archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 'ประจิน'จี้คลอดอีไอเอดันไฮสปีดเทรนเข้าครม.สิงหาฯนี้
  นทางกร งเทพฯพ ทยา ระยอง บมจ ไทยเบฟเวอเรจ สนใจ ในเส นทางกร งเทพฯ ห วห น โดยในป จจ บ น ท ง 2 บร ษ ท ม ความพร อมท จะเข ามาเสนอแผนการลงท น ตามท กระทรวงคมนาคม ได แจ งไว ก อนหน า โดยจะให เข ามาเสนอแผนการลงท นในช วงเด อน ส ค 2558 แต ในเบ องต นย งต ดป ญหาเร องการขออน ม ต ผลกระทบส งแวดล อม อ ไอเอ จากกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เน องจากการทำรายละเอ ยดอ ไอเอ เส นทางกร งเทพฯพ ทยา ระยอง ท การรถไฟแห งประเทศไทย ร ฟ ท เป นผ ร บผ ดชอบน นอย ระหว างการดำเน นงานจ ดทำรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมย งไม แล วเสร จ ในขณะท เส นทางกร งเทพฯ ห วห น ท สำน กนโยบายและแผนการขนส งและจราจร สนข ศ กษาน นดำเน นการจ ดทำอ ไอเอ เสร จแล ว พล อ อ ประจ น กล าวว า กระทรวงคมนาคมม แผนรองร บในเร องน โดยเบ องต น จะมอบหมายให นางสร อยท พย ไตรส ทธ ปล ดกระทรวงคมนาคม ไปหาร อก บปล ด กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ถ งความเป นได ท จะเสนอให เลขาธ การคณะร ฐมนตร ส งเร องเสนอคณะร ฐมนตร ครม พ จารณาอน ม ต ก อนจะพ จารณาอ ไอเอ รวมถ งหากสามารถย น อ ไอเอได ท นช วงเด อนส ค น ก ขอให เร งพ จารณาอ ไอเอให ก บกระทรวงคมนาคม ตนต องการให เข า ครม พร อมก นท ง 2 เส นทาง ไม อยากให เสนอแยกก นเพราะ เป นโครงการไฮสป ดเทรนเหม อนก น และย งเป นการเช อมต อจากตะว นออกไปย งตะว นตก ส ภาคใต ของประเทศ ควรจะดำเน นการควบค ก นไป อย างไรก ตาม ตนม นใจว าในการดำเน นการ โครงการน น คาดว าท งสองเส นจะสามารถดำเน นจ ดทำ เง อนไขการประกวดราคา TOR แล วเป ดให ประม ลประกวดราคาได ประมาณเด อน ม ย 2559 แล วจะทราบว าเอกชน รายใดจะได เป นผ ลงท น ซ งย นย นว าจะเป ดโอกาสให เอกชนไทยม ส ทธ ในการย น ข อเสนอรายละเอ ยดแผนการลงท นก อน โดยเอกชนไทยต องเป นห วหน าโปรเจ คดำเน นโครงการเอง ซ งจะไปร วมห น ร วมโครงการก บต างชาต ก ได แต ไม

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13606:2015-08-03-04-46-36&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ค่าแท็กซี่ทั่วปท.ยังราคาเดิม ขบ.แจงแค่ขยายเพดานอนาคต เหตุจว.ท่องเที่ยวเรียกเต็มพิกัด
  ค าโดยสารแท กซ อ ตราเด ม การแก ไขกฎกระทรวงเป นเพ ยงการขยายเพดานค าโดยสารเผ อไว ในอนาคตเท าน น หากให ข นค าโดยสารจร งต องรอให รมว คมนาคมเห นชอบก อนถ งจะม ผลบ งค บใช ได การปร บเพดานอ ตราค าโดยสารไม ใช อ ตราท จะต องจ ดเก บจร ง จะม ผลต องให รมว คมนาคมเห นชอบและออกประกาศกระทรวงคมนาคม ซ งจะต องประกาศลงในราชก จจาน เบกษาก อนด วย โดยย นย นว าขณะน ไม ม จ งหว ดไหนพ จารณาขอข นค าแท กซ เพ ม หากจะขอข นก ต องใช เวลาพ จารณาพอสมควร ด งน น ค าแท กซ ย งเป นอ ตราเด มท วประเทศ ห ามฉวยโอกาสปร บข นเด ดขาด นายจ ร ตม กล าว นายจ ร ตม กล าวว า ท ต องขยายเพดาน เพราะบางจ งหว ดไม ได ขยายเพดานมาต งแต ป 2550 เช น ภ เก ตและเกาะสม ย จ ส ราษฎร ธาน ซ งเป นแหล งท องเท ยวสำค ญ ม ค าโดยสารเต มเพดานเด ม 50 บาท ด งน น จ งต องขยายเพดานไว ล วงหน าเผ อรองร บการข นค าโดยสารในอนาคต ส วนข นตอนการพ จารณาข นค าแท กซ เป นหน าท ของคณะกรรมการขนส งทางบกจ งหว ด และกรมการขนส งทางบกพ จารณาก อนเสนอให รมว คมนาคมพ จารณา โดยจะว เคราะห จากอ ตราค าครองช พ รายได ต นท นค าเช อเพล ง เป นต น นายจ ร ตม กล าวว า การปร บเพดานอ ตราค าโดยสารด งกล าว เช น กำหนดให รถแท กซ ท จดทะเบ ยนนอกเขตกร งเทพฯ ต างจ งหว ด ซ งเด ม 2 กม แรก ไม เก น 50 บาท เป นไม เก น 100 บาท กม ต อไปจากเด ม กม ละ 12 บาท เป น กม ละ 20 บาท เป นต น นอกจากน ย งปร บเพดานอ ตราการเร ยกใช บร การรถแท กซ จากท าอากาศยานหร อสถานท ท กระทรวงคมนาคมกำหนด จากเด ม 100 บาท เป นส งส ดไม เก น 150 บาท นอกจากน กฎกระทรวงฉบ บน ได กำหนดให รถแท กซ ท จดทะเบ ยนต งแต ว นท 26 ธ ค 2548 25 ธ ค 2551 ส นส ดอาย การใช งานพร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13605:2015-08-03-04-42-49&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เร่งสกายวอล์กตากสิน-สุรศักดิ์ กทม.เคาะรถไฟฟ้าสายสีเขียว'บางหว้า-ตลิ่งชัน'
  โดยการสร างทางเล อนไฟฟ าและงานจ ดการระบบจราจร ทางบก สำน กการจราจรและขนส ง สจส กทม จะมอบให บร ษ ท กร งเทพธนาคม จำก ด เคท เข ามาดำเน นการ จากน นจะมอบให บร ษ ทระบบขนส งมวลชนกร งเทพ จำก ด มหาชน หร อบ ท เอสซ เข าดำเน นการในส วนงานโครงสร างซ งจะเป นการร อสถาน ตากส นเพ อปร บเปล ยนและขยายรางรถไฟฟ าจากเด มท ม รางเด ยวให เป นรางค เพ อลดผลกระทบจากประชาชนให ไม ต องรอการสล บขบวนท จะเส ยเวลาในการเด นทางประมาณ 3 4 นาท ย นย นว าการเล อกร ปแบบการยกเล กสถาน ตากส นถ อเป นทางเล อกท ด ท ส ดเน องจากในจ ดด งกล าวม พ นท จำก ดและไม สามารถคงสถาน ด งกล าวไว ได และเพ อไม ให เก ดผลกระทบก บโครงสร างสะพานสาทร ผ ว าฯ กทม ไม ต องการอยากร อสถาน แต ต องการให การเด นรถเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เพราะหากปล อยให การเด นรถด วยว ธ สล บขบวนเหม อนเด มในอนาคตเม อระบบขนส งมวลชนเสร จท งระบบจะทำให อ ตราการเด นทางของผ โดยสารม ปร มาณเพ มข น ซ งประชาชนจะได ร บผลกระทบจากระบบขนส งมวลชนแน นอน นายอมร กล าว ด านนายทว ศ กด เล ศประพ นธ ผอ สำน กการจราจรและขนส ง สจส กทม กล าวว า ได จ ดประช มร บฟ งความค ดเห นสาธารณะคร งท 2 โครงการศ กษาความเหมาะสมจ ดทำแบบเบ องต นและจ ดเตร ยมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส งมวลชนกร งเทพมหานครส วนต อขยายสายส ลม ตอนท 3 บางหว า ตล งช น เม อเร วๆ น โครงการน กทม ได ศ กษาโครงการเด อนธ นวาคม 2557 และส นส ดเด อนกรกฎาคม 2558 รวมระยะเวลา 8 เด อน กทม ต องจ ดก จกรรมการม ส วนร วมควบค การศ กษาโครงการและได ค ดเล อกแนวเส นทางท ม ศ กยภาพไว 3 แนวเส นทาง ค อ แนวเส นทางท 1 ถ ราชพฤกษ รวมระยะทาง 7 5 กม ม 6 สถาน แนวเส นทางท 2 ถ ราชพฤกษ ถ พรานนก ถ พ ทธมณฑลสาย 1 รวมระยะทาง 11 กม ม 8 สถาน และแนวเส นทางท 3 ถ ราชพฤกษ สถาน สายส แดงตล งช น รวมระยะทาง 8 กม ม 6 สถาน ท งน จากการพ จารณาแนวเส นทางท ครอบคล มด านว ศวกรรมและจราจร ด านเศรษฐก จและการลงท น

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13603:2015-08-03-04-40-05&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กทม.รับลูก'ห้างใหญ่'ริมเจ้าพระยาหนุนสร้าง'รถไฟฟ้าสายสีทอง'ให้บริการ
  ฝ งธนบ ร ซ งจะเป นโครงการประกอบด วยห างสรรพส นค าและคอนโดม เน ยมขนาดใหญ โดยประมาณห างสรรพส นค าด งกล าวถ งว นละประมาณ 60 000 คน โดยจะเร มเป ดทำการในอ ก 2 3 ป ข างหน า อย างไรก ตามบร เวณถนนเจร ญนครเป นถนนท ม ป ญหาการจราจรต ดข ด เน องจากม โรงพยาบาล และศ นย ราชการในพ นท จำนวนมาก เม อเก ดห างสรรพส นค าขนาดใหญ จะย งส งผลให เก ดการจราจรต ดข ดบร เวณถนนเจร ญนครเพ มข นอย างหน ก ด งน นผ พ ฒนาโครงการไอคอนสยามจ งม แนวทางในการร วมพ ฒนาระบบขนส งมวลบร เวณถนนเจร ญนคร ร วมก บ กทม เน องจากโครงการท จะก อสร างเป นส วนหน งในการเพ มป ญหาการจราจรให แก ถนนเจร ญนครมากย งข น โดยโครงการระบบขนส งมวลชนขนาดรองบนถนนเจร ญนคร หร อเร ยกว า รถไฟฟ าสายส ทอง ท ผ พ ฒนาโครงการไอคอนได ศ กษา จะเป นไปในร ปแบบของรถไฟฟ าขนาดเบา รองร บผ โดยสารได ไม เก น 3 000 คนต อเท ยวต อช วโมง ซ งจะว งเช อมจากสถานน รถไฟฟ าสายส เข ยว สถาน กร งธนบ ร ไปตามเส นทางถนนเจร ญนคร นายอมร กล าวต อว า อย างไรก ตามการก อสร างระบบขนส งมวลชนในขณะน กทม ต ดป ญหาด านงบประมาณ ซ งหากม โครงการสร างระบบขนส งมวลชนเพ มเต ม จะต องไม กระทบต องบประมาณของ กทม ด งน นผ พ ฒนาโครงการไอคอนสยามจ งเสนอต วในการช วยสน บสน นงบประมาณในการก อสร างเบ องต น ซ งกทม ได ศ กษากรอบของกฎหมายว าสามารถกระทำได หากเอกชนต องการสน

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13604:2015-08-03-04-40-56&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เชื่อมแน่รถไฟไทย-ลาว-จีน
  นทางรถไฟจากค นหม งชายแดนลาว ระยะทาง 520 กม จะเร มได ในป 2558 ใช เวลาก อสร างไม เก น 5 ป ส วนเส นทางจากชายแดนลาว เว ยงจ นทน ระยะทาง 417 กม จะเร มก อสร างในปลายป น ซ งจะสอดคล องก บรถไฟไทย จ น ว งจากหนองคาย แก งคอย กร งเทพฯ และแก งคอย มาบตาพ ด ท จะเร มดำเน นการในเด อน ต ค น ก อสร างท กช วงได แล วเสร จภายในเวลาไม เก น 3 ป คร ง เส นทางรถไฟของไทยและลาวจะใช เวลา 4 ป จ งจะเช อมก นได ส วนท จะเช อมก บค นหม งจะใช เวลาไม เก น 5 ป ด งน นน บจากน ไป ต งแต ป 2559 2563 จะสามารถเช อมต อจากค นหม งมาย งกร งเทพฯ และลงไปย งมาบตาพ ดได แน นอน พล อ อ ประจ น กล าว นอกจากน ท ประช มย งได พ จารณาการก อสร างสะพานรถไฟม ตรภาพไทย ลาว เพ อแยกเส นทางรถไฟออกมาจากสะพานม ตรภาพไทย ลาว แห งท 1 โดยจะนำไปรวมไว ก บโครงการรถไฟไทย จ น เพ อก อสร างจากแม น ำโขงเข ามาย งหนองคาย ระยะทาง 5 กม ด วย และจะร วมม อเด น รถโดยสารประจำทางจากไทย ลาว เว ยดนาม โดยท ประช มเห นชอบให ต งคณะทำงาน ข นมาเพ อสำรวจเส นทาง ขณะเด ยวก น จะศ กษาเพ มเต มการเป ดเส นทางเด นรถจากไทย ลาว จ น จากเด มขนส งส นค าจากค นหม ง กร งเทพฯ โดยฝ ายลาวและจ นเสนอให

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13602:2015-07-27-22-18-20&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • แก้รถติดดินแดงปล่อยไฟเขียวยาวถึงพระราม9
  วยผ บ ญชาการตำรวจ แห งชาต ผช ผบ ตร ด แลงานจราจร กล าวว า ถนนด นแดงถ อเป นจ ดท ม ป ญหารถต ดมากท ส ดจ ดหน งในช วงเย น ท ง ย งม ส แยกไฟแดงเป นจำนวนมาก และถนนด นแดงถ อเป น จ ดอ อนไหวถ าไม สามารถระบายรถได ภายใน 30 นาท ก จะทำให เก ดรถต ดอ ตโนม ต และสะสมยาวไปถ งอน สาวร ย ช ยฯ จนเข าไปถ งใจกลางเม องในท ส ด เพราะถนนด นแดงถ อเป น จ ดระบายรถออกนอกเม องท งด านถนนว ภาวด ร งส ต ทางด วนพระราม 9 และต อเน องถนนรามคำแหงในพ นราบ พล ต ท ประว ฒ กล าวต อว า จ ดท ได ร บการร องเร ยนจากประชาชนมากท ส ดค อบร เวณสำน กงาน ป ป ส ม รถแท กซ รถโดยสารประจำทาง และรถท วไปจอดร มทางเท า ทำให รถท มาจากทางอน สาวร ย ช ยฯไปทางพระราม 9 ไม สามารถเด นรถต อไปได ท งน จากป ญหาด งกล าวตนได ม การกำช บสน ท อย ในพ นท ค อ สน ด นแดง สน ม กกะส น และ สน ห วหมาก ประสานความร วมม อในการร บรถและระบายรถให ม ประส ทธ ภาพ โดยให นโยบายว าภายใน 20 นาท ต งแต อน สาวร ย ช ยฯ ถ งด นเดงออกว ภาวด ร งส ต และต อเน องไปย งถนนพระราม 9 ต องคล คลายโดยใช ว ธ การล างท อโดยเร มต งแต อน สาวร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13601--9 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ขบ.ชงปล่อยผีขึ้นค่าโดยสารรถเมล์-แท็กซี่
  นตอง รมว คมนาคม มอบหมายเพ อให เก ดความเป นธรรมในการนำข อม ลมาประกอบการพ จารณาปร บราคารอบท สองอ ก 5 การสำรวจคร งน กรมจะให น กศ กษาลงพ นท สำรวจความพ งพอใจจากประชาชนท อาศ ยในพ นท กร งเทพมหานครและปร มณฑล รวมถ งสำรวจผ ใช บร การท ท าอากาศยานดอนเม องและท าอากาศยานส วรรณภ ม จะเร มในส ปดาห ท สองของเด อนส ค คาดว าจะนำข อม ลจากการสำรวจมาว เคราะห แล วเสร จได ภายในเด อนก ย เราจะนำผลการสำรวจจากกล มน กศ กษา แอพพล เคช น การร องเร ยนผ านศ นย ค มครองผ โดยสารสาธารณะและศ นย ร บเร องร องเร ยน 1584 มาว เคราะห สร ปรวมก น และในเด อนต ค จะนำเสนอผลการว เคราะห เสนอให รมว คมนาคมพ จารณาว าจะอน ม ต ให แท กซ ปร บข นราคารอบท สอง อ ก 5 หร อไม ซ งตามหล กการหาก ผลการสำรวจความพ งพอใจของผ ใช บร การเท าก บหร อมากกว า 70 กระทรวงก จะอน ม ต ให แท กซ ปร บข นราคา ส วนแนวทางการพ จารณาค าโดยสารรถประจำทาง องค การขนส งมวลชนกร งเทพฯ ขสมก น น กรมว เคราะห ความเหมาะสมแล วเห นว า ควรอน ม ต ให ปร บข นค าโดยสารรถโดยสารประจำทางท กประเภทท ง ขสมก รถเอกชนร วมบร การ รถม น บ ส และรถโดยสารปร บอากาศ เพราะม ภาระต นท นการเด นรถเพ มข นจร ง แต เน องจากกรมการขนส งทางบกอย ระหว างการปร บปร งเส นทาง จ งให ชะลอการปร บข นค าโดยสารออกไปก อนจนกว าจะม การปร บปร งเส นทางแล วเสร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13600-2015-07-27-22-15-00 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ลุยซื้อเมล์NGVบอร์ดขสมก.ชี้ไม่ทุจริต
  ล อตแรก จำนวน 489 ค น ซ งกล มบร ษ ทร วมค า JVCC ท ม บร ษ ท ช ทว ดอลลาเซ ยน จำก ด มหาชน เป นผ ชนะการย นเสนอราคาทางอ เล กทรอน กส อ ออกช น โดยหล งจากน ทาง ขสมก จะดำเน นการตามข นตอนระเบ ยบข อบ งค บว าด วยการพ สด เพ อลงนามส ญญาต อไป ท งน บอร ดขสมก ได พ จารณาผลการตรวจสอบข อเท จจร ง ท ได แต งต งข นหล งจากม ข อร องเร ยน โดยคณะกรรมการตรวจสอบข อเท จจร งได ประช ม 2 คร ง และม การเช ญผ ต งข อส งเกต อาท นายต อตระก ล ยมนาค มาให ข อม ลแล วจากน นจ งได สร ปความเห นรายงานต อบอร ด ซ งบอร ดได ซ กถามจนเก ดความช ดเจนท กประเด นแล ว จ งเห นว าต องเร งดำเน นการเพ อร บมอบรถโดยเร ว ท ส ด เน องจากย งล าช าจะย งเส ยเวลาและทำให ประชาชนเส ยโอกาส พร อมก นน จะม การช แจงผลการตรวจสอบข อเท จจร งเป นลายล กษณ อ กษรไปย งบร ษ ท เบสท ร นกร ป จำก ด และผ ท ได ม การร องเร ยน บอร ด ขสมก ย นด ร บฟ งความเห นหร อข อท วงต งจากท ง เบสท ร นกร ป และผ ส งเกตการณ อ ต อตระก ล จ งได ต งคณะกรรมการตรวจสอบข อเท จจร งว า ข อฟ องร องต างๆ ม เหต ผลหร อไม อย างไร ว นน ช ดเจนแล ว ไม ม ป ญหาจ งให เด นหน าตามข นตอนต อไป ส วนการฟ องร องท ศาลปกครองขณะน ย งไม ม คำส งใดๆ ซ งท กข นตอน จะย ดหล กตามนโยบายท พล อ ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร และเป นไปตามข อตกลงส ญญาค ณธรรม พล ต อ เอกกล าว ด านนางปราณ ศ กระศร ร กษาการผ อำนวยการ ขสมก กล าวว า ข นตอนหล งจากน ขสมก จะต องส งหน งส อแจ งผลการประกวดราคาไปย งกล มบร ษ ทร วมค า JVCC และบร ษ ท เบสท ร นกร ป จำก

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13599--ngv (2016-02-16)
  Open archived version from archive •