archive-org.com » ORG » F » FARMKASET.ORG

Total: 428

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  บ านร มเกล า ชมพรรณไม สวยงามท ามกลางกล นอายธรรมชาต พ ษณ โลก ถ อเป นจ งหว ดประต หน าด านส ภาคเหน อตอนบน และย งเป นจ งหว ดหน งท อ านแล ว 15652 i 10 งานมหกรรมเกษตรเศรษฐก จพอเพ ยง จ ดอย างย งใหญ พ พ ธภ ณฑ การเกษตรฯ เตร ยมจ ดงานมหกรรมเกษตรเศรษฐก จพอเพ ยงในหลวงร กเรา ก าวส อนาคตอย างม นคง อย างย งใหญ ในรอบป อ านแล ว 14515 i 11 นครช ยบ ร นทร แหล งท องเท ยวผ าไหม แห งใหม กรมการพ ฒนาช มชน เด นหน าเป ดต วหม บ านส งเสร มการท องเท ยวแบบโฮมสเตย เพ มอ ก 2 แห งในจ งหว ดช ยภ ม ช ภ ม ป ญญา ส บสา อ านแล ว 15449 i 12 เทศกาลพ ชผ ก ดอกไม บาน ณ เม องปาย คร งท 2 จากศ กยภาพด านการท องเท ยวท หลากหลายของ อ ปาย จ แม ฮ องสอน การท องเท ยวแห งประเทศไทย ททท สำน กงานแม ฮ องสอนร วมก บ อ านแล ว 10302 i 13 เช ญเท ยวงานอ ศจรรย ดอกไม บานสะพร งเช ยงใหม เพ อกระต นเศรษฐก จช วงฤด หนาว พร อมเป ดสวนดอกไม แสงส ร บน กท องเท ยวยาวข ามป ถ งว นแห งความร ก อ านแล ว 11388 i 14 มหกรรมดอกไม อาเซ ยน อบจ เช ยงรายจ ดย งใหญ ภายในงานม การแสดงทางศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ไม ดอกเม องหนาว และการนำส นค าทางการเกษตรมาจำหน าย โดยเพ มการแสดงของกล มประ อ านแล ว 11902 i 15 ท องเท ยวเช งเกษตรเขาชะง ม นายอำพล เสนาณรงค องคมนตร เป นประธานในพ ธ เป ดงานท องเท ยวเช งเกษตรเขาชะง ม 55 ณ โครงการศ กษาว ธ การฟ นฟ ท ด นเส อ อ านแล ว 11497 i 16 เช ญเท ยวงานใบตองครองเม อง ตอนน ทางศ นย สรรพส นค าซ คอนสแควร นอกจากน กำล งจ ด ใบตองครองเม อง ท บร เวณลานน ำพ ศ นย สรรพส นค าซ คอนสแควร งาน อ านแล ว 14194 i 17 เช ญร วมประกวดผลผล ตข าวช งทองคำ เกษตรจ งหว ดมหาสารคาม เช ญร วมประกวดผลผล ตข าวนาป 2555ผลผล ตเฉล ย 2ต นต อไร ช งทองคำน ำหน ก 18 บาท ม ลค า กว า 4 แสน อ านแล ว 12314 i 18 เช ญเท ยว งานเกษตรแฟร ประจำป 2555 มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร จะจ ดในระหว างว นท 30 พฤษภาคม 7 ม ถ นายน 2555 ณ บร เวณมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร บางเขน อ านแล ว 13696 i 19 เช ญเท ยวงานว นเกษตรแห งชาต ประจำป 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได ร วมก บมหาว ทยาล ยเช ยงใหม กำหนดจ ดงานข นระหว างว นท 1 10พฤษภาคม 2555 ณ ศ นย ว จ ย อ านแล ว 15261 i 20 ฟาร มเกษตรพาเท ยว ว ดถ ำเช ยงดาว เด มท ในสม ยโบราณเป นสถานท ปล กว เวกและปฏ บ ต ธรรมของพระธ ดงค และฤาษ จนเป นสถานท น าท องเท ยว อ กของเช ยงใหม อ านแล ว 17603 i 21 ฟาร มเกษตรพาเท ยว ว งน ำเข ยว ฟลอร า แฟนตาเซ ย ฟาร มเกษตรพาเท ยว ว งน ำเข ยว ฟลอร า แฟนตาเซ ย มห ศจรรย งานศ ลป ด นแดนแห งความส ข เป นงานท น าสนใจ และถ อเป นอ กหน ง อ านแล ว 15558 i 22 เท ยวน ำตกเอราว ณ กาญจนบ ร น ำตกเอราว ณ เป นน ำตกท ใหญ และสวยงาม บนฝ งแม น ำแควใหญ ต งอย ท อำเภอศร สว สด จ งหว ดกาญจนบ ร

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=13&cat_name=%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • FK Freestyle : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  ร บคำแนะนำจากเภส ชกร ว าควรซ อว ตาม นซ มาทานด วย อ านแล ว 8033 i 34 แบคท เร ยก นเน อคน แอโรโมแนส แบคท เร ย กล มท ม ฤทธ ร นแรง ทำให เก ดการเน าตายของเน อเย อ พบได ท วไป เม อเป นแผลเล กน อย ควรล างให สะอาด อ านแล ว 8250 i 35 ความส ขเล กๆของ ดญ ย ย เด กหญ งย ย หร อหน ย ย ม ค ณตาก บค ณยายเป นชาวนา เด กหญ งต วน อยม ความส ขก บส งเล กๆรอบต วก บธรรมชาต รอบต วในท กว น อ านแล ว 8081 i 36 ภาพถ าย ฟาร มเกษตรช ดท 1 เป นภาพถ าย เกษตร และธรรมชาต ใกล ต ว สามารถนำไปใช เป น วอลเปเปอร หน าจอคอมพ วเตอร ได อ านแล ว 8630 i 37 บ ญบ งไฟ งานบ ญท ต องระว งบาปโดยไม ต งใจ บ ญบ งไฟ ในราวเด อนหก ของท กป จะเห นบ งไฟเสม อนข ปนาว ธทะลานส ฟ า และตกลงมาเป นอ บ ต เหต เป นข าวท กๆป อ านแล ว 10324 i 38 ไข ลวก ม ประโยชน ต อร างกายจร งหร อ เช อก นว าทาน ไข ลวก เพ อบำร งร างกาย โดยเฉพาะอย างย งในผ ชาย ในความเป นจร งแล วประประโยชน หร อเป นโทษก นแน อ านแล ว 17567 i 39 คำขว ญว นเด ก 2557 แห งชาต คำขว ญว นเด ก 2557 กต ญญ ร หน าท เป นเด กด ม ว น ย สร างไทยให ม นคง ว นเด กแห งชาต ม ต นกำเน ดมาจากการท องค การส อ านแล ว 12632 i 40 เต อน 17 จ อ สาน เตร ยมร บม อพาย นาร 16 ต ค น พาย นาร ไในว นท 16 ต ค จะอ อนกำล งลงเป นความกดอากาศต ำปกคล มภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อของประเทศไทย อ านแล ว 13258 i 41 ฉะเช งเทรา พร อมร บม อ น ำท วม จาก ปราจ นบ ร จ งหว ด ฉะเช งเทรา ได ม การประสานงานก บ จ ปราจ นบ ร ท ม พ นท น ำท วมหน ก 2 อำเภอ ค อ อ ศร มหาโพธ และอ กบ นทร บ ร อ านแล ว 13059 i 42 นายกฯ ล ย ศร สะเกษ อ บลฯ ตรวจน ำท วม ย งล กษณ ลงพ นท ศร สะเกษ อ บลฯ ตรวจน ำท วม ส ง ปลอดประสพ ผ ว าฯ ด แลประชาชน กำช บ ตำรวจ ป องก นอาชญากรรมพ นท อ านแล ว 13855 i 43 FTA เง นแสนล านท ย งไม ม ใครเก บ การใช ส ทธ ประโยชน จาก FTA เง นแสนล านท ย งไม ม ใครเก บ อ านแล ว 12042 i 44 ส งเกต โรคภ ย จากใบหน า อย าล มส องจกด หน าค ณๆ เพราะว ากระจกก าล งบอกว าระบบภายในร างกายของค ณก าล งม ป ญหาก ได นะคะ อ านแล ว 13167 i 45 Mac Mini ต อก บ 2 จอ Mac Mini ม พอร ต Thunderbolt และ HDMI สามารถใช Adapter แปลงเพ อต อก บ DVI และ VGA ได อ านแล ว 17623 i 46 Canon EOS 7D ส ดยอดกล อง DSLR ระด บม ออาช พ Canon EOS 7D เป นกล องประเภท DSLR หร อกล องท สามารถเปล ยนเลนส ได ต วกล องทำด วยแมคน เซ ยมอ ลลอย อ านแล ว 16178 i 47 เปร ยบเท ยบ iPhone 5 ก บ Samsung Galaxy S4 สองส ดยอด สมาร ทโฟน บทแพลทฟอร มท แตกต าง ณ ช วโมงน ก คงจะหน ไม พ น แอปเป ลและ ซ มซ ง อ านแล ว 12268 i 48 เกาหล เหน อจะส สหร ฐอเมร กาได หร อไม แสนยาน ภาพกองท พเกาหล เหน อ เม อเท ยบก บกองท พสหร ฐอเมร กา พอท จะส รบก นได จร งหร อ อ านแล ว 15191 i 49 Jailbreak ค ออะไร หน งในความเข าใจผ ดของผ ใช งาน Smartphone ไทย เก ยวก บ Jailbreak เจลเบรค อ านแล ว 10842 i 50 iPhone 5S เป ดต ว ไตรมาศน แอปเป ล Apple เร มเด นสายผล ต iPhone ร นใหม ในไตรมาสน คาดว าน าจะเป น iPhone 5S อ านแล ว 11421 i 51 Mercedes Benz CLS Class review เบนซ สร างส ส นใหม ในตลาดรถยนต ระด บหร ด วยการนำเสนอความสปอร ตสไตล ซ ดาน 4 ประต อ านแล ว 11282 i 52 แอพพล เคช น เพ อเกษตรกร ก บ 2 แอพพล เคช นเพ อเกษตรกร ใบข าวและคลอร น ผลงานของท มว จ ยจากเนคเทคหร อ ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร อ านแล ว 13047 i 53 Canon EOS 6D กล อง DSLR ในฝ นของน กเด นทาง แคนนอน ผ นำธ รก จกล องด จ ตอลระด บโลก เผยโฉมกล อง DSLR ในตระก ล EOS ร นใหม ล าส ดเป นคร งแรกในประเทศไทย แคนนอน EOS 6D อ านแล ว 13125 i 54 ว ดการเต นของห วใจด วย Cardiograph โปรแกรมบนม อถ อ Cardiograph คล นห วใจ เป นแอพพล เคช นสำหร บตรวจว ดอ ตราการเต นของห วใจค ณ ค ณสามารถบ นท กผลไว เพ ออ างอ งในอนาคต ตร อ านแล ว 25281 i 55 ว ดความด นโลห ตด วย iPhone iHealth BloodPressure Dock ประกอบด วยช ดแท นรองพร อมด วยสายร ดแขน เพ อว ดความด นเล อด อ านแล ว 9637 i 56 ลอยกระทงป น ไปท ไหนด เทศกาลลอยกระทงในพ นท กร งเทพฯป น ย งคงความค กค กอย างเช นท กป สถานท จ ดงานสำค ญต องม งหน าส สายน ำเจ าพระยา อ านแล ว 7118 i 57 เหต ความเจร ญเต บโตของ Google Inc เหต ผลของความเจร ญเต บโตอย างรวดเร วของ google inc ท เราร จ กก นเป นอย างด อ านแล ว 8241 i 58 อ มพฤกษ อ มพาต อ มพาตคร งซ ก โรคหลดเล อดสมอง ล กษณะอาการ อ มพาตคร งซ กเก ดจากเส นเล อดในสมองต บ ถ าต บในสมองซ กซ าย จะเป นอ มพาตท ร างกายซ กขวา ถ าต บในสมองซ กขวาจะเป นท ร างกายซ กซ าย อ านแล ว 16858 i 59 ช อก กฎใหม คล กท กคร งต องจ ายต งค เร องจร งท กำล งจะเก ดข นในไม ช า อย าชะล าใจ เพราะเป น 1 ใน 15 ข อของสนธ ส ญญาการบร หารเคร อข ายโทรคมนาคมของโลก อ านแล ว 6112 i 60 ความร ส กไม ปลอดภ ย เป นจ ดกำเน ดสรรพส ง ส งประด ษฐ นว ตกรรม พฤต กรรมต อต าน ม กเก ดจากความร ส กไม ปลอดภ ย อ านแล ว 11374 i 61 ว นข นป ใหม สากล ว นข นป ใหม สากล อ านแล ว 7196 i 62 อย าพลาด ชม ดวงจ นทร เต มดวง บล ม น 2 72 ป

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=9&cat_name=FK%20Freestyle (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Agri live update : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  อ านแล ว 2804 i 38 โจรขโมยเก ยวข าวในนา ใจดำจร งๆ ราคาข าวตกต ำย งไม พอ ถ กโจรขโมยเก ยวข าวหอมมะล ในนาไปอ ก คาดมาด วยก นหลายคน เพราะเก ยวค นเด ยวหมด 8 ไร ครวญก เง น อ านแล ว 2816 i 39 กฟก เป ดร บสม ครผ แทนเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ม มต ออกประกาศร บสม ครเล อกต ง ผ แทนเกษตรกรกองท นฟ นฟ และพ ฒนาเกษตรกร 11 15 พ ค น อ านแล ว 3222 i 40 พระโคก นหญ า ทายว า ธ ญญาหารสมบ รณ แรกนาขว ญ พระโคก นหญ า ทายว า ธ ญญาหาร ผลาหาร อ ดมสมบ รณ ด น ำท าบร บ รณ พอควร ส วนการเส ยงทายผ าน งของพระยาแรกนาป อ านแล ว 2559 i 41 ไทย จ นร วมผล กด นส นค าเกษตร หว งบรรล ข อตกลง ก ค น ความร วม อด านการค า ส นค าเกษตร ไทย จ น คร งท 1 ท ประเทศจ น เก ยวก บ MOU ของข าว และยางพาราไทย ท จะส งออกไปจ น อ านแล ว 3085 i 42 ปลาด ใจ เป นภาพท นาร กมาก เช อว าหลายๆคนไม เคยเห น เม อคลองชลประทานเร มม น ำ นอกจากชาวนาจะด ใจ ท ได ผ นน ำเข าบ อเล ยงปลา ปลาก ด ใจเหม อนก น ลองไปด ก นว าปลาด ใจย งไง อ านแล ว 2937 i 43 ส งเสร มให เกษตรกรรายย อยเข มแข ง ม อำนาจต อรองเท าฟาร มใหญ นำร อง 219 จ ด ช วยเกษตรกรรายย อยทำแปลงใหญ บร หารการผล ตให สอดคล องกล บตลาด เพ มกำไร ส งเสร มให เกษตรกรเข มแข ง อ านแล ว 3480 i 44 พาย ฤด ร อนถล มจ นทบ ร สวนท เร ยนย อยย บ 500 ไร ชาวสวนน ำตาร น ท เร ยนรอเก บขายร วงเก อบหมดท งสวน คาดม ลค าความเส ยหายกว า 10 ล านบาท อ านแล ว 3687 i 45 ฟาร มเกษตรเจ ดมะด นเฮ ร บ คนละองค กรก บ FarmKaset ORG เร ยนมาเพ อทราบ เน องจากม ผ เข าใจผ ดโทรมาหลายท าน ไม ม ส วนเก ยวข องใดๆก นคร บ แจ งมาเพ อความเข าใจท ถ กต องคร บ อ านแล ว 3355 i 46 เร งแก อ ย ใบเหล องประมง เสนอใช ม 44 ลดข นตอนให เร วข น ชง คสช ใช ม 44 แก ป ญหาอ ย ให ใบเหล องประมงไทย เหต รอกฎหมายบ งค บใช หร อการปร บข นตอนต างๆ อาจไม ท นการณ ท อ ย จะ อ านแล ว 4026 i 47 อ ย ให ใบเหล องประมงไทย เช อไม ใช การเม อง การท สหภาพย โรป ให ใบเหล องไทยน น ค ดว า คงไม ใช ประเด นทางการเม องหร อการต งใจก ดก นส นค า แต เน องจากในระยะหล ง อ านแล ว 3386 i 48 ยกหน 12 000 ล าน ช วยเหล อเกษตรกร ป ต พงศ เร งเต มท ยกหน 12 000 ล าน ช วยเหล อเกษตรกร คณะร ฐมนตร ได ม มต เห นชอบโครงการแก ไขป ญหาหน ส นเกษตรกร อ านแล ว 3575 i 49 พ กหน เกษตรกร 1 16 แสนล านบาท ครม ไฟเข ยวแก หน เกษตรกร 3 โครงการ 8 1 แสนราย ยอดหน 1 16 แสนล านบาท เร มดำเน นโครงการต งแต 1 เม ย 58 31 ม ค 59 อ านแล ว 3935 i 50 ร กท ด น สปก กว าสามแสนไร โดยเอกชนรายเด ยว บร ษ ทเอกชนใหญ ครอบครองพ นท ในจ งหว ดฉะเเช งเทรา 2 หม นไร รวมการถ อครองพ นท ก บ สระแก ว ปราจ นบ ร 3 แสนไร อ านแล ว 3014 i 51 แจ งปร บฟอนต เว บไซต ในเว บไซต เวอร ช นใหม 2558 ของ ฟาร มเกษตร เราได ปร บฟอนต หร อร ปแบบต วอ กษร ไปเป นในแบบท ทางเราค ดว าสวยงาม แต อ านแล ว 2773 i 52 หาร อปลดหน เกษตรกร 1 หม นล านบาท กระทรวงเกษตรฯ เตร ยมต งกรรมการหาร อปลดหน เกษตรกรกองท นฟ นฟ 2 แสนรายวงเง นกว า 1 หม นล านบาท อ านแล ว 2298 i 53 โจรขโมยพ ชผล ร วลวดไฟฟ าชอร ตตาย อ กราย ย งต ดส นว าใครผ ดมากกว าก นไม ได แต เป นศพอ กรายแล ว ขโมยข นบ านบ อย แถมขโมยพ ชผล ชาวบ านย วะข งลวดไฟฟ า เช ามาพบศพ อ านแล ว 3769 i 54 ล อมลวดไฟฟ าสวนมะนาว พบซอร ตขโมยตาย ล อมลวดไฟฟ าสวนมะนาวก นขโมย พบซอร ตขโมยตายจร ง เจ าของสวนซวย ใครผ ด อ านแล ว 5024 i 55 พล งชาวบ าน ร วมก นสร างช มชนเศรษฐก จพอเพ ยง ร วมก นสร างช มชนเศรษฐก จพอเพ ยง เพาะเห ด ทำป ยอ นทร ย ทำน ำหม กช วภาพ เผาถ าน ได น ำส มคว นไม ไปใช ป องก นแมลง อ านแล ว 7612 i 56 กองท นฟ นฟ ฯ สำน กงานอ ยการส งส ด ช วยเกษตรกรด านกฎหมาย กองท นฟ นฟ ฯ สำน กงานอ ยการส งส ด ไกล เกล ยพ พาทป ญหาหน ป องก นถ กเจ าหน เอาเปร ยบ สนองนโยบายร ฐเร งให ความช วย อ านแล ว 7009 i 57 ปล ก มะละกอ ใช ว ธ ตอนก ง ไม กลายพ นธ เก บเก ยวได เร ว สำหร บว ธ การตอนมะละกอ อน พงษ บอกว า จะเพาะมะละกอด วยเมล ดก อน พอพบว าต นไหนม ผลดก ตามล กษณะของสายพ นธ เด ม ก จะต ดลำ อ านแล ว 22966 i 58 ลานไพล น ใช ประด บต ปลา ผ น ยมเล ยงปลาในต ม กใช ต น ลานไพล น หร อผ กแบ วปล กเป นไม ประด บ เสน ห ของไม ดอกชน ดน นอกจากใบหนาส เข ยว ดอกให อ านแล ว 19331 i 59 น กการตลาดผลไม ช มชน เคล ดล บการน การตลาดผลไม ช มชน จะต องค องค ดแยกผลไม ท ม ค ณภาพมาจำหน ายให แก ประชาชน เด อนพฤศจ กายนป ท แล วเป นช วง อ านแล ว 14875 i 60 ผ าไหมด 4 ภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ จ ดงาน มหกรรม ผ าไหมด 4 ภาค ในระหว างว นท 11 13 ม นาคม 2556 ท ผ านมา ณ กรมหม อนไหม เกษตร อ านแล ว 15333 i 61 พร กล กผสมพ นธ ใหม เพชรมงก ฎ อ กนว ตกรรมเด น อ สท เวสท ซ ด หล งประสบความสำเร จจากงาน อ นเตอร เนช นแนล ฟ ลด เดย ณ ศ นย ว จ ยไซมอน กร ท บนพ น อ านแล ว 15644 i 62 การขยายพ นธ อ นทผล มเช งการค า การขยายพ นธ อ นทผล มสามารถทำได 3 ว ธ ค อ เพาะจากเมล ด แยกหน อจากต นแม และการเพาะเล ยงเน อเย อ การขยายพ นธ จาก อ านแล ว 15383 i 63 ชาวสวนพร กย มแก มปร ราคาพ งพรวด ชาวสวนพร กย มแก มปร ราคาส งพร กแกวพ งจากก โลละ 8 บาท พรวดเป นก โลละ30 35 บาท เกษตรกรชาวสวนพร กข หน ในพ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=16&cat_name=Agri%20live%20update (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ออแกนิกส์ : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  Thai Jasmine Brown Rice Organic Jasmine Rice is a naturally aromatic long grain rice originally grown only in Thailand อ านแล ว 46647 i 9 พ ชโตไวด วยแบคท เร ยตร งไนโตรเจน เพ มประส ทธ ภาพการผล ต ป จจ ยการผล ตด วยแบคท เร ยตร งไนโตรเจน อ านแล ว 39190 i 10 สะเดา ประโยชน จากความขม สะเดา ช วยเจร ญอาหาร แก ไข แถมถ ายคล อง อ านแล ว 34861 i 11 มะขามป อม มะขามป อม ว ตาม นซ และแทนน นส ง อ านแล ว 42024 i 12 ซ ปดอกไม จ นสด ซ ปดอกไม จ นสด เมน ส ขภาพ อ านแล ว 38712 i 13 เกษตรอ นทร ย ระบบการเกษตรด วยความย งย น ระบบการเกษตรท ผล ตอาหารและเส นใย ด วยความย งย นท งทางส งแวดล อม ส งคม และเศรษฐก จ โดยเน นหล กท การปร บปร งบำร งด น อ านแล ว 54757 i 14 บล อคโคล ผ กอาย ย น ป องก นอ ลโซเมอร บล อคโคล ผ กอาย ย น ป องก นอ ลโซเมอร ต อต านการเก ดเมร งปอด ภาคเหน อและอ สานปล กได ด ส เข ยวสวยสด เป นพ ชล มล ก อ านแล ว 109464 i 15 น ำใบบ วบก ม ว ตาม นเอ ส งมาก ช วยบำร งสายตา และสารแคลเซ ยมมากเช นก น นอกจากน นย งม ว ตาม นบ 1 ส งกว าผ กหลายๆชน ด ช วยแก ช ำ อ านแล ว 42707 i 16 สล ดก งผลไม สล ดจานน ม แต ของสวยๆท อ ดมด วยว ตาม นสดๆ จากธรรมชาต แถมตอนทำก สน ก พาให อารมณ ด เมน น เหมาะก บม อเย นท ไม อ านแล ว 96125 i 17 ส ตร น ำฝร ง น ำผลไม เพ อส ขภาพ น ำฝร ง เล อกฝร งท แก จ ด ล างน ำสะอาด ฝานเฉพาะเน อช นเล ก ๆ นำใส เคร องป น เต มน ำส ก ป นจนละเอ ยด อ านแล ว 46815 i 18 ค ม อซ ออาหารปลอดสารพ ษ ชอปอย างไรให ไกลอ นตราย ในช วงหลายป ท ผ านมาจะส งเกตได ว า คนไทยเร มใส ใจก บส ขภาพมากข น การบร โภคอาหารช วจ ต ม งสว ร ต เจ การเล อกด ม อ านแล ว 36083 i 19 การปล กหน อไม ฝร งอ นทร ย หน อไม ฝร งอ นทร ย เป นพ ชผ กท ม บทบาทสำค ญของประเทศตลาดต างประเทศม ความต องการส งน องจาก ผ บร โภคส วนใหญ ม ควา อ านแล ว 55540 i 20 ข าวอ นทร ย ปลอดสารพ ษ ข าวเป นอาหารหล กท หล อเล ยงช ว ตคนไทยมาต งแต ย คในน ำม ปลา ในนาม ข าว มาจนถ งย คป จจ บ นข าวก ย งม ความสำค ญต อ ว ถ อ านแล ว 46419 i 21 เร องป ยอ นทร ย ก บป ยเคม จากกระแสของการไม เป นท ยอมร บของผ บร โภค เร องการใช ป ยเคม และสารเคม ในภาคการเกษตร ม น ยสำค ญท น าสนใจและชวนให ศ กษาล กลงไปในรายละเอ ยด เน องจากม การศ กษาและราย อ านแล ว 99764 i 22 ไฮโดรโพน กส Hydroponics ในป พ ศ 2473 ศาสตราจารย ดร เกอร ค Gericke มหาว ทยาล ยแคล ฟอร เน ย เป นผ เร มใช คำว า ไฮโดรโปน กส Hydroponic อ านแล ว 63008 i 23 เกษตรปลอดสารพ ษ ส ว ถ ช ว ตท พอเพ

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=5&cat_name=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • จักรกลเกษตร : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  จาก 1 1 ป มน ำพล งน ำ หร อ ตะบ นน ำ ส บน ำไม ใช ไฟฟ า ตะบ นน ำ หร อป มน ำพล งน ำ ใช หล กการของแรงด น ถ กค ดค นมากว าร อยป แต ไม ถ กขยายหร อเผยแพร ความร ชมคล ปด การทำงาน อ านแล ว 2204 i 0 บางท ก ขำ บางท ก ม เส ยว ใช จ กกลเกษตร ต องระว ง บางท ก ขำ แต หากเป นผ อย ในเหต การณ ก อาจขำไม ออก บางเร องราวก หวาดเส ยวเหล อเก น แต ท ด แล วน าท งก ม อ านแล ว 1526 i 1 เรามาด ก น ว าชาวตะว นตก ปล กม นฝร งอย างไร เกษตรกรค ออาช พท ร ำรวยกว าอ นๆ ใช เทคโนโลย ท นสม ย ว นหน ง เกษตรกรไทยต องก าวถ งจ ดน แน นอน และจะม งค งแน นอน อ านแล ว 3307 i 2 เล อกหมวดบทความท สนใจ แสดงเน อหารวมจากท กหมวด ส นค าเกษตร รวม VDO เด นจาก FK นาข าว ไร อ อย ม นสำปะหล ง ยางพารา ปาล มน ำม น ไร ข าวโพด ผ กและการปล กผ ก การปล กพ ช ไม ผล ไม ย นต น เกษตรน าร สม นไพร ไม มงคล พ ทธศ กษา FK Talk ส ขภาพ การใช SUN

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=34&cat_name=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ไร่กาแฟ : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  กเซลซ า กาแฟพ นธ ล เบอร ก า อ านแล ว 12961 i 3 กาแฟอาราบ ก า ท ปางขอน โครงการสถาน พ ฒนาการเกษตรท ส งตามพระราชดำร บ านปางขอน จ งหว ดเช ยงราย เป นพ นท ท ม ความลาดช นมาก เป นแหล งต นน ำลำ อ านแล ว 11665 i 4 การปล กกาแฟอาราบ ก า การปล กและการด แลร กษา ระยะการปล ก ระหว างต น แถว 2 ค ณ 2 เมตรหร อ 400 ต น ไร ขนาดหล มปล ก50 ค ณ 50 ซม รองก นหล มด วย อ านแล ว 23107 i 5 ประโยชน ของกาแฟ น บต งแต สม ยโบราณ คนเราร จ ก กาแฟ มาเป นระยะเวลากว าพ นป แล วจวบจนป จจ บ นกาแฟน บเป นเคร องด ม ยอดน ยมย งและน ยม อ านแล ว 14345 i 6 ข นตอนการเตร ยมกาแฟ การปอกเปล อก Pulping โดยการค ดเล อกเมล ดกาแฟพ นธ ด สมบ รณ ค ดเอาเมล ดท เส ยออกแล วจ งนำผลกาแฟส ก ท เก บได เข า อ านแล ว 12727 i 7 รอบร เร องกาแฟ เมล ดกาแฟม ล กษณะเป นผลกลมร ผลด บจะม ส เข ยว เม อส กจะเปล ยนเป น ส แดงสดเหม อนล กเชอร ซ งจะเร ยกผลท ส กน ว า อ านแล ว 12990 i 8 ตำนานการด มกาแฟ ตำนานการด มกาแฟ มน ษย ร จ กด มกาแฟต งแต ศตวรรษท 12 แถบทว ปอ ฟร กา ม เร องเล าว าประมาณ ค ศ 1400 คนเล ยงแพะใน อ านแล ว 11652 i 9 ความเป นมาของกาแฟในประเทศไทย กาแฟเป นพ ชท ม ท มาจากทางเขตร อนช นในแอฟร กา จากน นกาแฟได แพร หลายไปย ง ประเทศเขตร อนช นต างๆท วโลกและในศตวรรษท อ านแล ว 11385 i 10 ประว ต ของกาแฟ การค นพบกาแฟ และการนำผล ตผลออกส โลกภายนอก ม ตำนานเล าขานก นมาไม แพ น ทานพ นบ านท เล าส บทอด ก นมากล าวก นว าในต น อ านแล ว 13268 i 11 กาแฟ ข นตอนการปล กกาแฟ พ นท ท เหมาะสมสำหร บปล กกาแฟควรเป นท ๆม ความส ง ประมาณ 800 12

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=25&cat_name=%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • : องค์ความรู้ บทความ ทางด้านเกษตรกรรม | FarmKaset.ORG
  000 บาท ในวงการของน กเล ยงเป ดสวยงาม เป ดแมนดาร น ถ อเป นเป ดท สวยท ส ด และป จจ บ นถ ง อ านแล ว 2552 i 28 หน นสหกรณ ส งออกไข ไก รายใหญ ข นอาสาเป นพ เล ยง บ กวงการไก ไข เม นงบ คชก กว า 20 ล านบาท แต ขอร บบทเป นพ เล ยงหน นสหกรณ ส งออกแทน อด ตนายกฯผ เล ยงไก ไข ระบ อ านแล ว 2339 i 29 ฟาร มประจวบเจ ง พ ฒนาโคเน อ หน วยงานเอาหน า เหม อนเคยๆ นายส นทร น คมร ตน นายกสมาคมโคเน อแห งประเทศไทย ร วมก บมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกำแพงแสน ผล ตสายพ นธ โคเน อ อ านแล ว 2946 i 30 ส ดยอดว ธ การเล ยงไก ไข ให ไข ดก เล ยงไก ให ไข ดก ไข แดง ไข ฟองใหญ เป นท ต องการของตลาด รวบรวมเทคน คง ายๆ หลายว ธ ท จะทำให ได ไข เยอะข น ด ข น อ านแล ว 5799 i 31 ชาวด ตช ปล อยว ชา ด ข ด ชน ว ดโคนม คนไทยเล ยงล กว วนมก นแบบผ ดๆ ม กจะปล อยให โตตามธรรมชาต เล ยงอาหารไม เหมาะสม ไม สนใจด แล ว วเลยโตช า ว นน ต องค ดใหม อ านแล ว 2784 i 32 เล ยงก งก ามแดงในนาข าว ราคาด กก ละ 500 บ สร างรายได ควบค ก บการทำนา โครงการหลวงทดลองสำเร จ แนะนำ น ำก งแม น ำจากต างประเทศมาเล ยงในนาข าว สร างรายได อ านแล ว 6038 i 33 คอนโดไข มดแดง ยอดว ธ เล ยงมดแดงให มาวางไข กำล งเป นท สนใจก บผ คนจากท วสารท ศ สำหร บ คอนโดไข มดแดง อาจเป นเพราะ ไข มดแดงน น ม รสชาต อร อยเป นเล ส บางคน อ านแล ว 4887 i 34 การผสมเท ยมปลาด ก หร อการเพาะพ นธ ปลาด ก การเพาะพ นธ ปลาด ก สามารถทำได โดยต วเอง แต ต องศ กษาว ธ ส กเล กน อย ปลาด กน บเป นปลาเศรฐก จอ กชน ดหน งท ม ความน าสนใจ อ านแล ว 3153 i 35 ว จ ยปลาน ลกระช งไร กล นโคลน โดย ม เกษตรฯ ม เกษตรฯ ส ดยอดได อ ก ส งออกต ำเพราะปลาม กล นโคลน ตลาดย โรปไม ชอบ ม เกษตรฯแก ป ญหาได เป นประโยชน ต อประเทศ อ านแล ว 2114 i 36 ร ย ง จ งหร ด ก นได ม ค ณค าทางอาหารด านโปรต น จ งหร ก ทานได แถมม โปรต นส ง ช บแป งทอดทานแทนก งก อร อยไม แพ ก น ลาบจ งหร ด หร อยำจ งหร ดก รสเด ด สะอาด ปลอดภ ย อ านแล ว 2508 i 37 ปลาเทวดา สร างรายได 4 000 บาทต อส ปดาห ปลาเทวดาท ลงกระช งอาย 3 เด อน ม ขนาดเท าเหร ยญบาท เร มส งขายได ราคาต งแต 2 10 บาท ส วนปลาขนาดใหญ ขายได 10 บาท อ านแล ว 3328 i 38 คอนโดฯ ไข มดแดง จากขวดพลาสต กเหล อใช การทำคอนโดฯ ไข มดแดงย งอย ในข นการศ กษา แต หากนำไปประกอบอาช พทำได แต ต องสร างคอนโดฯ ไข มดแดงในปร มาณท มาก อ านแล ว 4346 i 39 การเล ยงไก ในตระกร า การเล ยงไก ในตระกร า หล งสองเด อนได ไข ว นละฟองท กว น ประหย ดพ นท ม ลไก ย งเป นป ยให ก บต นไม อ กต างหาก อ านแล ว 6519 i 40 วงการปศ ส ตว ประมง ระว งหม นตภ ยท มาก บฤด ร อน สภาพอากาศท เปล ยนอย างกระท นห น ส งผลให ส ตว เล ยงเจ บป วย ล มตาย ส งผลให เก ดความส ญเส ยเป นอย างมาก ในภาคเกษตรกรรม อ านแล ว 2792 i 41 ง ลอกเช อก ง ก านเช อก ง สายม าน ง สายพาน ง กลอกเช อก ขนาดความยาว130 150 ซม เกล ดตามลำด บเป นม นเร ยบ ม ส นกลางและเป นต ม เกล ดหางเป นแบบซ กแซก และเกล ดผสม อ านแล ว 14527 i 42 การเล ยงปลาด กในบ อซ เมนต เล ยงปลาด กในบ อซ เมนต แบบคร วเร อน ใช พ นท น อย สามารถเล ยงได ท กท ใช เวลาเล ยงส น ร นละประมาณ 90 120 ว น อ านแล ว 21929 i 43 การเล ยงฮวก หร อ ล กอ อด ทำรายได ส ง ความต องการบร โภค หมกฮวก มากข น ล กกบ หร อ ล กอ อด ตามแหล งน ำธรรมชาต ท นำมาทำเป น หมกฮวก จ งลดน อยลงและเร มขาดแคลน อ านแล ว 15245 i 44 ลาวส งเสร มเกษตรกรเล ยง ก งล อบเตอร น ำจ ดในนาข าว ทางการลาวออกรณรงค ส งเสร มให เกษตรกรเพาะเล ยง ล อบเสตอร น ำจ ด หร อก งก ามแดงในนาข าวหล งจากโครงการชลประทาน อ านแล ว 19362 i 45 ไทย ผ นำเล ยงโคนม ในอาเซ ยน จากการคาดการณ ความต องการบร โภคนมและผล ตภ ณฑ ท ส งข นในภ ม ภาคเอเช ย รวมถ งความสำค ญของการผล ตนมของเกษตรกรผ เล ยงโคน อ านแล ว 12687 i 46 SBBU จ ดอบรมป องก นโรคก ง หน วยธ รก จโครงการเทคโนโลย ช วภาพก ง SBBU ว จ ย สาเหต การเก ดโรคต างๆ เพ อหาว ธ ป องก น ตรวจว เคราะห โรคก ง อ านแล ว 14799 i 47 แนะเสร มเคร อข ายเกษตรกร พ ฒนาการผล ต แพะเน อ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร เป ดผลการศ กษาการตลาดแพะเน อ ป พรมส มภาษณ เกษตรกร และผ ประกอบการท กระด บท ง 4 ภาครวม 21 จ ง อ านแล ว 16209 i 48 ส งเสร มเล ยงไก คอล อนน ำหน ก รสชาต เน อน มกว าไก พ นเม อง ปศ ส ตว พ ทล งสน บสน นส งเสร มเล ยงไก คอล อนเป นอาช พเสร ม ม น ำหน ก รสชาต เน อน มด กว าไก พ นเม อง เผยรายละ 5 000 อ านแล ว 19380 i 49 นครศร ธรรมราช อนาคตฮ บด านปศ ส ตว งานส มมนาเกษตรก าวหน าคร งท 4 ข น โดยเล อกจ งหว ดนครศร ธรรมราชท กำล งจะก าวข นมาเป นฮ บทางด านปศ ส ตว ท งแพะ อ านแล ว 14903 i 50 คล น กเกษตรเคล อนท ฯ จ ดท โคราชและขอนแก น โครงการคล น กเกษตรเคล อนท ในพระราชาน เคราะห สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร เป ดให บร การคร งแรก อ านแล ว 12348 i 51 เต อนเกษตรกรผ เล ยงส กรระว งต ดเช อร าย ส ตวแพทย เต อนเกษตรกรผ เล ยงส กรระว งเช อจ ล นทร ย ก อโรค เน องจากส กรท กช วงอาย จะพบเช อแบคท เร ย สเตรปโตคอคค ส อ านแล ว 12927 i 52 ประมงเต อนผ เล ยงปลาระว งโรคระบาดช วงฤด หนาว ประมงจ งหว ดบ ร ร มย เต อนเกษตรกรผ เล ยงปลาระว งโรคระบาดช วงอากาศหนาวเย น เน องจากปลาม สภาพอ อนแอไม ก นอาหาร เอ อ อ านแล ว 12934 i 53 เต อนเกษตรกรนำโค กระบ อฉ ดว คซ นป องปากเท าเป อย

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents-index.aspx?cat_id=15 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • เจอตัวอีกแล้ว! ชาวนาขอนแก่นเลิกปลูกข้าว เลี้ยงกุ้งก้ามแดง ทำเงินเดือนละกว่าแสนบาท : | FarmKaset.ORG
  ตอนน ผมลงท นขยายบ อเล ยงก งเพ มจากท ม อย 3 บ อ ทำเป นบ อซ เมนต เพ มข นมาอ ก 5 บ อ รวมเป น 8 บ อ เพ อเล ยงก งก ามแดงโดยเฉพาะ นายช ช พกล าว และว า การเล ยงก งก ามแดงของตนน นถ อว าเป นรายแรกๆ ในจ งหว ดขอนแก นและในพ นท ภาคอ สานท เร มต นเล ยง เกษตรกรในแถบภาคอ สานส วนใหญ จะย งไม ทราบเก ยวก บการเล ยงก งชน ดน มากน ก ซ งก งชน ดน เกษตรกรในแถบภาคกลางของไทย ค อจ งหว ดราชบ ร น ยมเล ยงเพ อจำหน ายก นมาก สำหร บข นตอนการเล ยงก งชน ดน ไม ยาก ด แลง าย ใช ต นท นในการเล ยงน อยมาก น ำในบ อจะเป นน ำแบบไหนก ได ไม ต องเปล ยนน ำต งแต ก งอาย 1 ว นจนม นตายไปเองประมาณ 4 5 ป ส วนการให อาหารก เป นเพ ยงอาหารก งท วไปท หาซ อได ตามท องตลาดราคาถ งละ 1 พ นบาท สามารถใช เล ยงก งท งหมด 8 บ อ ได นานประมาณ 8 เด อน ถ อได ว าประหย ดต นท นเร องอาหารมาก ส วนอาย ของก งท พร อมสำหร บจำหน ายค อ 2 เด อนแรกราคาขายอย ท ต วละ 20 บาท หากก งม อาย 5 เด อนซ งพร อมสำหร บการเป นพ อพ นธ แม พ นธ ราคาจะตกอย ท ต วละ 300 บาท แต หากก งท ม อาย ต งแต 1 ป ไปจนถ ง 4 ป ราคาจะส งถ งต วละ 2 000 บาท ถ ง 5 000 บาทเลยท เด ยว อย างไรก ตาม ส วนใหญ ในเม องไทยย งน ยมเล ยงก งก ามแดงเพ อความสวยงาม หากด แลเล ยงอย างด แล วจะสามารถขายต อได ในราคาส ง ก งชน ดน ม จ ดเด นอ กอย างค อแถบข างของก ามจะม ส แดง และส ส ม เป นเอกล กษณ เฉพาะ ซ งแถบส เหล าน จะพบก บก งเพศผ เท าน น ส วนเพศเม ยจะไม ม แถบส ก งชน ดน เล ยงง าย ปร บต วได ไว และภ ม ต านทานโรคส ง ป จจ บ นเกษตรกรนำมาเล ยงเป นก งเน อ และกำล งเป นท ต องการของตลาด ข อม ลจาก http www manager co th อ านเร องน แล ว 774 คน ความค ดเห นจากผ อ าน ส งความค ดเห น กร ณากรอกความเห น กร ณากรอกช อ กร ณากรอก อ เมล ร ปแบบอ เมลไม ถ กต อง ลองลบท งหมดและพ มพ ใหม หลายๆคนเผลอกดค ย บอร ดโดยล มเปล ยนภาษาในต วอ กษรแรก จ งอาจจะม วรรณย กต หร อสระภาษาไทยปนอย ต วหน าส ดของอ เมล ท ท านพ มพ พ มพ คำว า FarmKaset ORG ใช F K ORG เป นต วพ มพ ใหญ ไอก บ ท ฆ าหนอน ปลอดสารพ ษ ปลอดสารพ ษ 100 ด วยสารช ว นทร ย ฆ าหนอนตาย เกษตรอ นทร ย ปลอดภ ยต อผ บร โภค ผ ใช และส ตว เล ยง ราคา 490 บาท โทรซ อ 089 4599003 มาคา กำจ ดแมลงไล เพล ยกระโดด ป องก น กำจ ดแมลง ด วย มาคา สารอ ลคาลอยกำจ ดแมลง เกษตรอ นทร ย ปลอดสารพ ษ 100 ราคา 470 บาท โทรซ อ 089 4599003 IS Rice ขจ ดโรคราทางใบ ไอเอส ไรท ยาป องก น และย บย งเช อรา ท มองเห นได ทางใบ ก บพ ชท กชน ด เกษตรอ นทร ย 100 ราคา 450 บาท โทรซ อ 089 4599003 IMO แก โรคเช อราในยางพารา ป

  Original URL path: http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=2567 (2016-04-26)
  Open archived version from archive