archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ITS Thailand Update
  บร เวณสนามบ น น ำ ว า ทช จะม การเสนอของบประมาณเพ อศ กษารายละเอ ยดและออกแบบโครงการในป พ ศ 2560 ซ งเล อนจากแผนเด มเร วข น 5 ป จากเด มท จะม การของบประมาณใน พ ศ 2565 เน องจากป จจ บ นสะพานข ามแม น ำเจ าพระยาท ม อย น นม การจราจรหนาแน นแล ว โดยความเป นจร งในเม องขนาดใหญ จะต องม สะพานห างก นประมาณ 1 กม เท าน นเพ อท จะได เป นทางเล อกให แก ประชาชนและเป นการกระจายการจราจรไปย งถนนต าง ๆ เพ อลดป ญหารถต ด ท งน สะพานด งกล าวจะเช อมต อถนนกาญจนาภ เษกและถนนว ภาวด ร งส ต เป นการแบ งเบาการจราจรและเพ มทางเล อกให แก ประชาชนท จะเข ามาฝ งกร งเทพฯ โดยเบ องต นจะเป นร ปแบบสะพาน 6 ช องจราจรไป กล บ นอกจากน ทช ได วางโครงข ายสะพานสนามบ นน ำให สามารถว งข ามถนนต วานนท และเช อมต อไปถ งทางด วนพ เศษอ ดรร ถยาเพ อระบายรถท จะออกต างจ งหว ดด วย รวมท งหากดำเน นการก อสร างเสร จสะพานสนามบ นน ำย งจะเป นต วเช อมแนวตะว นออก ตะว นตกของกร งเทพมหา นครซ งประชาชนจะได ร บความสะดวกมากย งข น ITS Australia Introducing the future faces of intelligent transport innovation Wednesday 26 August 2015 19 46 As part of the 23rd ITS World Congress to be held in Melbourne in 2016 Intelligent Transport Systems ITS Australia is sponsoring local resident Amornchai Leelakajonjit as one of 10 students chosen from across Asia Pacific recognised for their work in technological advancements Representing ITS Thailand Amornchai will join nine other future innovators from across the region as members of the newly created global program ITS Future Innovators Club which is designed to harness the expertise of young professionals in the technology space and encourage collaboration and connection amongst these emerging leaders Last Updated Tuesday 01 September 2015 07 11 Read more ซ พ ชงแผนไฮสป ดเทรนส ค น คล งต ป กงบเบ กจ ายซ อมถนน น ำฉล ย Monday 03 August 2015 11 55 ไทยโพสต ฉบ บว นท

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Directory
  3 Bus Rail Subway and etc Express Way 2 Express way Toll way ETC Tracking System 18 GPS Tracking black box fleet management Software Developer 12 Programing Web developer Software engineer Mobile Phone 4 Mobile handset OS Android Symbian Window Mobile iPhone Auto Parts and Accessories 8 In vehicle equipment entertainment car audio video navigation Road Safety 8 Active Passive Safety driving assistant system Logistics 15 Logistic supply chain Law Enforcement Radar Laser gun speed detector ITS Infrastructure 6 Road Pricing ATC loop detector CCTV image processing Telematics 3 GPS In vehicle equipment PND Other ITS Products Services 11 Other areas which are not found in category 225 T Consultant Co Ltd 115 278 Soi 12 M 10 Bangkok Pathumthani road Bangkoowat Muang Pathumthani 12000 Thailand Contact Person Man Chotrattanaphithak AAPICO Hitech Public 99 Moo 1 Hitech Industrial Estate Tambol Ban lane Amphur Bang Pa in Ayuthaya 13160 Thailand Website Contact Person Mr Donald M Ugsang Advance Info Service Plc 414 Shinawatra tower 1 22nd Fl Phaholyothin road Samsen nai Phayathia Bangkok 10400 Thailand Contact Person Wisut Ua Anant BMTA ขสมก 131 Themruam mitr Rd Khet Huaykwan Bangkok 10320 Thailand Website Contact Person Wisit Wongsaroj Bureau of Highway Safety Department

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-directory (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Members
  Thailand is the only ITS organization in the country and the officially authorized member of ITS Asia Pacific and ITS World Congress We provide your organization to cooperated on ITS development in Thailand be connector between your organization and ITS organization provide opportunity for discussing and defining the ITS direction together be center of multidisciplinary on ITS intend to mitigate social problem and encourage high quality of life and environment and encourage ITS industrial in Thailand to be in the ITS value chain Benefit for member Regular Activities Tea Talk and Technical Tours year round Annual Committee meeting Monthly Committee meeting Motor show exhibition and seminar session Listed in ITS Thailand Directory Joining ITS World Congress Asia Pacific Discount in the event co hosted by ITS TH Special Activities Representative to the Government project committee Joining the events in the area of transportation or ITS as a speaker or exhibitor Social event Rally Bowling and etc ITS TH Corporate Members as of April 2012 1 AAPICO 2 Don Muang Tollway Public Co Ltd 3 ESRI Thailand Co Ltd 4 Metamedia Technology Co Ltd 5 Sumitomo Electric Thailand 6 Somapa Information Technolgy 7 Toyota Motor Thailand Co Ltd 8 BAL Labs

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-th-member (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • About ITS in Thailand
  sectors Government Private University and etc Place to develop strategic plan technologies and to boost ITS implementation in Thailand Representative of Thailand We do Coordinate ITS matters among sectors Government Private University and etc which have interdisciplinary background Transport Automotive IT Computer Electrical etc to set the policy direction of ITS in Thailand Develop and introduce some key ITS technologies in Thailand Enhance know how through Research and Development Standardize ITS technologies Capacity building in ITS Develop a white paper to set the direction of ITS implementation in Thailand Publish ITS Directory ITS Thailand Mission Participate in research development of the ITS Technology Technology Road map Standard and related Policy Share ITS data information knowledge and experience Educate and Promote ITS to the public Be a linkage among ITS Stakeholders both domestic and worldwide Be a representative of ITS organization in ITS Asia Pacific and ITS World Congress Our Video presenting ITS Thailand click here http video nstda or th blog node 178 http www nectec or th media research index php Our Address Thai ITS Association 112 Moo 9 Phaholyothin Road Klong 1 Klong Luang Pathumthani 12120 Thailand สมาคมระบบขนส งและจราจรอ จฉร ยะไทย 112 หม 9 ถนน พหลโยธ น ตำบลคลองหน ง อ คลองหลวง จ งหว ดปท มธาน 12120 Tel 66 0 86 787 2940 Fax 66 0 2564 6891 ITS Thailand Committee 2012 2013 Honorary President Mr Ninnart Chaithirapinyo and Assc Prof Poolporn Saengbangpla 1 Assc Prof Dr Sorawit Narupiti Advisory Associate Professor Chulalongkorn University 2 Dr Passakon Prathombutr President Director of Service Research and Innovation Program NSTDA 3 Mr Samard Doungwichitrkul Vice President Deputy Director GISTDA 4 Dr Apinetr Unakul Vice President President Thai Embedded Systems Association 5 Assc Prof Dr Nakorn Indrapayung Vice President Burapa University 6 Dr Pattara Kiatsevi Vice President General Manager Metamedia Technology 7 Mr

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/about-its-th (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Rally 2014
  ITS TH Rally Main Menu Front Page ITS TH Rally Announcement Statistic Report Navigation Device Market Survey Newsletter ITS Rally 2014 Friday 24 October 2014 21 50 Enter Rally Webpage Next Last Updated Friday 24 October 2014 22 08 Copyright

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-th-rally (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Announcement - Annoucement
  Page ITS TH Rally Announcement Statistic Report Navigation Device Market Survey Newsletter Polls ร วมโหวตสถาน ว ทย จราจรท ท านช นชม สวพ 91 Traffic Pro สถาน จราจรเพ อส งคม FM99 5 จส 100 ITS Thailand Announcement Article Title Hits ITS

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/announcement (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Stat - รายงานสถิติและผลการสำรวจด้านการขนส่งและจราจร
  ม ถ นายน พ ศ 2558 รายงานข าวจากกรมการขนส งทางบก ขบ แจ งว าการแสดงความเห นของประชาชนผ านแอพพล เคช นด ท แอล เช กอ น DTLCheck In พบว าม ป ญหาการร องเร ยนป ญหาเข ามาจำนวน 1 832 คร งโดยป ญหาการปฏ เสธไม ร บผ โดยสารย งคงเป นป ญหาท ม การร องเร ยนเข ามามากท ส ดซ งช วงเวลาท พบจะอย ในช วงเวลา 17 00 22 00 น และจะพบมากท ส ดในย านท เป นใจกลางกร งเทพฯ แหล งธ รก จ และห างสรรพส นค า 4 จ ด ได แก ถนนส ข มว ท ถนนสาทร ถนนส ลม ถนนพญาไท ด งน นเพ อเป นการแก ไขป ญหาและด แลประชาชนกรมได ม การเพ มอ ตรากำล งเจ าหน าท กวดข นพฤต กรรมและการให บร การในย านด งกล าวให เข มงวดมากย งข น ท งน กรมการขนส งทางบกได ม การต ดตามต วผ ข บแท กซ หร อเจ าของรถท ถ กร องเร ยนมาพ จารณาลงโทษและเปร ยบเท ยบปร บ พร อมท งลงบ นท กประว ต การทำความผ ด อย างไรก ตามหากพบว าม การกระทำความผ ดซ ำซ อนทาง ขบ จะดำเน นการเพ กถอนใบอน ญาตข บข ท นท Read more คอล มน เล ยวขวาสนทนาจราจร อ บ ต เหต กทม ส ง สงกรานต 58 Tuesday 21 April 2015 08 08 ไทยร ฐ กรอบบ าย ฉบ บว นท 21 เมษายน พ ศ 2558 ห วป งปอง สงกรานต ป น สถ ต อ บ ต เหต ทางถนนและสถ ต ผ เส ยช ว ตและบาดเจ บท วประเทศส งข นกว าป ท ผ านมาคร บ ท งๆท หลายฝ ายพยายามรณรงค ให ต วเลขต างๆลดลง แต ก ไม สำเร จ เช นเด ยวก นคร บ ในกร งเทพฯ ก ม สถ ต อ บ ต เหต และสถ ต ผ เส ยช ว ตและบาดเจ บส งข นเม อเท ยบก บป 2557 เพราะสงกรานต ป น คนกร งตายมากถ ง 10 ราย สาเหต มาจากเมาแล วข บ ในขณะท บช น เข มจ บ 10 ข อหายอดฮ ตพบฝ าฝ นไม สวมหมวกก นน อกถ กจ บมากส ดกว า 6 พ นราย ท งน พล ต ต อด ลย ณรงค ศ กด รองผ บ ญชาการตำรวจนครบาล รอง ผบช น ด แลงานจราจร กล าวถ งการเก ดอ บ ต เหต ในกร งเทพมหานครช วงเทศกาลสงกรานต ว า ทาง บช น ได ม การเฝ าระว งการเก ดอ บ ต เหต ในช วงว นหย ดยาวสงกรานต ต งแต ว นท 9 15 เม ย 2558 พบว าในป น ม ผ เส ยช ว ตจากอ บ ต เหต มากถ ง 10 ราย ซ งถ อว าส งกว าป 2557 จำนวน 1 ราย Read more คอล มน เด นหน าเล ยวซ าย สาเหต อ บ ต เหต รถโดยสารสาธารณะ Tuesday 21 April 2015 08 04 เดล น วส กรอบบ าย ฉบ บว นท 21 เมษายน พ ศ 2558 ไฟเหล อง This e mail address is being protected from spambots you need JavaScript enabled to view it กรมการขนส งทางบก ระบ สาเหต อ บ ต เหต รถโดยสารสาธารณะช วงสงกรานต ส วนใหญ เก ดจาก ข บเร ว ประมาท ค ณธ ระพงษ รอดประเสร ฐ อธ บด กรมการขนส งทางบก เป ดเผยถ งผลการปฏ บ ต งานรณรงค ป องก นและลดอ บ ต เหต ทางถนนหล งส นส ดเทศกาลสงกรานต 2558 โดยม งเน นลดอ บ ต เหต ท เก ดจากรถโดยสารสาธารณะท กประเภท กรมการขนส งทางบกจ งได จ ดเจ าหน าท ลงพ นท ควบค มการใช ความเร วบนท องถนน

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • มูลค่าตลาดอุปกรณ์และระบบนำทาง 2555 และประมาณการ 2556
  ต วผ บร โภคและม จำหน ายในท องตลาดท งท ต ดมาก บรถหร อ OEM และท ผ บร โภคต ดต งภายหล ง After market รวมถ งระบบนำทางประเภท PND และ Mobile Application ซ งระบบด งกล าวย งไม ม การสำรวจม ลค าตลาดอย างจร งจ ง การสำรวจตลาดระบบนำทางคร งน จ งถ อเป นก าวสำค ญในวงการ ITS ท เร มสะท อนให เป นสภาพความเป นไปของตลาดและส งส ญญาณให ท งผ ผล ตและผ บร โภครวมท งร ฐได ตระหน กถ งโอกาสทางธ รก

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/navigation-market-survey (2016-02-16)
  Open archived version from archive