archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • การเลี้ยงควาย : | FarmKaset.ORG
  าหร อข ม าแบบเคาบอยอเมร ก นตะว นตก ว ตถ ประสงค ของการเล ยงโดยท วไป เพ อผล ตควายขาย ใช งาน และเอาเน อ ม ผ เล ยงควายแบบน อย ท วไปในเม องไทย การเล ยงแบบน ส วนใหญ เป นการเล ยงควายในฝ งควายฝ งหน ง ๆ ม จำนวนต งแต 200 300 ต ว การเล ยงควายแบบข นในคอก เป นการเล ยงควายเพ อให ข นอ วนแล วส งตลาดโดยเฉพาะ ควายจะถ กก กบร เวณโดยได ร บอาหารท ม พล งงานส ง ช วยให อ วนเร ว การเล ยงแบบน ไม จำเป นต องใช ท งหญ าหร อพ นท ท กว างขวาง ส วนใหญ กระทำการแบบชานเม อง ในเม องไทยไม ค อยม การเล ยงแบบน แต ในอนาคตคาดว า จะม การเล ยงควายเก ดข น เพราะราคาเน อแพงข น ผ บร โภคน ยมเน อค ณภาพส ง ราคาอาหารข นก ไม แพงน ก ว ชาการเล ยงควายแบบน แพร หลายข น พร อมท งความต องการเน อควายในต างประเทศก ส งข นด วย อ างอ ง kanninini wordpress com อ านเร องน แล ว 660 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2526&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การปลูกบล็อคโคลี่ : | FarmKaset.ORG
  าม พบการเข าทำลายของศ ตร พ ช ข อควรระว ง ควรหล กเล ยงพ นท ฝนตกช ก และม น ำข ง แสงแดดน อย เป นพ ชท ต องการป ยในปร มาณท มาก หากป ยไม เพ ยงพอจะ ทำให อาย การเต บโต ยาวนานมากข น การเก บเก ยว อาย 90 100 ว น ตามฤด กาลและสายพ นธ อ างอ ง myveget com ร ปภาพ pantip com jatujak อ านเร องน แล ว 836 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2525 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การปลูกบล็อคโคลี่ : | FarmKaset.ORG
  าม พบการเข าทำลายของศ ตร พ ช ข อควรระว ง ควรหล กเล ยงพ นท ฝนตกช ก และม น ำข ง แสงแดดน อย เป นพ ชท ต องการป ยในปร มาณท มาก หากป ยไม เพ ยงพอจะ ทำให อาย การเต บโต ยาวนานมากข น การเก บเก ยว อาย 90 100 ว น ตามฤด กาลและสายพ นธ อ างอ ง myveget com ร ปภาพ pantip com jatujak อ านเร องน แล ว 837 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2525&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การปลูกหอมแดงไร้ดิน ด้วยถาดไข่ : | FarmKaset.ORG
  1 ใบและช วยร กษาความช มช นของต นหอมอ กด วยค ะ ข อม ล Kaijeaw com ร ปภาพ Sukan Star TV อ านเร องน แล ว 1344 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2524 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การปลูกหอมแดงไร้ดิน ด้วยถาดไข่ : | FarmKaset.ORG
  1 ใบและช วยร กษาความช มช นของต นหอมอ กด วยค ะ ข อม ล Kaijeaw com ร ปภาพ Sukan Star TV อ านเร องน แล ว 1345 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2524&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ถั่วแระญี่ปุ่น หรือบางครั้งเรียก ถั่วเหลืองฝักสด : | FarmKaset.ORG
  ม การขยายพ นธ ถ วแระญ ป น โดยการเพาะเมล ดลงในแปลงปล กท ม การเตร มด นอย างด และม การด แลร กษารวมท งการให น ำและป ยเป นอย างด พ นธ ท ม การแนะนำให ปล ก ได แก กพส 292 Shironomai White Lion Oofurisode Tengamine Karitea การเก บเก ยวถ วแระญ ป น เก บเก ยวฝ กสดท อาย 62 65 ว นหล งหยอดเมล ด โดยเล อกฝ กท ม 2 เมล ดข นไป ความยาวฝ กไม น อยกว า 4 5 เซนต เมตร ฝ ก 1 ก โลกร มม จำนวนฝ กไม เก น 350 ฝ ก และไม ม รอยตำหน ใดๆ บนฝ ก ตามมาตรฐานการส งตลาดญ ป น อ างอ ง กร ง และ ส ร ก ล 2547 ศ นย ข อม ลสารสนเทศทางการเกษตร 2547 CEDIS 2549 Shanmugasundaram and Sumarno 1992 baanjomyut com ร ปภาพ bloggang com อ านเร องน แล ว 871 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2523 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ถั่วแระญี่ปุ่น หรือบางครั้งเรียก ถั่วเหลืองฝักสด : | FarmKaset.ORG
  ม การขยายพ นธ ถ วแระญ ป น โดยการเพาะเมล ดลงในแปลงปล กท ม การเตร มด นอย างด และม การด แลร กษารวมท งการให น ำและป ยเป นอย างด พ นธ ท ม การแนะนำให ปล ก ได แก กพส 292 Shironomai White Lion Oofurisode Tengamine Karitea การเก บเก ยวถ วแระญ ป น เก บเก ยวฝ กสดท อาย 62 65 ว นหล งหยอดเมล ด โดยเล อกฝ กท ม 2 เมล ดข นไป ความยาวฝ กไม น อยกว า 4 5 เซนต เมตร ฝ ก 1 ก โลกร มม จำนวนฝ กไม เก น 350 ฝ ก และไม ม รอยตำหน ใดๆ บนฝ ก ตามมาตรฐานการส งตลาดญ ป น อ างอ ง กร ง และ ส ร ก ล 2547 ศ นย ข อม ลสารสนเทศทางการเกษตร 2547 CEDIS 2549 Shanmugasundaram and Sumarno 1992 baanjomyut com ร ปภาพ bloggang com อ านเร องน แล ว 872 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2523&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การปลูกฟักทอง : | FarmKaset.ORG
  ออก แล วนำไปเคาะให ละอองเกสรตกลงบนดอกต วเม ย อ กว ธ หน งท เกษตรกรผ ปล กฟ กทอง จ สกลนคร แนะนำเทคน คง ายๆ ค อ เอานมผงท ใช เล ยงทารกผสมน ำพอประมาณ พ นใส ดอกฟ กทองในระยะท ดอกกำล งบาน เพ อล อแมลงมาช วยผสมเกสร ว ธ น ช วยให ฟ กทองต ดผลท กเถา โดยไม ต องต อดอก การเก บเก ยวฟ กทอง ฟ กทองเป นพ ชผ กท แมลงไม ค อยชอบทำลายเม อผลแก เก บเก ยวไว เลยโดยส งเกตส เปล อก ส จะกลมกล นเป นส เด ยวก น ไม แตกต างก นมากน กด นวลข นเต มท งผล ค อม นวลข นต งแต ข วไปจนตลอดก นผล แสดงว าแก จ ดการเก บควรเหล อข วต ดไว ด วยส กพอประมาณเพ อช วยให เก บร กษาได นานข นสามารถเก บผลไว รอขาย หร อบร โภคได นานๆ โดยไม ต องใส ต เย น ฟ กทองก บการให ผลผล ต จะทยอยเก บผลได 5 6 คร ง เก บได เร อยๆ ถ าปล กเด อนก มภาพ นธ จะเก บผลได ในเด อนม ถ นายน พ นธ หน ก ทยอยเก บไปได เร อยๆ จนเด อนกรกฎาคม ต นหน งถ ง 5 7 ผล 1 ไร ให ผลผล ตประมาณ 1 1 5 ต น ถ าด แลร กษาใส ป ยด จะให ถ ง 2 ต น น ำหน กสด ถ าพ นธ เบา ปล กได 50 60 ว น ก เก บผลได โรคและแมลงศ ตร ของฟ กทอง 1 โรคเถาเห ยว เก ดจากเช อแบคท เร ย ล กษณะค อใบในเถาจะเห ยวลงท ละใบ เม อเห ยวจากปลายเถามาโคนเถาแล ว จะเห ยวพร อมก นหมดท งต น ถ าเอาม ดเฉ อนเถาท เห ยวด ตามความยาวจะเห นว า กลางลำต นในเถาฉ ำน ำมากกว าปกต เช อแบคท เร ยน จะอาศ ยอย ในต วแมลงเต าแตง เม อแมลงเต ามาก ดก นใบ จะนำเช อน เข าส ต นฟ กทองและเพ มปร มาณข นอย างรวดเร ว การป องก นกำจ ด ใช สารเคม เซพว น 85 อ ตรา 20 30 กร ม ต อน ำ 20 ล ตร ห ามใช เก นจะทำให ใบใหม ฉ ดพ นแมลงเต าท เป นพาหะนำโรคเถาเห ยว โดยฉ ดพ นเม อต นกล าแข งแรง พ นท ก 5 7 ว น จนฟ กทองเร มทอดยอด 2 เพล ยไฟ เป นแมลงขนาดเล กมาก ต วอ อนจะม ส แสด ต วแก จะเป นส ดำต วขนาดเท าปลายเข มจะด ดน ำเล ยงท ยอดอ อนและใต ใบอ อน ทำให ยอดหดส นปล องถ ยอดช ต งข น หร อเร ยกว า โรคยอดต ง ไอ โต ง ถ าพ งเร มเป นใหม ๆ แล วม ฝนตกมาหร อให น ำท วถ งเพล ยไฟจะหายไป การป องก นกำจ ดแมลงในฟ กทอง 1 ปล กมะระล อมไว ส ก 2 ช น แล วจ งปล กฟ กทอง เพราะมะระจะต านทานเพล ยไฟได ด หร อปล กมะระแซมในแปลงท ปล กฟ กทอง 2 เพล ยไฟชอบระบาดในฤด แล ง ถ าม ฝนมาจะหายไป เม อเพล ยไฟเข าทำลายใช แลนเนท หร อไรเนต หร อพอสซ ฉ ดพ นท ก 5 7 ว น ถ าระบาดมากฉ ดพ น 3 5 ว น โดยงดพ นก อนเก บเก ยว 15 ว น ร ปภาพจาก matichon co th ข อม ลจาก doae go th อ านเร องน แล ว 909 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2522 (2016-04-26)
  Open archived version from archive •