archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stat - รายงานสถิติและผลการสำรวจด้านการขนส่งและจราจร
  ศปถ ช วงเทศกาลสงกรานต พ ศ 2558 โดยกรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ปภ และความร วมม อของหน วยงานภาค เคร อข ายได รวบรวมสถ ต อ บ ต เหต ทางถนนประจำว นท 14 เม ย 2558 ซ งเป นว นท หกของการรณรงค สต ว น ย น ำใจ ปลอดภ ยสงกรานต ส บสานประเพณ เก ดอ บ ต เหต 509 คร ง ผ เส ยช ว ต 55 ราย ผ บาดเจ บ 538 คน Read more บขส รฟท อ ดรถเพ มอ กร บม อ6ล านคน แห เท ยวสงกรานต Thursday 09 April 2015 10 26 ข าวสด ฉบ บว นท 9 เมษายน พ ศ 2558 ประจ น เร ยกถกท กส วนแผนร บม อคล นคนเท ยวสงกรานต ประเม นม คนเด นทางมากกว า 6 ล านคน เตร ยมพร อมระบบขนส งเต มส บท งบก ราง อากาศ บขส รถไฟเพ มเท ยวท งไปกล บ ม นใจไม ม คนตกค าง ขณะท มอเตอร เวย ทางด วนให ข นฟร พล อ อ ประจ น จ นตอง รมว คมนาคม กล าวถ งแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภ ยรองร บการเด นทางของประชาชนในช วงเทศกาลสงกรานต 2558 ระหว างว นท 9 19 เม ย ว า กระทรวงบ รณาการการทำงานร วมก บศ นย อำนวยการความปลอดภ ยทางถนน กระทรวงมหาดไทย มท หน วยงานท งส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และส วน ท องถ น ตลอดจนภาค เคร อข ายท งภาคธ รก จและเอกชนท เก ยวข อง ม เป าหมายเพ อเร งลดจำนวนอ บ ต เหต ผ บาดเจ บ และเส ยช ว ตจากการเด นทางให เหล อน อยท ส ด รวมท งบร หารจ ดการให บร การขนส งสาธารณะม ความเพ ยงพอ รวดเร ว และไม ม ผ โดยสารตกค าง Read more คนกร งอยากได โมโนเรลว ชรพล Tuesday 31 March 2015 08 42 มต ชน ฉบ บว นท 31 ม นาคม พ ศ 2558 เม อว นท 30 ม นาคม นายชม ต นต ธรรมถาวร ว ศวกร ผ เช ยวชาญประจำโครงการรถไฟฟ ารางเด ยว โมโนเรล สายส เทา ช วงว ชรพล พระราม 9 ท าพระ ของสำน กการจราจรและขนส ง กร งเทพมหานคร กทม เป ดเผยภายหล งจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห นของคนกร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news?start=5 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Stat - รายงานสถิติและผลการสำรวจด้านการขนส่งและจราจร
  ตร อยละ 8 และม แนวโน มส งเพ มข น เร องจากสภาพถนนเส ยงต อการเก ดอ นตรายต อคนเด นเท า เช น ไม ม จ ดข ามถนนท ปลอดภ ย ทางเท าม ส งม ก ดขวาง ทำให คนต องลงมาเด นในถนน อ กท งผ ข บข รถไม เคารพกฏจราจร ไม ปฏ บ ต ตามส ญญาณไฟ และไม หย ดรถให คนข ามถนนบร เวณทางข าม ทำให คนเด นเท าเส ยงต อการเก ดอ บ ต เหต มากข น Read more บขส ร บสภาพกำไรหดคนห นมาใช รถส วนต ว Friday 16 January 2015 06 24 ไทยร ฐ ฉบ บว นท 15 มกราคม พ ศ 2558 นายว ฒ ชาต ก ลยาณม ตร กรรมการผ จ ดการใหญ บร ษ ท ขนส ง จำก ด บขส เป ดเผยว า ภาพรวมผลการดำเน นงานของ บขส ในป 2557 ม รายได รวม 4 960 ล านบาท กำไรส ทธ 342 ล านบาท ซ งม รายได ลดลงจากป 2556 ประมาณ 4 เน องจากได ร บผลกระทบจากป ญหาความว นวายทางการเม องในช วงคร งป แรก รวมถ งราคาน ำม นท ถ กลง ทำให คนห นมาข บรถเองแทนการใช บร การรถสาธารณะ ส วนผลกระทบจากสายการบ นต นท นท ต ำท ลดค าโดยสารจนกระทบต อรถท วร น นบขส ได ร บผลกระทบไม มาก เพราะบขส ม เท ยวรถว งประมาณ 10 ของเท ยวรถรวมท วประเทศ Read more จอดรถท บเลนจ กรยานปร บส งส ด1พ นผลกวดข นรถท วร จอดม วร มถนนลดลง Monday 12 January 2015 11 29 เดล น วส กรอบบ าย ฉบ บว นท 13 มกราคม พ ศ 2558 รายงานข าวจากกองบ ญชาการตำรวจนครบาล บช น เป ดเผยว า จากการท เจ าหน าท ตำรวจจราจร ได ดำเน นการกวดข นจ บก มรถท จอดบนถนน 12 เส น ทางท ได ปร บปร งเป นเส นทางจ กรยาน ไบท เลน ด งน 1 ถนนมหาไชย 2 ถนนก ลยณไมตร 3 ถนนท ายว ง 4 ถนนมหาราช 5 ถนนหน าพระลาน 6 ถนนหน าพระธาต 7 ถนนราช น 8 ถนนพระส เมร 9 ถนนบวรน เวศ 10 ถนนสนาม ไชย 11 ถนนตะนาว 12 ถนนพระอาท ตย ซ งในเส นทาง ด งกล าวพบว าย งคงม การฝ าฝ นจอดรถในท ห

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news?start=10 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Stat - รายงานสถิติและผลการสำรวจด้านการขนส่งและจราจร
  ดต างๆ ก เน องแน นไปด วยผ โดยสาร Read more กล บกร งเทพฯล นหมอช ตน บ5ว นตายพ ง 260ศพ Monday 05 January 2015 09 01 มต ชน ฉบ บว นท 5 มกราคม พ ศ 2558 แห กล บ กทม ล นสถาน ขนส งหมอช ต 1 5 แสนคน ผ ว าฯ อย ธยา ระดม จนท เพ ม 2 พ นนาย แห กล บรถท วร 1 5แสนคน เม อว นท 4 มกราคม ซ งเป นว นหย ดยาวว นส ดท ายของเทศกาลส งท ายป เก าต อนร บป ใหม 2558 ผ ส อข าวรายงานว า ตามทางหลวงสายหล ก โดยเฉพาะท ม งหน าเข าส กร งเทพฯ ต างค บค งไปด วยจำนวนรถยนต ของประชาชนท เด นทางกล บภ ม ลำเนาฉลองป ใหม ก บครอบคร วและออกท องเท ยวพ กผ อนตามแหล งท องเท ยวสำค ญต างๆ ท วประเทศ ซ งพาก นเด นทางกล บเพ อเตร ยมต วทำงานและเป ดเร ยนในว นท 5 มกราคม เป นจำนวนมากกว าช วง 2 ว นท ผ านมา จนการจราจรต ดข ดเป นทางยาวหลายก โลเมตรในหลายๆ จ ด โดยเฉพาะเส นทางมาจากภาคเหน อและภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ในขณะท ตามสนามบ น สถาน ขนส ง บขส และสถาน รถไฟจ งหว ดต างๆ ก เน องแน นไปด วยผ โดยสาร Read more ถ ม ตรภาพรถแน นแห เท ยวป ใหม บขส รถไฟก ล นดอนเม องค วยาว Monday 29 December 2014 08 06 ข าวสด กรอบบ าย ฉบ บว นท 29 ธ นวาคม พ ศ 2557 ถนนสายหล กเอเช ย ม ตร ภาพ การจราจรค บค งท กเส นทาง ผ คนออกเด นทางทำเอาถนนรถหนาแน นท งว น ต องเร งทำทางเบ ยงเป นจ ดๆ ช วย สถาน ขนส งสถาน รถไฟก ค กค ก ขณะท สถานท ท องเท ยวต างๆ เน องแน นไปด วยน กท องเท ยว โดยเฉพาะตามภ เขายอดดอย ตร ระดมแผน จนท ระบายรถ เม อว นท 27 ธ ค ท อาคารอเนกประสงค กองบ ญชาการตำรวจภ ธรภาค 1 พล ต ท อำนวย น มมะโน ผบช ภาค 1 กล าวว า บช ภาค 1 แก ป ญหาการจราจรช วงป ใหม โดยเฉพาะเส นทางขาออกจากกร งเทพฯ โดยจะเป

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news?start=15 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Stat - รายงานสถิติและผลการสำรวจด้านการขนส่งและจราจร
  นต นไป มอบหมายให บก จร ออกปฏ บ ต บ งค บใช กฎหมายในพ นท ร บผ ดชอบ สน บสน นการปฏ บ ต ในพ นท ต างๆ และกำหนดให บก น 1 9 ปฏ บ ต ในพ นท ร บผ ดชอบท งหมด 88 สถาน ในการจ บก มผ กระทำผ ดตามมาตรา 5 จร ง และจ บจร ง 6 จอม ตามท ได กำหนดไว อย างต อเน องและเท าเท ยมก น สำหร บผลการปฏ บ ต การจ บก มจ บจร ง 6 จอม ต งแต ว นท 17 ก ค 5 ต ค ในพ นท บช น ม ด งน จอมปาด 19 270 ราย จอมล ำ 17 882 ราย จอมขวาง 7 947 ราย จอมย อน 18 763 ราย จอมปลอม 6 631 ราย และจอมแชต 4 493 ราย เข มจ บรถต ป ายดำพบโดนท งปร บท งจำพบย งหลงเหล อไม ยอมข นทะเบ ยนอ กเป นร อย Monday 06 October 2014 09 58 เดล น วส กรอบบ าย ฉบ บว นท 6 ต ลาคม พ ศ 2557 พล ต ต ฉ นทว ทย รามส ต รองผ บ ญชาการตำรวจนครบาล ผบช น เป ดเผยว า หล งจากท คณะร กษาความสงบแห งชาต ได ม นโยบายจ ดระเบ ยบรถต สาธารณะไปต งแต เม อเด อน ก ค 2557 เพ อให เก ดความเป นระเบ ยบและถ กต องตามกฎหมายด งน นเจ าหน าท ตำรวจจ งได ม การต งจ ดตรวจจ บรถต ป ายดำท งหมด 9 จ ดท วพ นท กร งเทพมหานคร โดยม ผลการจ บก มต งแต ว นท 21 ก ค 30 ก ย 2557 พบว า ม ผ กระทำความผ ดในข อหาข บรถไม ตรงตามประเภทท จดทะเบ ยนไว หร อย งไม ข นทะเบ ยนเป นป ายเหล องจำนวน 92 ราย ไม ม ใบอน ญาตข บข 54 ราย ซ งทางเจ าหน าท ตำรวจได ม การปร บตาม พ ร บ รถยนต 2522 ม โทษปร บไม เก น 2 000 บาท ท งน ภายหล งจากท ม การลงทะเบ ยนขอแผ นป ายส เหล องส นส ดไปแล วเม อว นท 29 ส ค โดยขณะน ย งคงม รถต หลายค นท อย ระหว างการขอทะเบ ยนน นทางกองบ ญชาการตำรวจนครบาล บช น ได มอบหมายงานจ บก มและด แลความเร ยบร อยให แก กองบ งค บการตำรวจจราจร บก จร และสน ในพ นท จ ดตรวจท ง 9 จ ด เป นผ บ งค บใช กฎหมายในกรณ ท ย งพบว าม ผ กระทำความผ ดก จะสามารถบ งค บใช กฎหมายได ท นท ท งน หากพบว าภายหล งจากการเป ดลงทะเบ ยนไปแล ว แต ย งพบรถต ป ายดำก จะดำเน นการตาม พ ร บ ขนส งทางบกม โทษจำค ก 5 ป ปร บต ง แต 20 000 100 000 บาท Read more BTSถ งเวลาทะล 10บาท ป น กำไรพ ง1 9พ นล าน คร งป แรกรายได โตตามเป า 5 งบQ2 แจ ม Wednesday 24 September 2014 08 13 ข าวห น ฉบ บว นท 24 ก นยายน พ ศ 2557 ป น กำไรพ ง1 9พ นล าน คร งป แรกรายได ตามเป าโต 5 งบ Q2 แจ ม BTS แรงด ไม ตก แย ม Q2 ปร มาณผ โดยสารโต คาดคร งป แรกรายได พ งตามเป า 5 โบรกฯเผย VGI เป นต วหน นหล กด นกำไร เหต ส อโฆษณานอกบ านร ง แถมป น ดอกเบ ยจ ายเหล อแค 480 ล านบาท คาดท งป กำไรปกต 1 9 พ นล านบาท เพ มข น 26 แนะซ อเป า 11 40

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news?start=20 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Stat - รายงานสถิติและผลการสำรวจด้านการขนส่งและจราจร
  ยนสะสม ณ ว นท 31 ส ค 57 จำนวน 8 551 847 ค นโดยป 56 รถจดทะเบ ยนใหม ม มากกว า 1 ล านค น จดทะเบ ยนสะสมท งป 8 216 859 ค น ข อม ลสำน กการจราจรฯ พบป จจ บ นถนนหล กในกทม ความเร วเฉล ย 26 กม ชม ถนนส ข มว ทความเร วต ำส ด 13 กม ชม ท งน ป น กทม ได ทำเข มกล ด Bangkok Car Free Day 2014 20 000 อ น จำหน ายอ นละ 50 บาท รายได มอบม ลน ธ ช ยพ ฒนา โดยใช บร การระบบขนส งสาธารณะฟร ในว นอาท ตย ท 21 ก ย 57 ท งรถไฟฟ า BTS MRT รถBRT แอร พอร ตล งค รถเมล เร อด วนเจ าพระยา ธงส ม ด รายละเอ ยดท www faecbook com Bangkokcarfree กทม แจงด งเอกชนร วม จอดแล วจร ช ลดภาษ โรงเร อนแลกบร การท จอดรถแก จราจร Friday 05 September 2014 15 24 ขนส ง หร อ จราจร คล กด คล ป ข าวสด ฉบ บว นท 5 ก นยายน พ ศ 2557 กทม เม อว นท 4 ก ย ท โรงแรมเซนจ ร พาร ค นายมาน ต เตชอภ โชค รองปล ดกร งเทพมหานคร กทม เป นประธานเป ดงานเสวนาถ งเวลากร งเทพฯลดรถ เพ อคน เพ อโลก ซ งเป นส วนหน งของโครงการ Bangkok Car Free Day 2014 โดยม คณะผ บร หารกทม ผ แทน 50 เขต ภาค เคร อข าย 46 เคร อข าย ประกอบด วย หน วยงานภาคร ฐ 18 แห ง เอกชน 26 แห ง มหาว ทยาล ย 24 แห ง สมาคมท เก ยวข อง เข าร วมเสวนา นายมาน ตกล าวว า สำน กการคล ง สนค กทม ม โครงการสร างแรงจ งใจให ภาคเอกชนเข าร วมให การสน บสน นจ ดจอดแล วจร โดยใช ระบบ Corporate Social Responsibility CSR ซ งถ อเป นการร บผ ดชอบส งคมและส งแวดล อม โดยการให บร การประชาชน ซ งกทม ได เพ มแรงจ งใจเพ อให ภาคเอกชนเข าร วมโดยการลดภาษ โรงเร อนในอ ตราท ต ำกว ากำหนด อย างไรก ตามการแก ไขป ญหาจราจรเช งระบบท กภาคส วนต องม ส วนร วม จ งได เช ญผ ประกอบการ เข าให การสน บสน นจ ดจอดแล วจร เพ อเช อมระบบขนส งมวลชนสาธารณะ ซ งคาดว าป 2560 เม อระบบขนส งมวลชนเสร จสมบ รณ รวมท งเจ าหน าท ตำรวจจราจรบ งค บใช กฎหมายอย างจร งจ ง จะลดปร มาณรถยนต บนท องถนนได ถ ง 50 เปอร เซ นต Read more ประชาชนถ กใจรถเคล อนท ร บสอบใบข บข Tuesday 26 August 2014 05 53 คม ช ด ล ก ฉบ บว นท 25 ส งหาคม พ ศ 2557 กรมการขนส งทางบก ระบ เฉพาะ 9 เด อน ของป งบประมาณน ออกหน วยบร การเคล อนท เพ อออกใบอน ญาตข บรถด วยรถโมบาย E exam ท วประเทศแล วเก อบ 1 000 คร ง ม ผ มาใช บร การเก อบ 100 000 ราย พร อมเผยประชาชนพ งพอใจในบร การถ งร อยละ 96 62 นายอ รษไธค ร ตนด ลก ณ ภ เก ต อธ บด กรมการขนส งทางบก เป ดเผยว า จากการท กรมการขนส งทางบก ได จ ดรถโมบายออกให บร การด านใบอน ญาตข บรถ ด วยระบบ E exam แก ประชาชนในท องถ นห างไกลท วประเทศเพ อประหย ดและไม ต องเด นทางเข ามาท สำน กงานขนส ง มาต งแต ป 2552 น น เฉพาะเด อนต ลาคม 2556 ว นท 30 ม ถ นายน 2557 ได ออกหน วยบร การประชาชนจำนวนท งส น 808 คร ง

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news?start=25 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Stat - รายงานสถิติและผลการสำรวจด้านการขนส่งและจราจร
  องจากแนวทางของอ ตสาหกรรมยานยนต ม ท ศทางด ข น การท บอร ดบ โอไอเร มอน ม ต โครงการต างๆ ท ค างอย โดยเฉพาะในกล มยานยนต ท ม การอน ม ต โครงการมาแล วกว าแสนล าน และหากโครงการอ โคคาร 2 แล วเสร จจะช วยให ตลาดยานยนต ค กค กมากข น ไทยย งเป นประเทศน าลงท นอ นด บ 1 ของอาเซ ยนจากการม แรงงานฝ ม อท ม ค ณภาพได มาตรฐาน นางน นทว ลย กล าว Read more รถใช ไฟฟ าในกร งม แค 20ค น Thursday 14 August 2014 05 42 เดล น วส ฉบ บว นท 13 ส งหาคม พ ศ 2557 นายร ตนโรจน ทว ส น ผ ช วยผ ว าการการไฟฟ านครหลวง กฟน เป ดเผยว า ขณะน กฟน ม สถาน ชาร จก งสเตช นสำหร บชาร จแบตให แก รถยนต พล งงานไฟฟ าท วพ นท กร งเทพมหานครท งหมด 10 แห ง แต ประชาชนส วนมากไม ค อยน ยมใช บร การเน องจากว าขณะน ท วกร งเทพฯม รถไฟฟ าท ข นทะเบ ยนก บกรมการขนส งทางบกเพ ยง 20 ค นเท าน น สำหร บสาเหต ท ม ประชาชนน ยมรถไฟฟ าน อย เป นเพราะรถในล กษณะด งกล าวม ราคาส งซ งราคาจะอย ท ประมาณ ค นละ 3 ล านบาท ด งน นกฟน จ งย งไม ม โครงการท จะขยายสถาน เพราะจะต องด ท ศทางในอนาคตว ารถประเภทน จะได ร บความน ยมหร อไม แต โดยปกต ประชาชนก ม กจะน ยมรถยนต ญ ป นท ใช น ำม นเป นเช อเพล งเพราะม ราคาถ กกว า Last Updated Thursday 14 August 2014 05 44 Read more กรมขนส งทางบกก มขม บปราบแท กซ ห วยคร งป แรกยอดร องเร ยนพ ง 1 5 หม นราย Friday 25 July 2014 14 16 ไทยร ฐ ฉบ บว นท 25 กรกฎาคม พ ศ 2557 นายอ ฌษไธค ร ตนด ลก ณ ภ เก ต อธ บด กรมการขนส งทางบก เป ดเผยว า ยอดร องเร ยนจากประชาชนท ใช บร การรถแท กซ รวม 20 981 ราย แบ งเป นการร องเร ยนผ านศ นย ค มครองผ โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตาม พ ร บ รถยนต ในช วง 6 เด อนแรกของป 57 ม ค ม ย 57 ม ท งส น 15 632 ราย ความผ ดส วนใหญ ได แก การปฏ เสธไม ร บผ โดยสาร 5 315 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ 2 261 ราย ข บรถประมาทน าหวาดเส ยว 1 823 ราย ไม ส งผ โดยสารตามท ตกลง 1 543 ราย และไม ใช มาตรค าโดยสาร 1 100 ราย โดยกรมการขนส งทางบกได เร ยกต วผ กระทำผ ดมาสอบสวนข อเท จจร งและเปร ยบเท ยบแล ว 13 247 ราย ค ดเป น 84 74 ท เหล ออย ระหว างเร ยกต วมาสอบสวนเพ อเปร ยบเท ยบปร บต อไป โดยม โทษปร บส งส ดไม เก น 1 000 บาท Read more คนข บรถผวามนต ขล ง5จอม ยอดฝ าฝ นกฎจราจรลดลง 7ว นชม จ บแล ว533คด Wednesday 23 July 2014 09 42 สยามร ฐ ฉบ บว นท 23 กรกฎาคม พ ศ 2557 ท ห องประช ม 4 ช น 4 ศาลากลางจ งหว ดเช ยงใหม เม อว นท 22 ก ค 57 นายชนะ แพ งพ บ ลย รอง ผวจ เช ยงใหม ได ร บฟ งข อม ลเร องมาตรการ 5 จอม จาก พ ต อ ก ตต สาร แก วประด บ รอง ผบก ภ จว เช ยงใหม ว า ตามนโยบายของสำน กงานตำรวจแห งชาต ให เข มงวดกวดข นต อผ ฝ าฝ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news?start=30 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Stat - รายงานสถิติและผลการสำรวจด้านการขนส่งและจราจร
  ยช ว ตกว า 3 3 ล านราย ส วนคนไทยด มเฉล ยคนละ 5 ล ตรต อป ช เป นต นตออ บ ต เหต บนท องถนน ด านกรมควบค มโรคชวนคนไทยงดเหล าเข าพรรษา นายพรหมม นทร ก ณธ ยะ ผ อำนวยการสำน กงานเคร อข ายลดอ บ ต เหต สคอ เป ดเผยว า องค การอนาม ยโลก WHO ออกรายงานฉบ บใหม ว าด วยการด มแอลกอฮอล ของโลกประจำป 2557 ระบ ว า ประชากรท วโลกมากกว า 38 ด มแอลกอฮอล เป นประจำ และม ผ เส ยช ว ตจากการด มแอลกอฮอล 3 3 ล านรายท วโลกในแต ละป และประเทศท ม การด มส งส ดค อ เบลาร ส ด มแอลกอฮอล เฉล ยป ละ 17 5 ล ตรต อคน เม อจำแนกเป นกล มอาย พบว าผ ส งอาย ท วโลกด มแอลกอฮอล เฉล ยป ละ 6 2 ล ตรต อคน Read more แท กซ ถ กร องเร ยนไม ร บผ โดยสารมากส ด Monday 30 June 2014 16 25 คม ช ด ล ก ฉบ บว นท 30 ม ถ นายน พ ศ 2557 กรมการขนส งทางบกระบ 5 เด อนแรกของป น ม ประชาชนร องเร ยนการให บร การรถแท กซ ผ าน 1584 เก อบ 1 3 หม นราย ความผ ดส วนใหญ ปฏ เสธไม ร บผ โดยสาร ขณะท รถตาม พ ร บ ขนส งม การร องเร ยนกว า 5 000 ราย ความผ ดส วนใหญ ข บรถประมาท ถ กลงโทษแล วกว า ร อยละ 90 นายอ รษไธค ร ตนด ลก ณ ภ เก ต อธ บด กรมการขนส งทางบก เป ดเผยว า ช วง 5 เด อนแรกของป 2557 มกราคม พฤษภาคม กรมการขนส งทางบกได ร บการร องเร ยนจากประชาชนท ใช บร การรถแท กซ ผ านศ นย ค มครองผ โดยสารรถสาธารณะ 1584 จำนวน 12 565 ราย ความผ ดส วนใหญ ได แก การปฏ เสธไม ร บผ โดยสาร จำนวน 4 337 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ จำนวน 1 843 ราย ข บรถประมาทน าหวาดเส ยว จำนวน 1 464 ราย ไม ส งผ โดยสารตามท ตกลง จำนวน 1 211 ราย และไม ใช มาตรค าโดยสาร จำนวน 910 ราย Read more ร องเร ยนรถแท กซ หม นรายสถ ต 5เด อนแรกของกรมการขนส งฯ ไม ร บผ โดยสารเพ ยบ Friday 27 June 2014 09 11 ไทยร ฐ กรอบบ าย ฉบ บว นท 27 ม ถ นายน พ ศ 2557 นายอ ฌษไธค ร ตนด ลก ณ ภ เก ต อธ บด กรมการขนส งทางบก เป ดเผยว า ช วง 5 เด อนแรกของป 2557 เด อนมกราคม พฤษภาคม 2557 กรมการขนส งทางบกได ร บการร องเร ยนจากประชาชน ท ใช บร การรถแท กซ ผ านศ นย ค มครองผ โดยสารรถสาธารณะ 1584 จำนวน 12 565 ราย ความผ ดส วนใหญ ได แก การปฏ เสธ ไม ร บผ โดยสาร จำนวน 4 337 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ จำนวน 1 843 ราย ข บรถประมาท น าหวาดเส ยว จำนวน 1 464 ราย ไม ส งผ โดยสาร ตามท ตกลง จำนวน 1 211 และไม ใช มาตรค าโดยสาร จำนวน 910 ราย ซ งท งหมดม ความผ ดโทษปร บไม เก น 1 000 บาท โดยกรมการขนส งทางบกได เร ยกต วผ กระทำผ ดมาสอบสวนข อเท จจร งและเปร ยบเท ยบปร บแล วจำนวน 12 163 ราย หร อค ดเป นร อยละ 96 80 ท เหล ออย ระหว างเร ยกต วมาสอบสวนข อเท จจร งเพ อเปร ยบเท ยบปร บต อไป Read more อนาคต ว กฤต ท จอดรถ ร นแรง ระบบขนส งพ งทะยานไม ท นความต

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news?start=35 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Stat - รายงานสถิติและผลการสำรวจด้านการขนส่งและจราจร
  บในท ห ามจอดมากท ส ด ถ ง 65 ราย นอกจากน นเป นผลการจ บก มในข อหาอ นๆ จำนวน 3 501 ราย ซ ง บก จร ม ยอดการกวดข นว น ยจราจรมากท ส ด ถ ง 1 546 ราย Read more ธ รก จขนส งทางถนนข ามแดนโอกาสของธ รก จขนส งไทย Tuesday 03 June 2014 05 02 ท นห น ฉบ บว นท 2 ม ถ นายน พ ศ 2557 ในช วงคร งป แรกของป 2557 ธ รก จขนส งทางถนนของไทยชะลอต วลงเล กน อย โดยปร มาณก จกรรมการขนส งทางถนนท สะท อนจากผล ตภ ณฑ มวลรวมภายในประเทศหร อจ ด พ ในภาคการขนส งทางบก ณ ราคาคงท ในไตรมาสแรกของป 2557 หดต วลงร อยละ 1 6 ท งน เน องมาจากผลผล ตทางการเกษตรท ลดลง เน องจากสภาพภ ม อากาศไม อำนวย ป ญหาความไม แน นอนทางการเม องท ส งผลให อ ตสาหกรรมการผล ตชะลอต วลง ทำให การใช จ ายเพ อการอ ปโภคบร โภคของคร วเร อนหดต ว รวมถ งตลาดส งออกท ย งไม เต บโตตามท คาด นอกจากน ยอดจำหน ายรถยนต ท หดต วจากมาตรการค นภาษ รถยนต ค นแรกของร ฐบาลท ทยอยหมดลง ล วนเป นป จจ ยท ส งผลให ก จกรรมการขนส งทางถนนในคร งป แรกไม เต บโต การขยายต วของเศรษฐก จภ ม ภาคและการค าชายแดน สน บสน นธ รก จขนส งทางถนนป 2557 Read more เป ดด พฤต กรรม ส ดย รถบร การสาธารณะ ว ธ แก Friday 23 May 2014 11 49 พ มพ ไทย ฉบ บว นท 23 พฤษภาคม พ ศ 2557 น ด าโพล เป ดเผยผลสำรวจความค ดเห นของประชาชน เร อง พฤต กรรมส ด ย ของรถบร การสาธารณะ ทำการสำรวจระหว างว นท 19 20 พฤษภาคม 2557 จากประชาชนท อาศ ยอย ในเขตกร งเทพฯและปร มณฑล รวมท งส นจำนวน 1 249 หน วยต วอย าง กระจายท กระด บการศ กษาและอาช พ เก ยวก บความค ดเห นต อพฤต กรรม การบร การ การข บข ของรถบร การสาธารณะ ท เคยประสบ พบเห น หร อค ดว าไม เหมาะสมในการให บร การ อาศ ยการส มต วอย างจากบ ญช รายช อฐานข อม ลต วอย างหล ก Master Sample ของ น ด าโพล ด วยความน าจะเป นแบบม ระบบ Systematic

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news?start=40 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •