archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ฟอร์มสั่งซื้อกุ้งก้ามแดง : | FarmKaset.ORG
  ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 data ad format autorelaxed เล อกหมวด แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล กพ ช ไม ผล ไม ย นต น เกษตรน าร สม นไพร ไม มงคล พ ทธศ กษา FK Talk ส ขภาพ การใช SUN ก บพ ชต างๆ แอพม อถ อจากฟาร มเกษตร ไม ดอก ไม ประด บ องค กรด านการเกษตร ซ อขายท ด น ห องปศ ส ตว เกษตรกรต วอย าง ฟาร มเกษตรพาเท ยว FK Freestyle Agri live update ออแกน กส จ กรกลเกษตร ไร กาแฟ แสดงท งหมดใน ส นค าเกษตร ฟอร มส งสอบถามการใช ป ยจากฟาร มเกษตร สอบถามการใช ป ยให เหมาะสมก บพ ช การส งซ อป ย การจ ดส ง ใช ฟอร มน ในการต ดต อก บเรา และทางเราจะต ดต อกล บนะจ ะ อ านแล ว 527 ฟอร มส งซ อก งก ามแดง ส งซ อก งก ามแดงจากฟาร มเกษตร จ ดส

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2564&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • การรับรู้ และอำนาจจำแนก ที่แต่ละคนมีไม่เท่ากัน : | FarmKaset.ORG
  อว าหลายท านอ านบทความ ค ดแค แง ม มเด ยวว า การลงท น 3 แสนบาทน ค อการปล กมะนาวเสร จในว นเด ยวด วยเง น 3 แสน แล วผ านมาสองป มะนาวต องโตเสมอก นท กต น ให ผลผล ตเท าก นท กต น ไม ม โรค ไม ม แมลง ไม ม ช วงแล ง ไม ม ตาย ไม ม ช วงมะนาวราคาตก ค ณเช อไหม ว าม คนท ค ดแบบน อย จำนวนไม น อยเลย ผมอ านจากคอมแม นใต บทความ โดยภาพรวมๆ คนด าก ม เยอะ พ อผมปล กมะนาว ลงท น 3 แสน 2 ป ขายได 3 พ นบาท เหม อนเป นห วข อท สะกดจ ต ให คนท คล กเข ามาอ านเก ดความคาดหว ง โดยเฉพาะหลายคนท ตรงเป นไม บรรท ด และไม สามารถร บข อม ลอ นๆในม มกว าง ท ต างจากความคาดหว งข างต น ไม สามารถจำแนกได ว าเป นข อม ลท สอดคล องก บองค ความร เด มท ม มา แต เป นล กษณะเต อนสต ให ฉ กค ด ด วยความเป นห วงคนท ทำเกษตรด วยก น หลายคนในอ กม มน ง ก ไปประเด นท กฎของพาเรโต จนถ งข นยกประเด นการต ความกฎของพาเรโต มาแย งก น ท งๆท ประเด นค อ อยากให ท กคนรอบคอบ ก อนต ดส นใจลงท น ส ดท ายน ถ งบทความท ผมทำ อาจจะไม ถ กใจหลายๆคน แต เก ดจากความเป นห วง ไม อยากให พวกเราส ญเปล า จากการท เรามองเห นความสำเร จของคนอ นแบบฉาบฉวย ไม มองล กลงไปว าองค ประกอบท ทำให เขาสำเร จ ค าขายม กำไรน น ประกอบด วยอะไรบ าง มองด กระบวนการผล ต ว าเขาผล ตอย างไร มองด การตลาด ว าเขาม กลไกการตลาดอย างไร ผมเช อว าคนท เขาสำเร จ เขาคงไม ได มาแบบฟล คๆ เขาคงค ดเยอะอย เหม อนก น และเขาก ลงม อทำตามความค ดด วยเช นก น โดย FarmKaset ORG อ านเร องน แล ว 573 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2561 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การรับรู้ และอำนาจจำแนก ที่แต่ละคนมีไม่เท่ากัน : | FarmKaset.ORG
  อว าหลายท านอ านบทความ ค ดแค แง ม มเด ยวว า การลงท น 3 แสนบาทน ค อการปล กมะนาวเสร จในว นเด ยวด วยเง น 3 แสน แล วผ านมาสองป มะนาวต องโตเสมอก นท กต น ให ผลผล ตเท าก นท กต น ไม ม โรค ไม ม แมลง ไม ม ช วงแล ง ไม ม ตาย ไม ม ช วงมะนาวราคาตก ค ณเช อไหม ว าม คนท ค ดแบบน อย จำนวนไม น อยเลย ผมอ านจากคอมแม นใต บทความ โดยภาพรวมๆ คนด าก ม เยอะ พ อผมปล กมะนาว ลงท น 3 แสน 2 ป ขายได 3 พ นบาท เหม อนเป นห วข อท สะกดจ ต ให คนท คล กเข ามาอ านเก ดความคาดหว ง โดยเฉพาะหลายคนท ตรงเป นไม บรรท ด และไม สามารถร บข อม ลอ นๆในม มกว าง ท ต างจากความคาดหว งข างต น ไม สามารถจำแนกได ว าเป นข อม ลท สอดคล องก บองค ความร เด มท ม มา แต เป นล กษณะเต อนสต ให ฉ กค ด ด วยความเป นห วงคนท ทำเกษตรด วยก น หลายคนในอ กม มน ง ก ไปประเด นท กฎของพาเรโต จนถ งข นยกประเด นการต ความกฎของพาเรโต มาแย งก น ท งๆท ประเด นค อ อยากให ท กคนรอบคอบ ก อนต ดส นใจลงท น ส ดท ายน ถ งบทความท ผมทำ อาจจะไม ถ กใจหลายๆคน แต เก ดจากความเป นห วง ไม อยากให พวกเราส ญเปล า จากการท เรามองเห นความสำเร จของคนอ นแบบฉาบฉวย ไม มองล กลงไปว าองค ประกอบท ทำให เขาสำเร จ ค าขายม กำไรน น ประกอบด วยอะไรบ าง มองด กระบวนการผล ต ว าเขาผล ตอย างไร มองด การตลาด ว าเขาม กลไกการตลาดอย างไร ผมเช อว าคนท เขาสำเร จ เขาคงไม ได มาแบบฟล คๆ เขาคงค ดเยอะอย เหม อนก น และเขาก ลงม อทำตามความค ดด วยเช นก น โดย FarmKaset ORG อ านเร องน แล ว 574 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2561&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • โครงการผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ พบครูสลา : | FarmKaset.ORG
  สลาม จ ตสาธารณะ ท อยากจะช วยชาวนาอย างเต มท คำแนะนำต างๆ ล วนออกมาจากใจ และเป นคำแนะนำท ด ท โครงการผ ป นโตข าว สามารถนำข อค ดไปใช ประโยชน ได เกษตรกรช วยก นเตร ยมงาน ด วยความเอาใจใส ละเอ ยดละออ น งรอ เพราะใกล เวลาท ท กคนรอคอย ใกล จะได ค ยก บคร สลาแล ว ในตอนท ส มภาษ คร สลาให ความเป นก นเอง และ ทางโครงการผ กป นโตข าวอำนาจเจร ญ ถามว า คร สลาร ส กอย างไร ก บโครงการผ กป นโตข าวอำนาจเจร ญ คร สลาบอกว า เป นคำท เพราะ และส อความหมายด นะ ผ กป นโตข าว เหม อนชาวนา ก บชาวเม อง ผ กป นโตใจก น อยากทานข าวอร อยๆ ก ผ กป นโตก บชาวนา ชาวนาก ส งข าวให เราทาน เป นเร องท ด นะ ช วยชาวนาท ทำข าวด ๆ ให ขายข าวได การพบคร สลาคร งน อาจจะไม ได เป นทางการมากมายอะไร เพราะเก ดข นจากการท ค ณคร สลา เด นทางกล บมาเย ยมบ านเก ด และทางโครงการผ กป นโตข าวอำนาจเจร ญ มารอพบ เพ อขอเวลา ให เกษตรกร ได ม โอกาสได พบปะ พ ดค ยก บคร สลา ซ งเป นขว ญใจของหลายๆคน และก เป นไปตามท ท กคนได ต งใจ คร สลาใจด ให ความเป นก นเอง พ น องท กคนม ความส ข และได เป นกำล งใจในการทำงานก นต อไปคร บ อ านเร องน แล ว 510 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2560 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • โครงการผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ พบครูสลา : | FarmKaset.ORG
  สลาม จ ตสาธารณะ ท อยากจะช วยชาวนาอย างเต มท คำแนะนำต างๆ ล วนออกมาจากใจ และเป นคำแนะนำท ด ท โครงการผ ป นโตข าว สามารถนำข อค ดไปใช ประโยชน ได เกษตรกรช วยก นเตร ยมงาน ด วยความเอาใจใส ละเอ ยดละออ น งรอ เพราะใกล เวลาท ท กคนรอคอย ใกล จะได ค ยก บคร สลาแล ว ในตอนท ส มภาษ คร สลาให ความเป นก นเอง และ ทางโครงการผ กป นโตข าวอำนาจเจร ญ ถามว า คร สลาร ส กอย างไร ก บโครงการผ กป นโตข าวอำนาจเจร ญ คร สลาบอกว า เป นคำท เพราะ และส อความหมายด นะ ผ กป นโตข าว เหม อนชาวนา ก บชาวเม อง ผ กป นโตใจก น อยากทานข าวอร อยๆ ก ผ กป นโตก บชาวนา ชาวนาก ส งข าวให เราทาน เป นเร องท ด นะ ช วยชาวนาท ทำข าวด ๆ ให ขายข าวได การพบคร สลาคร งน อาจจะไม ได เป นทางการมากมายอะไร เพราะเก ดข นจากการท ค ณคร สลา เด นทางกล บมาเย ยมบ านเก ด และทางโครงการผ กป นโตข าวอำนาจเจร ญ มารอพบ เพ อขอเวลา ให เกษตรกร ได ม โอกาสได พบปะ พ ดค ยก บคร สลา ซ งเป นขว ญใจของหลายๆคน และก เป นไปตามท ท กคนได ต งใจ คร สลาใจด ให ความเป นก นเอง พ น องท กคนม ความส ข และได เป นกำล งใจในการทำงานก นต อไปคร บ อ านเร องน แล ว 511 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2560&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • พ่อผมปลูกมะนาว ลงทุน 3 แสน 2 ปี ขายได้ 3 พันบาท : | FarmKaset.ORG
  น ตะก ถ งก บขนาดแย งก นซ อต นกล า ทำส ญญาร บซ อค นกำไรงามหล งจากน นไม ก ป เห นเง ยบหายไป บางคนเป นหน ส นเพราะไปหาหย บย มเง นมาเพ อซ อต นกล า คนท รวยและได กำไรค อคนท ขายต นกล าให ชาวบ าน สงสารชาวบ านตาดำๆท เป นเหย อของคนสร างกระแสในตอนน น ตอนน ไม ร ว าเขาจะทำอย างไรก บต นไม น นเพราะคนทำส ญญาหน หายเขากล บเมฆไปแล วคร บ 01 เม ย 2559 08 39 AM e 0 ชอบ 0 ไม ชอบ ว ร ช comman2527 gmail com ผมก เป นคนหน งท ปล กมะนาวในบ อซ เมนต ม นไม ง ายเลยสำหร บคนท ไม ม เวลา แต ม นไม ยากสำหร บคนท ม เวบาเอาใจใส ม น ด งน นก อนจะลงท นอะไร ควรศ กษาศ กยภาพของต วเองก อน และท สำค ญอย าศ กษาก บคนขายก งขายต นพ นธ เพราะเค าจะไม บอกเราหมดหรอกจะบอกแต เฉพาะให เค าได ขายต นพ นธ 30 ม ค 2559 04 18 PM e 0 ชอบ 0 ไม ชอบ ประพ นธ comzamo hotmail com ต องขย นร จ กด แลเอาใจใส สามแสนน ปล กไว ก ต น 2ป ต นขนาดไหนแล ว หลายคนทำตามกระแส แต ไม ด แลเอาใจใส ให ด แล วผลผล ตม นจะออกมาได ไง 2ป ปล กส ก 5 ต นย งได เก น 3000 เลย 30 ม ค 2559 03 40 PM e 0 ชอบ 0 ไม ชอบ ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2558 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • พ่อผมปลูกมะนาว ลงทุน 3 แสน 2 ปี ขายได้ 3 พันบาท : | FarmKaset.ORG
  น ตะก ถ งก บขนาดแย งก นซ อต นกล า ทำส ญญาร บซ อค นกำไรงามหล งจากน นไม ก ป เห นเง ยบหายไป บางคนเป นหน ส นเพราะไปหาหย บย มเง นมาเพ อซ อต นกล า คนท รวยและได กำไรค อคนท ขายต นกล าให ชาวบ าน สงสารชาวบ านตาดำๆท เป นเหย อของคนสร างกระแสในตอนน น ตอนน ไม ร ว าเขาจะทำอย างไรก บต นไม น นเพราะคนทำส ญญาหน หายเขากล บเมฆไปแล วคร บ 01 เม ย 2559 08 39 AM e 0 ชอบ 0 ไม ชอบ ว ร ช comman2527 gmail com ผมก เป นคนหน งท ปล กมะนาวในบ อซ เมนต ม นไม ง ายเลยสำหร บคนท ไม ม เวลา แต ม นไม ยากสำหร บคนท ม เวบาเอาใจใส ม น ด งน นก อนจะลงท นอะไร ควรศ กษาศ กยภาพของต วเองก อน และท สำค ญอย าศ กษาก บคนขายก งขายต นพ นธ เพราะเค าจะไม บอกเราหมดหรอกจะบอกแต เฉพาะให เค าได ขายต นพ นธ 30 ม ค 2559 04 18 PM e 0 ชอบ 0 ไม ชอบ ประพ นธ comzamo hotmail com ต องขย นร จ กด แลเอาใจใส สามแสนน ปล กไว ก ต น 2ป ต นขนาดไหนแล ว หลายคนทำตามกระแส แต ไม ด แลเอาใจใส ให ด แล วผลผล ตม นจะออกมาได ไง 2ป ปล กส ก 5 ต นย งได เก น 3000 เลย 30 ม ค 2559 03 40 PM e 0 ชอบ 0 ไม ชอบ ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2558&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เผยเคล็ดวิชา ปลูกมะนาวหน้าแล้งให้ผลดก และใหญ่ : | FarmKaset.ORG
  งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 data ad format autorelaxed เล อกหมวด แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล กพ ช ไม ผล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2557 (2016-04-26)
  Open archived version from archive