archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • แตงกวา เทคนิคการปลูกแตงกวา : | FarmKaset.ORG
  องพ นในเวลาเย นหร ออากาศไม ร อน เป นต น หร อเม อว าม การระบาดควรฉ ดพ นด วย เบนเลท เดอโรซาล Diametan หร อ Sumilex โรคราแป ง ในแตงกวา 5 เพล ยไฟ Thrips Haplothrips floricola ล กษณะ เป นแมลงขนาดเล ก ต วส น ำตาลอ อนถ งน ำตาลแก พบตามยอดใบอ อน ดอก และผลอ อน การทำลาย ด ดน ำเล ยงท ใบ ดอกอ อน และยอดอ อน ทำให ใบม วนหง กงอ ร ปร างผ ดปกต เป นกระจ ก ม ส สล บเข ยวเป นทาง ระบาดมากในช วงท ม อากาศแห งแล งฝนท งช วง น บเป นแมลงท เป นป ญหาสำค ญท ส ดในการปล กแตงกวา การป องก นกำจ ด ให น ำเพ มความช นในแปลงปล ก โดยให น ำเป นฝอยตอนเช าและตอนเย น จะช วยลดป ญหาของเพล ยไฟได ใช สารฆ าแมลง คาร โบฟ ราน ได แก ฟ ราดาน 3 จ หร อ ค ราแทร 3 จ 1 ช อนชาต อหล ม ใส พร อมก บการหยอดเมล ด จะป องก นได ประมาณ 2 ส ปดาห กรณ ท เร มม การระบาดให ใช สารฆ าแมลง พวก โมโนโครโตฟอส เมทโธม ล อะบาเม กต น ฟอร ม ทาเนท พอสซ เมซ โรล แลนเนท ไดคาร โซล ออลคอล อะโซดร น โตก ไทออน หร อทามารอน ฉ ดพ นท กๆ 5 7 ว น เป นต น โรคเพล ยไฟ ท เก ดในแตงกวา 6 เพล ยอ อน Alphids Aphids gossypii ล กษณะ เป นแมลงขนาดเล ก ลำต วคล ายผลฝร ง ม ท อเล ก ๆ ย นยาวออกไปทางส วนท ายของลำต ว 2 ท อน เป นแมลงปากด ด ต วอ อนส เหล องอมเข ยว ร ปร างคล ายร ปไข ม ปากย นยาวไปใต ส วนอก เม อโตข นจะม ส คล ำเป นส เข ยวอมเทา ต วแก ส ดำและม ป กบ นได ระยะต วเต มว ยของแมลงชน ดน ใช เวลา 5 41 ว น ตลอดช ว ตต วเต มว ยต วหน งๆสามารถออกล กได 15 450 ต ว การทำลาย ต วอ อนและต วเต มว ย ด ดน ำเล ยงท ใบและยอดอ อน ทำให ใบม วน ต นแคระแกร น และย งเป นพาหนะนำไวร สด วย ม กระบาดมากในช วงอากาศร อนและแห งซ งเป นตอนท พ ชขาดน ำ โดยม มดเป นต วนำหร อการบ นย ายท ของต วแก บร เวณท ถ กแมลงชน ดน ทำลายจะค อยๆม ส เหล องจนในท ส ดจะม ส เหล องซ ดและหล ดร วงหล นจากต น การเจร ญเต บโตของพ ชจะหย ดชะง ก นอกจากน ย งพบว าส วนของพ ชท ถ กแมลงชน ดน ทำลายอาจม ราดำเก ดข นและเม อราดำระบาดมากๆปกคล มส วนยอดและใบ อ อนก จะทำให กระบวนการส งเคราะห แสงของพ ชดำเน นไปได ยาก ม ผลทำให การเจร ญเต บโตของพ ชไม เป นไปตามปกต การป องก นกำจ ด ถ าพบต นท ม เพล ยอ อนระบาดทำลายให ถอนแล วนำไปทำลายโดยการเผาไฟ ถ าระบาดมากอาจใช ยาป องก นกำจ ดมลงฉ ดพ น ใช สารเคม ป องก นกำจ ดแมลงเช นเด ยวก บการป องก นกำจ ดเพล ยไฟ 7 ไรแดง Red spider mites Tetranychus spp ล กษณะ ไม ได เป นแมลงแต เป นส ตว ท ม ขา 8 ขา ม ขนาดเล กมาก มองเห นเป นจ ดส แดง การทำลาย ด ดน ำเล ยงท ใบและหยอดอ อนทำให ใบเป นจ ดด างม ส ซ ด โดยจะอย ใต ใบเข าทำลายร วมก บเพล ยไฟ และเพล ยอ อน ม กระบาดมากในช วงอากาศร อนและแห งซ งเป นตอนท พ ชขาดน ำ การป องก นกำจ ด ใช สารเคม กำจ ดไร ได แก เคลเทน ไตรไทออน หร อ โอไมท เป นต

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2544&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • การปลูกพริกไทย ปลูกแบบอินทรีย์ เก็บผลผลิตได้ยาวต่อเนื่องถึง 20 ปี : | FarmKaset.ORG
  เก น 5 ป ก ม อาย เพ มข นเป น 18 19 ป ย งให ผลผล ตต อเน อง พ นท ปล กพร กไทยของตนม ท งหมด 12 ไร แบ งเป นพร กไทยพ นธ ซ ลอน และพ นธ มาเลเซ ย ซ งแต เด มได ผลผล ตรวม 3 ต น แต พอมาใช ป ยอ นทร ย ผลผล ตเพ มข นเป น 3 5 ต น ท สำค ญค อต นท นการผล ตลดลงจากเด มกว า 40 เน องจากป ยเคม ต นหน งประมาณ 13 000 บาท ในแต ละป จะต องม ต นท นค าป ยเคม และสารเคม ไม ต ำกว า 300 000 บาท ขณะท ป ยอ นทร ย อย ท ต นละ 1 500 2 000 บาท ใส อย างน อยป ละ 3 คร ง ก จะม ต นท นอย ท 6 000 บาท นอกจากเร องผลผล ตท เพ มข นในขณะท ต นท นลดลงแล ว เกษตรกรรายน ย งม การวางแผนการผล ตเพ อให ผลผล ตออกนอกฤด หร อออกตรงก บช วงท ม ราคาด อย างน อยจะได ราคาจำหน ายพร กไทยอ อน 200 บาท กก หร อถ าแม ว าในฤด กาลผล ตน นราคาตกต ำก ย งสามารถปล อยให พร กไทยแก และขายเป นพร กไทยดำท ได ราคาส งข นได ย นย นเลยว าการปล กพร กไทยอ นทร ย อย ได แน และย งย นกว าเคม ท สำค ญพร กไทยเป นพ ชเศรษฐก จท ม อนาคต เพราะปล กป เด ยวก สามารถเก บผลผล ต ขายค นท น แถมได กำไร 30 พอป ท สองร บกำไรเต ม ๆอ กท งสามารถเก บเก ยวผลผล ตได ยาวนานน บ 20 ป ข อม ลจาก dailynews co th อ านเร องน แล ว 1500 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2543 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การปลูกพริกไทย ปลูกแบบอินทรีย์ เก็บผลผลิตได้ยาวต่อเนื่องถึง 20 ปี : | FarmKaset.ORG
  เก น 5 ป ก ม อาย เพ มข นเป น 18 19 ป ย งให ผลผล ตต อเน อง พ นท ปล กพร กไทยของตนม ท งหมด 12 ไร แบ งเป นพร กไทยพ นธ ซ ลอน และพ นธ มาเลเซ ย ซ งแต เด มได ผลผล ตรวม 3 ต น แต พอมาใช ป ยอ นทร ย ผลผล ตเพ มข นเป น 3 5 ต น ท สำค ญค อต นท นการผล ตลดลงจากเด มกว า 40 เน องจากป ยเคม ต นหน งประมาณ 13 000 บาท ในแต ละป จะต องม ต นท นค าป ยเคม และสารเคม ไม ต ำกว า 300 000 บาท ขณะท ป ยอ นทร ย อย ท ต นละ 1 500 2 000 บาท ใส อย างน อยป ละ 3 คร ง ก จะม ต นท นอย ท 6 000 บาท นอกจากเร องผลผล ตท เพ มข นในขณะท ต นท นลดลงแล ว เกษตรกรรายน ย งม การวางแผนการผล ตเพ อให ผลผล ตออกนอกฤด หร อออกตรงก บช วงท ม ราคาด อย างน อยจะได ราคาจำหน ายพร กไทยอ อน 200 บาท กก หร อถ าแม ว าในฤด กาลผล ตน นราคาตกต ำก ย งสามารถปล อยให พร กไทยแก และขายเป นพร กไทยดำท ได ราคาส งข นได ย นย นเลยว าการปล กพร กไทยอ นทร ย อย ได แน และย งย นกว าเคม ท สำค ญพร กไทยเป นพ ชเศรษฐก จท ม อนาคต เพราะปล กป เด ยวก สามารถเก บผลผล ต ขายค นท น แถมได กำไร 30 พอป ท สองร บกำไรเต ม ๆอ กท งสามารถเก บเก ยวผลผล ตได ยาวนานน บ 20 ป ข อม ลจาก dailynews co th อ านเร องน แล ว 1501 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2543&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ขอทราบวิธีจัดการและควบคุม โรคใบจุดน้ำตาล ครับ (คำถามจากผู้ใช้แอพ : ตอบแล้ว) : | FarmKaset.ORG
  ย บย งเช อรา ไอเอสไรท สารอ นทร ย ย บย งเช อราในนาข าว สก ดจากว ตถ ด บธรรมชาต ท งหมด ผ านการว จ ยพ ฒนา เพ อค ดเล อกว ตถ ด บท ม ประส ทธ ภาพส งในการควบค ม และย บย งเช อรา ด วยเทคโนโลย โดยควบค มสภาพแวดล อมท ผ วใบข าว ทำให เก ดภาวะท ไม เหมาะสมต อการเจร ญเต บโต และการขยายพ นธ ของเช อรา อ กท งย งเพ มประส ทธ ภาพในการย ดต ดผ วใบข าวได ด ย งข น ปลอดภ ยต อผ ใช และผ ใช และผ บร โภค รายละเอ ยดท งหมด คล กท น อ านเร องน แล ว 555 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2542 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ขอทราบวิธีจัดการและควบคุม โรคใบจุดน้ำตาล ครับ (คำถามจากผู้ใช้แอพ : ตอบแล้ว) : | FarmKaset.ORG
  ย บย งเช อรา ไอเอสไรท สารอ นทร ย ย บย งเช อราในนาข าว สก ดจากว ตถ ด บธรรมชาต ท งหมด ผ านการว จ ยพ ฒนา เพ อค ดเล อกว ตถ ด บท ม ประส ทธ ภาพส งในการควบค ม และย บย งเช อรา ด วยเทคโนโลย โดยควบค มสภาพแวดล อมท ผ วใบข าว ทำให เก ดภาวะท ไม เหมาะสมต อการเจร ญเต บโต และการขยายพ นธ ของเช อรา อ กท งย งเพ มประส ทธ ภาพในการย ดต ดผ วใบข าวได ด ย งข น ปลอดภ ยต อผ ใช และผ ใช และผ บร โภค รายละเอ ยดท งหมด คล กท น อ านเร องน แล ว 556 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2542&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ทานตะวัน การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทานตะวัน : | FarmKaset.ORG
  นท ม แผ นไม รอง การขนส งทานตะว นหล งเก บเก ยว ระหว างการขนส ง ไม ควรให เมล ดทานตะว นถ กความช น รถบรรท กต องสะอาด และเหมาะสมก บปร มาณเมล ดทานตะว น ไม ควรเป นรถท ใช บรรท กด น ส ตว ม ลส ตว ป ยเคม หร อสารป องก น กำจ ดศ ตร พ ช เพราะอาจม การปนเป อน ยกเว นจะทำความสะอาดอย าง เหมาะสม ก อนนำมาบรรท ก กรณ ม การขนส งเมล ดทานตะว นในช วงฤด ฝน ต องม ผ าใบคล ม เพ อป องก น เมล ดทานตะว นถ กความช น และได ร บความเส ยหาย ผล ตภ ณฑ ท แปรร ปจากทานตะว น ในช วงฤด หนาวของท กป ประมาณปลายพฤศจ กายนไปจนถ งปลายธ นวาคม ท จ งหว ดลพบ ร จะม สถานท ท องเท ยวยอดน ยมท ช กนำน กท องเท ยวจากท กสารท ศท วไทยให มาเย ยมมาเย อน รวมถ งท มงานท องเท ยวดอทคอม ของเราด วยเช นก น สถานท แห งน นค อ ท งดอกทานตะว น ช วงท กล าวข างต นท จ งหว ดลพบ ร จะเต มไปด วยท งดอกทานตะว นส เหล องสดใสออกมาท าทายแดดจ า เช อเช ญให พวกเราเข าไปเก บภาพถ ายก นจนจ ใจ เม อเท ยวชมเร ยบร อยแล ว ส งท จะพลาดไม ได และเป นไฮไลท ของปากท องก ค อ ของฝาก น นเอง แล วท ท งดอกทานตะว นจะม อย างอ นเป นของฝากได อย างไรถ าไม ใช เมล ดทานตะว น เมล ดทานตะว น พระเอกของงานน จะถ กจ บไปปร งแต ง ปร บรสชาต ให น าล มลอง กลายเป น เมล ดทานตะว นอบเกล อ เมล ดทานตะว นอบน ำผ ง เมล ดทานตะว นอบสม นไพร บางส วนถ กส งไปสร างส มพ นธไมตร ก บแป งสาล กลายมาเป น ค กก เมล ดทานตะว น เพ มความแปลกใหม สำหร บสนนราคาของเมล ดทานตะว นอบรสชาต ต าง ๆ ถ งเล กประมาณ 20 25บาท ถ งใหญ 35บาท 3 ถ ง 100ถ าต องการมากกว าน น ก ส งต างหากได ตามต องการ สำหร บค กก อย ท กล องละ 35 บาท 3 กล อง 100 หร อจะเล อกน ำผ งดอกทานตะว น ก ม หลายขนาดต งแต ประมาณ 70 บาทต อขวด ถ ง 170 บาทต อขวด หากท านใดไม พ ศม ยของฝากท เป นของก น ก ม ของท ระล กให เล อกซ อม ท งท ค นหน งส อร ปดอกทานตะว นส ส นสดใส กรอบร ปท ตกแต งด วยดอกทานตะว น เข มกล ด ท ต ดผม และข าวของเคร องประด บต าง ๆ ท เต มไปด วยดอกทานตะว นน อยใหญ จากฝ ม อของเหล าชาวบ านในช มชมน น สนนราคาก เร มต งแต 5 บาทเป นต นไป น ำผ งดอกทานตะว น ทานตะว นงอก น ำม นจากทานตะว น น ำม นจากทานตะว น เมล ดทานตะว น อ างอ ง pirun ku ac th อ านเร องน แล ว 611 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2541 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ทานตะวัน การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทานตะวัน : | FarmKaset.ORG
  นท ม แผ นไม รอง การขนส งทานตะว นหล งเก บเก ยว ระหว างการขนส ง ไม ควรให เมล ดทานตะว นถ กความช น รถบรรท กต องสะอาด และเหมาะสมก บปร มาณเมล ดทานตะว น ไม ควรเป นรถท ใช บรรท กด น ส ตว ม ลส ตว ป ยเคม หร อสารป องก น กำจ ดศ ตร พ ช เพราะอาจม การปนเป อน ยกเว นจะทำความสะอาดอย าง เหมาะสม ก อนนำมาบรรท ก กรณ ม การขนส งเมล ดทานตะว นในช วงฤด ฝน ต องม ผ าใบคล ม เพ อป องก น เมล ดทานตะว นถ กความช น และได ร บความเส ยหาย ผล ตภ ณฑ ท แปรร ปจากทานตะว น ในช วงฤด หนาวของท กป ประมาณปลายพฤศจ กายนไปจนถ งปลายธ นวาคม ท จ งหว ดลพบ ร จะม สถานท ท องเท ยวยอดน ยมท ช กนำน กท องเท ยวจากท กสารท ศท วไทยให มาเย ยมมาเย อน รวมถ งท มงานท องเท ยวดอทคอม ของเราด วยเช นก น สถานท แห งน นค อ ท งดอกทานตะว น ช วงท กล าวข างต นท จ งหว ดลพบ ร จะเต มไปด วยท งดอกทานตะว นส เหล องสดใสออกมาท าทายแดดจ า เช อเช ญให พวกเราเข าไปเก บภาพถ ายก นจนจ ใจ เม อเท ยวชมเร ยบร อยแล ว ส งท จะพลาดไม ได และเป นไฮไลท ของปากท องก ค อ ของฝาก น นเอง แล วท ท งดอกทานตะว นจะม อย างอ นเป นของฝากได อย างไรถ าไม ใช เมล ดทานตะว น เมล ดทานตะว น พระเอกของงานน จะถ กจ บไปปร งแต ง ปร บรสชาต ให น าล มลอง กลายเป น เมล ดทานตะว นอบเกล อ เมล ดทานตะว นอบน ำผ ง เมล ดทานตะว นอบสม นไพร บางส วนถ กส งไปสร างส มพ นธไมตร ก บแป งสาล กลายมาเป น ค กก เมล ดทานตะว น เพ มความแปลกใหม สำหร บสนนราคาของเมล ดทานตะว นอบรสชาต ต าง ๆ ถ งเล กประมาณ 20 25บาท ถ งใหญ 35บาท 3 ถ ง 100ถ าต องการมากกว าน น ก ส งต างหากได ตามต องการ สำหร บค กก อย ท กล องละ 35 บาท 3 กล อง 100 หร อจะเล อกน ำผ งดอกทานตะว น ก ม หลายขนาดต งแต ประมาณ 70 บาทต อขวด ถ ง 170 บาทต อขวด หากท านใดไม พ ศม ยของฝากท เป นของก น ก ม ของท ระล กให เล อกซ อม ท งท ค นหน งส อร ปดอกทานตะว นส ส นสดใส กรอบร ปท ตกแต งด วยดอกทานตะว น เข มกล ด ท ต ดผม และข าวของเคร องประด บต าง ๆ ท เต มไปด วยดอกทานตะว นน อยใหญ จากฝ ม อของเหล าชาวบ านในช มชมน น สนนราคาก เร มต งแต 5 บาทเป นต นไป น ำผ งดอกทานตะว น ทานตะว นงอก น ำม นจากทานตะว น น ำม นจากทานตะว น เมล ดทานตะว น อ างอ ง pirun ku ac th อ านเร องน แล ว 612 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2541&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ปลูกไผ่บงหวาน สร้างรายได้เดือนละแสน ที่บ้านนาทุม จังหวัดเลย : | FarmKaset.ORG
  ถ งจะให หน อไว ก นและขายได ท งป แต จะให หน อมากในช วงหน าฝน ราคาขายอย ท กก ละ 20 25 บาท ถ านอกฤด ฝน กก ละ 50 60 บาท สนใจค ดจะเอาอย างเขาบ าง ต ดต อไปท 08 7948 9935 แต บอกให ร ไว น ด ไผ บงหวานถ งจะปล กง าย แต เอาไปปล กท อ น รสชาต อาจจะไม อร อยเหม อนท บ านนาท ม ฉะน นจะค ดทำอะไร ให ทดลองท ละน อยท ละน อยด ก อนว า รสชาต จะอร อยเหม อนถ นเก าหร อเปล า อย าค ดโลภเก นต วแล วจะเจ งหมดต ว อ างอ ง thairath co th อ านเร องน แล ว 863 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2540 (2016-04-26)
  Open archived version from archive