archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • แอพพลิเคชั่น ด้านการเกษตร ทำงานบน มือถือ สมาร์ทโฟ | FarmKaset.ORG
  นสำปะหล ง ข าวตรา FK ป ยเม ดค ณภาพส ง ก งก ามแดง สอบถามก อนส งซ อป ยคล กท น เกษตร เกษตร แอพเกษตร ฟร ท ด ท ส ด และม ข อม ลมากท ส ด ข อม ลความร เกษตร มากมายมหาศาล อ พเดทข อม ลใหม ท กว น กระดานสนทนา ให พ ดค ย สอบถาม ซ อขาย ท กเร องด านเกษตร อ านรายละเอ ยด ต ดต งฟร บน iPhone หร อ iPad ต ดต งฟร บนม อถ อ หร อ แท บเล ต Android เช น Samsung Sony LG Lenovo Oppo Huawei HTC vivo และอ กหลายๆย ห อ แอพผสมป ย ผสมป ยใช เอง ประหย ดกว า ลดต นท น เพ มผลผล ต ได ใช ป ยเต มส ตรในราคาไม แพง อ านรายละเอ ยด ต ดต ง iPhone iPad iPod ต ดต ง Android เวอร ช นภาษาไทย ต ดต ง Android English Version แอพ ฟาร มเกษตร อ านรายละเอ ยด ต ดต งตอนน ฟร เป นแอพจากฟาร มเกษตร ช วยให ท กท านเข าส เว บไซต FarmKaset ORG ผ านม อถ อของท านได อย างสะดวกสะบาย และออกแบบให ใช งานง าย อ านง ายบนม อถ อโดยเฉพาะ รายการ จอโลกเศรษฐก จ ใช แอพฟาร มเกษตร เป นข อม ลอ างอ งเล กน อย ในการทำรายการ LINE ID ของปร ม primpb LINE สอบถามส

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/apps.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ติดต่อฟาร์มเกษตร | FarmKaset.ORG
  ผ สนใจ สามารถด ส นค าและส งซ อส นค าจากฟาร มเกษตร ผ าน LINE โปรแกรมแชทยอดฮ ต ท ม ผ ใช งานมากท ส ดในโลก 4 ก มภาพ นธ 2015 เป ดต ว Responsive Design ของ FarmKaset ORG ปร บโครงสร างเว บไซต FarmKaset ORG น บเป นการปร บคร งใหญ ของเว บไซต โดยปร บโครงสร างเป น Responsive Design เพ อรองร บการใช งานจากโทรศ พท ม อถ อ แท ปเล ต และคอมพ วเตอร ให สามารถเข าถ งได ง ายและปร บหน าจออ ตโนม ต ตามขนาดหน าจออ ปกรณ ท ผ ใช งานใช เข าเว บ 19 ม นาคม 2014 เป ดต ว แอพผสมป ย แอพผสมป ย เป น Mobile application ท ทำงานบน Smartphone ท ม ระบบปฏ บ ต การเป น Android ฟาร มเกษตรได พ ฒนาข นเป นสองเวอร ช น ค อต วท เป นภาษาไทย และเวอร ช นภาษาอ งกฤษ ซ งม ช อว า Fartilizer Mixing Calculators 30 พฤจ กายน 2012 เป ดต ว FKTrade COM FKTrade COM อ กหน งเว บไซต จาก FarmKaset ORG ท ออแบบมาเพ อบร การค าส งป จจ ยการผล ตทางด านเกษตรกรรมให ก บร านค าท เป นค ค า และนำเข าว ตถ ด บสำหร บโรงงานผล ตส นค าประเภทป จจ ยการผล ตด านเกษตร ยกต วอย างเช น โรงงานผล ตป ยเป นต น เบ องต นเรานำเข า Humus จากประเทศเว ยดนาม จากบร ษ ทท เป นค ค าฟาร มเกษตร ซ งต งอย ท Ho chi min 25 ก นยายน 2012 เป ดต ว SUN ซ น SUN ซ น สารปร บปร งด นท ด ท ส ดจาก FarmKaset ORG ประกอบด วย Perlite Zeolite Dolomite Gypsum โดยได ร บการสน บสน นจาก หน วยบ มเพาะว สาหก จ สำน กงานอ ทยานว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 18 ต ลาคม 2011 ผ านเกณฑ พ จารณา สนช ผ านเกณฑ พ จารณาค ณสมบ ต จากคณะกรรมการ สำน กงานนว ตกรรมแห งชาต หร อ สนช NiA National Innovation Agency 7 ต ลาคม 2011 ร วมก บ True Corp ให บร การสาย IVR เซ นส ญญา Business Partnership ก บบร ษ ท True Corporation เพ อเร มจ ดจำระบบให บร การ ส ายด วนข อม ลองค ความร ทางด านเกษตรกรรม โดยทาง True Corp เป นผ สน บสน นระบบ IVR และม สำน กงานอ ทยานว ทยาศาสตร ม อ บลราชธาน เป นผ สน บสน นเน อหาองค ความร ทางด านเกษตรกรรม และการประชาส มพ นธ 23 ก นยายน 2011 Office ใน สำน กงานอ ทยานฯ เป ด Office ฟาร มเกษตร ภายในสำน กงานอ ทยานว ทยาศาสตร ม อ บลราชธาน 24 มกราคม 2011 เร ม iLab Asia พ ฒนาเว บไซต iLab Asia ทางฟาร มเกษตรพ ฒนา Source Code ท งหมด ด วย ASP NET AJAX Java Script และเร มเป ดให บร การเม อประมาณ ม นาคม 2011 ก นยายน 2010 เข าร วมก บ SiPA และ สำน กงานอ ทยานว ทยาศาสตร เข าร วมโครงการ Software Incubation ก บทางสำน กงานอ ทยานว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน และ SiPA 26 ธ นวาคม 2008 เร มต น FarmKaset NET จดโดเมนเนม FarmKaset NET และพ นท Web Hosting ก บ Godaddy com และเร มทดสอบใช Content Management System และระบบตระกร าส นค าออนไลน E Commerce ยกต วอย างเช น Joomla SMF Wordpress Magento OpenCart และปร บใช ก บการให ข อม ลส นค า และการร บคำส งซ อออนไลน เพ ออำนวยความสะดวกให

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contact-us.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ติดต่อฟาร์มเกษตร | FarmKaset.ORG
  Prim Piyamas คล กท น Line ไลน ไอด primpb หร อ สแกน QR Code ม มซ ายล างส ด ของเว บไซต หน าน Facebook Group กล มพบปะแลกเปล ยนความเห น กล มฟาร มเกตรบนเฟสบ ค คล กท น YouTube ช องรายการ FK ผ าน YouTube ช องท ว Youtube ฟาร มเกษตร คล กท น Facebook Fanpage FK แฟนเพจ ฟาร มเกษตร คล กท น เช ญท กท านพ ดค ย แลกเปล ยนความร ความค

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/social.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต | FarmKaset.ORG
  ตรเครด ต ระบบรองร บบ ตรเครด ต VISA MASTER CARD AMEX PAYSBUY กร ณาโทรต ดต อฟาร มเกษตร ท 089 4599003 ก อนชำระด วยบ ตรเครด ต ช อ นามสก ล จำนวนเง นท ชำระ การชำระค าส นค าโดยการโอนเง น สอบถาม โทร 089 4599003 FAX 045 511273 e mail FarmKaset gmail com ชำระเง น โดยการโอนเข าบ ญช ช อบ ญช FARMKASET ธนาคารไทยพาณ ชย จำก ด มหาชน เลขท บ ญช 520 240504 8 บ ญช

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/products-payment.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ฟอร์มสั่งสอบถามการใช้ปุ๋ยจากฟาร์มเกษตร : | FarmKaset.ORG
  ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 data ad format autorelaxed เล อกหมวด แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล กพ ช ไม ผล ไม ย นต น เกษตรน าร สม นไพร ไม มงคล พ ทธศ กษา FK Talk ส ขภาพ การใช SUN ก บพ ชต างๆ แอพม อถ อจากฟาร มเกษตร ไม ดอก ไม ประด บ องค กรด านการเกษตร ซ อขายท ด น ห องปศ ส ตว เกษตรกรต วอย าง ฟาร มเกษตรพาเท ยว FK Freestyle Agri live update ออแกน กส จ กรกลเกษตร ไร กาแฟ แสดงท งหมดใน ส นค าเกษตร ฟอร มส งสอบถามการใช ป ยจากฟาร มเกษตร สอบถามการใช ป ยให เหมาะสมก บพ ช การส งซ อป ย การจ ดส ง ใช ฟอร มน ในการต ดต อก บเรา และทางเราจะต ดต อกล บนะจ ะ อ านแล ว 526 ฟอร มส งซ อก งก ามแดง ส งซ อก งก ามแดงจากฟาร มเกษตร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2565 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ฝนทิ้งช่วง ทำราคายางพุ่งแตะ 62 บาท : | FarmKaset.ORG
  ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 data ad format autorelaxed เล อกหมวด แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2574 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ยางพารา : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  านแล ว 12223 i 24 กำหนดจ ดสรรเน อยางส งออก การกำหนดปร มาณจ ดสรรเน อยางสำหร บการส งออกน กระทรวงเกษตรฯ ได ย ดหล กเกณฑ ตามท คณะกรรมการควบค มยางม มต เห นชอบ ค อ อ านแล ว 12728 i 25 ค บหน ายางพารา ส งออกยาง 3แสนต น ความค บหน าในการใช มาตรการด งกล าว โดยระบ ว าเพ อให เป นไปตามข อตกลงของสภาความร วมม อด านยางระหว างประเทศ ITRC ซ งม อ านแล ว 16882 i 26 ลดผล ตยาง พย งราคา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได ระง บการส งออกยางพาราท กชน ดโดยอาศ ยพระราชบ ญญ ต ควบค มยาง พ ศ 2542 เพ อลดปร มาณผลผล ตยางธรรม อ านแล ว 11386 i 27 ยางรมคว นอ ดก อน ผลสำเร จจากการท สถาบ นว จ ยยาง กรมว ชาการเกษตร เป ดตลาดซ อขายยางแบบข อตกลงส งมอบจร ง อ านแล ว 12045 i 28 เป ดกร ดยางต นเล ก ได ไม ค มเส ย ถ งแม จะม การแจ งเต อนชาวสวนยางพาราอย างต อเน อง เก ยวก บผลเส ยของการเป ดกร ดยางก อนกำหนดหร อเป ดกร ดยางต นเล ก ท ง อ านแล ว 13657 i 29 น ำยางปนเป อนอ นตราย ในช วงท ผ านมาเราม กจะได ย นได ฟ งข าวเก ยวก บการใช น ำหม กช วภาพ มาแทน กรดฟอร ม ก หร อท ชาวบ านเร ยกว าน ำกรด อ านแล ว 14711 i 30 แนะด แลสวนยางหน าแล ง นายณ ฎฐก ตต ของท พย เกษตรจ งหว ดหนองบ วลำภ เป ดเผยว า ในช วงน จ งน บเป นช วงสำค ญท อาจสร างความเส ยหายแก สวนยาง อ านแล ว 14149 i 31 การปล กยางพารา สภาพแวดล อมท เหมาะสมต อการปล ก ยางพาราต องการด นท ม หน าด นล ก เพ อให รากเกาะล กได อย างม นคง หากหน าด นต นทำให รากย ดได ไม แน น จะทำให ต นโค นล ม อ านแล ว 32580 i 32 โรคใบยางพาราอ อน เช อน เข าทำลายใบยางขณะม อาย 5 15 ว น ค อ ระยะท ใบขยายและกำล งเปล ยนจากส ทองแดงเป นเข ยวอ อน ใบจะเห ยวและหล ด อ านแล ว 10582 i 33 การแก ป ญหายางพาราหน าตาย การท หน ายางพาราตาย น นเป นป ญหาของเกษตรชาวยางพาราเป นอย างมาก จ งต องม ว ธ แก ไขหน ายางพาราตาย กร ดยางพาราแล วไม ม อ านแล ว 18036 i 34 พ ชเสร มรายได ในสวนยาง ปล กพ ชเสร มรายได ในสวนยาง ช วยให เกษตรกรม รายได เสร มในสวนยางพารา ทำให ม รายได เพ มข น จำแนกได 2 ค อพ ชแซมยางและพ ช อ านแล ว 20369 i 35 การกร ดยาง การกร ดยาง ควรกร ดจากซ ายมาขวา เพ อให ท อน ำยางถ กต ดขาดมาก จะทำให ได น ำยางมากข น อ านแล ว 15752 i 36 แนะนำเกษตรกรชาวสวนยาง ป องก นโรคใบร วง โรคใบร วง ใบยางจะร วงท งท ใบย งเข ยวสด และใบเหล อง ท งน ข นอย ก บสภาพอากาศล กษณะท เด นช ดค อ ก านใบม รอยช ำส ดำ อ านแล ว 16495 i 37 หนอนทราย แมลงศ ตร ยางพารา หนอนทราย Cockchafers เป นต วหนอนของด วงป กแข งชน ดหน งซ งเป นศ ตร ก ดก นและทำลายรากต นยางพารา ทำให ต นยางพาราตายเป น อ านแล ว 15339 i 38 ประว ต ยางพารา ความเป นมายางพารา ชาวพ นเม องในอเมร กากลางและอเมร กาใต เร ยกต นไม ท ให ยางว า คาอ ท ช ค Caoutchouc แปลว าต นไม ร อง อ านแล ว 14487 i 39 โรคตายจากยอดยางพารา โรคตายจากยอด เก ดจากหลายสาเหต เช น อาจเก ดจากอากาศแห

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=4&cat_name=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Vegetative stage - ระยะพัฒนาทรงพุ่มของมันสำปะหลัง : | FarmKaset.ORG
  FK ส ตร 1 อ านเร องน แล ว 96 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 data ad format autorelaxed เล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2573 (2016-04-26)
  Open archived version from archive •