archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • การปลูกฟักข้าว เทคนิคการเพาะเมล็ดฟักข้าว ให้งอกเร็วกว่าปกติ : | FarmKaset.ORG
  ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 data ad format autorelaxed เล อกหมวด แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล กพ ช ไม ผล ไม ย นต น เกษตรน าร สม นไพร ไม มงคล พ ทธศ กษา FK Talk ส ขภาพ การใช SUN ก บพ ชต างๆ แอพม อถ อจากฟาร มเกษตร ไม ดอก ไม ประด บ องค กรด านการเกษตร ซ อขายท ด น ห องปศ ส ตว เกษตรกรต วอย าง ฟาร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2530&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ปลากัดสวยงาม ทำรายได้มหาศาล ในตลาดส่งออกต่างประเทศ : | FarmKaset.ORG
  งคโปร อ นโดน เซ ย ญ ป น ฯลฯ และป น เป นอ กป หน งท ทางฟาร มได ม โอกาสขยายตลาดไปย งประเทศในแถบตะว นออก เพราะม พ อค าจากด ไบเร มท จะส งปลาก ดเข าไปจำหน าย ซ งตลาดด ไบถ อว าเป นตลาดใหม เน องจากย งไม ค อยร จ กปลาก ดมากน ก แต พอม การนำเข าไปจำหน าย ป จจ บ นประเทศในแถบตะว นออกกลางให ความสนใจก บการเล ยงปลาก ดเพ มมากข นเร อยๆ สำหร บประเทศไทย ถ อได ว าเป นต นกำเน ดของปลาก ดก ว าได แต ระยะหล งประเทศรอบบ านเราก เร มเพาะพ นธ ปลาก ดได สวยงามเช นเด ยวก บเรา เช น เว ยดนาม มาเลเซ ย ฯลฯ ในอนาคตอ นใกล น แต เน องจากตอนน เขาย งม ต นท นการผล ตท ส งกว าเรา เพราะเขาย งไม สามารถหาแหล งว ตถ ด บราคาถ กได เช นบ านเรา ถ าม แหล งว ตถ ด บท ราคาไม แพง ต อไปก จะเป นค แข งสำค ญท เราไม อาจจะประมาทได สำหร บสยามเบต า ฟาร ม เป นฟาร มท เพาะเล ยงปลาก ด สายพ นธ ปลาหม อฮาร ฟ และทางฟาร มได ม การพ ฒนาสายพ นธ จนได ร บรางว ลบ อยคร ง ซ งการได ร บรางว ลเป นเคร องการ นต ว าจะม คนให ความสนใจปลาก ดของทางฟาร มมากข น โดยเฉพาะตลาดต างประเทศ ปลาเพาะพ นธ ในบ อ และนำมาใส ขวด ก อนจะค ดเล อกปลาเกรดค ณภาพส งออก อ างอ ง manager co th อ านเร องน แล ว 669 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2529 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ปลากัดสวยงาม ทำรายได้มหาศาล ในตลาดส่งออกต่างประเทศ : | FarmKaset.ORG
  งคโปร อ นโดน เซ ย ญ ป น ฯลฯ และป น เป นอ กป หน งท ทางฟาร มได ม โอกาสขยายตลาดไปย งประเทศในแถบตะว นออก เพราะม พ อค าจากด ไบเร มท จะส งปลาก ดเข าไปจำหน าย ซ งตลาดด ไบถ อว าเป นตลาดใหม เน องจากย งไม ค อยร จ กปลาก ดมากน ก แต พอม การนำเข าไปจำหน าย ป จจ บ นประเทศในแถบตะว นออกกลางให ความสนใจก บการเล ยงปลาก ดเพ มมากข นเร อยๆ สำหร บประเทศไทย ถ อได ว าเป นต นกำเน ดของปลาก ดก ว าได แต ระยะหล งประเทศรอบบ านเราก เร มเพาะพ นธ ปลาก ดได สวยงามเช นเด ยวก บเรา เช น เว ยดนาม มาเลเซ ย ฯลฯ ในอนาคตอ นใกล น แต เน องจากตอนน เขาย งม ต นท นการผล ตท ส งกว าเรา เพราะเขาย งไม สามารถหาแหล งว ตถ ด บราคาถ กได เช นบ านเรา ถ าม แหล งว ตถ ด บท ราคาไม แพง ต อไปก จะเป นค แข งสำค ญท เราไม อาจจะประมาทได สำหร บสยามเบต า ฟาร ม เป นฟาร มท เพาะเล ยงปลาก ด สายพ นธ ปลาหม อฮาร ฟ และทางฟาร มได ม การพ ฒนาสายพ นธ จนได ร บรางว ลบ อยคร ง ซ งการได ร บรางว ลเป นเคร องการ นต ว าจะม คนให ความสนใจปลาก ดของทางฟาร มมากข น โดยเฉพาะตลาดต างประเทศ ปลาเพาะพ นธ ในบ อ และนำมาใส ขวด ก อนจะค ดเล อกปลาเกรดค ณภาพส งออก อ างอ ง manager co th อ านเร องน แล ว 670 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2529&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การเลี้ยงนกกะทา ทำใหญ่ทำดีได้ปีเป็นล้าน : | FarmKaset.ORG
  ผลผล ตไข นอกจากน ย งยากท จะทราบว านกต วใดไข ต วไหนไม ไข กรงรวมฝ งขนาดกว าง 1 เมตร ยาว 1 50 เมตร ใช เล ยงนกได ประมาณ 50 75 ต ว ส วนความส งของกรงน นควรให ส งพอด บความส งของนกท จะย นย ดต วได อย าง สบาย ถ าส งมากเก นไปนกม กจะบ น หร อกระโดดซ งจะทำให ได ร บบาดเจ บ ด งน นเพ อป องก นไม ให นกได ร บบาดเจ บอาจใช ม งไนลอนต ป ดแทนไม หร อตาข ายก ได ภาชนะให อาหารนกกะทา ภาชนะ ใส อาหารสำหร บล กนก ควรใช ถาดแบนๆ ท ม ขอบส งไม เก น 1 ซ ม เพราะหากขอบส งเก นไป ล กนกจะก นอาหารไม ได โดยเฉพาะในช วง 3 ว นแรก หล งจากน นอาจใช รางอาหารแบบไก และถ าให ด ควรเป นรางอาหารท ม ขอบ ย นออกมาประมาณ 1 4 น ว เพ อก นอาหารถ กค ยหกกระเด นออกมา ซ งจะต งไว ภายในกรงหร อแขวนอย นอกกกรงก ได หล งจากล กนกอาย มากว า 4 ส ปดาห จะใช รางให อาหารข นก บความยาวของกรง ในกรณ ท วางรางอาหารไว นอกกรง แต ถ าวางรางอาหารไว ภายในกรงให ใช ขนาด 40 50 ซ ม โดยวางไว หลายๆ จ ด เพ อให นกกระทาก นได ท วถ ง นอกจากน อาจให ภาชนะอ นๆ ด ดแปลงมาเล ยงนกกระทาก ได ภาชนะให น ำนกกะทา สำหร บล กนก ใช ท ให น ำล กไก แบบขวด หร อกระต ก โดยใส ก อนห นเล กๆ เพ อลดความล กของน ำ หร อทำท ก นไม ให ล กนกตกน ำหร อลงไปเล นน ำ เพราะจะทำให ตายได โดยเฉพาะล กนกอาย 1 ส ปดาห แรก ผ เล ยงอาจจจะด ดแปลงภาชนะอะไรก ได ขอให ปากภาชนะม ขนาดแคบและต น ให เฉพาะห วนกกระทาลงไปจ กก นน ำได เท าน น ส วนนกใหญ หร อล กนกอาย เก น 3 ส ปดาห แล ว สามารถใช ท ให น ำล กไก แบบขวด หร อกระต ก หร อรางน ำแบบแขวนก ได โดยแขวนไว ด านนอกกรงเช นเด ยวก บรางอาหาร นอกจากน อาจด ดแปลงภาชะนอ นๆ ก ได เช น ถ วย ข นขนาดเล กๆ หร อท ให น ำอ ตโนม ต การเร มเล ยงนกกะทา เราสามารถเร มเล ยงโดยซ อพ นธ นกกระทา จากฟาร มท เพาะล กนกกระทาขายซ งม กจะขายล กนกกระทาเม อม อาย ประมาณ 18 ว น หร อซ อไข ม เช อมาฟ กเอง สำหร บม อใหม หร อผ ท ต องการความง ายและช วร แนะนำให ซ อล กนกมาเล ยงเลย โดยควรซ อล กนกท ม อาย ประมาณ 30 ว น มาเล ยง จะทำให สามารถให ผลผล ตเร วข น อาหารสำหร บนกกะทาน นจะใช อาหารสำหร บนกไข โดยเฉพาะ ควรม โปรต นท เพ ยงพอ อาจใช อาหารสำเร จร ปหร อผสมเอง อาหารจะม ผลต อการออกไข ของนก ถ าอาหารด ม โปรต นท เพ ยงพอ นกจะให ไข ส งถ งว นละส บกว าฟองต อต วเลยท เด ยว ปกต นกหน งต วจะก นอาหารว นละ 15 20 กร ม เราควรให อาหารนกสามเวลา เช าเท ยงเย น เพราะนกจะก นอาหารอย ตลอดเวลา เต มไม ต องเต มราง เพราะธรรมชาต ของนกจะชอบเข ย ทำให อาหารร วงหล นได ถ าเราสามารถผสมอาหารได เองก จะสามารถลดต นท นได เยอะและทำให ม กำไรเพ มข น สำหร บส ตรอาหารน น ก ม ส ตรการผสมง ายๆ แต ใช ได ผล มานำเสนอ โดยใช อาหารไก ไข 3 ก โลกร ม รำข าว 5 ก โลกร ม ปลายข าว 3 ก โลกร ม และว ตาม น 1 ช อนโต ะ ผสมให เข าก นเป นอ นใช ได น ำท ใช เล ยงเราจะใช น ำสะอาด และจะม การผสมว คซ นเม อนกเป นโรค นอกจากน เราจะม การให

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2528 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การเลี้ยงนกกะทา ทำใหญ่ทำดีได้ปีเป็นล้าน : | FarmKaset.ORG
  ผลผล ตไข นอกจากน ย งยากท จะทราบว านกต วใดไข ต วไหนไม ไข กรงรวมฝ งขนาดกว าง 1 เมตร ยาว 1 50 เมตร ใช เล ยงนกได ประมาณ 50 75 ต ว ส วนความส งของกรงน นควรให ส งพอด บความส งของนกท จะย นย ดต วได อย าง สบาย ถ าส งมากเก นไปนกม กจะบ น หร อกระโดดซ งจะทำให ได ร บบาดเจ บ ด งน นเพ อป องก นไม ให นกได ร บบาดเจ บอาจใช ม งไนลอนต ป ดแทนไม หร อตาข ายก ได ภาชนะให อาหารนกกะทา ภาชนะ ใส อาหารสำหร บล กนก ควรใช ถาดแบนๆ ท ม ขอบส งไม เก น 1 ซ ม เพราะหากขอบส งเก นไป ล กนกจะก นอาหารไม ได โดยเฉพาะในช วง 3 ว นแรก หล งจากน นอาจใช รางอาหารแบบไก และถ าให ด ควรเป นรางอาหารท ม ขอบ ย นออกมาประมาณ 1 4 น ว เพ อก นอาหารถ กค ยหกกระเด นออกมา ซ งจะต งไว ภายในกรงหร อแขวนอย นอกกกรงก ได หล งจากล กนกอาย มากว า 4 ส ปดาห จะใช รางให อาหารข นก บความยาวของกรง ในกรณ ท วางรางอาหารไว นอกกรง แต ถ าวางรางอาหารไว ภายในกรงให ใช ขนาด 40 50 ซ ม โดยวางไว หลายๆ จ ด เพ อให นกกระทาก นได ท วถ ง นอกจากน อาจให ภาชนะอ นๆ ด ดแปลงมาเล ยงนกกระทาก ได ภาชนะให น ำนกกะทา สำหร บล กนก ใช ท ให น ำล กไก แบบขวด หร อกระต ก โดยใส ก อนห นเล กๆ เพ อลดความล กของน ำ หร อทำท ก นไม ให ล กนกตกน ำหร อลงไปเล นน ำ เพราะจะทำให ตายได โดยเฉพาะล กนกอาย 1 ส ปดาห แรก ผ เล ยงอาจจจะด ดแปลงภาชนะอะไรก ได ขอให ปากภาชนะม ขนาดแคบและต น ให เฉพาะห วนกกระทาลงไปจ กก นน ำได เท าน น ส วนนกใหญ หร อล กนกอาย เก น 3 ส ปดาห แล ว สามารถใช ท ให น ำล กไก แบบขวด หร อกระต ก หร อรางน ำแบบแขวนก ได โดยแขวนไว ด านนอกกรงเช นเด ยวก บรางอาหาร นอกจากน อาจด ดแปลงภาชะนอ นๆ ก ได เช น ถ วย ข นขนาดเล กๆ หร อท ให น ำอ ตโนม ต การเร มเล ยงนกกะทา เราสามารถเร มเล ยงโดยซ อพ นธ นกกระทา จากฟาร มท เพาะล กนกกระทาขายซ งม กจะขายล กนกกระทาเม อม อาย ประมาณ 18 ว น หร อซ อไข ม เช อมาฟ กเอง สำหร บม อใหม หร อผ ท ต องการความง ายและช วร แนะนำให ซ อล กนกมาเล ยงเลย โดยควรซ อล กนกท ม อาย ประมาณ 30 ว น มาเล ยง จะทำให สามารถให ผลผล ตเร วข น อาหารสำหร บนกกะทาน นจะใช อาหารสำหร บนกไข โดยเฉพาะ ควรม โปรต นท เพ ยงพอ อาจใช อาหารสำเร จร ปหร อผสมเอง อาหารจะม ผลต อการออกไข ของนก ถ าอาหารด ม โปรต นท เพ ยงพอ นกจะให ไข ส งถ งว นละส บกว าฟองต อต วเลยท เด ยว ปกต นกหน งต วจะก นอาหารว นละ 15 20 กร ม เราควรให อาหารนกสามเวลา เช าเท ยงเย น เพราะนกจะก นอาหารอย ตลอดเวลา เต มไม ต องเต มราง เพราะธรรมชาต ของนกจะชอบเข ย ทำให อาหารร วงหล นได ถ าเราสามารถผสมอาหารได เองก จะสามารถลดต นท นได เยอะและทำให ม กำไรเพ มข น สำหร บส ตรอาหารน น ก ม ส ตรการผสมง ายๆ แต ใช ได ผล มานำเสนอ โดยใช อาหารไก ไข 3 ก โลกร ม รำข าว 5 ก โลกร ม ปลายข าว 3 ก โลกร ม และว ตาม น 1 ช อนโต ะ ผสมให เข าก นเป นอ นใช ได น ำท ใช เล ยงเราจะใช น ำสะอาด และจะม การผสมว คซ นเม อนกเป นโรค นอกจากน เราจะม การให

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2528&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • กำจัดแมลงด้วยสารอัลคาลอยด์ : | FarmKaset.ORG
  โดยใช เคร องช วยหายใจ หร อผายปอดให ผ ป วย 2 อาการกระต กเน องจากอาการทางประสาท ให Phenobarbital sodium 0 1 0 2 กร ม เข าทางกล ามเน อ 3 ร กษาตามอาการ อ ลคาลอยด Alkaloid อ ลคาลยอด เป นสารอ นทร ย ท ม ล กษณะเป นด าง และม ไนโตรเจน nitrogen เป นส วนประกอบ ม รสขม ไม ละลายน ำ แต ละลายได ด ในต วทำลายอ นทร ย organic solvent เป นสารท พบมากในพ ชสม นไพร แต ปร มาณสารจะต างก นไปตามฤด กาล สารประเภทน จะม ฤทธ ทางเภส ชว ทยาในหลายระบบ ต วอย างเช น reserpine ในรากระย อม สรรพค ณลดความด นเล อด สาร Quinine ในเปล อกต นซ งโคนา cinchona ม สรรพค ณร กษาโรคมาเลเร ย และสาร morphine ในยางของผลฝ น ม สรรพค ณระง บอาการปวด เป นต น MAKA Multiple Alkaloid Agent Insecticide Natural Organic Plant Alkaloids extracted from specially selected plants using high technology Highly concentrated alkaloids are extremely effective in eliminating and repelling insects They protect the plants from further insect attacks No insecticide resistance build ups as the active ingredients are non specific in action No poisonous residues safe to spray before harvest No contamination of soil and water No user and consumer poisonings Elimination Alkaloids act by destroying the nervous metabolism system of insects and haemocytes Natural active insecticidal oil cover and block the breathing pores of insects Kill ratio is high if used according to manufacturer s instructions Repellent Odor and Active ingredients of Alkaloids effectively coat surfaces of plants The Ionic charges and nerve acting alkaloid will repel insects from attacking plants Protection MAKA Alkaloids will cover and stick to the leaves and plant surfaces to provide continuous repelling protection for extended periods Protect nad Eliminate pest Brown Planthopper Nilaparvata lugens Zigzag Leafhopper Recilla dorsalis Green Leafhopper Nephotettix spp Rice Thrips Balliothrips biformis Direction for use Eliminate Repel and Protect Dilute 80 100 cc with 20 liters of water spray every 7 days Dispersion Dilute 100 cc with 20 litters of water spray every 3 days Recommendations Shake well before use Spray in the moing or evening If used with other chemicals dilute chemicals with water before mixing with MAKA Natural Organic Plant Alkaloids extracted from specially selected plants using higth technology Eladication Alkaloid act by destroying the nervous metabolism system of insects and haemocytes Repellent Order and Active ingredients of Alkaloid effectively coat surfaces of plants the alkaloid will repel insects from attacking plants Protection Cover and stick to the leaves and plant surfaces to provide continuous repelling protection for extended periods อ านเร องน แล ว 428 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2527 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • กำจัดแมลงด้วยสารอัลคาลอยด์ : | FarmKaset.ORG
  โดยใช เคร องช วยหายใจ หร อผายปอดให ผ ป วย 2 อาการกระต กเน องจากอาการทางประสาท ให Phenobarbital sodium 0 1 0 2 กร ม เข าทางกล ามเน อ 3 ร กษาตามอาการ อ ลคาลอยด Alkaloid อ ลคาลยอด เป นสารอ นทร ย ท ม ล กษณะเป นด าง และม ไนโตรเจน nitrogen เป นส วนประกอบ ม รสขม ไม ละลายน ำ แต ละลายได ด ในต วทำลายอ นทร ย organic solvent เป นสารท พบมากในพ ชสม นไพร แต ปร มาณสารจะต างก นไปตามฤด กาล สารประเภทน จะม ฤทธ ทางเภส ชว ทยาในหลายระบบ ต วอย างเช น reserpine ในรากระย อม สรรพค ณลดความด นเล อด สาร Quinine ในเปล อกต นซ งโคนา cinchona ม สรรพค ณร กษาโรคมาเลเร ย และสาร morphine ในยางของผลฝ น ม สรรพค ณระง บอาการปวด เป นต น MAKA Multiple Alkaloid Agent Insecticide Natural Organic Plant Alkaloids extracted from specially selected plants using high technology Highly concentrated alkaloids are extremely effective in eliminating and repelling insects They protect the plants from further insect attacks No insecticide resistance build ups as the active ingredients are non specific in action No poisonous residues safe to spray before harvest No contamination of soil and water No user and consumer poisonings Elimination Alkaloids act by destroying the nervous metabolism system of insects and haemocytes Natural active insecticidal oil cover and block the breathing pores of insects Kill ratio is high if used according to manufacturer s instructions Repellent Odor and Active ingredients of Alkaloids effectively coat surfaces of plants The Ionic charges and nerve acting alkaloid will repel insects from attacking plants Protection MAKA Alkaloids will cover and stick to the leaves and plant surfaces to provide continuous repelling protection for extended periods Protect nad Eliminate pest Brown Planthopper Nilaparvata lugens Zigzag Leafhopper Recilla dorsalis Green Leafhopper Nephotettix spp Rice Thrips Balliothrips biformis Direction for use Eliminate Repel and Protect Dilute 80 100 cc with 20 liters of water spray every 7 days Dispersion Dilute 100 cc with 20 litters of water spray every 3 days Recommendations Shake well before use Spray in the moing or evening If used with other chemicals dilute chemicals with water before mixing with MAKA Natural Organic Plant Alkaloids extracted from specially selected plants using higth technology Eladication Alkaloid act by destroying the nervous metabolism system of insects and haemocytes Repellent Order and Active ingredients of Alkaloid effectively coat surfaces of plants the alkaloid will repel insects from attacking plants Protection Cover and stick to the leaves and plant surfaces to provide continuous repelling protection for extended periods อ านเร องน แล ว 429 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2527&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การเลี้ยงควาย : | FarmKaset.ORG
  าหร อข ม าแบบเคาบอยอเมร ก นตะว นตก ว ตถ ประสงค ของการเล ยงโดยท วไป เพ อผล ตควายขาย ใช งาน และเอาเน อ ม ผ เล ยงควายแบบน อย ท วไปในเม องไทย การเล ยงแบบน ส วนใหญ เป นการเล ยงควายในฝ งควายฝ งหน ง ๆ ม จำนวนต งแต 200 300 ต ว การเล ยงควายแบบข นในคอก เป นการเล ยงควายเพ อให ข นอ วนแล วส งตลาดโดยเฉพาะ ควายจะถ กก กบร เวณโดยได ร บอาหารท ม พล งงานส ง ช วยให อ วนเร ว การเล ยงแบบน ไม จำเป นต องใช ท งหญ าหร อพ นท ท กว างขวาง ส วนใหญ กระทำการแบบชานเม อง ในเม องไทยไม ค อยม การเล ยงแบบน แต ในอนาคตคาดว า จะม การเล ยงควายเก ดข น เพราะราคาเน อแพงข น ผ บร โภคน ยมเน อค ณภาพส ง ราคาอาหารข นก ไม แพงน ก ว ชาการเล ยงควายแบบน แพร หลายข น พร อมท งความต องการเน อควายในต างประเทศก ส งข นด วย อ างอ ง kanninini wordpress com อ านเร องน แล ว 659 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2526 (2016-04-26)
  Open archived version from archive