archive-org.com » ORG » F » FENECIDADAN.ORG

Total: 387

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Retribucións e indemnizacións para os membros da Corporación e persoal eventual - Fene cidadán
  en réxime de xornada completa dos seguintes cargos da Corporación coas retribucións que se indican e a correspondente alta na Seguridade Social Cargo Sr Alcalde Presidente Don José Iván Puentes Rivera Retribución bruta anual 14 pagas 41 874 84 Cargo Concelleira con delegación especial dos servizos de Servizos e Mantemento Dona Inés Roca Requeijo Retribución brutal anual 14 pagas 27 874 84 Segundo A contía das retribucións fixadas no apartado anterior será revisada para cada exercicio presupostario con efectos do 1 de xaneiro na forma que establezan as bases de execución do presuposto da Corporación para dito exercicio Terceiro Proceder á publicación do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia aos efectos do disposto no artigo 75 5 da Lei 7 1985 de 2 de abril Asemade na mesma xuntanza do pleno tamén se adoptou entre outros acordo relativo á aprobación das indemnizacións por asistencias dos as Sres sras concelleiros as ás sesións dos órganos colexiados cuxa parte dispostiva di Primeiro Determinar o importe das retribucións por asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados municipais que se indican que percibirán os membros da Corporación que non teñan asignada dedicación exclusiva ou parcial Concello Pleno sesión ordinaria 372 56 euros Concello Pleno sesión extraordinaria 77 39 euros Xunta de Goberno Local sesión ordinaria 85 00 euros Segundo En caso de concorrer a dúas ou máis sesións do Pleno ou Xunta de Goberno Local no mesmo día e cuxa hora de inicio segundo convocatoria non difira en máis de tres horas os Sres Concelleiros as de que se trate percibirán a cantidade correspondente a unha soa sesión aplicándose a sinalada á de maior contía Terceiro A contía das indemnizacións fixadas neste acordo será revisada para cada exercicio presupostario con efectos do 1 de xaneiro na forma que establezan as bases de execución

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web75&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Orzamento 2006 - Fene cidadán
  no BOP Boletín N 142 Xoves 22 de xuño de 2006 Ingresos Ingresos Capítulo Descrición Importe I Impostos directos 2848100 00 II Impostos indirectos 511000 00 III Taxas e outros ingresos 1371050 00 IV Transferencias correntes 3267312 06 V Ingresos patrimoniais 48600 00 Total operacións correntes 8046062 06 VI Alleamento de investimentos reais 10000 00 VII Transferencias de capital 1153791 92 VIII Activos financieiros 60000 00 IX Pasivos financieiros 140000

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web14&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Cadro de persoal - Fene cidadán
  A 30 1 Técnicos Medios Aparellador B 26 2 Axudante Arquivos e Biblioteca B 26 1 Bibliotecaria Arquiveira B 24 1 Asistente social B 26 1 Subescala de Servizos Especiais Policía municipal Cabo Xefe D 19 1 Policia Municipal D 18 12 1 Prazas cometidos especiais Técnico Xestión Financieira e Recadación B 26 1 Técnico Prevención Riscos Laborais Seguridade e Saúde B 26 1 1 Xestor actividades Cultura Ensino Deportes e Normalización Lingüística C 20 1 Administrador a instalacións deportivas C 20 1 Conserxes vixilancia e conservación edificios E 14 6 Persoal de Oficios Encargado D 18 2 Condutor D 18 1 Chófer palista D 18 2 Chófer D 18 2 Oficial electricista D 18 2 Oficial de obras D 18 3 Oficial albanel D 18 2 Oficial albanel fontaneiro D 18 1 Oficial mecánico soldador D 18 1 Oficial sepultureiro D 18 1 1 Oficial xardineiro D 18 1 Oficial soldador caldereiro D 18 1 Operario peón servizo recollida do lixo e limpeza viaria E 14 11 2 Persoal laboral PERSOAL LABORAL EQUIPARADO Denominación Nivel n Tecn medio de Calidade 26 1 Administrativo subst 1 tte 20 1 Asistente social 24 2 Aux admtvo Serv Soc 14 1 Pedagoga

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web41&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Retribucións e indemnizacións aos membros da Corporación - Fene cidadán
  ao Concello un salario de 2932 41 euros ao mes máis dúas pagas extraordinarias O concelleiro que substitúa ao alcalde en ausencia deste cobrará a cantidade de 71 89 euros ao día Indemnizacións Todos os membros da Corporación terán dereito a 158 08 euros diarios polo concepto de axuda de custo completa ademais dos gastos derivados do aloxamento previa xustificación coa factura correspondente 80 71 euros ao día por media xornada sen aloxamento Cando a saída implique media xornada de actividade fóra da localidade fixarase en 33 17 euros ao día Gastos por viaxes Aboaranse de xeito independente os gastos por viaxe previa xustificación Asistencia a sesións Todos os membros da Corporación que non teñan dedicación exclusiva percibirán asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións do Concello en Pleno de acordo co seguinte detalle Asistencia a Plenos Ordinarios 372 56 euros sesión Asistencia a Plenos Extraordinarios 77 39 euros sesión Asistencia de presidentes delegados de área ou con responsabilidades de dirección de servizos Pola asistencia efectiva ao Concello para despacho de asuntos e exercicio das atribucións propias do cargo así como despacho co Sr alcalde presidente co fin de asistilo 42 02 euros ao día de asistencia até un máximo de 336 07 euros ao mes As cantidades sinaladas nos apartados 4 e 5 ingresaránselles a título individual aos Sres concelleiros previa retención a conta polo concepto de IRPF da porcentaxe que lle notifiquen ao departamento de persoal dentro dos quince días contados dende a adopción do presente acordo Para os efectos de xustificación de asistencia os presidentes delegados de área presentarán relación referida ao día 25 de cada mes comprensiva dos días efectivos de asistencia dos voceiros e deles mesmos que deberá ser conformada co visto e prace do Sr alcalde Compensación por gastos para o funcionamento dos grupos políticos

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web42&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol - Fene cidadán
  o Parque Natural Fragas do Eume en Cabanas xunto co Lugar de Importancia Comunitaria Xubia Castro entre Neda e Narón Cunha poboación que roza os 160 000 habitantes a Mancomunidade forma unha área supramunicipal densamente conectada dende o punto de vista histórico social e económico A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol constituíuse en xuño de 1971 cos municipios de Ares Fene Ferrol Mugardos Narón e Neda aos que

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web116&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Perfil do Contratante - Fene cidadán
  Municipal Xestións Municipais Xestións non municipais Outras webs de interese Conéctate Fene no móbil Perfil do Contratante Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información verbo da actividade contractual do Concello de Fene ponse ao dispor de todo o persoal interesado o presente perfil de contratante de conformidade co establecido na Lei 30 2007 de contratos do sector público Estado dos procedementos Estado dos procedementos Abertos

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web100&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Sede electrónica - Fene cidadán
  Municipais Xestións non municipais Outras webs de interese Conéctate Fene no móbil Sede electrónica A posta en marcha da Sede Electrónica forma parte dun proceso de modernización administrativa impulsado pola Deputación Provincial da Coruña no que o Concello de Fene participa activamente e có que da un importante paso cara a diante ofrecendo unha xestión máis aberta eficaz áxil e directa e proporcionado unha maior cercanía coa veciñanza e as

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web115&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Facturación electrónica - Fene cidadán
  electrónica Convocatorias Convocatorias doutras Administracións Avisos Actas e Acordos Normativa Municipal Xestións Municipais Xestións non municipais Outras webs de interese Conéctate Fene no móbil Facturación electrónica O Concello de Fene mediante resolución da Alcaldía de 4 de decembro de 2014 acordou a adhesión ó Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado denominado FACe que proporciona as funcionalidades previstas para o citado punto respecto ás facturas

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/interior.php?txt=arbore_web119&lg=gal (2016-04-24)
  Open archived version from archive •