archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ITS Australia - Introducing the future faces of intelligent transport innovation
  Ms Harris said The students will then collaborate to prepare a session for the Exhibition Hall auditorium on the final day to present on their vision for Future ITS Innovations and the benefits these will offer our local community Each student was chosen by ITS professionals in their local region based on a range of criteria of which being a student in the transport and innovation sector was one Below is further detail on Amornchai s winning submission Meet Police Lieutenant Colonel Amornchai Leelakajonjit your local ITS Future Innovator Studying his PhD in road safety with a key focus on black spot identification Amornchai s study applies geographic information system technology in accident reporting and road accident database for black spot identification analysis based on existing accident data Furthermore working as an Inspector of Technology Traffic Police Division is related to finding new technology for traffic police in Bangkok in order to improve both traffic management and road safety Attending the World Congress in Melbourne I expect to gain ideas related to solving current problems in traffic command and the control centre in Bangkok such as traffic CCTV system hotline system traffic monitoring system traffic incidence management and traffic enforcement system Once returning from the congress I will use my experience to contribute back to Thailand by presenting and reporting the information and knowledge to my commanders and propose further recommendation for traffic police development and also teach my fellow police officers my learning s Full response transcripts are available upon request For more information on the 2016 Asia Pacific Student Excellence Scholarship Program visit http www itsworldcongress2016 com home student scholarships The Scholarship Program is provided by ITS Australia with the support of MCI Australia and the Melbourne Convention Bureau More information can be found via these links http

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13609-its-australia-introducing-the-future-faces-of-intelligent-transport-innovation-?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ทำสะพานสนามบินน้ำเร็วขึ้นแก้รถติด
  2560 ซ งเล อนจากแผนเด มเร วข น 5 ป จากเด มท จะม การของบประมาณใน พ ศ 2565 เน องจากป จจ บ นสะพานข ามแม น ำเจ าพระยาท ม อย น นม การจราจรหนาแน นแล ว โดยความเป นจร งในเม องขนาดใหญ จะต องม สะพานห างก นประมาณ 1 กม เท าน นเพ อท จะได เป นทางเล อกให แก ประชาชนและเป นการกระจายการจราจรไปย งถนนต าง ๆ เพ อลดป ญหารถต ด ท งน สะพานด งกล าวจะเช อมต อถนนกาญจนาภ เษกและถนนว ภาวด

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13608-2015-08-03-05-01-00 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ซีพีชงแผนไฮสปีดเทรนส.ค.นี้ คลังตีปีกงบเบิกจ่ายซ่อมถนน-น้ำฉลุย
  น หว งช วยกระต นเศรษฐก จท งป พล อ อ ประจ น จ นตอง รมว คมนาคม เป ดเผยว า ต ว แทนของเคร อเจร ญโภคภ ณฑ หร อซ พ ได เข าพบพร อมย นย นได เตร ยมข อม ลแผนลงท นโครง การรถไฟความเร วส ง ไฮสป ด เทรน เส นทางกร งเทพฯ พ ทยาระยอง ระยะทาง 194 ก โลเมตร วงเง นลงท นประมาณ 1 5 แสนล านบาท และเตร ยมเสนอให กระทรวงคมนาคมพ จารณารายละเอ ยดภายในเด อน ส ค 58 น ส วนเส นทางกร งเทพฯห วห น ระยะทาง 211 ก โลเมตร วงเง นลงท นประมาณ 98 000 ล านบาท สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร สนข ได ส งข อม ลให อ ไอเอพ จารณาแล ว ซ งม เอกชนไทยหลายรายสนใจเข ามาลงท นเช น เด ยวก น อาท บร ษ ท ไทยเบฟ เวอเรจ จำก ด มหาชน หร อไทยเบฟ พล อ อ ประจ น กล าวว า จะเสนอ ครม ขออน ม ต โครง การก อสร างไฮสป ดเทรนท งสองเส นทาง ในเด อน ส ค น ซ งขณะน ก ได เร งให ท กฝ ายท เก ยวข องดำเน นการให แล วเสร จ ได ส งการให นางสร อยท พย ไตรส ทธ ปล ดกระทรวงคมนาคม ไปหาร อก บกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวด ล อม เพ อพ จารณากระบวนการพ จารณา ศ กษารายงานว เคราะห ผลกระทบด านส งแวดล อม อ ไอเอ ให เร วข น นอกจากน ย งได หาร อสำน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สลค เพ อเสนอขออน ม ต โครงการจาก ครม ก อน และเม อโครงการผ านอ ไอเอ จ งจะดำเน นการประกวดราคาหาผ ร บเหมาก อสร าง คาดว าจะดำเน นการได ประมาณเด อน ม ย 59 แหล งข าวจากกระทรวงการคล ง กล าวว า การเบ กจ ายลงท นโครงการซ อมสร างถนนท วประเทศ 4 หม นล านบาท และโครงการบร หารจ ดการน ำท วประเทศอ ก 4 หม นล านบาท รวมก นเป นเง น 8 หม นล านบาท เร มม การเบ กจ ายเง นลงท นเพ ม มากข นอย างรวดเร ว ด านสำน ก งานบร หารหน สาธารณะ สบน จะม การก เง นเพ อใช ในโครง การน เพ มเต มอ ก 1

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13607-2015-08-03-04-59-09?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 'ประจิน'จี้คลอดอีไอเอดันไฮสปีดเทรนเข้าครม.สิงหาฯนี้
  งเทพฯพ ทยา ระยอง บมจ ไทยเบฟเวอเรจ สนใจ ในเส นทางกร งเทพฯ ห วห น โดยในป จจ บ น ท ง 2 บร ษ ท ม ความพร อมท จะเข ามาเสนอแผนการลงท น ตามท กระทรวงคมนาคม ได แจ งไว ก อนหน า โดยจะให เข ามาเสนอแผนการลงท นในช วงเด อน ส ค 2558 แต ในเบ องต นย งต ดป ญหาเร องการขออน ม ต ผลกระทบส งแวดล อม อ ไอเอ จากกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เน องจากการทำรายละเอ ยดอ ไอเอ เส นทางกร งเทพฯพ ทยา ระยอง ท การรถไฟแห งประเทศไทย ร ฟ ท เป นผ ร บผ ดชอบน นอย ระหว างการดำเน นงานจ ดทำรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมย งไม แล วเสร จ ในขณะท เส นทางกร งเทพฯ ห วห น ท สำน กนโยบายและแผนการขนส งและจราจร สนข ศ กษาน นดำเน นการจ ดทำอ ไอเอ เสร จแล ว พล อ อ ประจ น กล าวว า กระทรวงคมนาคมม แผนรองร บในเร องน โดยเบ องต น จะมอบหมายให นางสร อยท พย ไตรส ทธ ปล ดกระทรวงคมนาคม ไปหาร อก บปล ด กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ถ งความเป นได ท จะเสนอให เลขาธ การคณะร ฐมนตร ส งเร องเสนอคณะร ฐมนตร ครม พ จารณาอน ม ต ก อนจะพ จารณาอ ไอเอ รวมถ งหากสามารถย น อ ไอเอได ท นช วงเด อนส ค น ก ขอให เร งพ จารณาอ ไอเอให ก บกระทรวงคมนาคม ตนต องการให เข า ครม พร อมก นท ง 2 เส นทาง ไม อยากให เสนอแยกก นเพราะ เป นโครงการไฮสป ดเทรนเหม อนก น และย งเป นการเช อมต อจากตะว นออกไปย งตะว นตก ส ภาคใต ของประเทศ ควรจะดำเน นการควบค ก นไป อย างไรก ตาม ตนม นใจว าในการดำเน นการ โครงการน น คาดว าท งสองเส นจะสามารถดำเน นจ ดทำ เง อนไขการประกวดราคา TOR แล วเป ดให ประม ลประกวดราคาได ประมาณเด อน ม ย 2559 แล วจะทราบว าเอกชน รายใดจะได เป นผ ลงท น ซ งย นย นว าจะเป ดโอกาสให เอกชนไทยม ส ทธ ในการย น ข อเสนอรายละเอ ยดแผนการลงท นก อน โดยเอกชนไทยต องเป นห วหน าโปรเจ คดำเน นโครงการเอง ซ งจะไปร วมห น ร วมโครงการก บต างชาต ก ได แต ไม ใช

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13606-2015-08-03-04-46-36?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ค่าแท็กซี่ทั่วปท.ยังราคาเดิม ขบ.แจงแค่ขยายเพดานอนาคต เหตุจว.ท่องเที่ยวเรียกเต็มพิกัด
  าโดยสารแท กซ อ ตราเด ม การแก ไขกฎกระทรวงเป นเพ ยงการขยายเพดานค าโดยสารเผ อไว ในอนาคตเท าน น หากให ข นค าโดยสารจร งต องรอให รมว คมนาคมเห นชอบก อนถ งจะม ผลบ งค บใช ได การปร บเพดานอ ตราค าโดยสารไม ใช อ ตราท จะต องจ ดเก บจร ง จะม ผลต องให รมว คมนาคมเห นชอบและออกประกาศกระทรวงคมนาคม ซ งจะต องประกาศลงในราชก จจาน เบกษาก อนด วย โดยย นย นว าขณะน ไม ม จ งหว ดไหนพ จารณาขอข นค าแท กซ เพ ม หากจะขอข นก ต องใช เวลาพ จารณาพอสมควร ด งน น ค าแท กซ ย งเป นอ ตราเด มท วประเทศ ห ามฉวยโอกาสปร บข นเด ดขาด นายจ ร ตม กล าว นายจ ร ตม กล าวว า ท ต องขยายเพดาน เพราะบางจ งหว ดไม ได ขยายเพดานมาต งแต ป 2550 เช น ภ เก ตและเกาะสม ย จ ส ราษฎร ธาน ซ งเป นแหล งท องเท ยวสำค ญ ม ค าโดยสารเต มเพดานเด ม 50 บาท ด งน น จ งต องขยายเพดานไว ล วงหน าเผ อรองร บการข นค าโดยสารในอนาคต ส วนข นตอนการพ จารณาข นค าแท กซ เป นหน าท ของคณะกรรมการขนส งทางบกจ งหว ด และกรมการขนส งทางบกพ จารณาก อนเสนอให รมว คมนาคมพ จารณา โดยจะว เคราะห จากอ ตราค าครองช พ รายได ต นท นค าเช อเพล ง เป นต น นายจ ร ตม กล าวว า การปร บเพดานอ ตราค าโดยสารด งกล าว เช น กำหนดให รถแท กซ ท จดทะเบ ยนนอกเขตกร งเทพฯ ต างจ งหว ด ซ งเด ม 2 กม แรก ไม เก น 50 บาท เป นไม เก น 100 บาท กม ต อไปจากเด ม กม ละ 12 บาท เป น กม ละ 20 บาท เป นต น นอกจากน ย งปร บเพดานอ ตราการเร ยกใช บร การรถแท กซ จากท าอากาศยานหร อสถานท ท กระทรวงคมนาคมกำหนด จากเด ม 100 บาท เป นส งส ดไม เก น 150 บาท นอกจากน กฎกระทรวงฉบ บน ได กำหนดให รถแท กซ ท จดทะเบ ยนต งแต ว นท 26 ธ ค 2548 25 ธ ค 2551 ส นส ดอาย การใช งานพร อมก

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13605-2015-08-03-04-42-49?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กทม.รับลูก'ห้างใหญ่'ริมเจ้าพระยาหนุนสร้าง'รถไฟฟ้าสายสีทอง'ให้บริการ
  งธนบ ร ซ งจะเป นโครงการประกอบด วยห างสรรพส นค าและคอนโดม เน ยมขนาดใหญ โดยประมาณห างสรรพส นค าด งกล าวถ งว นละประมาณ 60 000 คน โดยจะเร มเป ดทำการในอ ก 2 3 ป ข างหน า อย างไรก ตามบร เวณถนนเจร ญนครเป นถนนท ม ป ญหาการจราจรต ดข ด เน องจากม โรงพยาบาล และศ นย ราชการในพ นท จำนวนมาก เม อเก ดห างสรรพส นค าขนาดใหญ จะย งส งผลให เก ดการจราจรต ดข ดบร เวณถนนเจร ญนครเพ มข นอย างหน ก ด งน นผ พ ฒนาโครงการไอคอนสยามจ งม แนวทางในการร วมพ ฒนาระบบขนส งมวลบร เวณถนนเจร ญนคร ร วมก บ กทม เน องจากโครงการท จะก อสร างเป นส วนหน งในการเพ มป ญหาการจราจรให แก ถนนเจร ญนครมากย งข น โดยโครงการระบบขนส งมวลชนขนาดรองบนถนนเจร ญนคร หร อเร ยกว า รถไฟฟ าสายส ทอง ท ผ พ ฒนาโครงการไอคอนได ศ กษา จะเป นไปในร ปแบบของรถไฟฟ าขนาดเบา รองร บผ โดยสารได ไม เก น 3 000 คนต อเท ยวต อช วโมง ซ งจะว งเช อมจากสถานน รถไฟฟ าสายส เข ยว สถาน กร งธนบ ร ไปตามเส นทางถนนเจร ญนคร นายอมร กล าวต อว า อย างไรก ตามการก อสร างระบบขนส งมวลชนในขณะน กทม ต ดป ญหาด านงบประมาณ ซ งหากม โครงการสร างระบบขนส งมวลชนเพ มเต ม จะต องไม กระทบต องบประมาณของ กทม ด งน นผ พ ฒนาโครงการไอคอนสยามจ งเสนอต วในการช วยสน บสน นงบประมาณในการก อสร างเบ องต น ซ งกทม ได ศ กษากรอบของกฎหมายว าสามารถกระทำได หากเอกชนต องการสน นสน

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13604-2015-08-03-04-40-56?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เร่งสกายวอล์กตากสิน-สุรศักดิ์ กทม.เคาะรถไฟฟ้าสายสีเขียว'บางหว้า-ตลิ่งชัน'
  างทางเล อนไฟฟ าและงานจ ดการระบบจราจร ทางบก สำน กการจราจรและขนส ง สจส กทม จะมอบให บร ษ ท กร งเทพธนาคม จำก ด เคท เข ามาดำเน นการ จากน นจะมอบให บร ษ ทระบบขนส งมวลชนกร งเทพ จำก ด มหาชน หร อบ ท เอสซ เข าดำเน นการในส วนงานโครงสร างซ งจะเป นการร อสถาน ตากส นเพ อปร บเปล ยนและขยายรางรถไฟฟ าจากเด มท ม รางเด ยวให เป นรางค เพ อลดผลกระทบจากประชาชนให ไม ต องรอการสล บขบวนท จะเส ยเวลาในการเด นทางประมาณ 3 4 นาท ย นย นว าการเล อกร ปแบบการยกเล กสถาน ตากส นถ อเป นทางเล อกท ด ท ส ดเน องจากในจ ดด งกล าวม พ นท จำก ดและไม สามารถคงสถาน ด งกล าวไว ได และเพ อไม ให เก ดผลกระทบก บโครงสร างสะพานสาทร ผ ว าฯ กทม ไม ต องการอยากร อสถาน แต ต องการให การเด นรถเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เพราะหากปล อยให การเด นรถด วยว ธ สล บขบวนเหม อนเด มในอนาคตเม อระบบขนส งมวลชนเสร จท งระบบจะทำให อ ตราการเด นทางของผ โดยสารม ปร มาณเพ มข น ซ งประชาชนจะได ร บผลกระทบจากระบบขนส งมวลชนแน นอน นายอมร กล าว ด านนายทว ศ กด เล ศประพ นธ ผอ สำน กการจราจรและขนส ง สจส กทม กล าวว า ได จ ดประช มร บฟ งความค ดเห นสาธารณะคร งท 2 โครงการศ กษาความเหมาะสมจ ดทำแบบเบ องต นและจ ดเตร ยมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส งมวลชนกร งเทพมหานครส วนต อขยายสายส ลม ตอนท 3 บางหว า ตล งช น เม อเร วๆ น โครงการน กทม ได ศ กษาโครงการเด อนธ นวาคม 2557 และส นส ดเด อนกรกฎาคม 2558 รวมระยะเวลา 8 เด อน กทม ต องจ ดก จกรรมการม ส วนร วมควบค การศ กษาโครงการและได ค ดเล อกแนวเส นทางท ม ศ กยภาพไว 3 แนวเส นทาง ค อ แนวเส นทางท 1 ถ ราชพฤกษ รวมระยะทาง 7 5 กม ม 6 สถาน แนวเส นทางท 2 ถ ราชพฤกษ ถ พรานนก ถ พ ทธมณฑลสาย 1 รวมระยะทาง 11 กม ม 8 สถาน และแนวเส นทางท 3 ถ ราชพฤกษ สถาน สายส แดงตล งช น รวมระยะทาง 8 กม ม 6 สถาน ท งน จากการพ จารณาแนวเส นทางท ครอบคล มด านว ศวกรรมและจราจร ด านเศรษฐก จและการลงท น และผลกระทบส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13603-2015-08-03-04-40-05?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เชื่อมแน่รถไฟไทย-ลาว-จีน
  ดข นแน นอน ท งน เส นทางรถไฟจากค นหม งชายแดนลาว ระยะทาง 520 กม จะเร มได ในป 2558 ใช เวลาก อสร างไม เก น 5 ป ส วนเส นทางจากชายแดนลาว เว ยงจ นทน ระยะทาง 417 กม จะเร มก อสร างในปลายป น ซ งจะสอดคล องก บรถไฟไทย จ น ว งจากหนองคาย แก งคอย กร งเทพฯ และแก งคอย มาบตาพ ด ท จะเร มดำเน นการในเด อน ต ค น ก อสร างท กช วงได แล วเสร จภายในเวลาไม เก น 3 ป คร ง เส นทางรถไฟของไทยและลาวจะใช เวลา 4 ป จ งจะเช อมก นได ส วนท จะเช อมก บค นหม งจะใช เวลาไม เก น 5 ป ด งน นน บจากน ไป ต งแต ป 2559 2563 จะสามารถเช อมต อจากค นหม งมาย งกร งเทพฯ และลงไปย งมาบตาพ ดได แน นอน พล อ อ ประจ น กล าว นอกจากน ท ประช มย งได พ จารณาการก อสร างสะพานรถไฟม ตรภาพไทย ลาว เพ อแยกเส นทางรถไฟออกมาจากสะพานม ตรภาพไทย ลาว แห งท 1 โดยจะนำไปรวมไว ก บโครงการรถไฟไทย จ น เพ อก อสร างจากแม น ำโขงเข ามาย งหนองคาย ระยะทาง 5 กม ด วย และจะร วมม อเด น รถโดยสารประจำทางจากไทย ลาว เว ยดนาม โดยท ประช มเห นชอบให ต งคณะทำงาน ข นมาเพ อสำรวจเส นทาง ขณะเด ยวก น จะศ กษาเพ มเต มการเป ดเส นทางเด นรถจากไทย ลาว จ น จากเด มขนส งส นค าจากค นหม

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13602-2015-07-27-22-18-20 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •