archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 'ประจิน'จี้เบิกจ่ายงบประมาณปี'58พบการทางพิเศษทำเข้าเป้ามากสุด
  เบ กจ ายได ส งท ส ดค อ กรมทางหลวงชนบท ทช ส วนหน วยงานร ฐว สาหก จม การเบ กจ ายไปแล วประมาณ 68 พบว า หน วยงานท เบ กจ ายได มากท ส ด ค อ การทางพ เศษแห งประเทศไทย กทพ โดยทางกระทรวงคมนาคมจะม การต ดตามการเบ กจ ายงบประมาณมากท ส ด เน องจากต องการให ไม ม เง นงบประมาณตกค างในไตรมาส 4 แต ม นใจว าในส วนของงบผ กพ นและการเร มต นโครงการต างๆ จะแล วเสร จตามแผน รมว คมนาคมกล าวว า

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13598--58 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • แก้รถติดดินแดงปล่อยไฟเขียวยาวถึงพระราม9
  จ ดระบายรถออกนอกเม องท งด านถนนว ภาวด ร งส ต ทางด วนพระราม 9 และต อเน องถนนรามคำแหงในพ นราบ พล ต ท ประว ฒ กล าวต อว า จ ดท ได ร บการร องเร ยนจากประชาชนมากท ส ดค อบร เวณสำน กงาน ป ป ส ม รถแท กซ รถโดยสารประจำทาง และรถท วไปจอดร มทางเท า ทำให รถท มาจากทางอน สาวร ย ช ยฯไปทางพระราม 9 ไม สามารถเด นรถต อไปได ท งน จากป ญหาด งกล าวตนได ม การกำช บสน ท

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13601:-9&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ขบ.ชงปล่อยผีขึ้นค่าโดยสารรถเมล์-แท็กซี่
  ดความเป นธรรมในการนำข อม ลมาประกอบการพ จารณาปร บราคารอบท สองอ ก 5 การสำรวจคร งน กรมจะให น กศ กษาลงพ นท สำรวจความพ งพอใจจากประชาชนท อาศ ยในพ นท กร งเทพมหานครและปร มณฑล รวมถ งสำรวจผ ใช บร การท ท าอากาศยานดอนเม องและท าอากาศยานส วรรณภ ม จะเร มในส ปดาห ท สองของเด อนส ค คาดว าจะนำข อม ลจากการสำรวจมาว เคราะห แล วเสร จได ภายในเด อนก ย เราจะนำผลการสำรวจจากกล มน กศ กษา แอพพล เคช น การร องเร ยนผ านศ นย ค มครองผ โดยสารสาธารณะและศ นย ร บเร องร องเร ยน 1584 มาว เคราะห สร ปรวมก น และในเด อนต ค จะนำเสนอผลการว เคราะห เสนอให รมว คมนาคมพ จารณาว าจะอน ม ต ให แท กซ ปร บข นราคารอบท สอง อ ก 5 หร อไม ซ งตามหล กการหาก ผลการสำรวจความพ งพอใจของผ ใช บร การเท าก บหร อมากกว า 70 กระทรวงก จะอน ม ต ให แท กซ ปร บข นราคา ส วนแนวทางการพ จารณาค าโดยสารรถประจำทาง องค การขนส งมวลชนกร งเทพฯ ขสมก น น กรมว เคราะห ความเหมาะสมแล วเห นว า ควรอน ม ต ให ปร บข นค าโดยสารรถโดยสารประจำทางท กประเภทท ง ขสมก รถเอกชนร วมบร การ รถม น บ ส และรถโดยสารปร บอากาศ เพราะม ภาระต นท นการเด นรถเพ มข นจร ง แต เน องจากกรมการขนส งทางบกอย ระหว างการปร บปร งเส นทาง จ งให ชะลอการปร บข นค าโดยสารออกไปก อนจนกว าจะม การปร บปร งเส นทางแล วเสร จ ด านพล อ อ ประจ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13600:2015-07-27-22-15-00&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 'ประจิน'จี้เบิกจ่ายงบประมาณปี'58พบการทางพิเศษทำเข้าเป้ามากสุด
  ส ดค อ กรมทางหลวงชนบท ทช ส วนหน วยงานร ฐว สาหก จม การเบ กจ ายไปแล วประมาณ 68 พบว า หน วยงานท เบ กจ ายได มากท ส ด ค อ การทางพ เศษแห งประเทศไทย กทพ โดยทางกระทรวงคมนาคมจะม การต ดตามการเบ กจ ายงบประมาณมากท ส ด เน องจากต องการให ไม ม เง นงบประมาณตกค างในไตรมาส 4 แต ม นใจว าในส วนของงบผ กพ นและการเร มต นโครงการต างๆ จะแล วเสร จตามแผน รมว คมนาคมกล าวว า สำหร บ 3 หน วยงานท

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13598:-58&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ลุยซื้อเมล์NGVบอร์ดขสมก.ชี้ไม่ทุจริต
  ซ งกล มบร ษ ทร วมค า JVCC ท ม บร ษ ท ช ทว ดอลลาเซ ยน จำก ด มหาชน เป นผ ชนะการย นเสนอราคาทางอ เล กทรอน กส อ ออกช น โดยหล งจากน ทาง ขสมก จะดำเน นการตามข นตอนระเบ ยบข อบ งค บว าด วยการพ สด เพ อลงนามส ญญาต อไป ท งน บอร ดขสมก ได พ จารณาผลการตรวจสอบข อเท จจร ง ท ได แต งต งข นหล งจากม ข อร องเร ยน โดยคณะกรรมการตรวจสอบข อเท จจร งได ประช ม 2 คร ง และม การเช ญผ ต งข อส งเกต อาท นายต อตระก ล ยมนาค มาให ข อม ลแล วจากน นจ งได สร ปความเห นรายงานต อบอร ด ซ งบอร ดได ซ กถามจนเก ดความช ดเจนท กประเด นแล ว จ งเห นว าต องเร งดำเน นการเพ อร บมอบรถโดยเร ว ท ส ด เน องจากย งล าช าจะย งเส ยเวลาและทำให ประชาชนเส ยโอกาส พร อมก นน จะม การช แจงผลการตรวจสอบข อเท จจร งเป นลายล กษณ อ กษรไปย งบร ษ ท เบสท ร นกร ป จำก ด และผ ท ได ม การร องเร ยน บอร ด ขสมก ย นด ร บฟ งความเห นหร อข อท วงต งจากท ง เบสท ร นกร ป และผ ส งเกตการณ อ ต อตระก ล จ งได ต งคณะกรรมการตรวจสอบข อเท จจร งว า ข อฟ องร องต างๆ ม เหต ผลหร อไม อย างไร ว นน ช ดเจนแล ว ไม ม ป ญหาจ งให เด นหน าตามข นตอนต อไป ส วนการฟ องร องท ศาลปกครองขณะน ย งไม ม คำส งใดๆ ซ งท กข นตอน จะย ดหล กตามนโยบายท พล อ ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร และเป นไปตามข อตกลงส ญญาค ณธรรม พล ต อ เอกกล าว ด านนางปราณ ศ กระศร ร กษาการผ อำนวยการ ขสมก กล าวว า ข นตอนหล งจากน ขสมก จะต องส งหน งส อแจ งผลการประกวดราคาไปย งกล มบร ษ ทร วมค า JVCC และบร ษ ท เบสท ร นกร ป จำก ด เพ อให ร บทราบ ซ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13599:-ngv&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ราคาน้ำมันอาจเลวร้ายมากสุดในรอบกว่า 45 ปี
  อง ในทางทฤษฎ ราคาน ำม นลดลงควรจะบ บให บร ษ ทพล งงานลดการใช จ ายเก ยวก บซ พพลายน ำม นใหม ๆ และต นท นในการข ดเจาะและป มน ำม นควรจะลดลง ในทางปฏ บ ต น บต งแต เด อนต ลาคม จำนวนแท นข ดเจาะน ำม นท ข ดเจาะน ำม นใหม ๆ ท วโลกอย างจร งจ งได ลดลงประมาณ 24 และคนงานในอ ตสาหกรรมน ำม นท วโลกตกงานมากกว า 70 000 คน และในป 2558 น เพ ยงป เด ยว บร ษ ทน ำม นท จำทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯได ลดการใช จ ายเง นท นประมาณ 129 000 ล านดอลลาร สมม ต ฐานข อท สาม ราคาห นย งคงต ำ ข อน ถ กต องเช นก น ในทางทฤษฎ ในขณะท ตลาดน ำม นสร างสมด ลอ กคร งให ก บต วเอง ราคาห นของบร ษ ทน ำม นควรจะย งคงม ราคาถ ก ซ งม แนวโน มท จะทำให ฟ นต วอย างแข งแกร ง ในทางปฏ บ ต ราคาห นบร ษ ทน ำม นรายใหญ ๆ กำล งซ อขายใกล ระด บต ำส ดในรอบ 35 ป เม อใช ว ธ ประเม นม ลค าท แตกต างก นสองว ธ สมม ต ฐานข อท ส ซ พพลายน ำม นจะลดลง ข อน ไม น าจะเป นจร ง ในทางทฤษฎ เม อด มานด น ำม นแข งแกร งและม การใช เง นน อยลงไปก บการสำรวจและข ดเจาะ ปร มาณน ำม นท ล นอย ท วโลกควรจะลดลง และการฟ นต วเร มข น ในทางปฏ บ ต ส งท เก ดข นกล บตรงก นข าม ในขณะท การผล ตของสหร ฐฯได ลดลงน บต งแต เด อนม ถ นายน กล มประเทศผ ส งออกน ำม น โอเปก ได แสดงบทบาทเป นคนสปอยล ตลาด ในขณะน มอร แกน สแตนเลย กำล งย ดถ องานว จ ยเด มท ระบ ว า ราคาน ำม นจะด ข น โดยส วนใหญ เป นเพราะว า โอเปกไม ได ม ข ดความสามารถในการสำรองน ำม นท จะเต มเข าไปได อ กมาก และเพราะว าห นน ำม นได ถ กท บไปเร ยบร อยแล ว แต น กว เคราะห ของมอร แกน สแตนเลย กล าวว า ม ความเป นไปได อ กอย างหน งค อ ซ พพลายน ำม นใหม ๆ ท มาจากนอกสหร ฐฯอาจจะย งคงเพ มข นเม อม การยกเล กมาตรการลงโทษต ออ หร าน และหากสถานการณ ในล เบ ยด ข น การผล ตน ำม นของสหร ฐฯก อาจจะเพ มข นอ กคร ง ด งน นการฟ นต วของน ำม นม ความแน นอนน อยกว าท ม นเคยเป น และความซบเซาของน ำม นอาจจะก นเวลานานถ งสามป หร อมากกว าน น ซ งจะเลวร ายกว าป 2529 มาก น กว เคราะห ของมอร แกน สแตนเลย กล าวว า ถ าเป นเช นน น ประว ต ศาสตร ท สามารถว เคราะห ได ก อาจสามารถช นำสำหร บส งท จะเก ดข นได เพ ยงเล กน อย จะลงถ ง 40 ดอลลาร ต อบาร เรล ราคาน ำม นด บปร บต วลงอ ก 1 5 เม อว นพฤห สฯท ผ านมา โดยลงไปอย ท 48 48 ดอลลาร ซ งเป นระด บท ต ำท ส ดน บต งแต ว นท 31 พฤษภาคม แต เทรดเดอร บางคนกล าวว า ราคาจะลดลงอ ก บ ลล บาร ช ห วหน าน กกลย ทธ ตลาดของบร ษ ทไอไอเทรดเดอร ในช คาโก กล าวว า ราคาน ำม นกำล งจะลงไปถ ง 40 ดอลลาร ก อนท จะข นไปถ ง 60 ดอลลาร อ กคร ง โดยอ างเหต ผลท งในแง ของซ พพลายและด มานด โดยในแง ของด มานด ภาพในระยะยาวซบเซา รายงานในเด อนกรกฎาคมของสำน กงานพล งงานระหว างประเทศ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13597:--45-&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ราคาน้ำมันอาจเลวร้ายมากสุดในรอบกว่า 45 ปี
  จะลดลง ข อน ถ กต อง ในทางทฤษฎ ราคาน ำม นลดลงควรจะบ บให บร ษ ทพล งงานลดการใช จ ายเก ยวก บซ พพลายน ำม นใหม ๆ และต นท นในการข ดเจาะและป มน ำม นควรจะลดลง ในทางปฏ บ ต น บต งแต เด อนต ลาคม จำนวนแท นข ดเจาะน ำม นท ข ดเจาะน ำม นใหม ๆ ท วโลกอย างจร งจ งได ลดลงประมาณ 24 และคนงานในอ ตสาหกรรมน ำม นท วโลกตกงานมากกว า 70 000 คน และในป 2558 น เพ ยงป เด ยว บร ษ ทน ำม นท จำทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ฯได ลดการใช จ ายเง นท นประมาณ 129 000 ล านดอลลาร สมม ต ฐานข อท สาม ราคาห นย งคงต ำ ข อน ถ กต องเช นก น ในทางทฤษฎ ในขณะท ตลาดน ำม นสร างสมด ลอ กคร งให ก บต วเอง ราคาห นของบร ษ ทน ำม นควรจะย งคงม ราคาถ ก ซ งม แนวโน มท จะทำให ฟ นต วอย างแข งแกร ง ในทางปฏ บ ต ราคาห นบร ษ ทน ำม นรายใหญ ๆ กำล งซ อขายใกล ระด บต ำส ดในรอบ 35 ป เม อใช ว ธ ประเม นม ลค าท แตกต างก นสองว ธ สมม ต ฐานข อท ส ซ พพลายน ำม นจะลดลง ข อน ไม น าจะเป นจร ง ในทางทฤษฎ เม อด มานด น ำม นแข งแกร งและม การใช เง นน อยลงไปก บการสำรวจและข ดเจาะ ปร มาณน ำม นท ล นอย ท วโลกควรจะลดลง และการฟ นต วเร มข น ในทางปฏ บ ต ส งท เก ดข นกล บตรงก นข าม ในขณะท การผล ตของสหร ฐฯได ลดลงน บต งแต เด อนม ถ นายน กล มประเทศผ ส งออกน ำม น โอเปก ได แสดงบทบาทเป นคนสปอยล ตลาด ในขณะน มอร แกน สแตนเลย กำล งย ดถ องานว จ ยเด มท ระบ ว า ราคาน ำม นจะด ข น โดยส วนใหญ เป นเพราะว า โอเปกไม ได ม ข ดความสามารถในการสำรองน ำม นท จะเต มเข าไปได อ กมาก และเพราะว าห นน ำม นได ถ กท บไปเร ยบร อยแล ว แต น กว เคราะห ของมอร แกน สแตนเลย กล าวว า ม ความเป นไปได อ กอย างหน งค อ ซ พพลายน ำม นใหม ๆ ท มาจากนอกสหร ฐฯอาจจะย งคงเพ มข นเม อม การยกเล กมาตรการลงโทษต ออ หร าน และหากสถานการณ ในล เบ ยด ข น การผล ตน ำม นของสหร ฐฯก อาจจะเพ มข นอ กคร ง ด งน นการฟ นต วของน ำม นม ความแน นอนน อยกว าท ม นเคยเป น และความซบเซาของน ำม นอาจจะก นเวลานานถ งสามป หร อมากกว าน น ซ งจะเลวร ายกว าป 2529 มาก น กว เคราะห ของมอร แกน สแตนเลย กล าวว า ถ าเป นเช นน น ประว ต ศาสตร ท สามารถว เคราะห ได ก อาจสามารถช นำสำหร บส งท จะเก ดข นได เพ ยงเล กน อย จะลงถ ง 40 ดอลลาร ต อบาร เรล ราคาน ำม นด บปร บต วลงอ ก 1 5 เม อว นพฤห สฯท ผ านมา โดยลงไปอย ท 48 48 ดอลลาร ซ งเป นระด บท ต ำท ส ดน บต งแต ว นท 31 พฤษภาคม แต เทรดเดอร บางคนกล าวว า ราคาจะลดลงอ ก บ ลล บาร ช ห วหน าน กกลย ทธ ตลาดของบร ษ ทไอไอเทรดเดอร ในช คาโก กล าวว า ราคาน ำม นกำล งจะลงไปถ ง 40 ดอลลาร ก อนท จะข นไปถ ง 60 ดอลลาร อ กคร ง โดยอ างเหต ผลท งในแง ของซ พพลายและด มานด โดยในแง ของด มานด ภาพในระยะยาวซบเซา

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13597---45- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ถึงจุดอุบัติเหตุหลังรับแจ้ง 5 นาที ตร.หวังลดปัญหารถติดซ้ำซ้อน
  ท ประว ฒ ถาวรศ ร ผ ช วยผ บ ญชาการตำรวจแห งชาต ผ ช วยผบ ตร กำก บด แลงานจราจร กล าวว า ป ญหาอ บ ต เหต บนท องถนนท เก ดเข นป จจ บ นม อ ตราการเก นอ บ ต เหต ค อนข างส งว นละ 200 รายเศษ ท งป ญหารถเฉ ยวชน อ บ ต เหต รถพล กคว ำ รถเส ย ซ งเป นอ ปสรรคต อการระบายรถเป นอย างมาก เพราะในกรณ น เจ าหน าท จะม การเคล ยร พ นท รถแต ละคร งต องใช เวลานานน บช วโมงทำให การจราจรในถนนท ม การเก ดอ บ ต เหต ป ญหารถต ดซ ำซ อน สร างความลำบากให เจ าพน กงานจราจรในการแก ไขป ญหาและเด อดร อน ประชาชนท ใช รถใช ถนนจากน ไปถ าเก ดอ บ ต เหต รถชนตนได กำช บให สน ท ง 88 สน ม การปฏ บ ต งานแก ไขอ บ ต เหต และให ความช วยเหล ออย างรวดเร ว เม อร บแจ งเหต บร เวณน นต องกระทำการแจ งให ศ น ควบค มและส งการจราจร บก 02 ท นท เพ อท จะประชาส มพ นธ ให ผ ใช เส นทางรวมถ ง สน พ นท ใกล เค ยง ทำการป ดรถไปใช เส นทางอ นเพ อไม ให เก ดป ญหารถต ดสะสม ท งน หล งจากตำรวจม การร บแจ งเหต รถชนแล ว สน พ นท ท อย ในร ศม

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13596---5-- (2016-02-16)
  Open archived version from archive •