archive-org.com » ORG » F » FENECIDADAN.ORG

Total: 387

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • A.C.R.D. O Pote - Fene cidadán
  seus súas asociados un ambiente de distracción e descanso na súa tarefa diaria e atopar no local social unha continuación do seu fogar Últimas novas PROGRAMA XORNADAS CULTURAIS MAIO 2013 08 05 13 18 05 Xestor O Pote MARTES 14 19 00 Inaguración da exposición de traballos realizados polo alumnado das escolas da Sociedade pintura bordado costura 20 30 Conferencia de Lucía Costas Carola Macedo e Henrique Sanfiz sobre o

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/asociacions/opote.php (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • A.VV. Santa Eulalia de Limodre - Fene cidadán
  Veciños de Santa Eulalia de Limodre ten como obxetivo prioritario defender os intereses dos veciños asi como levar a cabo actividades culturais e recreativas na parroquia Últimas novas Decembro 2011 05 12 11 13 32 Xestor Limodre DECEMBRO 2012 FESTAS PATRONAES DOMINGO 11 PERCORRIDO POR TODA A PARROQUIA DO GRUPO DE Ler máis 18 FESTA DA ORELLA EN LIMODRE 2011 Entroido 2011 Ver todas Últimas galerias festa da orella 2010

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/asociacions/limodre.php (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Intervención. Fiscalización, orzamentos e contabilidade - Fene cidadán
  dos organismos autónomos e das sociedades mercantís dependentes da entidade local A función de control interno da xestión económica municipal desenvólvese mediante a función interventora de control financeiro No exercicio da función Intervención fiscaliza os actos que dan lugar ao recoñecemento e liquidación de dereitos e obrigas os ingresos e pagamentos e á recadación investimento e aplicación dos fondos públicos para que se axusten á normativa aplicable Horario atención ao público Facturación electrónica Horario atención ao público O horario de atención ao público dos servizos económicos e tributarios tanto prensencial como telefónico é os MARTES DE 9 00 h a 13 00 h no 3 andar da Casa do Concello fóra dese horario os as contribuintes poderán presentar os seus escritos directamente no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9 30 a 13 30 de luns a sábado debendo achegar xunto coa solicitude Copia de documentación acreditativa da súa identidade NIF pasaporte Autorización de representación asinada pola persoa interesada e unha copia dos NIF de ámbalas dúas persoas Copia da documentación necesaria para xustificar o alegado no escrito Facturación electrónica O Concello de Fene mediante resolución da Alcaldía de 4 de decembro de 2014 acordou a adhesión ó Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado denominado FACe que proporciona as funcionalidades previstas para o citado punto respecto ás facturas electrónicas dos seus proveedores Na plataforma FACe atópase toda a información necesaria para que os proveedores remitan as súas facturas electrónicas e realicen o seguimento da súa tramitación No directorio de Organismos adheridos está o Concello de Fene A Lei 25 2013 de 27 de decembro de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturasno Sector Público indica na súa disposición final octava sobre entrada en vigor a O artígo 4 sobre

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/servizos/servizo.php?txt=servizos (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Tesourería - Fene cidadán
  súas obrigas atendendo ás prioridades legalmente establecidas consonte coas directrices marcadas pola Corporación segundo o artigo 5 2 d do Real Decreto 1174 1987 do 18 de setembro A organización da custodia de fondos valores e efectos do Concello que conleva implica entre outros aspectos a recepción e custodia de avais presentados por terceiros perante o Concello así como a súa e igualmente dos xustificantes de consignación de xustiprezos na Caixa Xeral de Depósitos Xefatura dos servizos de recadación Horario atención ao público Horario atención ao público O horario de atención ao público dos servizos económicos e tributarios tanto prensencial como telefónico é os MARTES DE 9 00 h a 13 00 h no 3 andar da Casa do Concello fóra dese horario os as contribuintes poderán presentar os seus escritos directamente no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9 30 a 13 30 de luns a sábado debendo achegar xunto coa solicitude Copia de documentación acreditativa da súa identidade NIF pasaporte Autorización de representación asinada pola persoa interesada e unha copia dos NIF de ámbalas dúas persoas Copia da documentación necesaria para xustificar o alegado no escrito Xestions Domiciliación bancaria Comunicación conta bancaria Presentación aval bancario Documentos relacionados

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/servizos/servizo.php?txt=servizos2 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Xestión tributaria. Recadación - Fene cidadán
  representación asinada pola persoa interesada e unha copia dos NIF de ámbalas dúas persoas Copia da documentación necesaria para xustificar o alegado no escrito As competencias delegadas O Pleno do Concello en sesión extraordinaria celebrada en data 26 de outubro de 2009 adoptou o acordo de Delegar na Deputación Provincial de A Coruña o exercicio de competencias tributarias das seguintes materias Xestión inspección e recadación voluntaria e executiva do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica ou do imposto municipal que o complemente ou sustitúa no futuro Recadación voluntaria e executiva das seguintes taxas e prezos públicos de carácter periódico anual e notificación colectiva mediante padrón Taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos tratamento e eliminación dos mesmos Taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local polas entradas de vehículos a través de beirarrúas e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo parada de vehículos carga e descarga de mercancías de calquera clase Taxa pola prestación de servizos no cemiterio municipal Recadación en período executivo de tributos prezos públicos e calquera outros ingresos de dereito público de carácter non periódico ou de periodicidade inferior ao ano O pleno do Concello de 13 01 2011 acordou a delegación na Deputación da Coruña das competencias de xestión inspección e recadación voluntaria e executiva da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local polas empresas explotadoras de telefonía móbil O IVTM Dende o 1 de xaneiro de 2010 as persoas contribuíntes do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica deben dirixirse á Deputación de A Coruña para levar a cabo calqueira das xestións relacionadas có Imposto altas domiciliación bancaria exencións por minusvalía bonificacións etc así como o seu pagamento Alta baixa ou modificación censal nos padróns fiscais En relación cós padróns anuais da taxa pola recollida co lixo

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/servizos/servizo.php?txt=servizos42 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Cultura - Fene cidadán
  servizos administrativos do Departamento é de luns a venres de 09 30 a 13 30 h Concibimos a cultura como unha construción permanente nun proceso dinámico A cultura non é só para ver oír e consumir É participación e creación nun contorno que nos identifique como feneses e como galegos Apoiamos a participación e a creación mediante axudas materiais e económicas e canles non formalizadas de relación Desenvolvemos escolas e

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/servizos/servizo.php?txt=servizos3 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Escolas, cursos e obradoiros - Fene cidadán
  o Concello funcionan cunha media de 3 horas semanais durante o curso escolar Completa a oferta formativa a organización de cursos e obradoiros específicos cunha duración menor que as escolas A matriculación nas Escolas ten lugar na primeira quincena de setembro e a oferta de actividades estrutúrase en dúas grandes modalidades Escolas municipais dirixidas á poboación de todas as idades Teñen lugar na Casa da Cultura Cursiños e obradoiros TIC

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/servizos/servizo.php?txt=servizos10 (2016-04-24)
  Open archived version from archive

 • Biblioteca municipal - Fene cidadán
  lectivo é de luns a venres de 16 00 a 20 45 sábados de 10 00 a 13 00 h agás en vacacións escolares que será de luns a venres de 10 00 a 14 15 h Centro local de información que lles facilita aos seus usuarios coñecementos e información mediante unha colección organizada de documentos así como a través dos novos sistemas de información e tecnoloxías e que garante o acceso libre e directo ao coñecemento á información ao ocio e á cultura Divulga a lectura A Biblioteca Municipal Xose María Pérez Parallé presta os seus servizos no primeiro andar da Casa da Cultura Os fondos documentais da Biblioteca integran todo tipo de materiais e soportes libros CD ROM DVD todos estes documentos están en acceso libre e son facilmente localizábeis e accesíbeis mediante a consulta na sala ou o préstamo domiciliario A Biblioteca Pública Municipal está integrada no programa Internet nas Bibliotecas Os usuarios poden acceder a Internet a partir dos postos de consulta ou solicitando a habilitación para conectar o portátil á rede Wifi Os usuarios poden participar no desenvolvemento da biblioteca a través de suxestións reclamacións e solicitude de adquisicións de novos documentos O Catálogo automatizado

  Original URL path: http://www.fenecidadan.org/servizos/servizo.php?txt=servizos11 (2016-04-24)
  Open archived version from archive •