archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • | FarmKaset.ORG
  ส นค าขายด ป ยทางใบค ณภาพส งตรา FK ยาปราบศ ตร พ ชปลอดสารพ ษ ส นค าเด น ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ข าวตรา FK ป ยเม ดค ณภาพส ง ก งก ามแดง สอบถามก อนส งซ อป ยคล กท น LINE ID ของปร ม primpb LINE สอบถามส นค า ได ตลอดเวลานะคะ หร อท FaceBook Prim Piyamas ก พ ดค ยสอบถามได ตลอดเวลาเช นก นค ะ ส นค า รายการส

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/search.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ห้องปศุสัตว์ : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  000 บาท ในวงการของน กเล ยงเป ดสวยงาม เป ดแมนดาร น ถ อเป นเป ดท สวยท ส ด และป จจ บ นถ ง อ านแล ว 2552 i 28 หน นสหกรณ ส งออกไข ไก รายใหญ ข นอาสาเป นพ เล ยง บ กวงการไก ไข เม นงบ คชก กว า 20 ล านบาท แต ขอร บบทเป นพ เล ยงหน นสหกรณ ส งออกแทน อด ตนายกฯผ เล ยงไก ไข ระบ อ านแล ว 2339 i 29 ฟาร มประจวบเจ ง พ ฒนาโคเน อ หน วยงานเอาหน า เหม อนเคยๆ นายส นทร น คมร ตน นายกสมาคมโคเน อแห งประเทศไทย ร วมก บมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกำแพงแสน ผล ตสายพ นธ โคเน อ อ านแล ว 2946 i 30 ส ดยอดว ธ การเล ยงไก ไข ให ไข ดก เล ยงไก ให ไข ดก ไข แดง ไข ฟองใหญ เป นท ต องการของตลาด รวบรวมเทคน คง ายๆ หลายว ธ ท จะทำให ได ไข เยอะข น ด ข น อ านแล ว 5799 i 31 ชาวด ตช ปล อยว ชา ด ข ด ชน ว ดโคนม คนไทยเล ยงล กว วนมก นแบบผ ดๆ ม กจะปล อยให โตตามธรรมชาต เล ยงอาหารไม เหมาะสม ไม สนใจด แล ว วเลยโตช า ว นน ต องค ดใหม อ านแล ว 2784 i 32 เล ยงก งก ามแดงในนาข าว ราคาด กก ละ 500 บ สร างรายได ควบค ก บการทำนา โครงการหลวงทดลองสำเร จ แนะนำ น ำก งแม น ำจากต างประเทศมาเล ยงในนาข าว สร างรายได อ านแล ว 6038 i 33 คอนโดไข มดแดง ยอดว ธ เล ยงมดแดงให มาวางไข กำล งเป นท สนใจก บผ คนจากท วสารท ศ สำหร บ คอนโดไข มดแดง อาจเป นเพราะ ไข มดแดงน น ม รสชาต อร อยเป นเล ส บางคน อ านแล ว 4887 i 34 การผสมเท ยมปลาด ก หร อการเพาะพ นธ ปลาด ก การเพาะพ นธ ปลาด ก สามารถทำได โดยต วเอง แต ต องศ กษาว ธ ส กเล กน อย ปลาด กน บเป นปลาเศรฐก จอ กชน ดหน งท ม ความน าสนใจ อ านแล ว 3153 i 35 ว จ ยปลาน ลกระช งไร กล นโคลน โดย ม เกษตรฯ ม เกษตรฯ ส ดยอดได อ ก ส งออกต ำเพราะปลาม กล นโคลน ตลาดย โรปไม ชอบ ม เกษตรฯแก ป ญหาได เป นประโยชน ต อประเทศ อ านแล ว 2114 i 36 ร ย ง จ งหร ด ก นได ม ค ณค าทางอาหารด านโปรต น จ งหร ก ทานได แถมม โปรต นส ง ช บแป งทอดทานแทนก งก อร อยไม แพ ก น ลาบจ งหร ด หร อยำจ งหร ดก รสเด ด สะอาด ปลอดภ ย อ านแล ว 2508 i 37 ปลาเทวดา สร างรายได 4 000 บาทต อส ปดาห ปลาเทวดาท ลงกระช งอาย 3 เด อน ม ขนาดเท าเหร ยญบาท เร มส งขายได ราคาต งแต 2 10 บาท ส วนปลาขนาดใหญ ขายได 10 บาท อ านแล ว 3328 i 38 คอนโดฯ ไข มดแดง จากขวดพลาสต กเหล อใช การทำคอนโดฯ ไข มดแดงย งอย ในข นการศ กษา แต หากนำไปประกอบอาช พทำได แต ต องสร างคอนโดฯ ไข มดแดงในปร มาณท มาก อ านแล ว 4346 i 39 การเล ยงไก ในตระกร า การเล ยงไก ในตระกร า หล งสองเด อนได ไข ว นละฟองท กว น ประหย ดพ นท ม ลไก ย งเป นป ยให ก บต นไม อ กต างหาก อ านแล ว 6518 i 40 วงการปศ ส ตว ประมง ระว งหม นตภ ยท มาก บฤด ร อน สภาพอากาศท เปล ยนอย างกระท นห น ส งผลให ส ตว เล ยงเจ บป วย ล มตาย ส งผลให เก ดความส ญเส ยเป นอย างมาก ในภาคเกษตรกรรม อ านแล ว 2792 i 41 ง ลอกเช อก ง ก านเช อก ง สายม าน ง สายพาน ง กลอกเช อก ขนาดความยาว130 150 ซม เกล ดตามลำด บเป นม นเร ยบ ม ส นกลางและเป นต ม เกล ดหางเป นแบบซ กแซก และเกล ดผสม อ านแล ว 14527 i 42 การเล ยงปลาด กในบ อซ เมนต เล ยงปลาด กในบ อซ เมนต แบบคร วเร อน ใช พ นท น อย สามารถเล ยงได ท กท ใช เวลาเล ยงส น ร นละประมาณ 90 120 ว น อ านแล ว 21929 i 43 การเล ยงฮวก หร อ ล กอ อด ทำรายได ส ง ความต องการบร โภค หมกฮวก มากข น ล กกบ หร อ ล กอ อด ตามแหล งน ำธรรมชาต ท นำมาทำเป น หมกฮวก จ งลดน อยลงและเร มขาดแคลน อ านแล ว 15245 i 44 ลาวส งเสร มเกษตรกรเล ยง ก งล อบเตอร น ำจ ดในนาข าว ทางการลาวออกรณรงค ส งเสร มให เกษตรกรเพาะเล ยง ล อบเสตอร น ำจ ด หร อก งก ามแดงในนาข าวหล งจากโครงการชลประทาน อ านแล ว 19362 i 45 ไทย ผ นำเล ยงโคนม ในอาเซ ยน จากการคาดการณ ความต องการบร โภคนมและผล ตภ ณฑ ท ส งข นในภ ม ภาคเอเช ย รวมถ งความสำค ญของการผล ตนมของเกษตรกรผ เล ยงโคน อ านแล ว 12687 i 46 SBBU จ ดอบรมป องก นโรคก ง หน วยธ รก จโครงการเทคโนโลย ช วภาพก ง SBBU ว จ ย สาเหต การเก ดโรคต างๆ เพ อหาว ธ ป องก น ตรวจว เคราะห โรคก ง อ านแล ว 14799 i 47 แนะเสร มเคร อข ายเกษตรกร พ ฒนาการผล ต แพะเน อ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร เป ดผลการศ กษาการตลาดแพะเน อ ป พรมส มภาษณ เกษตรกร และผ ประกอบการท กระด บท ง 4 ภาครวม 21 จ ง อ านแล ว 16209 i 48 ส งเสร มเล ยงไก คอล อนน ำหน ก รสชาต เน อน มกว าไก พ นเม อง ปศ ส ตว พ ทล งสน บสน นส งเสร มเล ยงไก คอล อนเป นอาช พเสร ม ม น ำหน ก รสชาต เน อน มด กว าไก พ นเม อง เผยรายละ 5 000 อ านแล ว 19380 i 49 นครศร ธรรมราช อนาคตฮ บด านปศ ส ตว งานส มมนาเกษตรก าวหน าคร งท 4 ข น โดยเล อกจ งหว ดนครศร ธรรมราชท กำล งจะก าวข นมาเป นฮ บทางด านปศ ส ตว ท งแพะ อ านแล ว 14903 i 50 คล น กเกษตรเคล อนท ฯ จ ดท โคราชและขอนแก น โครงการคล น กเกษตรเคล อนท ในพระราชาน เคราะห สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร เป ดให บร การคร งแรก อ านแล ว 12348 i 51 เต อนเกษตรกรผ เล ยงส กรระว งต ดเช อร าย ส ตวแพทย เต อนเกษตรกรผ เล ยงส กรระว งเช อจ ล นทร ย ก อโรค เน องจากส กรท กช วงอาย จะพบเช อแบคท เร ย สเตรปโตคอคค ส อ านแล ว 12927 i 52 ประมงเต อนผ เล ยงปลาระว งโรคระบาดช วงฤด หนาว ประมงจ งหว ดบ ร ร มย เต อนเกษตรกรผ เล ยงปลาระว งโรคระบาดช วงอากาศหนาวเย น เน องจากปลาม สภาพอ อนแอไม ก นอาหาร เอ อ อ านแล ว 12934 i 53 เต อนเกษตรกรนำโค กระบ อฉ ดว คซ นป องปากเท าเป อย

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=15%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&cat_name=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • กุ้งก้ามแดง จากฟาร์มเกษตร จัดส่งทั่วประเทศ
  ณปร มคร บ ราคาว นน เปล ยนแปลงตามราคาตลาด ขนาด 1 เซ นต เมตร ต วละ 15 บาท ขนาด 1 น ว ต วละ 25 บาท ขนาด 2 น ว ต วละ 50 บาท ขนาด 3 น ว ต วละ 150 บาท ขนาด 4 น ว ต วละ 250 บาท ยอดจ ดส งข นต ำ 1 000 บาทข นไป ส งซ อก งก ามแดง คล ก พ อพ นธ แม พ นธ ก งก ามแดง สนใจต ดต อ FarmKaset ORG ฟาร มเกษตรโทร 089 459 9003 ต ดต อค ณปร มคร บ บ ออน บาลก งก ามแดง บ อเล ยงก งของฟาร มเกษตร ป ดอย างม ดช ด ปลอดภ ย คอนโดเล ยงก งก ามแดง ใช เพาะพ นธ ปล อยพ อแม พ นธ ก งก ามแดงลงบ อ ตรงน เป นบ อพ ก สามารถใช ผสมพ นธ และอน บาลก งเล กได ท จ งหว ดอำนาจเจร ญ ร อน และแล ง ก เล ยงก งได จนเป นผลผล ต พร อมจำหน าย ต วน เป นพ อพ นธ ขนาด 8 น วของเราคร บ ไข ในท องของแม ก งก ามแดง ก งก ามแดงอาย ประมาณ 2 เด อน หย บจากฟาร มมาโชว หน าร าน สำหร บท านท มาถ งอำนาจเจร ญ ย นด ให ด ท งฟาร ม และหน าร าน รวมถ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/content-print.aspx?content=2556 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ฟอร์มสั่งซื้อกุ้งก้ามแดง : | FarmKaset.ORG
  ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป องก นโรคท เก ดจาก เช อรา ราแป ง ใบจ ด โรคใบร วง ออยเด ยม ไฟท อปโทร า ย อยใบยางเป นป ย ราคา 670 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยอ นทร ย น ำ นาโนเทคโนโลย เร งให พ ชโตไว สมบ รณ ฉ ดพ นเด อนละสองคร ง หร อช วงแล ง ม ธาต อาหารท จำเป นต อพ ชครบถ วน ราคา 290 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร เง น เสร มภ ม ต านทาน เสร มภ ม ต านทานให พ ชแข งแรง ทนต อโรคและแมลง ใบเข ยวลำต นแข ง แมลงเจาะก นได ยาก ต านทานโรคต างๆ ราคา 310 บาท โทรซ อ 089 4599003 บ สเตอร ส ม เร งผลผล ตเพ มน ำหน ก เร งผลผล ต เพ มน ำหน กของ ม โปแตสเซ ยม ช วยส งเสร มกระบวนการสะสมอาหาร ให พ ชได ผลผล ตส ง น ำหน กด ราคา 320 บาท โทรซ อ 089 4599003 ยาแช ท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก ดโซค เพ มเปอร เซ นต การงอก เร งการแตกราก ป องก นโรค เพ มการสะสมอาหารในท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ราคา 430 บาท โทรซ อ 089 4599003 FK 1 ป ยเร งโต เร งเข ยว Premium ป ยฉ ดพ นทางใบ ท ด ท ส ดสำหร บเร งการเจร ญเต บโต เพ มความเข ยวแข งแรงให ก บพ ช ราคา 890 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งผลผล ต Premium FK ช ดเร งผลผล ต สำหร บพ ชออกผล ท กชน ด เพ มน ำหน ก และค ณภาพผลผล ต ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งห วม นสำปะหล ง Premium FK 3C เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง ม นสำปะหล งห วใหญ ม น ำหน กด ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 ป ยเร งหน กเร ง CCS อ อย Premium FK 3S เร งผลผล ตอ อย ทำให อ อยย างปล องส ง เพ มความหวาน เพ ม CCS และได น ำหน ก ราคา 950 บาท โทรซ อ 089 4599003 data ad format autorelaxed เล อกหมวด แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล กพ ช ไม ผล ไม ย นต น เกษตรน าร สม นไพร ไม มงคล พ ทธศ กษา FK Talk ส ขภาพ การใช SUN ก บพ ชต างๆ แอพม อถ อจากฟาร มเกษตร ไม ดอก ไม ประด บ องค กรด านการเกษตร ซ อขายท ด น ห องปศ ส ตว เกษตรกรต วอย าง ฟาร มเกษตรพาเท ยว FK Freestyle Agri live update ออแกน กส จ กรกลเกษตร ไร กาแฟ แสดงท งหมดใน ส นค าเกษตร ฟอร มส งสอบถามการใช ป ยจากฟาร มเกษตร สอบถามการใช ป ยให เหมาะสมก บพ ช การส งซ อป ย การจ ดส ง ใช ฟอร มน ในการต ดต อก บเรา และทางเราจะต ดต อกล บนะจ ะ อ านแล ว 526 ฟอร มส งซ อก งก ามแดง ส งซ อก งก ามแดงจากฟาร มเกษตร จ ดส

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2564 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • สินค้าเกษตร : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  งเมล ดข าวให เต ม ฉ ดในช วงข าวเร มเป นน ำนม ช วยเร งให ข าวม เมล ดเต มได น ำหน ก อ านแล ว 43105 i 15 ไอ เอส กำจ ดเช อรา กำจ ดเช อรา โรคใบไหม ใบจ ด ใบข ด ราสน ม อ านแล ว 68324 i 16 ไอเอ มโอ กำจ ดเช อราในด น จ ล นทร ย ประส ทธ ภาพส ง กำจ ดเช อราในด น บำร งด นให ด บำร งต นยางให ต นใหญ โตไว และป องก นโรคท อาจจะเก ดก บยางพารา อ านแล ว 65205 i 17 ป ยน ำบำร งผลผล ต บ สเตอร ส ม อ ดมด วย K Ca B บ สเตอร ส ตรส ส ม ป ยน ำเน นการบำร งผลผล ต เพ มความหวาน เพ ม CCS เร งม นสำปะหล งลงห ว เพ มเปอร เซ นต แป ง อ านแล ว 45833 i 18 ป ยน ำบำร งดอก บ สเตอร ปลอดสารพ ษ อ ดมด วย P Ca B บ สเตอร สารอ นทร ย บำร งพ ช ช วงบำร งดอก ปลอดสารพ ษป ยน ำ บำร งดอก ปลอดสารพ ษ ใช ฉ ดพ น เพ อบำร ง ทำให ข วดอกเหน ยว อ านแล ว 44918 i 19 ป ยน ำบำร งต น บ สเตอร เง นปลอดสารพ ษ อ ดมด วย Fe Zn ต นแข งใบเข ยวต งตรง ม นสำปะหล งยอดแข งแรง ม ภ ม ต านทาน ยางพาราเล กลำต นแข งแรง อ อยย างปล องส งไม ล ม อ านแล ว 48426 i 20 มาคา สารอ ลคาลอยด กำจ ดแมลง มาคา สารอ ลคาลอยด กำจ ดแมลง สารรวมอ ลคาลอยด ม พ ษทำลายระบบประสาทของแมลง และน ำม น จะป ดก นระบบหายใจ แมลงจะขาดอากาศ อ านแล ว 45327 i 21 ร บเบอร แม ก ร กษาหน ายาง ร บเบอร แม ก ร กษาหน ายาง หน ายางน ม กร ดง าย ยางหน าตาย ใช ร บเบอร เม ก ทาเพ อบำร งบร เวณหน ายาง ช วยร กษาหน ายาง อ านแล ว 66530 i 22 ไอ เอส ไรซ ย บย งเช อราในนาข าว ย บย งเช อราในนาข าวด วย ไอ เอส ไรซ สามารถย บย งการเจร ญเต บโตของเช อราสาเหต โรคพ ช ปลอดภ ยต อคน ส ตว เล ยง และ อ านแล ว 45069 i 23 ป ยเม ดเร งผลผล ตค ณภาพส ง ป ยเม ด เพอร เฟค ย ลด บาลานซ ไนโตรเจนและโปแตสเซ ยม ป ยเม ด เพอร เฟค ย ลด 12 3 8 10 Organic Matter ซ ล กา Si เป นผล ตภ ณท ท พ ฒนาข น สำหร บเร งโตเร งน ำยางในพ ชท ต องการไนโตรเจนและโปแตสเซ ยม อย างสมด ลย อ านแล ว 43326 i 24 ป ยเม ดเร งผลผล ตค ณภาพส ง ป ยอ นทร ย เคม เพอร เฟค พ เน นโปแตสเซ ยม เพอร เฟค พ 5 3 14 10 Organic Matter ซ ล กา Si เป นผล ตภ ณท ท พ ฒนาข น สำหร บเร งผลผล ตพ ชในช วงต องการโปแตสเซ ยมโดยเฉพาะ อ านแล ว 48538 i 25 ป ยน ำสำหร บท กช วงอาย พ ช นาโนอะม โน ป ยน ำ นาโนอะม โน เพ มความเข ยวเร งการแตกฉ ตร เร งการแตกก งก าน สร างสมด ลย เพ มความสมบ รณ ให ลำต นและใบ อ านแล ว 48891 i 26 ป ยเม ดเร งโตค

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=6&cat_name=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • รวม VDO เด่นจาก FK : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ด โอบรรยายการปล กข าว ท ม เคล ดล บการเพ มผลผล ต บรรยายโดยละเอ ยด รวมถ งการใช ป ยตรา FK เพ อเพ มผลผล ตข าวส งส ด อ านแล ว 8376 i 0 การปล กม นสำปะหล ง และการบร หารจ ดการ ให ได ผลผล ตส ง ฟาร มเกษตรเราม ประสบการณ ในการวางแผนบร หารจ ดการไร ม นสำปะหล งในไร ขนาดใหญ ท ม พ นท กว า 3 700 ไร อ านแล ว 23956 i 1 ค ดท อนพ นธ ม นสำปะหล ง ก อนปล ก ผลผล ตเพ ม การค ดท อนพ นธ ม นสำปะหล งก อนปล ก เป นป จจ ยสำค ญอ นด บต นๆสำหร บการเพ มผลผล ตม นสำปะหล ง ท อนพ นธ ท ด ผลผล ตส ง อ านแล ว 9416 i 2 ค ยก บค ณส ทธ เดช ไร ศ ร จ นดา ไร ศ ร จ นดา ต งอย ท จ ราชบ ร ปล กม นสำปะหล งในพ นท 4 000 ไร ทดลองวางระบบน ำหยดในม นสำปะหล ง อ านแล ว 11182 i 3 ท เร ยนน ำต านมะเร ง ท เร ยนน ำ สม นไพรต านมะเร ง ออกฤทธ มากกว าการทำค โม 10 000 น ำจร งหร อ อ านแล ว 83064 i 4 การปล กมะนาว และ การปล กมะนาวนอกฤด การปล กมะนาว ปกต แล วการทำมะนาวนอกฤด โดยมะนาวท ปล กในวงบ อซ เมนต น นเป นท ทราบและร บร ก นว าจะต องให มะนาวอดน ำ อ านแล ว 58521 i 5 ความร เร อง การปล กอ อย ครบวงจร การปล กอ อย ให ได ผลผล ตส งส ด การเตร ยมด นปล กอ อย พ นธ อ อย ระยะปล กอ อย การให น ำอ อย การเร งค า CCS อ านแล ว 233562 i 6 เล อกหมวดบทความท สนใจ แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล กพ ช ไม ผล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=35&cat_name=%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%20VDO%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%20FK (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • นาข้าว : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  นและน ำตาลส วนเก น ช วยค มน ำหน ก ลดท องผ กได ด อ านแล ว 7699 i 36 ข าวไรซ เบอร และข าวกล องไรซ เบอร จากฟาร มเกษตร ข าวข ดไรซ เบอร ก บข าวกล องไรซ เบอร ฟาร มเกษตรทำท งสองร ปแบบ สำหร บแต ละท าน ท ม ความชอบแตกต างก น ข าวด ม ค ณภาพ อ านแล ว 10128 i 37 ข าวไรซ เบอร จากฟาร มเกษตร ข าวเพ อส ขภาพ ข าวไรซ เบอร น นได จากการผสมข ามพ นธ ระหว าง ข าวเจ าหอมน ล ก บ ข าวขาวดอกมะล 105 ม สารต านอน ม ลอ สระส ง เบต า อ านแล ว 9364 i 38 ประท บใจพ อแม นำรวงข าวมอบให ล กสาวในงานร บปร ญญา พ อแม ครอบคร วชาวนา จ กำแพงเพชร นำรวงข าวผ กร บบ น มามอบแสดงความย นด ก บบ ตรสาว มหาบ ณฑ ต ม นเรศวร เม อว นท 10 ธ ค อ านแล ว 8069 i 39 รายงานสถานการณ ศ ตร ข าว พย 57 รายงานสถานการณ ศ ตร ข าว พฤศจ กายน 2557 จากกล มพยากรณ และเต อนการระบาดศ ตร พ ช กองส งเสร มการอาร กขาพ ชและจ ดการด นป ย อ านแล ว 8631 i 40 การใช ป ยอ นทร ย ในนาข าว แนะนำการใช ป ยอ นทร ย ในนาข าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ว จ ยค นคว า ป ยหม ก ป ยพ ชสด ใช เพ มผลผล ตข าวให ส งข น อ านแล ว 13313 i 41 ข าวเหน ยว พ นธ เหน ยวดำช อไม ไผ 49 เป นข าวเหน ยวดำพ นธ พ นเม องไวต อช วงแสง ออกดอกปลายเด อนมกราคม ผลผล ตเฉล ย 363 ก โลกร มต อไร ความส งประมาณ 135 เซ อ านแล ว 9413 i 42 ราคาข าว ว นน 2 ธ นวาคม 2557 ราคาข าวขายส ง และราคาข าวค ดขายบร โภคภายใน ประจำว นท 2 ธ นวาคม 2557 ประกาศจากสมาคมโรงส ข าวไทย อ านแล ว 7516 i 43 ข าวพ นธ กขผ 3 ให ผลไร ละ 1 4 ต น ร บรองพ นธ ข าวใหม 4 ภาค กขผ 3 ให ผลไร ละ 1 4 ต น กรมการข าวร บรองพ นธ ข าวด 4 ภาค รอบส ดท ายประจำป งบประมาณ 2556 อ านแล ว 7248 i 44 ราคาข าว ว นน 26 พฤศจ กายน 2557 ราคาข าวขายส ง และราคาข าวค ดขายบร โภคภายใน ประจำว นท 26 พฤศจ กายน 2557 ประกาศจากสมาคมโรงส ข าวไทย อ านแล ว 7235 i 45 ข าวเหน ยวล มผ ว ข าวเหน ยวล มผ ว เป นข าวเหน ยวนาป ของกล มชาต พ นธ ชาวม ง บ านรวมไทยพ ฒนาท 3 ตำบลรวมไทยพ ฒนา อำเภอพบพระ จ งหว ดตาก อ านแล ว 6651 i 46 ข าวเจ าพ นธ ขาวบ านนา 432 ข าวเจ าขาวบ านนาสายพ นธ เป นข าวข นน ำพ นธ พ นเม องท ผ านการปร บปร งพ นธ โดยการค ดเล อกแบบค ดสายพ นธ บร ส ทธ อ านแล ว 6094 i 47 การปร บปร งความหนาแน นของธาต เหล กในเมล ดข าว ความหนาแน นของธาต เหล กในเมล ดข าว เม อเท ยบก บธ ญพ ชอ นๆ ถ อว าอย ใน ระด บท ต ำกว า โดยเฉล ยคนไทยบร โภคข าว อ านแล ว 5314 i 48 ราคาข าว ว นน 21 พฤศจ กายน 2557 ราคาข าวขายส ง และราคาข าวค ดขายบร โภคภายใน ประจำว นท 21 พฤศจ กายน 2557 ประกาศจากสมาคมโรงส ข าวไทย อ านแล ว 5606 i 49 ช วงฤด เก ยวข าวของชาวนาป ชาวนาในจ งหว ดท ไม ม ระบบชลประทาน ทำนาป ได ป ละคร ง ช วงน เป นเวลาเก ยวข าวของชาวนาป เป นช วงท ชาวนาทำก จกรรม อ านแล ว 5335 i 50 ให ชาวนาม ช ว ตท ด ข น คสช ปฏ ร ปภาคเกษตร ให ชาวนาม ช ว ตท ด ข น ปฏ ร ปภาคเกษตร 7 ส วน ส งเสร มการลดต นท นการผล ต พร อมพ ฒนาโครงสร างพ นฐานทางการเกษตร อ านแล ว 7394 i 51 หว านป ยกล า สำหร บนาดำ การทำนาแบ งออกเป น นาดำ และนาหว าน ในส วนนาดำน น ต องม แปลงเพาะกล าก อน จ งทำการถอนกล า เพ อไปดำนา อ านแล ว 7948 i 52 ข าวไรซ เบอร การเพาะกล า ข าวไรซ เบอร ฟาร มเกษตร ได พ นธ ข าวไรซ เบอร มาจากพ กมล เลยเอามาให ค ณพ อ ทดลองปล กเพ อขยายพ นธ อ านแล ว 12634 i 53 การใช ป ยอ นทร ย ในนาข าว การใช ป ยอ นทร ย ในนาข าว เช น ป ยหม ก ป ยพ ชสด และว สด เหล อใช ทางการเกษตร เพ อปร บปร งบำร งด นให อ ดมสมบ รณ และเพ อ านแล ว 13386 i 54 ร บรองพ นธ ข าวด 4 ภาค ม มต ร บรองพ นธ ข าวใหม 4 สายพ นธ ประกอบด วย 1 ข าวเหน ยว กข 18 เป นพ นธ ข าวเหน ยวไวต อช วงแสง ท เก ดจากการผสม อ านแล ว 13463 i 55 ลดราคาจำนำข าวเปล อกป 56 57 เหล อต นละ 1 35 หม น พาณ ชย ถกชาวนาเสนอลดราคาร บจำนำข าวเปล อกเจ าเหล อต นละ 1 35 หม นบาท คงราคาจำนำข าวหอมมะล หอมจ งหว ด อ านแล ว 12740 i 56 กระทรวงพาณ ชย มอบหล กเกณฑ ร บจำนำข าวฤด กาล 56 57 มอบนโยบายส วนกลางเพ อทำความเข าใจหล กเกณฑ ร บจำนำข าวฤด กาล 56 57 พร อมระบ นำระบบออนไลน มาใช เก บข อม ลเพ อลดการท จร ต อ านแล ว 14365 i 57 ด วงด น จ งหร ดหางดาบ ม วนเพชฌฆาต แมลงด ในนาข าว แมลงต างๆท อย ในนาข าว ไม ได ส งผลเส ยท งหมด แมลงท เป นประโยชน ก ส งผลด ก บนาข าวได เหม อนก น อ านแล ว 15126 i 58 โรคใบข ดส น ำตาล ในนาข าว Narrow Brown Spot Disease จะพบแผลบนใบม ส น ำตาลเป นข ดๆ ขนานไปก บเส นใบของข าว ต อมาจะค อยๆขยายต ดต อก น แผลจะม มากท ใบล างและบร เวณปลายใบ อ านแล ว 14287 i 59 การปล กข าว การปล กข าว หร อการทำนา ในประเทศไทยแบ งออกได เป น 3 ว ธ ค อทำนาดำ นาหว าน และปล กข าวไร อ านแล ว 15768 i 60 ข าวเหน ยวพ นธ ใหม ของโลก ต านทานโรคไหม ต นเต ย ประสบความสำเร จพ ฒนาข าวเหน ยวพ นธ ใหม ของโลก กข 6 ต านทานโรคไหม ต นเต ย ต อยอดจากพ นธ พระราชทานธ ญส ร น ต านทานโรค อ านแล ว 13698 i 61 ข าวเจ กเชย เกษตรกรน าร เป นข าวเสาไห พ นธ หน งท ได ร บความน ยมเม อคร งอด ต เป นข าวเจ าท ม อม โลสส งและถ อได ว าด ท ส ดในข าวพ นธ เสา อ านแล ว 12061 i

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=10&cat_name=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ไร่อ้อย : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  17562 i 21 ว ธ ป องก นโรค ใบขาวอ อย หนอนกออ อย ป ญหาการระบาดของโรคใบขาวอ อย เก ดจากเช อไฟโตพลาสมา ทำให ผลผล ตลดลงถ งร อยละ 50 อ านแล ว 17638 i 22 อ อย2พ นธ ใหม เหมาะป อนโรงงานน ำตาล ถ งแม ประเทศไทย จะม ศ กยภาพการผล ต อ อย ส ง และม โรงงานผล ตน ำตาลท ท นสม ยระด บโลก แต ป จจ บ นผลผล ตอ อยของไทยย ง อ านแล ว 16843 i 23 พ ษภ ยแล ง หนาวช าทำค าความหวานอ อยตกต ำ ภ ยแล ง และอากาศหนาวมาช า ทำให ค าความหวานอ อยฤด การผล ต 55 56 ต ำกว าป ก อน นายส ร ว ทธ เส ยมภ กด ประธานคณะทำงานด าน อ านแล ว 12666 i 24 ครม ช วยไร อ อยไฟเข ยวกำหนดราคาอ อยข นส ดท าย ครม ช วยไร อ อย ไฟเข ยวกำหนดราคาอ อย ข นส ดท าย 1 039 14 บาทต อต น และผลตอบแทนผล ต จำหน ายน ำตาลทรายท วประเทศ อ านแล ว 19257 i 25 อ อยแปรร ปเพ มค าผล ตภ ณฑ เปโย ขนมพ นเม องชาวไทยใหญ ผลผล ตจากอ อยอ นทร ย ฝ ม อสมาช กกล มชาวบ าน น บเป นอ กผล ตภ ณฑ เด นของ จ แม ฮ องสอน อ านแล ว 19054 i 26 โรคแส ดำในไร อ อย อ อยจะแตกยอดออกมาเป นแส ส ดำแทนยอดปกต ต นแคระแกรนผอม ข อส น ใบเล ก แตกกอจ ด เม อเป นร นแรงอ อยจะแห งตาย อ านแล ว 18480 i 27 อ อยด บร อนผ อนกระหาย แก ร อนในกระหายน า แก ไอ และข บป สสาวะ แก พ ษเหล าเหมาะสำหร บผ ป วยท ม อาการคอแห งกระหายน า ไข ส ง ป สสาวะน อยและ อ านแล ว 14384 i 28 โรคใบขาวของอ อย โรคน จ ดว าเป นโรคท สำค ญอ นด บหน งของอ อยเน องจากระบาดทำความเส ยหายมาก และกว างขวาง ยากท จะทำการป องก นกำจ ด อ านแล ว 17427 i 29 ระบบซ ออ อยของโรงงานเป นอย างไร ระบบซ ออ อย การซ ออ อยของโรงงานน ำตาลในประเทศไทยแบ งออกเป น ๒ ประเภท ค อ ซ อโดยอาศ ยน ำหน กอย างเด ยว อ านแล ว 17154 i 30 การบำร งตออ อย อ อย เป นพ ชท เม อปล กคร งหน งแล ว สามารถต ดหร อเก บเก ยวได หลายคร ง จำนวนคร งท เก บเก ยว อ านแล ว 16495 i 31 การป องก นกำจ ดโรคเห ยวเน าแดง จากไร อ อย โรคเห ยวเน าแดง การป องก นกำจ ด สาเหต โรค เก ดจากเช อรา 2 ชน ด ค อ Fusarium moniliforme และ Colletotrichum falcatum อ านแล ว 17270 i 32 อ อยก บการสร างม ลค าเพ มในอ ตสาหกรรมน ำตาล อ อย ไม ได ถ กใช เป นเพ ยงว ตถ ด บเพ อผล ตน ำตาลเท าน น แต พ ชแห งความหวานชน ดน ถ กนำไปผล ตเพ อประโยชน ด านอ นอ ก อ านแล ว 16029 i 33 การปล กอ อยข ามแล ง การปล กอ อยข ามแล ง จะดำเน นการหล งฝนหมด ค อ ต งแต ปลายเด อนต ลาคม ถ ง ปลายเด อนพฤศจ กายนหร อจนกว าด นจะหมดความช น ค อ อ านแล ว 21701 i 34 การป องก นกำจ ดหนอนกออ อย ว นน คร บ ฟาร มเกษตรได นำเอาความร การป องก นกำจ ดหนอนกออ อย หนอนกอลายจ ดเล ก หนอนกอส ขาว และหนอนกอส ชมพ อ นๆ มาฝาก อ านแล ว 21589

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=3&cat_name=%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2 (2016-04-26)
  Open archived version from archive •