archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • สินค้าเกษตร : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  งเมล ดข าวให เต ม ฉ ดในช วงข าวเร มเป นน ำนม ช วยเร งให ข าวม เมล ดเต มได น ำหน ก อ านแล ว 43105 i 15 ไอ เอส กำจ ดเช อรา กำจ ดเช อรา โรคใบไหม ใบจ ด ใบข ด ราสน ม อ านแล ว 68324 i 16 ไอเอ มโอ กำจ ดเช อราในด น จ ล นทร ย ประส ทธ ภาพส ง กำจ ดเช อราในด น บำร งด นให ด บำร งต นยางให ต นใหญ โตไว และป องก นโรคท อาจจะเก ดก บยางพารา อ านแล ว 65205 i 17 ป ยน ำบำร งผลผล ต บ สเตอร ส ม อ ดมด วย K Ca B บ สเตอร ส ตรส ส ม ป ยน ำเน นการบำร งผลผล ต เพ มความหวาน เพ ม CCS เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง อ านแล ว 45833 i 18 ป ยน ำบำร งดอก บ สเตอร ปลอดสารพ ษ อ ดมด วย P Ca B บ สเตอร สารอ นทร ย บำร งพ ช ช วงบำร งดอก ปลอดสารพ ษป ยน ำ บำร งดอก ปลอดสารพ ษ ใช ฉ ดพ น เพ อบำร ง ทำให ข วดอกเหน ยว อ านแล ว 44918 i 19 ป ยน ำบำร งต น บ สเตอร เง นปลอดสารพ ษ อ ดมด วย Fe Zn ต นแข งใบเข ยวต งตรง ม นสำปะหล งยอดแข งแรง ม ภ ม ต านทาน ยางพาราเล กลำต นแข งแรง อ อยย างปล องส งไม ล ม อ านแล ว 48427 i 20 มาคา สารอ ลคาลอยด กำจ ดแมลง มาคา สารอ ลคาลอยด กำจ ดแมลง สารรวมอ ลคาลอยด ม พ ษทำลายระบบประสาทของแมลง และน ำม น จะป ดก นระบบหายใจ แมลงจะขาดอากาศ อ านแล ว 45327 i 21 ร บเบอร แม ก ร กษาหน ายาง ร บเบอร แม ก ร กษาหน ายาง หน ายางน ม กร ดง าย ยางหน าตาย ใช ร บเบอร เม ก ทาเพ อบำร งบร เวณหน ายาง ช วยร กษาหน ายาง อ านแล ว 66530 i 22 ไอ เอส ไรซ ย บย งเช อราในนาข าว ย บย งเช อราในนาข าวด วย ไอ เอส ไรซ สามารถย บย งการเจร ญเต บโตของเช อราสาเหต โรคพ ช ปลอดภ ยต อคน ส ตว เล ยง และ อ านแล ว 45070 i 23 ป ยเม ดเร งผลผล ตค ณภาพส ง ป ยเม ด เพอร เฟค ย ลด บาลานซ ไนโตรเจนและโปแตสเซ ยม ป ยเม ด เพอร เฟค ย ลด 12 3 8 10 Organic Matter ซ ล กา Si เป นผล ตภ ณท ท พ ฒนาข น สำหร บเร งโตเร งน ำยางในพ ชท ต องการไนโตรเจนและโปแตสเซ ยม อย างสมด ลย อ านแล ว 43326 i 24 ป ยเม ดเร งผลผล ตค ณภาพส ง ป ยอ นทร ย เคม เพอร เฟค พ เน นโปแตสเซ ยม เพอร เฟค พ 5 3 14 10 Organic Matter ซ ล กา Si เป นผล ตภ ณท ท พ ฒนาข น สำหร บเร งผลผล ตพ ชในช วงต องการโปแตสเซ ยมโดยเฉพาะ อ านแล ว 48538 i 25 ป ยน ำสำหร บท กช วงอาย พ ช นาโนอะม โน ป ยน ำ นาโนอะม โน เพ มความเข ยวเร งการแตกฉ ตร เร งการแตกก งก าน สร างสมด ลย เพ มความสมบ รณ ให ลำต นและใบ อ านแล ว 48892 i 26 ป ยเม ดเร งโตค

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=6%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&cat_name=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ฟอร์มสั่งสอบถามการใช้ปุ๋ยจากฟาร์มเกษตร
  ป ยจากฟาร มเกษตร สอบถามการใช ป ยให เหมาะสมก บพ ช การส งซ อป ย การจ ดส ง ใช ฟอร มน ในการต ดต อก บเรา และทางเราจะต ดต อกล บนะจ ะ อ ปเดท 6 เมษายน 2559 แสดง 527 Loading http www farmkaset org

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/content-print.aspx?content=2565 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ข้าวเวียดนาม : ครองตลาด : | FarmKaset.ORG
  com เน อหาอ างอ งจาก เดล น วส ข อม ลจาก uasean com kerobow01 1289 อ านเร องน แล ว 3112 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2440 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ตั๊กแตนผี : ศัตรูพืชหลายชนิด : | FarmKaset.ORG
  ว น จะรวมก นเป นกล ม ไปไหนจะไปด วยก น เม อโตข นจะเร มทำลายใบพ ชต นโตๆ เช น มะพร าว กล วย สน จ ดท ต กแตนจะก นเป นอาหารในว ยแรกๆ ต วอ อนระยะท 1 3 ค อ ทำลายใบเต ยๆ เม อโตข นจะเร มข นต นไม ส ง พ ชอาหาร ต กแตนผ เป นศ ตร พ ชหลายชน ด เช น มะพร าว สนทะเล สนปฎ พ ทธ หมาก ม งค ด มะม วง กล วย ฝร ง ท เร ยน กล าข าว ข าวโพด มะม วงห มพานต สาบเส อ ตาต ม ผกากรอง มะหวด เห ยง ตะแบก เปล า ระห ดน ำ ต ว ตะก แก ว หนามเคล ด ตะเค ยนทอง ตะเก ยบ ยางพารา ปาลมน ำม น เสลาใบใหญ เส ยวป า กระพ เขาควาย หม อน หญ าใบไผ ใบส มด งา ใบไม กวาด บอน มะคำไก กระด กไก ข ขม ใบเมา พล บ ยาง ค ดเค า อ อด ง อ เหม น และคาง อ ปน ส ย ต กแตนว ย 3 4 อาย ประมาณ 3 4 ส ปดาห จะเร มเคล อนย ายในทางส ง ถ าพบต นมะพร าว หร อ ต นสน จะข นส ต นไม ท นท เพ อก นเป นอาหาร เม อถ งระยะผสมพ นธ และวางไข ต กแตนจะลงจากยอดพ ชส พ นด น เม อถ กรบกวนให ตกใจจะผล ตสารเป นฟองสบ ออกมาข างอกส วนแรก ซ งสารน จะม กล นร นแรง เอกสารอ างอ ง เอ อเฟ อข อม ลจาก ดร น นทศ กด ป นแก ว มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โกศล เจร ญสม 2525 แมลงอ อย ภาควชาก ฏว ทยา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร บางเขน กร งเทพมหานคร 108 หน า ข อม ลจาก biotec or th ocsb go th อ านเร องน แล ว 2802 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2439 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ยางพารา : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  านแล ว 12223 i 24 กำหนดจ ดสรรเน อยางส งออก การกำหนดปร มาณจ ดสรรเน อยางสำหร บการส งออกน กระทรวงเกษตรฯ ได ย ดหล กเกณฑ ตามท คณะกรรมการควบค มยางม มต เห นชอบ ค อ อ านแล ว 12728 i 25 ค บหน ายางพารา ส งออกยาง 3แสนต น ความค บหน าในการใช มาตรการด งกล าว โดยระบ ว าเพ อให เป นไปตามข อตกลงของสภาความร วมม อด านยางระหว างประเทศ ITRC ซ งม อ านแล ว 16884 i 26 ลดผล ตยาง พย งราคา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได ระง บการส งออกยางพาราท กชน ดโดยอาศ ยพระราชบ ญญ ต ควบค มยาง พ ศ 2542 เพ อลดปร มาณผลผล ตยางธรรม อ านแล ว 11386 i 27 ยางรมคว นอ ดก อน ผลสำเร จจากการท สถาบ นว จ ยยาง กรมว ชาการเกษตร เป ดตลาดซ อขายยางแบบข อตกลงส งมอบจร ง อ านแล ว 12045 i 28 เป ดกร ดยางต นเล ก ได ไม ค มเส ย ถ งแม จะม การแจ งเต อนชาวสวนยางพาราอย างต อเน อง เก ยวก บผลเส ยของการเป ดกร ดยางก อนกำหนดหร อเป ดกร ดยางต นเล ก ท ง อ านแล ว 13657 i 29 น ำยางปนเป อนอ นตราย ในช วงท ผ านมาเราม กจะได ย นได ฟ งข าวเก ยวก บการใช น ำหม กช วภาพ มาแทน กรดฟอร ม ก หร อท ชาวบ านเร ยกว าน ำกรด อ านแล ว 14711 i 30 แนะด แลสวนยางหน าแล ง นายณ ฎฐก ตต ของท พย เกษตรจ งหว ดหนองบ วลำภ เป ดเผยว า ในช วงน จ งน บเป นช วงสำค ญท อาจสร างความเส ยหายแก สวนยาง อ านแล ว 14149 i 31 การปล กยางพารา สภาพแวดล อมท เหมาะสมต อการปล ก ยางพาราต องการด นท ม หน าด นล ก เพ อให รากเกาะล กได อย างม นคง หากหน าด นต นทำให รากย ดได ไม แน น จะทำให ต นโค นล ม อ านแล ว 32580 i 32 โรคใบยางพาราอ อน เช อน เข าทำลายใบยางขณะม อาย 5 15 ว น ค อ ระยะท ใบขยายและกำล งเปล ยนจากส ทองแดงเป นเข ยวอ อน ใบจะเห ยวและหล ด อ านแล ว 10582 i 33 การแก ป ญหายางพาราหน าตาย การท หน ายางพาราตาย น นเป นป ญหาของเกษตรชาวยางพาราเป นอย างมาก จ งต องม ว ธ แก ไขหน ายางพาราตาย กร ดยางพาราแล วไม ม อ านแล ว 18036 i 34 พ ชเสร มรายได ในสวนยาง ปล กพ ชเสร มรายได ในสวนยาง ช วยให เกษตรกรม รายได เสร มในสวนยางพารา ทำให ม รายได เพ มข น จำแนกได 2 ค อพ ชแซมยางและพ ช อ านแล ว 20369 i 35 การกร ดยาง การกร ดยาง ควรกร ดจากซ ายมาขวา เพ อให ท อน ำยางถ กต ดขาดมาก จะทำให ได น ำยางมากข น อ านแล ว 15752 i 36 แนะนำเกษตรกรชาวสวนยาง ป องก นโรคใบร วง โรคใบร วง ใบยางจะร วงท งท ใบย งเข ยวสด และใบเหล อง ท งน ข นอย ก บสภาพอากาศล กษณะท เด นช ดค อ ก านใบม รอยช ำส ดำ อ านแล ว 16495 i 37 หนอนทราย แมลงศ ตร ยางพารา หนอนทราย Cockchafers เป นต วหนอนของด วงป กแข งชน ดหน งซ งเป นศ ตร ก ดก นและทำลายรากต นยางพารา ทำให ต นยางพาราตายเป น อ านแล ว 15339 i 38 ประว ต ยางพารา ความเป นมายางพารา ชาวพ นเม องในอเมร กากลางและอเมร กาใต เร ยกต นไม ท ให ยางว า คาอ ท ช ค Caoutchouc แปลว าต นไม ร อง อ านแล ว 14487 i 39 โรคตายจากยอดยางพารา โรคตายจากยอด เก ดจากหลายสาเหต เช น อาจเก ดจากอากาศแห

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=4%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&cat_name=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ฝนทิ้งช่วง ทำราคายางพุ่งแตะ 62 บาท
  งระยะยาวทำให น ำยางสดขาดแคลน เป นป จจ ยสำค ญให ราคาน ำยางสดพ งส งกว ายางแผ นด บ โดยราคาร บซ ออย ท ก โลกร มละ 62 บาท จากเด ม 56 บาท และคงม แนวโน มส งข นไปตลอดท งป เน องจากโรงงานอ ตสาหกรรมแปรร ปอ ตสาหกรรมยาง เช น ถ งม อยาง ถ งม อแพทย ถ งยางอนาม ย ออกมาแข งข นก นซ อน ำยางสดสต อกไว เพราะในสต อกย งม น ำยางสดไม เป นไปเพ ยงพอ ฝนท งช วงมายาวนานหลายเด อน ทำให ปร มาณน ำยางสดลดลง ขณะสวนยางพาราฝ งอ นดาม นท สามารถเป ดหน ากร ดได แล ว แต ก ย งม น ำยางสดน อย ส วนสวนยางประเทศค แข ง จ น ลาว และก มพ ชา ก ม ปร มาณน ำยางสดน อยเช นก น ทำให คาดว าตลอดป น ราคาน ำยางสดพ งข นส งผลท ด ต อเกษตรกรสวนยางท วประเทศล มตา อ าปากได อย างแน นอน นายสมพงศ กล าว ด าน นายเง นวสว ตตด ล มทว สก ล ผ ก อต งกล มสภาปฎ ร ปวงการยางไทยจ งหว ดพ ทล ง กล าวว า อ กป จจ ยสำค ญท ทำให ราคายางขย บข น ค อราคาน ำม น ซ งขณะน ราคาเคล อนไหวท 44 เหร ยญสหร ฐ บาร เรล ทำให ราคายาง กก ละ 62 ราคายางจะผ กต ดอย ก บราคาน ำม น ถ าราคาน ำม นมาเคล อนไหวอย ท 50 เหร ยญสหร ฐ บาร เรล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/content-print.aspx?content=2574 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การยางแห่งประเทศไทย : 3 หน่วยงานยางพารายุบรวมกัน : | FarmKaset.ORG
  าการ กยท ต วจร ง เพ อทำหน าท บร หารและข บเคล อน กยท ต อไป และเด นหน าอย างเต มกำล งโดยม หน วยงานยางระด บจ งหว ดเป นกลไกสำค ญในการข บเคล อนพ ฒนา และบร หารจ ดการยางพาราในพ นท อย างครบวงจรต งแต การข นทะเบ ยนเกษตรกร การผล ต การแปรร ป และการตลาดต อไป ข อม ลจาก dailynews co th agriculture 329357 อ านเร องน แล ว 3867 คน ความค ดเห นจากผ อ าน นายสมเก ยรต ส ทธ ร ตน somkiat sut gmail com ขอให การทำงานสอดประสานก นจนเก ดประส ทธ ภาพ เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดต อเกษตรกรชาวสวนยาง และประเทศ สมก บว ตถ ประสงค ในการจ ดต งหน วยงาน 30 ม ย 2558 02 57 PM e 0 ชอบ 0 ไม ชอบ ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2357&cat_name= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เตรียมคลอดรัฐวิสาหกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย : | FarmKaset.ORG
  เง นสงเคราะห หร อเง นเซส Cess โดย กยท จะต องกำหนดแผนบร หารเง นกองท น นำเสนอต อคณะร ฐมนตร ให ความเห นชอบ เพ อควบค มการขยายต วของ กยท ซ งเป นร ฐว สาหก จต อไป ข อม ลจาก naewna com อ านเร องน แล ว 4473 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2291 (2016-04-26)
  Open archived version from archive