archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนความรู้ สอบถาม | FarmKaset.ORG
  0 ท องเท ยว เท ยวงานเกษตร และของด ท ายาง คร งท 25 ล าส ด 2559 02 18 13 41 53 ด 132 ตอบ 0 ท องเท ยว ป ใหม แล วเท ยวไหนด หว า ล าส ด 2558 12 29 10 33 45 ด 126 ตอบ 0 ท องเท ยว เส ยมราฐ เว ยดนามใต พม า แชร ประสบการณ ท องเท ยวต างประเทศคนเด ยวคร งแรก ล าส ด 2558 11 08 22 28 22 ด 253 ตอบ 0 ท องเท ยว ส มตำ อาหารไทยในซ ปเปอร มาเก ต ประเทศพม า ล าส ด 2557 10 07 13 44 14 ด 1030 ตอบ 0 ท องเท ยว ความทรงจำในว นวาน ความสวยงามบนเกาะเสม ด ล าส ด 2557 07 28 12 57 43 ด 909 ตอบ 0 ท องเท ยว โครงการเร ยนร การเพาะเห ดและเกษตรอ นทร ย 4 ว น 3 ค น ณ ว งน ำเข ยว ล าส ด 2555 10 13 23 59 56 ด 2711 ตอบ 0 ท องเท ยว หาดในเพลา หาดด งท ส ดของอ าวขนอม ล าส ด 2555 07 28 13 47 56 ด 3310 ตอบ 0 ท องเท ยว เกาะนางยวน ความงามอ นมห ศจรรย สวรรค แห งการพ กผ อน ล าส ด 2555 07 28 13 37 48 ด 1762

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/wb-index.aspx?forumid=0&sort=&board_name=%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • *****ถูกที่สุด*****  ขายถัง IBC ขนาด 1,000 ลิตร (เบ๊าท์) 1,500 บาท : อุปกรณ์การเกษตร | FarmKaset.ORG
  ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 เร มห วข อใหม เล อกบอร ดท สนใจ แสดงห วข อจากท กบอร ด ข าว ข าวโพด จ กรกลเพ อการเกษตร ซ อขายท ด น ท องเท ยว ประกาศหร อแจ งข าว ประมง ปศ ส ตว ปาล มน ำม น ผ กและผ กปลอดสารพ ษ พ ชอ นๆ ม นสำปะหล ง ไม มงคล ยางพารา รถเพ อการเกษตร ร องเร ยน เร องอ นๆ ไลฟ สไตล เศรษฐก จ การลงท น สม นไพร ส นค าเกษตร ส นค าเกษตรปลอดสารพ ษ อ อย อ ปกรณ การเกษตร แสดงบอร ด อ ปกรณ การเกษตร ท งหมด จำหน าย นำเข า สารกำจ ดแมลง อล ม เน ยม ฟอสไฟด

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/wb-details.aspx?forumid=0&topicid=2031&board_name=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ถ่านอัดแท่ง คุณภาพดี ราคาถูก : สินค้าเกษตร | FarmKaset.ORG
  งเป นอ กทางเล อกในการทดแทนพล งงานเช อเพล ง 2556 02 16 08 44 54 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com พล งงานเช อเพล งในป จจ บ นน บว นจะหมดลงไปเร อยๆ ถ านอ ดแท งจ งเป นอ กทางเล อกในการทดแทนพล งงานเช อเพล ง 2556 02 07 08 37 21 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ถ านอ ดแท งท ด ต องไม แตกห กง าย ต องม ส วนผสมและการอ ดแท งท ด ทำให การอย ไฟยาวนานข น 2556 02 01 08 52 59 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com คำว า ถ านไร คว น หมายถ ง ถ านท ถ กเผาจะเป นส แดงท งก อนจะไม เก ดคว น แต ในช วงแรกๆ ของการจ ดต ดไฟ จะเก ดคว นเล กน อย เน องจาก ค ณสมบ ต ของถ านจะม ร พร นมากมาย จะด ดส งต างๆ ได ง าย เช น ความช น ท อย ในอากาศ จ งทำให เก ดคว น 2556 01 31 08 55 40 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ถ านอ ดแท งท ด ไม ควรม ข เถ ามาก เน องจากเวลาท ถ านกลายเป นข เถ า จะเก ดการเกาะต วข นบนต วถ าน ถ าถ านม ข เถ ามาก ความร อนท ทะล ผ านข เถ าก จะน อยลงตามไปด วย สำหร บร าน หม กระทะ ป งๆ ย างๆ จะม ป ญหามากคร บ 2556 01 30 09 48 01 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com อ นตรายจากถ านท ใช ในป จจ บ น ท ผ บร โภคควรร ค อ สารทาร หร อ น ำม นด น ถ าผ ผล ตถ าน เผาถ านไล สารทาร ไม หมดจะเป นอ นตรายก บผ บร โภคมากคร บ ซ งทางการแพทย ได ตรวจสอบแล วว าเป นสารก อมะเร ง อาจจะไม เห นผลในระยะส น แต จะส งผลในระยะยาว สำหร บกล มท ชอบก นอาหาร ป งๆ ย างๆ ควรระว งและใส ใจส ขภาพก นมากๆ น ะคร บ 2556 01 29 08 42 53 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com การท ถ านไม ม การแตกประท เก ดจากสาเหต ท ถ านม ร อากาศอย ภายใน เวลาท เราเผาถ าน ถ าตรงไหนท ม ร อากาศก จะเก ดการแตกของถ าน แต จะแตกต างจากถ านอ ดแท ง เน องจากเรานำมาบดและอ ดเป นแท งช องว างของอากาศม น อยมากการแตกประท จ งไม ม 2556 01 28 09 16 21 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com สำหร บคนท ใช ถ านเป นประจำ ตลอดท งว น คงเป นเร องลำบาก ถ าจะต องเต มถ านบ อยๆ คงเป นเร องลำบากพอสมควร ท ง คว น ไฟแตกประท ข เถ ามากและฟ งกระจาย จ งเป นท มาในการพ ฒนาถ านอ ดแท ง เพ อแก ป ญหาท ได กล าวไปเบ องต น ไม ต องเต มถ านบ อยๆ ข เถ าน อย ไฟไม ประท และฟ งกระจาย และของแถมอ กอย างค อ ปลอดภ ยต อส ขภาพ 2556 01 25 09 08 23 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com การท ถ านอ ดแท งม ร ตรงกลาง ม จ ดประสงค เพ อให ถ านเก ดการถ านเทความร อนไปท วท งก อน ทำให ถ านม ความร อนสะสมมาก จ งเหมาะสำหร บอาหาร ป งๆ ย างๆ ท ต องการไฟแรงๆ 2556 01 24 08 47 11 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ถ านก บการแสบตา ป จจ บ นเวลาท เราก อไฟม กจะเก ดอาการแสบตา เพราะคว นไฟท ปล อยออก ม สารท ทำให เราแสบตา ส วนจะแสบตามากหร อน อย ข นอย ก บชน ดของไม น นๆ แต จะแตกต างๆ จากถ านอ ดแท ง เน องจากเราได ทำการไล สารด งกล าวออกไปจนหมดแล ว ทำให เวลาก อไฟจ งไม เก ดอาการแสบตาคร บ 2556 01 23 08 47 43 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ค ณภาพถ านท ด ข นอย ก บว ธ การเผา ซ งเท าท ผมทราบในเม องไทย ม ว ธ การเผาอย 5 ประเภท ค อ แบบเตาหล ม แบบเตา 200 ล ตร แบบเตาโดม แบบเตาอ วาเตะ และแบบเตาอ ตสาหกรรม ซ งเตาแต ล ะแบบจะม ค ณภาพถ านท แตกต างก น และท สำค ญราคาในการสร างเตาเผาก แตกต างเช นก น ถ าต องการค ณภาพถ านด ราคาในการสร างเตาก จะส งตามไปด วย แต โดยท วไปจะใช เตาจากถ ง 200 ล ตรก นมาก ทำง าย หาง าย ต นท นไม ส งมากน ก ถ านออกมาก ถ อว าใช ได คร บ อาจจะได ถ านน อยไปซ กหน อย ประมาณ 25 ของท งหมด 2556 01 22 08 45 17 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com อ นตรายจากถ านท ใช ในป จจ บ น ท ผ บร โภคควรร ค อ สารทาร หร อ น ำม นด น ถ าผ ผล ตถ าน เผาถ านไล สารทาร ไม หมดจะเป นอ นตรายก บผ บร โภคมากคร บ ซ งทางการแพทย ได ตรวจสอบแล วว าเป นสารก อมะเร ง อาจจะไม เห นผลในระยะส น แต จะส งผลในระยะยาว สำหร บกล มท ชอบก นอาหาร ป งๆ ย างๆ ควรระว งและใส ใจส ขภาพก นมากๆ น ะคร บ 2556 01 21 08 59 09 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ค ณสมบ ต ของถ านอ ดแท งท เด นๆ และแตกต างจากถ านไม 1 ให ความร อนส งกว า ไฟแรงสม ำเสมอ 2 ไม ม คว น กรณ ไฟแดงท งก อนแล ว ตอนจ ดอาจจะม คว นบ างแต เล กน อย 3 ไม แตกประท ไม เก ดประกายไฟ 4 ข เถ าน อยมาก 5 ไฟแรงสม ำเสมอ 6 ใช ได นานกว าถ านไม ท วไป 2 3เท า 7 ไม ต องเต มถ านบ อยๆ ลดต นท นด านแรงงาน 8 ปลอดภ ยต อส ขภาพ 2556 01 18 08 45 46 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com การท ถ านไม ม การแตกประท เก ดจากสาเหต ท ถ านม ร อากาศอย ภายใน เวลาท เราเผาถ าน ถ าตรงไหนท ม ร อากาศก จะเก ดการแตกของถ าน แต จะแตกต างจากถ านอ ดแท ง เน องจากเรานำมาบดและอ ดเป นแท งช องว างของอากาศม น อยมากการแตกประท จ งไม ม 2556 01 17 08 43 19 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com เพ อนๆ ท านใด ท ม ความร เก ยวก บเร องของถ าน ก แสดงความค ดเห นได คร บ จะได ร วมก นแชร ประสบการณ ด ๆ ให คนท สนใจแต ย งไม ม ความร เพ ยงพอคร บ 2556 01 16 10 57 59 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com พล งงานเช อเพล งในป จจ บ นน บว นจะหมดลงไปเร อยๆ ถ านอ ดแท งจ งเป นอ กทางเล อกในการทดแทนพล งงานเช อเพล ง 2556 01 15 08 58 36 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ถ านก บการแสบตา ป จจ บ นเวลาท เราก อไฟม กจะเก ดอาการแสบตา เพราะคว นไฟท ปล อยออก ม สารท ทำให เราแสบตา ส วนจะแสบตามากหร อน อย ข นอย ก บชน ดของไม น นๆ แต จะแตกต างๆ จากถ านอ ดแท ง เน องจากเราได ทำการไล สารด งกล าวออกไปจนหมดแล ว ทำให เวลาก อไฟจ งไม เก ดอาการแสบตาคร บ 2556 01 14 09 13 33 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ค ณสมบ ต พ เศษของกะลามะพร าว ค อ ม น ำม นเคล อบอย ท กะลา ต ดไฟง าย เหมาะสำหร บการนำมาเป นเช อเพล ง นอกจากน นย งให ความร อนส งและอย ไฟได นานการท ถ านอ ดแท งม ร ตรงกลาง ม จ ดประสงค เพ อให ถ านเก ดการถ านเทความร อนไปท วท งก อน ทำให ถ านม ความร อนสะสมมาก จ งเหมาะสำหร บอาหาร ป งๆ ย างๆ ท ต องการไฟแรงๆ 2556 01 12 09 48 09 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com การท ถ านอ ดแท งม ร ตรงกลาง ม จ ดประสงค เพ อให ถ านเก ดการถ านเทความร อนไปท วท งก อน ทำให ถ านม ความร อนสะสมมาก จ งเหมาะสำหร บอาหาร ป งๆ ย างๆ ท ต องการไฟแรงๆ 2556 01 11 08 49 53 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ถ านอ ดแท ง ค ณภาพด ราคาถ ก 2556 01 10 08 39 33 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com update ถ านอ ดแท ง 2556 01 10 08 37 36 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com สำหร บคนท ใช ถ านเป นประจำ ตลอดท งว น คงเป นเร องลำบาก ถ าจะต องเต มถ านบ อยๆ คงเป นเร องลำบากพอสมควร ท ง คว น ไฟแตกประท ข เถ ามากและฟ งกระจาย จ งเป นท มาในการพ ฒนาถ านอ ดแท ง เพ อแก ป ญหาท ได กล าวไปเบ องต น ไม ต องเต มถ านบ อยๆ ข เถ าน อย ไฟไม ประท และฟ งกระจาย และของแถมอ กอย างค อ ปลอดภ ยต อส ขภาพ 2556 01 09 09 25 35 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ถ านอ ดแท งท ด ไม ควรม ข เถ ามาก เน องจากเวลาท ถ านกลายเป นข เถ า จะเก ดการเกาะต วข นบนต วถ าน ถ าถ านม ข เถ ามาก ความร อนท ทะล ผ านข เถ าก จะน อยลงตามไปด วย สำหร บร าน หม กระทะ ป งๆ ย างๆ จะม ป ญหามากคร บ 2556 01 08 09 01 27 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ถ านอ ดแท งท ด ต องไม แตกห กง าย ต องม ส วนผสมและการอ ดแท งท ด ทำให การอย ไฟยาวนานข น 2556 01 07 09 01 21 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ค ณสมบ ต ของถ านอ ดแท งท เด นๆ และแตกต างจากถ านไม 1 ให ความร อนส งกว า ไฟแรงสม ำเสมอ 2 ไม ม คว น กรณ ไฟแดงท งก อนแล ว ตอนจ ดอาจจะม คว นบ างแต เล กน อย 3 ไม แตกประท ไม เก ดประกายไฟ 4 ข เถ าน อยมาก 5 ไฟแรงสม ำเสมอ 6 ใช ได นานกว าถ านไม ท วไป 2 3เท า 7 ไม ต องเปล ยนถ านบ อย ลดต นท นด านแรงงาน 8 ปลอดภ ยต อส ขภาพ 2556 01 05 09 01 12 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com สำหร บคนท ต องการส งออกถ าน ควรจะร เร องน ไว น ะคร บ 1 ประเทศโดยส วนใหญ ท นำเข าถ านจะเป นประเทศในเขตอากาศหนาว เช น ญ ป น เกาหล ไต หว น จ น แถบย โรป ตะว นออกกลาง 2 แต ล ะประเทศท กล าวมาจะนำไปใช ในด าน เช อเพล ง ป งย าง บาราก เคร องกรองน ำ เป นส วนใหญ 3 ถ าจะทำส งออกไปต างประเทศควรระว งเร องค ณภาพถ าน การส งมอบให ตรงเวลา การจ ดวางส นค าในต ให ด ค าใช จ ายต างๆ ต องไม ส งเก นไป 4 ถ าเราสามารถทำได ตามท กล าวไป ผมเช อว าค ณสามารถส งออกส นค าไปขายต างประเทศได และ ได ในระยะยาวด วยคร บ 2556 01 04 09 50 06 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com คำว า ถ านไร คว น หมายถ ง ถ านท ถ กเผาจะเป นส แดงท งก อน จะเก ดคว น แต ในช วงแรกๆ ของการจ ดต ดไฟ จะเก ดคว นเล กน อย เน องจาก ค ณสมบ ต ของถ านจะม ร พร นมากมาย จะด ดส งต างๆ ได ง าย เช น ความช น ท อย ในอากาศ จ งทำให เก ดคว น 2556 01 03 09 24 24 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com สำหร บท านท ต องการส งออกถ านลองเข าไปศ กษาข อม ลตรงน ก อนน ะคร บ ศ นย ให คำปร กษาธ รก จระหว างประเทศ กรมส งเสร มการส งออก กระทรวงพาณ ชย http www depthai go th tabid 99 Default aspx 2556 01 02 08 59 15 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com เตาโดมส วนใหญ จะใช ในการเผาไม โกงกางเป นส วนใหญ เน องจาก ใส ไม เข าไปได มาก และ ถ านออกมาค ณภาพด 2555 12 26 08 45 55 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ใกล จะเข าป ใหม 2556 แล ว ถ อโอกาส อวยพรให ท กท านท เข ามาด ม แต ความส ข ความเจร ญก าวหน า ส ขภาพแข งแรง ร ำรวยเง นทอง ก นท กคนน ะคร บ 2555 12 25 09 16 06 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ป จจ บ นทร พยากร ประเภทเช อเพล ง เร มม จำนวนลดลง เช น น ำม น แก ส ถ านห น และ อ นๆ ซ งเม อทร พยากรเหล าน เร มเหล อน อยลง ในขณะท ความต องการม เพ มข นเร อยๆ ทำให ราคาซ อ ขาย ในป จจ บ นเร มแพงข นเร อยๆ และ กำล งจะหมดลงในอนาคต จนทำให กล มผ ใช บางกล มเร มเปล ยนมาใช พล งงานอย างอ นทดแทน เพ อลดค าใช จ าย และรองร บเช อเพล งท จะหมดลงในอนาคต 2555 12 24 09 03 27 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com หลายคนอาจจะไม ร จ ก ถ านแบบ Mesh Size ว าเป นอย างไร ว นน ผมจะขยายความให คร บ เวลาล กค าต างประเทศถามจะได เข าใจคร บ ถ านแบบ Mesh Size ค อ ถ านท ผ านการเผาแล วนำมาบดเป นเม ด ตามขนาดท ล กค าต องการ เช น ขนาด 4 8Mesh 3 6Mesh คร บ และค าท ล กค าต องการจากถ านชน ดส วนจะเน นตรงค าความช นไม เก น 12 ค าข เถ าไม เก น 3 5 ค าสารระเหยไม เก น 11 16 ค าคาร บอน 75 ข นไป และอ นๆ ถ าล กค าต องการ โดยค าแต ล ะต วจะแปรผ นตามราคา เน องจากถ าต องการสเปคถ านท ส งค าส ญเส ยในการทำถ านก จะมากตามไปด วยคร บ 2555 12 21 08 52 10 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ข นตอนการทำถ านอ ดแท งก ไม ได ย งยากอะไรคร บ ใครๆ ก สามารถทำได คร บ แต ถ าต องการจะทำส งออกต องควบค มข นตอนการผล ตด ๆ น ะคร บ ส วนใหญ ล กค าต างประเทศจะเน น เร อง ความช นของถ าน ข เถ าน อย ไม ม สารระเหย ให ความร อนส ง ถ านเผาไหม ได นาน ไม แตกห กง าย คร บ ใครท ค ดจะทำส งออก ควรใส ใจเร องน เป นพ เศษน ะคร บ จะได ซ อ ขายก บล กค าต างประเทศไปนานๆ น ะคร บ 2555 12 20 13 22 44 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ถ านแต ล ะชน ดท กล าวมาท งหมด ถ าเรานำมาใช ให เหมาะก บงาน ก จะเป นประโยชน ส งส ด สำหร บต วผ ใช ท ง ด านราคา ระยะเวลาการเผาไหม ต นท นด านแรงงาน ความปลอดภ ยต อส ขภาพ 2555 12 19 08 53 36 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ถ านอ ดแท งแบบผสม ค อ การนำถ านแต ล ะชน ดมาผสมก น เช น ถ านกะลามะพร าว ผสม ถ านไม โกงกาง แล วนำมาอ ดเป นแท ง 2555 12 18 11 28 12 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ถ านอ ดแท งจากข เล อย ค อ การนำข เล อยมาอ ดเป นแท ง โดยว ธ การทำจะม 2 แบบ ค อ แบบอ ดเย นและแบบอ ดร อน ป จจ บ นม คนทำถ านแบบน น อยมาก เน องจากว ตถ ด บม น อย และข นตอนการทำย งยากมาก ไม ท ได จะเป นไม เน ออ อนเป นส วนใหญ 2555 12 17 08 45 39 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ถ านอ ดแท งจากกะลามะพร าว ค อ การนำกะลามะพร าวอย างเด ยวมาเผา จากน นก นำมาบดให เป นเม ด แล วนำไปอ ดเป นแท ง ค ณสมบ ต ของถ านชน ดน จะด มาก ถ าม การควบค มการผล ตเป นอย างด และ เป นท ต องการของตลาดต างประเทศมาก แต ข อสำค ญ ถ าต องการส งออกถ าน จะต องได มาตรฐานในการผล ตด วย เช น ไม เก ดคว น ไม แสบตา ไม ม สารระเหย ค าความร อนส ง ข เถ าน อย อย ได นาน ประมาณ 3 4ชม ความช นไม มาก ร ปทรงของถ านม ความสวยงาม และ ข อท สำค ญมาก ไม ม สารทาร หร อ น ำม นด บ ซ งเป นสารก อมะเร งคร บ 2555 12 15 08 44 32 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ถ านอ ดแท งจากไม โกงกาง ค อ การนำไม โกงกางอย างเด ยวมาเผา จากน นก นำมาบดให เป นเม ด แล วนำไปอ ดเป นแท ง ค ณสมบ ต ของถ านชน ดน จะด กว าถ านไม แบบเบญจพรรณคร บ เน องจาก จะนำไม โกงกางอย างเด ยวมาทำถ าน ไม หลากหลายเหม อนไม เบญจพรรณ การควบค มเร องค ณภาพการเผาจ งทำได ง ายกว าและด กว า เร องข เถ าจะน อยกว า ให ความร อนส งกว า อย ได นานกว า ปลอดภ ยกว า เน องจากการเผาไม โกงกางจะเผาโดยใช เตาโดมเป นส วนใหญ จะควบค มค ณภาพถ านออกมาได ด คร บ ส วนใหญ เป นท ต องการของต างประเทศมากคร บ 2555 12 14 09 01 47 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ถ านอ ดแท งจากไม เบญจพรรณ ค อ ถ านท นำไม ชน ดต างๆ มาเผา เช น ไม กระถ น ไม มะขาม ไม ลำไย ไม ย คา ไม อ นๆ แล วแต จะนำมาผสม 2555 12 13 08 55 49 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com จำแนกถ านอ ดแท งในเม องไทย ได ด งน 1 ถ านอ ดแท งจากไม เบญจพรรณ 2 ถ านอ ดแท งจากไม โกงกาง 3 ถ านอ ดแท งจากกะลามะพร าว 4 ถ านอ ดแท งจากข เล อย 5 ถ านอ ดแท งแบบผสม 2555 12 12 08 48 34 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ไม ข เล อย ม 2 ประเภท ค อ ไม เน ออ อน ก บ ไม เน อแข ง การนำมาใช เผาถ าน ถ าเป นไม เน อแข ง ค ณภาพถ านจะด กว าไม เน อแข ง ถ านจะแกร งกว า อย ไฟได นานกว า แต ป จจ บ นถ านข เล อยค อนข างหายากมาก เน องจาก ว ตถ ด บม น อยในเม องไทย ข นตอนการทำย งยาก ต นท นส ง ด านการขนส งก ลำบาก แตกห กได ง าย 2555 12 11 09 04 30 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com การใช ถ านก บน ำ เป นท ทราบก นด อย แล วคร บ ว าถ านสามารถกรองน ำให สะอาดได แต ข อควรระว งเร องถ านท จะนำมากรองจะต องสะอาด ปราศจากส งเจอปนน ะคร บ ถ งจะได สะอาดๆ มาด มก นคร บ 2555 12 08 08 48 35 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com การใช ถ านก บส ตว จะทำให ส ตว เจร ญเต บโตด ก นอาหารได มาก สมบ รณ เน องจากถ านจะเข าไปด ซ บของเส ยต างๆ ท ส ตว ก น ทำให ส ตว สบายต ว ก นอาหารได มากข น ส วนมากโรงงานใหญ จะซ อไปผสมก บอาหารส ตว คร บ 2555 12 07 10 02 39 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ถ านค ณภาพและม ราคาส ง อ กประเภท ค อ ถ านขาว กรรมว ธ ในการเผาจะใช ความร อนท ส งมากๆ ประมาณ 1000 องศาข นไป เม อถ านส กด แล วจะนำมาด บด วยเถ าข างนอกอ กคร งคร บ 2555 12 06 09 16 31 e ค ณส รศ กด ส งวาส sangvase hotmail com ถ านห น ค อ ห นตะกอนชน ดหน งท เก ดจากการตกตะกอนสะสมของซากพ ชในย คด กดำบรรพ เป นเวลายาวนานหลายล านป จนตะกอนน นได เปล ยนสภาพไปและม องค ประกอบส วนใหญ เป นธาต คาร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/wb-details.aspx?forumid=0&topicid=2847&board_name=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ด่วน!! ต้องการยางแผ่นดิบ 1,000ตัน ภายในเดือนนี้ : ยางพารา | FarmKaset.ORG
  4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 เร มห วข อใหม เล อกบอร ดท สนใจ แสดงห วข อจากท กบอร ด ข าว ข าวโพด จ กรกลเพ อการเกษตร ซ อขายท ด น ท องเท ยว ประกาศหร อแจ งข าว ประมง ปศ ส ตว ปาล มน ำม น ผ กและผ กปลอดสารพ ษ พ ชอ นๆ ม นสำปะหล ง ไม มงคล ยางพารา รถเพ อการเกษตร ร องเร ยน เร องอ นๆ ไลฟ สไตล เศรษฐก จ การลงท น สม นไพร ส นค าเกษตร ส นค าเกษตรปลอดสารพ ษ อ อย อ ปกรณ การเกษตร แสดงบอร ด ยางพารา ท งหมด ด วน ต องการยางแผ นด บ 1 000ต น ภายในเด อนน ล าส ด 25590314033134 เร มเม อ 25590314033134 ด 58 ตอบ 0 โพล เมอร ด ดซ บน ำ Polymer Absorber ค อสารอ มน ำโพล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/wb-details.aspx?forumid=0&topicid=4092&board_name=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เว็บบอร์ด ยางพารา แลกเปลี่ยนความรู้ สอบถาม | FarmKaset.ORG
  45 บาท สมบ รณ มาก ม จำนวนมาก ท น ผ ใหญ พ นธ ยาง 0898199533 ล าส ด 2556 08 17 02 43 55 ด 1558 ตอบ 0 ยางพารา จำหน าย RRim3001 ชำถ ง1ฉ ตร 45 บาท สมบ รณ มาก ท น ผ ใหญ พ นธ ยาง 0898199533 ล าส ด 2556 08 17 02 41 41 ด 1625 ตอบ 1 ยางพารา เป ดจองกล า ยางราคาถ ก ป 57 ม สายพ นธ ไทย และมาเลย ล าส ด 2556 07 28 15 06 44 ด 1981 ตอบ 0 ยางพารา ร บส งจองกล ายางพารา ป 56 พ นธ เฉล มพระเก ยรต 984 RRIT 408 ล าส ด 2556 07 26 15 42 15 ด 3520 ตอบ 9 ยางพารา โกช ย พ นธ ยางพารา ประสบการณ กว า 30 ป ล าส ด 2556 07 21 15 40 16 ด 1924 ตอบ 0 ยางพารา จำหน าย กล ายางพาราบ ดด ง เพาะเม ดในถ งท กต น RRIM 600 RRIT 251 ม ใบอน ญาตจากกรมว ชาการเกษตร 0801441413 จ ม ล าส ด 2556 07 20 12 35 15 ด 2324 ตอบ 2 ยางพารา ขายกล ายาง 2 ฉ ตร 30บ ต น จ ราชบ ร ค ณเล ก 0817514093 ค ณบ 0899037310 ล าส ด 2556 07 15 19 31 40 ด 2885 ตอบ 1 ยางพารา ขายกล ายางพารา ยางชำถ ง ยางตาเข ยว พ นธ RRIM600 RRIT251 จากภาคใต อ ปะเหล ยน จ ตร ง ล าส ด 2556 06 24 15 03 47 ด 11966 ตอบ 32 ยางพารา ขายยางพารา RRIT 408 984 พ นธ เด ยวเท าน น ม ใบร บรอง สนใจตอต อค ณกร ล าส ด 2556 05 31 18 42 46 ด 18688 ตอบ 0 ยางพารา ขายกล ายางพารา พ นธ 600 และ 251 ล าส ด 2556 05 28 15 41 30 ด 2493 ตอบ 0 ยางพารา ขายกล ายางพารา ราคาถ กท ส ด เบ ม 083 2028086 ล าส ด 2556 05 20 23 50 21 ด 2681 ตอบ 0 ยางพารา จำหน ายกล ายางพาราสายพ นธ ใหม RRim3001อย างงามเล อกด ได เองจากแปลง By ผ ใหญ พ นธ ยาง ล าส ด 2556 05 18 23 32 08 ด 2004 ตอบ 0 ยางพารา จำหน ายกล ายางราถ ก ท วประเทศ ม สายพ นธ ไทย มาเลย โทร 087 9327571 ล าส ด 2556 05 14 08 36 53 ด 2068 ตอบ 1 ยางพารา ขายกล ายางพารา จ นทบ ร แก งหางแมว ล าส ด 2556 05 02 12 48 07 ด 2533 ตอบ 1 ยางพารา ขายท ด น 37 5 ไร 24 ไร และ 15 ไร อ ศร สงคราม จ นครพนม ล าส ด 2556 04 28 09 03 51 ด 3020 ตอบ 0 ยางพารา ขายยางพารา RRIT 408 984 พ นธ เด ยวเท าน น และเป ดให จองได แล ว ล าส ด 2556 04 23 16 30 22 ด 2369 ตอบ 0 ยางพารา นว ตกรรมใหม ม ดกร ดยาง ชน ดถอดเปล ยนใบม ดได ล าส ด 2556 04 20 15 58 21 ด 3447 ตอบ 3 ยางพารา ท านม ท ด น เราจะปล กยางพาราให ท านฟร หร อเง อนไขอ นๆ 0814869277 ล าส ด 2556 04 16 23 42 55 ด 2138 ตอบ 0 ยางพารา เป ดร บจองกล ายางพาราสำหร บปล กป 2556 ราคาพ เศษ โทร 086 8155902 083 2232438 ล าส ด 2556 04 12 11 19 39 ด 3421 ตอบ 14 ยางพารา ขายกล ายางพ นธ 600 1 ฉ ตร 15 บาท จำนวนจำก ด โทร 086 8155902 ล าส ด 2556 04 12 00 41 11 ด 2028 ตอบ 1 ยางพารา ข าวด กล ายางต นอวบ ๆ 1 ฉ ตร 17 บาท จำนวนจำก ด ล าส ด 2556 04 11 22 35 52 ด 2391 ตอบ 3 ยางพารา จำหน ายกล ายางพาราสายพ นธ ใหม RRim3001อย างงามเล อกด ได เองจากแปลง By ผ ใหญ พ นธ ยาง ล าส ด 2556 04 07 01 04 07 ด 1863 ตอบ 0 ยางพารา จำหน ายกล ายางพาราสายพ นธ ใหม RRim3001อย างงามเล อกด ได เองจากแปลง ล าส ด 2556 04 07 01 00 46 ด 1802 ตอบ 0 ยางพารา จำหน ายกล ายางพาราสายพ นธ ใหม RRim3001อย างงามเล อกด ได เองจากแปลง ล าส ด 2556 04 07 01 00 34 ด 1764 ตอบ 0 ยางพารา จำหน ายกล ายางพารา สายพ นธ ใหม RRim3001 อย างงาม เล อกด ได เองจากแปลง ล าส ด 2556 04 07 01 00 07 ด 1658 ตอบ 0 ยางพารา จำหน ายกล ายางพารา สายพ นธ ใหม RRim3001 อย างงาม เล อกด ได เองจากแปลง ล าส ด 2556 04 07 00 59 14 ด 1715 ตอบ 0 ยางพารา จำหน ายกล ายางพารา สายพ นธ ใหม RRim3001 อย างงาม เล อกด ได เองจากแปลง ล าส ด 2556 04 07 00 58 31 ด 1523 ตอบ 0 ยางพารา จำหน ายกล ายางพารา สายพ นธ ใหม RRim3001 อย างงาม เล อกด ได เองจากแปลง ล าส ด 2556 04 07 00 57 52 ด 1530 ตอบ 0 ยางพารา ต องการขาย ต นกล ายางพาราตาเข ยว พ นธ RRIM600 จำนวน 30 000 ต น ม จำนวนจำก ด ล าส ด 2556 04 05 13 04 50 ด 49453 ตอบ 492 ยางพารา พ นธ ยาง ล าส ด 2556 04 04 00 00 03 ด 1642 ตอบ 1 ยางพารา ขายถ ก ขายกล ายางพารา 1 ฉ ตร 20 บาท 2 ฉ ตร 23 บาท โทร 086 8155902 083 2232438 ล าส ด 2556 04 03 02 17 27 ด 3290 ตอบ 15 ยางพารา กล ายางพาราราคาถ กจำหน ายและส งในภาคอ สาน อ บลราชธาน ขอนแก น ล าส ด 2556 04 02 11 27 29 ด 2041 ตอบ 0 ยางพารา จำหน ายกล ายางพารา RRIM3001 PB350 600ยอดดำ ภาคอ สานค ณภาพด ล าส ด 2556 04 02 11 20 08 ด 2195 ตอบ 0 ยางพารา อ กหน งทางเล อกสำหร บเกษตรกรท ต องการพ นธ ยาง ละอองดาวพ นธ ยาง ล าส ด 2556 04 02 11 17 19 ด 1903 ตอบ 2 ยางพารา จำหน ายม ดกร ดยาง แบบเปล ยนใบม ดได ล าส ด 2556 03 31 13 04 26 ด 2156 ตอบ 0 ยางพารา ขาย กล ายาง RRIM 3001 ยางชำถ ง 1 ฉ ตร ร บจองราคาต นล ะ 35 บาท ปล ก ป 2556 ต ดต อ 081 0701856 จ ระยอง ล าส ด 2556 03 20 15 46 20 ด 2332 ตอบ 0 ยางพารา ยางมาเลย พ นธ แท จำหน ายยางพ นธ มาเลย แท ท ง RRIM

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/wb-index.aspx?forumid=0&sort=&board_name=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ขาย แทรคเตอร์ คูโบต้า มือสอง จากญี่ปุ่น L1-285 พร้อม บุ้งกี๋ สนใจติดต่อ 089-7712088 : รถเพื่อการเกษตร | FarmKaset.ORG
  ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 เร มห วข อใหม เล อกบอร ดท สนใจ แสดงห วข อจากท กบอร ด ข าว ข าวโพด จ กรกลเพ อการเกษตร ซ อขายท ด น ท องเท ยว ประกาศหร อแจ งข าว ประมง ปศ ส ตว ปาล มน ำม น ผ กและผ กปลอดสารพ ษ พ ชอ นๆ ม นสำปะหล ง ไม มงคล ยางพารา รถเพ อการเกษตร ร องเร ยน เร องอ นๆ ไลฟ สไตล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/wb-details.aspx?forumid=0&topicid=1106&board_name=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เว็บบอร์ด รถเพื่อการเกษตร แลกเปลี่ยนความรู้ สอบถาม | FarmKaset.ORG
  ด 2558 02 08 11 26 26 ด 1590 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร เคร องพรวนด น ย ห อ HONDA ร น F200 หร อเพ มเต มไดท ล าส ด 2558 02 05 09 15 02 ด 1135 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถพรวนด นเด นตาม ย ห อ HONDA ร น F400 ล าส ด 2558 02 05 09 14 25 ด 1517 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถพรวนด นเด นตาม ย ห อ OREC ร น EGC41G ECOPI ล าส ด 2558 02 05 09 14 01 ด 1178 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร เคร องพรวนด น ย ห อ YANMAR ร น MT310 ล าส ด 2558 02 05 09 12 28 ด 1354 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร lot ใหม มาแล วจ า รถพรวนด น เคร องพรวนด น สเปคยกร อง สาดร อง ม สโตกเก ยร ร นยอดฮ ต สำหร บงานหน อไม ฝร ง ข า เผ อก ปล กผ ก ฯลฯ ล าส ด 2558 01 22 09 35 48 ด 1809 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร ขายรถไถเด นตามด เซล พร อมช ดพรวนด น แบบถอดได 20 000 30 000บ ล าส ด 2557 12 23 21 27 42 ด 10153 ตอบ 7 รถเพ อการเกษตร รถเก ยวข าวเด นตาม KUBOTA ราคา 42 800 บาท ล าส ด 2557 11 30 11 50 48 ด 1222 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถเก ยวข าวน งข บ KUBOTA ราคา 98 000 บาท ล าส ด 2557 11 30 11 49 30 ด 1679 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถเก ยวข าวน งข บ ISEKI ราคา 88 000 บาท ล าส ด 2557 11 30 11 47 47 ด 1530 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถเก ยวข าวน งข บ YANMAR ราคา 88 000 บาท ล าส ด 2557 11 30 11 46 14 ด 1305 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถเก ยวข าวน งข บ ISEKI ราคา 138 000 บาท ล าส ด 2557 11 30 11 44 35 ด 1365 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถเก ยวข าวน งข บ YANMAR ราคา 88 000 บาท ล าส ด 2557 11 30 11 42 16 ด 1210 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถเก ยวข าวเด นตาม YANMAR ราคา 42 800 บาท ล าส ด 2557 11 30 11 38 49 ด 1303 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถเก ยวข าวเด นตาม KUBOTA ราคา 39 800 บาท ล าส ด 2557 11 30 11 36 56 ด 1056 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถเก ยวข าวเด นตาม YANMAR ราคา 39 800 บาท ล าส ด 2557 11 30 11 34 33 ด 1211 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถพรวนด นเด นตาม KUBOTA T70 ล าส ด 2557 11 22 18 52 25 ด 1558 ตอบ 2 รถเพ อการเกษตร รถพรวนด นเด นตาม YANMAR ราคา 26 800 บาท ล าส ด 2557 11 21 21 39 41 ด 2489 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถข ดร องด นเด นตาม KAWABE ราคา 88 000 บาท ล าส ด 2557 11 21 21 28 11 ด 2320 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถบดเด นตาม TAIKYOKU ราคา 98 000 บาท ล าส ด 2557 11 21 21 26 47 ด 1332 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถต ดหญ าแบบเด นตาม KUBOTA ราคา 36 800 บาท ล าส ด 2557 11 21 21 25 22 ด 2162 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถขนส นค าพ ชเกษตร CHIKUSUI ราคา 118 000 บาท ล าส ด 2557 11 21 21 23 39 ด 1399 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถส บล อร บจ างขนส งส นค าท วประเทศ ร บขนส งป ย พ นธ ข าว และส นค าอ นๆ ในราคาถ กโทร 089 2120500 ร บประก นส นค าท กเส นทาง ล าส ด 2557 10 18 13 55 16 ด 6641 ตอบ 1 รถเพ อการเกษตร ขาาย รถต ดหญ าแบบเด นตาม SATOH SR 610 ล าส ด 2557 09 14 12 49 50 ด 881 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร ขาย รถพรวนด นเด นตาม KUBOTA T70 รห สส นค า 14001565 ล าส ด 2557 09 14 12 45 19 ด 1057 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถต ดหญ าแบบเด นตาม SATOH SRT101 รห สส นค า 14001567 ล าส ด 2557 09 14 12 40 21 ด 894 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร ขาย รถพรวนด นเด นตาม ISEKI KX70 รห สส นค า 14001564 ล าส ด 2557 09 14 12 36 43 ด 856 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร ขาย รถขนส นค าพ ชเกษตร SIKOKU X500 รห สส นค า 13001540 ล าส ด 2557 09 14 12 33 28 ด 918 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร เคร องแหวกร องกล านา ISEKI KF2 F2 รห สส นค า 13001535 ล าส ด 2557 09 14 12 27 58 ด 1040 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถข ดร องด นเด นตาม KAWABE FXC 330 รห สส นค า 13001534 ราคา 84 800 บาท ล าส ด 2557 09 14 12 24 08 ด 1168 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร ขายรถไถม อสอง รถไถม อสองนำเข า รถTractor รถแทรกเตอร ม อสอง โทร 0819929209 ล าส ด 2557 09 12 10 47 31 ด 1804 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร ขายรถต ดหญ าแบบน งข บ ถ กๆ 18 500 บ ล าส ด 2557 05 31 11 10 13 ด 5803 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร ตลาดซ อขาย เคร องจ กรกลการเกษตร รถแทรกเตอร ม อสอง ม ให เล อกมากมาก ล าส ด 2557 05 12 14 22 40 ด 5359 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร ต องการขายรถไถนาเด นตาม พร อมเทเลอร เหล ก ล าส ด 2557 04 25 01 20 14 ด 2988 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร ขาย KUBOTA M5000 ร นล าส ดเซฟต สตาร ท เคร องด เก ยร ด ไม หอน ม อ ปกรณ ต อพ วงราคาพ เศษ 315000บาท โทร0817046462 ล าส ด 2556 11 24 15 23 28 ด 3426 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร ขายดาวน รถไถค โบต า 36แรง ล าส ด 2556 07 08 15 06 52 ด 5093 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร ขายรถไถ FORD 8630 นำเข า ค นใหญ ๆ สภาพพร อมล ย ล าส ด 2556 06 07 12 10 36 ด 4202 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร ขายรถไถ Kubota L3408 สภาพว งๆ ใช น อยมากค าาา ล าส ด 2556 05 27 00 06 38 ด 3706 ตอบ 0 รถเพ อการเกษตร รถแทรกเตอร ม อสอง ล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/wb-index.aspx?forumid=0&sort=&board_name=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • จำหน่ายกระสอบปุ๋ย มือสองจ้า /กากน้ำตาล 7 กก. 80 บาท / 087-9829827 : อุปกรณ์การเกษตร | FarmKaset.ORG
  ท งแบบซ กล างแล ว และย งไม ได ซ กล าง สนใจต ดต อ ค ณนเรศ 086 0591044 อย สม ทรปราการ แถว ๆ พระสม ทรเจด ย ค ะ e mail nares bunphungsa gmail com 2555 06 20 11 04 01 e บ นายธนอรรถ Baibua 1998 hotmail com บ นายธนอรรถ ม กระสอบอาหารก งขนาด 25 กก แบบถ งเคล อบ และเคล อบกระดาษขาย ไม ต องผ านนายหน า ใช ใส ห น ทราย ปาล มร วงข ไก ท จ ส ราษฎร ธาน อ กาญจนด ษฐ ต องการสอบถามโทรได เบอร 089 9183480 2555 06 18 21 57 45 e น ำฝน roonkaseam n hotmail com จำหน ายถ งข าวสารขนาด 50 กก ของใหม พ มพ เก นออเดอร ราคาใบละ 4 50 บาท ม 30 000 ใบ ถ ง 18 X 30 ขาวล วน ถ ง 20 X 36 ขาวล วน ถ ง 50 กก ถ งน ำตาล เป นถ งใหม ค ะ และม กระสอบบรรจ ทรายเร ยบร อยแล ว ใช กระสอบใหม บรรจ จำหน ายราคาถ กเร มท กระสอบละ 15 บาท ม จำนวนมากและร บส งทำตามออเดอร ร บส นค าได ท นครปฐม และม บร การจ ดส ง โทร 089 1777748 น ำฝน แพรอ ตถ ค าว สด 2555 06 17 15 35 32 e จอด dooo2514 hotmail com ขายถ งอาหารส ตว เทคร งเด ยว 30 ก ก เบทราโกร ราคาถ ก 2 7 บาท เราม จำนวนมากม ประจำเด อนละ 50000 100000ใบ ชน ดน มจากฟาร โดยตรงไม ผ านใคร ต ดต อค ณจอด 085 8393820 2555 06 14 13 44 38 e นเรศ nares bunphungsa gmail com ร บซ อกระสอบแป ง น ำตาล ป ย เก าม อสองจำนวนมาก ให ราคาด สนใจต ดต อ ค ณนเรศ 086 0591044 2555 06 11 12 14 25 e นเรศ nares bunphungsa gmail com ด วนนนนนนนนนนนนนนนน 2555 06 11 12 12 31 e ต น sakda5322 sanook com ร บซ อถ งป ยถ งอาหารส ตว แบบน มขนาด 30 ก ก ขนาด 20X36 น ว ราคาตามสภาพม อ2 ต ดต อ 083 2528773 ค ณต น 24 ช ม 2555 05 21 13 35 39 e ต น sakda5322 sanook com ร บซ อถ งป ยถ งอาหารส ตว แบบน มขนาด 30 ก ก ขนาด 18X37น วด วน หลายหม นใบ ราคางามต ดต อค ณต น 0832528773 2555 05 20 19 43 49 e น ำฝน ร ณเกษม roonkaseam n hotmail com ขายกระสอบป ยม อ 2 สภาพสวย ขนาด 20 X 30 ราคาใบละ 2 2 50 บาท ร บส นค าท นครปฐม สนใจต ดต อ น ำฝน 089 1777748 2555 05 08 00 19 30 e นนท arnonsri gmail com ผมต องการกระสอบย เร ยส ฟ า 4000 5000 ใบราคาประมาณเท าไรเพระาเป นช ดแรกถ าได จะม อ กประมาณ 40000 ใบ ต อต อ นนท 0807857753 2555 01 06 18 48 27 e ว ชรพล ม งม watcharapol1129 hotmail com ม งม ค ากระสอบ ทางเราต องการขายกระสอบย เร ย ส เหล อง ม ประมาณ 30 000ใบ ต ดต อค ณว มาณ 090 449 1897 ค ณว ชรพล 082 512 4471 2554 12 22 11 43 41 e เจ วรรณ pexsr500 gmail com เจ วรรณค าถ งป ยและกระสอบม ท งถ งม อสองและถ งใหม ถ งแป ง ถ งอาหารส ตว ถ งน ำตาล ถ งปลาป น ถ ง70โล ถ ง100โลและอ นๆ สนใจต ดต อ 086 8092520 2554 11 28 19 09 01 e ร านไทยร งเร อง แอ ด innbkk gmail com กระสอบของร านเฮ ยหนวดบางโฉลงม เยอะหลายไซด บร การก ด เป นก นเอง ตรงไปตรงมา ต ดต อก นได ค ะ ด ฉ นเป นล กค าท ซ อไปจำหน ายอย ตลอด 2554 11 26 22 32 11 e ว มาณ watcharapol1129 hotmail com ว ม งม ค ากระสอบ ร บซ อ ขาย กระสอบป ย แป ง อาหาร ท กชน ด ตอนน ต องการกระสอบป ยย เร ยส ฟ า 46 0 0 ด วน ถ าม แสนใบข นไปราคาค ยก นได 084 2266 824 090 449 1897 2554 11 02 22 30 23 e ว มาณ watcharapol1129 hotmail com ว ม งม ค ากระสอบ 084 2266 824 2554 11 02 22 22 14 e ค ณโต rungj51 yahoo com ขายกระสอบป ยม อสองขนาด 50 กก ราคาถ กคร บสนใจต ดต อ ค ณโต 089 6390335 2554 10 19 13 47 41 e ค ณโต rungj51 yahoo com ขายกระสอบป ยม อสองราคาถ กสนใจต ดต อ ค ณโต 0896390335 2554 10 19 13 45 40 e บอยร อยเอ ด ค ากระสอบ nuji12call hotmail com บอยร อยเอ ด ค ากระสอบ ร บซ อ ขายกระสอบ ท กชน ดท กขนาด ท งใหม และม อสอง อาท กระสอบอาหารส ตว กระสอบข าวสาร กระสอบป ย กระสอบน ำตาล กระสอบป าน บร การส งถ งท จำนวนส งหน งหม นใบข นไป ขณะน ต องการกระสอบอาหารส ตว กระสอบป ย กระสอบน ำตาล ท งใหม และม อสอง ด วนๆๆๆๆๆคร บ ไปร บเองถ งท คร บ ต ดต อ ค ณบอย 087 8798030 080 4052567 2554 10 10 16 49 32 e เฮ ยหนวด krasap a2 hotmail com จำหน ายกระสอบพ มพ เส ย 5 50 บ กระสอบน ำตาลม อสอง 5 บ กระสอบข าวสาร 4 บ ขนาด 50 kg และขนาดอ นๆอ กมากมายสนใจต ดต อร านเฮ ยหนวด บางนา nbsp 082 032 8647 2554 09 18 09 22 03 e ศศ ธร ม นธรรม may sasi hotmail com 2554 08 31 16 12 51 e บางกรวยค ากระสอบ tarathip vpp hotmail com บางกรวยค ากระสอบ ร บผล ตและจำหน าย กระสอบพลาสต กสาน ในราคาขายส ง กระสอบพลาสต กสานทอใหม ส ขาว ส ร ง และม อสอง เช นขนาด 16x24 16x28 17x26 17x28 18x28 18x30 และขนาดอ นๆ ม ท งกระสอบเคล อบและ กระสอบน ม ขนาดท บรรจ 15โล 20โล 25โล 50โล 70โล ส นค าม บร การตลอดป โทรม อถ อ 087 825 9933 083 708 6464 สำน กงาน 02 883 7641 Fax 02 883 7645 2554 05 11 12 32 13 e kn kn trading hotmail com ผล ต และจำหน าย กระสอบพลาสต ก กระสอบข าว ขนาดบรรจ 15 กก 50 กก กระสอบด น ขนาดบรรจ 10 กก 25 กก กระสอบป ย ขนาดบรรจ 25 กก 50 กก กระสอบอาหารส ตว ขนาดบรรจ 30 กก 50 กก กระสอบแป ง ขนาดบรรจ 22 5 กก 70 กก กระสอบบรรจ ทรายก นน ำท วม 25 กก 30 กก ม ท งส นค าใหม ค ณภาพเกรด A สกร นส เคล อบ หร อสวมถ งใน ส นค าม อสอง ค ณภาพด ทำความสะอาดแล ว ราคาโรงงาน ส นค าม ตลอด ทางร านม กระสอบบรรจ ทรายเร ยบร อยแล ว พร อมใช งาน สำหร บก

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/wb-details.aspx?forumid=0&topicid=1073&board_name=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3 (2016-04-26)
  Open archived version from archive