archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ตั้งศูนย์อนุรักษ์ ยางพารา สายพันธุ์พื้นบ้าน เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ : | FarmKaset.ORG
  ร กษ สายพ นธ ยางพาราพ นธ น ด วยก น าจะอย ในศ กยภาพท สามารถทำได ข อม ลจาก www dailynews co th อ านเร องน แล ว 4058 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2271 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ด่านสะเดา ส่งออกยางพารา วูบ ขาดดุลการค้าหมื่นล้าน : | FarmKaset.ORG
  มบร ษ ทซ เกทย ายฐานการส งออกไปย งด านศ ลกากรนครพนมต งแต เด อนธ นวาคม 2557 ส งผลให ม ลค าการส งออกในช วงคร งป แรกลดลง 20 ขณะท การนำเข าม ม ลค า 2 595 ล านบาท เพ มข น 20 จากช วงเด ยวก นป ก อนท ม ม ลค า 2 380 ล านบาท โดยม ส นค านำเข าเพ มข นจากประเทศจ น เช น เส อผ า อะไหล รถยนต เคร องประด บ ซ งย งคงม ม ลค าเพ มข นท กเด อน และคาดว าหากก อสร างสะพานม ตรภาพไทย ลาวแห งท 5 จ งหว ดบ งกาฬแล วเสร จ ก อาจม บางอ ตสาหกรรมท ย ายฐานการส งออกไปท ด านบ งกาฬด วย นายส ญญาร กษ ส นสก ล พาณ ชย จ งหว ดสงขลา กล าวว า ม ลค าการค าชายแดนของด านศ ลกากรสะเดาและปาด งเบซาร เร มขาดด ลมาต งแต ป 2557 เน องจากม ลค าของยางพาราซ งเป นส นค าส งออกหล กของท ง 2 ด านลดลง ขณะท ปร มาณการส งออกยางก ลดลงเล กน อยเช นก น เน องจากความต องการของมาเลเซ ยลดลง คาดว าเม อส นป งบประมาณ 2558 ม ลค าการค าของท ง 2 ด านจะขาดด ลเล กน อย อย างไรก ตาม ต องรอด สถานการณ เศรษฐก จท งในประเทศไทยและประเทศเพ อนบ านด วย เน องจากท ผ านมาเศรษฐก จค อนข างซบเซา ด านนายธว ชช ย บ ญศ ร น กว ชาการศ ลกากร ด านศ ลกากรปาด งเบซาร จ งหว ดสงขลา กล าวว า ท ผ านมาม ลค าการค าชายแดนผ านด านศ ลกากรสะเดา และด านปาด งเบซาร รวมก นป ละกว า 5 แสนล านบาท ส นค าหล กท ส งออกค อผล ตภ ณฑ จากยางพารา ไม ยางพาราแปรร ป และถ งม อยาง แต ขณะน ได ร บผลกระทบจากราคายางพาราท ตกต ำ ซ งในช วง 6 เด อนแรกป งบประมาณ 2558 ด านปาด งเบซาร ม ม ลค าการค ารวม 72 926 ล านบาท ลดลง 6 636 ล านบาท เม อเท ยบก บช วงเด ยวก นของป ท แล วท ม ม ลค า 78 562 ล านบาท ซ งส นค ายางพาราย งคงส งออกเป นอ นด บ 1 ขณะท ข อม ลจากด านศ ลกากรสะเดารายงานว า ในช วง 6 เด อนแรกป งบประมาณ 2558 ม ม ลค าการค ารวม 162 828 ล านบาท แบ งเป นม ลค าส งออก 75 526 ล านบาท นำเข า 87 302 ล านบาท ขาดด ลการค า 11 776 ล านบาท โดยส นค าส งออกหล ก ค อยางธรรมชาต ส วนประกอบและอ ปกรณ ใช ก บเคร องจ กร และอ ปกรณ ไฟฟ าสำหร บโทรศ พท และเคร องโทรศ พท ซ งม ลค าส งออกส นค ายางพาราผ านด านสะเดาม ม ลค ารวม 17 104 ล านบาท จาก prachachat net อ านเร องน แล ว 4800 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2207 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เศษไม้ยางพารา อัดก้อน ส่งออกญี่ปุ่น : | FarmKaset.ORG
  า ขณะน ยางพาราม ป ญหาเร องราคาตกต ำ และท ผ านมาไม ยางพาราท ม การโค นแล วในส วนท เหล อก ต องม การเผา ทำให เก ดมลภาวะในอากาศ หากเอาเศษไม ยางพารามาใช ประโยชน โดยการนำมาอ ดแท งเป นข เล อย สร างม ลค าเพ มให ก บยางพารา และสร างรายได ทางธ รก จแก ผ ประกอบการต อไป จาก naewna com อ านเร องน แล ว 5176 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2204 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • จ้นจน - ผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง จุดเปลี่ยนงานวิจัยสู่พาณิชย์ : | FarmKaset.ORG
  หล กท กลายเป นท ช นชอบของเด กๆ โดยราคาจำหน าย 1 เซตม 6 ส ราคา 399 บาท ส น ำยางพาราท ผล ตออกมาจำหน ายภายใต แบรนด jonjon ได ผ านกระบวนการทางว ทยาศาสตร จนม นใจว าม ความปลอดภ ยและท สำค ญกลายเป นส อการเร ยนการสอนท สร างความแตกต างท ด งด ดให เด กๆ ห นมาสนใจเร ยนและเล นศ ลปะได เป นอย างด และท สำค ญได ปล กฝ งถ งความสำค ญในการต อยอดการแปรร ปและเพ มม ลค าส นค าเกษตรอ นด บหน งของไทยอย างยางพาราให เยาวชนเข าใจมากข นด วย ด าน ดร ซ กร หะย สาแม คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน กล าวว า เป นความภาคภ ม ใจของสถาบ นการศ กษาท สามารถค ดค นผล ตภ ณฑ ใหม ๆ ท เป นประโยชน ออกมาในร ปแบบผล ตภ ณฑ เช งพาณ ชย ได สำเร จอย างต อเน อง เน องจากส งเหล าน ล วนเป นการนำร องและต อยอดจากส นค าท ม อย แล วให เก ดประโยชน ส งส ด โดยเฉพาะผล ตภ ณฑ จากยางพาราท สามารถนำมาพ ฒนาเป นผล ตภ ณฑ ได อย างไม จำก ด จาก komchadluek net อ านเร องน แล ว 4858 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2154 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ยางพารา : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ว 12223 i 24 กำหนดจ ดสรรเน อยางส งออก การกำหนดปร มาณจ ดสรรเน อยางสำหร บการส งออกน กระทรวงเกษตรฯ ได ย ดหล กเกณฑ ตามท คณะกรรมการควบค มยางม มต เห นชอบ ค อ อ านแล ว 12728 i 25 ค บหน ายางพารา ส งออกยาง 3แสนต น ความค บหน าในการใช มาตรการด งกล าว โดยระบ ว าเพ อให เป นไปตามข อตกลงของสภาความร วมม อด านยางระหว างประเทศ ITRC ซ งม อ านแล ว 16884 i 26 ลดผล ตยาง พย งราคา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได ระง บการส งออกยางพาราท กชน ดโดยอาศ ยพระราชบ ญญ ต ควบค มยาง พ ศ 2542 เพ อลดปร มาณผลผล ตยางธรรม อ านแล ว 11386 i 27 ยางรมคว นอ ดก อน ผลสำเร จจากการท สถาบ นว จ ยยาง กรมว ชาการเกษตร เป ดตลาดซ อขายยางแบบข อตกลงส งมอบจร ง อ านแล ว 12045 i 28 เป ดกร ดยางต นเล ก ได ไม ค มเส ย ถ งแม จะม การแจ งเต อนชาวสวนยางพาราอย างต อเน อง เก ยวก บผลเส ยของการเป ดกร ดยางก อนกำหนดหร อเป ดกร ดยางต นเล ก ท ง อ านแล ว 13657 i 29 น ำยางปนเป อนอ นตราย ในช วงท ผ านมาเราม กจะได ย นได ฟ งข าวเก ยวก บการใช น ำหม กช วภาพ มาแทน กรดฟอร ม ก หร อท ชาวบ านเร ยกว าน ำกรด อ านแล ว 14711 i 30 แนะด แลสวนยางหน าแล ง นายณ ฎฐก ตต ของท พย เกษตรจ งหว ดหนองบ วลำภ เป ดเผยว า ในช วงน จ งน บเป นช วงสำค ญท อาจสร างความเส ยหายแก สวนยาง อ านแล ว 14149 i 31 การปล กยางพารา สภาพแวดล อมท เหมาะสมต อการปล ก ยางพาราต องการด นท ม หน าด นล ก เพ อให รากเกาะล กได อย างม นคง หากหน าด นต นทำให รากย ดได ไม แน น จะทำให ต นโค นล ม อ านแล ว 32580 i 32 โรคใบยางพาราอ อน เช อน เข าทำลายใบยางขณะม อาย 5 15 ว น ค อ ระยะท ใบขยายและกำล งเปล ยนจากส ทองแดงเป นเข ยวอ อน ใบจะเห ยวและหล ด อ านแล ว 10582 i 33 การแก ป ญหายางพาราหน าตาย การท หน ายางพาราตาย น นเป นป ญหาของเกษตรชาวยางพาราเป นอย างมาก จ งต องม ว ธ แก ไขหน ายางพาราตาย กร ดยางพาราแล วไม ม อ านแล ว 18036 i 34 พ ชเสร มรายได ในสวนยาง ปล กพ ชเสร มรายได ในสวนยาง ช วยให เกษตรกรม รายได เสร มในสวนยางพารา ทำให ม รายได เพ มข น จำแนกได 2 ค อพ ชแซมยางและพ ช อ านแล ว 20369 i 35 การกร ดยาง การกร ดยาง ควรกร ดจากซ ายมาขวา เพ อให ท อน ำยางถ กต ดขาดมาก จะทำให ได น ำยางมากข น อ านแล ว 15752 i 36 แนะนำเกษตรกรชาวสวนยาง ป องก นโรคใบร วง โรคใบร วง ใบยางจะร วงท งท ใบย งเข ยวสด และใบเหล อง ท งน ข นอย ก บสภาพอากาศล กษณะท เด นช ดค อ ก านใบม รอยช ำส ดำ อ านแล ว 16495 i 37 หนอนทราย แมลงศ ตร ยางพารา หนอนทราย Cockchafers เป นต วหนอนของด วงป กแข งชน ดหน งซ งเป นศ ตร ก ดก นและทำลายรากต นยางพารา ทำให ต นยางพาราตายเป น อ านแล ว 15339 i 38 ประว ต ยางพารา ความเป นมายางพารา ชาวพ นเม องในอเมร กากลางและอเมร กาใต เร ยกต นไม ท ให ยางว า คาอ ท ช ค Caoutchouc แปลว าต นไม ร อง อ านแล ว 14487 i 39 โรคตายจากยอดยางพารา โรคตายจากยอด เก ดจากหลายสาเหต เช น อาจเก ดจากอากาศแห งแล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=4&cat_name=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2&sort=desc&page=&search= (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ฝนทิ้งช่วง ทำราคายางพุ่งแตะ 62 บาท : ยางพารา | FarmKaset.ORG
  ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 data ad format autorelaxed เล อกหมวด แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2574&cat_name=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การยางแห่งประเทศไทย : 3 หน่วยงานยางพารายุบรวมกัน : ยางพารา | FarmKaset.ORG
  าการ กยท ต วจร ง เพ อทำหน าท บร หารและข บเคล อน กยท ต อไป และเด นหน าอย างเต มกำล งโดยม หน วยงานยางระด บจ งหว ดเป นกลไกสำค ญในการข บเคล อนพ ฒนา และบร หารจ ดการยางพาราในพ นท อย างครบวงจรต งแต การข นทะเบ ยนเกษตรกร การผล ต การแปรร ป และการตลาดต อไป ข อม ลจาก dailynews co th agriculture 329357 อ านเร องน แล ว 3868 คน ความค ดเห นจากผ อ าน นายสมเก ยรต ส ทธ ร ตน somkiat sut gmail com ขอให การทำงานสอดประสานก นจนเก ดประส ทธ ภาพ เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดต อเกษตรกรชาวสวนยาง และประเทศ สมก บว ตถ ประสงค ในการจ ดต งหน วยงาน 30 ม ย 2558 02 57 PM e 0 ชอบ 0 ไม ชอบ ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2357&cat_name=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เตรียมคลอดรัฐวิสาหกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย : ยางพารา | FarmKaset.ORG
  เง นสงเคราะห หร อเง นเซส Cess โดย กยท จะต องกำหนดแผนบร หารเง นกองท น นำเสนอต อคณะร ฐมนตร ให ความเห นชอบ เพ อควบค มการขยายต วของ กยท ซ งเป นร ฐว สาหก จต อไป ข อม ลจาก naewna com อ านเร องน แล ว 4475 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2291&cat_name=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2 (2016-04-26)
  Open archived version from archive