษตร อ านแล ว 63472 i 2416 ประว ต ฟาร มเกษตร ประว ต ความเป นมา ต งแต ก อต งฟาร มเกษตร และการดำเน นงานการพ ฒนา มาจนจ งป จจ บ น อ านแล ว 36277 i 2417 34 ต น เป นเจ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?page=25&cat_id=&cat_name=&sort=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive