archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • สุขภาพ : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  เพ อส ขภาพท ด ด วยว ถ ภ ม ป ญญา อ านแล ว 2018 i 4 พ ษสงของ ผงช รส ผงช รส นอกจากไม ม ประโยชน ทางโภชนาการอาหารแม แต น อย หนำซ ำย งม อ นตรายใหญ หลวง มาด ก นว า ผงช โรค ม อ นตรายใดบ าง อ านแล ว 2280 i 5 ต งครรภ ก นท เร ยน ได ร บโฟเลตส ง ท เร ยนเป นผลไม ไทยท ม โฟเลตส งมาก แต ก ไม ได ม แค เพ ยงท เร ยนเท าน นท ม โฟเลตส ง ซ งผลไม ไทยท ม โฟเลตส งนอกจากท เร ยนแล วก ย งม กล วยไข อ านแล ว 2446 i 6 ด มชามากและนานเก นไป เส ยงโรคไต น ว การด มชาม ประโยชน ก จร งแต หากด มในปร มาณมากเก นไปและด มต ดต อก นเป นเวลานาน อาจทำให ไตเส อม หร อเป นน วได อ านแล ว 2171 i 7 ย งลงพ งกว าเด ม เพราะร กษาส ขภาพแบบเข าใจผ ด ก นอาหารโลว แฟต ย งลงพ งกว าเด ม และอ ก 7 เร องไม เคยร ทำให ลงพ ง หลายเร องเข าใจผ ดก นมานาน ซ มเศร าก ทำให อ วน อ านแล ว 2351 i 8 เมล ดเจ ย ธ ญพ ชนานาประโยชน เพ อส ขภาพ เมล ดเจ ย หร อ เมล ดเช ย ช วยลดน ำหน ก ป องก นโรค บำร งส ขภาพ ธ ญพ ชต วจ ว ท มากมายด วยค ณประโยชน มาทำความร จ กก น อ านแล ว 5330 i 9 หอมห วใหญ ทานแล วช วยให นอนหล บด หอมห วใหญ ม ไซโคลอ ลล ซ น ทำให ไขม นไม เกาะผน งหลอดเล อด ป องก นโรคห วใจขาดเล อดได อ านแล ว 5303 i 10 หายใจไม เข า หายใจไม ออก สาเหต ดจากอะไร หายใจไม เข า เหม อนม อะไรขวางท คอ สำหร บบางคนท ไม เคยเป น เก ดจากสาเหต อะไร และแก ไขเบ องต นได อย างไร อ านแล ว 9517 i 11 ทอดไข ดาวด วยน ำเปล า หลายๆข อม ลทางส ขภาพบอกว า บร โภคน ำม นพ ชเยอะ ก ไม ด ต อส ขภาพ ไข ดาวเราลองทอดด วยน ำเปล าแทนน ำม นพ ชก ได นะ อ านแล ว 9487 i 12 โรคหลอดเล อดห วใจเฉ ยบพล น ส งเกต คนใกล ช ดก อนสายเก นไป ค ณพ อของผมเก อบเส ยช ว ตด วยสาเหต น ท งท ด เหม อนเป นปกต เม อร ท นก ร กษาหายเป นปกต อ านแล ว 8294 i 13 เป นหว ดบ อยๆ เก ดจากสาเหต อะไร เป นหว ดจามบ อยๆ เวลาอากาศเปล ยนแปลงแต ละคร งหร อไม ก ค ดจม กบ าง แน นจม กบ าง ก นอะไรน ด อะไรหน อยก ช ก ค นเน อค นต อ านแล ว 7360 i 14 โรคหลอดเล อดห วใจต บ หร อโรคกล ามเน อห วใจขาดเล อด โรคหลอดเล อดห วใจต บ หร อโรคกล ามเน อห วใจขาดเล อดเป นโรคเด ยวก น และเป นโรคห วใจท พบบ อยมากในป จจ บ น โดยสาเหต อ านแล ว 7697 i 15 ผ กผลไม ท ส ภาพสตร ควรก น สำหร บ ผ กผลไม ท สาวๆควรจะก นไว บ างน นม อะไรบ าง ก มาด ก นเลยคร บ ร บรองว าม ประโยชน ต อส ขภาพและผ วพรรณ อ านแล ว 9502 i 16 โรคหลอดเล อดสมอง ข าวกล อง ถ ว ผ ก ลดความเส ยงได

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=19&cat_name=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • การใช้ SUN กับพืชต่างๆ : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ด Z A การเร ยงลำด บ ล าส ดก อน Z A ตามลำด บ A Z หน าท 1 จาก 1 1 ใช SUN ก บนาข าว การใช SUN ก บนาข าว อ านแล ว 10787 i 0 ใช SUN ก บอ อย การใช SUN ก บอ อย อ านแล ว 9130 i 1 ใช SUN ก บปาล มน ำม น การใช SUN ก บปาล มน ำม น อ านแล ว 9612 i 2 ใช SUN ก บม นสำปะหล ง การใช SUN ก บม นสำปะหล ง อ านแล ว 9325 i 3 ใช SUN ก บยางพารา การใช SUN ก บยางพารา อ านแล ว 9794 i 4 ใช SUN เพ มประส ทธ ภาพป ย ใช SUN เพ มประส ทธ ภาพป ย อ านแล ว 9607 i 5 เล อกหมวดบทความท สนใจ แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล กพ ช ไม ผล ไม ย นต น เกษตรน าร สม นไพร ไม มงคล พ ทธศ กษา FK Talk ส ขภาพ การใช SUN ก บพ ชต างๆ แอพม อถ อจากฟาร มเกษตร ไม ดอก ไม ประด บ องค กรด านการเกษตร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=29&cat_name=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20SUN%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • แอพมือถือจากฟาร์มเกษตร : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  A ตามลำด บ A Z หน าท 1 จาก 1 1 เกษตร แอพท เป นประโยชน ท ส ด สำหร บผ สนใจเกษตร เกษตร ช ว ตเกษตรครบวงจร แตะจอท เด ยวเข าถ ง ข าว ข อม ล และความร เกษตร อ พเดทท กว น ม ส วนของการโพสถามตอบและซ อขาย อ านแล ว 5709 i 0 ใช แอพฯ Protect Plants ว น จฉ ยโรค แมลงศ ตร พ ช ร ท นก อนระบาด กรมส งเสร มการเกษตร แนะเกษตรกรย คใหม ใช แอพพล เคช น โพรเทคแพลนท Protect Plants อ านแล ว 3191 i 1 โปรแกรม ผสมป ย การผสมป ยใช ด วยต วเอง สามารถลดต นท นค าใช จ ายต อป ท เก ยวข องก บป ย ได มากประมาณ 30 50 อ านแล ว 22263 i 2 Fertilizer Mixing Calculators Android application Mixing fertilizer by yourself can reduce cost of fertilizer per crop around 30 50 อ านแล ว 20534 i 3 BH Dress เดรสเล ม 1 แอพด แบบช ดเดรส ทำงานบนโทรศ พท ม อถ อ รวมช ดเดรสสวยๆ แฟช น แมกกาซ น ให ท กคนสามารถนำไปด เป นแบบ อ านแล ว 11826 i 4 แอพบนม อถ อจาก ฟาร มเกษตร ในช อง 3 รายการจอโลกเศรษฐก จ ใช แอพ ฟาร มเกษตร ท ทำงานได บนม อถ อ แอนดรอยด สมาร ทโฟน ประกอบรายการ อ านแล ว 21681 i 5 FK ป ย ยา แอพบนม อถ อจากฟาร มเกษตร FK ป ย ยา เป นแอพท อำนวยความสะดวกให ก บล กค าในการเล อกซ อส นค าจากฟาร มเกษตร ร นบนม อถ อ Android อ านแล ว 20637 i 6 เล อกหมวดบทความท สนใจ แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล กพ ช ไม ผล ไม ย นต น เกษตรน าร สม นไพร ไม มงคล พ ทธศ กษา FK Talk ส ขภาพ การใช SUN ก บพ ชต างๆ แอพม อถ อจากฟาร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=30&cat_name=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ไม้ดอก ไม้ประดับ : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ขาวป น ดอกสวยเด น ช อพ นเม อง ต มมณ เป นพรรณไม เฉพาะถ นบนดอยเช ยงดาวท หาด ได ยาก ดอกสวยงามมาก ย งพอพบเห นไม ดอกชน ดน อย บ างช วง อ านแล ว 13131 i 16 เหย อจงไม ป าหายาก เหย อจง เป นพ นธ ไม ป าเฉพาะถ น หายาก พบท ดอยเช ยงดาว จ ป าเช ยงใหม คนเหน อบางพ นท เร ยก เหย อเล ยงผา อ านแล ว 11760 i 17 คำขาว ก หลาบป าดอกงาม คำขาว หร อท ชาวบ านเร ยก ก หลาบป า จ ดเด นค อออกดอกยาวนานต งแต ต ลาคม พฤษภาคมของท กป เป นไม พ มก งย นต นขนาดเล ก อ านแล ว 12688 i 18 ห ปลาช อน สวยแต ม พ ษ ห ปลาช อน เป นไม ปล กประด บเพ อความสวยงามเพ ยงอย างเด ยวเท าน น เพราะหากส มผ สจะทำให ระเค อง ค นผ วหน ง หากเข าตาอาจ อ านแล ว 14491 i 19 ดอกกระด มหยก เป นพ ชล มล กอาย หลายป ส ง ราว ๆ ฟ ตหน ง ก งก านม ขนส ขาวท วไป ใบเด ยวเว ยนสล บขอบใบหย กแบบฟ นเล อย ดอกเด ยวกล บ อ านแล ว 13669 i 20 เถาไฟ ไม เถาดอกสวย น บเป นไม ดอกอ กชน ดท ให ช อดอกสวยงาม เหมาะปล กตามร มร ว ซ มประต ตามแนวเขต หร อเป นซ มในบ านพ กอาศ ย ฯลฯ อ านแล ว 14760 i 21 น ออน แต งพ มสวย พรรณไม เม กซ โก ถ นกำเน ดในเม กซ โก และบางประเทศในอเมร กาใต เพ งเข ามาบ านเราเม อป 2541 แต เจร ญงอกงามได ด เพราะสภาพพ นด นใกล อ านแล ว 16102 i 22 ย ห บ ไม ดอก ม ดอกท งป พรรณไม ม ถ นกำเน ดในอ นเด ย หม เกาะส มาตรา และประเทศไทย ท กว นน ท พบม อย ราว 100 พ นธ ซ งรวมถ ง จำป จำปา มณฑา อ านแล ว 13052 i 23 หน าแมว ไม ดอก ไม ประด บ ตามร านขายไม ดอก ไม ประด บจะม ต น หน าแมว วางจำหน ายอย ท วไป เห นแล วสวยงาม สบายตา สอบถามจากเจ าของร าน ท งท เด ยว อ านแล ว 13458 i 24 กะพ อ ไม ใบสวย กะพ อไม ใบสวย ตามร านไม ดอก ไม ประด บนานๆ จะพบส กร านท จำหน ายต น กะพ อ อาจเพราะป จจ บ นเป นไม ค อนข างหายาก ด วยใบ อ านแล ว 14619 i 25 ดอกม วงส าหร ดอกม วงส าหร ออกเป นช อแน นขนาดใหญ ท ปลายยอด แต ละช อประกอบด วยดอกย อยจำนวนมาก อ านแล ว 20615 i 26 ดอกพ ดซ อน ดอกพ ดซ อน ใช เป นยาข บพยาธ เน อไม ใช เป นยาเย น ลดพ ษไข ใช ทำธ ป อ านแล ว 18756 i 27 ดอกก หลาบ ดอกก หลาบ ก หลาบ เป นไม ต ดดอกท ม การปล กเป นการค า ขยายพ นธ โดยการตอนก ง ล กษณะของก หลาบน นม ท งไม พ มและไม เล อ อ านแล ว 16076 i 28 ดอกย ส น ดอกย ส น กล บดอกสด ม น ำม นหอมระเหย ซ งใช แต งกล นเคร องสำอาง อ านแล ว 15269 i 29 ดอกหน าว ว ดอกหน าว ว เป นไม พ มเต ยใช ปล กคล มด น ม อาย หลายป เต บโตเป นต นเด ยวหร แตกกอ อ านแล ว

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=17&cat_name=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • องค์กรด้านการเกษตร : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  จาก 1 1 Pop Rice นว ตกรรมเพ มม ลค าข าวไทย ส ขนมขบเค ยวเพ อส ขภาพ ล าส ดได ม การนำเอาเมล ดข าวหอมของไทยมาต อยอดผล ตเป น ป อปไรซ Pop Rice ลองน กถ ง Pop Corn ได เป นผลสำเร จรายแรกของโลก อ านแล ว 2657 i 0 CPF IT Center คว า 2 รางว ล ICT จากการประกวด Thailand ICT Excellence Awards CPF ได ร บรางว นประเภทโครงการพ ฒนากระบวนการหล กภายใน อ านแล ว 6172 i 1 แปลงทดสอบพ นธ ม นสำปะหล ง บร ษ ทเอ ยมบ รพาจำก ด เย ยมชม แปลงทดสอบพ นธ ม นสำปะหล ง ของบร ษ ทเอ ยมบ รพาจำก ด อ านแล ว 17079 i 2 ไร สมหว งทร พย หม นแสน ตอนท 1 ร วมท นเว ยดนาม ไทย ปล กม นสำปะหล ง บร ษ ท สมหว งทร พย หม นแสน จำก ด ประเทศไทย ร วมท นก บ Gemadept Corporation อ านแล ว 15366 i 3 เล อกหมวดบทความท สนใจ แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล กพ ช ไม ผล ไม ย นต น เกษตรน าร สม นไพร ไม มงคล พ ทธศ กษา FK Talk ส ขภาพ การใช SUN

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=28&cat_name=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ซื้อขายที่ดิน : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  อน Z A ตามลำด บ A Z หน าท 1 จาก 1 1 ฝากขายท ด นก บฟาร มเกษตร สำหร บท านท ต องการขายท ด น สามารถนำมาฝากขายก บฟาร มเกษตรได ทางเราจะประกาศให ก บผ ซ อ ในร ปแบบต างๆ อ านแล ว 6912 i 0 ขายท ด นม กดาหาร ต ดถนนหล กส เลน 104 ล านบาท ขายท ด นจ งหว ดม กดาหาร 16 ไร 104 ล าน ถนน 4 เลน ใกล สะพานม ตรภาพไทย ลาว เส นเด ยวก นและใกล ก นก บ โรบ นส นและไทยว สด อ านแล ว 5922 i 1 ขายท ด นฟาร มเกษตร 3 700 ไร ในเขตอำเภอจอมบ ง จ งหว ดราชบ ร ขายท ด นฟาร มเกษตร เน อท 3 700 ไร จอมบ ง ราชบ ร เอกสารส ทธ เป นโฉนด 3 000 ไร นส 3 อ ก 700 ไร แปลงใหญ อ านแล ว 19736 i 2 เล อกหมวดบทความท สนใจ แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล กพ ช ไม ผล ไม ย นต น เกษตรน าร สม นไพร ไม มงคล พ ทธศ กษา FK Talk ส ขภาพ การใช SUN ก บพ ชต างๆ แอพม อถ อจากฟาร มเกษตร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=33&cat_name=%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ห้องปศุสัตว์ : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  000 บาท ในวงการของน กเล ยงเป ดสวยงาม เป ดแมนดาร น ถ อเป นเป ดท สวยท ส ด และป จจ บ นถ ง อ านแล ว 2552 i 28 หน นสหกรณ ส งออกไข ไก รายใหญ ข นอาสาเป นพ เล ยง บ กวงการไก ไข เม นงบ คชก กว า 20 ล านบาท แต ขอร บบทเป นพ เล ยงหน นสหกรณ ส งออกแทน อด ตนายกฯผ เล ยงไก ไข ระบ อ านแล ว 2339 i 29 ฟาร มประจวบเจ ง พ ฒนาโคเน อ หน วยงานเอาหน า เหม อนเคยๆ นายส นทร น คมร ตน นายกสมาคมโคเน อแห งประเทศไทย ร วมก บมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกำแพงแสน ผล ตสายพ นธ โคเน อ อ านแล ว 2946 i 30 ส ดยอดว ธ การเล ยงไก ไข ให ไข ดก เล ยงไก ให ไข ดก ไข แดง ไข ฟองใหญ เป นท ต องการของตลาด รวบรวมเทคน คง ายๆ หลายว ธ ท จะทำให ได ไข เยอะข น ด ข น อ านแล ว 5799 i 31 ชาวด ตช ปล อยว ชา ด ข ด ชน ว ดโคนม คนไทยเล ยงล กว วนมก นแบบผ ดๆ ม กจะปล อยให โตตามธรรมชาต เล ยงอาหารไม เหมาะสม ไม สนใจด แล ว วเลยโตช า ว นน ต องค ดใหม อ านแล ว 2784 i 32 เล ยงก งก ามแดงในนาข าว ราคาด กก ละ 500 บ สร างรายได ควบค ก บการทำนา โครงการหลวงทดลองสำเร จ แนะนำ น ำก งแม น ำจากต างประเทศมาเล ยงในนาข าว สร างรายได อ านแล ว 6038 i 33 คอนโดไข มดแดง ยอดว ธ เล ยงมดแดงให มาวางไข กำล งเป นท สนใจก บผ คนจากท วสารท ศ สำหร บ คอนโดไข มดแดง อาจเป นเพราะ ไข มดแดงน น ม รสชาต อร อยเป นเล ส บางคน อ านแล ว 4887 i 34 การผสมเท ยมปลาด ก หร อการเพาะพ นธ ปลาด ก การเพาะพ นธ ปลาด ก สามารถทำได โดยต วเอง แต ต องศ กษาว ธ ส กเล กน อย ปลาด กน บเป นปลาเศรฐก จอ กชน ดหน งท ม ความน าสนใจ อ านแล ว 3153 i 35 ว จ ยปลาน ลกระช งไร กล นโคลน โดย ม เกษตรฯ ม เกษตรฯ ส ดยอดได อ ก ส งออกต ำเพราะปลาม กล นโคลน ตลาดย โรปไม ชอบ ม เกษตรฯแก ป ญหาได เป นประโยชน ต อประเทศ อ านแล ว 2114 i 36 ร ย ง จ งหร ด ก นได ม ค ณค าทางอาหารด านโปรต น จ งหร ก ทานได แถมม โปรต นส ง ช บแป งทอดทานแทนก งก อร อยไม แพ ก น ลาบจ งหร ด หร อยำจ งหร ดก รสเด ด สะอาด ปลอดภ ย อ านแล ว 2508 i 37 ปลาเทวดา สร างรายได 4 000 บาทต อส ปดาห ปลาเทวดาท ลงกระช งอาย 3 เด อน ม ขนาดเท าเหร ยญบาท เร มส งขายได ราคาต งแต 2 10 บาท ส วนปลาขนาดใหญ ขายได 10 บาท อ านแล ว 3328 i 38 คอนโดฯ ไข มดแดง จากขวดพลาสต กเหล อใช การทำคอนโดฯ ไข มดแดงย งอย ในข นการศ กษา แต หากนำไปประกอบอาช พทำได แต ต องสร างคอนโดฯ ไข มดแดงในปร มาณท มาก อ านแล ว 4346 i 39 การเล ยงไก ในตระกร า การเล ยงไก ในตระกร า หล งสองเด อนได ไข ว นละฟองท กว น ประหย ดพ นท ม ลไก ย งเป นป ยให ก บต นไม อ กต างหาก อ านแล ว 6519 i 40 วงการปศ ส ตว ประมง ระว งหม นตภ ยท มาก บฤด ร อน สภาพอากาศท เปล ยนอย างกระท นห น ส งผลให ส ตว เล ยงเจ บป วย ล มตาย ส งผลให เก ดความส ญเส ยเป นอย างมาก ในภาคเกษตรกรรม อ านแล ว 2792 i 41 ง ลอกเช อก ง ก านเช อก ง สายม าน ง สายพาน ง กลอกเช อก ขนาดความยาว130 150 ซม เกล ดตามลำด บเป นม นเร ยบ ม ส นกลางและเป นต ม เกล ดหางเป นแบบซ กแซก และเกล ดผสม อ านแล ว 14527 i 42 การเล ยงปลาด กในบ อซ เมนต เล ยงปลาด กในบ อซ เมนต แบบคร วเร อน ใช พ นท น อย สามารถเล ยงได ท กท ใช เวลาเล ยงส น ร นละประมาณ 90 120 ว น อ านแล ว 21929 i 43 การเล ยงฮวก หร อ ล กอ อด ทำรายได ส ง ความต องการบร โภค หมกฮวก มากข น ล กกบ หร อ ล กอ อด ตามแหล งน ำธรรมชาต ท นำมาทำเป น หมกฮวก จ งลดน อยลงและเร มขาดแคลน อ านแล ว 15245 i 44 ลาวส งเสร มเกษตรกรเล ยง ก งล อบเตอร น ำจ ดในนาข าว ทางการลาวออกรณรงค ส งเสร มให เกษตรกรเพาะเล ยง ล อบเสตอร น ำจ ด หร อก งก ามแดงในนาข าวหล งจากโครงการชลประทาน อ านแล ว 19362 i 45 ไทย ผ นำเล ยงโคนม ในอาเซ ยน จากการคาดการณ ความต องการบร โภคนมและผล ตภ ณฑ ท ส งข นในภ ม ภาคเอเช ย รวมถ งความสำค ญของการผล ตนมของเกษตรกรผ เล ยงโคน อ านแล ว 12687 i 46 SBBU จ ดอบรมป องก นโรคก ง หน วยธ รก จโครงการเทคโนโลย ช วภาพก ง SBBU ว จ ย สาเหต การเก ดโรคต างๆ เพ อหาว ธ ป องก น ตรวจว เคราะห โรคก ง อ านแล ว 14799 i 47 แนะเสร มเคร อข ายเกษตรกร พ ฒนาการผล ต แพะเน อ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร เป ดผลการศ กษาการตลาดแพะเน อ ป พรมส มภาษณ เกษตรกร และผ ประกอบการท กระด บท ง 4 ภาครวม 21 จ ง อ านแล ว 16209 i 48 ส งเสร มเล ยงไก คอล อนน ำหน ก รสชาต เน อน มกว าไก พ นเม อง ปศ ส ตว พ ทล งสน บสน นส งเสร มเล ยงไก คอล อนเป นอาช พเสร ม ม น ำหน ก รสชาต เน อน มด กว าไก พ นเม อง เผยรายละ 5 000 อ านแล ว 19380 i 49 นครศร ธรรมราช อนาคตฮ บด านปศ ส ตว งานส มมนาเกษตรก าวหน าคร งท 4 ข น โดยเล อกจ งหว ดนครศร ธรรมราชท กำล งจะก าวข นมาเป นฮ บทางด านปศ ส ตว ท งแพะ อ านแล ว 14903 i 50 คล น กเกษตรเคล อนท ฯ จ ดท โคราชและขอนแก น โครงการคล น กเกษตรเคล อนท ในพระราชาน เคราะห สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร เป ดให บร การคร งแรก อ านแล ว 12348 i 51 เต อนเกษตรกรผ เล ยงส กรระว งต ดเช อร าย ส ตวแพทย เต อนเกษตรกรผ เล ยงส กรระว งเช อจ ล นทร ย ก อโรค เน องจากส กรท กช วงอาย จะพบเช อแบคท เร ย สเตรปโตคอคค ส อ านแล ว 12927 i 52 ประมงเต อนผ เล ยงปลาระว งโรคระบาดช วงฤด หนาว ประมงจ งหว ดบ ร ร มย เต อนเกษตรกรผ เล ยงปลาระว งโรคระบาดช วงอากาศหนาวเย น เน องจากปลาม สภาพอ อนแอไม ก นอาหาร เอ อ อ านแล ว 12934 i 53 เต อนเกษตรกรนำโค กระบ อฉ ดว คซ นป องปากเท าเป อย

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=15&cat_name=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เกษตรกรตัวอย่าง : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ผลผล ตและผล อ านแล ว 12033 i 33 ส ชาต นามม งค ณ เกษตรกรต วอย าง ทำเง นแสนจาก แคนตาล ป ต วอย างความสำเร จท สามารถทำรายได ให สมาช กกล มอย างเป นกอบเป นกำ ด วยเน อท เพ ยง 2 3 ไร เท าน น แต ทำรายได ป ละแสน อ านแล ว 13325 i 34 เกษตรกรต วอย าง ก ตต ช ย หน ประโคน คนเกษตรน กจ ดสวน เก อบ 1 ทศวรรษท ประสบการณ ได สอนให ก ตต ช ย หน ประโคน ชาว ต บ านพร อ หาดใหญ จ สงขลา ว ย 30 ป กร านงาน อดทน และพ ฒนา อ านแล ว 12807 i 35 เห ดระโงกเหล อง เกษตรน าร เห ดระโงกเหล องจะพบในบร เวณท ค อนข างช น อ ณหภ ม 30 องศาเซลเซ ยสความช นส มพ ทธ 94 pH 7 ความเข มแสง 142 Luxหล งฝนตก อ านแล ว 13767 i 36 หน นผล ตเน อโคอ นทร ย ท งน เพ อให สอดคล องก บท ศทางความต องการของตลาดในป จจ บ น ซ งผ บร โภคน ยมบร โภคส นค าเพ อส ขภาพท ม การร บรองมาตร อ านแล ว 9522 i 37 น อมนำเกษตรผสมผสานเล ยงช พ เกษตรกรต วอย าง แห งบ านโคกใหญ ต ตาดข า อ หนองห น จ เลย เฉล มช ย อ นทรช ยศร ได น อมนำเกษตรผสมผสานของพระบาทสมเด จพระ อ านแล ว 12422 i 38 สถาบ นอาหารลดเป าส งออกลง2หม นล าน 3 องค กรปร บลดเป าส งออกอาหารลง 2หม นล าน หล งเจอว กฤต ย โรปและยอดขายข าวลดว บ นายอมร งามมงคลร ตน รองผ อำนวยการสถาบ น อ านแล ว 7725 i 39 ฟาร มต วอย างฯโคกบาฆาบ อซา จากสถานการณ ความไม สงบในพ นท 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต อย างต อเน องมาหลายป เป นผลให การเด นทางของประชาชนในพ นท ได ร บ อ านแล ว 12141 i 40 ผน ก 3 สถาบ น ฟ นกล วยไม ส งออก การผล ตและการส งมอบต นอ อนกล วยไม สก ลหวายให แก เกษตรกรผ ประสบอ ทกภ ยปลายป 2554 ในเขตพ นท กร งเทพมหานคร จำนวน อ านแล ว 7359 i 41 สร างช ว ตใหม ด วยผ กปลอดสาร สารพ ดพ ชผ กสวนคร วหลากชน ดท คำเผย ป องเร อ เกษตรกรว ย 66 ป กล มปล กผ กปลอดสารบ านสว าง ต ห วยเตย อ ซำส ง จ ขอนแก น อ านแล ว 9917 i 42 ส งออก ผลไม ไทย ไปสหร ฐ นางว ณา พงศ พ ฒนานนท รองอธ บด กรมว ชาการเกษตร เป ดเผยว า ผลไม สดฉายร งส เป นส นค าชน ดหน งของไทยท ได ร บการตอบร บด ใน อ านแล ว 11502 i 43 ปล กชมพ ให ม ค ณภาพของไต หว น ร ปแบบการปล กชมพ ให ม ค ณภาพของไต หว น ในแปลงปล กชมพ ของเกษตรกรไต หว นรายหน งจะต องยอมร บว าม การจ ดการสวนท ด มาก อ านแล ว 10537 i 44 เกษตรกรต วอย าง เพาะเห ดระโงก เกษตรกรต วอย างเพาะเห ดระโงก สำเร จ สว สด สมสะอาด ผอ ศ นย ภ ส งห ก บความสำเร จเพาะ เห ดระโงก น บเป นอ กก าวของ อ านแล ว 18999 i 45 ฟาร มต วอย างหนองลาดส งห บ ร ภายในฟาร มม การปล กไม ผล พ ชผ ก รวมพ นท 40 ไร และโรงเพาะเห ด จำนวน 13 โรง เพ อเป นแหล งรายได ให แก ฟาร ม และเป นการ อ านแล ว 13172 i 46 ใช ระบบน ำหยด ช วยประหย ดน ำ ทำเง นได ในเวลาอ นส น จากการปล กพ ชอาย ส น พ นธ เบา เพ อเป นอาช พเสร มของ ช ย ศร หนองบ ว เกษตรกรว ย 33 ป อ านแล ว 23099 i 47 น คม แพงศร เล ยงช พด วยเกษตรทฤษฎ ใหม ย ดทำเกษตรทฤษฎ ใหม บนพ นท 12 ไร ด วยความไม ประมาท บนพ นฐานของความพอเพ ยง ส งผลให ล งน คม แพงศร เกษตรกรในว ย 65 อ านแล ว 12250 i 48 ช ยพร พรหมพ นธ ชาวนาเง นล าน เกษตรกรคนเก ง ชาวนาเง นล าน ช ยพร พรหมพ นธ ปล กข าวเบาเอาชนะธรรมชาต ตลอดช วอาย เท าท จำได เกษตรกรด เด นแห งชาต อ านแล ว 15721 i 49 ฟ นว ถ ประมงด วยฟาร มทะเล ความพยายามในการแก ไขป ญหาของคนในช มชนจ งเก ดข นหลายแนวทาง กระท งเก ดการจ บกล มร วมข บเคล อน การปล กป าชายเลน และวาง อ านแล ว 9780 i 50 น กเพาะเล ยงนกเขา อ บด ลกอเด มะด เยาะห จากเซ ยนส น กเพาะเล ยงนกเขา นกเขาชวาเส ยง ถ อเป นส ตว เศรษฐก จท สำค ญของพ นท ภาคใต มาอย างยาวนาน และย งม แนวโน ม อ านแล ว 12104 i 51 ผ าฝ ายทอม อ แห งบ านต นผ ง ผล ตภ ณฑ เสร มรายได หล งทำนา ว างเว นจากฤด ทำนามาประกอบอาช พห ตถกรรมงานฝ ม อด วยการรวมกล มทอผ าฝ ายเพ อจำหน ายเป นรายได เสร ม ภายใต ช อ กล มทอ อ านแล ว 14106 i 52 เล ยงไก ไข ปลาน ลผสมผสาน ใช หล กธรรมชาต เอ ออ งก น ส นทางเกษตรหากเป ดใจเร ยนร ปร บแนวค ด ว ถ ป จจ บ นร วมก บแนวทางผสมผสาน นอกจากม ความม นคง ย งส งผลให ม ต นท นต ำ ประ อ านแล ว 24107 i 53 กามาร เด น อ บรอฮ ม เกษตรกรคนเก ง ว ถ เกษตรแบบพอเพ ยง ได ผล กด นเป นหม บ านต นแบบในการประกอบอาช พภาคเกษตร ภายใต โครงการอ นเน องมาจากพระราชดำร เศรษฐก จพอเพ ยง อ านแล ว 11450 i 54 เล ยงเป ดก นแกลบลดต นท น แม จะจบแค ช นป 4 แต ก ประสบความสำเร จในการทำเกษตรผสมผสานตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วเป น อ านแล ว 16752 i 55 ปล กไผ ขายกล าแปรร ป เกษตรกรบ านเปล อยน อย ต หนองไผ อ ธว ชบ ร จ ร อยเอ ด เร ยนร การปล กไผ ตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง ม รายได จากผล ตผลชน ดน อ านแล ว 15888 i 56 ประย ร ด สม เกษตรกรเง นล าน ทำการตามทฤษฎ ใหม ท ไม ปล กพ ชเช งเด ยว ท ม รายได ป ละคร ง ห นมาปล กพ ชในล กษณะทำสวนผสมผสาน ทำให ช ว ตของเขาด ข น อ านแล ว 15321 i 57 ด นมะม วงมหาชนก โกอ นเตอร ความสำเร จเกษตรกร ล งประด ษฐ ศร ต ยเล ง เกษตรกรชาวสวนมะม วงว ย 55 ป ท แม จะเป นคนร นเก า แต ด วยความเป นคนห วสม ย อ านแล ว 11381 i 58 เกษตรกรคนเก งเพาะพ นธ ไก ต อกเสร มรายได เกษตรกรคนเก ง กรกฎ ทองแกมแก ว เพาะพ นธ ไก ต อกเสร มรายได ไม ค อยพบบ อยน กท จะม ผ นำไก ต อกมาเล ยงไว ด เล นจากการ อ านแล ว 16206 i 59 เต อนอ สานระว งโรคราขาว รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป ดเผยว า จากการสำรวจพ นท ปล กยางพาราในเขตพ นท จ งหว ดอ ดรธาน หนองคาย

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=1&cat_name=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87 (2016-04-26)
  Open archived version from archive •