archive-org.com » ORG » F » FONTRA.ORG

Total: 19

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • าไปอย างส ง และน าภาคภ ม ใจอย างส งส ด ก บความสามารถของคนไทย ท ม ข นได ด วยพล งแห งความต งใจ ความอดทน ความสาม คค และความม น ำใจตามแบบฉบ บของคนไทยน นเอง ด วยร ปร างของ สมาคมฟ ตบอลแห งประเทศไทย ถ อได ว าเป นสมาคมท ม ประว ต มาอย างยาวนาน โดยเร มต นต งแต ช วงศตวรรษท 1 พระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห ว พระมหากษ ตร ย ร ชกาลท 6 ทรงพระกร ณาโปรดเกล า ให ทำการก อต งสโมสรคณะบอลสยามข น ในป 2458 โดยม น กเตะท มชาต สยามมากถ ง 11 คน ซ งถ อได ว าเป นน กก ฬา 11 คนแรกของประเทศ เลยก ว าได และหล งจากท ม การก อต งท มชาต สยามข นแล ว ก ได ม การจ ดต งการแข งข นฟ ตบอลระหว าง ท มชาต สยาม ก บ ท มสปอร ตคล บ โดยม น กเตะท เป นชาวอ งกฤษท งหมดของท ม และจากเอกสารเก าท ม การบ นท กบอกไว ว า ท มชาต สยามจะอย ในช ดส ขาวแดง ซ งร ปร างท าทางจะเล นฟ ตบอลได ด กว า และส ดท ายก ได ประต จาก ศร นวล มโนหรท ต น กเตะจากท มโรงเร ยนราชแพทย และหม อมเจ าส ทธ พร กฤดากร ซ งถ อได ว าเป นก ปต นท มคนแรกของท มชาต สยาม หร อว า สโมสรฟ ตบอลแห งประเทศไทยในป จจ บ น ซ งได

  Original URL path: http://fontra.org/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%9f%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive • fontra org Just another WordPress site Sample Page Menu Sample Page

  Original URL path: http://fontra.org/tag/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • ซ งถ อได ว าเป นแมทสำค ญ ส งผลทำให เก ดเป นผลงาน และสร างช อเส ยงได อย างย งย น โดยน กก ฬาฟ ตบอลส วนใหญ ม กจะมาจากน กก ฬาดาวเด นของจ งหว ดชลบ ร โดยตรง พร อมท งล าส ดสโมสรฟ ตบอล ชลบ ร เอฟซ ได เข ามาม โอกาสพร อมก บการได ร วมเล นในไทยล กเป นสำค ญ พร อมท งม การย ายจากโปรล ก ซ งเคยได ร บตำแหน งชนะเล ศภายในป 2550 ท ผ านมา พร อมท งสำหร บตำแหน งรองชนะเล ศภายในป 2551 และป 2552 2554 2555 และ 2557 ซ งถ อได ว าเป นการช งช ยอย างต อเน อง ถ งแม จะม ได แชมป เป นท หน ง แต ก ย งคงครอบครองความเป นรองแชมป ได อย างสม ำเสมอ หลากหลายป เลยท เด ยว พร อมท งสำหร บในป จจ บ น สโมสรชลบ ร เอฟซ ได เล อกใช สนามชลบ ร สเตเด ยม สำหร บทำการฝ กซ อมก นอย างแข งข น พร อมท งน บได ว าเป นนามเหย าแทน สนามสถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตชลบ ร น นเอง ส วนย คแรกเร มของสโมสรฟ ตบอลจ งหว ดชลบ ร น น น บได ว าแต เด มเป นเพ ยงแค ท มสโมสรฟ ตบอลของโรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา พร อมท งได เข าร วมการแข งข น ฟ ตบอลสโมสรช งถ วนพระราชทาน หล งจากน นจ งได

  Original URL path: http://fontra.org/%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%8b%e0%b8%b5-%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • เย ยม ทำเอาไม ว าเด ก หร อว าผ ใหญ ต างก ต องม ความค นเคยก นอย างแน นอน ก บต กตา เม อส วนใหญ แล วจะได ร บของขว ญเป นต กตา เน องจากต กตาสามารถนำมาเป นส งของแทนใจหร อว าความร ส กด ๆ ท ทำให ผ ร บแต ละคนร ส กปล มใจเป นอย างย ง ซ งสถานท บางกอกดอลล ท รวบรวมไปด วยต ตาไว มากมายก นเลยเช ยว น บได ว า บางกอกดอลล เป นท เท ยวท ม ท งต กตาไทย ซ งม ศ ลป นท ม ความเด นในเร องห ตถกรรทของไทยในตอนน น นก ค อ ค ณหญ งทองก อน จ นทว มล ท ได ม ผลงานออกมามากมาย จนทำให ชาวไทยแต ละคนต างก ต องต ดตามผลงานก นน นเอง เพราะว าท ต งของบ านต กตาไทยแห งน จะอย ไม ห างไกลอน สาวร ย ช ยสมรภ ม อย บนถนนราชปรารถ ซ งจะเป ดทำการ 8 00 17 00 น ในว นอ งคาร ถ ง ว นเสาร และว นอาท ตย ถ ง ว นจ นทร และในว นหย ดน กข ตฤกษ ทำให ค ณหญ งทองก อนได ม การจ ดการผล ตต กตาบางกอกดอลล เป นอ ตสาหกรรมในคร วเร อนมาต งแต พ ศ 2500 มาหลายส บป ก ว าได จ งทำให ม ผ คนร จ กก นด จ งเล อกท จะเด นทางมาเท ยวท แห งน ก นน นเอ

  Original URL path: http://fontra.org/%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%89/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • fontra org Just another WordPress site Sample Page Menu Sample Page

  Original URL path: http://fontra.org/category/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • fontra org Just another WordPress site Sample Page Menu Sample Page

  Original URL path: http://fontra.org/tag/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • ไนเต ด ถ อว าเป นน กก ฬาท มากไปด วยท กษะ ทำให คนไทยแต ละคนม กจะไปชมก ฬาฟ ตบอลก นอย ตลอด เม อถ งน ดสำค ญด วยล ะก ย งจะไม พลาดก บการช งช ยฟ ตบอลเม องทอง ย ไนเต ด ซ งผ ชมจำนวนมากจะไปให กำล งใจแก น กฟ ตบอลท กท าน จ งทำให ม ประชาชนท วไปเด นทางไปร บชมฟ ตบอลก นอย ตลอดเวลา ถ อได ว า เม องทอง ย ไนเต ด ม น กเตะท ม จ ดสำค ญหลากหลายคนด วยก น ทำให ม แฟนคล บอย รอบ ๆ สนามก นเป นจำนวนมาก แต การประลองในรอบท ผ านมาน น ผ คนจำนวนมากม กจะต ดตามผลงานผ านทางโทรท ศน เพราะไม อาจจะเด นทางไปได บร เวณน นม กจะรถต ดอย เสมอ ถ าได ไปก คงออกมายากเหม อนก น แต น นก ไม ใช อ ปสรรค ของคอฟ ตบอลแต อย างใด เพราะบางคนอาจจะต องเจออ ปสรรค ใด ๆ ก ต องการจะไล ตามฟ ตบอลของเม องทอง ย ไนเต ด แบบสด ๆ เห นได ช ดเจนก นมาก ไม ว าจะน งอย ตรงไหน แต ถ าหากได เด นทางมาร บชมล ะก ย งจะสน กสนานและเพล ดเพล นเป นอย างมาก แต ก ไม ใช จะมาน งด บอลก นแต อย างเด ยว แต ตอนกล บบ านย งม การซ อของต ดไม ต ดม อกล บบ านก นอ กด วย ซ งจะเป นการซ อของฝากกล บบ าน คงเป นพวงก ญแจ หร อว าจะเป

  Original URL path: http://fontra.org/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%94-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a5/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • fontra org Just another WordPress site Sample Page Menu Sample Page

  Original URL path: http://fontra.org/tag/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%94/ (2016-04-25)
  Open archived version from archive •