archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • วิธีการสังเกตุการขาดธาตุอาหารของพืชเบื้องต้น ใส่ปุ๋ยแล้วพืชตอบสนองน้อย หรือไม่ตอบสนองต่อปุ๋ย เพราะอะไร? : | FarmKaset.ORG
  อยๆ เก ยวก บด นและพ ชท เราปล กด วยค ะ และการตรวจด น ไม ได หมายถ งแค การเอาเคร องตรวจ pH ไปจ มท ด นเพ ยงอย างเด ยว แต การตรวจด น เหม อนการว น จฉ ยโรค ต องใช เคร องม อทดสอบท ท นสม ยและแม นยำ ตรวจด นก อนปล กพ ช ด กว าต องซ อยาร กษาโรคแพงๆ หร อป ยสารพ ดอย าง แต พ ชก ย งไม งามส กท นะคะ บร การตรวจด นผ านระบบออนไลน ง ายๆ ได ท เว บ www iLab Asia นะคะ เข ยนโดย ปร ม ฟาร มเกษตร สน บสน นโดย iLab ตรวจด น ว เคราะห ธาต อาหารในด น www iLab Asia ป ยตรา FK จากฟาร มเกษตร ออกแบบมาเพ อตอบโจทย Law of the minimum อ านเร องน แล ว 5090 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2483 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • มีคนถามว่า ทำเกษตรแล้วรวยไหม? รวย จน สวย ขีเหร่ ตอบยาก บรรทัดฐานทางจิตใจคนไม่เท่ากัน : | FarmKaset.ORG
  ดใจให กว าง เร ยนร ส งใหม ๆ หาเพ อนใหม ๆ ไม แน ป หน า อาจม เศรษฐ ใหม จากอาช พเกษตกรเพ มข นอ กหลายท าน หร อ อาจม หลายท านท ค นพบคำว เศษ ส ข จากอาช พเกษตรกร อ นเป นอาช พของคนส วนใหญ ของประเทศค ะ เข ยนโดย ปร ม ฟาร มเกษตร สน บสน นโดย iLab ตรวจด น ว เคราะห ธาต อาหารในด น www iLab Asia ป ยตรา FK จากฟาร มเกษตร ออกแบบมาเพ อตอบโจทย Law of the minimum อ านเร องน แล ว 3128 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2482 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ปลูกมันสำปะหลัง : เลือกพันธุ์อะไร เกษตร ระยอง ห้วยบง อ้าวเกล็ดมังกรไม่ได้รับการรับรองพันธุ์ : | FarmKaset.ORG
  ไม แตกก ง ทำความสะอาดแปลงได ง าย แต ไม ทนโรคไรแดง ระยอง 11 หร อเข ยวปลดหน หร อ ม งกรหยก พ นธ น ออกห วช านะคะ ข ดด ตอนอาย 2 เด อนย งไม ออกห วเลย แต ถ าได ลงห วหล ง 3 เด อนไปแล ว ก ห วดก และห วใหญ แต สะสมน ำหน กได ช านะคะ ต องข ดหล ง 13 เด อนไปถ งจะด แต ม กเป นโรคห วเน าง ายหากโดนน ำฝนแฉะๆหร อน ำข งแค 3 4 ว นค ะ ตรงท เราปล กใกล ล มน ำ ห วเน าหมดเลยโซนใกล น ำ หน าฝนจะม น ำเอ อมาท วมบร เวณน นทำให ด นแฉะค ะ เกร ดม งกร ม นสายพ นธ น ย งไม ได ข นทะเบ ยนร บรองจากกรมว ชาการเกษตรนะคะ ห วใหญ ห วดกจร ง แต ต องปล กในภาพด นร วนทรายและไม ขาดน ำ ห วถ งจะด นะคะ จากการปล กตามธรรมชาต ของเรา ข ดด น ำหน กเม ออาย 6 เด อน เห นห วใหญ ๆ แต เบากว าพ นธ เกษตรศาสตร 50 มาก และพอปล กๆ ไปม นกลายพ นธ ออกไปท กป ไ ม เหม อนล กษณะเด ม ปล กข ามแล งไม ได โรคเพล ยแป งและไรแดงลงใบเร วมากค ะ แต ถ าปล กหน าฝน แม ต นเล กๆ แต ห วดกและยาวมาก สร ปว า การจะเล อกปล กม นสำปะหล งพ นธ อะไรด ท ส ดน น พ จารณาจากว ตถ ประสงค การปล กและสภาพด นของเราเป นหล ก อยากข ดเร วหร อย ดอาย ออกไปก อน รอได หร อรอไม ได ย งไงก ต องข ด พ นธ ท ปล กในพ นท อ นได ผล พอนำมาปล กในพ นท เรา อาจจะไม ได ผลอย างไร อ นเขา ด งน นแล ว ว ธ ท ด ท ส ด ค อการลงม อค ดเล อกสายพ นธ ท เหมาะสมด วยต วท านเอง หม นส งเกต เก บข อม ลเปร ยบเท ยบ แนะนำให ปล กหลายๆสายพ นธ ในป แรก ป ถ ดไปเล อกพ นธ ท เหมาะท ส ด ด ท ส ดสำหร บเราค ะ เข ยนโดย ปร ม ฟาร มเกษตร สน บสน นโดย iLab ตรวจด น ว เคราะห ธาต อาหารในด น www iLab Asia ป ยตรา FK จากฟาร มเกษตร ออกแบบมาเพ อตอบโจทย Law of the minimum อ านเร องน แล ว 5723 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2481 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ปุ๋ยอินทรีย์ : เพิ่มผลผลิตพืชได้จริง วันนี้มาทำความเข้าใจการทำงานของมัน : | FarmKaset.ORG
  งน น ข อควรจำ ค อเพ อลดการส ญเส ยค ณภาพของป ยอ นทร ย เวลาใช ควรอย ใต ด น หร อคล กเคล าไปก บด น หร อเป นการรองพ นจะด ท ส ดค ะ เน องจากป ยอ นทร ย ไม ม ธาต อาหารหล ก NPK เพ ยงพอต อความต องการในสร างสร างการเจร ญเต บโตและสร างผลผล ตของพ ช หากนำป ยอ นทร ย มาหว านพ ชหม นเร วอาย ส น จะได ผลตอบสนองช า แต หากใส ต งแต ข นตอนการเตร ยมด นจะได ผลด กว ามาก ลดการส ญเส ยเผาไหม จากแสงแดด ลดการชะล างจากน ำฝน สำหร บไม ย นต นหร อพ ชอาย ยาว ๆ สามารถนำป ยอ นทร ย มาใช ในระยะพ กต วได ช วยปร บโครงสร างของด นและเตร ยมความพร อมของด นสำหร บการหว านป ยเคม ต อไป ไม ว าจะเป นป ยอ นทร ย หร อป ยเคม ม ประโยชน มากมายต อพ ช แต ต องร จ กว ธ การใช ให เหมาะสมก บพ ชแต ละชน ดด วยนะคะ เข ยนโดย ปร ม ฟาร มเกษตร สน บสน นโดย iLab ตรวจด น ว เคราะห ธาต อาหารในด น www iLab Asia ป ยตรา FK จากฟาร มเกษตร ออกแบบมาเพ อตอบโจทย Law of the minimum อ านเร องน แล ว 2281 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2480 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เส้นผมบังภูเขา ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ พืชก็ไม่งามเท่าคนอื่น ใส่ปุ๋ยไม่ตรวจดินก่อน ก็เหมือนเอาดินไปถมลงดิน : | FarmKaset.ORG
  รองท พ ชนำไปใช น อย แต ก ม ความจำเป น หากขาดธาต เหล าน พ ชม กจะบ งบอกโรค หร อ ด นม ป ญหาค ะ โบรอน โมล บด น ม แมงกาน ส อะล ม เน ยม ทองแดง เหล ก ส งกะส ความเค มของด น หร อ EC ความต องการป น ซ งม ความส มพ นธ ก บความเป นกรด ด างของด น ท กว นน การตรวจด นง ายๆ ซ งม ท งภาคร ฐและเอกชนหลายรายให บร การตรวจด นอย นะคะ ง ายๆ ทำรายการตรวจผ านระบบออนไลน เก บต วอย างด นส งทางไปรษณ ย และรอร บผลตรวจทางอ เมล ประหย ดเง นค าป ย ค าด แลร กษาโรคพ ช และเพ มผลผล ตให ก บพ ชท ปล กได แนะนำให ตรวจด นก อนปล กพ ชค ะ เข ยนโดย ปร ม ฟาร มเกษตร P S ตรวจด นผ านเว บไซต ออนไลน ได ท iLab Asia นะคะ ได ร บผลการตรวจภายใน 7 ว นทำการทางอ เมลค ะ สน บสน นโดย ป ยตรา FK จากฟาร มเกษตร ออกแบบมาเพ อตอบโจทย Law of the minimum อ านเร องน แล ว 8709 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2479 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ปลูกพืชอินทรีย์ : ไม่ได้ผลเพราะไม่รักการพัฒนาตนเอง : | FarmKaset.ORG
  ผลภายใน 24 48 ช วโมง เม อหนอนก นใบพ ช เข าใจจะได ร บพ ษเข าส ร างกาย ลำต วเห ยวและเป นอ มพาต ไม สามารถแพร พ นธ ต อไปได ข อด ของเช อบ ท ค อ ออกฤทธ แบบเจาะจงเฉพาะก บหนอนเท าน น ไม เป นอ นตรายต อคน ส ตว หร อแมลงอ นๆ ท เป นประโยชน ทางธรรมชาต เช น ต วห ำ ต อ แตนเบ ยน ไม ม ผลกระทบต อเช อบ ท สนใจ ไอก บ ท ต ดต อได ผ านล งค http www farmkaset net fungicide insecticide 26 organic insecticide aiki html ด งน นหากสวนผ ก สวนผลไม เจอป ญหาหนอนร มแล ว ทางเล อกปลอดภ ยและได ผล ค อการใช เช อเช อบ ท ในการจำก ดค ะ 3 สารอ นทร ย อ กต วท น ยมใช ก น ค อ เช อราโตรโคเดอม า สามารถป องก นและย บย งการเจร ญเต บโตของเช อราท เป นสาเหต ของโรคพ ชหลายชน ดเช น โรคเห ยว รากเน า โคนเน า และนอกจากน ย งสามารถป องก นโรคแอนแทรกโนสในมะม วงและพร กได ด สามารถใช ได ท งผ ก พ ชไร และไม ผล และ จ ล นทร ย พ นบ านอ กต วท ม ประส ทธ ภาพส งในการป องก นโรคราท เก ดจากทางด นค อ IMO ไอเอ มโอ จ ล นทร ย ประส ทธ ภาพส ง นำมาฉ ดพ นลงผ วด น หร อฉ ดพ นในระหว างการเตร ยมด นเพ อปล กพ ช จะช วยลดป ญหาโรคเน าโคนเน าได โดยสร ปค อ การจะใช ยาหร อสารอ นทร ย ให ได ผลน น ต องเจาะจงเฉพาะโรค ถ งจะได ผล และต องใช เวลาส กระยะนะคะ เข ยนโดย ปร ม ฟาร มเกษตร สน บสน นโดย iLab ตรวจด น ว เคราะห ธาต อาหารในด น www iLab Asia ป ยตรา FK จากฟาร มเกษตร ออกแบบมาเพ อตอบโจทย Law of the minimum อ านเร องน แล ว 2370 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2478 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • อินทรียวัตถุ : (Organic matter) สำคัญยังไงต่อดินและพืช? : | FarmKaset.ORG
  อย างน อยป ละ 1 คร งเน ออออ ท น อ นทร ยว ตถ สำค ญขนาดน จะหาจากไหนได บ าง คำตอบค อ หาได จาก การใส ป ยอ นทร ย ป ยหม ก เช นหม กฟางข าว เศษอาหาร ให เน าเป อย แล วนำมาหว านในด น ป ยคอก ค อ พวกข ว ว ข ควาย ข หม ข ไก หร อท ได จากการเล ยงส ตว ป ยพ ชสด ได จากการปล กพ ชตระก ลถ ว เช น ปอเท อง ต นโสน ถ วพ ม ถ วผ เป นต น ป ยช วภาพ เช น พวกแหนแดง นะคะ สร ปค อ ด นท ขาดอ นทร ยว ตถ ต อให ใส ธาต อาหารหล ก NPK หร อ ธาต รองมากมายแค ไหน ถ าขาดอ นทร ยว ตถ ในด น พ ชก ไม เจร ญเต บโตได ด นะคะ ไม เช อลองปล กต นไม ในด นท ข ดมาจากก นบ อโดยไม ใส ป ยอ นทร ย รองพ น ใส แต ป ยเคม ด นะคะ ว าจะตายหร อรอด เข ยนโดย ปร ม ฟาร มเกษตร สน บสน นโดย iLab ตรวจด น ว เคราะห ธาต อาหารในด น www iLab Asia ป ยตรา FK จากฟาร มเกษตร ออกแบบมาเพ อตอบโจทย Law of the minimum อ านเร องน แล ว 4899 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2477 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การผสมปุ๋ยเม็ด : ผสมปุ๋ยใช้เอง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต : | FarmKaset.ORG
  ยาก บไนโตรเจน ทำให พ ชด ดไนโตรเจนไปใช ไม ได หากต องการปร บสภาพของด นแนะนำให หว านพวกสารปร บสภาพของด นไปก อนหร อหว านพร อมก บการเตร ยมด นเลย อย านำมาใช พร อมก บป ยเคม ท ผสมใช เอง และไม ควรนำมาเป นฟ วเลอร ผสมก บแม ป ยเช นก นค ะ ข อแนะนำหากผสมป ยใช เองโดยสร ป ผสมเฉพาะแม ป ยให ได ตามส ตรท ต องการ โดยไม ต องผสมต วฟ วเลอร และใช ให หมดภายในว นเด ยว ไม แนะนำให ผสมเก บไว นานค ะ และควรตรวจด นหาค าธาต อาหารต างๆ ท ม ในด นก อน ทำให เราผสมส ตรป ยได ตามสภาพด นท ขาด และทำให พ ชได ร บธาต อาหารอย างถ กต องและเพ ยงพอค ะ สำหร บใครท สนใจผสมป ยใช เอง แต ไม อยากคำนวณเองหร อไม ร ส ตรผสมป ย สามารถดาวน โหลด แอพพล เคช น ผสมป ย สำหร บม อถ อแอนดรอย และ Fermix บนไอโฟนมาใช งานได ในราคา 99 00 บาทค ะ บทความโดย ปร ม ฟาร มเกษตร สน บสน นโดย iLab ตรวจด น ว เคราะห ธาต อาหารในด น www iLab Asia ป ยตรา FK จากฟาร มเกษตร ออกแบบมาเพ อตอบโจทย Law of the minimum อ านเร องน แล ว 3337 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2476 (2016-04-26)
  Open archived version from archive