archive-org.com » ORG » I » IRANNCR.ORG

Total: 499

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • یادنامه دکتر غلامحسین ساعدی
  ضد انقلاب بهانهیی است برای سرکوبی هر عمل انقلابی و وحشتناکتر از قوانین رضاخانی طرح لایحة مطبوعات عجیبتر از آن است یعنی خفهتان میکنیم دکتر ساعدی سخنانش را با این هشدار به پایان برد راه چاره ادامة مبارزه و تداوم انقلاب است و گرنه گرفتار همان عقوبتی خواهیم شد که بعد از ۳۰تیر شدیم یعنی کودتای ۲۸مرداد فراموش نکنیم که در این دوره شجاعت لازمة ادامة راه است پس از تصویب لایحة ارتجاعی مطبوعات در روز ۱۵مرداد۵۸ و تنگترشدن حلقة اختناق بر گردن مطبوعات آزاد دکتر ساعدی در مقالهیی با عنوان شاه هم نتوانست نوشت قدرت حاکم فعلی با بهبندکشیدن مطبوعات بیطرف و مترق ی ماهی ت اصلی خود را با وقاحت کامل نشان داد نشان داد دولتی که خود را دولت انقلاب مینامد چه فاشیست و ضد انسانی است و چگونه برای تسل ط اختناق دسیسهها میچیند او در پایان مقاله باز هم تا کید کرد اکنون وظیفة تمام آزادمردان و آزادزنان است که درمقابل این یورش آنها نیز یورش بیاورند یورش دربرابر یورش چماق دربرابر چماق چشم دربرابر چشم و با آزادکردن تمام مطبوعات نشان دهند که مشتی تازهبهقدرت رسیده نمیتوانند همان راه شاه سابق را پیش بگیرند و دوباره استبداد سیاه را بر سرتاسر وطن به خون غلتیده مستولی کنند وقتی پس از ۳۰ خرداد ۶۰ حاکمیت سیاه آخوندی آخرین بقایای آزادی را جارو کرد و قلمها شکسته شد و استبداد به هزارزبان لب به سخن گشود ساعدی بهاجبار ترک یار و دیار کرد ام ا دست از مبارزه نشست و بهعنوان اولین گام نشریة الفبا را در زمستان سال ۶۱ در پاریس منتشرکرد و در ابتدای آن در بارة هدف از انتشار آن نوشت رژیم جمهوری اسلامی هرکسی را که طرفدار زندگی بود و زندگی را میستود دهانش را با گلوله میبست و این راه و روش همچنان ادامه دارد در ایران امروز تنها کسی حق زندگی دارد که طرفدار و مد اح مرگ باشد رژیم جمهوری اسلامی عملا زندگی را تعطیل کرده است حال برای رودررویی با این ابوالهولی که تیماج آغشته بهخونش را بر سراسر وطن ما گسترده و به جای پرسش فقط حکم صادر میکند چه باید کرد الفبا به همین نی ت منتشر میشود ساعدی در دومین شمارة الفبا در بهار ۶۲ در مقالة دگردیسی و رهایی آوارهها این هدف را روشنتر بیان کرد آوارهها تل ی از اجساد عزیزان را پشت سر خویش گذاشتهاند زندگی بر آنان حرام باد مباد و مبادا که آوارهها آرام بنشینند مبادا که برای رسیدن به سرزمین خویش پلک روی پلک گذارند و تن به مرگ تدریجی بسپارند آوارهها باید سک وی پرشی پیدا کنند آوارهها باید دنیا را آگاه کنند که چه بر سر سرزمین آنها آمده است آوارهها باید به همة دنیا و به تمام زبانها بگویند که یک مشت جل اد دستاربسته بر سر ملت بزرگ و زندهیی چه چادر سیاهی از مرگ گستردهاند قفها را از لبها باید برداشت باید فریاد کشید آوارهها باید فریاد بکشند فصل فریاد فرارسیده است ساعدی در سومین شمارة الفبا در تابستان ۶۲ آوارگان را به مقاومت هرچه تمامتر فراخواند و نوشت وقتی در هر شهر و دهکورة وطن ما حوزة فیضی ه میسازند که حاکم شرع تربیت کنند آداب کشتن و کشتار و رسوم سنگسار یاد دهند دانشگاهها را میبندند ذهنها را کور میکنند هنر را به ص ل ابه میکشند علم را میکشند آیا آوارگان امروزی باید دست روی دست بگذارند و ساکت بنشینند مسئولی ت همة ما بیشتر از آن است که فکر میکنیم ما نباید ساکت و خاموش در گوشهیی بنشینیم و خفه بشویم ما زندهایم پویایی در وجود ماست نمیخواهیم بمیریم جاپای ما در ذهن همة دنیا باید باقی بماند اگر این کار را نکنیم مردهایم و اگر این کار را بکنیم تیر خلاص به مغز ع ف ن پوسیدة جمهوری اسلامی رها کردهایم آرام ننشینیم تنها با ژـ۳ و یوزی و تیربار نمیشود این چ نگار به جانافتاده را برانداخت و از شر ش خلاص شد همة اسلحهها را باید برداشت تسلیح فرهنگی امر مهمی است با همة سلاحها باید جنگید و این ب ختک خیالی را نه این ب ختک واقعی را که جز کشتن آرمانی ندارد باید برانداخت ساعدی از همان نخستین شمارة نشریة شورا در آبان ۶۳ همکاریش را با این نشریه آغاز کرد و این همکاری تا به هنگام خاموشی سنگین و ا س فبارش در دوم آذر ۶۴ ادامه داشت آخرین مقالة او در نشریه شورا شمارة ۱۲ مهر ۶۴ با عنوان پناهندة سیاسی کیست بهروشنی استواری صلابت یکدندگی و جسارت او را در مبارزه با رژیم هنرکش و آدمخوار آخوندی نشان میدهند پناهندة سیاسی کسی است که چهره به چهره رودررو دربرابر حکومت مسل ط ایستاده بود و اگر بیرون آمده از ترس جان نبوده است او با همان فکر مبارزه و با س لاح اندیشة خویش ترک خاک و دیار کرده است در این میان هستند بسیاری از نویسندگان شاعران نق اشان مجس مهسازان که سلاح آنها همان کارشان است و در ج رگة رزمندگان دیگر قرار میگیرند پناهندة سیاسی نی تش این است که با جل ادان حاکم بر وطنش تا نفس آخر بجنگد و حاضر نیست از پا بیفتد به لقمه نانی بسنده میکند ناله سر نمیدهد و شکوه نمیکند مدام در تلاش است که دیوار جهن م آخوندها را بشکند و به خانه برگردد خانة او وطن اوست برای تمیزکردن خانه قدرت روحی کافی دارد و وقتی آشغالها جمع شدند حاضر است سرتاسر وطن را با م ژههای خود پاک کند ازجان گذشته است و مطلقا نمیترسد پناهندة سیاسی نارنجکی است که بهموقع باید ضامن را بکشد و کوهی را از جا بکند روحیة پناهندة سیاسی عضلانی است انگار که از سرب ریخته شده واهمهیی از مرگ ندارد پناهندة سیاسی واقعی انسانی است مرگ برکف که بیهیچ چشمداشتی میخواهد کمر رژیم جمهوری اسلامی را بشکند خشت روی خشت بگذارد و خانة تازه و وطن تازهیی بسازد دکتر ساعدی در دوم آذر ۱۳۶۴ ۲۳نوامبر۱۹۸۵ به سن ۵۰سالگی در پاریس درگذشت و در گورستان پرلاشز در نزدیکی مزار صادق هدایت به خاک سپرده شد مسئول شورای ملی مقاومت در پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر ساعدی ازجمله گفت شادروان دکتر غلامحسین ساعدی که برجسته ترین نمایشنامه نویس معاصر میهن ما و یکی از

  Original URL path: http://www.iranncr.org/index.php/2010-02-23-12-54-44/577-2010-08-25-07-16-55 (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • زندگینامه دکتر کاظم رجوی
  شرکت نمود او در سخنرانیش پیرامون شیوه های ننگین رژیم خمینی در ربودن و سربه نیست کردن مخالفان سیاسی اسناد و مدارک مربوط به دهها تن از اعضا و وابستگان مقاومت را که توسط عوامل رژیم خمینی ربوده شده بودند به رئیس این اجلاس ارائه نمود ـ در بهمن ۶۳ به همراه هیا تی از مقاومت در چهل و یکمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد که از تاریخ ۱۵بهمن تا ۲۴ اسفند همان سال در ژنو برگزار گردید شرکت نمود هیا ت نمایندگی شورای ملی مقاومت ضمن شرکت در جلسات متعد د کمیسیون با رئیس کمیسیون حقوق بشر و نمایندگان کشورهای مختلف ملاقات نمود و نقض آشکار حقوق بشر در ایران را برای آنان تشریح کرد دکتر رجوی در ملاقات با رئیس کمیسیون خواست هیا ت مقاومت ایران دایر بر تصویب قطعنامه یی در محکومیت رژیم خمینی و ارجاع مسا له نقض حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی ملل متحد را به اطلاع وی رساند در اثر فعالیتهای هیا ت چهل و یکمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد با صدور قطعنامه یی نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد ـ در روز دوم اردیبهشت ۱۳۶۴ با دبیر کل سازمان ملل متحد که برای شرکت در یک کنفرانس به ژنو مسافرت کرده بود ملاقات و گفتگو کرد او در این دیدار لیست شهیدان مقاومت را به دبیر کل ملل متحد داد و ادامه نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران را به وی یادآوری کرد ـ در تیرماه سال ۶۴ به نمایندگی از طرف شورای ملی مقاومت در اجلاس گروه سوسیالیست پارلمان اروپا در استراسبورگ شرکت نمود و درباره وضع حاکم بر ایران نقض آشکار حقوق بشر توسط رژیم و اعتلای مقاومت سخنرانی کرد در پایان این جلسه بیانیه پارلمان اروپا که علیه جنگ و اختناق رژیم خمینی و در دفاع از مقاومت عادلانه مردم ایران تنظیم گردیده بود توسط نمایندگان امضا گردید ـ در آذرماه ۶۴ در را س هیا تی از مقاومت ایران در چهلمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک شرکت کرد و فعالیتهای گسترده یی را از جمله ملاقات با ۹۳ هیا ت نمایندگی از کشورهای مختلف جهان برای به تصویب رساندن قطعنامه محکومیت رژیم خمینی آغاز کرد و اسناد و مدارک فراوانی پیرامون جنایات بیشمار رژیم خمینی ازجمله لیست بیش از ۱۲هزار شهید و تصاویر قربانیان شکنجه های خمینی را در اختیار هیا تها قرار داد علاوه بر آن طی مصاحبه ها کنفرانسهای متعدد مطبوعاتی ضمن تشریح وضع اسفبار حقوق بشر در ایران مواضع مقاومت عادلانه مردم ایران را برای خبرنگاران و نمایندگان رسانه های همگانی تشریح نمود سرانجام در نیمه شب ۱۵آذر قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران با اکثریت آرا در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید و بدین سان مقاومت عادلانه ایران به پیروزی بزرگی دست یافت در پی تصویب این قطعنامه او طی مصاحبه یی با روزنامه نیویوک تایمز گفت ما تاریخ حقوق بشر را با خونهایمان می نویسیم ـ در بهمن ۶۴ در را س هیا تی از طرف شورای ملی مقاومت در چهل و دومین اجلاسیه کمیسیون حقوق بشر شرکت نمود و شکست بزرگ دیگری را برای دشمن ضدبشری رقم زد در اثر کوششها و افشاگریهای مؤث ر هیا ت مقاومت کمیسیون حقوق بشر ملل متحد باردیگر قطعنامه یی در محکومیت نقض حقوق بشر توسط رژیم خمینی با اکثریت آرا به تصویب رساند شایان ذکر است که دشمن ضدبشری که از افشاگریها و فعالیتهای مقاومت ایران به ستوه آمده بود تعداد زیادی از مزدوران و دیپلومات ـ تروریستهای خود را برای مقابله با هیا ت مقاومت ایران به کمیسیون مذکور آورده بود اما جز فضیحت و رسوایی نصیبی نبرد کاظم رجوی طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر ملل متحد در برابر خبرنگاران گفت هیا ت نمایندگی رژیم خمینی در کمیسیون حقوق بشر از اشخاصی تشکیل شده است که دستهایشان آغشته به خون بی گناهان و به ویژه مجاهدین خلق ایران است این رژیم حیطه اقدامات ناقض حقوق بشر و تروریستی خود را حتی به کمیسیون حقوق بشر نیز کشانده است نمایندگان رژیم خمینی که مقر سازمان ملل را با زندان اوین اشتباه گرفته اند هیا ت شورای ملی مقاومت را نیز تهدید نموده اند ـ در تیرماه ۶۵ در پی دعوت رسمی بین الملل سوسیالیست از سازمان مجاهدین خلق ایران هیا تی با شرکت او در کنگره بین الملل سوسیالیست در لیما پرو شرکت کردند در شهریورماه همان سال به عنوان نماینده شورای ملی مقاومت ایران در نوزدهمین اجلاس گروه کار و تحقیق ملل متحد درمورد ناپدیدشدگان سیاسی شرکت نمود وی در این اجلاس در سخنرانیش گفت اکنون آدم ربایی در رژیم خمینی بیش از پیش به صورت یک روش معمول برای حذف جسمانی هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران درآمده است آدم ربایی سیاسی و دستگیریهای گسترده روشی است که رژیم خمینی روز و شب در هر شهر و روستا و در کوهستانها و جنگلهای ایران اعمال می کند ـ در دیماه سال ۶۵ برای به تصویب رساندن قطعنامه محکومیت رژیم خمینی در چهل و یکمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک رفت در جریان این اجلاس با برگزاری یک کنفرانس بزرگ مطبوعاتی و ملاقات با قریب ۱۱۰ تن از نمایندگان و سفیران کشورهای مختلف به تلاش گسترده یی در افشای جنایات رژیم خمینی دست زد در نتیجه مجمع عمومی ملل متحد باردیگر قطعنامه یی در محکومیت رژیم خمینی به تصویب رساند و بدین ترتیب مقاومت ایران به یک پیروزی بزرگ سیاسی در عرصه بین المللی دست یافت روزنامه کیهان رژیم نوشت متا سفانه کشورها در طول اجلاس از مشاورت مجاهدین ازجمله کاظم رجوی برخوردار بودند ـ در بهمن ۶۵ به همراه یک هیا ت از مجاهدین در چهل و سومین اجلاس کمیسیون حقوق بشر ـ که برای ششمین سال متوالی مسا له نقض شدید و مستمر حقوق بشر توسط رژیم خمینی را در دستور کار خود قرار داده بود ـ شرکت نمود در اثر تلاشهای او و یارانش این کمیسیون باردیگر قطعنامه یی در محکومیت رژیم خمینی با اکثریت قاطع آرا به تصویب رساند در آذر ماه ۶۶ همزمان با بررسی نقض حقوق بشر در چهل و دومین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد طی یک کنفرانس بزرگ مطبوعاتی در نیویورک با شرکت یکی از مجاهدین از بندرسته به افشای جنایات رژیم پرداخت

  Original URL path: http://www.iranncr.org/index.php/2010-02-23-12-54-44/576-2010-08-25-07-15-35 (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • یادی از محمدحسین نقدی
  حمایت ۳۷۷تن از نمایندگان پارلمان ایتالیا از شورا و انتشار بیانیه مشترکشان در این رابطه بود بر اثر فعالیتهای پیگیر او بود که در آذرماه ۱۳۷۱ دولت ایتالیا طرح نمایندگان این کشور را مبنی بر شناسایی شورای ملی مقاومت و تحریم تسلیحاتی رژیم خمینی به عنوان توصیه پذیرفت این طرح دولت ایتالیا را متعه د می سازد که از هر اقدامی که حتی کمک غیرمستقیم به رژیم خمینی باشد پرهیز کند آخرین تلاش نقدی در راه تشکیل کمیته همبستگی پارلمان با شورای ملی مقاومت پس از شهادت او به بارنشست این کمیته یک روز پس از شهادت او توسط عده یی از نمایندگان پارلمان ایتالیا با حضور دبیرارشد شورای ملی مقاومت جلسه یی تشکیل داد و موجودیت خود را به طور رسمی اعلام کرد ترور محمدحسین نقدی خبرگزاریها و رسانه های خبری پیش از ظهر روز ۲۵اسفند ۱۳۷۱ ۱۶مارس۱۹۹۳ گزارش دادند که آقای محمدحسین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت در ایتالیا هنگامی که عازم دفتر کارش بود توسط مزدوران آدمکش رژیم خمینی هدف اصابت گلوله از ناحیه سر و گردن قرارگرفت و به شهادت رسید آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت پس از دریافت خبر پیامی انتشار داد که بخشی از آن از این قرار است همرزم و برادر عزیزم محمدحسین نقدی صبح امروز در اوج شرف و افتخار جان فدای آزادی ایران نمود و به خون غلتید چندی پیش پس از شرکت در آخرین اجلاس شورا در مصاحبه با صدای مجاهد می گفت این اراده ماست که پرچم آزادی و استقلال ایران بر زمین نگذاریم و اکنون با خون این اراده مقدس را م هرکرده و همچون همرزمان شهیدش در شورای ملی مقاومت کاظم باقرزاده و کاظم رجوی به کهکشان جاودانه فروغها و شهیدان سرفراز مقاومت ایران پیوسته است شهید والاقدر مقاومت ایران محمدحسین نقدی عضو شورای ملی مقاومت نزدیک به یک دهه نمایندگی این شورا را در ایتالیا بر عهده داشت او که کاردار ایران در ایتالیا بود سال ۶۰ با شورا آغاز به همکاری نمود و تا روز شهادتش دمی از کار و تلاش و مبارزه و مجاهدت نیاسود هربار در اجلاسیه های شورا در دیدارهایش از قرارگاههای ارتش آزادیبخش مصر انه متقاضی خدمت و انتقال ما موریت خود به منطقه مرزی و پوشیدن لباس مقد س ارتش آزادی بود پشتکار و سختکوشی احساس مسئولیت و دلسوزی کاردانی و لیاقت و پیوندهای عمیق عاطفی و معنوی ممی زه سیمای شهید بزرگ مقاومت ایران محمدحسین نقدی است ـ به گزارش صدای آمریکا در روز ۲۶ اسفند ۷۱ آقای محد ثین عضو شورای ملی مقاومت و مسئول کمیسیون روابط بین المللی این شورا دیروز پس از انتشار گزارشهای خبری دربارة ترور محمدحسین نقدی در یک کنفرانس خبری در واشینگتن دولت رفسنجانی را مسئول این ترور اعلام کرد و گفت طبق اطلاعاتی که تا این لحظه به دست من رسیده است این ترور به دستور شخص رفسنجانی و با هماهنگی وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت خارجة رژیم انجام شده است وزارت اطلاعات ما مور شناسایی ترد دهای آقای نقدی و محل اقامت و محل کارش شده است در هفته های اخیر عاملین این جنایت از

  Original URL path: http://www.iranncr.org/index.php/2010-02-23-12-54-44/575-2010-08-25-07-14-20 (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • معرفي كتاب: فصل بحران، نوشته ميشل سر، ترجمه منوچهر هزارخاني
  بحران به اين معنا راه به يك تصميم گيري مي برد وي معتقد است كه بحرانها نهايتا انسانها را به يك دو راهي مي رسانند كه در يك نقطه بايد انتخاب كنند ميشل سر خود را در جهاني مي يابد مملو از بحرانهاي مختلف بحرانهايي كه الزاما انتخابهاي جديد را طلب مي كنند نويسنده در آغاز كتاب خود توضيح مي دهد كه يك زمين لرزه ممكن است فقط يك چين روي زمين بيندازد و يا حتي ممكن است براثر زمين لرزه هاي پياپي گسلهايي بزرگ نظير آنچه كه در ايسلند شاهدش هستيم به وجود آيد اما اگر به صورت عميق تري به اين گسلها نگاه كنيم درمي يابيم كه شكافهاي عظيمي در لايه هاي زيرين زمين وجود دارد كه قابل رؤيت نيستند بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه در مسائل اجتماعي نيز بحران مالي و بورسي جهان امروز افشاگر و پنهان كننده گسست هايي هست كه از نظر زماني از تمام طول تاريخ فراتر مي روند اما نكته مهم در انديشه ميشل سر اين است كه اين وضعيتهاي بحراني جديدرا به دور از تكرار مي داند از نظر او بحرانهاي جهان معاصر راه به تصميم گيري هايي مي برند براي ساختن يك دنياي جديد با ارزش هاي جديد و متفاوت با گذشته وي توضيح مي دهد كه درمان شدن حالت جديدي را نشان مي دهد كه با هزينه جديد براي ارگانيسم پيدا شده است بحران بدن را يا به سمت مرگ مي راند يا به سوي حالت تازه اي كه بدن به اختراع آن واداشته مي شود از اين نقطه به بعد ميشل سر به نقش انسانها در ساختن دنياي جديدشان مي رسد و سؤال مي كند بحران مي تواند يك زندگي جديد اختراع كند آيا ما نمي توانيم پس بايد به جستجوي راه هاي جديدي پرداخت راههايي كه البته ناشناخته هستند و به هرحال هيچ چيز هيجان انگيزتر از اين راهجويي نيست در ادامة بحث ميشل سر با شادماني از نقش سازنده انسانها براي مداخله در سرنوشت خود سخن مي گويد و مي نويسد دلم مي خواهد انشاها ترانه ها شعرها هزاران متن پر حرارت بنويسم تا همه زنان و همة مردان را براي مداخله كردن در وقت و بيوقت در همة امور عمومي چه مربوط به خودشان باشد و چه مروبط به خودشان نباشد تشويق كنم در صفحات بعدي كتاب ميشل سر به طور مشخص تري به بررسي مهمترين بحرانها مي پردازد و از ميان آنها به بحرانهاي مربوط به كشاورزي حمل و نقل سلامتي جمعيت رابطه ها و منازعات اشاره مي كند اما فراتر از همة اين مقولات بحراني فراگيرتر تمامي زندگي ما پوشانده است ميشل سر تأكيد مي كند كه به جاي حرف زدن فقط از فاجعه مالي بهتر آن است كه به اين تجربه روشن و كلي گردن بگذاريم كه مجموعه نهادهايمان اينك در بحراني قرار گرفته اند كه از حد تاريخ عادي بسيار فراتر مي رود وي خواننده كتاب خود را در برابر اين پرسش قرار مي دهد كه حالا به من بگوييد چه چيز در بحران نيست در نبردي كه براي عبور از بحران جريان دارد ميشل سر به انتقاد از هگل مي

  Original URL path: http://www.iranncr.org/index.php/2010-02-23-12-47-13/2010-02-23-12-48-27/2825-2014-08-09-15-33-47 (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • معرفي كتاب: شتاب زمان، نوشته گرتموت روزا، ترجمه منوچهرهزارخاني
  اخلاق کار پروتستانی غیرعقلایی و توزیع نادرست کار مانع تحقق کامل آن است 2 در سال 1964 مجلهٴ آمریکایی لایف درمورد زیاده از اندازه بودن وقت آزاد هشدار می داد و عقیده داشت که این امر با ایجاد مشکلات وخیم روانی جامعهٴ مدرن را تهدید می کند در تیتر درشت شمارهٴ فوریه آمده بود آمریکاییها از این پس با زیادبودن اوقات فراغت مواجهند وظیفه یی که در انتظارمان است این است چگونه جهت درست زندگی را دریابیم 3 جامعه کنونی ما وجوه اشتراک زیادی به شهر بی زمان کایروس دارد و با این همه به نحوی عمیق از آن متفاوت است دلیلش چیست ریتم زندگی سریع تر شده و همراه با آن اضطراب تب و تاب و فوریتها شکایتی است که در همه جا طنین افکن است ـ هرچند که می توان در این جا هم چنان که در کایروس در تقریبا تمامی زمینه های زندگی اجتماعی به برکت تکنیک صرفه جوییهای عظیمی را در وقت بر اثر این افزایش سرعت مشاهده کرد ما در حالی که مرتب وقت به دست می آوریم وقت نداریم هدف این کتاب توضیح این تناقض عظیم جهانی مدرن و ردیابی منطق نهانی آن است برای این منظور باید ـ و نظریهٴ راهنمای کتاب هم همین است ـ از منطق شتابگیری رمزگشایی کرد با خواندن داستانی که در آغاز کتاب آمده این فرض به طور طبیعی در ذهن جامی گیرد نخست زمانی را که شکیبا به دست آورده چون ماشین فتوکپی دوربین عکاسی و دستگاه شوفاژی را که با آنها همهٴ این وقت را صرفه جویی کرده باید از طریق کار ساخت یا فراهم کرد اگر از این اصل شروع به حرکت کنیم که تولید در کایروس تابع تقسیم کار است شکیبا بعد از اختراع تکنیک باید بیشتر از سابق کتاب تکثیر کند که لازمه اش هم چنین این است که نیاز به کتاب در بی زمان هم بالا رفته باشد در این صورت ترازنامهٴ زمانی ممکن است به عکس نویدهایی که تکنیک می داد پایاپای یا حتی منفی باشد چون ساکنان بی زمان به همان قدر وقت و شاید بیشتر برای تولید ـ و فراهم کردن ـ دستگاههایی نیاز خواهند داشت که به آنها امکان صرفه جویی در وقت را می دهد این قضیه یادآور داستان ماهیگیر فقیر و تاجر موفقی است که به کر ات و به شیوه های گوناگون نقل شده است 4 در یک سرزمین روستایی دورافتاده در جنوب اروپا ماهیگیری درمقابل دریایی کاملا آرام نشسته و سرگرم صید با یک قل اب کهنهٴ دست ساز است یک تاجر مرف ه که برای گذراندن تعطیلات تنها به کنار دریا آمده در حال قدم زدن او را می بیند مدتی نگاهش می کند سری تکان می دهد و از او می پرسد چرا در این جا ماهی می گیرد آن طرف نزدیک موج شکنها می تواند دو برابر بیشتر ماهی بگیرد ماهیگیر کنجکاوانه نگاهش می کند و با تعجب می پرسد که چطور بشود خوب می تواند ماهیهای اضافی را در بازاد شهرک مجاور بفروشد و با پول حاصل از فروششان یک ابزار جدید ماهیگیری از فیبر شیشه بخرد به اضافه قل ابهای مخصوصی که خیلی کارآمد هستند و بی هیچ زحمت حاصل صید روزانه اش دو برابر خواهدشد ماهیگیر هم چنان هاج و واج باز می پرسد خوب که چی تاجر که کم کم دارد حوصله اش سر می رود جواب می دهد که خوب آن وقت خواهد توانست در اندک زمانی یک قایق بخرد به وسط دریا برود ده برابر بیشتر ماهی بگیرد و خیلی زود آن قدر پول پیداکند که بتواند یک کشتی ماهیگیری مدرن برای خودش بخرد تاجر سرمست از حرفهای خودش کاملا به شکفتگی رسیده است ماهیگیر می پرسد خوب بعد از آن چه باید بکنم تاجر که به شوق آمده جواب می دهد که خوب بعد کنترل صید در سراسر کرانه را در دست خواهد آورد و یک ناوگان کامل از کشتیهای ماهیگیری را به کار خواهد گرفت ماهیگیر می گوید اگر همهٴ آنها برای من کارکنند من خودم چکار کنم خوب خودش می تواند تمام روز روی پلاژ بنشیند از آفتاب استفاده کند و ماهی بگیرد ماهیگیر می گوید بله همین حالا هم دارم همین کار را می کنم قصهٴ ساده انگارانه یی است این فکر را القا می کند که نتیجهٴ غیرمحتمل پروژهٴ پیچیده یی که تاجر می خواهد با آن ماهیگیر را به هوس بیندازد عین همان وضعیت اولیه است و ماهیگیر حتی اگر کار و بارش با موفقیت توأم باشد چیز بیشتری نصیبش نخواهدشد بنابراین به نظر می رسد که تاجر یک قربانی اخلاق پروتستانی کار باشد که راسل به حالش تأس ف می خورد چون کار برایش بخودی خود هدف شمرده می شد ام ا طبعا در واقعیت ماجرا این قدر دایره وار نیست چون نقطهٴ شروع و نقطهٴ پایان فقط به ظاهر یکسان اند ماهی گیر باید صیدکند چون از این راه زندگیش را تأمین می کند و راه حل دیگری ندارد درمقابل تاجر ثروتمند می تواند صیدکند ام ا می تواند هزار کار دیگر هم بکند گسترش افق امکانات بنابراین عنصری اساسی از نوید شتابگیری زمان است ام ا ماهیت صید در کرانهٴ دریا هم به این مناسبت به نحوی پوشیده از نظر تغییر می کند تاجر می داند که می تواند زمانی را که صرف ماهیگیری می کند صرف بسیاری کارهای دیگر کند مثلا گشت زدن با قایق افتتاح زمین گلف بازی بازدید از یکی از جاذبه های توریستی ام ا در جنون داشتن او هم کمتر شک نخواهیم کرد این ترس از دست دادن یک فرصت است که مانع از آن می شود که او بتواند به در جهان بودن خود به عنوان یک ماهیگیر کامل هر چند به شکل ایده آلی شده تن دردهد ام ا ترس او از غفلت کردن از یک فرصت فقط به دلایل لذت جویانه نیست بلکه برای تاجری مثل او دلایل محکم دیگری هم دارد در حالی که او در کنار دریا ماهی می گیرد رقیب کشتی های جدید و بهتر می سازد حق بیشتری در صید به دست می آورد کنترل او را بر ساحل دریا به چالش می کشد و بدین ترتیب می خواهد پناهگاه بازنشستگی او را خراب کند هم زمان نرخهای بیمه تلفن و برق هم برای

  Original URL path: http://www.iranncr.org/index.php/2010-02-23-12-47-13/2010-02-23-12-48-27/2782-2014-07-24-12-07-36 (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • شورای ملی مقاومت ایران
  شورا در یک رشته اجلاسهای فشرده برنامه و اساسنامة شورا و دولت موقت وظایف این دولت را تصویب و منتشر نمود و و همچنین آیین نامة داخلی شورا را به تصویب رساند شورا تصویب کرد که دولت موقت حداکثر ۶ماه پس از سرنگونی رژیم آخوندی انتخابات برای تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی را برگزار کند پس از تشکیل این مجلس وظیفه شورای ملی مقاومت و موجودیت آن خاتمه می یابد و دولت موقت استعفای خود را به مجلس مؤسسان تقدیم می کند مجلس مؤسسان وظیفة تدوین قانون اساسی جمهوری جدید و تعیین دولت جدید و قانونگذاری برای اداره امورکشور تا قبل از تصویب قانون اساسی جدید را برعهده دارد دورة مجلس مؤسسان حداکثر دو سال است شورا طرحهای مختلفی برای آیندة ایران تصویب کرده است از جمله طرح صلح شورای ملی مقاومت طرح خودمختاری کردستان ایران طرح رابطه دولت با دین و مذهب طرح آزادیها و حقوق زنان ـ در سال ۱۳۷۲ به پیشنهاد مسئول شورا شیروخورشید نشان باستانی ایرانیان به عنوان آرم رسمی شورا مورد تصویب قرار گرفت و پرچم سه رنگ ایران به آن مزین شد ـ در سال ۱۳۷۲ شورای ملی مقاومت به اتفاق آراء مریم رجوی را به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال برگزید ـ در سال ۱۳۸۱ شورا طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را اعلام کرد و در چارچوب این جبهه آمادگی خود را برای همکاری با دیگر نیروهای سیاسی ابراز نمود جبهه همبستگی ملی نیروهای جمهوری خواهی را که با التزام به نفی کامل نظام ولایت فقیه و همه جناحها و دسته بندیهای درونی آن برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می کنند در برمیگیرد ـ در سال ۱۳۸۴ رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت اعلام کرد ما در ایران آزاد شده از ستم ملایان از لغو حکم اعدام و

  Original URL path: http://www.iranncr.org/index.php/2010-02-23-10-49-40/2010-02-23-10-53-52/460-2010-06-06-19-36-50 (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • اجلاس مياندوره‌يي شوراي ملي مقاومت ايران
  از آزادي و حق مقاومت برخاستند در بررسي تحولات داخلي و منطقه يي و بين المللي اجلاس شورا از هموطنان و حاميان مقاومت كه كارزار نه به روحاني در نيويورك را همزمان با اجلاس مجمع عمومي ملل متحد در كانون توجهات بين المللي قرار دادند و درشرايط نامساعد جوي با موفقيت كامل برپا كردند قدرداني كرد شورا ناكامي شيخ حسن روحاني در دستيابي به اهدافش در اين سفر را شاخص شكستهاي تماميت رژيم در عرصه سياسي و بين المللي ارزيابي كرد به رغم وعده ها وتقلاهاي رژيم و حاميانش براي معامله و باجگيري در مذاكرات اتمي درعمل چيزي جز شكست و بن بست نصيب آنها نشد حكومت آخوندي در باجخواهي و گروكشي در صنعت بمب سازي براي كسب موقعيت منطقه يي و جبران شكست بزرگش در عراق تاكنون ناكام مانده و ناچار است با عواقب بركناري مالكي به عنوان مهرة جنايتكار وحلقه به گوش خود در رأس حاكميت عراق روبه رو شود درسوريه نيز ائتلاف گسترده بين المللي عليه داعش و افراط گرايي تحت نام اسلام موقعيت بشار اسد حاكم خون آشام سوريه و متحد استراتژيك خامنه اي را به خطر انداخته و تخت و عمامه خليفه ارتجاع در تهران را به لرزه در آورده است آخوند احمدخاتمي در همين خصوص در نماز جمعه 11 مهر به عنوان سخنگوي ولايت خامنه اي اعلام كرد ائتلاف ضد داعش ائتلافي است فريبكارانه ائتلافي رياكارانه است و اهداف شيطاني زيادي را دنبال مي كند پيداست كه فريبكاري هاي شناخته شده رژيم آخوندها در جنگهاي كويت و افغانستان و عراق ديگر اثرندارد و تغيير جهت معادله يي كه به زيان فاشيسم مذهبي سمت گرفته است در وضعيت فعلي عملي نيست اكنون پس از يك دهه تجربه پرخون و پر فاجعه و پر خسارت در اين منطقه از جهان همگان عواقب مماشات با بانكدار مركزي تروريسم وكانون بنيادگرايي و بربريت را به عيان مي بينند مشروط به اين كه سودپرستان و صاحبان قدرت ديگر تلاش نكنند تا قضاوت افكار عمومي دربارة ولايت فقيه را كه براي نخستين بار پرچم خلافت اسلامي را بالا برد و به لحاظ مسلكي پدرخواندة امثال داعش و زمينه ساز و راهگشاي آنهاست با عوض كردن جاي علت و معلول دوباره گمراه كنند شوراي ملي مقاومت ايران كه طي سه دهه با هيولاي ولايت فقيه و خليفه ارتجاع چنگ درچنگ بوده و پيوسته دراين باره هشدار داده است بار ديگر خاطرنشان مي كند كه اين خميني بود كه با سرقت انقلاب ايران با سركوب آزاديها و با غصب آشكار حق حاكميت ملت ايران ازسي و پنج سال پيش براي بر پاكردن خلافت ارتجاعي خيز برداشت مرزهاي شناخته شده بين المللي را بي اعتبار خواند و فتواي مذهبي ترور و قتل عام مخالفان عقيدتي خود را با دادن حق تقدم به مجاهدان مسلماني كه عليه او قيام كرده بودند صادر كرد او زمينه ساز و مول د جرثومه هاي توحش و ترور از قبيل داعش وحزب الله با سوداي خلافت و ولايت تحت نام اسلام خارج از مرزهاي ايران است از همين رو مقابله ائتلاف بين المللي با داعش و افراط گرايي اسلامي وقتي مي تواند بطور جامع چاره ساز باشد كه

  Original URL path: http://www.iranncr.org/index.php/2010-02-23-10-49-40/2010-02-23-11-00-59/2914-2014-10-08-11-01-53 (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • اجلاس سه روزه شورای ملی مقاومت ایران- تیر۱۳۹۲
  البته ایرانیان آزاده در گردهمایی بزرگ مقاومت در ویلپنت رأی حقیقی مردم ایران را که سرنگونی رژیم ولایت فقیه است به گوش همه جهانیان رساندند در این گردهمایی نمایندگان بیش از ۵۰ کشور حضور داشتند و همه آنها رأی واقعی مردم ایران را در شعار جمعیت دیدند حالا این رژیمی که ادعا می کند بیش از ۷۲ درصد مردم به آن رأی دادند چه اشکالی داشت اگر پیشنهاد مسئول شورا را که از سه دهه پیش تکرار کرده بود می پذیرفت پیشنهادی که در آن خواستار اتنخابات آزاد تحت نظر ملل متحد بر اساس اصل حاکمیت مردم شده بود و فکر می کنم که اگر این پیشنهاد را می پذیرفتند دیگر نیازی به این همه رسوایی و حملات پی در پی موشکی به لیبرتی و به مجاهدان مستقر در آن جا هم نبود البته روشن است که تا رژیم ولایت فقیه هست هرگز از این ناپرهیزیهای نخواهد کرد اما در مورد انتخابات رژیم نمایش انتخابات و مهندسی خامنه ای بر سر خودش خراب شد و حاصل آن عبارت است از ـ تنزل جدی موقعیت خامنه ای ـ تفرقه در جناح حاکم و بن بست سیاست انقباض و یکدست سازی رژیم آن هم در شرایط فروپاشی اقتصاد کشور بن بست برنامه اتمی و تنگنای تحریمهای بین المللی بن بست استراتژی صدور ارتجاع و فرو رفتن رژیم در یک جنگ محکوم به شکست در سوریه اما از همه مهمتر محاصره رژیم توسط یک جامعه ناراضی و آماده قیام است که باعث شد خامنه ای بساط نمایش انتخابات را در همان دور اول جمع کند در چنین وضعیتی شکست ولی فقیه آثار عمیق و همه جانبه یی دارد و رژیم را از چاله بحرانی که به خصوص در دو سال آخر دوره احمدی نژاد گریبانش را گرفته بود به چاه بحرانهای بزرگتر می اندازد هر گزینه و چشم اندازی که در چارچوب همین

  Original URL path: http://www.iranncr.org/index.php/2010-02-23-10-49-40/2010-02-23-11-00-59/1968--6-7-81392 (2016-04-25)
  Open archived version from archive •