archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ตั้งศูนย์อนุรักษ์ ยางพารา สายพันธุ์พื้นบ้าน เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ : ยางพารา | FarmKaset.ORG
  ร กษ สายพ นธ ยางพาราพ นธ น ด วยก น าจะอย ในศ กยภาพท สามารถทำได ข อม ลจาก www dailynews co th อ านเร องน แล ว 4060 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2271&cat_name=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ด่านสะเดา ส่งออกยางพารา วูบ ขาดดุลการค้าหมื่นล้าน : ยางพารา | FarmKaset.ORG
  มบร ษ ทซ เกทย ายฐานการส งออกไปย งด านศ ลกากรนครพนมต งแต เด อนธ นวาคม 2557 ส งผลให ม ลค าการส งออกในช วงคร งป แรกลดลง 20 ขณะท การนำเข าม ม ลค า 2 595 ล านบาท เพ มข น 20 จากช วงเด ยวก นป ก อนท ม ม ลค า 2 380 ล านบาท โดยม ส นค านำเข าเพ มข นจากประเทศจ น เช น เส อผ า อะไหล รถยนต เคร องประด บ ซ งย งคงม ม ลค าเพ มข นท กเด อน และคาดว าหากก อสร างสะพานม ตรภาพไทย ลาวแห งท 5 จ งหว ดบ งกาฬแล วเสร จ ก อาจม บางอ ตสาหกรรมท ย ายฐานการส งออกไปท ด านบ งกาฬด วย นายส ญญาร กษ ส นสก ล พาณ ชย จ งหว ดสงขลา กล าวว า ม ลค าการค าชายแดนของด านศ ลกากรสะเดาและปาด งเบซาร เร มขาดด ลมาต งแต ป 2557 เน องจากม ลค าของยางพาราซ งเป นส นค าส งออกหล กของท ง 2 ด านลดลง ขณะท ปร มาณการส งออกยางก ลดลงเล กน อยเช นก น เน องจากความต องการของมาเลเซ ยลดลง คาดว าเม อส นป งบประมาณ 2558 ม ลค าการค าของท ง 2 ด านจะขาดด ลเล กน อย อย างไรก ตาม ต องรอด สถานการณ เศรษฐก จท งในประเทศไทยและประเทศเพ อนบ านด วย เน องจากท ผ านมาเศรษฐก จค อนข างซบเซา ด านนายธว ชช ย บ ญศ ร น กว ชาการศ ลกากร ด านศ ลกากรปาด งเบซาร จ งหว ดสงขลา กล าวว า ท ผ านมาม ลค าการค าชายแดนผ านด านศ ลกากรสะเดา และด านปาด งเบซาร รวมก นป ละกว า 5 แสนล านบาท ส นค าหล กท ส งออกค อผล ตภ ณฑ จากยางพารา ไม ยางพาราแปรร ป และถ งม อยาง แต ขณะน ได ร บผลกระทบจากราคายางพาราท ตกต ำ ซ งในช วง 6 เด อนแรกป งบประมาณ 2558 ด านปาด งเบซาร ม ม ลค าการค ารวม 72 926 ล านบาท ลดลง 6 636 ล านบาท เม อเท ยบก บช วงเด ยวก นของป ท แล วท ม ม ลค า 78 562 ล านบาท ซ งส นค ายางพาราย งคงส งออกเป นอ นด บ 1 ขณะท ข อม ลจากด านศ ลกากรสะเดารายงานว า ในช วง 6 เด อนแรกป งบประมาณ 2558 ม ม ลค าการค ารวม 162 828 ล านบาท แบ งเป นม ลค าส งออก 75 526 ล านบาท นำเข า 87 302 ล านบาท ขาดด ลการค า 11 776 ล านบาท โดยส นค าส งออกหล ก ค อยางธรรมชาต ส วนประกอบและอ ปกรณ ใช ก บเคร องจ กร และอ ปกรณ ไฟฟ าสำหร บโทรศ พท และเคร องโทรศ พท ซ งม ลค าส งออกส นค ายางพาราผ านด านสะเดาม ม ลค ารวม 17 104 ล านบาท จาก prachachat net อ านเร องน แล ว 4802 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2207&cat_name=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เศษไม้ยางพารา อัดก้อน ส่งออกญี่ปุ่น : ยางพารา | FarmKaset.ORG
  า ขณะน ยางพาราม ป ญหาเร องราคาตกต ำ และท ผ านมาไม ยางพาราท ม การโค นแล วในส วนท เหล อก ต องม การเผา ทำให เก ดมลภาวะในอากาศ หากเอาเศษไม ยางพารามาใช ประโยชน โดยการนำมาอ ดแท งเป นข เล อย สร างม ลค าเพ มให ก บยางพารา และสร างรายได ทางธ รก จแก ผ ประกอบการต อไป จาก naewna com อ านเร องน แล ว 5178 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2204&cat_name=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • จ้นจน - ผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง จุดเปลี่ยนงานวิจัยสู่พาณิชย์ : ยางพารา | FarmKaset.ORG
  หล กท กลายเป นท ช นชอบของเด กๆ โดยราคาจำหน าย 1 เซตม 6 ส ราคา 399 บาท ส น ำยางพาราท ผล ตออกมาจำหน ายภายใต แบรนด jonjon ได ผ านกระบวนการทางว ทยาศาสตร จนม นใจว าม ความปลอดภ ยและท สำค ญกลายเป นส อการเร ยนการสอนท สร างความแตกต างท ด งด ดให เด กๆ ห นมาสนใจเร ยนและเล นศ ลปะได เป นอย างด และท สำค ญได ปล กฝ งถ งความสำค ญในการต อยอดการแปรร ปและเพ มม ลค าส นค าเกษตรอ นด บหน งของไทยอย างยางพาราให เยาวชนเข าใจมากข นด วย ด าน ดร ซ กร หะย สาแม คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน กล าวว า เป นความภาคภ ม ใจของสถาบ นการศ กษาท สามารถค ดค นผล ตภ ณฑ ใหม ๆ ท เป นประโยชน ออกมาในร ปแบบผล ตภ ณฑ เช งพาณ ชย ได สำเร จอย างต อเน อง เน องจากส งเหล าน ล วนเป นการนำร องและต อยอดจากส นค าท ม อย แล วให เก ดประโยชน ส งส ด โดยเฉพาะผล ตภ ณฑ จากยางพาราท สามารถนำมาพ ฒนาเป นผล ตภ ณฑ ได อย างไม จำก ด จาก komchadluek net อ านเร องน แล ว 4860 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2154&cat_name=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เตาอบรมควันยางพารา ประหยัดพลังงาน : | FarmKaset.ORG
  ฒนากระบวนการผล ตและผล ตภ ณฑ ยาง โดยได ต ดต งเตาอบรมคว นและระบบท อลมในโรงอบยางแผ นให ก บกล มส จจะ พ ฒนายาง บ านท ายว ง จ ตราด จำนวน 1 เตาต อ 2 ห องรมคว น ทำให สามารถผล ตยางแผ นรมคว นได เพ มข น ส งผลด ต อระบบเศรษฐก จในท องถ น ม รายได เพ มข น 4 2 ล านบาทต อป นอกจากน ย งก อให เก ดการลงท นเพ มจากกล มส จจะฯ 1 8 ล านบาทจากการท กล มส จจะฯลงท นสร างเตาข นใหม อ ก 1 ช ดด วยเง นท นของกล มโดยได ใช ประสบการณ ร วมก บน กว จ ยในการปร บปร งเตาจากร ปทรงกลมเป นทรงส เหล ยม เพ อใส ฟ นได สะดวกรวดเร วข น ซ งป จจ บ นเตาอบรมคว นช ดน ได ม การขยายผลการนำไปใช ในกล มส จจะพ ฒนายาง บ านเขาหมาก จ งหว ดตราด เป นท เร ยบร อยแล ว จาก aec thanjob com อ านเร องน แล ว 5734 คน ความค ดเห นจากผ อ าน นายสมเก ยรต ส ทธ ร ตน somkiat sut gmail com เป นบทความท น าสนใจ โดยอาจนำเสนอรายงานการศ กษาโครงการด งกล าว พร อมแบบรายละเอ ยดของเตาอบรมคว นยางพาราประหย ดพล งงาน การศ กษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร และส งแวดล อมของโครงการ เสนอไปย งกระทรวงพล งงานเพ อขอร บการสน บสน นจากกองท นอน ร กษ พล งงานให ม การใช งานอย างแพร หลาย เก ดประโยชน ส งส ดต อประเทศ 30 ม ย 2558 03 24 PM e 0 ชอบ 0 ไม ชอบ ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2139 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • สกย. เสนอโค่นยางพาราปลูกพืชอื่นแทน : | FarmKaset.ORG
  ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 data ad format autorelaxed เล อกหมวด แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2134 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • สู้วิกฤติยางพารา - ม.อ. เร่งบทบาทนำวิจัยนวัตกรรม : | FarmKaset.ORG
  ตภ ณฑ ยางพาราแก ภาคอ ตสาหกรรม สภามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ในการประช มเม อว นท 14 ม นาคม 2558 ได ช นชมบทบาทของมหาว ทยาล ยในการร วมแก ป ญหาว กฤต พ ชเศรษฐก จของภาคใต เน องจากเป นสถาบ นท น าเช อถ อ ม ผลงานท น าประท บใจ เอกชนพร อมจะให ความร วมม อ โดยม การเสนอแนะให ม แนวค ดในการจ ดการเช งธ รก จมากข น เพ มระด บความส มพ นธ ก บอ ตสาหกรรมและผ ประกอบการภาคเอกชนท งในและต างประเทศ หร อหน วยงานท จะช วยสร างความร วมม อเช อมโยงงานว จ ยส การเป นผล ตภ ณฑ ท เป นประโยชน ต อส งคม เช น ศ นย ความเป นเล ศด านช วว ทยาศาสตร หร อ TCELS เพ อส งเสร มการนำว ตถ ด บไปทำเป นผล ตภ ณฑ เพ อเพ มม ลค าให ก บยางพาราไทย แทนท จะเน นการขายว ตถ ด บเช นยางแผ นและน ำยางเป นหล ก นอกจากน น ย งควรให ความร แก เกษตรกรเร องการบร หารจ ดการสวนยาง พ นธ ยาง ผลประโยชน ระหว างเจ าของสวนยางและผ ร บจ างกร ด การตลาด และการเร งพ ฒนาบ คลากรด านการพ ฒนาผล ตภ ณฑ จากยาง เน องจากป จจ บ นความต องการใช ผล ตภ ณฑ จากยางย งคงม อย แต ผล ตภ ณฑ และค ณภาพส นค ากล บด อยลงเพราะขาดแคลนบ คลากรในการพ ฒนา จาก psu ac th อ านเร องน แล ว 5438 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2121 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • หนุนสร้างถนนด้วยยางพาราผสมยางมะตอย ฝ่าวิกฤตราคายางตกต่ำ : | FarmKaset.ORG
  ดเร องน ำยางไม ต องแปรร ป เอาเศษยางมาทำได เลย และสามารถขยายในเช งพาณ ชย ได ป จจ บ นม ภาคเอกชนท สนใจพร อมจะลงท นทำเคร องม อผสมยางมาสเตอร แบทซ หากม นโยบายส งเสร มเร องน อย างจร งจ ง ถ าสามารถดำเน นการนำยางพารา มาใช ในการทำถนนได ไม เพ ยงแต จะช วย ด ดซ บยางพาราท ล นตลาดออกมาได ในปร มาณมากและรวดเร ว โดยเฉพาะตอนน ราคายางตกต ำ ย งเป นโอกาสด ท จะนำเอายางมาแปรร ปเพ มม ลค า เม อยางน อยลง ราคา ก จะเพ มข นตามกลไกตลาด ซ งจะแก ป ญหาเสถ ยรภาพราคายางได โดยไม เข าไปทำให ตลาดบ ดเบ อน อ างอ ง dailynews co th อ านเร องน แล ว 4884 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2102 (2016-04-26)
  Open archived version from archive