archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • จะปลูกยางพาราดีหรือไม่ อนาคตรุ่งหรือร่วง? : | FarmKaset.ORG
  ยงเย ยวยา หร อในล กษณะพย งราคาได ในระยะส น ราคายางพาราล วงหน า AFET ลงอย างต อเน อง ตลาดส นค าเกษตรล วงหน า แสดงให เห นแล วว า ราคายางพาราย งคงลดลงอย างต อเน อง ถ งอย างไรก แล วแต อนาคตไม ม ใครทราบ รอก นต อไป แต หากจ นเล กนำเข ายางพาราจากไทย ก คงมองเห นอนาคตได ไม ยาก อนาคตระยะยาว ยางพาราไทยว งเข าส ทางต น เป นปล กยางพาราและทำเป นเพ ยงว ตถ ด บเพ อส งขาย หร อส งออกเท าน น ไม ได ม อ ตสาหกรรมแปรร ปเป นส นค าท พร อมใช งาน และย งม พ นท ปล กท เพ มข นอย างต อเน อง โดยไม ได สนใจว าชาวโลกเขาไปถ งไหนก นแล ว สำหร บท านท ค ดจะซ อท ด นปล กยางพารา ค ดแล วค ดอ ก มองให ด ๆก อนต ดส นใจลงท น แล วในท ศนคต ของค ณล ะ ราคายางพาราไทยจะเป นอย างไร จะไปรอดหร อไม ในอนาคต ขอบค ณร ปจาก google อ านเร องน แล ว 6665 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2046 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • สินเชื่อผู้ประกอบการยางพุ่ง 5 พันล้าน : | FarmKaset.ORG
  ไปแล ว 30 ล านบาท และธนาคารไทยพาณ ชย 1 ราย ได แก บร ษ ท ยางทองลาเท กซ จำก ด ร บเง นก ไปแล ว 22 3 ล านบาท นอกจากน ย งม ผ ประกอบการท ได ร บการอน ม ต และอย ระหว างข นตอนการทำส ญญาก บธนาคาร ม จำนวน 16 ราย วงเง นรวม 1 577 ล านบาท และอ ก 13 ราย อย ระหว างการเจรจา จาก thairath co th อ านเร องน แล ว 5993 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2028 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • จับตา ไทยรักษาแชมป์ ผู้นำยางพาราโลก : | FarmKaset.ORG
  อง และปล กในพ นท ท เหมาะสมแล ว ผลผล ตก จะส งข นและต นท นการผล ตก จะลดลงสามารถแข งข นก บประเทศเพ อนบ านได อย างแน นอน นอกจากน การพ ฒนาเกษตรกรและสถาบ นเกษตรกร เป นอ กป จจ ยท จะทำให เกษตรกรชาวสวนยางของไทยม ความเข มแข ง และสามารถแข งข นก บต างประเทศได เป นท ทราบก นด ว า ประเทศเพ อนบ านท ปล กยางพารา แม ผลผล ตยางเฉล ยจะต ำกว าไทยบ าง แต เกษตรกรท ปล กยางส วนใหญ จะเป นน กธ รก จ หร อไม ก เป นก จการของร ฐ ม พ นท ปล กไม ต ำกว า 1 000 ไร ต อราย จ งม ความเข มแข ง สามารถบร หารจ ดการเพ มม ลค า และลดต นท นการผล ตได ง าย ใช เวลาไม มากน ก ในขณะท เกษตรกรชาวสวนยางของไทยส วนใหญ เป นรายย อยปล กประมาณครอบคร วละ 10 20 ไร เท าน น ทำให ต นท นการผล ตส งอำนาจในการต อรองต ำ การแข งข นก บเพ อนบ านอาจจะส ไม ได ด งน น สกย จ งได วางย ทธศาสตร ในการพ ฒนาเกษตรกรและสถาบ นเกษตรกร โดยการจ ดต งเป นกล ม เพ อสร างความเข มแข ง เพ มอำนาจในการต อรอง และลดต นท นการผล ต สมม ต ว า ในช มชนท กคนผล ตยางแผ น ต นท นก จะส งเพราะท ก ๆ คน ต องลงท นสร างโรงงานผล ตยางแผ น แต ถ ารวมกล มก นสร างแค 1 แห ง ต นท นก ถ กลง ค ณภาพก เหม อนก นท งช มชน เช นเด ยวก บโรงงานผล ตยางแท ง หร อ น ำยางข น ก สามารถทำได ในล กษณะเด ยวก น แต ท งน จะต องม ความสาม คค ม การบร หารจ ดการท เป นระบบย ต ธรรม โปร งใส สามารถตรวจสอบได ซ ง สกย ม งหว งท จะผล กด นกล มท จ ดต งข นให เป นน ต บ คคล เพราะจะสามารถทำธ รกรรมต าง ๆ และเข าถ งแหล งเง นท นได โดยม สมาช กชาวสวนยางในแต ละช มชนเป นผ ถ อห น ซ งจะทำให เกษตรกรม รายได ท ส งข น ม ความม นคงในอาช พ แม ราคายางไม ตกต ำอย างเช นในป จจ บ นก ตาม นายประส ทธ กล าว สำหร บการจ ดต งกล มเกษตรกรชาวสวนยางขณะน ต งไปแล วประมาณ 3 000 กล มกระจายท วประเทศ แต ส วนใหญ ย งไม ได จ ดต งเป นน ต บ คคล จะเห นได ว า ข อเส ยเปร ยบของยางพาราของไทย สามารถท จะแก ไขหร อบรรเทาได ในขณะเด ยวก นไทยม ข อได เปร ยบมากมาย เช น ม ล กษณะภ ม อากาศ และภ ม ประเทศท เหมาะสม ไม อย ในเขตมรส ม ต างจากค แข งอย างเช น อ นโดน เซ ย เว ยดนาม ก มพ ชา หร อแม กระท งลาว จะม ระยะเวลาในการเก บเก ยวกร ดยางน อยกว าไทยมาก เพราะต องเจอมรส ม หร อฝนตกหน กเป นระยะเวลาหลายเด อน นอกจากน ไทยย งม ระบบสาธารณ ปโภคพ นฐาน การขนส งค อนข างด แม เออ ซ จะเก ดข นในป 2558 หากเกษตรกรชาวสวนยางพาราไทยม ความสาม คค ใช ยางพ นธ ด ม เทคโนโลย ท เหมาะสม และสามารถรวมกล มก นได แล ว ผมม นใจว า ไทยก ย งจะเป นผ นำในการผล ตยางพาราของโลกต อไปได อย างแน นอน รองผ อำนวยการ สกย ร กษาการในตำแหน งผ อำนวยการ สกย กล าวด วยความม นใจ อ างอ ง dailynews co th อ านเร องน แล ว 10994 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=1862 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • การปลูกยางพารา การให้ปุ๋ยยางพารา : | FarmKaset.ORG
  ใส ป ย เหมาะสำหร บใช ก บพ นท ท เป นท ราบ และม การกำจ ดพ ชด วยสารเคม เพราะเศษซากพ ชท เหล อจะช วยป องก นการชะล างป ยในช วงท ม ฝนตก แต ถ าเป นท ราบท กำจ ดพ ชด วยว ธ ถาก ควรคราดให ป ยเข าก บด นด วย เพ อป องก นน ำฝนชะล างป ย ใส แบบเป นแถบ เป นการใส ป ยโดยโรยเป นแถบไปตามแนวแถวต นยางในร องท เซาะไว แล วกลบ ว ธ น จะใช ก บต นยางท ม อาย 17 เด อนข นไป และย งเหมาะสำหร บพ นท ท ม ความลาดเทเล กน อยหร อพ นท ทำข นบ นได ด วย ใส แบบเป นหล ม เป นการใส ป ยโดยการข ดหล มบร เวณรอบโคนหร อสองข างของต นยางประมาณ 2 4 หล มต อต น แล วใส ป ยลงในหล มกลบให เร ยบร อย เหมาะสำหร บพ นท ท ลาดเทและไม ได ทำข นบ นได นอกจากป จจ ยด งกล าวข างต นแล ว ส งท ควรคำน งเพ อให การใส ป ยม ประส ทธ ภาพมากท ส ด ก ค อ ควรใส ป ยในขณะท ด น ม ความช มช นเพ ยงพอ หล กเล ยงการใส ป ยในช วงท ม อากาศแห งแล งหร อฝนตกช กมากเก นไป และควรกำจ ดพ ชก อนใส ป ยท กคร ง ถ าต องการให ต นยางสมบ รณ แข งแรง เจร ญเต บโตด สามารถเป ดกร ดได เร ว ให ผลผล ตส งสม ำเสมอต ดต อก นเป นระยะเวลานาน จะต องม การใส ป ยให ก บต นยางสม ำเสมอต งแต เร มปล กจนถ งก อนโค น 3 5 ป โดยปฏ บ ต ให ถ กต องเหมาะสมตามหล กการท กล าวมาแล วข างต น อ างอ ง naist cpe ku ac th reothai co th ผสมป ยใช ด วยต วเอง ดาวน โหลดเด ยวน กรณ ของยางพารา เราสามารถเล อกใช 21 0 0 แทน 46 0 0 ได ต วโปรแกรมก รองร บการคำนวณ ในกรณ เล อกใช 21 0 0 เช นก น ม ป ย 46 0 0 และ 18 46 0 และ 0 0 60 เพ ยง 3 ชน ด ไว ท ฟาร มก เพ ยงพอ จาก ผสมเองก เป นป ยได ท กส ตรตามต องการ ม เพ ยงป ยท งสามส ตรน app ผสมป ย บนม อถ อของท าน ก เพ ยงพอสำหร บการปล กพ ชท กชน ด ท ท านทำอย แม ป ยเพ ยง 3 ส ตร สามารถผสมป ย ออกมาเป นป ยท กๆส ตรได ตามต องการ ไม ต องลำบากก บการหาซ อป ยในส ตรท หาซ อยากอ กต อไป ใช แม ป ยถ กกว า ไม ม ค าการตลาด สามารถใส ได ท กส ตร ตามหล กว ชาการ ท กรมว ชาการเกษตรแนะนำ หร อผสมเพ อทดลองหาป ยท ด ท ส ด สำหร บพ ชท ค ณปล กด วยต วเองก สะดวกสบาย ต ดต ง app จากฟาร มเกษตร ลดต นท นได แน นอน ด วยองค ความร ในแบบโรงงานผ ผล ต ส ม อถ อของค ณ ท ใช งานง าย ใช งานได ท กคน การผสมป ยใช ด วยต วเอง ทำให เกษตรกร และน กลงท นด านการเกษร รวมถ งผ ดำเน นการต างๆ เก ยวก บการปล กพ ช สามารถลดต นท นค าใช จ ายต อป ท เก ยวข องก บป ย ได มากประมาณ 30 50 โปรแกรม ผสมป ย จากฟาร มเกษตร อำนวยความสะดวก ในการคำนวณส ดส วนของแม ป ย ย เร ย 46 0 0 แดป 18 46

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=1851 (2016-04-26)
  Open archived version from archive •