archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stat - รายงานสถิติและผลการสำรวจด้านการขนส่งและจราจร
  ร ตนด ลก ณ ภ เก ต อธ บด กรมการขนส งทางบก เป ดเผยว าป จจ บ นกรมการขนส งทางบก ได ขยายช องทางการร บชำระภาษ รถหลากหลายช องทางเพ อเป นการอำนวยความสะดวกแก ประชาชนผลปรากฏว า คนกร งเทพมหานครน ยมใช บร การร บชำระภาษ รถผ านช องบร การ เล อนล อ ต อภาษ Drive Thru for Tax ชำระภาษ โดยไม ต องลงจากรถ เฉพาะในเด อนม นาคม 2557 ม ประชาชนใช บร การ จำนวน 76 128 ราย จ ดเก บภาษ รถได ท งส น 130 153 519 79 บาท Read more อ บ ต เหต สงกรานต พ ง5ว นตาย248เจ บ2 643 Thursday 17 April 2014 10 02 แนวหน า ฉบ บว นท 17 เมษายน พ ศ 2557 เม อว นท 16 เมษายน พล ต ต ส รพล อย น ช รองผบช สำน กงานย ทธศาสตร ตำรวจ แถลงสถ ต อ บ ต เหต ทางถนนช วงเทศกาลสงกรานต ว า ศ นย อำนวยการป องก นและลดอ บ ต เหต ทางถนน ศปถ รวบรวมสถ ต อ บ ต เหต ประจำว นท 15 เมษายน ซ งเป นว นท 5 ของการรณรงค ร วมสร างว ฒนธรรมความปลอดภ ย สงกรานต ท วไทยไร อ บ ต เหต ว า เก ดอ บ ต เหต 454 คร ง ป 2556 เก ด 393 คร ง เพ มข น 61 คร ง ร อยละ 15 52 ผ เส ยช ว ต 44 ราย ป 2556 เส ยช ว ต 37 ราย เพ มข น 7 ราย ร อยละ 18 92 ผ บาดเจ บ 501 คน ป 2556 บาดเจ บ 419 คน เพ มข น 82 คน ร อยละ 19 57 Read more อ บ ต เหต ทำเด กไทยตายอ นด บ2 อ งพ อแม เม นให ล กใช ท น งน รภ ย จ เข มกฎหมายจราจร Saturday 12 April 2014 04 18 คม ช ด ล ก ฉบ บว นท 11 เมษายน พ ศ 2557 เด กไทยตายจากอ บ ต เหต จราจรอ นด บ 2 รองจากจมน ำ เฉพาะช วงสงกรานต เหต จากโดยสารรถยนต ถ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news?start=45 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Stat - รายงานสถิติและผลการสำรวจด้านการขนส่งและจราจร
  ดก น 4 ประเทศ ได แก มาเลเซ ย พม า ลาว และก มพ ชา ในช วงคร งแรกของป น เต บโตร อยละ 33 1 จากช วงเด ยวก นของป 2552 YoY ม ม ลค ารวม 3 88 แสนล านบาท เป นการส งออกทางชายแดนท เต บโตร อยละ 49 3 ขณะท การนำเข าของไทยทางชายแดนขยายต วร อยละ 12 6 YoY ส งผลให ไทยเก นด ลการค าชายแดนส งข นเป น 98 6 แสนล านบาท จากช วงเด ยวก นป

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news?start=260 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • มูลค่าตลาดอุปกรณ์และระบบนำทาง 2555 และประมาณการ 2556
  ต ดมาก บรถหร อ OEM และท ผ บร โภคต ดต งภายหล ง After market รวมถ งระบบนำทางประเภท PND และ Mobile Application ซ งระบบด งกล าวย งไม ม การสำรวจม ลค าตลาดอย างจร งจ ง การสำรวจตลาดระบบนำทางคร งน จ งถ อเป นก าวสำค ญในวงการ ITS ท เร มสะท อนให เป นสภาพความเป นไปของตลาดและส งส ญญาณให ท งผ ผล ตและผ บร โภครวมท งร ฐได ตระหน กถ งโอกาสทางธ รก จและแนวโน มการพ ฒนาของเทคโนโลย ITS ผ จ ดทำหว งเป

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/navigation-market-survey/11299--2555-2556?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Rally 2014
  Device Market Survey Main Menu Front Page ITS TH Rally Announcement Statistic Report Navigation Device Market Survey Newsletter ITS Rally 2014 Friday 24 October 2014 21 50 Enter Rally Webpage Next Last Updated Friday 24 October 2014 22 08 Copyright

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/navigation-market-survey/13218-its-rally-2014 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • old membership
  1 รายนามของสมาช กน ต บ คคลป 2553 ประกอบด วย 1 บร ษ ท โตโยต า มอเตอร ประเทศไทย จำก ด Toyota Motor Thailand 2 บร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จำก ด มหาชน Don Mueng Toll Ways 3 Toyota Tsusho Electronics Thailand Co Ltd 4 บร ษ ทเคนว ด อ เล กทรอน กส ไทยแลนด จำก ด Kenwood Electronics 5 บร ษ ทเมตาม เด ย เทคโนโลย จำก ด Metamedia Technology 6 บร ษ ทแมพพ อยท เอเช ย ประเทศไทย จำก ด Mappoint Asia 7 บร ษ ทอ เอสอาร ไอ ประเทศไทย จำก ด ESRI 8 บร ษ ทน วเทรนด ด เวลล อปเมนท จำก ด New Trend Development 9 บร ษ ท พานาโซน คออโต โมท ฟ ซ สเต มส Panasonic Automotive System 10 เอเช ย แปซ ฟ ค ประเทศไทย จำก ด Asia Pacific 11 บร ษ ท บ แอล ม เด ย จำก ด B L Media 12 บร ษ ท ทร ด จ ตอล เอนเตอร เทนเมน จำก ด True Digital Entertainment 13 บร ษ ท อ นเตอร ซอฟต อ นจอเน ยร ง จำก ด InterSoft Engineering 14 Worldtech Electronic Co Ltd 15 บร ษ ท TeleAtlas 16 บร ษ ท น แมพ จำก ด NuMap 17 บร ษ ท NAVTEQ จำก ด 18 บร ษ ท AAPICO จำก ด 19 Sumitomo Electric Thailand Co Ltd 20 Advanced Info Service PCL ปร บปร งเม อ 2 ก ค 2553 รายช อสมาช กน ต บ คคลป 2552 บร ษ ท โตโยต า มอเตอร ประเทศไทย จำก ด บร ษ ท เดลต า อ เลคโทรน คส ประเทศไทย จำก ด มหาชน บมจ โทเท ลแอ กเซ ส คอมม น เคช น บร ษ ท เทเล แอทลาส ประเทศไทย จำก ด บร ษ ท จ เน ยส ทราฟฟ ค ซ สเต ม จำก ด บร ษ ท เมตาม เด ย เทคโนโลย จำก ด บร ษ ทแมพพ อยท เอเช ย ประเทศไทย จำก ด

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/navigation-market-survey/11214-old-membership (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Call for Papers - only 4 weeks left 23rd ITS World Congress 2016 Melbourne
  next ITS World Congress from 10 14 October 2016 As we work towards making our roads safer providing more efficient transportation systems and building low emission smarter cities for future communities to become more liveable this is a must attend event Make plans today to meet in Asia Pacific for the world s leading transport technology event Over 7 000 international ITS professionals from over 60 countries and 300 exhibitors are expected to attend Exciting new demonstrations from international companies at the forefront of their technology plus technical tours to leading Melbourne Sydney and New Zealand transport infrastructure are planned Headline topics for paper submission and session proposal 1 Challenges and Opportunities of Big Open Data 2 Smart Cities and New Urban Mobility 3 Vehicle and Network Safety 4 Environmental Sustainability 5 Cooperative and Automated Vehicles 6 Mobile Applications 7 Future Freight including Aviation and Maritime 8 Policy Standards and Harmonization Visit the congress website for the additional 50 sub topics and more information on how you can submit your paper or session proposal www itsworldcongress2016 com http www itsworldcongress2016 com STAY UPDATED Subscribe to receive the official ITS 2016 World Congress newsletter to make sure you are kept informed

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13611-call-for-papers-only-4-weeks-left-23rd-its-world-congress-2016-melbourne?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • The 23rd ITS World Congress Melbourne 2016 has opened the subumission
  ITS World Congress Melbourne 2016 has opened the subumission Wednesday 25 November 2015 15 18 The 23rd ITS World Congress Melbourne 2016 has opened the submission website of the Papers and Special Interest Sessions http www itsworldcongress2016 com files ITS16

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13610-the-23rd-its-world-congress-melbourne-2016-has-opened-the-subumission (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Established!
  Newsletter ITS Thailand Established Thursday 12 October 2006 17 00 This year is special for us to proudly announce the formal establishment of ITS Thailand now become registered ITS Thailand organization So far we have more than 200 individuals being the members of the organization and have engaged in many important ITS activities in Thailand organization The organization has been active since 2004 as Thailand ITS Forum Here is read

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive •