archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ปาล์มน้ำมัน : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ญเต บโตได ด อ านแล ว 32513 i 12 การใช ประโยชน จากสวนปาล มน ำม น การใช ประโยชน จากสวนปาล มน ำม น โดยการปล กพ ชอ นร วมก บการปล กปาล มในพ นท ว างระหว างแถวปาล มน ำม น ย งเพ มรายได อ านแล ว 32286 i 13 ทางปาล มน ำม นใช เล ยงส ตว ทางปาล มน ำม น กรมปศ ส ตว แนะเกษตรกรนำทางปาล มน ำม นมาใช เล ยงส ตว เค ยวเอ อง อาท โค แพะ อ านแล ว 24778 i 14 การปล กพ ชคล มด นในสวนปาล มน ำม น ปล กพ ชคล มด น เพ อป องก นและควบค มการเจร ญเต บโตของว ชพ ช รวมถ งการชะล างพ งทะลายของด น อ านแล ว 26131 i 15 เห ดฟางในร องปาล ม เห ดฟางในร องปาล ม สร างรายได ให มากกว าเห ด อ น ๆ อ กท งการด แลค อนข างง าย ท งขายง าย เหมาะแก การเพ มราย อ านแล ว 18060 i 16 ประว ต ปาล มและการปล กปาล มน ำม น ปาล มน ำม น เป นพ ชท ม ศ กยภาพในการผล ตน ำม นต อหน วยพ นท ส งส ดเม อเท ยบก บพ ชน ำม นอ นๆ ในการผล ตรปาล มน ำม น อ านแล ว 20800 i 17 หนอนทรายสวนปาล มน ำม น หนอนทราย ต วอ อนของแมลงป กแข งตระก ล เมโลลอนต ด ป จจ บ นหนอนทรายกำล งสร างป ญหาปวดเศ ยรเว ยนเกล าให ก บเกษตร อ านแล ว 23099 i 18 ปาล มน ำม น พ อแม พ นธ ปาล มน ำม น พ อแม พ นธ ท จะใช ปล กน น พ นธ ปาล มน ำม น ถ อว าเป นป จจ ยท ส าค ญ ในการด าเน นธ รก จการท าสวน อ านแล ว 18042 i 19 การว เคราะห ด น ใบ ปาล มน ำม น การว เคราะห ด น ใบ ต องถางหญ าหร อกวาดเศษพ ชและใบไม ท คล มด นอย ออกท งเส ยก อน แล วใช จอบเส ยม อ านแล ว 13435 i 20 ปาล มน ำม น ท ใช ปล กในทางการค า ปาล มน ำม น ท เพาะขายในทางการค า จะต องเป น ปาล มน ำม น ล กผสม เทเนอรา TENERA D x P เท าน น อ านแล ว 17121 i 21 การวางแนวปล ก ปาล มน ำม น การวางแนวปล ก พ จารณาจากความสอดคล องก บการท างานการระบายน ำความลาดเทของพ นท ท ศทางของแสงแดด อ านแล ว 13093 i 22 การเล อกพ นธ และต นกล าปาล มน ำม น ต นกล าปาล มน ำม น ควรม การเล อกใช ต นกล าปาล มน ำม นท แข งแรงสมบ รณ และม อาย 18 เด อนไปปล ก อ านแล ว 21267 i 23 ปาล มน ำม น การจ ดการแปลงเพาะ การแปลงเพาะ ควรอย ในบร เวณแปลงอน บาลหล ก เพ อสะดวกในการขนส ง ต นกล าไปปล กในถ งใหญ อ านแล ว 18139 i 24 ความเป นมาและความสำค ญของปาล มน ำม น ปาล มน ำม น เป นพ ชผสมข าม ม ท งช อดอกเพศผ และช อดอกเพศเม ยแยกช อดอกอย ในต นเด ยวก น อ านแล ว 15819 i 25 พล กป าพร ปล กปาล มสำเร จ ย ทธศาสตร อ ตสาหกรรมปาล มน ำม น กำหนดเป าหมายให ม การเพ มพ นท ปล กปาล มน ำม นในเขตนาร าง และในพ นท อ นท ม อ านแล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=2&cat_name=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ไร่ข้าวโพด : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ขณะน กรมว ชาการเกษตร ได เร งแก ไขป ญหา การส งออกส นค าข าวโพดฝ กอ อน ของผ ประกอบการรายหน งของไทย ซ งถ กประเทศญ ป น อ านแล ว 14196 i 7 เมล ดพ นธ ข าวโพด ทางเล อกลดต นท นเกษตรกร สถาบ นว จ ยพ ชไร และพ ชทดแทนพล งงาน จ งได จ ดทำ โครงการหม บ านเมล ดพ นธ ข าวโพดในประเทศไทย เพ อช วยเสร มศ กยภาพเกษตร อ านแล ว 18858 i 8 ร บจำนำข าวโพด1ล านต นเมล ดช นเก น14 5 ราคาตก คณะกรรมการนโยบายข าวโพด เป ดร บจำนำข าวโพดเล ยงส ตว 1 ล านต นเมล ดถ ง ธ ค แนะด แลผลผล ตหล งเก บเก ยวช วงปลายฤด ฝนระ อ านแล ว 15248 i 9 ส งเสร มปล กข าวโพดพ นธ เท ยนเม องส งห ช รายได ด ผ ว าราชการจ งหว ดส งห บ ร เผยสำน กงานเกษตรและสหกรณ สน บสน นเกษตรกรปล กข าวโพดเท ยนเม องส งห ม รสชาต ด เมล ดเหน ยว อ านแล ว 15747 i 10 ข าวโพดแฟนซ ส ม วง111 ส ดยอด ข าวโพดแฟนซ ส ม วง111 พบค ณค าโภชนาการครบเคร อง หล งจากท บร ษ ท แปซ ฟ คเมล ดพ นธ ประสบผลสำเร จในการพ ฒนาสาย อ านแล ว 16607 i 11 ข าวโพดหวานล กผสม สงขลา 84 เป นพ ชพ นธ ใหม อ กหน งพ นธ ท กรมว ชาการเกษตรปร บปร งพ นธ ประสบผลสำเร จ และได เร งขยายผลการส งเสร มไปส เกษตรกร อ านแล ว 15664 i 12 ข าวโพดต กหงาย ข าวโพดต กหงาย เป นข าวโพดข าวเหน ยวพ นธ พ นเม องของจ งหว ดเลย เกษตรกรน ยมปล กก นมากในพ นท ส ง อ านแล ว 15639 i 13 สรรพค ณ และ ประโยชน ของข าวโพดอ อน เรามาทำความร จ กก บ สรรพค ณของข าวโพดอ อน และ ประโยชน ของข าวโพดอ อน ก นเลยด กว าค ะ อ านแล ว 22719 i 14 การเพ มผลผล ตข าวโพดหวานต อไร การเพ มผลผล ตข าวโพดหวานต อไร ได ร บเฉล ย 3 000 3 500 กก ต อไร ซ งเป นปร มาณผลผล ตท ส งสำหร บเกษตร จ งได สร ปว ธ อ านแล ว 25246 i 15 ฤด ปล กข าวโพด ข าวโพดเป นพ ชไร ท ค อนข างทนทานและปล กง าย ในสภาพด นฟ าอากาศของเม องไทย ถ าม น ำเพ ยงพอ จะสามารถปล กข าวโพดได ตลอดป อ านแล ว 15360 i 16 เทคน คการปล กข าวโพดหวาน พ นธ ข าวโพดหวานล กผสม ไฮ บร กซ 10 และ ไฮ บร กซ 3 ท งสองพ นธ เป นพ นธ ข าวโพดหวานล กผสม อ านแล ว 44408 i 17 การผสมพ นธ ข าวโพด ในป จจ บ นว ทยาการด านปร บปร งพ นธ พ ชม ความก าวหน ามาก ตลอดจนเกษตรกรม ความพร อมในการใช พ นธ ข าวโพดเมล ดพ นธ ล กผ อ านแล ว 21663 i 18 ประโยชน ของข าวโพด ประโยชน ของข าวโพด เมล ดข าวโพดและส วนต าง ๆ ของข าวโพดสามารถนำไปใช ประโยชน ได หลายอย าง อ านแล ว 34328 i 19 ต กแตนโลก สต า แมลงศ ตร ข าวโพด เป นต กแตนท สามารถขยายพ นธ ได รวดเร ว การทำลายร นแรงและม กเคล อนย ายเป นฝ ง ทำความเส ยหายพ ชผลได ถ ง 100 อ านแล ว 16376 i 20 โรคท เก ดก บข าวโพด เกษตรกรบางท านย งไม ทราบว า โรคท เก ดก บข าวโพด ม ความสำค ญท ส

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=24&cat_name=%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ผักและการปลูกผัก : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ง กะเพรา ผ กสวนคร วท ม ความต องการในตลาดส งมาก เพราะเป นส วนประกอบของเมน ยอดน ยมของคนไทย อ านแล ว 4442 i 36 ว ธ การปล กชะอม และเทคน คทำให แตกยอดอ อนตลอดป การกระต นการแตกยอดอ อนของชะอม เกษตรกรจะใช ป ยย เร ย เพ อกระต นการแตกยอดใหม ของชะอม แต ควรใช ในอ ตราท น อยและต อง อ านแล ว 24102 i 37 ปล กพร กไทย พ ชเศรษฐก จใหม สร างรายได น บล าน ท ส โขท ย แปล งปล กพร กไทยใหญ และเก าแก ของบ านเราอย ท ภาคตะว นออก โดยเฉพาะจ นทบ ร ว นน ส โขท ย ปล กพร กไทย และประสบผลสำเร จ อ านแล ว 6773 i 38 ปล กมะกร ด 1 ไร 3 เด อนต ดคร ง ได เง นคร งละ 4 แสนบาท อาช พหล งเกษ ยน ปล กมะกร ด 1 ไร 3 เด อนต ด ได คร งละ 4 แสน ท งน ต องศ กษาตลาด ศ กษาว ธ ปล กให ด เจ าของสวนกล าว อ านแล ว 18226 i 39 ปล กมะระ ปล กแฟง เก บขายคร งละ 15 000 30 000 บาท ปล ก มะระพ นธ เบอร 16 ร วมก บ แฟงพ นธ ป นเพชร เก บขายได คร งละกว า 15 000 บาท ถ ง 30 000 บาท กำไร crop ละ 3 แสนบาท อ านแล ว 4628 i 40 เพาะถ วงอกคอนโด ขาย พ นท จำก ดก ทำเป นอาช พได ผ กท ใช เวลาปล กน อยท ส ด ม ค ณค าทางอาหาร ท กคนทานได คนก นเจก ทานได ม พ นท จำก ด ก เพาะถ วงอกคอนโด ทำรายได อ านแล ว 10153 i 41 ต นอ อนทานตะว น ทานตะว นงอก ทานอร อย ม ประโยชน มาก ต นอ อนทานตะว น พ ชต วน อยท กำล งอย ในกระแสฮอตฮ ตของคนร กส ขภาพ ด วยเพราะเจ าพ ชชน ดน ม สารอาหารส ง และด ต อส ขภาพ อ านแล ว 5122 i 42 เลอค า ดาดฟ าสวนเกษตร โดยเจ าหน าท ร กษาความสะอาด ร เร มปล กผ กบนพ นป น ทดลองปล กในกระถาง ลองผ ดลองถ กเร อยมาจนพ ฒนาเป นแปลงผ กท ใช กาบมะพร าวซ งสามารถเก บความช น อ านแล ว 4248 i 43 พบมะนาวพ นธ ใหม ก นได ท งเปล อก ปล กเลยด ม ย มะนาวพ นธ ศร ทองดำ ก นได ท งเปล อกรสชาต หวานม น ขณะท น ำย งเปร ยวเหม อนมะนาวท วไป ออกผลตลอดป ทนต อท กสภาพอากาศ อ านแล ว 4380 i 44 ปล กผ กเม องหนาวในอ สาน ได 2 แสนบาทต อเด อน ร องไห หน กมาก ฉ นอยากลาออกจากงาน ผ กสล ดเม องหนาวมากกว า20 ชน ด อาท กร นคอส เรดโอ ค กร นโอ ค ฟ นเลย บ ตเตอร เฮด ถ กนำมาปล กลงด น ด วยแนวค ดแตกต าง อ านแล ว 5674 i 45 ปร บท นาปล กผ กก านจอง รายได ว นละ 600 700 ชาวบ าน อ คำตากล า ปร บพ นท นาข าว ปล กผ กก านจอง ผ กประจำถ นอ สาน จำหน าย ม รายได เฉล ยว นละ 600 700 บาท อ านแล ว 3985 i 46 ว ธ เพาะเห ดโคนจากจอมปลวก เก บทานได ท งป ภายในร งปลวก จะม สวนเห ด fungus garden ซ งเป นท ๆปลวกข บถ ายเน อไม เศษซากเซลล โลส ซ งผ านกระบวนการเค ยวและการ อ านแล ว 6126 i 47 ถ วฝ กยาว ผ กใกล ต วท ม สรรพค ณทางยา ถ วฝ กยาว หร อถ วค าง ม สรรพค ณทางยา แก ท องอ ดได ตำพอกระง บอาการปวดได อ ก แถมร กษาไตอ กเสบได อ านแล ว 5661 i 48 จบแค ม 3 ชาวสวนอ จฉร ยะปล กมะนาวให ผลต นละ 3 000 ล ก ปล กมะนาวออกล กต นละหน งพ นถ งสามพ นล ก คนค ดค นเผยจบ ม 3 ลองผ ดลองถ กจนประสบความสำเร จ อ านแล ว 3927 i 49 โมโรเฮยะ ผ กพระราชา ผ กโมโรเฮยะ ได ช อว า เป นผ กของพระราชา ในสม ยอ ย ปต โบราณ เน องจากเป นผ กท อ ดมไปด วยว ตาม น เบต าแคโรท น ฯ อ านแล ว 9128 i 50 โรคราน ำค าง ท เก ดก บแตง โรคราน ำค างของแตงตามรายงานม ผ พบคร งแรกในประเทศค วบา เม อราวป ค ศ 1864 หล งจากน นก ปรากฏว าเป นโรคท ระบาดแพร อ านแล ว 12894 i 51 โรคพร ก ราแป ง แอนแทรคโนส ฯลฯ การป องก นและกำจ ด โรคพร ก การป องก นและกำจ ดโรคของพร ก แอนแทรคโนส ราแป ง โรคใบจ ด โรคเห ยว อ านแล ว 21959 i 52 ถ วล นเตา ค ณค าทางอาหารส ง และม ว ตาม น B2 ไขม นในระด บต ำ โปรต น พ ชตระก ลถ วท ม ขนาดใหญ เมล ดโต ม ฝ กท เหน ยวและแข งแรงอย างมาก จร งๆแล ว ถ วล นเตา น นไม ได เป นพ ชไทยแท แต อ านแล ว 22846 i 53 แครอท ช วยข บป สสาวะ ย บย งเซลล มะเร งได แครอท เป นพ ชตระก ลพ ชก นห ว ม ล กษณะเป นท อนกลมๆ ทรงกรวย ม หลากหลายส ต งแต ส ส ม ส เหล อง ส ม วง อ านแล ว 18198 i 54 ก ยช าย สรรพค ณท ไม น าเช อ สามารถใช เป น ยากระต น Sex ก ยช าย อาจจะม ช อท ค อนข างไปทางภาษาจ นน ดหน อย ใช แล วคร บใบก ยช ายม การเพาะปล กในพ นท แถบประเทศจ นด วย อ านแล ว 19976 i 55 ถ วฝ กยาว ล กษณะน นเป นเถาเล อย ถ วฝ กยาวเป นอ ก 1 พ ชตระก ลไม เล อย ล กษณะน นเป นเถาเล อยท ม ความเหน ยวและแข งแรงมาก อ านแล ว 17613 i 56 ผ กกาดหอม ใช ปร งได หลากหลายประเภท ผ กกาดหอม เป นพ ชท สามารถปล กและเจร ญเต บโต ได ด โดยเฉพาะก บด นร วน หร อจะสามารถปล กก บด นได แทบท กชน ด อ านแล ว 14918 i 57 หอมห วใหญ ผ กสารพ ดประโยชน รสแรง แต ค ณค าส ง หอมห วใหญ พ ชชน ดน สามารถปล กได ในฤด หนาวและท สำค ญค อสามารถปล กในด นได แทบท กชน ด อ านแล ว 13855 i 58 โหระพา เป นยาก ด ปร งอาหารก อร อย ใบ โหระพา เป นพ ชตระก ลไม ล มล กขนาดเล ก ม ธาต แคลเซ ยมส ง อาย ย นนาน แพร กระจายอย ตามพ นแถบต างๆในเขตเอเช ย อ านแล ว 14465 i 59 ฟ กเข ยว ผ กท อ ดมด วยสรรพค ณทางด านโอสถ ฟ กเข ยว ม อ กช อหน งท คนส วนใหญ ม กจะเร ยกก ค อ ฟ กแฟง หร อจะเร ยกส นๆว า ฟ ก อ านแล ว 17072 i 60 ฟ กทอง ผ กสารพ ดประโยชน ฟ กทอง จ ดว าเป นไม เถาเล อยชน ดหน ง

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=14&cat_name=%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ไม้ผล ไม้ยืนต้น : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  องด ม ด านการตลาดจ งไม น าห วง อ านแล ว 4013 i 36 มะม วงห มพานต พ ชเศรษฐก จทำรายได ท จ อ ตรด ตถ มะม วงห มพานต ทำให ผ หญ งท น ยอมม อไม สวยไม เป นไรแต ได เง น มะม วงห มพานต ให ผลตอบแทนก โลกร มละ อ านแล ว 7072 i 37 ปล กกล วยไข ในสวนยาง ขายได เด อนละ 30 000 บาท ปล กกล วยไข ปล กกล วยไข ในสวนยาง ด แลง าย ทำรายได งาม ปล กคร งเด ยวอย ได น บ 10 ป สำหร บใครท ม สวยยางพาราแล ว อ านแล ว 4343 i 38 ปล กขน น ในสวนส บปะรด ป ละล าน ปล กขน น ในสวนส บปะรด ปล กง ายๆ แต ได เง นเป นล าน ท อ สามร อยยอด จ ประจวบค ร ข นธ ส งขายต างประเทศ อ านแล ว 4196 i 39 หม อนไต หว นพ นธ ใหม ดกไม ขาดต นอร อย หม อนไต หว ดพ นธ ใหม ผลอ วน ยาวกว าผลของหม อนพ นธ ไทย รสชาต อร อยมาก ต ดผลดกเต มต นโดยธรรมชาต ค มค าในการปล ก อ านแล ว 3590 i 40 มะขามป อมย กษ สายร ง ผลใหญ ดกท งป สายพ นธ ท นำเข าจากประเทศอ นเด ย ผลแก เป นส เข ยวสดใสจ งถ กต งช อเป นภาษาไทยว า มะขามป อมย กษ สายร ง รสเปร ยวปนฝาด อ านแล ว 3094 i 41 ภารก จผล ตเมล อนล กละ 10 000 บาท ท ผ านมาน นค ณส ว ทย ได ทำการผล ตเมล อนหลายสายพ นธ ท สามารถทำราคาได ส ง เช น พ นธ ซาก ระ ขายได ล กละ 2 000 บาท อ านแล ว 3376 i 42 หน าแล งเปล ยนนาข าว เป นไร แตงโม รายได ด ปล กแตงโมหน าแล ง ชาวนา จ พ จ ตร เปล ยนนาข าวเป นไร แตงโมในหน าแล ง ผลผล ตด สร างรายได อ านแล ว 2957 i 43 การบ งค บขน นให ล กดก ในบร เวณจ ดท ต องการ ค ณล งไสว ต ห นต ง นครนายก สวนต วอย างว ธ การการบ งค บขน นให ล กดก และออกล กในบร เวณจ ดท ต องการ ภ ม ป ญญาชาวไทย อ านแล ว 6814 i 44 ปล กหมากรายได งาม ร บจ างเก บค าแรงเพ ม อาช พข นหมากรายได งาม หล งราคาพ งข น เผยเกษตรกรโค นยางมาปล กหมากและไม ผลก นหลายรายแล ว อ านแล ว 4546 i 45 มะม วงผ งก วเหว น หวานหอมกล นน ำผ ง มะม วงผ งก วเหว น เก ดจากการผสมระหว าง มะม วงเออร ว น ก บมะม วงเค ยสแดง ซ งเป นการผสมเกสรโดยธรรมชาต จากแมลง อ านแล ว 6561 i 46 ส บปะรดภ เก ต ส บปะรดภ เก ต ชาวบ านท ภ เก ต จะเร ยกส บปะรดว า ยาน ด เป ผลไม ประจำเม องภ เก ต ท น กท องเท ยวโปรดปราน อ านแล ว 7008 i 47 ม ลเบอร ร เบอร ร สายพ นธ ไทย หร อหม อนก นผลน นเอง หม อนก นผล หร อม ลเบอร ร เป นผลไม ท อ ดมไปด วยว ตาม นและแร ธาต ม สารต านอน ม ลอ สระ ลดการอ กเสบของหลอดเล อดได อ านแล ว 10269 i 48 ลองกอง ตระก ลเด ยวก บลางสาด อร อยกว า ไม ม เม ดขม ลองกอง เป นผลไม ตระก ลเด ยวก บลางสาด แต ได ร บความน ยมมากกว า เน องจากม รสชาต ท อร อยกว ามาก และไม ต องกล วเม ดขม อ านแล ว 8844 i 49 พ ทรานมสด ค แข ง แอปเป ลจ น พ ทรานมสด Milk Jujub เป นพ ชท เก ดจากการผสมข ามพ นธ ระหว างพ ทราสาย พ นธ ฮ นน จ จ บ Jujub Honey จากไต หว น ก บพ ทราพ นธ ดอกพ เศษจาก อ านแล ว 11718 i 50 ต านไวร สมะละกอ ด วยสารอ นทร ย สก ด โรคใบด างจ ดวงแหวน หร อ ไวร สวงแหวน เป นไวร สมะละกอ ท เป นภ ยส งส ด ต อการปล กมะละกอ ป จจ บ น สามารถต านได โดย อ านแล ว 9973 i 51 มะม วงดอกดก แต ไร ผลผล ต มะม วงดอกดก แต ไร ผลผล ต ว กฤต หร อโอกาสของเกษตรกร ฤด หนาวยาวผ ดปกต ในช วงท ผ านมา ส งผลให มะม วงท กชน ดท เกษตร อ านแล ว 11912 i 52 สวนมะม วง โรคแอนแทรกโนสระบาด เต อนชาวสวนมะม วงระว ง โรคแอนแทรกโนส ระบาดใน สวนมะม วง เต อนหม นสำรวจแปลง อ านแล ว 9933 i 53 ม กกะร ผล นาร ผล ม จร งหร อ เม อพ จารณาด ด ด แล วพบว า ม กกะร ผล นาร ผล ม ร ปร างเหม อนคนไม ม ผ ด แขนยาวแนบก บลำต ว ขาเหย ยดตรง อ านแล ว 14940 i 54 เทคโนโลย และการพ ฒนาไม ผลป 2557 ป จจ บ นมะม วงน ำดอกไม ของไทยเกรดเอม การส งออกไปขายท ญ ป นโดยสามารถขายจากสวนได เฉล ยก โลกร มละ 50 100 บาท ราคาถ กแพง อ านแล ว 13172 i 55 โรค แมลงศ ตร ในลำไย การป องก นกำจ ดโรคในสวนลำไย แมลงท พบระบาดเป นประจำในช วงท ลำไยแตกใบอ อน ค อหนอนค บลำไย Oxyodes scrobiculatus และหนอนค บเข อ านแล ว 22022 i 56 เชอร หวาน อาหารผ วสวย เชอร หวานเป นผลไม ล กเล ก คล ายๆ แอปเป ล เม อผลส กจะม ส แดงสดใส รสชาต จะเปร ยวอมหวาน ฉ ำน ำ น ยมนำมาร บประทานก บพร กเ อ านแล ว 16762 i 57 การปล กมะม วงห มพานต มะม วงห มพานต เป นไม ผลย นต น ตระก ลเด ยวก บมะม วงม ข นอย ท วไปในประเทศท ม อากาศร อนและฝนตก ช ก อ านแล ว 18746 i 58 การเพาะเมล ดแตงโมอย างง าย เมล ดแตงโมเป นอาหารว างท อร อยมาก เม อนำไปอบใส เกล ออย างท ท กท านเคยซ อทานเล นเป นอาหารว างในเวลาพ กผ อน อ านแล ว 14981 i 59 การปล กม งค ด ม งค ดจะม อย พ นธ เด ยวเราเร ยกก นว าเป นพ นธ พ นเม อง เพราะม งค ดเป นพ ชท ปล กด วยเมล ด และเมล ดม งค ดไม ได อ านแล ว 16488 i 60 ตาลโตนด ตาลโตนดเป นพ นธ ปาล มท ม ล กษณะลำต นส งชะล ดม ความส งประมาณ 18 25 เมตร ลำต นตรงหร อโค งเล กน อย โคนต นอวบใหญ อ านแล ว 12438 i 61 มะม วงอกร อง มะม วงอกร องหยาด เป นมะม วงอกร องกลายพ นธ ท เก ดจากการเพาะด วยเมล ดของมะม วงอกร องพ นธ ด งเด ม อ านแล ว 19491 i 62 ท เร ยน เม อกล าวถ งท เร ยนแล ว หลายๆคนจะน กถ งความหอมอร อยท ชวนให ร บประทาน อ านแล ว 17986 i 63 การปล กมะม วงห มพานต มะม วงห มพานต เป นพ ชอ ตสาหกรรมท สำค

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=18&cat_name=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • สมุนไพร : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  น อ านแล ว 5022 i 34 ด ปล ร กษาอ มพฤกษ ได ส ดยอดสม นไพรไทย ท หลายคนไม ร อ มพฤกษ เพ งเร มเป นใหม ๆ ย งไม ถ งข นร นแรงม ว ธ ร กษาหร อบรรเทาได ค อ ให เอาดอก อ านแล ว 3142 i 35 ข า ม สรรพค ณทางสม นไพรมากมาย ร ย ง ข า ม น ำม นหอมระเหย ข บลม ลดการอ กเสบ ย บย งแผลในกระเพาะอาหาร และอ นๆอ กเยอะ หลายคนมองข าม ร ส กว าเป นพ ชธรรมดา อ านแล ว 3454 i 36 หญ างวงช าง สม นไพรแก ปวดท อง แก ปอดอ กเสบ แก ฝ เม ดเล กได หญ างวงช าง ม หลายช อตามภาคต างๆ เช น ผ กแพวขาว ก นอกาโม เป นต น ม สรรพค ณทางยาสม นไพร เก ดฤด ฝน ตายหน าแล ง อ านแล ว 3558 i 37 ยาสม นไพร ร กษาแผลหายเร ว ประหย ดกว า ยาป จจ บ น ว จ ยเปร ยบ ผลการร กษาแผลเร อร งผ ป วยเบาหวาน ระหว างยาสม นไพรก บยาแผนป จจ บ น พบว า การใช ยาส มนไพรร กษาได ผลกว า อ านแล ว 2766 i 38 แก นไม ฝาง กระต นขน นให ล กดกได แก นไม ฝาง กระต นขน นให ล กดกได แถมม สรรพค ณทางสม นไพรมากมาย น อยคนร จ ก แต จ ดเป นต นไม มากค ณค า อ านแล ว 3857 i 39 ทองพ นช ง ร กษาโรคผ วหน ง สม นไพรท ใช ร กษา ผ นค น ร กษากลากเกล อนได ร กษาโรคผ วหน ง ทองพ นช งร กษาได ม ประโยชน ท งราก ท งใบ อ านแล ว 2340 i 40 กำล งเส อโคร ง แก อ มพาต แก เส นเอ นพ การ ตำรายาไทยจะใช รากมาตำแล วพอกเพ อแก ฝ แก ร ดส ดวงลำไส แก เส นเอ นพ การ แก กระษ ย แก เหน บชา แก โรคผ วหน ง ฯ อ านแล ว 2422 i 41 ว านทรหด สารพ ดประโยชน สารพ ดประโยชน ห วสดก นแก โรคลำไส แก โรคร ดส ดวง ห วแห งแก ปวดมดล ก เน อในม ส ขาว ม ดอกคล ายก บดอกกระเจ ยว ส แดงคล ำ อ านแล ว 4468 i 42 ต นไม ไล หน ดอกสวยเป นไม ประด บท ควรม ปล กในบ าน ว ธ การทำ ไม ไล หน ด วยสม นไพรไม หน หน ม ด งน อ านแล ว 11041 i 43 ลดความเส ยงจาก โรคห วใจ ชน ดต างๆด วย สม นไพรไทย โรคเหล าน ล วนมาจากพฤต กรรมการร บประทานอาหารท บร โภคล นเก น และเป นอาหารท อ ดมด วยแป ง ไขม น น ำตาล เร ยกว าเราใช อ านแล ว 9077 i 44 พวงสม ทร ใบแก ไข มาลาเร ย พวงม วง หร อเท ยนทอง เป นยาห ามเล อด แก ฝ แก บวม แก อ กเสบ และหนอง เมล ด แก ไข มาเลเร ย เร งคลอด อ านแล ว 7443 i 45 กระส ง ตำพอกฝ พอกเข าร กษาโรคเก าท กระส ง สม นไพรไทยอ กต วท เห นมาต งแต เด กๆ เอามาตำเล นขายของ ไม ค ดว าจะม สรรพค ณมากขนาดน ท งตำพอกฝ พอกเข าจากการ อ านแล ว 12466 i 46 ด มน ำมะนาวก บน ำอ นเช า ล างพ ษ ลดส ว ลดน ำหน ก ว ธ การด มน ำมะนาวเพ อร กษาและทำความสะอาดภายในร างกาย หร อขจ ดสารพ ษออกจากต บ และเพ อให การด ดซ มแร ธาต และว ตาม นท อ านแล ว 11809 i 47 หญ าไผ น ำ ร กษาโรคไต แก พ ษง ก ด หญ าไผ น ำ ม สรรพค ณในการร กาษา โรคไต ข บบ ดการอ กเสพของทางเด นป สสาวะ แก พ ษง ร กษาอาการต อมน ำเหล องอ กเสบได อ านแล ว 11144 i 48 ดอกร ก ต นร ก ต นร ก น ยมใช ดอกร กทำเป นไม ดอกไม ประด ษฐ แต นอกจ กน นแล ว ต นร ก ย งม สรรพค ณทางยาท ใช ประโยชน ได ด อ านแล ว 10386 i 49 เฟ องฟ า ดอกสวยแถมย งเป นยาบำร งห วใจ เฟ องฟ า เป นไม ประด บท ม ดอกสวยงาม และเป นไม มงคลท ส งเสร มความเจร ญร งเร อง แถมย งเป นยาบำร งห วใจได อ านแล ว 10442 i 50 ชบา บำร งผ วพรรณ บำร งประจำเด อน ชบา นอกจากเป นไม ดอกท ม ความสวยงามแล ว ย งม สรรค ณทางยา บำร งผ วพรรณ บำร งประจำเด อน แก โรคผ วหน ง บรรเทาอาการโรคไตได อ านแล ว 8555 i 51 ดอกข า ทานเป นผ กสดได แถมแก ไอ แก ท องเส ย หลายท านร จ ก ข า แน นอน เป นส วนประกอบของการปร งอาหารไทย อย างเช นต มย งก ง แต ดอกข า เคยทานก นม ย อ านแล ว 10887 i 52 บานบ ร เหล อง เป นยาถ าย ช วยข บน ำด บานบ ร เหล อง ดอกจากจะม ความสวยงามแล ว ย งม สรรพค ณเป นยาถ าย แต ก ต องระว งพ ษของม นด วย ควรใช โดยม ความร อ านแล ว 9221 i 53 ตะขบ ผลไม ตระก ลเบอร ของไทย ตะขบ ม ใยอาหารส ง ด ดซ บคลอเรสเตอรอล ลดความเส ยงมะเร งลำไส และลดความเส ยงเส นเล อดสมองแตก อ านแล ว 11250 i 54 กระถ น บำร งกระด ก ม ฟอสฟอร สส ง ต นกระถ น หร อผ กกระถ น ม ฟอสฟอร สส ง บำร งกระด กได ด ยอดอ อนช วยลดน ำตาลในเล อด ฝ กกระถ นแก ท องร วงได อ านแล ว 8698 i 55 เอ นอ า ยาผ ป วยเอ ด และบำร งกำล งได เอ นอ า นอกจากม ความสวยงามแล ว ย งเป นยาสำหร บผ ป วยโรคเอดส และย งเป นยาบำร งร างกาย บำร งกำล ง อ านแล ว 9827 i 56 ต นต นเป ดน ำ พ ษร ายใกล ต ว น กพ ษว ทยาเต อนให ระว งพ ษ ต นต นเป ดน ำ นำไปใช ฆาตกรรมได อย างแนบเน ยน หล งพบต นไม ชน ดน เจร ญเต บโตมากผ ดปกต ใน อ านแล ว 11441 i 57 ข า เป นท งผ กสวนคร วและสม นไพร ข า เป นพ ชใกล ต ว ท คนไทยเรา นำมาเป นส วนประกอบในการปร งอาหาร เพ อร บประทานในช ว ตประจำว นมาช านาน อ านแล ว 9175 i 58 ดอกจาน ค อดอกทองกวาว เป นยาถอนพ ษ ดอกจาน หร อดอกทองกวาว ออกดอกสวยงาม เป นท งไม มงคล และม สรรพค ณทางยาหลากหลาย จนหลายๆคนคาดไม ถ ง อ านแล ว 11904 i 59 กระท อน แก ท องเส ย และร กษาโรคผ วหน งได กระท อน ผลไม พ นบ านไทย ท หลายๆคนชอบทาน ม สรรพค ณทางยา เป นยาธาต แก ท องเส ย และแก โรคผ วหน งได ด เลยท เด ยว อ านแล ว 11486 i 60 คว

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=20&cat_name=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ไม้มงคล : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  นทร ครอบคร วท ปล กต นแสงจ นทร ไว ภายในบร เวณบ าน จะส งผลให สมาช กท กคนภายในบ าน ม จ ตใจท เย อกเย น อบอ น อ านแล ว 36510 i 14 สนฉ ตร สนฉ ตร เป นพรรณไม ย นต นขนาดกลาง ลำต นม ความส งประมาณ 5 15 เมตร ผ วเปล อกลำต นส น ำตาล ลำต นม ต มเล ก ๆ อ านแล ว 17620 i 15 เฟ องฟ าไม มงคล เฟ องฟ า ปล กต นเฟ องฟ าไว ประจำบ าน สามารถสร างค ณค าของช ว ตให ส งข น อ านแล ว 17846 i 16 หมากนวล ไม มงคล หมากนวล คนไทยโบราณเช อว าบ านใดปล กต นหมากนวลไว ประจำบ านจะทำให ม ความอ อนน อมความม น ำใจ อ านแล ว 29521 i 17 ต นเง นไหลมา ต นเง นไหลมา เป นไม มงคลนาม สามารถทำให เง นทองไหลมาส บ านและผ อาศ ย อ านแล ว 19363 i 18 ไม มงคล โกสน ไม มงคล โกสน การปล กต นโกสนไว ประจำบ าน ก จะช วยเพ มบ ญบารม ให แก ครอบคร ว สมาช กท กคนจะเป นคนด ซ อส ตย ส จร ต อ านแล ว 18070 i 19 ต นวาสนา ไม มงคล ต นวาสนา เช อว าบ านใดท ปล กต นวาสนาอธ ษฐานจะทำให ม โชควาสนา อ านแล ว 29446 i 20 ไม มงคล กวนอ มทอง ไม มงคล กวนอ มทอง บ านใดปล กต นกวนอ มทองไว ประจำบ านจะทำให คนในบ านม ฐานะด เก ดความร ำรวยเพราะต นกวน อ มทองเป นไม นำทอง อ านแล ว 17122 i 21 ไม มงคล กวนอ มเง น บ านใดปล กต นกวนอ มเง นไว ประจำบ าน จะทำให คนในบ านม ฐานะด เก ดความร ำรวย อ านแล ว 11607 i 22 ส พรรณน การ ไม มงคล ส พรรณน การ ปล กไว ประจำบ าน จะทำให ม ความศ กด ส ทธ อ านแล ว 14907 i 23 ต นนางกว ก ไม มงคล ต นนางกว ก ต นนางกว ก เป นพ นธ ไม มงคลอ กชน ดหน งท ม ช อเร ยกมงคล กว กเง น กว กทอง นางกว ก กว กมงคลต างๆ อ านแล ว 38388 i 24 ไม มงคล กระบองเพชร การปล กต นกระบองเพชรไว ก จะช วยป องก นอ นตราย คอยค มครองสมาช กท กคนภายในบ าน ไม ให ได ร บอ นตรายร ายแรงจากศ ตร หร อทำ อ านแล ว 36990 i 25 ไผ ส ส กไม มงคล ไผ ส ส ก เป นไม ย นต นข นเป นกอหนาแน น ม ลำส งใหญ บร เวณข อก งคล ายหนามก งและแขนงม หนามแหลมคม อ านแล ว 25293 i 26 ไม มงคล ไผ ไม มงคล ไผ จะช วยส งผลให สมาช กท กคนในบ านน น ประสพแต ความสำเร จ ร ำรวยเง นทอง ม ความส ขก นถ วนหน า เพราะช อของไผ ส อ านแล ว 31165 i 27 ต นทองหลางไม มงคล ทองหลาง บ านใดปล กต นทองหลางไว ประจำบ านจะทำให ม ทองมาก ม ความร ำรวย อ านแล ว 13014 i 28 ต นทรงบาดาล ต นทรงบาดาล เป นไม มงคลปล กไว ประจำบ านจะทำให ม ทองมาก เพราะดอกทรงบาดาลสามารถออกดอกตลอดป ล กษณะดอกขณะบานม ส เหล อง อ านแล ว 15506 i 29 โป ยเซ ยน โป ยเซ ยน ไม มงคล โบราณเช อว าบ านใดปล กต นโป ยเซ ยนไว ประจำบ านจะนำโชคลาภมาให คนในบ าน อ านแล ว 14690 i 30 พญาส ตบรรณ พญาส ตบรรณ ผ วต นม สะเก ดเล

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=23&cat_name=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • พุทธศึกษา : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  พระท านจะปฏ บ ต ต อแต ละคนเหม อนก นไหม อ านแล ว 1423 i 1 แก ปมเล อดไหลเป นพระธาต แก ปมเล อดไหลเป นพระธาต อาจารย มก โชว ผล Lab ย นย นเป น Polymer ส วนภ กษ อวดอ างแสดงอ ทธ ปาฏ หาร ย เป นอาบ ต อ านแล ว 1372 i 2 ต กม อ หร อ พระโพธ ธรรม หร อ ตะโม ภ กข ก นแน ต กม อ เจ าอาวาสคนแรกของ ว ดเส าหล น และเป นผ ให กำเน ด ก งฟ เส าหล น ผ นำพ ทธศาสนาน กาย เซน มาปฏ สนธ ในแผ นด นจ น อ านแล ว 1387 i 3 ปาฏ หาร ย ของท านอ กค ว ว นหน งท านอ กค วกำล งโดยสารเร อข ามฝาก โยโดโนะ คาวาเสะ เพ อจะไปย งเม องซะไก ในเร อก ม พระน กบวชว ดป าน กายหน ง อ านแล ว 2152 i 4 เม อหาพระบรมธาต ไม ได เผาพระพ ทธร ปส กอ ก ๒ ๓ องค ท เผาพระพ ทธร ปก เพราะต องการหาพระบรมธาต พระพ ทธร ปไม จะเอาพระบรมธาต มาแต ไหน เม อหาพระบรมธาต ไม ได ก ให เผาพระ อ านแล ว 2429 i 5 ย งทำด จะย งม นรกมาก ถ าใจอยากด เด นเป นเจ าขร ว ถ าย ดด ต ดด หว งผลตอบแทนแก ต วตน ก จะม โอกาสผ ดหว งเป นนรกไป อ านแล ว 2478 i 6 ใครม ของมาก บาป ใครม ของมาก เป นบาปอย างไร ท านพ ทธทาสกล าวเอาไว ความต างก นของความมายของคำว า ของ ในภาษาคน และภาาษาธรรม ม ความหมาย อ านแล ว 2015 i 7 น กายเซ น Zen น กายเซ น ค อน กายหน งในพระพ ทธศาสนา อย ในฝ ายมหายาน แต ม ความคล ายคล งก บเถรวาทในสายพระป า ไม น ยมส งศ กด ส ทธ อ านแล ว 2304 i 8 คาโด ว ถ แห งดอกไม คาโด หร อ ว ถ แห งดอกไม ศ ลปะการจ ดดอกไม ด งเด มแบบญ ป น เร ยกอ กอย างหน งว า อ เคบานะ เป นการจ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=22&cat_name=%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • FK Talk : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  าเน นสาม คค สร างจ ดเปล ยนเกษตรกรไทย สำน กงานกองท นฟ นฟ และพ ฒนาเกษตรกร กฟก จ ดอบรมในโครงการพ ฒนาศ กยภาพองค กรเกษตรกรท ได ร บงบก ย ม สร างความเข มแข งให ก บองค กร และสร าง อ านแล ว 12329 i 12 กาแฟภายใต AEC ภาพรวมของเมล ดกาแฟไทย ภายใต กรอบประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน หร อ AEC ไทยอาจเส ยส วนแบ งตลาดฯ อ านแล ว 9495 i 13 ข าวโพดเล ยงส ตว ไทย ภายใต กรอบ AEC ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ข าวโพดเล ยงส ตว ถ อเป นพ ชอาหารส ตว ท น บว าม ความสำค ญท ส ดในบรรดาพ ชอาหารส ตว ท งหมด และข าวโพดเล ยงส ตว ส วน อ านแล ว 14263 i 14 การผล ตปาล มน ำม นไทยภายใต กรอบ AEC ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ปาล มน ำม น นอกจากผล ตเป นน ำม นแล ว ย งเป นสารต งต นในอ สหกรรมอ นๆ เช น อ สหกรรมเคร องสำอาง บะหม ก งสำเร จร ป และ อ านแล ว 13847 i 15 ความอย รอดของข าวไทยภายในเศรษฐก จ AEC จากข อตกลงของการจ ดต งประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ต องลดภาษ การนำเข าส นค าเป น 0 ย อมส งผลกระทบต อส นค าเกษตรของไทย อ านแล ว 11617 i 16 กระแสการรวมต วส การเป น AEC ในป จจ บ นเข มข นข นท กขณะขณะท ประเทศส มาช กอาเซ ยนท ง 10 ประเทศต างต นต วและเร งเตร ยมความพร อมใ นการก าวส AEC อ านแล ว 8192 i 17 ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน เม อกล าวถ ง AEC หร อประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ซ งม ประเทศสมาช ก 10 ประเทศ ต างก ต นต วเตร ยมความพร อมในการก าวส AEC อ านแล ว 12250 i 18 ถ วเข ยนพ นธ ใหม ช ยนาท84 1 กรมการค าหว น ส งออกม นเส นว บ กรมว ชาการเกษตรได ร บรองถ วเข ยวพ นธ ใหม ค อพ นธ ช ยนาท 84 1 ให ผลผล ตส ง ใช ระยะเวลาปล ก 65 ว น กรมการค าหว น ส ง อ านแล ว 11321 i 19 ระง บการส งออกยางพารา แม ฮ องสอน เป ดหล กส ตรเกษตรอ นทร ย ระยะส นและยาว กรมว ชาการเกษตรป ดเผยว า 1 ต ลาคม 31 ม นาคม 55 กระทรวงเกษตรฯจะระง บการส งออกยางพาราท กชน ดโดยอาศ ยพระชบ ญญ ต ควบค ม อ านแล ว 11684 i 20 สารปนเป อนแคดเม ยมในผ กคะน า สำหร บใครท ชอบทานผ กคะน าให ระว งสารปนเป อนแคดเม ยมอาจเป นพ ษต อไตและต บได และใครท ชอบปล กต นพ ทธร กษา ดอกพ ทธร กษา อ านแล ว 8090 i 21 มหกรรมยางท วไทยและแฉท จร ต งบภ ยพ บ ต ศ ตร พ ช มหกรรมยางท วไทย คร งท 3 ภายใต ห วข อ ปล กยางพ นธ ใหม ใส ใจซ ร เล ยม และแฉท จร ต งบภ ยพ บ ต ศ ตร พ ช 20 จ งหว ดภาค อ านแล ว 10020 i 22 แนะทำเกษตรผสมผสานโดยอธ ปด กรมปศ ส ตว และอ สานใต แล งในขณะท ทางเหน อน ำท วม อธ บด กรมปศ ส ตว แนะ ทำเกษตรผสมผสาน ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง และม การเล ยงส ตว เป นก จกรรมร วมภายในฟาร ม จ งหว ดนครราชส มาฯ อ านแล ว 11752 i 23 โครงการร บจำนำข าว ทำให ของแพง และน ำม นมะพร าว ป องก นฟ นผ ได โครงการร บจำนำข าวทำให ราคาของท กอย างแพงไปหมด เป นต นว า ท ด น ข าว ค าเช านา

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=21&cat_name=FK%20Talk (2016-04-26)
  Open archived version from archive