archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • พลิกนาร้าง 1 ไร่ สร้างรายได้งดงาม : | FarmKaset.ORG
  า 300 บาท ไม ต องซ ออาหาร ม เหล อมากพอจำหน ายสร างรายได และแบ งป นเพ อนบ าน น บเป นต วอย างหน งของเกษตรกรในย คน ท สารมารถใช ช ว ตตามว ถ เศรษฐก จพอเพ ยงได อย างแท จร ง อ างอ ง tnamcot com content 110494 สำน กข าวไทย อ านเร องน แล ว 2536 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2548&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ระบบเกษตร และ เกษตรทางเลือก ในประเทศไทย : | FarmKaset.ORG
  หร อระหว างส ตว เล ยงก บพ ชท ปล ก เช น การเล ยงปลาในนาข าว ปลายจะก นสาหร ายในนาข าว และถ ายม ลออกมาเป นป ยให แก นาข าว การเล ยงไก บนบ อปลา ไก จะถ ายม ลลงในบ อปลาและม ลน นก จะเป นอาหารให ก บปลาในบ อต อไป เน องจากระบบเกษตรย งย นเป นระบบเกษตรท ม ความหมายค อนข างใกล เค ยงก บระบบเกษตรผสมผสานแต จะเน นปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อความย งย น ด งน นระบบการเกษตรแบบใดก ตามท ม ร ปแบบท ทำให เก ดความม นคงต อเกษตรกร และม ผลในระยะยาวจ งจะถ กรวมเข ามาอย ในระบบเกษตรย งย น อาท เช น เกษตรธรรมชาต วนเกษตร และเกษตรผสมผสาน 4 เกษตรผสมผสาน Integrated Farming เกษตรผสมผสานจ ดเป นเกษตรทางเล อกท เป นร ปแบบการทำเกษตรท ม ก จกรรมต งแต สองชน ดข นไป ในช วงเวลาและพ นท เด ยวก น เช น การปล กพ ชและม การเล ยงส ตว หลายชน ดในพ นท เด ยวก น ม การเก อก ลก นอย างต อเน องระหว างก จกรรม เช น ระหว างพ ชก บพ ช พ ชก บปลา ส ตว ก บปลา พ ชก บส ตว ส ตว ก บส ตว ล กษณะการเก อก ลก นของระบบเกษตรผสมผสาน จ งทำให ต นท นการผล ตลดลง และลดการพ งพาป จจ ยภายนอกในท ส ด ซ งเป นว ธ การเพ มประส ทธ ภาพการใช ท ด นเป นการใช ทร พยากรท ม อย ในพ นท อย างเหมาะสมเพ อก อให เก ดประโยชน ส งส ด ในด านเทคน คและการจ ดการพ นท เกษตรน น เกษตรผสมผสานให ความสำค ญในเร องของการสร างความหลากหลายของพ ช ส ตว และทร พยากรช วภาพ การใช ประโยชน เก อก ลก นระหว างก จกรรม การใช ว สด หร อพ ชคล มด น การปล กพ ชหลายระด บ ม แหล งน ำในพ นท ซ งจะไม เน นหน กในข อปฏ บ ต เช น ม การไถพรวน หร อใช ป ยเคม ร วมก นก ได เกษตรผสมผสานเร มเป นท ร จ กอย างกว างขวางในประเทศไทยเม อประมาณป 2527 2528 ซ งเก ดจากการท เกษตรกรชาวนาของไทยประสบป ญหาราคาข าวตกต ำอย างร นแรง ส งผลให ชาวนาท ต องพ งพารายได จากการปล กข าวเพ ยงอย างเด ยวเก ดความเด อดร อนอย างหน ก ทำให ต องห นไปปล กพ ชเศรษฐก จอ นๆ ก ใช ว าจะสามารถแก ป ญหาได อย างถาวร เพราะราคาผลผล ตข นอย ก บการส งออกและราคาตลาดโลก เกษตรกรท เล กทำนาแล วห นไปปล กพ ชชน ดอ น เช น ข าวโพด ม นสำปะหล ง อ อย ฯลฯ ในท ส ดก ประสบป ญหาเช นเด ม ด งน นจ งได เก ดกระแสแนวค ดท จะเปล ยนแปลงการทำเกษตรแบบเด ยวมาเป นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพ อป องก นป ญหาความเส ยงจากราคาผลผล ตตกต ำได การทำเกษตรผสมผสาน ม ความแตกต างจากการทำเกษตรหลายๆ อย างท เร ยกว า ไร นาสวนผสม Mixed Farming ตรงท เกษตรผสมผสานม การจ ดการก จกรรมการผล ตผสมผสานเก อก ลก นเพ อลดต นท นการผล ต และใช ประโยชน จากทร พยากรอย างส งส ด ม ใช ม ก จกรรมการผล ตหลายๆ อย างเพ อลดความเส ยงจากราคาผลผล ตท ไม แน นอนเป นหล กอย างการทำไร นาสวนผสม แต บางคร งการทำไร นาสวนผสมอาจม กลไกการเก อก ลก นจากก จกรรมการผล ตได บ าง แต ก เป นเพ ยงเล กน อย ม ใช เก ดจากความร ความเข าใจและการจ ดการของเกษตรกร อย างไรก ตาม การทำไร นาสวนผสมอาจเป นบ นไดข นต นของการทำเกษตรผสมผสานได อ กทางหน ง 5 เกษตรทฤษฎ ใหม New Theory Agriculture เกษตรทฤษฎ ใหม ม แนวค ดและทฤษฎ ในการพ ฒนา อ นเน องมาจากพระราชดำร ในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเก ดจากพระอ จฉร ยภาพและพระปร ชาสามารถในการท ได ทรงค ด ด ดแปลงปร บปร ง และแก ไขให การพ ฒนาโครงการอ นเน องมาจากพระราชดำร เป นงานท ดำเน นการไปได โดยง ายไม ย งยากซ บซ อนและสอดคล องก บสภาพความเป นอย และระบบน เวศโดยส วนรวมของธรรมชาต ซ งเป นแนวทางท ได ทรงค ด และคำนวณตามหล กว ชา ถ งว ธ การบร หารทร พยากรธรรมชาต ให เก ดประโยชน ส งส ด ตลอดจนสภาพทางส งคมของช มชนน นๆ โครงการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดำร ม อย มากมายหลายประเภท แตกต างก นไปตามล กษณะและว ตถ ประสงค ของโครงการน นๆ ซ งส วนมากเป นการแก ไขป ญหาและพ ฒนาด านการทำมาหาก นของประชาชนเป นสำค ญ หล กสำค ญของท กเร องก ค อ ความเร ยบง าย ท งน ทรงใช คำว า Simplify หร อ Simplicity ท งในแนวค ดและด านเทคน คว ชาการจะต องสมเหต สมผล ทำให รวดเร วและสามารถแก ไขป ญหาให ก อประโยชน ได จร ง ตลอดจนต องม งไปส ว ถ แห งการพ ฒนาท ย งย น ซ งม หล กการด งน 1 เป นร ปแบบการทำเกษตรเหมาะสำหร บพ นท ขนาดเล กประมาณ 10 20 ไร 2 ให เกษตรกรสามารถทำการเกษตรเพ อเล ยงตนเองได แบบค อยเป นค อยไป ตามกำล ง 3 ทำก จกรรมการเกษตรหลายอย าง เพ อให ม การใช ทร พยากรอย างเต มท เพ อเพ มประส ทธ ภาพการผล ต เพ มความอ ดมสมบ รณ ของด น และสร างสมด ลให แก ระบบน เวศ 4 แบ งพ นท การเกษตรออกเป นส วนๆ ได แก 4 1 ให ม แหล งน ำในไร นา เพ อใช ในการปล กพ ช เล ยงส ตว ประมง 30 ของพ นท 4 2 ให ม พ นท ทำนาปล กข าวในฤด ฝนไว บร โภค ให พอเพ ยงตลอดป 30 ของพ นท 4 3 ให ม พ นท เพ อการเพราะปล กพ ชไร พ ชผ ก ไม ผล พ ชสม นไพร 30 ของพ นท 4 4 ให ม พ นท อย อาศ ย เล ยงส ตว และโรงเร อนอ นๆ 10 ของพ นท ความส มพ นธ ของพ นท ท ง 4 ในพ นท 5 ไร 10 ไร หร อ 14 ไร การทำให เก ดประโยชน ส งส ดค อ การหม นเว ยนการใช ประโยชน ของทร พยากร ได แก ท ด น แรงงาน ท น ป จจ ยการผล ต หร อเศษเหล อใช จากพ นท หน งไปย งอ กพ นท หน ง สะท อนให เห นถ งว ธ ของการเกษตรแบบผสมผสาน โดยม พ นฐานอย ท เกษตรทฤษฎ ใหม เพ อเศรษฐก จพอเพ ยงอย างแท จร ง และเป นการเพ มเต มถ งความส มพ นธ ของพ นท ท ง 4 ส วน ท พระองค ท านได ม สายพระเนตรอ นยาวไกล เห นถ งประโยชน จากการหม นเว ยนของว สด เหล อใช อย างม ประส ทธ ภาพท ส ด ตลอดจนการร กษาสภาพแวดล อมให ด ข น 6 วนเกษตร Agro Forestry วนเกษตร ค อ เกษตรทางเล อกร ปแบบหน งโดยเป นการทำเกษตรท ม การใช ประโยชน ท ด นอย างผสมผสานระหว างก จกรรมการเกษตร การป าไม รวมถ งการเล ยงส ตว ในพ นท เด ยวก นหร อสล บเปล ยนหม นเว ยนก นไป โดยเป นก จกรรมท ความสอดคล อง และเก อก ลก บระบบน เวศน ป าไม ในท องถ น เพ อให ได ผลผล ตอย างสม ำเสมอตลอดไป คำน งถ งหล กความสมด ลตามธรรมชาต ของระบบน เวศเป นสำค ญ เพ อตอบสนองความต องการ ในขณะท ย งคงร กษาว ถ ช ว ตของส งคมชาวชนบทท เก ยวข องในพ นท น นๆ ให มากท ส ด วนเกษตร มาจากคำว า วน ท หมายถ ง ป าท ม ความหลากหลายของทร พยากรท ม ช ว ต และไม ม ช ว ต และคำว า เกษตร หมายถ ง การใช ท ด นในการผล ตพ ช หร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2547 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ระบบเกษตร และ เกษตรทางเลือก ในประเทศไทย : | FarmKaset.ORG
  หร อระหว างส ตว เล ยงก บพ ชท ปล ก เช น การเล ยงปลาในนาข าว ปลายจะก นสาหร ายในนาข าว และถ ายม ลออกมาเป นป ยให แก นาข าว การเล ยงไก บนบ อปลา ไก จะถ ายม ลลงในบ อปลาและม ลน นก จะเป นอาหารให ก บปลาในบ อต อไป เน องจากระบบเกษตรย งย นเป นระบบเกษตรท ม ความหมายค อนข างใกล เค ยงก บระบบเกษตรผสมผสานแต จะเน นปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อความย งย น ด งน นระบบการเกษตรแบบใดก ตามท ม ร ปแบบท ทำให เก ดความม นคงต อเกษตรกร และม ผลในระยะยาวจ งจะถ กรวมเข ามาอย ในระบบเกษตรย งย น อาท เช น เกษตรธรรมชาต วนเกษตร และเกษตรผสมผสาน 4 เกษตรผสมผสาน Integrated Farming เกษตรผสมผสานจ ดเป นเกษตรทางเล อกท เป นร ปแบบการทำเกษตรท ม ก จกรรมต งแต สองชน ดข นไป ในช วงเวลาและพ นท เด ยวก น เช น การปล กพ ชและม การเล ยงส ตว หลายชน ดในพ นท เด ยวก น ม การเก อก ลก นอย างต อเน องระหว างก จกรรม เช น ระหว างพ ชก บพ ช พ ชก บปลา ส ตว ก บปลา พ ชก บส ตว ส ตว ก บส ตว ล กษณะการเก อก ลก นของระบบเกษตรผสมผสาน จ งทำให ต นท นการผล ตลดลง และลดการพ งพาป จจ ยภายนอกในท ส ด ซ งเป นว ธ การเพ มประส ทธ ภาพการใช ท ด นเป นการใช ทร พยากรท ม อย ในพ นท อย างเหมาะสมเพ อก อให เก ดประโยชน ส งส ด ในด านเทคน คและการจ ดการพ นท เกษตรน น เกษตรผสมผสานให ความสำค ญในเร องของการสร างความหลากหลายของพ ช ส ตว และทร พยากรช วภาพ การใช ประโยชน เก อก ลก นระหว างก จกรรม การใช ว สด หร อพ ชคล มด น การปล กพ ชหลายระด บ ม แหล งน ำในพ นท ซ งจะไม เน นหน กในข อปฏ บ ต เช น ม การไถพรวน หร อใช ป ยเคม ร วมก นก ได เกษตรผสมผสานเร มเป นท ร จ กอย างกว างขวางในประเทศไทยเม อประมาณป 2527 2528 ซ งเก ดจากการท เกษตรกรชาวนาของไทยประสบป ญหาราคาข าวตกต ำอย างร นแรง ส งผลให ชาวนาท ต องพ งพารายได จากการปล กข าวเพ ยงอย างเด ยวเก ดความเด อดร อนอย างหน ก ทำให ต องห นไปปล กพ ชเศรษฐก จอ นๆ ก ใช ว าจะสามารถแก ป ญหาได อย างถาวร เพราะราคาผลผล ตข นอย ก บการส งออกและราคาตลาดโลก เกษตรกรท เล กทำนาแล วห นไปปล กพ ชชน ดอ น เช น ข าวโพด ม นสำปะหล ง อ อย ฯลฯ ในท ส ดก ประสบป ญหาเช นเด ม ด งน นจ งได เก ดกระแสแนวค ดท จะเปล ยนแปลงการทำเกษตรแบบเด ยวมาเป นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพ อป องก นป ญหาความเส ยงจากราคาผลผล ตตกต ำได การทำเกษตรผสมผสาน ม ความแตกต างจากการทำเกษตรหลายๆ อย างท เร ยกว า ไร นาสวนผสม Mixed Farming ตรงท เกษตรผสมผสานม การจ ดการก จกรรมการผล ตผสมผสานเก อก ลก นเพ อลดต นท นการผล ต และใช ประโยชน จากทร พยากรอย างส งส ด ม ใช ม ก จกรรมการผล ตหลายๆ อย างเพ อลดความเส ยงจากราคาผลผล ตท ไม แน นอนเป นหล กอย างการทำไร นาสวนผสม แต บางคร งการทำไร นาสวนผสมอาจม กลไกการเก อก ลก นจากก จกรรมการผล ตได บ าง แต ก เป นเพ ยงเล กน อย ม ใช เก ดจากความร ความเข าใจและการจ ดการของเกษตรกร อย างไรก ตาม การทำไร นาสวนผสมอาจเป นบ นไดข นต นของการทำเกษตรผสมผสานได อ กทางหน ง 5 เกษตรทฤษฎ ใหม New Theory Agriculture เกษตรทฤษฎ ใหม ม แนวค ดและทฤษฎ ในการพ ฒนา อ นเน องมาจากพระราชดำร ในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเก ดจากพระอ จฉร ยภาพและพระปร ชาสามารถในการท ได ทรงค ด ด ดแปลงปร บปร ง และแก ไขให การพ ฒนาโครงการอ นเน องมาจากพระราชดำร เป นงานท ดำเน นการไปได โดยง ายไม ย งยากซ บซ อนและสอดคล องก บสภาพความเป นอย และระบบน เวศโดยส วนรวมของธรรมชาต ซ งเป นแนวทางท ได ทรงค ด และคำนวณตามหล กว ชา ถ งว ธ การบร หารทร พยากรธรรมชาต ให เก ดประโยชน ส งส ด ตลอดจนสภาพทางส งคมของช มชนน นๆ โครงการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดำร ม อย มากมายหลายประเภท แตกต างก นไปตามล กษณะและว ตถ ประสงค ของโครงการน นๆ ซ งส วนมากเป นการแก ไขป ญหาและพ ฒนาด านการทำมาหาก นของประชาชนเป นสำค ญ หล กสำค ญของท กเร องก ค อ ความเร ยบง าย ท งน ทรงใช คำว า Simplify หร อ Simplicity ท งในแนวค ดและด านเทคน คว ชาการจะต องสมเหต สมผล ทำให รวดเร วและสามารถแก ไขป ญหาให ก อประโยชน ได จร ง ตลอดจนต องม งไปส ว ถ แห งการพ ฒนาท ย งย น ซ งม หล กการด งน 1 เป นร ปแบบการทำเกษตรเหมาะสำหร บพ นท ขนาดเล กประมาณ 10 20 ไร 2 ให เกษตรกรสามารถทำการเกษตรเพ อเล ยงตนเองได แบบค อยเป นค อยไป ตามกำล ง 3 ทำก จกรรมการเกษตรหลายอย าง เพ อให ม การใช ทร พยากรอย างเต มท เพ อเพ มประส ทธ ภาพการผล ต เพ มความอ ดมสมบ รณ ของด น และสร างสมด ลให แก ระบบน เวศ 4 แบ งพ นท การเกษตรออกเป นส วนๆ ได แก 4 1 ให ม แหล งน ำในไร นา เพ อใช ในการปล กพ ช เล ยงส ตว ประมง 30 ของพ นท 4 2 ให ม พ นท ทำนาปล กข าวในฤด ฝนไว บร โภค ให พอเพ ยงตลอดป 30 ของพ นท 4 3 ให ม พ นท เพ อการเพราะปล กพ ชไร พ ชผ ก ไม ผล พ ชสม นไพร 30 ของพ นท 4 4 ให ม พ นท อย อาศ ย เล ยงส ตว และโรงเร อนอ นๆ 10 ของพ นท ความส มพ นธ ของพ นท ท ง 4 ในพ นท 5 ไร 10 ไร หร อ 14 ไร การทำให เก ดประโยชน ส งส ดค อ การหม นเว ยนการใช ประโยชน ของทร พยากร ได แก ท ด น แรงงาน ท น ป จจ ยการผล ต หร อเศษเหล อใช จากพ นท หน งไปย งอ กพ นท หน ง สะท อนให เห นถ งว ธ ของการเกษตรแบบผสมผสาน โดยม พ นฐานอย ท เกษตรทฤษฎ ใหม เพ อเศรษฐก จพอเพ ยงอย างแท จร ง และเป นการเพ มเต มถ งความส มพ นธ ของพ นท ท ง 4 ส วน ท พระองค ท านได ม สายพระเนตรอ นยาวไกล เห นถ งประโยชน จากการหม นเว ยนของว สด เหล อใช อย างม ประส ทธ ภาพท ส ด ตลอดจนการร กษาสภาพแวดล อมให ด ข น 6 วนเกษตร Agro Forestry วนเกษตร ค อ เกษตรทางเล อกร ปแบบหน งโดยเป นการทำเกษตรท ม การใช ประโยชน ท ด นอย างผสมผสานระหว างก จกรรมการเกษตร การป าไม รวมถ งการเล ยงส ตว ในพ นท เด ยวก นหร อสล บเปล ยนหม นเว ยนก นไป โดยเป นก จกรรมท ความสอดคล อง และเก อก ลก บระบบน เวศน ป าไม ในท องถ น เพ อให ได ผลผล ตอย างสม ำเสมอตลอดไป คำน งถ งหล กความสมด ลตามธรรมชาต ของระบบน เวศเป นสำค ญ เพ อตอบสนองความต องการ ในขณะท ย งคงร กษาว ถ ช ว ตของส งคมชาวชนบทท เก ยวข องในพ นท น นๆ ให มากท ส ด วนเกษตร มาจากคำว า วน ท หมายถ ง ป าท ม ความหลากหลายของทร พยากรท ม ช ว ต และไม ม ช ว ต และคำว า เกษตร หมายถ ง การใช ท ด นในการผล ตพ ช หร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2547&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ปุ๋ยสั่งตัด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ทำกำไรสูงขึ้นได้ ด้วยปุ๋ยสั่งตัด : | FarmKaset.ORG
  งตรวจว เคราะห เอ น พ เค ในด น หร อทำการตรวจว เคราะห เอ น พ เค ในด นด วยตนเอง โดยใช ช ดตรวจสอบ เอ น พ เค ในด นแบบ รวดเร วของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร KU Soil Test Kit ใช เวลาเพ ยง 30 นาท ก ทราบผลได ซ งช ดตรวจสอบด งกล าว ราคาช ดละ 3 745 บาท สามารถตรวจสอบปร มาณธาต อาหารเอ น พ เค ในด นและความเป นกรดด างของด นได 50 ต วอย าง จะทำให เกษตรกรทราบว า ด นในแปลงของตนเองม ธาต อาหาร เอ น พ เค อย ในระด บต ำ ปานกลางหร อส ง และใช คำแนะนำ ป ยส งต ด ซ งน กว จ ยได พ ฒนาไว ให เร ยบร อยแล วสำหร บข าว ข าวโพด และอ อยภาคอ สาน คำแนะนำ ป ยส งต ด ม อย ในล กษณะเป นร ปเล มและในร ปของโปรแกรมซ งสามารถดาวน โหลดฟร ได จาก เว บไซต www ssnm agr ku ac th หร อ www banrainarao com ซ งจะช วยให เกษตรกรใช ป ยได ถ กต อง และลดต นท นการผล ต องค การบร หารส วนตำบล อบต ควรส งเสร มและสน บสน นให เกษตรกรในพ นท ทำการว เคราะห เอ น พ เค ในด น ซ งเป นการเตร ยมความพร อมก อนปล กพ ช และเป นแนวทางนำไปส การลดต นท นค าป ยเคม ได ค อนข างมาก โดยเฉพาะกล มผ ปล กข าว ข าวโพดเล ยงส ตว และม นสำปะหล ง ใน โครงการส งเสร มการใช ป ยเพ อลดต นท นการผล ตของเกษตรกร ข อม ลแนะนำเพ มเต ม การตรวจว เคราะห ค าด นออนไลน เล อกค าท ต องการว เคราะห แบบออนไลน ส งด นเข าตรวจทางไปรษณ ย รออ านผลตรวจหน าเว บไซต รวดเร วภายใน 7 ว น สามารถใช บร การได ท www iLab Asia แอพผสมป ย สามารถทดลองคำนวณการผสมป ยได ด วยต วเอง Android ดาวน โหลดแอพผสมป ยสำหร บแอนดรอยด iOS ดาวน โหลดแอพผสมป ยสำหร บไอโฟน สำหร บท านท ต องการส งผสมป ยเป นส ตรใดๆก ได ข นต ำเพ ยง 1 ต น หร อ 20 กระสอบ กระสอบละ 50 ก โลกร ม ทางฟาร มเกษตร ย นด ให บร การผสมป ยได ท กส ตร ตามท ค ณต องการ ค ณภาพส งด วยแม ป ยช นด ในราคาย อมเยาว ต ดต อ ฟาร มเกษตร หร อ FarmKaset ORG โทร 089 459 9003 อ างอ ง ssnm info ร ปภาพจาก wisegeek com อ านเร องน แล ว 923 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2546 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ปุ๋ยสั่งตัด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ทำกำไรสูงขึ้นได้ ด้วยปุ๋ยสั่งตัด : | FarmKaset.ORG
  งตรวจว เคราะห เอ น พ เค ในด น หร อทำการตรวจว เคราะห เอ น พ เค ในด นด วยตนเอง โดยใช ช ดตรวจสอบ เอ น พ เค ในด นแบบ รวดเร วของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร KU Soil Test Kit ใช เวลาเพ ยง 30 นาท ก ทราบผลได ซ งช ดตรวจสอบด งกล าว ราคาช ดละ 3 745 บาท สามารถตรวจสอบปร มาณธาต อาหารเอ น พ เค ในด นและความเป นกรดด างของด นได 50 ต วอย าง จะทำให เกษตรกรทราบว า ด นในแปลงของตนเองม ธาต อาหาร เอ น พ เค อย ในระด บต ำ ปานกลางหร อส ง และใช คำแนะนำ ป ยส งต ด ซ งน กว จ ยได พ ฒนาไว ให เร ยบร อยแล วสำหร บข าว ข าวโพด และอ อยภาคอ สาน คำแนะนำ ป ยส งต ด ม อย ในล กษณะเป นร ปเล มและในร ปของโปรแกรมซ งสามารถดาวน โหลดฟร ได จาก เว บไซต www ssnm agr ku ac th หร อ www banrainarao com ซ งจะช วยให เกษตรกรใช ป ยได ถ กต อง และลดต นท นการผล ต องค การบร หารส วนตำบล อบต ควรส งเสร มและสน บสน นให เกษตรกรในพ นท ทำการว เคราะห เอ น พ เค ในด น ซ งเป นการเตร ยมความพร อมก อนปล กพ ช และเป นแนวทางนำไปส การลดต นท นค าป ยเคม ได ค อนข างมาก โดยเฉพาะกล มผ ปล กข าว ข าวโพดเล ยงส ตว และม นสำปะหล ง ใน โครงการส งเสร มการใช ป ยเพ อลดต นท นการผล ตของเกษตรกร ข อม ลแนะนำเพ มเต ม การตรวจว เคราะห ค าด นออนไลน เล อกค าท ต องการว เคราะห แบบออนไลน ส งด นเข าตรวจทางไปรษณ ย รออ านผลตรวจหน าเว บไซต รวดเร วภายใน 7 ว น สามารถใช บร การได ท www iLab Asia แอพผสมป ย สามารถทดลองคำนวณการผสมป ยได ด วยต วเอง Android ดาวน โหลดแอพผสมป ยสำหร บแอนดรอยด iOS ดาวน โหลดแอพผสมป ยสำหร บไอโฟน สำหร บท านท ต องการส งผสมป ยเป นส ตรใดๆก ได ข นต ำเพ ยง 1 ต น หร อ 20 กระสอบ กระสอบละ 50 ก โลกร ม ทางฟาร มเกษตร ย นด ให บร การผสมป ยได ท กส ตร ตามท ค ณต องการ ค ณภาพส งด วยแม ป ยช นด ในราคาย อมเยาว ต ดต อ ฟาร มเกษตร หร อ FarmKaset ORG โทร 089 459 9003 อ างอ ง ssnm info ร ปภาพจาก wisegeek com อ านเร องน แล ว 924 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2546&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ปั้มน้ำไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้น้ำมัน ออกอากาศช่อง Thai PBS : | FarmKaset.ORG
  บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 data ad format autorelaxed เล อกหมวด แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล กพ ช ไม ผล ไม ย นต น เกษตรน าร สม นไพร ไม มงคล พ ทธศ กษา FK Talk ส ขภาพ การใช SUN ก บพ ชต างๆ แอพม อถ อจากฟาร มเกษตร ไม ดอก ไม ประด บ องค กรด านการเกษตร ซ อขายท ด น ห องปศ ส

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2545 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ปั้มน้ำไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้น้ำมัน ออกอากาศช่อง Thai PBS : | FarmKaset.ORG
  บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 data ad format autorelaxed เล อกหมวด แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล กพ ช ไม ผล ไม ย นต น เกษตรน าร สม นไพร ไม มงคล พ ทธศ กษา FK Talk ส ขภาพ การใช SUN ก บพ ชต างๆ แอพม อถ อจากฟาร มเกษตร ไม ดอก ไม ประด บ องค กรด านการเกษตร ซ อขายท ด น ห องปศ ส

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2545&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • แตงกวา เทคนิคการปลูกแตงกวา : | FarmKaset.ORG
  องพ นในเวลาเย นหร ออากาศไม ร อน เป นต น หร อเม อว าม การระบาดควรฉ ดพ นด วย เบนเลท เดอโรซาล Diametan หร อ Sumilex โรคราแป ง ในแตงกวา 5 เพล ยไฟ Thrips Haplothrips floricola ล กษณะ เป นแมลงขนาดเล ก ต วส น ำตาลอ อนถ งน ำตาลแก พบตามยอดใบอ อน ดอก และผลอ อน การทำลาย ด ดน ำเล ยงท ใบ ดอกอ อน และยอดอ อน ทำให ใบม วนหง กงอ ร ปร างผ ดปกต เป นกระจ ก ม ส สล บเข ยวเป นทาง ระบาดมากในช วงท ม อากาศแห งแล งฝนท งช วง น บเป นแมลงท เป นป ญหาสำค ญท ส ดในการปล กแตงกวา การป องก นกำจ ด ให น ำเพ มความช นในแปลงปล ก โดยให น ำเป นฝอยตอนเช าและตอนเย น จะช วยลดป ญหาของเพล ยไฟได ใช สารฆ าแมลง คาร โบฟ ราน ได แก ฟ ราดาน 3 จ หร อ ค ราแทร 3 จ 1 ช อนชาต อหล ม ใส พร อมก บการหยอดเมล ด จะป องก นได ประมาณ 2 ส ปดาห กรณ ท เร มม การระบาดให ใช สารฆ าแมลง พวก โมโนโครโตฟอส เมทโธม ล อะบาเม กต น ฟอร ม ทาเนท พอสซ เมซ โรล แลนเนท ไดคาร โซล ออลคอล อะโซดร น โตก ไทออน หร อทามารอน ฉ ดพ นท กๆ 5 7 ว น เป นต น โรคเพล ยไฟ ท เก ดในแตงกวา 6 เพล ยอ อน Alphids Aphids gossypii ล กษณะ เป นแมลงขนาดเล ก ลำต วคล ายผลฝร ง ม ท อเล ก ๆ ย นยาวออกไปทางส วนท ายของลำต ว 2 ท อน เป นแมลงปากด ด ต วอ อนส เหล องอมเข ยว ร ปร างคล ายร ปไข ม ปากย นยาวไปใต ส วนอก เม อโตข นจะม ส คล ำเป นส เข ยวอมเทา ต วแก ส ดำและม ป กบ นได ระยะต วเต มว ยของแมลงชน ดน ใช เวลา 5 41 ว น ตลอดช ว ตต วเต มว ยต วหน งๆสามารถออกล กได 15 450 ต ว การทำลาย ต วอ อนและต วเต มว ย ด ดน ำเล ยงท ใบและยอดอ อน ทำให ใบม วน ต นแคระแกร น และย งเป นพาหนะนำไวร สด วย ม กระบาดมากในช วงอากาศร อนและแห งซ งเป นตอนท พ ชขาดน ำ โดยม มดเป นต วนำหร อการบ นย ายท ของต วแก บร เวณท ถ กแมลงชน ดน ทำลายจะค อยๆม ส เหล องจนในท ส ดจะม ส เหล องซ ดและหล ดร วงหล นจากต น การเจร ญเต บโตของพ ชจะหย ดชะง ก นอกจากน ย งพบว าส วนของพ ชท ถ กแมลงชน ดน ทำลายอาจม ราดำเก ดข นและเม อราดำระบาดมากๆปกคล มส วนยอดและใบ อ อนก จะทำให กระบวนการส งเคราะห แสงของพ ชดำเน นไปได ยาก ม ผลทำให การเจร ญเต บโตของพ ชไม เป นไปตามปกต การป องก นกำจ ด ถ าพบต นท ม เพล ยอ อนระบาดทำลายให ถอนแล วนำไปทำลายโดยการเผาไฟ ถ าระบาดมากอาจใช ยาป องก นกำจ ดมลงฉ ดพ น ใช สารเคม ป องก นกำจ ดแมลงเช นเด ยวก บการป องก นกำจ ดเพล ยไฟ 7 ไรแดง Red spider mites Tetranychus spp ล กษณะ ไม ได เป นแมลงแต เป นส ตว ท ม ขา 8 ขา ม ขนาดเล กมาก มองเห นเป นจ ดส แดง การทำลาย ด ดน ำเล ยงท ใบและหยอดอ อนทำให ใบเป นจ ดด างม ส ซ ด โดยจะอย ใต ใบเข าทำลายร วมก บเพล ยไฟ และเพล ยอ อน ม กระบาดมากในช วงอากาศร อนและแห งซ งเป นตอนท พ ชขาดน ำ การป องก นกำจ ด ใช สารเคม กำจ ดไร ได แก เคลเทน ไตรไทออน หร อ โอไมท เป นต

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2544 (2016-04-26)
  Open archived version from archive