archive-org.com » ORG » F » FENECIDADAN.ORG

Total: 387

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Retribución altos cargos - Fene cidadán
  Orzamento 2012 Orzamento 2011 Orzamento 2010 Cadro persoal 2010 Retribución altos cargos Asignacións por asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados Orzamento 2008 Orzamento 2007 Orzamento 2006 A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol Retribución altos cargos Publicado no BOP do luns 23 de agosto o edicto relativo ás retribucións altos cargos Exercicio 2010 Retribución altos cargos exercicio 2010 Posto Total anual 12 pagas 2 pagas extraordinarias Alcalde 41

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web103&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Asignacións por asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados - Fene cidadán
  en materia de asistencias dos membros desta corporación De conformidade co previsto no artigo 75 da Lei 7 1985 de 2 de abril reguladora das bases do réxime local só os membros da Corporación que non teñan dedicación exlusiva nin dedicación parcial percibirán retribucións pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da Corporación da que formen parte na contía sinalada polo Pleno da mesma Visto que o Pleno do Concello en sesión celebrada en data 7 de agosto de 2008 adoptou o acordo de fixación das novas asignacións por asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados e advertido un erro no citado acordo no sentido de que no mesmo non se reflectiron a contía das asistencias ó Pleno PROPÓNSE AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO Primeiro Complementar o acordo adoptado polo Pleno da Corporación en sesión de data 7 de agosto de 2008 quedando fixadas as seguintes contías a percibir polos membros da Corporación que non teñan dedicación exclusiva nin parcial por asistencias aos órganos colexiados que se especifican Por asistencia efectiva ó Pleno do Concello Sesión ordinaria 372 56 sesión Sesión extraordinaria 77 39 sesión Por asistencia efectiva á Xunta de Delegados 336 07 sesión Por asistencia efectiva á Xunta de Goberno Local 25 00 sesión Por asistencia efectiva á Xunta de Voceiros 25 00 sesión Segundo En caso de concorrer dúas ou máis sesións do Pleno ou Xunta de Goberno Local no mesmo día e cuxa hora de inicio segundo convocatoria non difira en máis de tres horas os Sres as Concelleiros as de que se trate percibirán a cantidade correspondente a unha soa sesión aplicándose a sinalada á de maior contía Terceiro A contía das indemnización s fixadas neste acordo serán revisadas para cada exercicio orzamentario con efectos de 1 de xaneiro na

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web105&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Orzamento 2008 - Fene cidadán
  órganos colexiados Retribución altos cargos Orzamento 2007 Orzamento 2006 A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol Orzamento 2008 Resumo por capítulos do Orzamento da Corporación para o 2008 e o cadro de persoal Publicado no BOP n 198 do xoves 28 de agosto de 2008 Ingresos Gastos Ingresos Ingresos Ingresos Importe Cap 1 Impostos directos 3 249 099 92 Cap 2 Impostos indirectos 684 602 12 Cap 3 Tasas e outros ingresos 2 035 731 07 Cap 4 Transferencias correntes 3 719 737 91 Cap 5 Ingresos patrimoniales 60 000 00 Cap 6 Enaxenación de investimentos reais 5 000 00 Cap 7 Transferencias de capital 785 993 11 Cap 8 Activos financieiros 60 000 00 Cap 9 Pasivos financieiros 399 000 00 Total 10 999 164 13 Arriba Gastos Gastos Gastos Importe Cap 1 Gastos de personal 4 316 594 77 Cap 2 Gastos en besn correntes e servizos 3 693 580 17 Cap 3 Gastos financieiros 172 450 00 Cap 4 Transferencias correntes 466 643 30 Cap 6 Investimentos reais 1 389 595 89 Cap 7 Transferencias de capital 501 300 00 Cap 8 Activos financieiros 60 000 00 Cap 9 Pasivos financieiros 399 000 00 Total 10

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web96&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • - Fene cidadán
  3 Escala de Administración Especial 3 1 Subescala de Servizos Técnicos 3 1 1 Técnico Superior Enxeñeiro de camiños canles e portos 1 A1 30 3 1 2 Técnicos Medios Aparellador 2 A2 26 Auxiliar de Arquivos e Biblioteca 1 A2 26 Bibliotecaria Arquiveira 1 A2 24 Asistente social 1 A2 26 Técnico a Prevención riscos laborais seguridade e saúde 1 A2 26 1 3 2 1 Policía municipal Cabo Xefe 1 C1 19 Garda 13 C1 18 2 2 3 2 2 Prazas cometidos especiais Técnico a de xestión tributaria e recadatoria 1 B 26 Xestor actividades Cultura Ensino Deportes e Normalización Lingüística 1 C1 20 Coordinador actividades deportivas 1 C1 20 Administrador a instalacións deportivas 1 C1 20 Conserxes vixilancia e conservación edificios 6 Agrupacións Profesionais 14 3 2 3 Persoal de Oficios Encargado a 2 C2 18 Condutor 1 C2 18 Chófer palista 2 C2 18 Chófer 2 C2 18 Oficial electricista 2 C2 18 Oficial de obras 3 C2 18 Oficial albanel 1 C2 18 Oficial albanel fontaneiro 1 C2 18 Oficial mecánico soldador 1 C2 18 Oficial sepultureiro 1 C2 18 1 3 Oficial xardiñeiro 1 C2 18 Oficial soldador caldereiro 1 C2 18 Peóns 12 Agrupacións Profesionais 14 5 4 Peóns servizo limpeza 3 Agrupacións Profesionais 14 1 Dúas prazas incluidas na O P E 2005 2 Unha praza incluida na O P E 2005 3 Praza incluida na O P E 2005 4 Dúas prazas incluidas na O P E 2005 Arriba Persoal Laboral PERSOAL LABORAL FIXO Denominación Número Vacantes Xestor a museo humor 1 Encargado a redacción emisora municipal 1 Redactor a emisora municipal 1 Técnico a de son emisora municipal 1 Peón servizo limpeza escolas e edificios municipais a tempo parcial 4 Oficial limpeza escolas e edificios municipais a tempo parcial

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web97&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Asignacións por asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados - Fene cidadán
  en materia de asistencias dos membros desta corporación De conformidade co previsto no artigo 75 da Lei 7 1985 de 2 de abril reguladora das bases do réxime local só os membros da Corporación que non teñan dedicación exlusiva nin dedicación parcial percibirán retribucións pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da Corporación da que formen parte na contía sinalada polo Pleno da mesma Visto que o Pleno do Concello en sesión celebrada en data 7 de agosto de 2008 adoptou o acordo de fixación das novas asignacións por asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados e advertido un erro no citado acordo no sentido de que no mesmo non se reflectiron a contía das asistencias ó Pleno PROPÓNSE AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO Primeiro Complementar o acordo adoptado polo Pleno da Corporación en sesión de data 7 de agosto de 2008 quedando fixadas as seguintes contías a percibir polos membros da Corporación que non teñan dedicación exclusiva nin parcial por asistencias aos órganos colexiados que se especifican Por asistencia efectiva ó Pleno do Concello Sesión ordinaria 372 56 sesión Sesión extraordinaria 77 39 sesión Por asistencia efectiva á Xunta de Delegados 336 07 sesión Por asistencia efectiva á Xunta de Goberno Local 25 00 sesión Por asistencia efectiva á Xunta de Voceiros 25 00 sesión Segundo En caso de concorrer dúas ou máis sesións do Pleno ou Xunta de Goberno Local no mesmo día e cuxa hora de inicio segundo convocatoria non difira en máis de tres horas os Sres as Concelleiros as de que se trate percibirán a cantidade correspondente a unha soa sesión aplicándose a sinalada á de maior contía Terceiro A contía das indemnización s fixadas neste acordo serán revisadas para cada exercicio orzamentario con efectos de 1 de xaneiro na

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web98&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Retribución altos cargos - Fene cidadán
  Orzamento 2012 Orzamento 2011 Orzamento 2010 Orzamento 2008 Cadro persoal 2008 Asignacións por asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados Retribución altos cargos Orzamento 2007 Orzamento 2006 A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol Retribución altos cargos Publicado no BOP N 203 do 3 de setembro de 2008 o edicto relativo a retribución dos altos cargos Retribución altos cargos Posto Total anual Alcalde 43 131 09 Concelleira de Servizos

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web99&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Orzamento 2007 - Fene cidadán
  Comarca de Ferrol Orzamento 2007 Resumo por capítulos do Orzamento da Corporación para o 2007 e o cadro de persoal Aprobado definitivamente por acordo adoptado pola Corporación Municipal en sesión extraordinaria realizada o día trinta de marzo de 2007 Publicado no BOP n 119 do venres 25 de maio de 2007 Ingresos Ingresos Capítulo Descrición Importe I Impostos directos 3 206 278 25 II Impostos indirectos 643 000 00 III Taxas e outros ingresos 1 462 691 27 IV Transferencias correntes 3 547 759 03 V Ingresos patrimoniais 48 600 00 Total operacións correntes 8 908 328 55 VI Alleamento de investimentos reais 10 000 00 VII Transferencias de capital 922 818 21 VIII Activos financieiros 60 000 00 IX Pasivos financieiros Total operacións capital 992 818 21 Total orzamento de ingresos 9 901 146 76 Gastos Gastos Capítulo Descrición Importe I Gastos de persoal 4 106 350 42 II Gastos en bens correntes e servizos 2 696 472 30 III Gastos financieiros 144 050 00 IV Transferencias correntes 387 578 46 Total operacións correntes 7 334 451 18 VI Investimentos reais 2 104 701 53 VII Transferencias de capital 19 178 78 VIII Activos financieiros 60 000 00 IX

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web73&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Cadro de persoal 2007 - Fene cidadán
  de Camiños A 30 1 Técnicos Medios Aparellador B 26 2 Axudante Arquivos e Biblioteca B 26 1 Bibliotecaria Arquiveira B 24 1 Asistente social B 26 1 Subescala de Servizos Especiais Policía municipal Cabo Xefe D 19 1 Policia Municipal D 18 12 1 Prazas cometidos especiais Técnico Xestión Financieira e Recadación B 26 1 Técnico Prevención Riscos Laborais Seguridade e Saúde B 26 1 1 Xestor actividades Cultura Ensino Deportes e Normalización Lingüística C 20 1 Administrador a instalacións deportivas C 20 1 Conserxes vixilancia e conservación edificios E 14 6 Persoal de Oficios Encargado D 18 2 Condutor D 18 1 Chófer palista D 18 2 Chófer D 18 2 Oficial electricista D 18 2 Oficial de obras D 18 3 Oficial albanel D 18 2 Oficial albanel fontaneiro D 18 1 Oficial mecánico soldador D 18 1 Oficial sepultureiro D 18 1 1 Oficial xardineiro D 18 1 Oficial soldador caldereiro D 18 1 Operario peón servizo recollida do lixo e limpeza viaria E 14 14 5 Persoal laboral PERSOAL LABORAL Denominación Posto Nivel N Vacantes Tecn medio de Calidade 26 1 Administrativo subst 1 tte 20 1 Asistente social 24 2 Aux admtvo Serv Soc

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web76&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive •