archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • การปลูกข้าวบนพื้นที่สูง : | FarmKaset.ORG
  การปล กแตกต างก น ด งน 3 1 ข าวไร upland rice ใช ว ธ การปล กเมล ดข าวแห ง direct seeding ซ งแบ งได 3 ว ธ 3 1 1 การปล กแบบหยอดเป นหล ม drilling เป นว ธ การปล กโดยใช ไม ปลายแหลมกระท งด นให เป นหล มล ก 2 3 เซนต เมตร หร อใช เส ยมท ต อด ามยาว ข ดด นให เป นหล มเล ก ๆ ล ก 2 3 เซนต เมตร ระยะห างระหว างหล ม 25 30 เซนต เมตร แล วหยอดเมล ดข าวลงไปในหล มๆ ละ 5 8 เมล ด หากพ นท ปล กม ความลาดช นไม ควรกลบหล ม เพราะจะทำให ม ด นกลบหล มปล กแน นเก นไปเม อม ฝนตก แต ในพ นท ปล กท ม ความลาดช นน อยกว า 5 องศา ให ใช ก งไม ลากผ านหล มท หยอดเมล ดแล วเป นการกลบหล ม การปล กแบบหยอดเป นหล มเป นว ธ ท เกษตรกรน ยมมากท ส ด เน องจากง ายต อการกำจ ดว ชพ ชและด แลร กษา เป นว ธ การท พบเห นได ท วไป การปล กแบบน จะใช เมล ดพ นธ ไร ละ 6 8 ก โลกร ม อย างไรก ตาม ม รายงานว าการนำเมล ดพ นธ ข าวแช น ำ 12 ช วโมง ผ งลมให หมาดแล วนำไปหยอดในด นท ม ความช น ทำให ข าวงอกเร วและออกดอกเร วกว าการหยอดเมล ดข าวแห ง 2 3 ว น ท งย งให ผลผล ตส งอ กด วย 3 1 2 การปล กแบบโรยเป นแถว row drilling การปล กว ธ น ต องม การเตร ยมด นให ประณ ต โดยให หน าด นเร ยบสม ำเสมอก นด แล วใช ไม หร อคราดข ดเป ดด นให เป นร อง ระยะห างของร องหร อแถวประมาณ 25 30 เซนต เมตร แล วโรยเมล ดข าวท นท การโรยควรโรยให เมล ดข าวสม ำเสมอก น เพ อให ต นข าวท งอกไม กระจ กแน นท ใดท หน ง หากพ นท ม ความลาดช นควรทำร องให ขวางความลาดช น เพ อช วยให ต นข าวด กตะกอนด นท ไหลลงมาเม อฝนตก การปล กว ธ น จะใช เมล ดพ นธ ไร ละ 10 15 ก โลกร ม3 1 3 การปล กแบบหว าน broadcasting เหมาะสมก บพ นท ท ม ความลาดช นน อยหร อท ราบ การเตร ยมด นควรส บด นให ละเอ ยดหร อเป นก อนเล ก ๆ ขนาดเส นผ าศ นย กลางประมาณ 1 เซนต เมตร ปร บผ วหน าด นให สม ำเสมอก น แล วหว านเมล ดข าวลงไป และควรคราดหร อกลบเมล ดข าวหล งหว านเพ อให เมล ดข าวได ร บความช นจากด น ป องก นนกและแมลงศ ตร ข าว การปล กว ธ น จะใช เมล ดพ นธ ประมาณไร ละ 15 ก โลกร ม 3 2 ข าวนาท ส ง highland paddy rice ม ว ธ การปล กได 2 แบบ ค อ นาดำ transplanting และนาหว าน direct seeding 3 2 1 นาดำ transplanting ม การปฏ บ ต เช นเด ยวก บนาดำพ นราบท วไป แต จะเร มตกกล าและป กดำเร วกว า เพ อหล กเล ยงอากาศหนาวจ ดในช วงข าวออกรวง โดยเร มตกกล าต งแต ต นเด อนพฤษภาคมถ งว นท 20 พฤษภาคม กล มชาต พ นธ บางกล มจะย ดเอาว นพ ชมงคลเป นว นเร มต นตกกล า ซ งส วนใหญ จะม ฝนเร มตกหร อเข าส ฤด ฝน โดยม ข นตอนด งน 3 2 1 1 การตกกล า สำหร บข าวนาท ส งจะม อย 2 แบบ ค อ ตกกล าสภาพไร และสภาพนา หล งจากน นจ งเตร ยมด นและนำต นกล าไปป กดำต อไป การตกกล าสภาพไร dryland seeding method เร มจากการเตร ยมด นตามท ลาดเช งเขา โดยกำจ ดว ชพ ชออก ย อยด นให ละเอ ยด หว านเมล ดข าวหร อใช ไม ข ดเป นร องล ก 2 3 เซนต เมตรแล วโรยเมล ดข าว หร อใช ไม ปลายแหลมกระท งด นให เป นหล มล ก 2 3 เซนต เมตร หยอดเมล ดข าวกลบด นบางๆเพ อป องก นส ตว ศ ตร เม อเมล ดข าวได ร บความช นจากด นจะงอกเป นต นกล า การตกกล าโดยว ธ น ใช เมล ดพ นธ ตารางเมตรละ 50 60 กร ม เกษตรกรน ยมปฏ บ ต และเช อว าสามารถย ดอาย กล าเม อเก ดสภาวะฝนท งช วงก อนป กดำ การตกกล าสภาพนาหร อในแปลงท ม น ำข ง wetland seeding method ปฏ บ ต เช นเด ยวก บการตกกล าในการทำนาพ นราบ กล าวค อ ไถเม อม น ำข งในกระทงนา คราด ทำเท อก ยกร องเป นแปลง กว าง 1 1 5 เมตร ยาวตามความยาวกระทงนา แล วหว านเมล ดพ นธ ข าวท ผ านการแช น ำ 24 48 ช วโมง และห ม 24 48 ช วโมง หร อพอม รากงอกประมาณ 1 เซนต เมตรลงบนแปลง ข งน ำบร เวณรอบแปลงกล าโดยไม ให ท วมหล งแปลงจนกระท งกล าอาย 1 เด อนจ งถอนไปป กดำ การตกกล าโดยว ธ น ใช เมล ดพ นธ ตารางเมตรละ 50 กร ม แต เกษตรกรไม น ยม เพราะเช อว าไม สามารถย ดอาย กล าได เม อเก ดสภาวะฝนท งช วงก อนป กดำ และทำยากกว าการตกกล าสภาพไร 3 2 1 3 การป กดำ transplanting ควรป กดำเม อกล าอาย 30 ว น แล วม ดเป นกำ ขนย ายไปแปลงปล ก การป กดำข าวนาท ส งม กม การลงแขก ไม ม การจ างแรงงานป กดำ โดยป กดำจ บละ 5 8 ต น เพราะข าวนาท ส งเป นพ นธ พ นเม อง แตกกอน อย และย งไม พบว าม พ นธ ผสมพ นธ ใดสามารถปร บต วเข าก บสภาพแวดล อมและเป นท ยอมร บของเกษตรกร นอกจากนำพ นธ พ นเม องมาค ดเล อกพ นธ ให บร ส ทธ pure line selection เท าน น ระยะระหว างต น 25 30 เซนต เมตร โดยม ระด บน ำในนาล ก 5 7 เซนต เมตร หร อประมาณ 1 ฝ าม อ 3 2 2 นาหว าน direct seeding ทำได 2 แบบ ค อ หว านข าวแห ง และหว านข าวงอกหร อหว านน ำตม 3 2 2 1 หว านข าวแห ง direct seeding เร มจากการเตร ยมด นต นเด อนพฤษภาคม โดยไถด นแห งหร อด นหมาด 1 คร ง คราดเอาว ชพ ชออก หว านเมล ดข าวแล วคราดกลบอ กคร ง เมล ดข าวจะงอกเม อม ความช นเพ ยงพอหร อฝนตก การปล กว ธ น ใช เมล ดพ นธ ไร ละ 15 ก โลกร ม 3 2 2 2 หว านข าวงอกหร อหว านน ำตม pre germinated broadcasting ต องม การ เตร ยมด นท ด เม อม น ำข งในนาแล ว ไถท งไว 2 4 ส ปดาห แล วคราด ทำเท อกจนเป นเลนน ม หน าด นเร ยบสม ำเสมอ ระบายน ำออกจากแปลง หว านเมล ดข าวท แช น ำ 24 48 ช วโมงและห ม 24 48 ช วโมง หร อพอม รากงอกยาว 2 3 ม ลล เมตร หว านอ ตราไร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2533 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • สนับสนุนตั้งสถานศึกษาด้านอ้อยและน้ำตาล : | FarmKaset.ORG
  พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 data ad format autorelaxed เล อกหมวด แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล กพ ช ไม ผล ไม ย นต น เกษตรน าร สม นไพร ไม มงคล พ ทธศ กษา FK Talk ส ขภาพ การใช SUN ก บพ ชต างๆ แอพม อถ อจากฟาร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2281 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • จัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด แก้ปัญหา โรคใบขาว : | FarmKaset.ORG
  าร วมโครงการ จำนวน 9 แห ง ได แก โรงงานน ำตาลเอราว ณ โรงงานน ำตาลมหาว ง โรงงานน ำตาลอ างเว ยง โรงงานน ำตาลไทยเอกล กษณ โรงงานน ำตาลบ ร ร มย บร ษ ท น ำตาลระยอง บร ษ ท ไร ด านช างจ งหว ดส พรรณบ ร และสมาคมชาวไร อ อยกำแพงเพชร ซ งม พ นท ปล กอ อยรวม 5 108 520 ไร และม รายงานพ นท ระบาดประมาณ 200 000 ไร คาดว าเม อส นส ดโครงการเกษตรกรจะม ต นพ นธ อ อยสะอาด ในป 2562 จำนวน 800 000 ไร ซ งสามารถใช เป นร ปแบบให ก บโรงงานน ำตาลอ ก 38 โรงงาน เพ อส งเสร มและขยายผลการผล ตพ นธ อ อยสะอาดส เกษตรกรชาวไร อ อยได ต อไป อธ บด กรมส งเสร มการเกษตร กล าว ข อม ลจาก banmuang co th อ านเร องน แล ว 6337 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2265 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ปลื้ม จันทุง : เกษตรกรจีเอพีดีเด่นปี 58 : | FarmKaset.ORG
  น ล าส ด ได ร บค ดเล อกเป น เกษตรกรด เด นแห งชาต สาขาการใช ว ชาการเกษตรด ท เหมาะสม ป 2558 ข อม ลจาก ธาน ก ลแพทย komchadluek net อ านเร องน แล ว 6189 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2332 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เสียบกิ่งมะนาวด้วยหลอดกาแฟ ปราชญ์ชาวบ้าน : | FarmKaset.ORG
  นธ เส ยบลงในปากฉลามให เปล อกของต นตอก บเปล อกของยอดพ นธ ต ดก น ด งหลอดกาแฟมาห มแทนการพ นด วยเช อกพลาสต ก เม อได 20 ต น นำเข าถ งอบ ท เป นถ งพลาสต กขนาดใหญ ป ดปากถ งให แน น เก บไว ในร ม พอครบ 1 เด อนออกมาไว ในโรงเร อนเพ อจำหน ายหร อลงหล มปล กต อไป ข อม ลจาก komchadluek net อ านเร องน แล ว 8458 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2263 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การยางแห่งประเทศไทย : 3 หน่วยงานยางพารายุบรวมกัน : | FarmKaset.ORG
  าการ กยท ต วจร ง เพ อทำหน าท บร หารและข บเคล อน กยท ต อไป และเด นหน าอย างเต มกำล งโดยม หน วยงานยางระด บจ งหว ดเป นกลไกสำค ญในการข บเคล อนพ ฒนา และบร หารจ ดการยางพาราในพ นท อย างครบวงจรต งแต การข นทะเบ ยนเกษตรกร การผล ต การแปรร ป และการตลาดต อไป ข อม ลจาก dailynews co th agriculture 329357 อ านเร องน แล ว 3865 คน ความค ดเห นจากผ อ าน นายสมเก ยรต ส ทธ ร ตน somkiat sut gmail com ขอให การทำงานสอดประสานก นจนเก ดประส ทธ ภาพ เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดต อเกษตรกรชาวสวนยาง และประเทศ สมก บว ตถ ประสงค ในการจ ดต งหน วยงาน 30 ม ย 2558 02 57 PM e 0 ชอบ 0 ไม ชอบ ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2357 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • คุมเข้มคุณภาพปาล์ม : น้ำมันต่ำกว่า17% ไม่รับซื้อ : | FarmKaset.ORG
  นจากผ อ าน นายสมเก ยรต ส ทธ ร ตน somkiat sut gmail com คงเก ดป ญหาในการเก บต วอย าง และการสอบเท ยบเคร องม อในการตรวจว เคราะห ค ณภาพน ำม นของผลปาล ม เน องจากเกษตรกรผ ปล กปาล มน ำม นของไทยเป นเพ ยงรายย อยเม อเท ยบก บประเทศมาเลเซ ย คงต องทดลองก อนการใช งานจร ง เด อนกรกฎาคม เพราะอาจเป นโยบายท ทำความเด อดร อนต อเกษตรกร ทราบด ว าการกำหนดค ณภาพน ำม นผลปาล มด บด งกล าวจะเป นผลด ต ออ ตสาหกรรมการสก ดน ำม นปาล มของประเทศไทย 30 ม ย 2558 04 01 PM e 0 ชอบ 0 ไม ชอบ ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2385 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี : ส่งเสริมปลูกทดแทนสวนเก่า : | FarmKaset.ORG
  นายน ถ ง ส งหาคม 2558 น ต อไป ข อม ลจาก dailynews co th agriculture 330596 อ านเร องน แล ว 3683 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2378 (2016-04-26)
  Open archived version from archive